ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7133. Vrijdag 15 April 1921. 69e Ja*,rgang. Sp® B Aankondiging. IHHE NL A sillies y-EJ ELAD. BEKEMDMAKING. LENTEWEELDE. BUITENLAND. Burgemeester en Wethouders vanZAAM- SLAG brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Dinsdag 10 Mei 1921, vanwege de gemeente een algemeene opneming zal worden gehouden van de wegen en voetpaden met de kunstwerken Zaamslag, den 12den April 1921. Burgemeester en Wethouders voomoernd, JOH. DE FEIJTER Pzn, Voorzitter. STOLK Lzn, Secretaris. De zuigehngensterfte was in 1920 72.34 per 1000 van het aantat levend aangege- venen; in 1919 en 1918 had die sterfte resp. 84.13 en 92.82 bedragen. DE NEDERLANDSCHE GEZANT OP DE BRUSSELSCHE JAARBEURS. VC'oensdagmiddag bracht de Nederiand- sche gezant, Jonkheer Van Vredenburch, die vergezeld was van den consul-gene- raal Van Romburgh en den gezantschaps- attache Karsten, een bezoek aan de Brus- selsche Jaarbeurs. Hij werd verwelkornd in den stand der Nederlandsche Kamer van Koophandei in Belgie door de hee- ren De Stoppelaer, Springer en Van Vlo- ten, eere-voorzitter, president en onder- voorzitter; secretaris Reggersberg, pen- ningmeester Oompertz cn een paar an- dere bestuursleden. Wethouder Jacqmain vertegenwoordigde de stad Brussel, ter- wiji ook nog de heer Buyse, een der di- recteuren der Jaarsbeurs, en luitenant Lau- de, van het Belgische departement van kolonien, aanwezig waren. j Nadat wethouder Jacqmain den gezant had welkom.; geheeten, drukte de heer Springer zijn genoegen uit over de uit- breiding der Jaarbeurs, evenals van de Nederlandsche deelneming, en hij wensch- J te, dat ook de Belgische nijverheid goed i zou vertegenwoordigd zijn op de aan- staande Jaarbeurs te Utrecht. Hj meen- de nog, dat de economische betrekkingen tusschen Nederland en Belgie de vriend- schap nauwer konden helpen toehalen, nu het er in sommige kranten en poh- tieke kringen om gaat, tweedracht tus- schen beide voiken te zaaien. j Wethouder Jacqmain onderlijnde voor- i namelijk deze Iaatste woordcn, waarna i luitenant Laude uit naam van het de- partement van Kolonien den zin der Ne- j dcrta.iders voor kolonisatie prees. Hij meende te mogen hopen, dat Neder- iandsch-lndie in het vervolg officieef zal vertegenwoordigd zijn op de Brusselsche jaarbeurzen. Daarop dankte de gezant de sprekers. j Hij besioot zijn bezoek met het bezichtf- gen der Nederlandsche stands. NEDERLAND EN BELGIE. Men seint uit Brussel aan de N. R. Crt.: Een lid van het Belgische kabinet, dat wij gcvraagd hebbcn naw. een mogeiij- ke hervatting van de besprekingen met Nederland, heeft ons geantwoord, dat de ze kwestie op het oogenbiik een punt van overweging uitmaakt voor de Bel gische re'geering. PLAATSEL1JKE KEUZE. Door den Raad van Negen van den Nationalen Bond voor Plaatselijke Keu- ze is een schrijven verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar- in wordt medegedeeld, dat aan het weis- ontwerp-Rutgers, tot invoering van plaat selijke keuze, in het geheel 5361 organi- saties adhaesie hebben betuigd. Daaron- der bevinden zich 1114 vakvereenigingen (w.o. 420 christelijke)1102 kerkeraden (506 Ned. Herv., 484 Geref. 52 Chr. Geret., 19 Doopsge2v 18 Bapt., 15 Luth. enz.J; Chr. jongemannenvereenigingen; 411 atdeelingen der S. D. A. P.; 333 kiesver- eenigingen (w.o. 319 rechtsche); 329 Chr. werklieden-vereenigingen (Patrimonium, Chr, Nat. Werkmansbond) enz.; 152 on- derwijsvereenigingen; 89 geneeskundige vereenigingen. Ook zijn hierbij 308 gemeenteraden (o.a. van Leeuwarden, Assen, Zwolle, Ant hem, Utrechy, Haarlem,, Middelburg en Maastricht.) Met de nabijzijnde behandeling van het wetsontwerp voor de Tweede Kamer is de inzameling van adhaesie gesloten. MEEK GEBOORTE, MINDER STERFTE. Uit de door het Centraalbureau voor de Statistiek gepubliceerde opgave omtrent de geboorten en de sterfte in 1920, blijkt, dat de geboorten in dat jaar, in vergelij- king/ met de beide voorafgaande jaren niet onbelangrijk was gestegen; ze bedroegen 28.06 per 1000 van de gemiddelde bevol- king, tegen 24.17 in 1919 en 24.38 in 191S- De "sterfte was niet onbelangrijk lager dan in 1918 en 1919, namelijk 11.89 per 1000 (in 1919 was de sterfte 13.17 geweest eni in 1918 het griepjaar 17.09). BRIEFPOST MET RUSLAND. De dtirecteur-gencraal der Posterijen en felegrafie maakt bekend, dat met ingang van 18 April a.s. het briefpostverkeer met Rusland met inbegrip van OekrajTne, As- jerbeedsjan, Aziatisch Rusland met de republiek van het Verre Oosten en Wla- diwostok wordt hervat. Ter verzending zijn toegeiaten de gewone corresponden- ties en aangeteekende stukken zonder aan- j gegeven geldswaarde. De verzending der j aangeteekende stukken geschiedt voorloo- pig uitsiuitend voor risico van atzenders. HET DRANKVERBOD. De politie van New-York is thans bij speciale wet van het congres van den staat New-York gemachtigd om de fe- deraie wet inzake het drankverbod na te Ieven. Zondag, aldus meldt de corrcs- j pondent van de Daily Telegraph te New- York k warn en mannen in unitorm de res- j taurants binnen, roken aan de dran- ken en proefden er zelts van, op de ta- teltjes waaraan men dineerde, teneinde j aidus spiritualien te ontdekken. De ver- ontwaardiging der gaslten, toen de poh- tiebeambten zonder verontschuldigmg op hun tateltjes toetraden, was zeer groot en slechts met moeite werden in vele gevallen vechtpartijen voorkomen. De po litie heeft instructie gekregen om ieder, die drank bij zich heeft, even schuldig te beschouwen, alsot hij een pistool ot een dolk bij zich had, en in de stad New- York, waar negen op de tien menschen de wet op het drankverbod overtreden, wordt de toestand beschouwd als snel onduldbaar te worden. DE OMVANG DER STAKING. Eenig idee van den omvang van den strijd, die in Engeland dreigt uit te bre- ken, krijgt men uit de volgende cijfers. De Nationale Bond van Spoorwegper- soneel, de orgamsatie van Thomas, heeft thans meer dan een halt millioen Ieden. De federatie bestaat uit 35 afzonderlijke vakbonden. van transportarbeiders, waar- onder al de dokwerkers, 60.000 man tram- personeel, 30.000 bestuurders en conduc- teurs van autobussen, 30.000 voerheden en eenige taxichauffeurs. In het geheei heet de federatie een halt millioen arbei- ders te omvatten. Het gansche leger van het drievoudig verbond bestaat uit ong. 2 millioen ar- beiders, alien onmisbaar voor het publie- ke Ieven. HET SPOORWEGPERSONEEL. Er bestaan voo schrijft de Daily 1 elegrajih zeer ernstige meeningsver- schillen onder het spoorwegpersoneei over de doelmatigheid van een staking, ten behoeve der mijnwerkers. Men twijtelt er zelts aanN ot in vele centra meer dan 50 pet. van de Ieden van den bond de stakingsorder opvolgen zal. De spoorweg- arbeiders van Taunton zijn sterk tegen een staking gekant, evenals de Ieden van de N.U.R. in het district Spalding). Geheel anders is de stemming daaren- tegen te Manchester, Leicester en Liver pool en in verschillende andere plaatsen. NAPOLEON r EN POLEN. Polen zal niet achter blijven met de herdenking van Napoleon I. In de stra- ten van Warschau zijn affiches aange- plakt, waarop de bevolking aan zijn sterf- dag, honderd jaar geleden, herinnerd wordt. Na de ontwrichting der Pooi- sche republiek, \>as Napoleon de eerste, die voor Polen de kerkerdeuren op^nde en den weg naar de vrijheid wees. De organisatie die Napoleon in Polen in het Ieven riep, was gebaseerd op gelijkheid en vrijheid. Op 5 Mei aldus kan men op deze afiches flezen zal Polen voor alies de onstcrb .jke dadeu van zijn voor- ouders die het .and beyrijd hebben ge- denken. Noodig is, dat het Napoleontische tijdperk in den geest weer terugkeert en dat de Poolsche kinderen den naam van den Franschen keizer met dankbaarheid en eerbied leeren uitspreken. DE VERWOESTE GEBIEDEN. In strijd met de officieele cijters, ge- geven door de Duitsche regeering, was,, volgens Fransehe gegevens, het aantal inwoners van de verwoeste gebieden in 1914 4.676.398. Bij net sluiten van den wapenstilstand bedroeg hun aantal 1,944.000; op 31 December 1920 4.066.398 ol 610.000 inwoners minder dan in 1914. Hieronder zijn begrepen de in den oorlog gesneuvelden en andere slachtofters der Duitschers. ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN IN 1 1FESH1RE. A oensdaga\oiu_ deden 2000 mijnwer- kers een aanvai op negen seinhuizen na- 'oij 1 hornton (Titeshire) aan de spoor- lijn Edinburgh -Dundee. Zij galastten dc-n seinwachters te sta- kcn. Dientengevoige staat het verkeer langs die lijn stil. Het goederenvervoer is ernstig gestremd. De aanvallers hebben verscheidene treinen en werkplaatsen ge- plunderd. Marinetroepen, die onmiddellijk naar het tooneel der ongeregeldheden wer den gedirigeerd, hebben de plunderaars wederom vtrjaagd. Donderdagmorgen is het treinverkeer hervat. Tot dusver zijn 21 personen gearresteerd. DE SCHADEVERGOEDINGSKW'ESTIE. Nieuwe Duitsclie tegenvoorstellen verwacht. Uit Beriijn wordt gemeld, dat volgens officieele mededeefrngen Duitschiand nog voor 1 Mei met voorsteilen oimrent scha- devergoeding komen zal. De onverschilhg- heid, waarmede Duitschiand den toe- stand, ontstaan door de Londensche conte- rentie, beschouwde, maakt langzamerhand plaats voor ernstige beduchtheid voor de nabije toekomst, Viviana's bezoek aan Amenka, Kriand's bedrcigen met nieuwe sancties, hebben hier ongetwijteld veel toe bijgedragen, terwijl bovendien Simon's jongste interview in de Matin en sommi ge beweerde aanmaningen door Harding aan I rankrijk gedaan, op het Iaatste oogen biik een straal van hoop geworpen heb ben in het donkere uitzicht. De berichten der Fransehe bladen, vol gens welke minister Simons Zwitsersjche politic! en door hun tusschenkomst poli- tieke kringen der Entente gepoist zou hebben over nieuwe Duitsche voorslellen, wordt van welingelichte diplomatieke neu- trale zijde bevestigd. In dit verband wordt vooral gewezen op het onderhoud van Simons met den Zwitserschen bondspre- sident Schultess. De Petit Pansien ver- neemt uit Geneve, dat Simons verg'eets getracht moet hebben de Zwitsersche bondsregeering over te haien tot het ver- gemakkelijken van het hervatten der on- derhandelingen met de Entente. Scheidemann s oordeel. Op een te Mannheim gehouden verga- dering der meerderheidssocialisten heeft Scheidemann een redevoering gehouden, waarin hij o.a. verklaarde, dat net abso- luut noodig was om zoo spoedig mogelijk nieuwe voorsteilen inzake de schadeloos- stelling te doen. Volgens zijn oordeel moe- ten in ieder geva! voor 1 Mei nieuwe voor steilen ingedienc! worden, daar nu het vredesverdrag eenmaal geteekend is, eike regeering verplicht is het zoo goed moge lijk na te komen. Bij de beraadslagingen in de Fransehe Kamer over het wetsontwerp nopens de mstel- ling voor het jaar 1921 van een speciaal budget der uitgaven, welke gedekt kun- nen worden door de uit de uitvoering van het Verdrag te Versailles voortvloei- ende inkomsten, zeide de toegevoegde rapporteur-generaal De la Steyrie o.a.: „Wij naderen den vervaldag, den eersten Mei en wij willen betaald worden (ieven- dige bijval op alle banken). Ik heb niet het minste vertrouwen in Duitschlandsi woorden en in de papieren, welke hei; voor ons zou teekenen. Wij moeten waar- borgen hebben. Indien Duitschiand ons niet wil betalen, moeten wij ons zelt be- j talen. Duitschiand betalen. Dat is voor ons een kwestie van Ieven ot dood. (Le- vendige bijvaj op alle banken). Volgens Landry, den oud-mimster van marine, werd de betalingscapaciteit van Duitschiand onderschat. Hij verklaarde, I datf Frankrijk er op staat dat de stelselma- tig aangerichte verwoestingen hersteld I worden. conterenties en het dreigen met sancties, begreep Duitschiand, ot liever begrepen de Duitsche regeerders niet, dat zij zich niet meer aan hun verpiichtingen konden ont- trekken. De reeds getroffen sancties heb ben niet de verwaciite resultaten opgele- verd. 1 Mei, vervolgde Briand, zal Duitschiand staan voor alle opeenvolgende schendin- gen, van het Vredesverdrag, dat het onder- teekende. Eenerzijds zal het voor tekort- komingen, anderzijds voor verpiichtingen staan. Met nadruk herhaalde Briand: De schuldeischer heeft het recht om tot execu- tie over te gaan. Er werd een deurwaar- der gezonden, blijft de schuldenaar zich weerbarstig toonen, dan moet een veld- wachter den deurwaarder vergezellen. Dit is het gemeene recht onder de menschen in het dagelijksch Ieven en zoo is het ook g.teeds in het internationale Ieven der volkeren gegaan. 1 HET DRAGEN VAN GOUDEN HORLO- GES IN RUSLAND VERBODEN. i De correspondent van de „Evening News" te Kopenhagen meldt, dat volgens berichten van de Russische grens, de Raad van Volkscommissarissen het als' een onvergeeflijke luxe beschouwt, dat het volk gouden horloges draagt. De Raad heeft gelast, dat dergelijke artikelen bij het commissariaat voor buitenlandsche handel moeten worden ingeleverd, tenein de als tonds te dienen voor de betaling der in het buitenland gekochte goederen. HOE DE BOLSJEWIK1 IN DE OEKRAI- NE HUISHOUDEN. Volgens een bericht uit Tarnopol wor den de wraaknemmgen der sowjet-regee- ring in de Oekraine steeds heviger en tal rijker. In drie maanden tijds zijn er niet minder dan 10.000 personen alleen in Podo- lie terechtgesteld. De slachtofters worden niet alleen onder de intellectueelen, maar ook onder de arbeiders gekozen. Zoowel mannen als vrouwen komen in aanmer- king voor de wraakneming der bolsjewi- k. De terechtstellingen worden uitgevoerd door bolsjewistische beulen, die zonder uitzondering geweidige aronkaards zijn ot zich te buiten gaan aan het gebruik van cocaine. In de stecien is de nood ten top gestegen Er is absoiuut gebrek aan levensmiddelen en medieijnen. Het staat vast, dat de bol- sjewiki alle hoop op een blijvend bezit der Oekraine hebben opgegeven en dat ze in verband daarmede besloten hebben het [and stelselmatig te vernielen. Handel en industrie behooren er tot het verleden. In de tabrieken en in de werkplaatsen wordt niet meer gewerkt. Alle politieke partijen in de Oekraine, met inDegrip van de com- munisten, zijn ten zeerste verbitterd op de bolsjewiki, die hen allemaal op eenzelfde buitensporig wreede wijze behandelen. De geheime organisaties, ten doel hebbende het bolsjewistische juk at te werpen, ne- men met den dag in aantal toe. HARDING. In zijn boodschap tot opening van het Congres heeft president Harding precies zoo gesproken als men van hem verwacht- te. De veroordeeling van den Volkenbond door de Vereenigde Staten heeft daarin voorgoed haar beslag gekregen en het heeft weinig nut meer aangaande de on- middelijlie toekomst van den Volkenbond illusies" te koesteren. Hij biedt het surro- gaat aan van een bond ter bevordering van den vrede in de wereld, maar de meest elementaire voorzichtigheid, meent hij, ver- biedt de Vereenigde Staten zich alleen te ontwapenen. Ook wij willen geen illusies meer hebben aangaande de onmiddeilijke toekomst van den Volkenbond, maar dat neemt niet weg, det de kern yan het met zooveel moeite tot stand gebrachte werk, waaromi zich pas een kring van staten, die geen oorlog gevoerd hebben, begint te kristailiseeren, behouden kan blijven. Er is een woord van Emerson, dat nieis wat niet deugt, in stand kan blijven. Klampen wij ons daaraan vast, dan laten wij net aan een verdere toekomst over, at te wachten( ot dit menscheiijke werk inderdaad zoo ge- brekkig tou zijn, dat het niet langer zou kunnen duren dan de partijpoiitiek in een enkelen staat, hoe machtig hij ook zijn mo- ge. Men kan zeggen. dat Duitschiand en Rusland er ook buiten zijn, maar Duitsch iand heef. het bestaan van den bond er- kend door er, over de onrechtmatigheid van de sancties, een beroep op te doen, en hoe Rusland er ten slotte zal uitzien, ligt rtog in den schoot der goden. Het Amerikaansche Congres komt nu voor de taak om vrede met Duitschiand te sluiten. Verder ?al Amerika meespreken bij de eindregeling van de schadevergoe- ding, waarvan het gerommel twee-en-een halve week voor den fatalen termijn zich al aankondigt. Duitschiand komt echter, vol gens alle aanw ijzingen, met tegenvoorstel len, die tot strekking hebben de verwoes- ting in Frankrijk te herstellen en te beta len, wat het dan nog verder meent te kun nen' nnssen. TEK NEUZEN, 15 April 1921. ALGEMEENE POLITIEVERORDENING. Nadat verworpen was het voorstei van Brianct dreigt upnieuw. Briand wees er op, dat het nu de tijd niet 'meer is om te discussieeren over Duitschland's dralen. Frankrijk wacht nu reeds twee jaar op reele dingen. In weerwjl van de tairijke tien heer De Jager om het sluitingsuur der cafe's op Zondag op 10 in plaat's van off 11 uur te bepalen en eveneens verwor pen was een voorstei van den heer Nolson om alsnog het vloekverbod weer uit de verordening te schrappen, is de vero-rde- ning bij eindstemmmg aangenomeh met 8 tegen 5 stemmen. Tegen hebben gestemd de heeren Nol son. De Ridder, Hamelink, Geensen e« Van Driel, voor de overige 8 Ieden. RIJKSLANDBOUWW1NTERSCHOOL TE GOES. Bij liet aan de Rijklandbouwwinterscfiool te Goes gehouden overgangs-examen is o.m. bevorderd van de eerste klasse B naar te tweede klasse de heer J. R. Schee- le te Ter Neuzen. AMBACHTSSCHOOL VOOR TER NEUZEN EN OMSTREKEN. Voor den cursus 1921 1922 aanvangende 2 Mei a.s. waren ingeschrevcn 38 leerlingen. Een heeft zich teruggetrokken, 3 zijn door te jonge leeftijd afgewezen, 34 nainen cleel aan het toelatings-exainen op 9 April. Hier- van slaagden 29, terwijl de overige 5 voor- waardelijk zijn toegeiaten en wel op een proefijd van 3 maanden. De verdeeling over de verschillende am- bachten is als volgt: 11 timmerlieden, 1 meubelmaker, 1 schilder, 17 electriciens- instrumentenmakers en 4 machine-bank- werkers. AANBESTED1NG MACADAM. Woensdag werd te Hoek door het Be stuur van den Koudenpolder aanbesteed de levering van 200.000 K.G. macadam v- n 2—4 c.M. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren: Geirnaerdt te Sas van Gent voor L9.65, L. Meeusen te Ter Neuzen voor f 8,75, F. A. Verschoor te Hardinxveld voor f 8,30, A. Polfliet te Hontenisse voor jf7,87'/2, firma L. Nolson te Ter Neuzen voor f 7,75 (2—4) en 6.85 (1—3, N. V. ,,De Hoop" te Ter Neuzen voor 7,11 en Basalt Maatschappij te Zaandam voor/7. VRFJWILLIGE LANDSTORMKORPS KADER-LANDSTORM. Wij vestigen de bijzondere aandacht van belanghebbenden, leerlingen en oud-leer- lingen van hooger en middelbaar onder- wijs en m.u.I.o. scholen op de advertenrie in dit nummer betreffende het vrijwillig landstormkorps kader-landstorin waarbij hun gewezen wordt op de gemakken en voordeelen die zij kunnen bereiken met het oog on hun militieplicht, door tijdig toe te treden tot het vrijwillig korps. DE BURGERWACHT OP AUD1ENT1E BIJ H. M. DE KON1NGIN. Dindagmorgen is door H. M. de Konin- gin te Amsterdam o.m. ook audientie ver- leend aan de Burgerwaeht. De provincie Zeeland was daarbij vertegenwoordigd door de heeren H. Gratema. burgemeester te Oostburg, F. J. L. M. van Waesberghe, bur gemeester van Hulst, en L. J. den Hollander, burgemeester van Axel. HET GOUDEN FEEST DER FIRMA Ls. VAN WAESBERHE-JANSSENS TE HULST. Het aangekondigde 50jarig bestaan der Firma Ls. van Waesbeghe-Janssens is j.l. Zaterdag onder groote uelangsteiling, zoo wel uit Hulst als uit de geheele streek ge- vierd. De heer L. van Waesberghe, lid der Firma, is bij die gelegenheid benuemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Namens het personeel werd bij monde van den heer j. Heukelom aan de firmanten een buste aangeboden van den heer L- van Waesberghe-Janssens, gebeeldhouwd door den heer Ernile Poetou ie Gent. Een eali- grafisch album met de namen der gevers werd erbij gevoegd. De oudste kleinzoon van den stichter der firma, de heer Jan van Waesberghe Fz„ bood mede namens de overige kleinkinderen een tableau aan met de beeltenissen van den stichter en diens zonen als Ieden der famiiie. Des avonds bood de firma het personeel een diner, waaronder door de „Kon. Har monic' een serenade aan de jubileerende firmanten werd gebracht. Des Zondags had ten kantore een zeer druk bezochte receptie plaats, terwijl van eiders, telegrammen, brieven en kaarties binnenstroomden. Tijdens de receptie bracht de Nieuwe Harmonie" een aubade aan de jubileerende firmanten. HET KANAAL TER NEUZEN—GENT. Dinsdag zijn te water gelaten de twee eerste schepen die gebouwd werden op de nieuwe wert te Langerbrugge aan het kanaal Ter NeuzenGent. Een dezer bootjes is een toger, geboewd voor de Congorivier. Aan deze piechtigheid had de regeering groot belang gehecht. Zij was vertegenwoordigd door de Ministers Franck en Anseele. Deze Iaatste sprak aan het dejeuner en kondigde aan, dat de re geering te Gent een droogdok zal laten bou wen voor schepen van tweehonderd mete. Zulke schepen kunnen echter niet door de sluis te Ter Neuzen. Minister Anseele zeide, dat binnenkort met de Nederlandsche re geering onderhandeiingen aangeknoopt ui n worden met het doel de sluis te Ter Neuzen te doen vergrooten. Hij drukte als zijn overtuiging uit, dat de Belgische regee ring bij de Nederlandsche, wat dit betreft. net beste onthaal en alle tegemoetkoming zal vinden. Hij meent er niet aan te mogen twijfelen, dat bij de regeering in Den Haag alle verlangen bestaat om de betrekkingen tusschen onze beide zusternaties, die nog steeds wiendschappelijk zijn, weer haar oude hartelijkheid te doen terugwinnen. Onder bijval van de aanwezigen sprak de Minister daarbij den wensch uit. dat spoe dig de nog tusschen beide landen hangende kwesties, tot een vriendschappelijke oplos- sing zullen komen, welke iedereen wensch!. Ly Be Burgemeester van TER NEUZEN brengi bij dene ter kennis van de daarbij belanghebbenden, i dat het door den Directeur der Directe Belastingen. J em. tc BREDA den 13 April 11)31, invorderbaar verklaard kohier der GRONDBELAST1NG dezer ge- meente, over het jaar 1921, heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den by de wet bepaalden voet,- te voldoen. 'Per Neuzen. den 15 April 1921. De Burgemeester voomoernd. .1. HUIZ1N3A De lentetijd is weeldetijd. Als de natuur op 't lichtgroen grastapijt Een schat van teere bloemen spreidt Als aan de takken van de booinen De nieuwe blaad'ren en de witte bloesems komen En zoete geuren door het luehtruim stroomen Als t vooglenkoor verdubbeld is En van den vroegen morgen tot de duisternis Hun lied weerklinkt alsof het hoogtijd is Als op de akkerg, waar het oog maar reikt Het veldgewas in frissche kloekheid prijkt En d'aarde op een paradijs gelijkt; Dan is het lenteweeldetijd. De lentetijd het hart verblijdt. De lez.te stemt tot dankba..rheid. Als 't oog geboeid wordt door de zachtste kleuren Als Ge rondom U ruikt de frissche geuren Als alles tracht den droeve op te beuren Als 'toor gestreeld wordt door een mengeling [van klanken En "t zonlicht medicijn is voor de kranken, Zou dan het hart den Schenker van dat al,. [niet dun Ken j O, mensch die al dit schoone moogt aanschouwen, God toont U hier Zijn macht, opdat Gij zult [vertrouwen Op Hem allden, en op Zijn goedheid bouwen. Hij, die voor U natuur zoo sierlijk tooit En daarin Zijne majesteit ontplooit Hij vvil, dat Gij hiervoor aan niemand ooit, Dan Hem den dank en d'eer zult geven. Dat het U dringe Hem te dienen in Uw levenf Dan zal U d'eeuw'ge lente eens omgeven. Maurits F.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1