69e Jaargang. ALGEWEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-YLAANDEREN No. 7122 Vrijdag 18 Maart 1921. Z E M I L I T I E. Herhalingsoefeningen in 1921. V A C CLHA TIE. HI HO Eft WET. B B B s r a B L A gratis VACCINATIE en REVACCIHAT1E BINNENLAND. 8UITENLAN 0. HUWELIJK MET VREEMDEL1NGEN. id> Het is nnoiiig, zieh ten minste em half uu v voor het vertrek v«n den treii>, de tram of de sloomboot aan het sta tion of de aanlegplants te hevindm^ B1JZ0N0EKE BEPAL1NGEN. tlij.di zondev geld'ge mien Diet volcioet aan dez-- oproepmg, wordt, ra daartoe doot dtd' Minister van Maiine verstrekten last, als deserteur afgev. erd. Hfl, die zooder gcldige red en zich t laaL aan booid aanmeidr, maakt zicjb straf- schuldig. Het, uief-ontvat.gen van eene persoonlpke kennisgeviog an <ie opro<-pn.g oi-tnHi, de vertofganger g-enszins «ati zijne vetplichtmg tot opkomst in werkelijken aiensr. daar de opetibar« kennisgeving, tenzij de verlof ganger zich op den dag 'an laatstbe- Qoclde kennisge-itig buitenslamls ophotidr en zfln adres bij den Burgeaiees1 er bek-nd is, EENIG en ALLEEN sis BEW1J8 Out bij bebooilijk is opgeroepen. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Bij de behandeling van de lndische be- lastingvoorstellen betoogt de heer Van Kol (s. d., Friesland), dat de inlanders hardvochtig door de invoerrechten getrof- fen worden. Spreker ontkent tegenover den minister, dat de inlandsche bevolking meer welvaart leert kennen, van alle kan- ten hoort men, dat de ellende zeer groot is. De minister heeft niet het recht, door de invoerrechten de bevolking nog har der te treffen. Minister De Graatt zegt, dat de heer Van Kol den toestand van de inlandsche bevolking te zwart schildert. Spr. ont kent de juistheid van de door den heer Van Kol gegeven cijfers betreffende de verkoopsprijzen der petroleum in Indie; deze is voor 15 a 16 cts. ter beschikking van de bevolking gesteld. Op een desbetreffende vraag van den heer Van Kol zegt 'spr. gaarne met den G.G. over een onderzoek naar de econo- mische draagkracht van de inlandsche be volking van gedachten te zullen wisseien. Naar aanleiding van een vraag van den heer Idenburg (a. r„ Z.-Holland) deelt de minister mede, dat nog deze maand voor- stellen tot verhooging van de petroleum- uitvoerrechten bij den Volksraad zullen worden ingediend. De wetsontwerpen worden aangenomen z. h. s. Aangenomen word; z. h. s. hoofdstuk XI (dept. v. kolonien) van de staatsbe- grooting. Bij de begrooting van oiukrwijs, kun- sten en wetenschappen d ingt de heer De Waal Malefijt (a.-r., Z. Holland) anh op bezuiniging bij scholenbouw jm op sub- - aanta, keerden de b.jzondcr hooge. onder- Fr1Jansche vfouwen Ult Amerika te- Aan het einde van den oorlog zijn er heel wat Fransche meisjes in het huwe- lijk getreden met vreemdelingen, vooral met Amerikanen en heel veel van deze oorlogshuwelijken met buitenlanders zijn sidieering van rug geheel teleurgesteld. Ook met vertegenwoordigers der gekleurde nasserj zijn heel wat Fransche vrouwen geliuwd, en de bladen hebben indertijd druk ern- i stig op de bezwaren dezer gernengde hu- j welijken gewezen. L'Homme libre komt thans op de kwestie terug naar aanlei ding van een drama, dat zich afgespeeld heeft te Nice, waar een Fransch meisje j gedood is door haar verloofde, een Chi- i nees, die vreesde, dat het meisje hem niet genoeg iiet 'had. A1 deze teleurstel- lingen, filosofeert de Homme Libre, ko- men misschien voort uit het feit, dat men ue neer snngenoerg niet op alle breedte-graden op dezelfde wenseht eveneens bezumiging op onder- ?iefheeft. Waarschiinliiker nog is De heer Gilissen (r. k„ Z. Holland) be- pleit o.a. vergoeding aan kweekelingen op bijzondere kweekscholen. Mevrouw Rbthuis (s. d., N. Holland) noerrit de salarisregeling onvoldoende en bepleit betere salarieering- Ook dringt zij aan op cen betere regeii: voor handwerk- onderwijzeressen De heer Franssen (a. rOverijsel) acht eveneens vergoeding aan handwerkonder- wijzeressen billijk. Hij 'dringt aan op spoe- dige en volledige uitvoering van de nieu- we lager onderwijswet. De heer Slingeuberg (s. d., N. Holland) wijsuitgaven. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. De herziening van de Ongevallenwet wordt z. h. s. aangenomen. Art. 7 van het ontwerp tot hefting van een tabaksaccijns, waarover gisteren de stemming mislukte, wordt aangenomen met 48 tegen 27 stemmen. Het amendement-Rink om de tabakver- bouwers vrij te stellen van aanvragen vpor bedrijfsvergunning, wordt door den mi nister ontraden wegens gevaar voor frau- de. Het amendement wordt aangenomen met 41 tegen 39 stemmen. Het amendement-Wintennan, om de be drijfsvergunning eerst na herhaaide over- tre'ding in te trekken, is overgenomen. Het amendement-Winterman en de voor- schriften omtrent dc inrichtlng van lokalen voor tabaksindustrie te doen vervallen, is ingetrokken. De minister heeft betoogd, dat het de huisindustrie te veel vrijheid zou laten. DE VERL1EZEN DER GROENTEN- ZOUTERS. De gezamelijke groentcuzouters hebben door den ooriog een schade geleden van 20 miilioen gulden. De Doonen werden in '16 en '17 tegen 25 a 30 ct. per KG. op- gekocht en kunnen nu niet eens gekwiteerd worden tegen tlen prijs van het vat alleen. Naar verluidt schijnen er in ons land nog tusschen de 100 en 200 duizend vaten aanwezig te zijn. Begrijperlijkerwijze zijn vele groentenzouters aan iager wal geraakt. Een commissie uit deze fabrikanten heeft zich in Den Haag tot de Crisis-enqente gewend om steun. Wij leven loch in een rare wereld: In de Centrale rijken wordt honger en ellende geleden en bij' ons worden de ge- zouten boonen toch een smakelijk voed- sel onder den grond gepit Nws. POLITIETROEPEN EN MARECHAUS- SEE. In de memorie van antwoord op het voorl. verslag der Eerste Kamer oetref- fende het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het Vlllste hootdscuk der Staatsbegrooting voor 1920, deelt de Mi nister van Ooriog mede, dat het in zijn voornemen ligt met den Minister van Justi- tie overieg te plegen omtrent de salariee ring van de officieren der marechaussee. Dat de politietroepen, behalve de grens- waking, thans hetzeifde werk zouden ver- richten als de marechaussees is minder juist. De laatsten toch hebben een justiti- eele taak; de politietroepen daarentegen zijn in het bijzonder bestemd om in en bij het leger politietoezicht uit te oefenen; zij verrichten voorts diensten, die tot den werkkring van militairen worden gerekend (bewakingsdiensten, militaire bijstandj.Of de politietroepen, als definitieve organisa- tie zullen worden behouden, maakt een punt van overweging uit; mocht daartoe worden besloten, dan zal de bezoldiging in dier voege worden herzien, dat deze in geen geval hooger wordt dan die der ma rechaussee. DUITSCHLAND. Een Turksche pasja te Beriijn verm ord. Dinsdagmorgen werd in het westen van Beriijn een olide heer, die daar liep te wandelen, doodgeschoten door een jon- man. De dader wierp zijn revolver weg en wilde vluchten, maar hij werd door voorbijgangers achterhaald en gegrepen. Zij rariselden hem zoodanig af, dat hij be- wusteloos neerviel. Aan de politie gat de dader eenige uitiegging in gebroken Duitsch, Het bleek, dat hij een Armenier was, Salomon Teilirian. Omtrent de identiteit van den vermoorde heerschte eerst onzekerheid. Men vond op hem een visitekaartje ten name van Ali Sail bei, maar hjj werd later herkend als Talaat pasja, een vroegere Turksche groot- vizier, die een groote rol gespeeld heeft in het Turksche rijk na de revolutie der Jong-Turken. Men onderstelt, dat de moord gepleegdis uit wraak voor de gru- welen op de Armeniers, maar dat klopt niet met de meening, die tot dusver gold, nl. dat de Jong-Turken de Armeniers men- schelijker behandelden dan hun politieke voorgangers. Talaat werd in 1917 groot- vizier en was een voorstander van het Turksch-Duitsche bondgenootschap. Hij vluchtte na den ooriog naar Duitschland, dat een verzoek om uitlevering weigerde. wijze liefheeft. Waarschijnlijker nog het, dat men niet op dezelfde wijze leeft in Frankrijk en.... eiders, en dat de lief- de, die het leven weerstaat, die al zoo zeldzaam is onder den Franschen hemel, het nog meer is onder andere hemels. TEK NEUZEN, 18 Maarc 1921. ONDERZOEK NAAR VALSCH - BANKPAP1ER. Gisteren kwam alhier het parket uit Mid- delburg, die met een rechercheur uit Gent en een deskundige een onderzoek hebben in- gesteld ten kantore van de Bank Associatie alhier. De afzetting met politie en ma rechaussee verwekte een heele beweging. Naar we vernemen stond het onderzoek in verband met de arrestatie van een zekeren B. door de politie te Gent, terzake van het uitgeven van valsche briefjes van 1000 fr. e EX AMEN le STUURMAN. Gisteren slaagde te 's Gravenhage voor het examen eerste stuurman op de groote vaart, onze vroegere stadgenoot, de heer R. Harms Jzn. STUURMAN VOOR Dc KLEINE VAART. Bij het te Groningen gehouden examen voor stuurman voor de kleine vaart is ge- slaagd de heer P. C. Geensen, thans roeier bij het Nederl. loodswezen alhier. RIJKSDIPLOMA VOOR HOEFSMID. Bij het te Utrecht gehouden examen voor het rijksdiploma als hoefsmid is ge- slaagd de heer O. Verlinde JJz. te Ter Neuzen. Ook slaagde o.m. de heer A. van Peenen te Oud Beijerland, vroeger te Spui. BEKERWEDSTRIJD. Naar we vernemen, zal de voigende week alhier aanvangen de door de voetbalciub T. S. C. uitgeschreven be- kerwedstrijd, waarvoor door den heer A. M. Moggre een beker is geschonken. VEILING WOONHUIZEN. Woensdag werden aihier in het „HoteI de Commerce'' door den Notaris Van der Moer geveild: le. ten verzoeke van de heeren A. Dek- ker te Ter Neuzen en A. de Koeijer te An- net, een.woonnuis met toebehooren, staan- de aan de Markt (hoek Zandstraat), groot 2 aren 46 centiaren. Hiervan werd kooper de heer A. de Koeijer voor f 11.400; 2e. ten verzoeke van den heer Adr. Loekemeijer te Rotterdam, een woonhuis aan de 2e. Verbindingsstraat, groot 92 centiaren. Hiervan werden koopsters de Gez. Die- leman te Ter Neuzen voor f3400. HULP IN NOOD. Uit de rekening en yerantwoording van het uitkeeringsfonds bij ziekte „Huip in Nood" alhier blijkt, dat over de maanden December, Januari en Februari is ontvan gen aan contr butie f 416,69, biiitengewone inkomsten f 101,11, totaal f 517,80 en dat is uitgegeven; ziekengeld 388,64, bodeloou f78, buitengewone uitgaven f 62,87, totaal f 529,51, nadeelig slot f 11,71. Het kapitaal der vereeinging bedraagt f 3455,87-1/2. i Voor de at'deeling „Steunkas" werd ont- vangen aan coniributie f 41,13 en uitgaven we£ ns ond:rsteuning f 65, buitengewone uitgaven f 5, totaal f70, nadeelig slotalzoo i f 28,87, waardoor het kapitaal dier afdee- ling daalde tot f 968,22. LEVERING EN VERVOER MACADAM. Bij de Woensdag alhier door het be- stuur van den jjolder Maigaretha alhier gehouden aanbesteding van de levering van 70.000 M3 macadam en het vervoer daarvan van het Schuttershot alhier naar aan te wijzen plaatsen, werd ingeschreven voor de levering door de heeren J. P. de Vos voor f 7,99, C. A. Verschoor voor f 7,12, J. de Bree Fz. voor f6,95, Firma L. Nolson voor f6,90, alien alhier^.. en F. J. I. Kieboom te Sas van Gent voor f 6,54. voor het vervoer door de heeren: J. F. Stoffijn voor f 1,75P. van Uriel voor f 1,56, beiden alhier; C. Pladdet te Zaam- slag voor f 1,55F. Dekker Az. voor f 1,48, en A. Dieleman voor 11,39, beide laatsten alhier. Alles per 1000 K.O. Gegund aan de iaagsle inschrijvers. AVERIJ. De Finsche bark „Fred", van Gent oc- stemd naar Mariehamn, is Woensd^g- avond met averij op de reede van Vltssin- gen teruggekeerd, zijnde in de Sardij«k*( in aanvaring geweest met het Fransche stoomschip „Ango" van New-Castle ire- stemd naar Antwerpen. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantai gevallen van besmettehjlke ziekten over de week van 6 tot en met 12 Maart 1921, in de provincie Zeeiand, h*- droeg: Roodvonk: Eilewoutsdijk 1, Sluis Diptheritis: Brouwershaven 1, Goe* i, Graauw en Langendam 1, Huntenisse I, Middelburg 1, Ter Neuzen 1, (Jverslag L en Sluis 1. BOSCHKAFELLE. De bouw van het woonhuis voor den heer heer J. F. der Weduwe alhier is onderhands gegund: het metselwerk aan jos. Blommaert te Hulst, en het timmerwerk aan Willaert te Clinge. Bij de aanbesteding van de levering van 10.000 K.G. Ruhr-kachelkolen aan de R. K. werklieden-vereeniging alhier, leve ring franco losplaats tram Stoppeldijk, werd ingeschreven: C. Lambert, Boschkapelle voor f 36,90; C. Stallaert, id. voor 34,20; J. F. Baart, Stoppeldijk voor 34,10; P. van Eck, idem voor f 33,60; Fl. de Loos, Boschkapelle voor 33,60; P. v. Trappen, id. voor 33,50: F. v. d. Fee, Ter Neuzen voor f 28,28; alles per 1000 K.G. Voor het vervoer vanaf de losplaats naar de leden, werd ingeschreven door de heeren C. Lambert, Boschkapelle voor 2,85; Fl. de Loos, id voor 2,751/2; P. v. Eck, Stop peldijk voor 2,75; J .F. Baart, id. voor J2,60; P. v. Trappen, Boschkapelle voor 2,50; C. Stallaert, id voor f 2,50; P. Ver- mast, id. voor /2,4»; P. Ongenae, id. voor 2,45; alles per 1000 KG. Qegund aan de heeren F. v. d. Ree en P. Ongenae. KOEWAC1IT. Door den raad dezer gemeente is benoemd tot onderwijzer aan de openbare school aan den Ouden Molen, de heer G. Boddaert, thans onderwijzer te Heikant, gemeente St. Jansteen. STOPPELDIJK. Hedenmorgen omstreeks half tien reed de boerenarbeider Van H., afkomstig van Koewacht, nabij Rapenburgertol van een op- rit af met een driewielige kar, waarvoor een paard gespannen was. Hij geraakte het De- stuur over die kar kwiit, waardoor zij kan- telde en hij er onder kwam. De ongeluKkige was terstond dood. DE EERSTE PERZIK. Under dit opschrift schrijft de heer C. K. Elout- naar aanleiding der openstelling van j den verbindingsweg in „De Toorts" het voigende; De Commissaris der Koningin in Zeeiand, de heer Dijckmeester, heeft in zijn toespraak terecht het openstellen van dezc.i weg „grondslag en uitgangspunt" genoema. „van de nog altijd zoozeer gewenschte uit- breiding der te beperkte middelen van ver- keer. lnderdaaa, zoo dient het waarlijk wel te worden opgevat. Want dit 's nog maar een bitter, bitter klein beetje van wat Zeeuwsch-Vlaanderen noodig heeft. Dat het nog 1921 moest worden voor men althans per rijtuig of te voet van Axel naar Aardenburg kon trekken zonder over Bel- gisch god beter 'tBelgisch! grondge- bied te moeten gaan! Krasser getuigenis der schandeiijke ver- waarloozing van dit deel van Zeeiand door Holland was moeilijk te geven dan deze wegopening...--. in 1921. Er zal nog veel, heel veel moeten gebeu- ren, er zullen nog lange kilometers aan wegen en rails zijn te leggen en er zullen nog tientallen en tientallen millioenen daar- vdor zijn uit te geven, voor het on ree jegens Hollandsch Asschepoes is goeu gemaakt. En bij den gebruikelijken gang van zaken in Holland vrees ik, dat men er bij kan voe- gen: En dat zal nog tientallen jaren duren. In het hiervoor genoemde Toorts-artikei heb ik aangewezen, welke spoorweglijnen spoor-, geen tramweglijnen mijns in ziens logisch geboden waren, teneinde Zeeuwsch-Vlaanderen op 't stuk van ver- keersverzorging althans te behandelen op den voet gelijkheid met deminstbe- gunstigde uithoeken van Holland en ten ein de dat door Belgie begeerde stuk van ons volk met ijzeren banden aan de rest te ver- binden. Ik heb toen aangegeven, dat, en waarorn, allereerst de vierhoek Middelburg- Breskens-Ter Neuzen-Goes (juister eigen- lijk: Middelburg-Oostburg-Sluikil-Goes) moest worden gesloten, zoodat men van West-Zeeuwsch-Vlaanderen via Breskens naar Yiissingen en Middelburg en van de beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen via ter Neuzen naar Goes en naar Holland zou kunnen reizen per spoor. Per gewonen trein wel te verstaan, niet met een sukkel- trammetje. Daartoe zouden dan goede trein- ponten moeten komen te varen tusschen Breskens en Vlissingen en tusschen 1'er Neuzen en Eilewoutsdijk. En in de tweede plaats zou Zeeuwsch- Vlaanderen dan, met heel Zeeiand, via Goes door een lijn, over de Zeeuwsche en Zuid- Hollandsche eiianden naar Rotterdam te leggen, aan Holland moeten worden ver- bonden. \ZgrZ£?2,-£A~>R WtBMWMKtBMtKKKBMBtBMMtMtKKKtBBMWPKMKKKKBBSt rAJfeSttSiXran 9NM9HBHH mm'JWtTPXBeJta&WSW HH3CUA fSUU'.KU i.. Kuraemeester van TER NEUZES maakt bekend, dat do in het verlofgangersregisler dezer lipMe.Mite ihreviii /eemilicien-verlofgangers, hierouder vermeld. bij draen, kraclitens Art. 80 der Militiewe *blad 1012, No. 21). worden opgeroepen om in 1921. ieder op don ncnter zijn nnani aaogegew-D dag in rm -r I 11 k.>.>.>i. U AklifillviiroAnlmi ITI (7D It •t; ligeeehrevg jlStaHtsblad ■SI WEKKKI.UKEN DIENST TE KOMEN tot bet volbreuger. an hutine herlialitigsoefeningen. NAMES kn VOORNAMEN DER VERLOFGANGERS. 1. LICH TING, GEMEENTE. DATUM SCtllP' C*N BOORD WAA«- v« VAN DE VERI.OF- i DANGER ZAL OPKOMST. WORDEN gboekend 4. 5. PLAATS, WAAR HET SCHIP ZICH BE VINDT. 6. VOOR WELKE DE VER LOFGANGER BII DE MILITIK IS INOELUFD. 2. 3. Boolegezei Jan Jacobus Dooms Frans Huysseu Pioter Johannes van der Klooster Marinus Jan van 4er Klooster Cornells de Putter Marinas Daniel 1919 id. id. id. id. id. Ter Neuzen id. id. id. id. 7 April 1921 Cornells Drobbel 12 Mei 1921 id. id. Torpedoboot. 1 2 id. Cornells Drebbel 7 April 1921 Torpedeboot Z 2 11 Mei 1921 id. Vlissingen id. id. id. id. id. WIJZE EN UUR VAN OPKOMST. De opge roepen eerlotgangers zullen zorg dragen, dat zij zieh, ieder op den voor hem aangegeven dag, ge- kleed in de hun bij verirek met groot-vej lof mede- gegeven miiiteire kleedingslukken en voorzien van burne kooiqoederen, zoomede van hun zakboekje met verlofpas, aamelden op bet schip, waarop zij zullen worden geoefend en wel a. zij, die verblijt' houden in de plaats van op- komst, uiterlijk te 8 uur voormiddags b. zij. die verblijf houden binnen 20 Kilometer van de plaats van opkomst, uiterlijk telOuur voormiddags e. de overige verlofgangers veor zooveet zij binnen het Rijk verblijt' houden, zoodra mogelijk na aankomst in de plaats van op komst, waarheen zij zich met het eerstvertrekkend openbaar middel van versneld vervoer langs de op de vervoerbewijzen aangegeven route en met de op die bewijzen vermelde vervoermiddelen moeten begeven. v»or zOoveel >.ij buiten het Rijk verblijf houden, voor 4 uur namiddags ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst inoohten verbinderen, dient de verlofganger hiervan zoodra doenlijk door overlegging van eene gelegali- seerde geneeskundige verklariDg ter gemeente-secre- tarie te doen blijken Na zijn herstel vervoegt bij zich onverwijld aan boord van het Waclitschip te Willemsoord. VSRVOER. De verlofgangers, die per spoor, wa» of stoomboot moeten reizen, of op de reis een of Heer verert moeten passeeren en in wier zak- boekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbe wijzen en passagebiljetten, behoeven zich voor hnn vertrek naar boord niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, doeh begeven zich rechtstreeks naar bet station of de aanlegplaats van vertrek en stellen aldaar bun zakboekje ter hand aan den beainbte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op indachtig te zijn, dat hun het zakboekje wordt teruggeven, alsmede de strook van het vervoerbewijs, aangezien dese strook hun gewoonlijk gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingerieht oni daarop de reis te kunnen volbrengen dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek naar boord. des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, ter gemeente- secretarie aanmelden, ten einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte bescheiden. De verlofgangers, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmelding op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van f 0,25, ongeacht den rang dien zij be- kleeden. Zij, die aanspraak liebben op daggeld en dit wenschen te ontvangen, moeten het in ontvangst nemen ter gemeente-secretarie, den laatsten werk dag voor het vertrek naar boord. Ter Neuzen, den 16 Maart 1921. VRIJSTELLING. Geheele of gedeelttdijkevrijstei ling van herhalingsoefeningen kan worden verleend aan hem lo. (lie na volbrachte eerstc-oefemng geilurend- zoodanigen tijd in werkelijken dieust is gebleven o! gekomen, dat op grond van de door hem in dien tijd verkregen geoefendheid herhalingsoefeningen voor hem niet of slechts gedeeltelijk noodig worden geaclitl;*KAs. 2o. die tijdens den duur der herhalingsoefeningen onmisbaar is hetzij voor bet bedrijf, waarin hij werk- zaam is, hetzij voor de instandhoudingder middelei. \an besiaan van zyn gezin of uu dat, vvaartoe h j behoort, of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel voor personen, die hem in den eersten ol den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan een en ander ter beoordeeling ran den Minister van Marine. Wie op een van deze gronden voor vrijstelling in aanmerking wenseht te komen, behoort spoedig eene aanvrage daartoe te zenden aan den Minister van Marine. Het verzoek kan op ongezegeld papi r worden geschreven en behoeft. tenzij het nit h -t buitenland wordt verzonden, niet gefrankeerd te worden. VERG0ED1NG. Indien ten gevolge van bet ver blijf in werkelijken dienst van den opgeroepen ver lofganger voldoernie middelen tot levensonderhoud ontbreken Of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hy als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan. dan kunnen belanghebbenden zich rechtstreeks tot den Ministm van Marine wenden met een ongezegeld, door den verlofganger inede-onderteekend, verzoeksehrift tot het ontvangen van eene geldelijke vergoeding. Het verdient aanbeveling het verzoeksehrift spoedig, zoo mogelijk ten minste zes weken voor de opkomst, in te dienen. Het behoeft niet gefrankeerd te worden. tenzij het uit het buitenland wordt verzonden. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot het n a z i e n van de door den beer A. SPRUITENBURG, gemeente-ge- neesheer, zal bestaan in de kom der gemeente, op WOENSDAG 23 MAART 1921 in het Vereenigings- gebeuw, in de Donze-Visserstraat, 's namiddags half 2 uur. en te Sluiskil op DINSDAG 22 MAART 1921 in een der lokalen der openbare school, des na middags twee uur. Ter Neuzen, den 18 Maart 1921. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van AUG. DE MEIJER ZONEN te Ter Neuzen, om in een ge- deelte van het perceel, kadastraal bekend in sectie M, No. 67, een Electromotor te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, 16 Maart 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, B I. ZONNEVIJLLE. wijs. Df

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1