ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No, 7136, Vrijdag 22 April 1921, 69e Jaargan£f. bTTTe n lT^ q7 BIHHE HI AHB. JELETR/S rm IBIjAID. DE LEERPLICHTWET. iri de zitiirig van Dmsdag weid breed- voerig gesproken over het landbouwverlot. Den maximumduur daarvan is door uen Mi nister in zijn ontwerp teruggebracht van b tot 2 weken (met de mogeiijkheid om in uit- zonderingsgevallen 4 weken toe te staan), en dan niet voor de kinderen 11 jaar zijn. De heer Ossendorp, die gesteund weru door den oud-landbouwer, den heer Teen- stra, wilde geen landbouwverlof toestaan. De heer Braat was de eenige die voor be- houd van het lanubouwveriot was. De heer Bakker wenschte het voor het 7e leerjaar toe te staan, omdat de plattelandsbevolkirig nu eenmaal van meening is, dat het niet kan gerntst worden. De Minister wenschte noch het een, noch het ander. Zijn grootste bezwaar tegen het land bouwverlof is, dat de kinderen, die trouw ter school komen, dientengevolge in hun na- tuuriijke ontwikkeling worden benadeeld. Het landbouwverlof heeft juist de treurige resuitaten voor de kinderen van die ouders, die er voor zorgen, dat hun kinderen de school bezoeken. Dat is een van de hootd- redenen geweest waaroni spreker zich van meet aan op het standpunt heeft gestelc, dat het landbouwverlof zooveel mogelijk moet worden beperkt. Een algeheel verbod zou tot moeilijkheden leiden, bijv. in gevallen waarin als 't ware de geheele bevolking eenige dagen aan 't pluKken moet worden gezet, wil men den geheelen oogst binnen halen. Naar aanleiding van het amendement- Bakker wees de Minister er op, dat de ge- meenteraden in dezen de bevoegaheid heo- ben, om het verlof van 2 weken, dai hij geven, kunnen vastkoppelen aan de zomer- vacantie, zoodat men dan een verlof van 4 weken krijgt, dat niet het anders ondervon- den nadeel voor den goeden gang van het onderwijs veroorzaakt. Het amendement tot algeheel afschafflng van het landbouwverlof werd verworpen met 45 tegen 31 stemmen en dat om 4 weken toe te staan voor het 7e leerjaar met 57 tegen 19 stemmen. Wei is aangenomen een amendement van den heer Bulten om het landbouwverlof niet toe te staan ten behoeve van kinderen die in loondienst zouden gaan werken. Dit zai dus alleen worden toegelaten indien land- bouwers hun kinderen in eigen bedrijf ge- brttiken. In de zitting van Woensdag stelden de S. D. A. P. voor ook het herhalingsonuer- wijs (volgens de nieuwe wet vervolgonder- wijs genoemd) onder den leerplicht te bren- gen. Dat voorstel is verworpen met 51 tegen 20 stemmen. Met 51 tegen 19 stemmen is voorts ver worpen een voorstel van de S. D. A. P. tot het verplichtend stellen van schoolvoeding en kleeding en met 42 tegen 28 stemmen een motie van den heer De Kanter, die een rijkssubsidieregeling vroeg voor voeding en kleeding door het particulier initiatief. DE INTERNUNT1ATUUR TE 's GRAVENHAGE. De Romeinsche correspondent van „De Tijd" bericht, dat mgr. Vincentini, voor wiens benoeming tot internuntius te 's Gra- venhage de H. Stoel het „placet" heeft ge- vraagd der Nederlandsche regeering, zal verheven worden tot de waardigheid van ti- tulair-bisschop. De bisschopswijding za! plaats hebben op 22 Mei. R. K. STAATSPARTIJ. Het bestuur van den Algemeenen Bond van R. K. Rijkskieskringorganisaties heeft volgens het „Huisgezin", in de plaats van jhr. Wittert van Hoogland, die zijn ontslag had genomen, tot secretaris benoemd nir. Frans l'eulings te 's Hertogenbosch, secre taris van den Bond van R. K. Statenkies- kringorganisaties in den Rijkskieskring 's Hertogenbosch. DE HOOFDCURSUS NAAR BREDA. „Behoudens goedkeuring door de Volks- vertegenwoordiging is de Minister van Oor log voornemens bij wijze van proef den hoofdeursus op 1 Oct. a.s. over te brengen naar de Kon. Mil. Academic,aldus werd aan de directie te Kampen geseind. Men gelooft aldaar niet aan de mogeiijk heid, dat de hoofdeursus, die er meer dan veertig jaren gevestigd was, weer ooit naar Kampen terugkeeren zal. Het hoofdmotief der overplaatsing is be- zuiniging. Het „bij wijze van proef" word! in een artikel van een blijkbaar goed inge- licht ingezetene van Kampen in de Prov. Ov. en Zwolsche Courant, beschouwd „als een nietszeggende concessie aan het adres van die adviseurs van den Minister, die de samensmelting der beide opleidingsinrich- tingen op practische gronden beslist hebben ontraden." CENTRAAL COM1TE A.-R. KIES- VEREENIG1NGEN. In tie vacature-Diepenhorst is als lid van het Centraal Comite van Anti-revolutionaire Kiesvereenigingen opgetreden Ds. M. van Grieken, Ned. Herv. predikant te Rotterdam. DE ZOMERTIJD. Vragen van den heer Braat aan den Mi nister van Binnenlandsche Zaken: lo. Is de Minister bereid om, met het oog op de bezwaren van land- en tuinbouw, den zomertijd zoover mogelijk in te krimpen? 2o. Is de Minister bereid om te bevorde- ren, dat de piaatselijke autoriteitcn de pu- bliekc klokken op zomertijd kunnen doer-, loopen? DE 50UBURGSCHE KERMIS. Oniangs werd door den gemeenteraao van Souburg naar aanleiding van een doo/ eenige honderden ingezetenen onderleekend verzoek met 6 tegen 5 stemmen besloten de kermis af te schaffen. Thans is een door ruim 1100 ingezetenen onderteekend ver zoek mgekomen, om dat besiuit weer in te trekken. Aanstaanden Maandag komt da; in behandeling. RIJSNELHE1D VERHOOGD. De gemeenteraad van Sclioterland besloot voor eenigen tijd de maxiinum-snelheid van auto's en inotorrijwielen in de dorpen te be- palen op 12 K.M. Daarop kwam een schrijven van Gedepu- teerde Staten, naar aanleiding van een acr- vies van den directeur van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf om die snelheid te ver- hoogen tot 15 K.M. B. en W. en de gemeente-architect hebben nu zelt een onderzoek ingesteld, door per auto door verschiliende dorpen en de ge- rneente te rijden. Aigemeen was hun oordeel dat een snel heid van 20 K. M. geen gevaar oplevert en niet verminderd behoeft te worden. De gemeenteraad besloot na deze inede- deeling de snelheid van 12 tot 20 K.M. te verhoogen. DROOGLEGGING ZUIDERZEE. Dezer dagen heeft de Zuiderzeeraad ver- gaderd, teneinde zijn advies vast te stellen naar aanleiding van het geschil tusschen mr. Van Gijn en mr. Vissering inzake de drooglegging van de Zuiderzee. Naar de „Msb.verneemt, bestaan er goede gronden om aan *te nemen, dat dit advies gunstig zal luiden voor de plannen, waaraan reeds een begin van uitvoering is gegeven, en dat de Zuiderzeeraad den Mi nister van Waterstaat zai adviseeren ue drooglegging voort te zetten. DE TOESTAND. In Sir Philip Sassoon's villa Belcaire te Lyinpne, in het Kentsche heuvelland,v worden, zoo heet het nu weer, aan het einde van de week geen andere hooge gasten verwacht dan Engelscnen en Fran- schen onder aan.oering van Lloyd Ge orge en Briand. De Daily Chronicle, de spreektroinpet van den eerste, heeft in- middels iets onthuld van de „realiteiten", welke Engeland op de verlangiijst van Frankrijk wil toestaan. Woensdag was we! uit Londen de verzuchting van dat blad overgeseind over den ,„cynischen, onloyalen geest", die de diplomatic van Berlijn nog altijd bezielt, even goed als onder de Hohenzollerns, niaar niets van de feiteljjke mededeelingen, die aan het slot van het artikel kwamen en er Zijn gewicht aan gaven. Wij dienen ze dus, schrijft de .N R. Crt., te vermelden. Het Fransche plan is, zegt de Daily Chronicle, gelijk bekend is, om het Roer- kolenbekken te bezetten. Britsche troe- pen zullen er niet aan deelnemen, om dat ze niet beschikbaar zijn; maar En geland maakt er geen bezwaar tegen. Voor het plan is veel te zeggen. Een gunstig lot heeft beschikt, dat Duitsch- land ongeveer 70 pet. van zijn steen- kolen moet krijgen uit een betrekkelijk klein gebied, dat onmiddelijk grenst aan het tegenwoordige bezettingsfront van de geallieerden. Door dit binnen te rukken zullen de geallieerden tot Duitschland de eenige soort van argument kunnen rich- ten die het schijnt te verstaan. 0,Geen vergoeding, geen kolen", zullen zij met- terdaad zeggen; „betaal uw schulden, dank uw soldaten af, vonnis de misdadi- gers en gij zult uwe kolen krijgen". Zelfs het atgelegen Beieren moet voor deze iogica buigen; Ludendorft heeft veel ge- daan om de militairisten daar te heipen, maar hij kan hun haarden en ovens niet vullen. Men herinnert zich, dat Duitsch- land's eenige andere kolengebied in Op- per-Silezie is, en dat dit waarschijnlijk binnenkort aan Polen zal toegewezen wor den, met het oog op de groote Poolsch- gezinde meerderheid, waarvan het plebis- ciet onder zijn vaste ingezetenen het be staan heeft aangetoond. Duitschland kan daarom, zoo besiuit de Daily Chronicle, aan zijn verplichtingen niet veel langer meer ontkomen; en daar het op het oogen- j blik welvarender is niet alleen dan Frank rijk, maar ook in veie opzichten dan En geland, is er geen reden, waarom dit het geval zou zijn. Aldus de Daily Chronicle. Men wist al, dat de Fransche lichtmg van 1919 onder de wapenen zou geroepen worden om de bezetting van het Roer-gebied uit te voe- ren, maar niet duidelijk is, waarom Enge- [and er althans niet met een kleine troepen- macht aan mee zou doen. „Wij hebben daarvoor geen troepen beschikbaar." Maar de Britsche bezettingszone grenst rnet ha- ren noordelijken rand aan Elberfeld, dat de ^uidelijke grens van het Roer-gebied vormt en Elberfeld behoort tot de plaatsen die op het pogram van de bezetting staan. Voor de Engelschen is het maar een stapje, de Fransche troepen moeten er daarentegen opzettelijk voor aangevoerd worden. Het dichts bij liggen echter de Belgen, die maar uit Ruhrort-Duisburg behoeven op te ruk ken. AI zijn de Franschen er zoo fel op, het odium van de Duitschers „bij d n kraag te pakken" op zich te nemen, toch zou er alle aanleiding zijn voor de Engelschen, indien zij mc-t 'die politiek zoo volkomen instemmen, om bij wijze van demon- sfratie van de eerisgezindheid der geal lieerden eraan deel te nemen en ook de Belgen zouden dan moeilijk achterwege kunnen blijven. De pverweging die Lloyd George weerhoudt, iigt daarom vermoedelijk op het gebied van de binnen'iandsche po litiek. De bezetting van het Roer-gebied is in Engeiand nooit populair geweest. De regeering is er eindelijk voor gewonnen, maar naar het uiterlijke wil zij er haar han- den van afhouden. Er staat verder in de Daily Chronicle te lezen dat de Engelsche regeering over- helt tot de toewijii.tg van het kolenge bied1 in Opper-Silezie aan Polen. Maar dit doet misschien alleen nog maar dienst als bedrcigirig tegen Duitschland, om het te bewegen zijn voorstellen zoo royaai mo gelijk te maken. Te Lympne zullen, naar de algemeene verwachting, die voorstellen in handen van Lloyd George en Briand zijn. Het belang van die samenkomst wordt er daarom te grooter door. Naast hetgeen de Franschen als realiteiten wen- schen, zullen de realiteiten komen te liggen die de Duitsche regeering als mogelijk beschouwl. Het is doelloos om de gis- singen te vermelden, die in de laatste dagen over hun inhoud gemaakt zijn. Maar over hun waarde of onwaarde moeten Lloyd George en Briand het te Lympne eens worden en daarom dient afgewacht te worden of de overeenstemming tusschen de Engelsche en Fransche politiek, die nu van de daken verkondigd wordt, te Lympne ook stand houdt Ook van dit standpunt beschouwd, is het een voorzichUge poli tiek van de Engelsche regeering, om bij voorbaat bekend te maken, dat zij haie troepen niet aan de bezetting van het Roer- gebied zal laten deelnemen, want de vraag noe de openbare meening in Engeland de Duitsche voorstellen zal opnemen, is nog open. DE BEGRAFENIS DER EX-KEIZERIN. Even voor elt uur Dinsdagmorgen was de plechtigheid te Potsdam geeindigd. Gedurende den dienst cirkelden vh'$g- tufgen boven het mausoleum, waaruit kran- sen naar omlaag werden geworpen. De plechtigheid verliep in de beste orde. Na afloop verliet generaal-veld-maar- schalk Von Hindenburg het gebouw en stapte hi] in zijn gtieedstaande auto. Bij deze gelegenheid werd hem door de volks- menigte een geestdriftige ovatie gebracht. Meer jjan vijftigmaaf weerklonk een „Ffoch!' en het kostte den grijzen Hinden- Durg de grootste moeite, zijn auto te be- reiken. Het aantal personen, dat aan de plech tigheid heeft deefgenomen^ wfordt Qp-„ 300.000 geschat. Om het mausoleum pos- teerden zich gedurende de plechtigheid bijna 6000 officieren van alle wapens. De kroonprins en prins Eitel Friedrich verlieten na de plechtigheid den Antieken Tempel. Zij begaven zich per auto naar de villa Ligniets, waar zij een receptie hielden. Inmiddels poogden de honderen deputa- ties hun kransen in den Antiekeh Tempel neer te leggen en voorbij "het mausoleum te detileeren. Dit bleek evenwel onmogelijk want van de andere zijae was ook de lijkstoet tot den Antieken Tempel doorgedrongen'. De kransen konden daaront met heergelegd worden en de meeste werden dan ook maar aan de officieren overhandigd, die het mausoleum omringden. Laat in den middag werd het gedrang iets minder hevig en kon de menigte lang- zaami voorbij het grat der keizerin trekken, vooraan de studenten met getrokken sabels en wapperende vaandels. Het gedrang op het station was onbe- schrijtelijk. De weinige treinen konden de aanstormende menigte niet naar Berlijn terugbrengen. Prins Eitel Friedrich heeft uit naam van den gewezen keizer een kennisgeving uit- gevaardigd, waarin hij diens grooten dank overbrengt aan aifen, die blijk gaven van hun deelneming in het verlies, dat het huis Hohenzollern heeft getroffen. In de kennisgeving wordt o.a. gezegd: „Wij putten hieruit troost en hopen, dat het voorbeeldelooze werken dezer trouwe Duitsche vrouw, die als inoeder des lands alien met geiijke liefde als haar kinderen omgat en die in haar leven haar vast ver- trouwen in God en haar vurige liefde jegens het vaderland nooit moede werd, niet slechts in de harten harer bloedver- wanten, doch ook in die van vele andere Duitschers zal voortbestaan". BELGIE. Politi-jke gevangenen. Geruchten doen de ronde dat de volgen- de stratverminderingen zijn verleend aan politieke gevangenen Adeltons Hendrickx: strat gebracht van 101 op 5 jaar. Jet van Exterghem: van 20 op 5 jaar. Jacob: van 10 op 5 jaar. Manssens: van 10 op 5 jaar. De Bondt: van 15 op 5 jaar. Ray Nijst: van 10 op 5 jaar. Vogel: van 20 op 10 jaar. De Waelde: van 20 op 5 jaar. Van Cleemput: voorfoopige invrijheid- stelling voor 1 Mei. De meesten hebben dus meer dan 1/3 hunner strat uitgezeten en zullen dus bin nenkort voorloopig in vrijheid gesteld worden. VRIJW1LLIGERS VOOR. De ,/Action trancaise" raadt aan, om voor het verkrijgen van het noodige aan tal troepen voor de bezetting van het Ruhrgebied^ en de overwinningsdemonstra- tie te Berlijn, een beroep te doen op vrij- wilhgers en slechts lichtingen op te roe- pen voor het geval, dat zich geen vol- doende lioeveelheid vrijwiiligers meldt. DaardooF zal eenerzijds aan werklooze ge- demobiliseerden gelegenheid geven een behoorlijk daggeld te verdienen, bijv. 15 tot 20 trg., terwijl men anderzijds niet onnoodig de anti-mih'tairistische propa ganda in de hand werkt door lieden on der de wapens te roepen ,die zichy nu er geen oorlogsnoodzaak meer is, Iiever aan het vredeswerk wijden. DE WINNAARS IN DE BELG1SCHE PREMIELEEN1NG. De eerste trekkirgen van de Belgische premie-leeningen ten gunste van de ver- woeste gebieden hebben dezer dagen plaats gehad. Twee blinde oorlogsinvaliden trok- ken de nummers. Een van de drie//nieuwe millionairs" is een rijke grondbezitfer te Perronces Les-Binches. De twee anderen hebben zich nog niet bekend gemaakt. DE HANDEL VAN RUSLAND. Heropening van zeehaveDS? Volgens de //Russ. Press." heeft de volks- commissaris voor handel een plan voor ope ning der havens voor buitenlandscheschepen uitgewerkt. De ha«ens Odessa, Sebastopol, Theodosia, Novorossiek, Kroon9tad, Moer- man, Archangel en Mariampol worden hierin genoemd, DE STAKING DER DUITSCHE B1NNENSCHIPPER8 GEEINDIGD. Naar uit Essen wordt gemeldt, is Da wekenlacge onderhandelingeu de loonstrjjd der West-Dnitsche bmneDschippers ge eindigd, door het aannemen van het voorstel der werkgevers. ENGELAND. Het kolenconflikt. In de mjjnwerkersstaking is geen ver- andering gekomen. De mjjneigenaars maken een nieuwe loonschaal op, in verband met het aan bod der regeering om tjjdeijjke voorsshotten te ▼erstrekken voor de armere mpndistricten. Het voorstel der mijneigenaars zai Vrgdag in de algemeene vergadering der mgn- werkers te Londen worden behandeld. Chiozza-Money, R. H. Tawney en Sidney Webs, leden van de in 1919 ingestelde koninklijke commissie iuzake de steenkolen- industrie, hebben aan de //Times" een schrjjven gericht, waarin zjj tot de slot- som komen, dat de instelling van een nationalen winstpot naar hun meening #een essentieel deel vormt van een behoorljjke oplossing van het loonvraagstuk en als een bescherming van den belastingbetaler". Te Carlisle had een conference plaats van eigenaars en arbeiders in bet scheep- vaartbedrjjf naar aanleiding van de intrek- king met eind dezer maand, van de speciale loonsverhooging, die een jaar geleden was toegestaan en ongeveer 31/2 gulden per week bedroeg. De werkgevers beweerden, dat in het afgeloopen jaar 300 contracten voor het bouwen van schepen waren geannuleerd of opgesehort en dat de werkloosheid was toegenomen van 5 tot 30 pCt. terwjjl op een groote werf, waar schepen werden ge- repareerd, slechts ongeveer 25 a 30 pCt. van het normale aantal arbeiders in staat was geweest, werk te vinden. VERSCHILLENDE LEGERS. De Britsche minister van oorlog heeft een Btaatje opgemaakt van de sterkte van verschil iende legers,thansonderde wapenen. Volgens dat staafje heeft Oostenrijk een leger van 30.000, Belgie, 105 000, Bulgarjje 33.000 Tsjecho-Slowakie 174.300, Denemarken 15.400, Finland 35.000, Frankrjjk 809.652, Duitschland 100 000, Griekenland 250.000, Hongarjje 35.000, Italie 300.000. Holland 21.400, Noorwegen 15.400, Polen 600 000, Portugal 30.000 Roemenie 160.000, Spanje 190.715, Zweden 56.200, Zwitserland 200.000 en Servie 200.000 maD. GzWAPENDE BURGERS IN 1ERLAND OVERVALLEN. Kroontroepen verrasten in het graafschap Carlow een gewapende groep burgers, die bezig waten zich te oefenen. Er ontstond een scherp gevecht, waarvan, naar men ge looft dat het resnltaat is, dat 5 der op- standeliDgen werden gedood en 2 gewond en 6 gevangen genomen en een groote hoeveelheid wapens en uitrustingsstukken in beslag werden genomen. De troepen leden geen verliezen. TER NEUZEN, 22 APRIL 1921. TENTOONSTELLING AMBACHTS- SCHOOL. Wij vesfigen de aandacht onzer lezers op de in de aanstaande week te houden ten- toonstelling van werkstukken en teekenin- gen vervaardigd door de leerlingen der dag en avondschocl, des Woensdags, Dondsr- dags, Vrijdags en Zaterdags in de lokalen der ambachtsschoo! alhier. Waar deze inrichting van af de opening door het aantal leerlingen dat er gebruik van maakt bewezen heeft in eene bestaande behoefte te voorzien, is het te verwachten dat thans ook velen belangstellend zullen zijn om een en ander van de resuitaten van den verrichten arbeid te komen bezichtigen. EEN KUNSTAVOND. Blijkens de advertentie in dit nummer is de muziekvereeniging ,,De Volharding" in de gelegenheid haren leden en donateurs een bijzonder muzikaal genot te schenken. Zij heeft zich de medewerking weten te \er- zekeren van den heer Erich Oehs, een groot diligent, en tevens cellist uit Berlijn, die, .-p doorreis naar Zuid-Amerika, alhier enkele dagen vertoeft. Verschiliende avonden dezer week is door de werkende leden onder lei- ding van genoemden heer ijverig gestudeerd en wenschte deze, aivorens verder te reizen, met hen een concert te geven, waarop hij zich tevens op zijn instrument zal doen hooren aivorens naar Amsterdam te vertrek- ken om aldaar een concert te geven met den heer Dr. Mengelberg. De vereeniging meent te mogen verwa i- ten, dat velen van deze zeldzame gelegen heid gebruik zullen maken. VOCAAL CONCERT. Naar wij vernemen is de zangvereeniging van Domburg voornemens morgen een be- zoek te brengen aan Ter Neuzen. Bij gi ns- tig weer zal des voormiddags van 11 tot 12 uur een concert gegeven worden op de Markt. R1JKSPOSTSPAARBANK. Gedurende de maand Maart werd op het postkantoor te Ter Neuzen en zijne hulp- kantoren ingelegd 22.851,71 en terugbe- taald f 21.181,16, derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 1670,55. Onder de ingelegde gelden was 1 formu- lier ad f 1 in spaarbankzegels van 5 cent en 145 formulieren in spaarbankzegels van 1 cent (schoolsparen). Het aantal uitgegeven nieuwe boekies be- draagt 32. Door tusschenkomst van het kantoor wera op staatsschuldboekjes ingeschreven een be- drag van f 1150 en afgeschreven f 200. 1 nieuw staatsschuldboekje werd uitgereikt en 1 order tot aankoop van f 500 nominaal uitgevoerd. HULDEBLIJk MR. D1JCKMEESIER. De aanbieding van het huldeblijk aan den heer mr. H. J. Dijckmeester, die met 1 Mei zijn betrekking als Commissaris der Koningin in onze provincie heerlegt, is thans definitief bepaald op Donderdag 28 April, des middags halt drie, in de Staten- zaal te Middelburg. MILITIERADEN. Bij Kon. besiuit van 18 dezer zijn be noemd tot voorzitters en leden van de mi- litieraden en tot hun pfaatsvervangers voor de Iichting der miiitie van 1922: Provincie Zeeland: tot voorzitter Mr. J. W. Zijlstra, rechter in de arrondisse- ments-rechtbank te Middelburg; tot zijn plaatsvervanger J. J. van SteenbCrgen, di recteur der registratje en domeinen te Middelburg; tot teden Mr. J. J. Heyse, advocaat te Middelburg, en T. J. Marx, majoor, tijdelijk belast met de waarnenung van de tunctie van provincial adjudant in Zeeland; tot hun pfaatsvervangers Mr. Th. Portheine, substimut-griffier bij de arrondisementsrechtbank te Middelburg, en L. K. van Loon, kapitein bij het 14e regi ment intanterie. ONDERWIJZERS-EXAMEN. Donderdag slaagde te Middelburg voor het acte examen L. O. de heer H. J. Wijn te Lamswaarde. Dinsdag slaagden te Breda de heeren P. Everaert te Klocsterzande en K. van den Ei;de te Lamswaarde. EEN ONDERSCHEIDING Er is een welverdiende hulde gebracht aan het werken van het Neder(andsch' Roode Kruis in Zeeland, door het toe- nenning van het Kruis van verdi nste aan den heer H. Dronkers te Middelourg, secretaris van den kring Zeeland en .an de afdeeling Middelburg, vroeger van de afdeeling uoes van het Nederl. Roode Kruis. De heer Dronkers was uitgenoo- digd Dinsdagmorgen in het geboiw van de Vereeniging te 's Gravenhage te ko men en werd hem daar het Kruis door Z. K. H. Prins Hendrik persoonlijk over handigd, waarbij Z. K. H. wees op het vele, dat de heer Dronkers in de laatste jaren voor het werk van het Roode Kruis heeft gedaan. SCh'ADEVERGOEDING. De burgemeester van Goes heeit van den minister van buitenlandsche zaken be richt ontvangen, dat van de Engelsche regeering een bedrag is ontvangen van 1 16.381,76 voor schadevergoeding voor den bomaanslag op 22 December 1917 op deze gemeente. PLAK- EN BEURSBELASTINGZEGEIL5 Op de postkantoren zullen niet meer verkrijgbaar zijn plak- en beursbelasting- zegels van een hoogere waarde dan 115.50. Zelts Iigt het in de bedoeling op di verse kantoren de verkrijgbaarsteliing de zer zegels nog meer in te krimpen. Indien het publiek zich nog mocht ver- yoegen op postkantoren om bovengenoern- de zegels, zal het naar de ontvangers der registratie worden verwezen. VOOR DE A.S. MILICIENS VAN HET PLATTELAND. Voor eenigen tijd is gem eld, dat de Mi nister van oorlog ook nog aan die jonge- S£2Z£QRAra«953amw»na3s&jUPxgOTFr2Kai£reiGeQra]ffi2&zznra&3>83K^^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1