ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7103. Woensdag 2 Februari 1921. 69e Jaargan; BtKEMOMAKING. 6INNEWLAND. bUlTENLAND. GEMEN6DE BERICHTEN. NEDERLAND'S 350-JARIQ ONAFHAN- KELIjK VOLKSBESTAAN. In Den Briel heeft zich een commissie gevormd ter voorbereiding eener nationale herdenking op 1 April 1922 van den 350- jarigen geboortedag van Neerlands vrij en zelfstandig volksbestaan. Deze commissie heeft het plan opgevat twee gedenktafelen aan den Brielschen Toren te bevestigen en wel ter weerszijden van den hoofdingang. De eene met het inschrift: Van dezen Toren wapperde voor de eerste maal de driekleur, als symbool, dat het Ne- derlandsche volk met Gods hulp vrij en on- afhankelijk wil zijn en blijven. De andere met als inschrift het geheele couplet uit het Wilhelmus, vvaarvan de aanvangsregels luiden: Mijn schilt ende betrouwen Sijt ghij, o Godt mijn Heer. Deze Gedenktafelen zouden dan op Zaterdag 1 April 1922 plechtig onthuld worden. HET VROUWENKIESRECHT IN DE VER. STATEN. Het persbureau van de Int. Women Suf frage alliance meldt, dat het eerste jaar van het algemeen vrouwenkiesrecht in de Ver. Staten 30 vrouwen gekozen werden in de parlementen der Staten. Vrouwen wer den ook gekozen tot inspeetrice van onder- wijs in Idaho, Kansas, Montana, North Dakota en Texas. Een vrouw werd gekozen tot rechter in Cleveland (Ohio U. S. A.). Miss Allen kreeg 10.000 stemmen meer dan de mannelijke tegen-candidaat. Mrs. Edward Franklin White werd be- noemd tot een belangrijke post in Amerika, n.l. die van Departy Atterney general voor den geheelen Staat Indiana. HET ALCOHOL-VERBRUIK IN DU1TSCHLAND. Volgens een officieele statistiek bedraagt het aicohol-verbruik in Duitschland heden nog slechts een vijfde van het verbruik van voor den oorlog. Ook het verbruik van ta- bak is aanmerkelijk verminderd. De ver- mindering bij het koffie-verbruik bedraagt meer dan 70 GRATIS WONEN IN RUSLAND. Een besluit van den raad van volkscom- missarissen heeft van 1 Januari 1921 af het betalen van huishuur afgeschaft voor de woningen, die bewoond worden door ar- beiders en de personen, die te hunnen laste zijn. Zij zullen eveneens gratis water, gas en electriciteit hebben en gratis gebruik kunnen maken van de openbare badhuizen. DE OPPERSTE RAAD. Duitschlands schadevergoeding vastgesteld. De oplossing van het vraagstuk der door Duitschland te betalen schadeloos- stelling, een zaak, die even wanhopig leek als ae kwadraruur van den cirkei, is Za terciag eindelijk door den Oppersten Raad gevonuen. bigenlijk komt de eer toe aan de suo-commissie, die zich Vrijdag den ge heelen dag tot laat in den nacht met dii moeihjke probleem uit het vraagstukken- boCKje, dat het verdrag van Versailles heet, heeit beziggehouden en de Opperste Raad heeit daarop in den loop van Zaterdag aan de door haar gevonden oplossing slechts met geringe wijzigingen zijn goedkeuring gehecht. De groote moeiiijkheid van het nu opge- loste vraagstuk was geworden nog atge zien van het te bepaien beorag dat men na de conterenties van Hythe en Boulogne waar reeds het plan was gerijpt om Duitsch land zijn schuld te laten betalen, in 42 jaar- lijksche aflossingen, zich thans te Parijs voor nieuwe feiten zag geplaatst, die men in het voorjaar van 192u niet had kunnen voorzien. De deskundigen namelijk, die op de conferentie te Brussel Duitschland onder de loupe hadden bezien, waren tot de ont dekking gekomen, dat zoo Duitschlands fi nancien al leelijk in het ongereede waren geraakt, de opieving van zijn nijverheid, begunstigd door de crisis, welke de landen met een hoogen wisselkoers lamslaat, veel sneuer zou kunnen gaan dan men eerst wei dacnt. Men bevond zich toen voor een di lemma, dat noodlottig scneen: oi wel, men zou er van moeten aizien, om lang te voren de Duitsche schuld vast te stelien en men zou de verwarring, die rranknjk reeds duu te staan komt, laien voortduren; of men zou ze moeten vaststellen naar de bestaanue gegevens en zicn aiuus met lets tevreden stelien zonder voldoende rekening te liou- den met Duitschlands toekomstigen rijkdom. Om dit dilemma te voorkomen, heeft men een stelsei wstgedacht, dat de progressieve jaariijksche atlossingen van Boulogne com- bineert met een belasting van 12'/2 pCt. op Duitschlands uitvoer. Op die manier zal het van nu af voor de gealheerden mogelijk zijn om tot Duitschland te zeggen: „Ziehier het totaal van uw schuld", zonder, dat zij die nsico loopen van een mogelijk later opko- menden spijt, indien de Duitsche nijverheid tot een hoogeren bloei mocht komen dan zich heden laat aanzien. Deze oplossing schijnt de onmiskenbare verdtensie :c hebben, dat zij een einde maakt aan een periode van fasten en van malaise, waaruit een dreigend gevaar voor ae geheele wereld voortvloeide. De algemeene indruk is, dat de Fran- sche politiek een aanzienhjk succes heett behaald, terwijl de oplossing alle geallieer- de mogendheden geheel bevredigt. Het resultaat van een en ander is, dat Duitschland zijn schadeloosstelling als volgt zal moeten betalen: le. Een betaling van 42 annuiteiten, met ingang van 1 Mei 1921, te weten: twee milliard goudrnarken over het eerste jaar 1921—22, vervolgens gedurende drie jaar, drie milliard goudrnarken per jaar, gedu rende de daaropvolgende drie jaar vijt mil liard goudrnarken per jaar en gedurende de rest van de 42 jaar zes milliard goud rnarken per jaar, te zarnen een bedrag van 226 milliard marken in goud- 2e. Duitschand zal gedurende 42 jaar een belasting van \2l/2 van de waarde der uitgevoerde goederen op den uitvoer betaien, welke belasting door de commissie voor herstel zal worden gei'nd. Tot de waarborgen voor de betaling, waaiin dit ontwerp voorziet, behoort het in pand geven van de opbrengst der Duit sche douanerechten, de invoering van nieu we of zwaardere belastingen, op den uit voer of voor geval deze maatregelen on- voldoende blijken verdere maatregelen. De commissie voor herstel zal controle uit- oefenen op eventueele buitenlandsche lee- ningen van Duitschland. De conferentie van financieele experts zal binnenkort haar arbeid te Brussel voort- zetten en de wijzen van de uitvoering van deze overeenkomst vaststellen. Aan het slot der conferentie, welke Zater- dagavond om kwart voor zes werd gesloten, verklaarde Briand, dat hij het succes, dat verkregen was, door de bereidwilligheid tot wederzijdsche concessies, op prijs stelde. Hij verklaarde, zich gelukkig te achten, aan dezen belangrijken stap te hebben mede- gewerkt, en zoodoende zoowel de mensch- heid, als den gealheerden een dienst bewe- zen te hebben. Hij dankte zijn collega's voor hun onschatbare medewerking, welke zooveel tot het welslagen der conferentie heeft bijgedragen. Lloyd George antwoordde, dat het uit- stekende resultaat voor het overgroote deel was toe te schrijven aan de bewonderens- waardige wijze, waarop Briand de werk- zaamheden der conferentie heeft geleid. Hij voegde er lachend aan toe, dat hij af en toe critiek op Briand had uitgeoefend, doch slechts uit genegenheid voor dezen en ten- einde het goede resultaat te verkrijgen, dat men thans heeft bereikt. Hij bracht harte- lijk dank aan Briand, Doumer, Loucheur en ae andere collega's, die er toe hebben bij gedragen tot het voor de toekomst van Europa zoo vruchtbare resultaat der confe rentie. Crit<ek van Duitsche zijde. Zonder onderscheia van partij noemen alle Berlijnsche avondbladen van Zaterdag de beschikkingen van Frankrijk onaanneme lijk. Duitschland zal nooit de vastgestelde sommen betalen, wijl het die niet betalen kan. Zij wijzen erop, dat niet eens een po- ging is gedaan te bewijzen, dat de geeischte sommen in overeenstemming zijn met de verplichtingen, met de schade, die de oorlog den gealheerden heeft berokkend. In Duitsche financieele kringen wordt het als onmogelijk beschouwd, dat Duitschland ae geeischte 226 milliard mark goud zou kunnen opbrengen. Men wijst er op, dat dit bedrag, in de tegenwoordige valuta omge zet, meer dan het tienvoudige van vroeger is en dat Duitschland nog niet eens in staat is op zijn gewone begrooting het evenwicht tussehen uitgaven en inkomsten te hand haven. Daar Duitschland over geen goud- voorraad beschikt, noch over fondsen of andere papieren, die de voile goudswaarde hebben, zoo kan de betaling slechts geschie- den in goederen of door een leening in het buitenland, welke Duitschland zou moeten worden toegestaan. Er is in den laatsten tijd dikwijls gesproken over het sluiten van een zoodanige leening, maar in verband met het ontzaglijk hooge bedrag van de geeischte schadeloossteling twijfelt men zeer aan de mogelijkheid of men een leening zou kunnen sluiten, welke slechts eenigszins dit bedrag nabij komt. TER NEUZEN, 2 FEBR. 1921. NOOD IN WEENEN. De penningmeester van het Ter Neu zensch Comite tot leniging van den nood te Weenen, deelt mede, dat de totale opbrengst van oe uoor dat comite laatstehjk in hei „Hotel du Commerce" en „Hotel des Pays- tsas" gegeven uitvoeringen, bedraagt/326,6b welk gunsug resultaat o.m. is te danken aan de zeer mag gesteiue zaaihuren, he gratis opzetten van het tooneel, en de tege- liioetkonung in de kosten der geplaatste ad vertentien. De totale opbrengst der destijds gehouden inzameling bestond uit 756,50 in geld, 25 Kilo bruine boonen, 90 Kilo erwten, en een doos met petten, hoeden en kindermutsjes. De door de Ter Neuzensche Padvinders ten bate van voormeld comite gegeven soiree gaf eene zuivere opbrengst van 64,26. ,,VLASSER1J HET ZWAANTJE." Met de Staatscourant van 31 Januari zijn verzonden de statuten der N. V. „Vlasserij Het Zwaantje" te Ter Neuzen, welke ten doel heeft het telen en bewerken van vlas en andere landbo.uwproducten en het koo- pen en verkocpc van en het drijven van tiandei in die zakeu, alles in de ruimsten zin. het kapitaai der vennootschap bedraagt 40.000 en is verdeeld in 40 volgestorte aan- ueelen van 1000. In het kapitaai is bijgedragen en deel- genomen door de heeren F. j. de Feijter Lz. Axel met 7, P. de Feijter Lz., Axel met 5, A. van Hoeve, Axel met 4, J. Dekker Fz., Boschkapelie, met 5, S. van Hoeve Jz., Zaamsiag, met 4 en L. de Feijter Sz., Ter Neuzen, met 15 aandeelen. HULDEBL1JK AAN MR. DIJC'KMEESTEK. Door den burgemeester dezer gemeente waren tegen gisteravond ter vergadering opgeroepen eenige leden der Prov. Staten, hoorden van diensien en officieele instellin- gen en vertegenwoordigers van het ge- rneentebestuur tot het vormen eener plaat- selijke commissie vpor het aanbieden van een hulueblijk aan.'den attredenden Corn- missaris der Komn;/hr, Mr. Dijckmeester. Voor zoover Oe uitgenoodigde heeren niet tegenwoordig waren, was door hen bericht van verhindering gezonden met betuigmg van instemming met het voornemen, waar- mede ook alle opgekomenen instemden. Er werd besluten een commissie te vor men, en in het dagelijksch bestuur daarvan benoeind de heeren j. Huizinga, L. J. Geel- hoedt, B. 1. Zonnevijlle, Ds. A. Timmerman en H. J. van den Ouden. VERPLICHTE HENGSTENKEURING. Onttrent de vorige week te Axel gehouden verplichte hengstenkeuring meldt de Ax. Crt., dat 46 hengsten waren aangegeven, die op 2 na alle werden gekeurd. Er was voor deze keuring weer meer dan gewone belangsteiling. Behalve tal van belanghebbenden, kenners en liefhebbers waren negen iieoen uit Denemarken en 25 uit Duitsciiland gekomen om zaken te doen. Opvallend was, dat er vooral veel jonge boeren en landbouwerszoons waren ge komen. We vernamen ook, dat de leerlingen van de landbouwscholen te Goes en Hulst de keuringen bijwoonden. Uoeugekcurd werden: Albert Granje van J. de Putter Jz. Axel; Beau Type van L. O. J. Daelman, Westdorpe; Arceau 11 van B. C. Puylaert, Sas van Gent; Fleur van Sas van G. A. Goethals, Sluiskil; Christal van Putter voornoemd; Blondel de Mullem van K. d'Hooge van Ciuijssen (B.); Faust van Putter voornoemd; Donateur 1 van Ph. J. van Dixhoorn, Axel; Infernal de Labou- reur van Dixhoorn voornoemd; Colos van Sas van M. Wauters, Sas van Gent; Co- losse van Dixhoorn voornoemd; Conde van D. de Bakker, Westdorpe; Laboureur van Axel van Dixhoorn voornoemd; Alban West van C. J. van Waes, Westdorpe; Kormont van A. j. Daelman, Westdorpe; Generaal van H. P. de Jonge, Ter Neuzen; Melon de St. Albert van Gebr. Coene, Sas van Gent; en Max d'Assenede van L. G. Wauters, Assenede (B.). NIEUWE NOTARISTAR1EVEN. ingevoige gepieegd overleg met de Zeeuw- sche Landbouw Maatschappij, is door bijna alle notarissen in Zeeland besloten met in gang van 1 Januari 1921 de volgende tarie- ven voor den verkoop van vaste goederen in te voeren. Bij een opbrengst van: 15000 en daar beneden 8/2 daarvan; 15001 tot 30000 8 daarvan; 30001 tot 45000 7>/2 daarvan; 65001 tot 90000 6/2 daar van; boven de 90000 6 daarvan. HET MILLIOEN-PLAN. Dinsdagmiddag had in de Geref. kerk te Zaamsiag een openbare vergadering plaats van de Centrale Anti-Revolutionnaire Kies- vereeniging in den kieskring Hulst, waarin ais spreker optrad Z. Exc. A. W. F. Iden- burg, oud Gouverneur-Generaal van Ned. Indie en oud-Minister van Kolonien, met het onderwerp: „Het Millioen-plan". Toen de heer Idenburg de kerk binnen- trad, werd staande het Wilhelmus" ge- zongen en daarna Ps. 123 1. De heer H. Koeimans opende deze zeer goed bezochte vergadering met gebed, na- dat hij vooraf Ps. 20 had voorgelezen. Hij riep vervolgens den heer Idenburg een hartelijk welkom toe, waarna deze, na het zingen van Ps. 89 7, den kansel be- klom, om zijn aangekondigde rede te hou- den. Daarbij wees hij allereerst op den gewel- digen tijd, waarin wij leven; een tijd van beweging en omkeering, crisis en revolutie. Het maatschappelijk leven bloedt uit duizend wonden. Wel woroen daarvoor vele geneesmid- delen aangegeven, maar de menschen ver- geten, dat alles moet steunen op het Chr. oeginsel. Gok voor ons dreigen gevaren, met name v an oe mcuwere wijsoegeerte. Gevaren, om te worden meegesleept door den geest des tijds. Verder wees spreker er op, dat de actie voor het Millioen drieerlei doel heeft: in de eerste plaats diepere studie van onze beginselen; ten tweede een centraal bureau voor lei- ding en voorlichting; en in de derde plaats het voeren van een krachtige propaganda. Ten slotte ontkende spreker, dat het ge- vraagde offer te groot zou zijn. Nadat de heer Koeimans hem dank had j gebracht voor zijn schoone en gevoelvolle woorden, sloot de heer Idenburg na het zingen van Ps. 86 6 deze welgeslaagde samenkomst met dankzegging. AXEL. Toen Dinsdagmiddag de kinderen der bewaarschool bij het uitgaan huiswaarts keerden reed tegelijkertijd de kolenkar van den voerman J. S. door de Stationsstraat. De voerman geieidde het paard bij den teugel, zoodat hij niet kon zien, wat achter hem gebeurde. Spelenderwijze geraakte het 4jarig kind van M. D. onder de kar, zoodat een der wielen over het lichaam ging. Inwendig zwaar gekneusd werd het kind naar huis gebracht. Er is vermoedelijk weinig kans op herstel. ZAAMSLAG. J.l. Maandag had alhier door notaris Dregmans te Axel, ten verzoeke van de er ven van M. van DamJansen, de verkoo- ping plaats van een woonhuis en verderen opstal, samen groot 4,09 A. Kooper werd de heer H. P. Lensen alhier voor 1000. SAS VAN GENT. Werkeloosheid. Sedert het beeindigen der suikerbieten- campagne heeft de werkeloosheid ook te dezer plaatse hare intrede gedaan. Tot nu toe omvat het aantal werkeloozen een aantal losse arbeiders, die bij boven- staande industrie werk hadden. Zaterdag a.s. zal de Blauwselfabriek Bleu Guimet, waar een aantal Belgische werklieden werkzaam is, haar bedrijf stop zetten. Voor zoover we kunnen nagaan zijn hier- bij geen Nederlandscne werklieden betrok- ken. De vlasindustrie hier in de omgevin; ligt sedert geruimen tijd stil. Daarentegen zal de Stijtselfabriek Zelan- dia, welke reeds geruimen tijd stop stond, in den loop der volgende week haar bedrijf hervatten. Glas- en phosphaatfabriek kunnen haar bedrijf in gang houden. Aangezien de plaatselijke bouwvereeni- gingen meerdere aanvragen voor den bouw van arbeiderswoningen bij den raad hebben ingediend, hoopt men de Nederlandsche werklieden weer spoedig bezigheid te kun nen verschaffen. Bij den raad zijn tot dusverre aanvragen voor woningbouw ingekomen van de bouw- vereeniging Vooruit (S. D. A. P.) voor 19 arbeiderswoningen en van de bouwvereeni- ging Volksbelang (R.-K.) voor 15 wonin gen, waarvoor resp. 120.000 en 83.000 zijn aangevraagd. Bovendien zal op 8 Febr. a.s. doer de bouwvereeniging Sas van Gent (neutrale vereeniging) een blok van 22 arbeiders woningen worden aanbesteed. EEN NEST DIEVEN GEARRESTEERD- Te Heesch (Noord-Brabant) hebben de gemeenteveldwachter, politie uit Oss en marechaussee uit Geffen een inval ge daan in een woning aan den Osscheweg. Een partij linnengoed, sajet, spek, enz., vermoedelijk van diefstal afkomstig, werd in beslag genomen. De bewoner en zijn echtgenoote werden onmiddellijk gearresteerd en naar Oss overgebracht. Daarna werden nog 8 per sonen naar Oss overgebracht. Men vermoedt een uitgebreide dieven- bende op het spoor te zijn, waardoor Oss en omstreken onveilig werd gemaakt. LIJK VAN EEN ONBEKENDE GEVONDEN. In een sloot nabij de hoeve Portland, onder de gemeente Rhoon, heeft men het lijk gevonden van een, naar schatting on- geveer 50jarigen man. Uit een nader on- derzoek bleek, dat er geen identiteitspa- pieren aanwezig waren; alleen vond men een portret, dat te Antwerpen gemaakt was, zoodat men vermoedelijk met een Belg te doen heeft. Het lijk is, zonder herkend te zijn, op de algemeene be- graafplaats ter aarde besteld. SLAAPZIEKTE. Te Egmond aan Zee komt een geval van slaapziekte voor. De patient is reeds meer dan een week slapende. In de Limburgsche mijnstreek hebben zich wederom enkele gevallen van slaap ziekte voorgedaan. Thans is een per- soon uit Sittard, aan die ziekte lijdende, in het hospitaal te Heerlen opgenomen. De overige gevallen doen zich voor in Kerkrade en in Chevremont. Men vermoedt, dat deze ziekte nxets heeft uit te staan met de Oostersche slaap ziekte „nona". Het zijn gevallen van orit- steking der hersens, waardoor een alge- heele sufheid van den patient intreedt. Toch is ook deze ziekte zeer gevaarlijk. DOODELIJK ONGELUK IN DE STAATSMIJN WILHELMINA. Te Heerlen is in het hospitaal over- leden de 23jarige P. Bosch, die in de staatsmijn Wilhelmina onder een kolen- wagentje geraakte en ernstig werd ge- kwetst. WEGBRENGEN VAN SCHEPEN. Naar „De Resb." meldt, is de Haag- sche recherche thans op het spoor ge komen van een misdaad op dit gebied, -waarbij twee opvarenden zijn omgekomen. Ruim twee jaar gdeden is eeri stoom- treiler, uit IJmuiden, in de lucht gevlogen, waarbij twee menschenlevens verloren zijn gegaan. Uit het rapport van den Raad van de Schaapvaart, over dit ongeluk uit- gebracht, blijkt. dat de juiste oorzaak voor den Raad niet is komen vast te staan, zoo dat het vermoeden werd geopperd, dat het schip op een mijn geloopen was. De recherche, welke thans deze gevallen onderzoekt, heeft thans belangrijke aan- wijzingen gekregen, dat ook dit schip op- zettelijk is weggebracht, met het noodlotug gevolg. De recherche is ook een nieuwe zaak bij ,de Scheveningsche reederij op het spoor, hetgeen dan de derde reeder te Scheve- ningen zou zijn, die zich aan dat schande- lijk bedrijf zou hebben schuldig gemaakt. EEN MILICIEN VAN.... S JAAR. Het gebeurde te Haarlem, en het „H. Dgb." verhaalt het aldus: Jantje was aan 't knikkeren of tollen geweest. Even wipte hij bij moeder aaa om een koekje te bedelen. Maar toen hoorde hij van moeder, dat hij soldaat moest worden. Er was een officieel bericht gekomen, dat hij zich moest komen aanmelden voor de militie Jantje had evenwel nog geen zin om t groengrijze pakje te dragen. Moeder wiide hem ook nog niet afstaan aan den sergeant of korporaal. Daarom ging ze met Jantje naar het bureau. Hef is zeker een zeld- zaamheid dat de aanstaande soldaat bij de aangifte door zijn moeder vergezeld wordt. Maar het dreumesje in zijn matrozenpakje durfde zelt nog niet het woord te doen. Moeder wist den heeren gauw te vertef- len, dat ze zich vergist hadden. Aan Jantje is beloofd, dat hij pas over tien jaar een nieuwe oproeping zal krijgen. DE EIER-PRIJS. Men schrijft uit deskundige kringen aan „De Gelderlander": Velen meenen, dat de intrekking van het uitvoerverbod op den prijs der eieren van •grooten invloed zal zijn, doch deskundigen op dit gebied voorspellen van niet. Vt'at toch is het geval? Duitschland kan niet afnemen en heeft er ook niet zoo'n enorme behoefte aan, want daar komen thans mil- lioenen eieren uit Polen, zij het dan ge- smokkeld. Onze eenige afnemer zal voor- Ioopig Engeland zijn. En daar zijn de prijzen der eieren laag, omdat er reeds zooveel invoer is uit Denemarken en Atn- ka. Als straks het regenachtige mistige weer van de laatste weken gaat plaats ma ken voor drogere, zonnige dagen en de eierproductie dus geweldig zal toenemen, krijgen we beslist een prijsdaling, die nog niet lang geleden door niemand vermoed werd. Overal is veel bijgefokt, in sommi- ge streken is onze hoenderstapel weer reeds op het peil van voor den oorlog. Het consumeerend publiek behoeft zich dus vooralsnog niet ongerust te maken. De goedkoope eieren komen wel weer. KOSTEN VAN ADVERTENTIES. Men hoort in Nederland door adverteer- ders wel eens beweren, dat de dagbladen zoo duur zijn met hun advertenties. Maar hoe goedkoop adverteeren zij nog vergele- ken bij Engeland. ,De „Daily Mail" ver- meldt heden, dat de advertentie op de voor-pagina van genoemd blad moet be- taald worden met 1000 p. st., zegge twaali- duizend Hollandsche guldens per dag. NOODLOTTIG AUTO-ONGELUK. Twee personen verdronken. Zondagavond omstreeks 10 uur is te Rot terdam een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto van een verhuurinrichting hier ter stede, bestuurd door chauffeur B. M. is bij het nemen van de booht bij de Melkmarkt aan den Schieweg in de Schie gereden. Door voorbijgangers werd het ongeval ont- dekt. Daar deze weg op dit uur zeer een- zaarn is, hadden de chauffeur en de drie in- zittenden, een vrouw en twee mannen, waar- schijnlijk reeds geruimen tijd te water ge- legen, voor men de behulpzame hand kon bieden. Nadat alle vier personen op het droge waren gebracht, stelde het personeel van de Reddingsbrigade, dat spoedig ter plaatse was, met behulp van een zuurstoN apparaat, alle pogingen in het werk om de Ievensgeesten weer op te wekken. Bij den chauffeur en een der inzittende mannen, A. H. v. G. genaamd, en wonendc in de Cool- schestraat alhier mocht dit gelukken. Hun toestand was echter van dien aard, dat op- neming in het ziekenhuis noodzakelijk bleek. Van de vrouw en den anderen man, wier namen tot dusver nog onbekend zijn, kon dr. Cahen slechts den dood constateeren. Beiden zijn naar Crooswijk vervoerd. De politie stelt thans een onderzoek in naar de oorzaak van het gebeurde en naar de nameu der beide slachtoffers. Wat dit laatste be- treft zal men vooralsnog in het duister moe- icn fasten, daar de man noch de vrouw pa- p'eren bij zich droegen, die hun indentiteit zouden kunnen vaststellen, terwijl boven dien v. G. verklaarde niet te weten met wie hij uit is geweest. Men had elkaar op straat ontmoet, waarna besloten werd een autoritje naar Den Haag te gaan maken met het bekende noodlottige gevolg. De auto is met behulp van takels op het droge gebracht. gtunoBMM CO U RANT De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat bij Komnklijk Besluit van 28 Januari j.l. No. 59. nader' is bepaald, dat de inlijving van de dienst- piicbtingen der lichting 1921, bestemd voor heteerste gedeelte van de infanterie, de ponfonniers, de vestmg- artillerie en de genietroepen, voor zoover zij niet bestemd zijn voor opleiding tot milicien-telegrafist of teleplionist voor de pantserartillerie en de tor- pedisten niet zal plaats hebben voor 1 Maart 1921 en dat de tijdvabken van inlijving zoodra mogelijk na de vaststelling ter openbare kennis zullen worden gebracht. Ter Neuzen, den 1 Februari 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1