ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7118 Woensdag 9 Maart 1921 69e Jaargung. MILITIE. Kostelooze Vaccinatie I L I T I E. INRICHTINSEN. Vrijsteliing wegens kostwinnerschap- BINNENLAKD. BUITEN LAND. welke GEVAAK, 8CHA1)E of HINDER Kunnen veroorzaken. Vrfjstellmg fan den dienst wegens eigen vrijwilligen dienst, broederdienst of aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders. Eigen vrywillige dienst. Broederdienst. Aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren breeders of halfbroeders. Om vrflgesteld te worden wegens eigen vrjjwiiligen dienst of wegens broederdienst, moet de reden van vrijstelling fcestaan op 21 Maart van he* jaar. waarin omtrent hem. voor wien vrijstelling wordt gevraagd, door den Militieraad uitspraak moet worden gedaan. Om vrjjgi-steld te worden wegens aan wezigheid van in hetzelfde jaar geooren broeders of halfbroedeis, moet de leden van vrijstelling hestaaa op he! oogenblik. waarop de Militieraad uiispraak doer. Ter Neuzen, 7 Maart 1921. De Burgemeester voornoemd J. HUTZINGA. Vrijstelling wegens kostwinnerschap Omtrent de vrjjstelling wegens kostwin nersch&p wordt beslist door Gedeputeerde Stater zoo de reden van vrijstelling aan wezig is op 21 MAART van het jaar, waarin het inscbrpvingsregister gesloten is anders door de Koningin. Deze vrijstelling wordtaanvankelpkslechts T1JDELIJK en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrpstelliDg ook bij de ten vjjfden male te remea beslissmg nog aanwezig blijkt, VOORGOED verleend. Voorts wordt ook vrjjstelling verleend. in geval, dat Omtrent bit verleenen van vrjjstelling wegens aanwezigheid van bet bed< eld ge val. wordt echt.r uitsluitend beslist door de Koningin. Ter Neuzen, 7 Maait 1.921. De Burgemeester voornoetnd, J. huizuSga. Hat""' Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend, dat op Woensdag 16 Maart a.s., des namiddags ten 2 ure U imeentehuize, om 3 uur van dienzelfde ,dag in een der loealen der u. L bchobl '".t den GROOTEN HUIJSSENSPOLDER en op Donderdag 17 Maart a.s. des namiddags ten 2V2ureineen locaal der Openbare Lagere School te OTHENE, gelegenheid zal bestaan tot dat de revaccinatie zal plaats hebben ten gemeentehuize, op Dinsdag 22 Maart d.a.v. des namiddags ten 2 nre, in gemeld locaal' der O. L. S. in den GROOTEN HUIJSSEN- POLDER des namiddags ten 3 ure en te OTHENE op Woensdag 30 Maart d.a.v. des namiddags teni2V2 nre. Zaamslag den 7den Maart 1921. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag JOH. DE FEIJTER Pzn, Burgemeester. J. STOLK Lzn, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Regeling van werkzaamhedenDe voor- zitter stelt voor a.s. Dinsdag 15 Maart in avondvergadering te behandelen de in- terpellaties van de heeren L. M. Hermans inzake den aankoop van een huis voor den raad van arbeid te Tiel, Ketelaar over pensioengerechtigden en wachtgel- ders en van Berestevn inzake het niet toekennen van een subsidie aan de Na- tionale Opera. De behandeiing van het wetsontwerp tot herziening van de Ongevallenwet 1901 wordt voortgezet. Het amendement van de commissie van rapporteurs inzake een n^g ruimere ora- schi ijving van het begrip van het bedrijfs- gevaar wordt door minister Aaiberse ont- raden. Het amendement wordt aangenomen met 29 tegen 26 stemmen. Het amendement-Beumer om meerder- jangen in dienst van bloed- ot aanver wanten in opgaande linie vrij te stellen van ongevallenverzekering, als zij daar toe het verzoek doen, wordt verworpen met 55 tegen 7 stemmen. Overgenomen wordt het amendement- Duijs, bedoelende te voorkomen, dat sta king ot uitsiuiting een nadeeligen invloed zou kunnen hebben bij de berekening van het dagloon. VERZOEK TOT WIJKVERPLEG1NG BIJ ,DE WET. Het hoofdbtstuur van Nosokomos, fyeeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend, waarin verzocht wordt het daar- heen te leiden, dat in de wet voor zie- kenverzorging onder ,Jiet geheel der me- dische maatregelen, die binnen het bereik van ieder gebracht worden, die deze noo dig heeft" ook opgenomen worde: des- kundige verpleging in den vorm van wijk- verpleging. Het bestuur stelt voor, dit te doen gesehieden door aan de zieken- tondsen en waar noodig aan de gemeen- ten, het geven dezer verpleging, ver- plichtend te stellen, en dien overeenkom- stig ook de rechten der verplegenden te verzekcren in deze wet, gelijk dit thans geschiedt voor de geneesheeren. Het verzoek van het hoofdbestuur gaat verge- zeld van een uitvoerige toelichting. VRIJSTELLEN VAN ONDERWIIZERS VAN DEN MILITA1REN DIENST. Op de vragen van het Tweede Katnerlid Bulten, betreltende het vrijstellen van onderwijzers bij het lager onderwijs van werkelijken militairen dienst en betrel tende het bestemmen van onderwijzers voor kaderopleiding luidt het antwoord van den minister van Oorlog als vplgt: 1. Zoowel de bepalingen der Militiewet als de belangen van den militairen dienst verzetten zich er tegen om de onderwij zers bij het lager onderwijs van niili- taire dienstvervulling vrij te laten. Ech ter zullen verzoeken van onderwijzers om uitstel van eerste oefening dat voor ten hoogste 3 jaar kan worden verieend voor zoover mogelijk in gunstige over- weging worden genomen. 2. De verlengde diensttijd kan voor hen, die voor kadervorming worden be stemd, niet worden gemist. Overwogen wordt in hoeverre in zeer bijzondere gevallen verschuiving van den verlengden diensttijd naar een ander tijd stip mogelijk zou zijn, voor zoover dit betreft het tijdperk na de aanstelling tot onderofficier. HET PROGRAM DER R. K. STAATS- PARTIJ EN HET BEDRIJFSRADEN- STELSEL. De R. K. kiesvereeniging „Rijkskies- kring 's Gravenhage" Meld een druk be- zochte algemeene vergadering, welke werd bijgewoond o.a. door den wethouder Van Vuuren, de leden der R. K. fractie in den gemeenteraad en eenige R. K. Kamerle- den. In zijn openingswoord onderwierp Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, eene motie,die men op de agenda voor de vergadering van den Algemeenen Bond van k. K. Rijkskieskringorganisaties in Nederland wenscht geplaatst te zien, en een bespreking van de eenheid in de R. K, Raadsfractie, aan eene beschouwing, waar- na Prot. Mr. J. A. Veraart de beteekenis der motie en in verband hiermede die van het R. "K. Bedrijfsradenstelsef uit- eenzette. De motie luidt aldus: „De R. K. Kiesvereeniging enz.; overwegende, dat sinds geruimen tijd *ioor de geheele R. K. Vakbeweging wordt voorgestaan een democratische or- ganisatie van het bedrijfsleven, die den volledigen waarborg kan geven voor so- cialen vrede, ook in tijden van de meest ernstige economische depressie; dat in de zen tijd van crisis en werkloosheid hjet gevaar meer dan ooit bestaat dat ons eco- nomisch leven terugzinkt in de toestan- den van het oud-Iiberalisme ot geplaatst wordt voor de zoo noodige revolutieonaire situtie; dat het dus volstrekt noodzake lijk is, dat de Katholieke Staatspartij alles in het Averk stelt voor een onmiddelijk omzetten van de verlangens der R-yK- Vakbeweging, die trouwens in het Bedrijfs radenstelsel een begin van uitvoering kre- gen, in concrete wettelijke regelingen; Spreekt de wenschelijkbeid uit dat de algemeene vergadering van den Algemee nen Bond van R. K. Rijkskieskringorgani saties in Nederland (R. K. Staatspartij) Bondsbestuur opdraagt met bekwamen spoed voorstellen te doen tot wijziging van het program der R. K. Staatspartij overeenkomstig bovenstaande overwe- gingen." Na een langdurige bespreking werd de motie met groote meerderheid van stem- men aangenomen. Over het gebrek aan eenheid, dat er in «de R. K. Raadsfractie heet te bestaanj sprak een aantal aanwezigen, die door den voorzitter en de raadsleden Borghols en Geist werden beantwoord. In deze antwoorden werd er op gewezen, dat er in principieele zaken wel 'degelijk reeds eenheid in de R. K. Raadstractie bestaat, maar dat de raadsleden ovefigens de vrij- heid opeischen om naar eigfen overtuiging het algemeen belang te dienen op de wij ze, die zij de beste oordeelen te zijn. Corr.-Bur. HET STIJGEND AANTAL FAILLISSE- MENTEN. Volgens mededeeling van het Handels- intormatiebureau van Van der Graaf en Co.'s Bureaux voor den handel, zijn over de atgeloopen week, eindigende 4 Maart, in Nederland uitgesproken SO faillissemen- ten tegen 34 taillissementen in dezeifde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 4 Maart 1921 315 taillissementen, tegenover 237 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. VALSCHE BELASTIN'GAANGIFTE VAN EEN BURGEMEESTER. Voor het gerechtshot te Arnhem is behandeld de zaak tegen W. J. C. de B., burgemeester van Balgoy, die terecht stond terzake dat hij voor de oorlogs- winstbeiasting over 1917 ongeveer f 20110 te weinig had aangegeven en voor de Rijksinkomstenbelasting 19181919 had opgegeven ruim f4600, terwijl zijn inko- men ongeveer f 8000 bedroeg. De recht- bank had hem deswege veroordeeld tot een maand gevangenisstraf, terwijl de officier van justitie drie maanden had ge- eischt. Zoowel de beklaagae als de officier van Justitie waren in appel gekomen. Voor het Hot erkende bekl., dat zijn opgaven te laag waren, maar zeide, te goeder trouw te zijn geweest. Toen hij veel hooger werd aangeslagen, dan hij had aangegeven, bad hij gereclameerd en was vrijwillig naar den Inspecteur ge- gaan om zijn reclame toe te lichten, waar- bij hem bleek, dat hij posten had atge- trokken, die hij niet had mogen aftrek- ken. Daarop had hij zijn reclame in- getrokken, Maar twee belasting-ambtena- ren, als getuigen gehoord, meenden dat wel degelijk kwade trouw in het spel was. De advocaat-generaal vroeg bevesti- ging van het vonnis der rechtbank. Jhr. Mr. A. v. d. Goes, de verdediger, pleitte vrijspraak, subsidiair voorwaarde- Iijke veroordeeling. SCHADELIJKE ZURE VRUCHTEN IN BLIK. In het Maandblad tegen de Vervalscllin- gen wijst Dr. van Hamei Roos nogmaals op het gevaar voor de gezondheid, door den invoer van sterk zure vruchten in onvernist blik. Wij hadden nu weder gelegenheid, schrijft hjj, een blikken bus met ananas- „Chunks''' te onderzoeken en constateer- den in het sap een veel grootere hoeveel- heid opgelost tin dan door ons vroeger werd waargenomen, nl. 360 milligr. me- tallisch tin per Ko. Wij zijn overtuigd, dat geen hygienist ot medicus dergelijke hoeveelheden voor onschadelijk zal hou- den en raden verbruikers ten sterkste aan, of slechts van bekende conserventabrie- ken dergelijke zure vruchten (als ananas, perziken, enz.) in flesschen, ot in behoor- lijk vernist blik te betrekken, ot, indien zij de buitenlandsche blikken van den h^n- Uel willen blijven koopen, in ieder ge val het vruchttennat te verwijderen, en de vruchten door tweemaal herhaalde was- sching, zooveel mogelijk te ontdoen va)n de schadelijke metaalverbindingen. Uit het oogpunt der publieke gezond heid komt. fret ons noodzakelijk voor. dat een wettelijke eisch aan de buiten landsche fabrikanten gesteld worde, om slechts in behoorlijk vernist blik de zure vruchten te verzenden. Het is zeer wel mogelijk, dat derge lijke eischen door den handel als „las- tig" gekwalificeerd worden, en men zich zal beroepen op het gebruik van derge lijke metaalhoudende waren zonder direct gemerkt nadeel, doch uit een hygienisch oogpunt behooren strenge eischen gehand- haafd te worden betreffende de meest mo- gelijke zuiverheid van ons voedsel, resp. het weren van op den duur beslist scha delijke stoffen, met name voor kinderen en zwakken. DE TOESTAND. Onze verwachting, dat de draad van.de onderhandelingen gisteren te Londen niet rauwelijks zou atgebroken worden, i-s helaas, beschaamd geworden, schrijft Cc N. R. Ct.; tenminste, indien de Duitschers werkelijk Dinsdag vertrokken zijn en de ge- ruchten uit Berlijn en Parijs niet bevestigd worden, dat er, niet meer te efder uur, maar na het twaalfde uur, Maandag nacht door tusschenkomst van Sforza nieuwe onderhan delingen begonnen zouden zijn. Wij zeggen: na het twaalfde uur, omdat de geallieerden met de uitvoering van hun militaire strat- maatregeien in elk geval hun gang gaan, en in de eerste plaats Ruhrort, Duisburg en Dusseldorp zullen bezetten. De in een Fransche courant uitgesproken verwachting. dat ook de Amerikanen (wier hoofdkwarticr Koblentz is) aan de nieuwe bezetting mee zouden doen, vindt geen steun in de intree- rede van Harding. De Engelschen zelf zul len er trouwens, slechts met een enkele com- pagnie deel aan nemen. Voor het optreden van italiaansche troepen bestaat geen en kele aanwijzing, de hoofdlast komt voor re- kening van de Franschen en Belgen, maar van uezen zullen de eersten het tairijksie contingent leveren. Er valt geen wooi'd over te verliezen, dat het atbreken van de conterentie te Londen voor geheel Europa verschrikkehjk is, om cie eenvoudige reden, dat het het wapengeweia en de ooriogssternming heropent. telegram- men uit Parijs spreken van een gevoel van opluchting, dat het tot een toepassing van de sancties komt, telegramineri uit berlijn gewagen van een gevoel wisselende tusschen onverschilligheid en berusting, maar zoo kan men aiieeii spreken, onrioat ue gevolgen nog niet te overzien zijn. L)e oericnten uit Lon den geven sterk aen indruk, dat eenerziju.- de noodlottige rot, welke de r ranscile minis ter Loucheur gespeeid heett, aie de heeie kwestie te zeer bekeek onder den hoek va* zijn eigen departernent van net verwoest< geDieu, aimerueels de oppersilezisctie kwes tie, die de Duitschers te ontijde in het debat brachten, veel tot de misiukking heDben bij- gedragen. ue geameeraen konaen er zn.n wat upper-bilezie Detreft, op beroepen, dat zij aan een regeling werkten, die Duitschiana na 20 Maart, indien de stemming in net voordeel van Polen uitviel, weer zouaen her- roepen. Uit dit oogpunt beschouwu, is de conferentie te Londen eigenhjk te vroeg ge houden, daar Duitschland, op het svanupun staande dat het verlies van Upper-Sdezie ook een verlies van een deel van zijn beta- lmgsverrnogen zou beteekenen, nu nog gee« vast aanbod kon doen. Tenzij Diiitsehian^ .an au nu aangenomen standpunt weer at- gaat, zien wij dan ook niet, hoe nieuwe po- gingen tot hervatting van de onderhandelin gen succes Kunnen nebben, als zy voor dien tatalen datum van 20 Maart ondernomen worden. Het dwaze in den toestana is nog, dat de geallieerden dwangmaatregelen gaan nemen, na de misiukking van onderhandelingen over de schadevergoeding, maar met deswege. Wat financieele praestaties betreft, kan Duitschland pas op 1 Mei in gebreke gesteld worden. Voor de geallieerden dient als stok om den hond te slaan, het tekort kornen va« de Duitschers in de bepalingen over de ont- wapemng, de oorlogsmisdadigers, enz. De bekende Lngelsche prof. Keynes stelt in ue Manchester Guardian in het licht, dat hut besluit van Parijs, tot welks aanneining ran Duitschland wil dwingen, onverschillig of het gunstiger of ongunstiger voor de Duit schers is (de geallieerden zeggen: gunsti ger), een afwijking is van hetgeen het vre- destractaat over <je schadevergoeding irt- houdt en dat die alwijking niet zonder in- stemming van de Duitschers haar beslag kan krijgen. Men wil nu Duitschland noodzaken, met straiten voor tekortkoiningen op ander gebied, niet om zijn verplichtingen in zake de schadevergoeding te vervullen volgens de letter van het tractaat, maar volgens het be sluit van Parijs. Het is, uit dat oogpunt be- zien, vuiinaakt begrijpelijk, dat dr. Simons tegen deze dwangmaatregelen, van Duitsch- iand's kant, een beroep op den Volkenbond aankondigde, wiens statuut begint met de overweging, dat het voor de samenwerking tusschen de naties en de waarborgen van den internationalen vrede noodzakelijk is „de gerechtigfTeid te lateif he^rschen en alle bij tractaat aangegane verplichtingen in de wederkeerige betrekkingen van de georgani- seerde volken nauwgezet in acht te nemen Ten slotte begrijpen wij het argument van Lloyd George niet, dat de conferentie moest stranden, omdat de Duitschers slechts een regeling voor vijf jaar aanboden en men Burgemeester en Wethouders der geineente TEH NEUZEN brengen ter openbare (tennis, dat bet ver- /.oek van DE AMERICAN PETROLEUM COMPANY te Rotterdam, om op de perceelen, kadastraal bekend in Sectie K. No. 230 en 237 gedeeltelijk een bewaar- plaats voor petroleum te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 7 Maart 1921. Burgemeester en Wethouders voorrioemd, l)e Burgemeester, J. H U I Z IN G A De Secretaris, P. I. ZONNEYULLE. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten aanzien van vrijiitellina van den dienst bij de militie om een der hierboven vermelde redenen het volgende geldt Tot liet verkrijgen van vrijstelling wegens eigen vryvfilligen dienst moet worden overgelegd een be wijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek. Voor hen, die nog dienen of wier verbintenis nog looper.de is, worden deze stnkken door de zorg van de daarbij betrokken autoriteiten bij den Militieraad ingediend. zonder eenige bemoeienis van de zijde van belanghebbenden. Voor zooveel betreft ingesehrevenen voor de militie, die gediend hebben, tnaar niet meer in dienst zijn, moet bet opgeven van de reden van vrijetelling, indien dit niet reeds bij de insehrijving heeft plaats gehad, door of vanwege lien gesehieden ter seeretarie dezer geineente t'nsschen 21 en 31 Maart., bij voor- keur op Donderdag, 24 Maart a.s., des voormiddags tussr.hen 10 en 12 uur. Aldaar wordt gezorgd voor bet opvragen en het indienen van de vereischte stukken. Medebrengen van zakboekje of paspoort is zeer gewenscht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat van een even getal broeders of lialfbroeders de helft en van eei. oneven getal de grootere helft wordt vrijgesteld, er. voorts, dat een broeder; die ter inlijving besteind is, ifiet betrekking tot vrijstelling wegens broeder dienst wordt gelijkgesteld met een broeder, die dient. De wet bepaalt n.l., dat vrijstelling wegens broeder dienst wordt verleend aan den ingesehrevene, wiens wettige broeder of halfbroeder hetzij bestemd is ter inlijving of wel dient of gediend heeft bij de militie, hetzij als vrijwilliger dient of gediend heeft bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de kolo- niale troepen wat het eerste geval het bestemd. zijn ter inlijving bij de militie betreft, tenzij het voor de inlijving bepaalde tijdstip reeds veistreken en hij niet ter inlijving opgekornen is. Tst het verkrijgen van vrijstelling wegens broeder dienst moet worden overgelegd lo. een bewijs van bestemming ter inlijving, een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek va» elken wettigen broeder of halfbroeder, die ter jnlyving bestemd is, dient of gediend heeft, zoomede ten aanzien van elken wettigen broeder of halfbroeder, voor wien een plaatsvervanger is gesteld, een bewijs vaa dienst of een uittreksel uit het stamboek van de» plaatsvervanger 2o. een getuigschrift betreffende de wettige broe ders en halfbroeders van den ingesehrevene. De stukken, onder lo. bedoeld, worden, voor zoover de reden van vrijstelling reeds bij de insehrijving is ef binnen den hierna te noemen tijd ter seeretarie dezer gemeente alsnog wordt opgegeven, zonder ver- dere bemoeienis van de zijde van den ingesehrevene opgevraagd en ingediend. Tot het opmaken van het getuigschrift, onder 2o. bedoeld, moet door of vanwege den ingesehrevene aanvraag worden gedaan ter seeretarie dezer ge meente, tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Donderdag 24 Maart a. s., des voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Daarbij moet door of vanwege den ingesehrevene worden gezorgd voor de tegenwoor- digheid van twee getuigen, die meerderjarige manne- lijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangenomen, dat zij met het gezin, waartoe de inge sehrevene behoort, voldoende bekend zijn. Medebrengen van zakboekjes of paspoorten is zeer gewenscht flet getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den Burgemeester der gemeente. waar de be- langhebbende voor de militie is ingeschreven, doeh kan ook door een anderen Burgemeester worden opgemaakt. Zijn er twee of meer broeders of halfbroeders in hetzelfde jaar geboren en moet aan een of meer van hen vrijstelling wegens broederdienst worden verleend, dan wordt in de zitting van den Militieraad door loting uitgemaakt, aan wien of aan wie hunner de vrijstelling zal worden toegekend. Onder zekere voorwaarden kunnen zij echter, met afwijking hiervan, bij onderlinge overeenkomst aanwijzen wie hunner o» bedoelde reden zal of zullen worden vrijgesteld Minderjarigen moeten voor zulk een overeenkomst de toestemming hebben van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent. Het aangaan van de overeenkomst en het verleenen van de toeslemming kan gesehieden hetzij schriftelijk ten overstaan van den Burgemeester of van een door dezeii daartoe aangewe/.en geineeiileaiiibtenaar, by voorkeur op den biervoren bedoelden dag, hetzij mondeli'ig in de zitting van den Militieraad. Deze aanwezigheid kan ook op zich zelf reden tot vrijstelling geven, zonder dat er reden tot vrij stelling wegens broederdienst bestaat. De wet bepaalt namelijk onder zekere voorwaarden Indien twee of meer broeders, die geen recht op vrijstelling wegens broederdienst kunnen doen gelden, in hetzelfde jaar zijn geboren, wordt de helft van hun getal of, zoo dit oneven is, de grootere helft vrijgesteld. Om voor vrijstelling om de hierbedoelde reden in aanmerking te kornen, moet door of vanwege den ingesehrevene tusschen 10 en 18 Juli ter seere tarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van een daartoe vereischt getuigsehrifi. Wie van de broeders of halfbroeders zal of zullen worden vrijgesteld, wordt uitgemaakt door een loting of hij overeenkomst, op dezelfde wijze als biervoren omschreven is onder Broederdienst"', docb voor d't geval moet bet opmaken van een schriftelijke over eenkomst en het geven van een schriftelijke toe- stemming gesehieden in de maand Juli, bij voorkeur tegelijk met het opmaken van het voor vrijstellinj vereischt getuigschrift. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp aanhangig omtrent vrijstelling wegens broederdienst op grond van landstoi mdienst. Zoodra te dezer zake vrijstelling kan worden gevraagd, zal nadere bekend- making gesehieden. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat wordt verleend aan hem. door wiens verblyf in j werketijken dienst voldoende middelen tot letens- j onderhoud zouden kornen te ontbreken aan zijn gezin J of aan dat, waartoe hij behoort, of waarin hij als i pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- j of aanverwantschap bestaan. Geldt het iernand. die reeds is ingelijfd,dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wensehelijk inaken haar niet* te ver leenen en bij toekenning eener vergoeding van ten hoogste een gulden per dag voldoende in de mid delen tot levensonderhoud van het gezin of van be doelde personen zon worden voorzien. Voor het kostwinnerschap in den zin van deMili- tiewet wordt niet vereischt, dat de eenige of voor- naamste bron van inkomsten gelegen is in den ar- beid van den militiepliehtige, doch is het voldoende, indien door zijne inogelijke dienstvervulling de ge- zamenlijke inkomsten der betrokkenen met een zoodanig bedrng zouden worden verminderddat het overblijvende niet meer gezegd kan worden voor hen Nvoldnende middelen lot leveni- urd rliintd te vertegenwoordigen Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kost winnerschap moet worden overgelegd een staat van inliehtingen, opgemaakt door den Burgemeester der gemeente, waar de belanghebbende voor de militie is ingeschreven of vosr welke hij heeft geloot. De staat kan echter ook door een anderen Burgemeester worden opgemaakt, als daarvoor een bijzondere reden bestaat. Indien het bezwaren oplevert, den staat van inliehtingen hier te> lande te doen opmaken, kan in de plaats van znlk een staat worden overlegd hetzij een gelijksoortig, hetzij een ander in het bui- tenland opgemaakt stuk, waaruit met genoegzume zekerheid de omstandigheden blijken, vvelker bekend- heid voor de beoordeeling van het recht op vrijstel ling noodig is. Door of vanwege degene, die vrijstelling verlangt wegens kostwinnerschap, moet zooveel mogelijk ter seeretarie der gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van bedoelden staat van inliehtingen, en wel lo. tusschen 21 en 31 Maart van het jaar, waarin het inschrijvingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrijstelling aanwezig was op eerstgenoemden datum 2o. in de maand November van het jaar, vooraf- gaande aan dat, waarin hij zou moeten worden ingelijfd a. ingeval de reden van vrijstelling is ontstaan tusschen 21 Maart en 1 November van eerst- bedoeld jaar b. ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder a 3o. binnen een maand nadat de reden van vrij stelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of ria 1 November van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin hij is of zou moeten worden ingelijfd: 4o. in de maand op een na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling eindigt, ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3o Degene, die aanvraag doet tot het opmaken van zulk een staat van inliehtingen, dient zooveel moge lijk daarbij opgaven te verstrekken omtrent de om standigheden. waarin de militiepliehtige en waarin het gezin of de naaste bloed- of aanverwanten ver- keeren. Bij voorkeur zal voor het oprnaken van staten van inliehtingen ten behoeve van het aanvragen van vrijstelling wegens kostwinnerschap, voor zoover dit tusschen 21 en 31 Maart moet gesehieden, zitting worden gehouden op Donderdag, 24 Maart a.s., voor middags tusschen 10 en 12 uur. Het vorenstaande geldt niet alleen voor hen, die voor het eerst zijn ingeschreven, rnaar ookvoorhen, die voor de liehting van het volgend jaar opnieuw zijn ingeschreven. Tot dezen behooren o. a. zij, die het >orig jaar tijdeljjk zijn vrijgesteld bij eene uit spraak van Gedeputeerde Staten, die voor 1 Sep tember onherroepelijk is geworden, of bij een Ko- ninklijk besluit, dat voor dien datum isgenomenop een ingesteld beroep. een dienstplichtige, aan wien geen vrijstelling is verleend wegens kostwinnerschap, zoodanig persoon- lijk onmisbaar is voor de instandhouding der mid delen van bestaan van zijn gezin of van dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel van personen, die bem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap besiaan, dat zijn aanwozigheid daarvoor dringend noodzakelijk is Tot het verkrijgen van vrijstelling op deten grond moet worden gehandeld in overeenkomstigen zin als tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kostwin- neischap.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1