ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7120 B3 WB Maandag 14 Maart 192L 69e Jaargaag. AAFBESTEDIKG. Bin n tm Hut bouwen ^3B vier nood' woningen aan tie Dfekker- straat te TER NEUZEK.'j B U I TtNLAND. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen den 21 Maart 1921, des namiddags om 3 unr, in het gemeenle- huis aanbesteden Het bestek en de teekening zijn vanaf den 14 Maart 1921, tegen betaling van f 2,ter Seeretarie verkrijgbaar. Ter Neuzen den 7 Maart 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. SLAPTE IN DE INDUSTRIE. EEN HULDIGING. Aan Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohntan, die Vrijdag voor 60 jaren aan de Groning1- sche universiteit den doctorstitel verwiert, werd dien dag vanwege den senaat dier universiteit een gecaligrafeerd, in de La- tijnsche taal gesteld document toegezon- den overhandiging kon wegens uit- stedigheid van den jubilaris metplaats hebben waarin op hoogst vereerende wijze aan diens op verschiilend gebied verrichten arbeid wordt herinnerd. EEN WETHOUDERLIJKE WENSCH. Men meldt uit Wormerveer aan het Hbl.Naar aanleiding van de aantrek- kelijke advertentie in de dagbladen over een 7 pet. geldleening van f 100.000, ge- meente Wormerveer, is het wellichtniet onaardig en tevens nuttig te weten, hoe de socialistische wethouder B. W.'Binnen- dijk zich in de raadsvergadering van 3 Maart 1921 uitliet over de financieele toe- Iccanst der gemeente: „Ik hoop, dat de boel vastloopt, hpe eer hoe liever, want de heeren in den Haag hebben tot op he- den geen kans gezien een tatsoenlijk t>e- lasting-systeem voor de gemeente uit te vinden. NEDERLAND EN DE HEFFING VAN DEN DUITSCHEN 'UITVOER. Naar aanleiding van de verklarmgen van Lloyd George, betreftende het voor- genomen stelsel eener hefting van den Duitschen uitvoer, schrijft de Nieuwe Courant: „Een vraag zouden wij in dit verbana willen doen. De evenwijdigheid der be- langen van Nederland met die van Zwit- serland, Denemarken en in zekeren ztn ook Zweden en Noorwegen heett "geleid tot een soort van samenvverking ten aan- zien van de internationale rechtspraak, die wel is waar niet terstond het volledig succes heeft mogen boeken, waarop zij naar onze meening aanspraak kon inaken, maar dan toch zeer belangrijk werk deed, dat reeds dadelijk goede vruchten atwierp en verdere vruchten belooft. Is er hier nu niet aanleiding om in verweer tegen maatregelen van de soort als die flier kunnen dreigen, een lijn te trekken?" Het blad stelt de vraag, in de hpop, dat ook in andere betrokken landen dit denkbeeld zal worden overwogen. „Samenwerkend zouden wi] het gevaar van de zijde van het imperialisme onge- twijteld beter kunnen weerstaan.' VOORWAARDEN VOOR "DE AAN- STELLING IN GEMEENTEDIENST. De gemeenteraad van Haskerland ster- de in het werkliedenreglement o.m. als voorwaarde voor de aanstelling tot vas- ten gemeentewerkman het niet behooren tot ot aangesloten zijn bij een revolutio- naire vereeniging. Een vijftal mgezetenen vroegen ver- nietiging van deze bepalingen aan we gens strijd met art. 5 der Grondwet en met het algemeen belang. De regeering vond voor verniehging geen termen, omdat noch art. 5, noch art. 9 der Grondwet voor de overheid een beletsel oplevert, om bepaalde voor- waarden voor in haar dienst tredend per- soneel te stellen en omdat de bepahng at is zij eigenlijk overbodig en onnoodig en verdient zij door haar uitdagend ka- rakter geen aanbeveling, toch met m strijd is met het algemeen belang in dien tech- nischen zin, waarvoor het Koninkiijk ver- nietigingsrecht wordt gehanteerd. ENVELOPPEN MET DOORSCHIJNEND ADRESVLAK. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat voortaan in- het binnenlandsch verkeer briefomslagen met doorschijnend adresvlak zullen zijn toegelaten voor gewoon aangeteekende brieven, mits het doorschijnend vlak een werkelijk deel van den omslag uitmaakt (opgeplakte doorschijnende vlakken dus uitgezonderd). De adressen behooren evenwijdig met de langste zijde van de omslagen gesteld en volkomen duidelijk leesbaar te zijn. HET STANDBEELD VAN WILLEM II. Naar de N. Crt. meldt, kan eerlajng de samenstelling verwacht worden van een comite, dat zich ten doel zal stellen de vervanging van het standbeeld van Koning Willem II op het Buitenhot te 'sGravenhage door een den held van Quatre Bras waardiger monument. Het plan moet reeds de goedkeunng hebben van de Koningin en de instemming vah het gemeentebestuur, ook in verbandmet den nieuwen verkeersweg. Op Philip's gloeilampenfabneken te 'Eindhoven zijn 200 man ontslagen, terwijl j bovendien wordt overwogen voor het ge- j heele personeel een werkweek van 4 da- j gen in, te voeren. DE WIJZIGING DER ONGEVALLEN- WET. Geen terugwerkende kracht. Verschillende rentetrekkenden krachtens de Ongevallenwet, hebben gevraagd ot Bet ontwerp tot wijzigmg dier wet, dat thans j bij de Staten Generaal in behandeling is, ook "voot hen van gevolg zal zijn. Hierop moet ontkennend worden ge- antwoord. De nieuwe bepalingen zullen geen terugwerkende kracht krijgen. DE ACTIE TEGEN DEN 8-URENDAG. Men meldt van de zijde der Neutrale Vakbeweging, dat het in de bedoelmg ligt van net Algemeen Ned. Vakveroond, om op Zaterdag 2b Maart a.s. te Rotter dam een buitengewoon congres te houden, waarin de handeling der regeering in de huidige crisis en de wet op den achturen- dag zal besproken worden. DE ACCIJNS OP HET GESLACHT. Blijkens het voorloopig verslag der2e Kamer inzake het wetsontwerp tot wij- ziging van de wetgeving nopens den ac- cijns op het geslacht, werd door verschei- dene leden algeheele atschaffing van den accijns op het geslacht bepleit. Zij wezen erop, dat deze accijns het vleesch voor den consument te duur maakt. Naar hun oordeel past hij niet meer in ons belas- tingstelsel. Vele andere leden gaven daartegenover als hun meening te kennen, dat met Jjet oog op den toestand van 's lands finan- cien, deze belasting niet kan worden ge- mist. DE TOESTAND. Thomas, wooravoerder der Engelsche arbeiderspartij, heeft in het Engelsche Lagerhuis uugesproken, wat veleu bij het plbtseling atbreken van de Londensehe cunferentie hebbeu gedachtwaarom heefi men deu Duitschers nog met een wees tijdgegeveii, om de zaak nader teoverwegen Simons had, men weet het, schrijft de N. R. Ct., voorzichiig deu weg gtbaaud voor een Jaoger bjjeenblyven van de con- ferentie. By het terugzien op het gebeurde is het bedenkeiijkste verschynsel dat de mentaliteit van de twee partijer,, die het vcherpat te^enover eikaai stondci;, na de oreuk niet zoo heel veet van elkaur verschilt. L>e Franschen voelden zich opgelueht, dar hec nu maar tot toepassing van sancties kwam, de Duitschers namen niet eeo hou- ding van diepo teleurstelting, maar eerdei van onverscbnligheid aan Zij vonden dat de geallieerden maar hun gang moesteu gaan en zieD, of zij langs deu weg der sancties meer konden bereikpn. Als zoo'n siemming bij de twee voornaamste partijen bestaat, is het duidelyk, dat een nieuwe conferentie niet zoo gemakkelyk byeen- koint. De Manchester Ouaidian maakt zich ongerust over de politieke gevolgen van den nieuwen toestand. Te Louden, zegt haar correspondent daar, liep Woensdag- avond bet opzienbarend gerucht, dat Frank- rjjk weigert, om verder met de tegenwoor- dige Duitsche regeering te onderhandelen, en te Berlyn te verstaan gegeven had, dat men met de sancties geleidelyk zou voort- gaaD. Het was zelfs niet z"ker, of Parijs zon willen onderhandelen met een regeering van meerderhcidssoc.alisten (wat voor het overige een politieke onmogelykheid is op dit oogenbfik). Voorts vreest het blad dat er in Du'tsch- land nu een beweging zal komen in de richting van de uiterste linker- ofderech- terzyde of anders een toenadering tusschen dt-z- twee in den vorm van een ^na'ionaai bolsj-wisme", wat voor de geallieerden een hoogst ongewenscbte toestand zou zijn. Dat zulke //eruchten over de ocverzoen lykheid der Franschen te Londen ontstaan kunnen, is teekenend genoey voor det toe stand van het ogenbitk. Men behoef nog niet dade'ijk te gelooven aan verdere sancties, omdat de Engelsche regeering ongetwyfeld meer voelt voor het opnieuw aanknoopen «an den diaad daD voor menwen dwatig, maar bet is niet ot det kbaar dat de stem mil g te Parjjs bitterder zal worden, als men gewaar wordt dat er geen geld, dat men zoo noodig heeft, in het laaflje komt. Wanneer de 50 pets, heffing, die al in het Eryelsche parlement. aan de orde komt. den Duitschen handel op geallieerde landen met tot nul wil t< rutrbrengen, is het nood'g, dat de Duitsche regeering den Duitschen leveiancier de 50 pet. ieruggeeft die hem afgenomen worden. De regeerfcig te Berlyn zou daar in de praktyk voor kunneD be- danken en dan gaat de Duitsche uitvoer- bandel nieuwe markten zoeken in onzydige landen in Europa en Amerika, vermoedelyk tot schade van de daar mededmgende ge allieerde kooplui. Bovendien mag he stelsel van certificalen van oorsprong voo goederen, uit Dmtschland afkomstig, wel deugdelyk in elkaar zitten, want de Duit- chers zijn voortaan ontslagen van de moeite, om op hun goederen //made in Germany" te zetten. Tegenover het nadeel voor de geallieer den van de verscherpte concurrentie met de Duitschers op neulrale markten, zou als echier eenige bron van inuomsten staaD He overgedragen oebtengst van de inko- mende reefcten aan 'de buiter landsche grens van bet brzfttte gebied. Det is maar een klein stjjjjf van oe Duitsche grens, en de Duitschers niakeu zich nu al gereed om i goederen uit gealliee de landen (en die zullen -Tfil h;t gtcols's'.ledfrdte vornren van de j goederen, die tusschen de grens van Elzas- Lotharitigen oil Nederland ingevoerd worden) le boycotten. Een berieht uit Hamburg meidt. dat men daar geen zoffie uit Engeland meer in ont- vangst wii netner, -hoewel de rechten die daar geheven worden, aan den Duitschen fiscus komen. Wat de gealli-erden, kwaad schik1'. aan geld in handen krijget), is in elk geval heel wat minder daD wat de Duit schers hun goedschiks betaald zouden hebben. Nader betoog om aan te toonen, dat Europa zoodoende steeds verder uit den koers van overeenstemming en overleg af- dryft, is cauweljjks noodig. In Rusland trekt de Sowjet-regeering troepen en zware artillerie in de richting van St. Petersburg samen. Het heet. dat generaal Broesilof door Moskou met het bevel over de opjraties is belast Het slag"n van de operaties zal voorname''ijk afhaugen van het moreei van die troepen, Blpven zy de Sowj t trouW, dan trekt deze ten s'otte aan het 'argstc eind duitschland. De toepassing der sancties. Uit .Berlyn wordt gemeld De in beslag neming der tollen aan de Dnitsch-Fransche en Duitscn-Belgiscbe grens is reeds be- gonnen. Het Ruhr-kolengebied is ten deele door de Franschen bezet. De verlading der kolen in Rubrort stpat sinds Woensdag onder controls «an geallieerde officieren. De bez"tting is uitg^breid tot Hamborn en de kolenhavens August Thyssenhutre en Swelgern. Men vreest nog verdeiv bezetting Parysche bladen, als de //Temps" en de //Echo de Pans", dringen op een verdere ontwikkeling en bestecdiging der sancties aan. De //Echo du Rhin" meldt, dat daar de bruggehoof.icn Keuien, Koblenz en Mainz in de nieuwe tolgrens inbegxppen zijn en deze bruggehoofden door geaeel ten on bezet gebied zijn gescheiden, dat de bezetting op den rechter Rynoever uitgebreid zal worden tot een strook van 30 K.M. diepte langs den Rijn en langs deze linie zal de nieuwe tolgrens loopen. De //Daily Maill" ztgt, dat elke poging van Duitschland om de nieuwe tolgrens te ontgaan door verlegging van den Duitschen handel op Rotterdam of een andere haven, door mtddel van een blokkade zal worden verhinderd. Duitschland ziet in dit streven een nieuw-- bevestiging van de Franscbe annexatie- politiek ten opzichte van het Rijnland en Engelsche dumping van den Duitsehrn exporthandel. Wolff meldt uit Diisseldorf, dat de be zetting van de stad Hamborn niet gehand- haafd zal blijven. De koleDhavens van de August Thyssen- hiitte zullen echter bezet blyven. in Duitsche bladen wordt beweerd. dat handels- en financieele kringen in Nederland, Noorwegen en Zwitserland hun rrgeeringen zullen verzoeken bij den Volkenbond te protesteeren tegen de sancties, op Duitsch land toegepast. DB ELLEN DE VAN DEN HONGAARSCHEN MIDDENSTAND. Men schrijft nit Boedapest; De laatste dagen zyn twee tragische voor< alien opnieuw aaD de ellende van den Horgaarschen middensiand komen heriu- neren. Een ref'etendaris aan een der mini- stenen heeft zich in zyn bureau doodge- schoten, omdat bij naar uit nagelaten brieven is g-bl»ken het gebrek dat zyn familie leed niet langer kon aanzien, en hij niet by maehte was zyn verwanten te helpen. De regeering heeft voor zijn be- grafents moeten zorgen. Denzelfden dag is een 59jarig raadsbeer in het gerecbtsnof begraven. die letierlijk van hoDger gestorven is. Eerst thans is gebleken hoeveel deze man, die verleden jaar zyn vrouw had verloren en met vijt kinderen was achtergebleven, moet hebben geleden Bet salaris van een rechter b draagt hier Mechts 2000 kronen per maand, veel te weim'g om er eenigszins dmgelyk van te leven. b Hier is een verbitterde, strpd gaani tusschen de bieTbrouwerijen en de eafe- houd-rs, d'e den sie m van het puMmk hebben Toen eenigetf 'ijd geleden d> voor bier vastgestelde maximum pryz i werden ingetrr>kben, verhoogden de brouwe ryen hun pryzen met 100 petwaarop de cafehoudeis weigerden langer bier in te slaan. Deze boyeot Guurt nu al eenige j d8gen en daar, zooals gezegd, het publiek j er aan meedoer, zullen de brouweryen we! i moeten toegeven. I DE GENTSCHE HOOGESCHOOL. Hoogstwaarschijnlijk zal het vraagstuk van de Vlaamsche Hoogeschool te Gent niet voor de verkiezingen worden opge- lost. Nochtans zal men vrij zeker eenige pro- tessoren benoemen, die in het Neder- landsch zullen doceeren. DE IN 1ERLAND DOODGESCHOTEN GENERAAL. Generaal Cumming, die verleden Zoni- dag bij Clonbanin, op den weg van Mal low naar Killarnev, door Sinn Feiners die in hinderlaag lagen2 was doodgescho- ten, is de voorzitter van den raad van onderzoek, die dezer dagen te Mallow zitting hield om een onderzoek in te stellen naar het doodschieten van een aantai spoorwegmajinen uit Mallow, in den nacht van 31 Januari, na den moord op de echtgenoote van inspecteur Kling. Generaal Cumming's hoofdkwartier was toen te Buttevant en toen hij zich naar den raad van onderzoek begaf, werden uitge- breide maatregelen getroffen voor zijn bescherming: soldaten gingen per auto vooruit, terwijl de auto van den generaal door pantserwagens gevolgd werd. UITTOCHT VAN DUITSCHERS. Naar de Msb. van den Maaskant ver- neemt, is op het oogenblik de uittccht van Duitsche werklieden naar Nederland opvallend groot. Afieen bij Venlo kwa- men Dinsdagnacht 50 Duitschers over de grens, die zich niet wilden onderwer- pen aan de bezetting en hier in Holland werk komen zoeken. CRISIS IN DE NOORSCHE SCHEEP- VAART. De tegenwoordige crisis in de Noor- sche scheepvaart, begint volgens Han- delsber., zoodanige afmetingen aan te nemen, die Noorwegen ooit heeft moeten doormaken. Een vijfde d.el van de Noor- sche handelsvloot is feeds opgelegd. in het begin van deze maand waren in Noorwegen opgelegd 235 schepen, me- tende een halt millioen ton en in het bui- tenland 37 Noorsche schepen met een ge- zamenlijke inhoud van 122.000 ton. Sinds begin 1921 is het aantaf opgelegde sche pen met 100 pet. verhoogd en de Noor sche reedersbond verwacht in de toekomst verdere toeneming van dit percentage. De vrachten loopen nog steeds terug en zijn nu, dooreen genomen, nog slec'njs het dubbele van de vrachten van voor den oorlog. Wii men de oplegging der geheele Noorsche handelsvloot voorko- men, dan moeten de exploitatiekosten verminderd worden. Steenkolen dalen weliswaar zeer in prijs, maar zijn toch nog 4 a 5 maal zoo duur als voor 1914. De havenrechten zijn ook nog verschei- dene malen duurder dan voor den oo$- log en moeten nu door de reederijen bei- taald worden, terwijl vroeger deze rech ten meestai ten koste der bevrachters, kwamen. De Ioonen der bemanningzijn meer dan het viervoudige en het onder- houd dier bemanning het zeven- a acht- voudige van vroeger. De Noorsche ree dersbond deed onlangs een beroep op de loyale medewerking van alle belangheb- benden om de Noorsche scheepvaart op de been te houden en in staat te stellen op de wereldmarkt te concurreeren, wan neer de algemeene toestanden een weinij? zullen zijn opgeklaard. BURGEMEESTER VAN GENT. De burgemeester van Gent, de heer De Vos, heeft meegedeeld, dat hij dit jaar zal attreden.. Het Handelsbiad van Antwerpen meent te weten dat Anseele, minister van openbare werken, hem zal opvolgen. DE MOORD DP DATO. Drie verdachfen aangehouden. Drie personen in een motor met zij- span zijn in de gemeente Espinar in de buurt van Segovia (Spanje) aangehouden, als verdacht van deefgenomen tc hebben aan den moordaansfag op Dato. DE 50 PCT. VAN DE WAARDF DER DUITSChe GOEljCREN. Konar Law deelde in het Lagerhuis me- de, dat het wetsontwerp betreffende de storting in de schatkist van 50 pet. van den koopprijs van Duitsche goederen, niet voor Paschen zal worden aangenomen. Reuter verneemt, dat het weisontwerp waarschijniijk 9 Maart reeds voorden vorm zou worden ingediend, doch hetzafinver- band met de eischen van den handel prac- tisch heel moeilijk zijn, den maatregel voor Paschen in toepassing te brengen. De Kolnische Ztg. bespreekt de ver- plichting welke de Ententelanden hun on- derdanen, die goederen uit Duitschland betrekken, willen opleggen om een deel van den koopprijs in de schatkist van hun eigen land te storten. Deze maatregel is zegt het blad te verwonderlijfcer,. daar nog kort geleden de geallieerden grootmoedig en jjlechtig aan de wereld hebben verkondigd dat na den oorlog ver- worven Duitsch eigendom in de Entente landen gevrijwaard zou zijn voor in be- slagneming, ook al mocht het Duitsche rijk zijn verplichtingen niet nakomen. In goed vertrouwen op deze verzekering zijn in de Ententelanden Duitsche gelden en goederen gelaten, die thans ten deele weer vogelvrij verklaard zullen worden. Het gaat hier minder om de waarde van deze bezittingen dan om de onzekerheid, die thans opnieuw den zich herstellenden n- ternationalen handel treft. Het biad vraagt zich at wie in Duitschland onder deze omstandigheden nog waren naar de Ententelanden zal willen zenden, zonder voor de atzending betaling te hebben gekregen. Over de begetting van de drie Rijn- steden schrijft de Kolnische: De ekono- mische uitschakeling van een zoo gewich- tige industrieele verbinding tusschen Frankrijk en midden-Europa, met den in- ternationalen waterweg en de belang- rijkste spoorwegen zal ongetwijfeld vriertd en vijand diepe wonden slaan. TER NEUZEN, 14 MAART 1921. HANDELSREGISTERWET. Het St.bld. no. 262 bevat een Kon. besluit van den 9den Maart 1921, bepalende het tijdstip van inwerkingtreding van de gewij- zigde handelsregisterwet (St.bl. 1920, no. 151). De Handelsregisterwet 1918 treedt in werking met ingang van den vijftienden Maart 1921. INVALID1TE1TSVERZEKERING. Tot nog toe werd de opvatting gehukligd, dat de ouderdomsrente, die krachtens art. 373 I.W. werd toegekend, inging op den dag, waarop de rentetrekker de eerste po ging ondernam tot het verkrijgen van een rente, bijv. door het vragen van inlichtingen, het toezenden van rentekaarten met een ver- zoek, om ouderdomsrente te mogen ontvan- gen, al werd het formulier van aanvraag (vast model) eerst later bij den Raad n- gediend. De Raad van Beroep te Amsterdam h» echter bij uitspraak van 9 Dec. 1*920 beslist, dat de rente pas ingaat op den dag, dat her officieel vastgestelde aanvraagformulier on- derteekend bij den Raad wordt ingediend. In verband met het groote belang, J voor de belanghebbenden in deze kwestie is gelegen, wordt dezen aangeraden, tijdig voor het bereiken van hun 65e jaar een aan vraagformulier bij den Raad in te leveren, welke formulieren bij alle postkantoren ert den Raad van Arbeid gratis verkrijgbaar zijn. VOETBAL. Zaterdagmiddag had op het prachtig ge legen voetbalterrein van de H. B. S. onder veel belangstelling plaats de wedstrijd tus schen „de Padvinders" en H. B. S. I. Bij de rust was de stand 12, terwijl na de rust geen doelpunten meer werden gemaakt. Gisteren had „T. S. G." op bezoeh de Middelburgsche voetbalclub „Sparta' voor een vriendschappelijken wedstrijd. Er werd aan de talrijke toeschouwers door beide partijen moot spei te zten gegeven. De rust ging in met geiijk spei, 33. Bij het eind was het 4—3 in het voordee! van „T. S. C." KORFBAL. Zaterdagnamiddag speelde de kortbaf- vereeniging „U. D. I." alhier een wedstrijd met „Rapide" van Axel, welke, na een kwartier verlengfng werd gewonnen door „L. D. I." met 2—1. BIJ DE PADVINDERS. JI. Donderdagavond was door het be- stuur van de atdeeling Padvinders alhier, daartoe door giften van belangstellenden in de gelegenh'eid gesteld, in de gynma- stiekzaal der H. B. S. een wedstrijd geor- ganiseerd om prijzen, bestaande uit uit- monsterings- en uitrustfingss/tukken voor padvinders. Behalve het bestuur waren ook eenige belangstellenden aanwezig. De wedstrijden bestonden uii: brugoeie- ningen, rekstok, springen zonder aanloop, klimmen en springen met aanloop. In verband met leeftijd en geoefendheid war den de jongens in 5 groepen verdeeld. De prijzen werden behaald als voigt: le groep. le pr. J. van der Peijl, 2e pr. L. C. Ribbens, 3e pr. A. van de Ree. 2e groep. le pr. J. de Bruij'ne, 2e pr. A. de Zeeuw, 3e pr. P. Harte, 4e pr. R. 't Gilde. Door P. Harte, P. 't Gilde en J. de Smidt werd een geiijk aantai punten behaald, zoodat tusschen hen de 3e en 4e 'pr. moest worden verloot. 3e groep. le pr. Joh. van den Ouden, 2e L. van Eck, 3e F. Harms en 4c A. Veerman. 4e groep. le pr. J. van Eck, 2e J. Dooms, 3e J. van Tatenhove. 5e groep. le pr. J. Dfeieman, 2e D. I Geers en 3e A. Kolijn. De prijzen werden toegekend in verband j met het aantai punten in de verschillende verrichtingen behaald. Door den voorzitter den heer Calletels, werden de preizen uitgereikt, die zoowei aan de schenkers der prijzen ais aan den Ieider, den heer Dufzendstra, en ook: aan den directeur der H. B. S. dank bracht, voor hunne medewerking. ZAADHANDEL EN BOOMKWEE- KERIJEN. Uit het bijvoegsel tot de Stcrt. van 10 Maart 1921, no. 49, blijkt, dat op 14 Janu-i ari 1921, ten overstaan van notaris Mr. A. H. Lijdsman te Hurst is opgericht N. V. Naamlooze Vennootschap Zaadhandei en Boomkweekerijen J. Smallegange, alhier. 1SCHE I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1