01 m ALGEiEEM NIEUWS- EM ADVERTEMTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAMOEREH No. 7115. Woensdag 2 Maart 1921, 69e J&argang. GELOLEENiNGr. buitenland. bJSSSST ze,,le" 7 i Li&: Gsmeente 8A8 VAN GENT. w B1NNEKLAND. VRACHTVERLAGING VOOR HET STEENKOLENVERVOER. mmaasmssamL ^ffjm^MSSWOiSX^i'.ySS^i w.iwiin mi murr ill hi ■■■mi*. CO U RANT som op 1 Januari 1916 (categorie A) of 10 pet. van de huursom op 1 Januiairi 1918 (categorie B). Is na die data, maar voor de instelling der Huurcommissie (voor categorie B: 29 Maart 1918, tenminste referendum van de:. Bond van Ned; Onder- v;i;zers de op het congres aangenomen aan- sliiiting bij het Ned. Verb, van Vakvereeni- gingen verworpen. Te Rotterdam waren uitgebracht 196 Amsterdam 465 voor 1 in cfie gemeenten, waar toen'een Huur- voor en 382 tegen, te Amsterdam 465 voor Volgens - De Burgemeester en Wethouders van ,-0mmissie bestond) een hoogere huur i en 503 tege» en in de afdeeung s Grave..- i woordig iedereen in Belgie jenever, be- maatregelen zal moeten nemen, die dron- AN (iF.NT. breneen ter openbare LrimffPn dan moet de verhuurder daar- hage 199 voor t i 155 tegen oe aansluiting. j h van planken en zeildoek, doch voldoende om de burgers van Havre aan goed en goedkoop vleesch te helpen. En zijn za- ken gaan schitterend. HET DRANKVERBOD. ,De Schelde" verkoopt tegen- TOENEMEND VERZET TEGEN HET „DROOG"-LlGGEN. De New-Yorksche correspondent der „Daily Telegraph" seint dat in alle klas- sen der Amerikanen de meening heerscht dat de huidige drankwet niet kan worden doorgevoerd en dat het Congres eerlang EE TOESTAND. Men zal nog wat den tijd hebben, voor de contereijtie te Londen in het spannen- de stadium komt, schrijft de N. R. Crt. SAS VAN" GENT, brengen ter openbare bedongen, dan moet de verhuurder kennis, dat tot en met .9 Mnart 1921 voor aisnog goedkeuring vragen aan de is opengesteld de inschrijving a pari j Huurcopimissie ot zijn prijs terugbrengen. j op de gelaleening dier gemeente groot j Verdere verhooging van huur moet de f 20.000 voor aanleg van straten. Rente verhuurder aan de goedkeuring van de j gi/„ percent 'sjaars in aandeelen van/400,-, j Huurcommissie onderwerpen. Keurt deze met aflossine van minstens 2 aandeelen een verhooging niet goed, dan stelt zij, •s i: ars "Glgens ioting i den verhuurder gehoord, een huursom De storting zal moeten geschieden on- middellijk na de toewijzing. Sas van Gent, 28 Februari 1921. L W. G. HOEFNAGELS, Burgemeester. F. P. J. STUBBfi, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De heer Duys (s.-d.) vraagt verlof tot het houden van een interpellatie over het beleid van der. burgemeester van Wonnerveer, in take woningbouw. Voortgezet wordt de behandehng van het wetsonlwerp inzake de electriciteitsvoorzie- ning van het land, nadat besloten is tot toe- lating van het nieuwe lid, den heer Gerret- De heer Bongaerts (r.k.) wijst er op dat in de toekomst nog groote behoefte zal be- staan aan electrische energie. Spreker betoogt, dat de voorgestelde re geling besparing zal brengen. I echnische concentratie zal zich geleidelijk ontwikkelen uit de administratieve concentratie. Spreker verwacht van de wettelijke rege- ling besparing en prijsdaling van stroom. en daardoor toenemend gebruik van electri- citeit en besparing van kolen. DE NIEUWE HUURWETTEN. De Eerste Kamer heeft de nieuwe huur- wets-ontwerpen aangenomen. Vtrmoede- lijk zullen zij binnen enkeie dagen in het Staatsblad verschijnen en daardoor kracht van wet verkrijgen. Aan deze wetten, die eenige verruiming aullcn geven aan de geringe beschikbare woningruimte, ontleenen wi] de volgende beoalingen: ,,De Huuraanzeggingswet VCanneer een woning leeg staat (da. is: „niet op ernstige wijze in de \^erkelijke bewoning is voorzien"), kan de Huurcom missie den eigenaar ot den huurder of ander rechthebbende aanzeggen, te haren genoegen in de bewoning te voorzien. Zij bepaalt daarvoor een termijn (van ten minste een maand), die zij telkens met een maand kan verlengen. Is aan de aanzegging niet naar genoeen van de Huurcommissie voldaan, dan kan deze de woning namens den rechthebben de verhuren. De woning wordt dan pu- bliek aangeslagen als „te huur bij de Huur commissie". De rechthebbende wordt voorat gehoord. Deze verhuring geschiedt op redehjke voorwaarden; de huurprijs mag niet lager zijn dan die, welke vroeger door de Huur commissie is goedgevonden (ot die.^velke zonder haar tusschenkomst mag worden bedongen). Beschikkingen over een woning, die na 12 Februari 1920 getroffen zijn en die in strijd komen met een verhuring door de Huurcommissie, zijn ongeldig. Wanneer een huurder ot ander rechtheb bende (niet-eigenaar) een woning Iaat leeg staan en de Huurcommissie verhuurt die, dan blij'ft haar beschikking van kracht, ook al loopt het contract van den huurder etc. af. i Beroep tegen een „huuraanzegging^ staat (binnen twee weken) open op den katonrechter. A. Aanvulling van de Woningnoodwet. Wanneer een woning geheel ot gedeel- teiijk onbewoond wordt gelaten, ot door de schuld van den eigenaar (als deze haar verhuurd heeft) in bijzondere mate wordt verwaarloosd, kan de gemeenteraad op voorstel van Burgem. en Weth. haar anteigenen, eventueel doen verbouwen en verhuren. Het Rijk geeft een tege- moetkoming in de kosten. Bij het beparen van de schadevergoe ding bij onteigening blijven buiten be- schouwing prijzen, die gedurende den oorlog ot later bij speculatjeven verkoop zijn gemaakt. Op besluit van de Regeering kan het of in alle ot in bepaalde gemeenten verboden zijn, zonder toestemming van B. en W. woningen at |te breken ot te onttrekken aan de bestemming, die zij hadden op 1 Februari 1920. Wordt een verhuurde woning door den eigenaar verwaarloosd, dan kunnen B. en W. beter onderhoud gefasten ot op kosten van den eigenaar voor onderhoud zorgen. B. Wijziging Huurcommissiewei. Behalve het bedingen van „sleutelgeld" wordt ook het aannemen ervan strafbaar gesteld, zelts indien dit voor een derde ge schiedt (de strat is hoogstens een maand hechtenis ot een boete van hoogstens dui- zend gulden). De huurprijzen mogen zonder tusschen komst van de Huurcommissie maximaai worden verhoogd met 20 pet. van de huur verleenen tot zeker tijdstip, dat niet vroe ger kan zijn dan de dag, waarop het) verzoek tot goedkeuring is ingekomen. De Huurcommissie kan voorts aan de goedkeuring ot vaststelling van den huur prijs de voorwaarde verbinden, dat bin nen een bepaalden tijd herstellingen of verbeteringen aangebracht worden. De Huurcommissie staat geleidehjke huurverhoogingen toe, totdat een billijke opbrengst van de woning wordt verkre- gen; zij gaat daarbij echter niet hooger dan tot 50 pet. van de noitnale huur- waarde op 1 Jan. 1916 voor categorie A ot 373,s! pet. daarvan op dien dayum voor categorie B., tenzij hoogere uitga- ven ot ingrijpen verbeteringen aan de woning een grootere verhooging wetti- gen. De Commissie houdt bij haar beslissin- gen rekening met het onderhoud van de woning. Geen huurprijs wordt door de Commis sie lager gesteld dan die, vvelken de ver huurder zonder haar tusschenkomst mag bedingen. BEZU1NIG1NG BIJ HET ONDERWIJS. De minister van onderwijs zegt in de Memorie van toelichting op het Voor- toopig verslag der Eerste Kamer, in zake zijn begrooting, dat hij ten voile erkent, dat het betrachten van de. grootst mogelijke zuinigheid bij het doen van uitgaven voor het onderwijs meer nog dan in normale tijden thans met het oog op den toestand en de vooruitziciiten der schatkist gebiedende eisch is. Hij is zich fechter niet bewust in dit ofizicht tot dusver te kort te zijn geschoien en de beschouwingen in het voorioopig, versiag hebben hem hiervan ook niet overtuigd. De stijging der onderwijsuitgaven is, zoo- wel wat het lager als het middelbaar en het nijverheidsonderwijs betreft, een recht- streeksch gevofg van de nieuwe wetten, welke met medewerking van de Staten- Generaar tot stand kwamen. Voor zoo- veel het mogelijk blijkt, bij de uitvoe- ring dier wetten de eischen in te too- men, kan hij intusschen de yerzokering geven, dat hij niet nalaat bij voortdu- ring op matiging aan te sturen. Ten aanzien van het lager onderwijs trot hij reeds maatregelen om een stel- selmatig onderzoek in te stellen naar de vraag, ot en zoo ja op welke wijze ook door vergelijking met de inrichting van het onderwijsstelsel in het buitenland bezuiniging verkregen zou kunnen worden. EEN FISCALE VERRASSING. Men schrijft uit Amerongen aan het „N. v. d. D.": in den gemeenteraad heeft de voorzitter, jhr. mr, Van Weede, medegedeeld, dat tij- oens zijn afwezigheid met verlof een betreu- renswaardige, doch een voor de hand lig- gende vergissing is gepleegd bij de vast stelling van het kohier der plaatselijke in- koinstenbelasting. Voor de berekening der aanslagen is gebruik gemaakt van kolom 5 van den bij de verordening behoorenden staat in plaats van kolom 7, zoodat alle aan- slagen foutief zijn. Noch de wethouders, nocli de Ieden van den raad en zelfs ook Ged. Staten, die het ingezonaen kohier on- veranderd goedkeurden, hebben deze grove fout bemerkt. Het resultaat is geweest, dat '90 der aangeslagenen te weinig en 10 te veel hebben betaald. Er wordt nu een nieuw kohier vastgesteld en alien ontvangen een nieuw aanslagbiljet. Zij die reeds be taald hebben, docii dit getal is gering, zul len van 't teveel betaalde restitutie ontvan gen. Ten einde aan het bedrag der begroo ting te komen moet het vermenigvuldigings- cijfer bij het nieuwe kohier op 1,8 worden gebracht. Wanneer men nu weet, dat deze belas- ting het jaar 1920 betreft en het dus einde 1921 wordt voor deze in haar geheel binnen is, dan kan men wel begrijpen, hoe het met den financieelen toestand van dit zoo alge- meen bekend geworden dorpje gesteld is. Voor den oorlog werd een bedrag van f 5000 geheven, thans moet ruim 48000 worden opgebracht. Naar „De Tel." verneemt,, worden in- gaande 2 Maart a.s. vanaf de havenstations te Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Vlissingen, Harlingen en Delf- zijl voor het vervoer van steenkolen en anthraciet naar alle overige stations der Nederlandsche spoorwegen verlaagde ta- rieven ingevoerd. Het vervoer zal geschieden tegen dezelfde vrachtprijzen als thans gelden voor de steen kolen uit de Limburgsche mijnen. gee ring nog geheel in beslag genomen door zorgen van de binnenlandsche po litick. Het groote debat over Ierland, waarbij het dreigt te gaan om het hoofd van Sir Hamar Greenwood, den minis ter voor Ierland, die hopeloos verward is in een net van tegenstrijdigheden, is op morgen bepaald. is dit goed en wei achter den rug, dan kan men pas in emst aan de Duitsche tegenvoorstellen begm- nen. De eenige methode om ze te toet- sen, is het comrnissjoriale onderzoek. In de commissie zullen de wapens het eerst gekruist worden. Als voorspel krijgen wij intusschen berichten over op Che quers bereikte eenstemmigheid tusschen Lloyd George en Briand over eventueele dwangmaatregelen, berichten welker ernst weer wat getemperd is door de verdere mededeeling, dat een commissie van des- kundigen nader onderzoek zal doen naar de wijze van toepassing dier eventueele sancties, welke iaatste mmiddels, ondanks de aamvezigheid van miaarschalk Foch, en generaal Weygand, den chet van zijn stat, de gedaante hebben aangenomen van economische d vangmaatr^gelen. Straks zitten wij midilen in de commissies. De ruggespraak die de Duitsche afgevaardig- den voortdurend met Beriijn zullen moe ten houden, nu de voornaamste regee- ringsmannen daar achter zijn gebleven, zal ook veel tijd kosten. Het kan geen kwaad voor de ge1allieerden, om eerst wat tijd te laten verstrijken, Lloyd George rekende Zaterdag op ten minste veertien dagen voor den duur van de conterentie want op het einde van deze week neemt de nieuwe regeering te Washington het bewind over en komt -er '.veer cwooin in de draden, die \me- rika en Europa verbinden. De opperste raad neeft kortgeleden America alleen als belangsteiiend toehoorder in zijn mid- jden gehad. Nu komt de kwestie van de vrede tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland eerlang te Washington te berde en daarmee, naast andere netelige problemen, de vraag, ot de Amerikaan- sche bezettingstroepen aan den Rjin zul len blijven. Een „trouee americain?' daar zou met zonder invloed blijven op de plannen nopens militaire sancties van de gealieerden. Niet rechtstreeks verbonden met den toestand in Europa, maar van groot belang voor de toekomstige verhou- ding tusschen gealiieerden en den voor- naamsten geassocieerde, zijn de kwesties van de mandaten voor Mesopotamia en het eiland jap. De Japanners geven te verstaan, dat zij van het hun opgedragen mandaat over dat kabeleiland geen af- srand wilien doen, Atnerika heeft op het oogenblik dat Wilson het Witte Huis gaat verlaten, bezwaren gemaakt tegen de be- slissingen van den Oppersten Raad over het eiland. Het is als een schadu\v,die vooruitloopt aan een groote hand, en die hand zal spoedig niet krachteloos meer zijn. Men heeft al iets hooren verluiden van het vredesprogram van Hughes, den nieuwen secretaris van buitenlandsche za- ken, en men kan er zeker van zijn, dat Europa genoopt zal zijn, er aandacht aan te wijden, wanneer hij het aan het Ame- rikaansche Congres komt voorleggen. DE BURGEMEESTER VAN HAVRE TEGEN DE VEEBOEREN EN SLAGERS. De veeboeren, die hun beesten op de markt in Havre te koop aanbieden, maak- ten volgens den burgemeester van de Fransche bavenstad, te groote winsten. Op een koe verdienden zij tweeduizend trancs en volgens dit systeem maakten zij per jaar een winst van 20 millioen. De brave burgervader overdacht, dat dit geld beter in de zakken van de burgers kon blijven en stelde aan de veeleveranciers ronduit de vraag: „Wilt gij uw winsten verminderen?" De veeboeren zetteneen meewarig gezicht en zeiden: „Helaas mijn- heer de burgemeester, wij vragen niet veel, want het hooi is zoo duur en de ar- beiders vragen hooge loonen." „Goed", was het antwoord, „ge wilt dus niet. Dan wil ik niets meer met u te maken hebben." En hij bestelde vee uit Marokko, dat na eenige weken, ten getale van 220, uit het Afrikaansche kustland in Havre aankwam. De beesten waren in een uitstekende con- ditie. Thans werden den najar lage prijzen strevenden burgemeester echter moeilijk- heden in den weg gelegd. De slagers, die opdracht hadden gekregen om het lvleesch voor de consumptie gereed te maken, weigerden dit te verkoopen tegen den door den burgemeester vastgestelden prijs, die n.f. het midden hield tusschen den prijs van het binnenlandsch en het voor den oorlog be"ton7eeT dergelijke Marokkaansch vee waardoor het publiek Y 30 °/o minder zou te betalen hebben. oestan j De burgemeester die reeds veekooper was geworden, ontzag zijn hooge positie i niet om ook siager te worden en richtte een tientai slagerijen in, heel eenvoudig, halve de herbergier als hij tenminste niet een boete van 1000 francs en een gedwon- gen sluiting van een ot meer weken wil oploopen. „Wie nu lust heeft een borreltje te drin- ken, ga maar even in een snoep-, kruide- niers- ot groentenwinkel binnen. Daar zal men hem een fleschje gewaarborgde jenever verkoopen aan den prijs van 1,30 tr. De inhoud is ongeveer gefijk aan 1V* borrelGe hoeft dus niet een vijftiental frank uit te geven om uw snoeplust te vol- doen. „Voor het Iedige fleschje krijgt ge nog 30 centiem weer! „Eenvoudiger kan het toch niet ,,En die fleschjes liggen in de uitstal- lingen van ^ekere winkels te kijk en te koop DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Een telegram aan Lloyd George. Namens het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (N. V. V.) is het volgende telegram gezonden aan Lloyd George: Het Nederlandsch Verbond van Vakver eenigingen gevoelt zich gedrongen, de ver- tegenwoordigers der verschillende regeerin- gen aan den vooravond der besprekingen inzake de eischen tot sohadevergoeding, aan Duitschland te stellen, te wijzen op het allergrootste belang, dat de geheele mensch- heid heeft bij een regeling, welke voorkomt, dat nieuwe haat onder de volkeren wordt gezaaid, de opbouw van de wereld wordt belemmerd en millioenen arbeiders voor een reeks van jaren tot siavernij worden ge bracht. Het protesteert bij voorbaat met alle kracht tegen welke regeling ook, die met deze factoren niet in ieder opzicht re kening zou houden. RELLETJES TE GENT. Uit Gent wordt aan de „Derniere heu- re" gemeld, dat daar Zondag een bot- sing neeft plaats gehad tusschen manifes- ten, die van een meeting kwamen ten gunste van amnestie voor de veroordeelde activisten en personen uit het publiek, die „leve Belgie" riepen. Het geschiedde, toen de betcogers voorbij trokken. De zoon van den staatsprocureur Vanderstrae- ten werd daarbij door een der manifestan- ten zoo erustig met een stok op het hoofd geslagen, dat hij bewusteloos neerviel. IN VLAANDEREN VLAAMSCH. Uit de Schelde: Wij staan in voor de waarheid van wat hier volgt: Het gebeurde in een groote, eens zeer bloeiende Vlaamsche svad, nog slecht^ voor weinige weken. De minister van een Zuid-Amerikaanschen staat, waar de lands- 7aal Portugeesch is, werd in die eens bloeiende Vlaamsche staU op het stadhuia ontvangen. De ourgemeester, die een ronkenden edelmansna,am draagt, had even in het Vlaamsch den hoogen gast welkom gehee- £en en haaide juist den tekst te voor- schijn van een in het veel aristokraiisch'er Franchoysch gestelde rede, toen de mi nister van den Zuid-Amerikaanschen staat, waar de landtaal Portugeesch is, hem met een geestig glirnlachje toesprak „Geet u geen goeite, heer graat. Ik versta uw moedertaal....'En... tot de al lergrootste verbabbereering van al de no- bele en niet nobele heerschappen ging hij voort, in het Vlaamsch: ,Heer burge meester, heeren schepenen dezer schpone oude stede, ik dank u voor de ntij bewezen eer. DE BOND VAN NED. ONDERWIJZERS EN HET N. N. V. Naar Voorw. verneemt is wederom bij Het schijnt dat de nobele en niet nobele foaasjes bleek werden van alteratie en nog nauwelijks.... stotteren konden. Wij echter roepen: „Leve Barros y Mer- reiras, de minister van Brazilie, die in Vlaanderen Vlaamsch spreekt". IN „DROOG" AMERIKA. Het New-Yorksche publiek is zeer ver- ontwaardigd over het jaarlijksche diner van het weldadigheidstonds der Niew- Yorksche politie-inspecteurs. Dit feest- maal, dat gehouden werd in het Commo dore-hotel, kenmerkte zich nl. door dron- kenmans-tooneelen en wanorde. En dat in het drooggelegde Amerika. Als gasten zaten bij dit banket o.a. aan de ourgemeester van New-York, Hylan; de gouverneur van den staat New Yer- sey, Edwards, admiraal Glennon, bene- vens generaal Wingace en andere mili taire en marine-autoriteiten. Iedere gast had een flesch whiskey mee- genomen en wie geen had, kreeg er een, geen in flagranten strijd was met de Pro- hibitiop-act. Volgens de officieele lezing van het geval werd alleen limonade gedronken, doch de gewezen gouverneur van den staat New-York merkte terecht op: „Wij hebben ons best gedaan, om de limona- desmaak weg te krijgen." Toen de voorzitter om tien ,pur qp- stond, om de traditioneelen toespraak te houden, kon hij zich niet verstaartbaar maken. Admiraal Glennon en generaal Wingate trachtten tevergeets de orde te herstellen, waarop de burgemeester Hylan met stentor-stem uitriep: ,jSt:ite, ot ik roep de politicDeze waarschuwing werd met een u'itbundig applaus ontvaqgerq zonder echter eenige verdere uitwerking te l^bben. kenschap tegen gaan, doch tevens per- soonlijke vrijheid waarborgen. De yoor- standers van drankverbod raadplegen nu irelfs reeds met den „vijand" over een wijziging in de wet, omdat zij vreezen dat een verder voortbestaan van de „klucht van drankverbod, zal uitloopen op toestam- den erger dan die, welke voo* <je „droog - legging bestondena De tegenstauders der wet wilien wel overfeg'g^n> omdat ze we- ten dat er in het land een groote tegen- stand bestaat tegen den terugkeer van de vroegere tapperijen en het onbe- perkt drank gebruik. Dr. Russeli Conweli, predikant van <ie Grace Baptist Temple te Philadelphia heeft zich aan het hoofd der bemiddelaars gc- plaats om een wijziging van de drankvret- geving te verkrijgen, die ieder bevredi- gen zal. I Op het oogenblik geeft men met om het verbod, zegt hij, en is dus de wet een totale mislukking. Hij gelooft dat net volk dronkenschap wil tegen gaan, dot* geen wet kan ingaan tegen het algemeeu bewustzijn van een voik. Dus dient men den Amerikanen nog eens duidelijk te vra gen wat zij bedoeld hebben, toen zijzfch voor de huidige drankwet verklaarden. EEN ONUERSCF1EID1NG VOOR KONING ALBERT. De Hertog van York is gisteren uit Londen vert.rokken om aan den Konicg van Belgie het onderscheidiegskruis voor de luebtvaart ever te brengen, hem ^r'eead door Koning George voor zijn persoonlijke vriendschap tijdens dtn oorlog De redenen voor deze hooge eer aan Koning Albert, die de eerste vorst zal zgn die deze decuratie zal dragen, worden ver- meld in een officieele verklaring van het lnchtvaart-ministerie. Hierin wevdt gezegd *De voortdurend^ aanwezigheid van den Konirg van Belgie op het slagveld bij zijn leger is bekend, maar wat met zoo goed bekend is, is het feit, dat Z. M. vele tnalen in Britscbe vliegtuigen over de strjjd- linie gevlogen heeft om persoonlijk de vijan— delijke steliiageu te verkennen. Om begrg- pefjjke redenen werd dit tpdens den ooriog geheim gehouden." De onderscheiding, door den Koning van Engeland aac Koning Albert verleend is de eenige oorlogsonderscheidmg ter wereld, welke aan offieiereo voor moed in de lucht wordt verleend. TER NEUZEN, 2 A4AART 1921. HET GROENE KRUIS. Maaruiagavond hield de vereenigmg ,.Het Groene Kruis" alhier op de bovenzaal van het „Hotel de Commerce" eene algemeene vergadering waarop eene belangrijke ac n- da te behandelen viel, doch waarvoor, als naar gewoonte de opkomst der leden zeer gering was. Toch zou moeten geconstateerd worden, dat de kleine opkomst geen bewijs is, dat voor de vereeniging zelf geen belang- steiling bestaat, daar het iedental reeds is geklommen tot 915. Misschien kan de kleine opkomst ter vergadering beschouwd wor den als een bewijs van vertrouwen in het Destuur, doch zeker zou een ruimere belang- stelling ook bij vergaderingen het bestuur wel aangenaam zijn. Allereerst kwam aan de orde eene wijzi ging der statuten, welke noodig is voor het overnemen van de wijkzuster van het ,,Roobe Kruis". Door den voorzitter werden eenige mededeelingen gedaan omtrent conferences door de besturen van beide vereenigingen gehouden, waaruit bleek, dat het „Roode Kruis'' genegen was de wijkzuster aan ht_i „Groene Kruis" af te staan. Hij voegae hieraan toe, dat het bestuur de werkzaam- heid der vereeniging ook wenschtc i: breiden, door de tuberculosebestrijding ter hand te nemen. De statutenwijziging had tot doel, die uitbreiding daarin vast te leggen. Die wij ziging houdt verband met een daarvoor door de regeering gestelden eisch, en werd be- paala, dat het boekjaar in het vervolg loo- pen zal van 1 Jan. tot 31 December. In vet- band daarntede werden ook nog enkeie wij- zigingen in het huishoudelijk regleinent vastgesteld. Aangenomen werd het bestuursvuorstel om de wijkzuster van het „Roode Kruis" over te nemen, onder voorwaarde evenwel, dat door de gemeente eene subsidie zal wor den verleend voor salarieering dier verpleeg- ster, aangezien de geldmiddelen van het „Groene Kruis" verkregen uit de contribu te der leden, noodig zijn voor het aanschaf- fen van verplegingsartikelen en rente, af- lossing en onderhoud van het aangekoch'.e huis, waarin het magazijn der vereeniging is ondergebracht. Voor aankoop van verple- gingsmateriaal is sedert Sept. 1920 uitge- geven ongeveer f 600. in verband met de wijziging van het boek jaar zal in het Iaatste van dit jaar contribu te worden ge'ind over het tijdvak 15 Aug.—- 31 Dec. AMBACHTSSCHOOL. Naar we vernemen hebben zich voor den cursus 1921/22 der ambachtsschool te Ter Neuzen aangemeld 31 nieuwe leerlingen, te weten: 11 timmerlieden, 1 meubelmaker, 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1