No ^eee. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EPLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN hikderwet. Woensdag 26 Januari 1931. 61e Jaargaaf buitenlan d. Kamer van Koopbandel en Fabrieken Openbare Vergadering feNE^LAlD. te Ter* Neuzen. op Zaterdag 29 Januari 1921, des 's ne- middag* 4- unr. H. W. R. KRAMER, Voorzitter N. J. HARTE, Secretaris. schijnen. Naar thans gebleken is, was de. verandering gemakkelijk op den steen aan te brengen. Zaterdagmiddag, aldus lezen wij m de Tel., ontving de sigarenwinkelier Sweg- man op den Binnenweg te Rotterdam van eeri als heer gekleed kooper een zilverbon, die ietwat vettig aanvoelde. Voorzichtig geworden door de waarschuwingen in de bladen riep hij, nadat de klant vertrokken was, een politieagent, die den man onmid- dellijk arresteerde en naar het bureau Wit- te de Wittstraat bracht, alvvaar bleek, dat de zilverbon valsch was. De arrestant bleek te zijn de steendrukker W. M. r. uit de Boekhorststraat. De man werd gefouil- leerd en onder zijn jas vond men nog M valsche zilverbons. Voor zijn fouilleering had hij nog kans gezien een pakket van 30 bons weg te werpen. Dit pakket werd later in het wachtlokaal teruggevonden. Ai deze zilverbons behooren tot de verbeterde uitgaat en toonen geen van alle de aan- gegeven afwijking. l ijdens het onderzoek bleek nog, dat F. denzelfden morgen in verschillende win- kels chocolade had gekocht, waarbq hi] steeds met een vaschen zilverboon had be- taald. BETER LA AT DAN NOOIT. In zijn werk „Voorspel en begin van den oorlog in Belgie in 1914" behandelt de Bdgische generaal de Ryckel de bewering van den toenmaligen chet van den Belgi- schen generalen staf, de Selliers de Mo- ranville, „dat het Belgische veldleger de vesting Luik niet ter hulp kon Snellen en de positie op de rivier moest blijven bezet- ten. daar het gevaar de schending derneu- traliteit van Nederlandsch Limburg door de Duitschers niet denkbeeldig was en er geen zekerheid bestond over de houding van Nederland in geval van die schen- ding". Generaal de Rvckel weerspreekt deze bewering en de Etoile Beige valt hem bij met deze woorden: „Na bestudeering van de officieele stukken zijn wij tot de over- tuiging gekomen, .3 at Nederland in deze kwestie geenerlei blaaxn treft." Het is een late erkenning van hetgeen men hier te lande reeds lang wist. Maar wij gelooven, dat zij voor sommige belgen toch nog altoos niet te laat gekomen is. HET CRED1ET VOOR DUITSCH- LAND. Naar het Handbl. verneemt, zal mr. J. C. A. Everwijn, administrates aan het rai- nisterie van Landbouw, Nijverheid en Han del, die betrekking neerleggen om op te treden als regeeringscommissaris voor het aan Duitschland verleende crediet. BEPERKINO VAN DE HUIS- INDUSTR1E. Volgens De Tel. ligt aan het dep. van Arbeid ter indiening gereed een ontwerp van wet, houdende nadere bepalingen ter beteugeling van de huisindustrie. De be- doeling van dit ontwerp is, een einde te maken aan den toenemenden huisarbeid in verschillende bedrijven, o.m. in de .si- garen-industrie. UITVOER VAN SPEK. De minister van Landbouw enz. heeft tot nadere aankondiging dispensatie ver- leend van het verbod tot uitvoer van versch, gezouten, gedroogd en gerookt spek. BEZUINIGING OP ONDERWIJS- GEBIED. De Tijd verneemt, dat de Regeering den wenk ter harte heeft genomen, haar tij- dens de debatten over de onderwijzerssa- larissen in de Tweede Earner door de rechterzijde gegeven, om op onderwijsge- bied bezuinfgingen aan te brengen. Maat- regelen in dien geest zijn voorbereid. DE FUS1E DER VR1JZ1NN1GEN. In de Zondag te 's Gravenhage gehou den algemeene vergadering van den Bond van vrije propaganda-vereenigingen in Ne derland, is besloten tot principieele aan vaarding van het door verschillende vrij- zinnige partijen voorgestelde fusieplan. DE LANDVOOGD ONDER WATER. Het Landvoogdelijk echtpaar vergezeld van vice-admiraal Umbgrove, bezocht te Weltevreden de K. V., en vertoetde ge- ruimen tijd op den bodem der zee. FABR1EK VAN VALSCHE ZILVERBONS TE ROTTERDAM ONTDEKT. Verschillende personen gearresteerd. De recherche heeft, na op drie plaatsen te Rotterdam huiszoeking te hebben ver- richt, de drukkerijen ontdekt, waar de valsche zilverbons van f2.50 die den laat- sten tjjd in omloop zijn gebracht, vervaar- digd werden. Het zijn de drukkerijen Boekhorststraat 28 en 30, de steendrukkerij in de Vijverhofdwarsstraat en het pakhuis Banierstraat 27, aldaar. Toen de vorige maand in de trams her- haaldelijk prachtig nagemaakte zilverbons van f 2.50 werden uitgegeven, wendde de Rotterdamsche recherche zich tot het agentschap van financien te Amsterdam, tengevolge waarvan waarschuwingen in de bladen verschenen met vermelding van de afwijkingen, die de nagemaakte zilverbons vertoonen. Intusschen bereikten deze waarschuwingen ook de vervaardigers der valsche zilverbons, zoodat deze in staat waren een verbeterde uitgave te doen ver- Er werd eerst huiszoeking gedaan In de steendrukkerij B oekhorststraat 2b en 30. Daar vond men in een lessenaar een beurs, inhoudende 6 valsche zilverbons, benevens eeiv steen voor het afdrukken, die met wit papier was afgedekt. F. bekende de zilverbons te hebben ge- drukt. Per auto werd hij naar de Boek horststraat gebracht, om tggenwoordig te zijn bij de huiszoeking in de steendrukke- riDaar men uit zijn uitlatingen kon op- maken, dat hij een medeplichtige in deze zaak had, nam men hem ook mee naar het i pakhuis Banierstraat 27. Daar vornl men vijt vellen zilverbons, die zoo van de pers kwamen en nog niet gescheiden waren. Er bevonden zich zestig op leder vel. Ook vond men hier de gravuursteenen, waarin het origineel is gegraveerd. Deze steenen werden met de afdrukken in beslag geno men. Vervolgens had huiszoeking plaats in de steendrukkerij Vijverhofdwarsstraat, al- waar werden gev.onden zeven atdrukstee- nen met een capaciteit van veertien bons per steen. Bovendien vond men achter een karton een zoogenaamden overdruksteen, waarcyp de volledi°f kant is gegraveerd. Dit gaf aanleiding den eigenaar der druk- kerij F. S., eveneens te arresteeren. Hi] bekende, verschillende partijen zilverbons hier en in den Haag te hebben uitgegeven. Tot dusver waren 400 zilverbons vervaar- gehad hebben ten Westen van Plymouth, een 100 mijlen buiten de kust. Dit ongeluk is het ernstigste, dat zich bij de Britsche marine, sinds den oorlog voordeed. De „K 5". nam met vier andere duikbooten deel' aan manoeuvres cn de superioriteit van slagschepen boven duikbooten te de- monstreeren. In het begin der vorige week zouden de duikbooten een schijnaanval uit- voeren op de Engelsche Hoogzee- en Atlan- tische vlooten. Wegens den storm moesten zij echter de haven van Torbay bmnenloo- pen waar ze tot Woensdagavond laat ble- ven' Donderdag zouden de manoeuvres plaats hebben. De onderzeeers kregen order te duiken en zouden op een overeengekomen signaal weer boven war £R komen. I oen men de „K 5" miste, werden :i onmiddellijk tor- pedojagers uitgezonden om de boot te zoe- ken, maar ze hadden geen succes. De vier andere K-booten kregen last naar Vigo te gaan. ue „K 5" zonk op een diepte van 150- voet, zoodat het onmogelijk is, het vaartuig te liehten. Men moet eenige wrakhouten van de „K 5" gevonden hebben, waaruit afgeleid wordt, dat er een ontploffing aan boord plaats gehad heeft, doordat het water door de beide schoorsteenen in de ketelruimte gedrongen is. Boven water varende, worden de K-booten n.l. door stoom gedreven. De Britsche admiraliteit verklaart, dat de ge- ruchten, volgens welke de ,,K 5" geramd zou zijn, volkomen onwaar zijn. - - gen, en digd. Met de uitgifte was begonnen in de - Duvosel. laatste heiit van December, doch hei Zoowt TER NEUZEN, 26 Jan. 1921. DE ,,KUNSTAVOND". De aangekondigde kilnstavonu, gegeven door de heeren Rene de Clercq, dichter, Lie- ven Duvosel, compor.ist, en Geen Dils, zanger, werd alhier voo--. hen een groot suc ces. De zaal van het „Hotel des Pays-Bas" was Maandagavond over bezet met belang- stellende en welwillend gezinde toehoorders. De heer De Clercq deed eenige mededee- lingen omtrent het ontstaan van zijn liede- ren, naar opwellingen en indrukken van be-, paalue oogenblikken. Hij wees er voorts op, dat verschillende toondichters zijn liederen op niuziek hebben gezet, doch dat geen en- kele dat deed, zooals hij zelf zijn liederen in zijn verbeelding hoorde zingen. Hij is daarom begonnen met zelf die melodien vast te leggen, ze te noteeren, terwijl zijn vriena Duvosel voor ue verdere afwerking heeft gezorgd. Drie reeksen van zes liederen zijn reeds verscherien en hei waren de liederen uit die reeksen, welke na een mleiding van den dichter, door den heer Dils werden gezon- geaccompagneerd door den heer grootste deel was eerst de laatste ze.-, da- ■'ren in omloop gebracht. Men was juist van plan geweest de zilverbontabriek in voile actie te zetten. De heer Swegman, aan wiens optreden de ontdekking van de zilverbontabriek te danken is, zal de uitgeloofde belooning van den minister van Hnancien, groot t duo ontvangen. DE TOESTAND IN IERLAND. Gijzelaars. Het meevoeren van burgers als gijzelaajs om de inzittende van militaire en politie- auto's te beschermen, zal, naar de corres pondent van de „Manchester Guardian' te Dublin meldt, tot de Iersche hoofdstad en de graafschappen Dublin en Meath worden uitgestrekt. Totdusver gold deze maatregel alleen voor de in staat van beleg verkeerende graatschappen in het zuiden en het westen. Er zijn geen berichten m- gekomen dat d.^rgelijke auto's zijn aange- vallen. Vrijdagnacht zijn op vier plaatsgn in het zuiden van Ieriand politie-posten aan- gevallen door benden gewapende Sinn- Feiners, 100 tot 150 man teilende. Vier der aanvallers werden gevangen genomen. Het officieele overzicht over de Donder- dag geeindigde week meldt, dat het aan- tal ernstige wandaden 57 heeft bedragen, tegen 103 in de voorafgaande week. Er hebben 51 arrestaties plaats gehad voor wandaden en politieke vergrijpen, 61 per sonen werden door den krijgsraad veroor- deeld en 131 bevelen tot interneering wer den uitgevaardigd, waardoor het totaal aantal geintemeerden op 1429 gekomen is Bij een toespraak tot de hulp-politie te Dublin uitte Greenwood, de secretaris- generaal voor Ieriand, Zaterdag zijn leec wezen over het vermoorden van sommige dappere leden van dit korps in de afgeloo- pen maand. Hij verklaarde, dat de regee ring vastbesloten was de samenzweringen uit te roeien, welke ten doel hadden lief Vereenigd Koninkrijk en het geheele Rijk te benadeelen. Geen enkele regeering kon en mocht een dergelijken toestand dulden. EEN ENGELSCHE DUIKBOOT VERGAAN. De Britsche admiraliteit deelt officieel mede, dat in den nacht van 20 Januari de duikboot „K 5" met man en muis vergaan is in het Kanaal. De oorzaken van de ramp zijn nog onbekend en er wordt een onder zoek ingesteld. De „K 5" was een der nieuwste duikbooten der Engelsche vloot. De bemanning bestond uit 6 officieren en 50 manschappen, Het ongeluk moet plaats Zoowel dichter, als zanger en pianist ge- noten bij het gehoor algemeenen bijval. wanneer wij echter een vergelijking maken met de De Clercq-iiederen zooals we die hier reeds tweemaal door den heer Em- Huilebroeck hoorden zingen, valt die niet uit ten gunste van de thans gehoorde melodien. Zij zullen althans naar onze meening nim- mer de bekendheid en populariteit verkrij- gen die de zangwijzen van den heer Huile broeck genieten en de meening is niet ge- waagd, dat de De Clercq-iiederen zelf nim- mer hun bekendheid zouden hebben verwor- ven, indien de heer Huilebroeck die niet op zijne wijze nu zoo zoetjes aan de geheele wereld door had bekend gemaakt. Dat de avond, in verband met de persoon- lijke omstandigheden van den dichter en zijne makkers niet geheel van politiek zou gespeend blijven, hadden we eenigszins ver- wacht, maar of het goed gezien was de als „kunstavond" aangekondigde bijeenkomst te beeindigen met een politieke demonstra te waarin ook het publiek werd betrokken, is naar onze meening aan gerechten twijfel onderhevig. DE N1EUWE COMMISSARIS DER KON1NGIN IN ZEELAND. Bij koninklijk besmit is benoenm tot Com- missaris der Koningin in Zeeland, met in- gang van 1 Mei a.s., de heer Jhr. Mr. J. \V. Quarles van Ufford, griffier der Staten van UverijsseL Naar de Mrdd. 4-nu nteldivis de benoemde geboren in 1882, en dus 38 of 39 jaar uuU. Hij promoveerde in 1906 aan ae universi- teit te Leiden, en werd in 1909 benoentd tot commies-redacteur aan de gemeente-secre tarie te Rotterdam. Reeds het voigend jaar ging hij naar Zwolle als commies ter Provinciale Grifiie van uverijssel; later werd hij daar hootd- commies en reterendaris, en 22 November 1917 werd hij benoemd tot griffier van de Provinciate btalen van dat gewest. In politiek opzicht behoort hij tot de rech terzijde, naar ae zegsman meende, tot de Christelijk-Historische richting. HULDEBL1JK AAN MR, H. J. DIJCK- MEESTER. De volgende circulaire is verzonden aan de burgemeesters van alle gemeenten in Zeeland: Weledelgeboren heer! De mededeeling, dat de heer Mr. H. J Dijckmeester aan H. M. de Koningin zijn eervol ontslag had aangevraagd als Harei Majesteits Commissaris inZeeland, is aller- wege in de Provincie met groot leedwezen ontvangen. Mr. Dijckmeester heeft in de jaren van zijn bestuur getoond, een open oog en warm hart te bezitten voor de be- langen van ons gewest en heeft bovendien door zijn persoonlijke eigenschappen de achting en de genegenheid der Zeeuwen gewonnen. Het komt ons voor, dat er alle aanleiding bestaat den scheidenden landvoogd eeri b te geven hoezeer zijn arbeid in het belang der Provincie gewaardeerd, zijn persoonlijke omgang op prijs gesteld werd. Wij houden ons overtuigd, dat de Zeeuwen zonder on- derscheid van rang stand, van godsdienst of richting,. gaarne de gelegenheid zullen aangrijpen, om Mr. Dijckmeester van hunne gevoelens te doen blijken. Een Provinciaal huldeblijk zal daaraan uiting moeten geve Vertrouwende, dat het denkbeed U sym- pathiek zal zijn, roepen wij Uwe mede- werking tot verwezenlijking daarvan in. Me gerustheid laten wij aan U over, op welke wijze U de ingezetenen van Uwe gemeente er mede in kennis wilt stellen en hen tot het geven van bijdragen wilt opwekken. Aangenaam zal het ons evenwel zijn, dat het in Uwe gemeente bijeengebracht totaal bedrag voor 26 Februari a.s. wordt oyer- gemaakt aan het adres van onzen penning- meester. Daarbij zullen wij gaarne ontvan gen een nauwkeurige, duidelijk geschreven opgaaf van de namen der gevers (zonder vermelding van ieders gift,), gerangsc! naar het alphabet, ten einde al deze namen te kunnen opnemen in een bij het huldeblijk te voegen album. Voorts zullen wij daarbij tegemoet zien een opgaaf van de door i voor deze zaak gedane uitgaven welke zullen worden vergoed. De uitvoerende commissie: J. H. Blum, j lid van Ged. Staten, voorzitter; H. J. L Hartman, Griffier, secretaris; Mr. r. J. Sprenger, lid van Ged. Staten, penning- meester; J. A. van Rompu, lid van Geo Staten; H. W. G. van Bleyswijk Ris, vice- j admiraal, commandant der marine in Zee. land; Dr. G. J- Weijland, voorzitter van de Synode der Ned. Herv. Kerk en seer, van j het Prov. kerkbestuur in Zeeland; P. Dumon j Tak, burgemeester van Middelburg; Jos. s van Raalte, voorzitter van de Kamer van j Koophandel en Fabrieken te Vlissingen; A. van der Weijde, lid der Staten van Zeeland. De overige leden der commissie zijn: Jhr. Mr. E. A. O. de Casembroot; Mr. P. Dieleman en P. F. Fruijtier, leden van Ged. Staten; Mr. A. A. de Veer; W. van Oeve- ren; F. J. L. M. van Waesberghe; J. G. van Niftrik, leden der Prov. Staten; Mr. C. Lu- casse, lid van de eerste Kamer; C. A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen; J. Huizinga, idem van Ter Neuzen; G. Hajenius, idem van Goes; Mr. A. J. F. Fok- ker v. C. v. R. idem van Zierikzee; J. E. GleijSteen, Commandant van het 14c regi ment infanterie; Mr. B W. F. Kronenbeig, president arrondissements-rechtbank te Middelburg; H. van Oordt, hoofdingenieur- directeur van den rijkswaterstaat in de di- rectie Zeeland; J. J. van Steenbergen, direc- teur der registratie en domeinen te Middel burg; J. den Heijer, inspecteur der poste- rijen en telegrafie te Middelburg; J. N. Pat- tist, inspecteur van het lager onderwijs; J. M. J. Baede, deken in het dekenaat Mid delburg; L. Bouma, predikant bij de Gere- formeerde Kerken te Middelburg; S. Men- dels, voorganger der Israelitische gemeente te Middelburg; W. Kakebeeke, lid hoofd- bestuur ZeeuwsChe Landbouw-Maatschap- pij; Th. H. de Meester, directeur Stoom- vaart-Maatschappij Zeeland; Mr. J. Smit, directeur Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde; Mr. G. J. Sprenger, penningmees- ter Zeeuwsch-Genootschap der Wetenschap- pen; Mr. J. F. van Deinse, advocaat en pro- cureur te Middelburg. DE VERLEIDING WAS TE GROOT. Te Sas van Gent vertoeven verscheidene Belgische vluchtelingen, activisten, hande- laars met Duitschland, gedurende den oor log spionnen, enz. Velen hunner zijn ver- oordeeld tot zeer zware straffen. Een van hen, veroordeeld tot gevangenisstraf, groote geldboete en zelfs (vreemde combinatie; tot de doodstraf, had de domme roekeloos- heid eene bioscoopvoorstelling te Selzaete te gaan bijwonen. Wonder boven wonder werd hij niet opgemerkt. Stoutmoedig ge worden door dit succes begaf hij zich on- langs wederom op Belgisch grondgebiea. Bi] de grens werd hij door een genUar,:, aangehouden. Hij had echter het geluk zich nog te kunnen losrukken en, nooit zag men iemand harder loopen om de Nederlandsche grens te bereiken. (Hbl.) DE DUBBELE MOORD TE RETRANCHEMENT IN 1919. Op Zondag 19 Januari 1919 werden zooals destijds uitvoerig is gemeld de 76-jarige J. Perreis en zijn 77-jarige echt- genoote, wonende onder de gemeente Re- tranchement, door tot nu toe onbekende daders vermoord en werden hun geld en hun sieraden weggenomen. Wei werd toen iemand aangehouden, doch later moest hij weder op vrije voeten worden gesteld. Thans meldt het „Vad." schijnt meer licht in deze zaak te zijn gekomen, althans te Brugge zijn twee personen aangehouden, verdacu meer van de misdaad te weten. Reeds kort na den moord werd gedacht, dat de daders naar Belgie waren uitgeweken. SLUISKIL. Op jl. Zaterdag 22 Januari hield de var- kensverzekering „Helpt Elkaar" alhier, haar jaarlijksche vergadering, onder voorzitter- schap van den heer H. Anjoul, in 't Sluis- kils koffiehuis, bij den heer A. Lafort. De vergadering was goed bezocht, ruim ceertig leden waren, niettegenstaande hei ongunstig weder, ter vergadering gekomen. Uit het versiag van den penningmeester bleek, dat was ingekomen van donateurs en werkende leden J 293,96, terwijl de uitgaven f 354,65 bedroegen, alzoo een tekort van f 60,69, hetwelk kan bijgepast worden van de gelden berustende op het spaarbank- boekj e. (Jestorven waren gedurende het jaar 192U 7 varkens. Aan de beurt van aftreden waren de voor zitter, den heer H. Anjoul, en de secretaris- penningmeester, den heer A. I. Liebers, welke weder bijna met algemeene stemmen werden herkozen. De uitkeeringssom is weder vastgestelu als vorige jaar nl. tot en met 50 K.G. 80 cent per K.G.; boven de 50 K.G. 70 cent per K.G. Het spuiten der varkens voor rekenmg der vereeniging, werd heden weder bestendigd door het uitspreken der vergadering. Tot knipper en keurmeester werd weer dea heer K. Broekhoven benoemd, die zich besdhik- baar stelde dit jaar weder zijn functie te hervatten, daar hij eerst voornemens was zijn ontslag hiervoor te nemen. Staande de vergadering traden nog en kele nieuwe leden toe, zoodat deze vereeni ging thans ruim 80 leden telt, een bewijs, dat steeds meer en meer het nut dezer ver- zekering in 'toog worde genomen; steeu kan men zich ten alle tijde aanmelden als lid of donateur bij den secretaris-penning- meester. ZAAMSLAG. In den nacht van 24 op 25 dezer zijn bij de landbouwers D. D. en J. de R., een of twee.rijwielen ontvreemd, en eenig schoen- werk. Van de dader(s) is tot op heden niets bekend geworden. CLINGE. Zondag werd alhier eene vergadering gehouden van alle ingezetenen van ons dorp, daartoe opgeroepen door het gemeen- tebestuur. De belangstelling was zeer groot. Het ging n.l. over het kiezen van een co- mite, dat voorbereidingen en maatregeien zou treffen, om de inhaling van onzen menu - benoemden burgemeester, de heer C. F. de Deckere, een zoo feestelijk mogelijk karak- ter te geven. De heer C. Bleyenberg. he eenigste aanwezige gemeente-raadslid heet- te alien welkom, en besprak in enkele woor den het doel van de bijeenkomst. Het resul- taat van deze vergadering was ten slotte, dat werden gekozen als commissieleden de heeren J. F. Buijsrogge, voorzitter; P. Eg- germont, secretaris-penningmeester, H. Ver- cauteren.Alf. Lansu, Chr. v. d. Walle, Em. v. d. Heijden, Adr. Hageman; A. v. Acker; B. Bleijenberg en Ed. v. d. Branden. 6 (Zel.) BIERVLIET. Vrijdagmorgen is de graansehuur met stalling van den landbouwer Fassaert in den Oranjepolder te Biervliet verbrand. l)e brand is ontstaan door omverwerping van een stallantaarn. Bijna de geheele inhoud van de graansehuur ging verloren. De beide fietsen, kleeding en zakgeld der knechts zijn een prooi der vlammen geworden, even- als een tas tarwe en een dito vlas. Vijf paarden en drie runderen zijn bezwe- ken door het vuur, wijl deze dieren ofschoon direct losgesneden, weigerden hun gevaar- lijke verbiijfplaats te verlaten. In 1886, in 1894 en nu in 1921 is de hoeve in de asch gelegd. Dezer dagen had de bewdner-eigenaar de hoeve onderhands verkocht. Zij is onvol- doende verzekerd. Om half drie 's nanud- degs, toen het gebouw nog in laaie stond, geraakte de Biervlietsche spuit wellicht door te groote inspanning, onftl£a'r en werd de hulp van ljzendijke's spuif'ingeroepen. Daar oproepingen vatr sollicitanten geen gunstig gevoig hadden, heeft mej. M. Maarleveld, beambte ter secretarie alhier en in het bezit der akte als onderwijzeres, zicn beschikbaar gesteld en is onder hoogere goedkeuring als tijdelijk onderwijzeres in tunctie getreden aan school A. Door notaris Zijlstra werd Zaterdag - in een zitting geveild, een woonhuis van den heer P. van Hoeve alhier, voor f 1300 aan den heer A. Adriaanse. Het huis van den heer L. de Smet bleef onverkocht. GROEDE. Zaterdag had op de vlasfabriek alhier, een ernstig ongeluk plaats. De zoon van J. russeeuw geraakte met zijn ami gelmachine, welks lichaamsdeel ernstig ver- minkt werd. HOOFDPLAAT. Dinsdag werd alhier door het bestuur van den calamiteuzen polder Hoofdplaat aanbe- steed het maken van een inlaagdijk. Hiervoor werd ingeschreven door de hee ren: P. Dekker, Veere, 217.800; A. Ris- seeuw, Groede, f 214.642; U. van Wijngaar- den, Utrecht, 212.000; C. H. van Weijnen, Papendrecht, j 211.400; J. Hijmans, Roo- sendaal, 204.000; C. J. Stui, Rotterdam, 200.000; J. van 't Hoff en J. Thoiens, Hoek, 195.600; J. P. de Vos, J. de Bree en R. Verschelling, Ter Neuzen, f 195.000; A. J. Genniep, Amsterdam, 194.300; J. P. Broekhoven, Nijmegen, 193.800; Weijnand cn Diepenbroek, Maden, j 187,825; A. Ver- haegen, Maden, 184.255; C. A. Neerinks en J. van Gent, Rotterdam, 184,200; P. J. van de Sande, Breskens, 183.918; J. F. Cornells en J. Wijnberg, Hootdpiaa j 183.909; F. van de Hullu, Oosterhout, f 181.000; J. de Bourgraaf, Wemeldinge, f 179.950; H. Keste, Wemeldinge, f 179.950; L. v. d. Velde en C. Verlinde, Bruinisse, f 179.800; A. Wiskerke, Philippine, f 178.440; A. de Wilde, Middelburg, j 174.500; A. van der Meijden en j. Stuur- man, Amerstol, f 160,880; L. van der Valk, Amsterdam, lof.yOU; J. Visser, Sliedrecht, f 163.580; A. Lagasse, Cadsand, f 163.460; Burgemeester en Wethouders van 11.11 NEUZEN maJfcert bekend, dat de heslissing op het verioek van KRIJN DEES te Ter Neuzen, om op net perceel, kadastraal bekend in see tie E. no. 449eene *l!»s^rli te mogen oprichten door hen is J ERlfAA(xU tot uiterlijk 1 Mei 1921, op grond dat de verk taring ingevolge art. 7bis der Hinder-wet, betreffende het voldoen van de innchting aan de eischen krachtens art ti der Veiligheidswet gesteld, nog met tan het Districtshoofd der ArbeidsinspecDe is ontvangen. 'Per Neazen, 24 Januari 1921. Bargemeester en Wethouders vooraoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, B. I ZONNEVIJLLE. Huiszoekingen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1