mm mm ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7097. HIWOERWET. Bekendmaking. sTTfETTA n p. Woensdag 19 Januari 1921. 61e Jaargang. mm ADVERTENTieN: ABONNEMENT Hi Strijd m hot Vuur. Telefoon 25. Bit Blad verschijBt ffiaandag-, Wosnsdag- ea Yrydagavond, qitgszopffirii op Feestdagea, bjj de Firma P. J. YAH DE SAHDE te Ter Neuzen. INRICHTSNGEN, FEUILLETON, Per 3 maanden binnen de stad 1,40. Franco per post voor Nederland/1,50. Bij vooruitbetaling voor het Buitenland p r 3 maanden/2,20, per jaar 8, Voor NederlandPer jaar bij vooruitbetaling Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekbandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0,80. Voor elken regel meer 0,20, Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. welke GEVAAR, SCHADE of HINDER Kunnen yeroorzaken. Burgemeester en Wethouders van PHI LIPPINE maken bekend, dat het volgende besluit door den Raad is genomen: De Raad der gemeente Philippine: overwegende, dat in het belang der volks- huisvesting, aanbouw van woningen drin- gend noodzakelijk is; gezien zijn besluit dd. 20 Februari 1920 tot vaststelling van een bouwplan en aan- koop van den Staat der Nederlanden van den daarvoor benoodigden grond; overwegende, dat onteigening krachtens de woningwet in de eerste plaats in aan- merking komt; dat er elders in de gemeente geen meer geschikte grond voor bouwdoeleinden en zeker niet voor het doel verbetering der volkshuisvesting in aanmerking komt; dat het plan van onteigening met beschei- den van 22 Maart 1920 tot 21 April 1920 ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage heeft gelegen en dat van die Roman wit den Oertijd door I H ROSNY. Op een dag hjfeld de horde halt voor het vallen van de schemering. Het was aan den oever van een meer met) groen wa ter, op een zandige vlakte. Het weer was buitengewoon cfroog. Langs den he- mel trok een vlucht kraanvogels; talingen scholen weg tusschen het riet; in de verte brulde een leeuw. De Wah ontstaken twee groote vuren. Naoh, die heel dunne, half -veikoolde twijgjes verzameld had, sloeg zijn steenen tegen elkaar. Hij werkte met hartstocht. Toen rees weer de twij- fel; hij meende, dat de Wah nog een ge- heim verborgen. Toen hij op het punt was om er mee uit te scheiden, gat hij nog twee zulke geweldige slagen, dat de steenen vonken schoten. Zijn borst zwol, zijn armen strekten zich, aan een der twijgjes lekte een vlammetje. Toen blies hij voorzichtig, hij zag de vlam aanzwel- len; zij verslond haar prooi, zij greep ook het andere gras. En Naoh stond onbewegelijk metzwoe- gende borst en schitterende oogen en thans ondervond hij een vreugde, grooter dan toen hij den tijger had overwonnen, het vuur aan de Kzamms ontfutseld, een verbond met den grooten Mammoeth had gesloten en den leider der Roode Dwer- gen geveld. Want hij voelde, dat hij nu een eigenschap van doode dingen kende, nederlegging naar wettelijk voorschrift is kennis gegeven; dat geen bezwaren ten dien aanzien door belanghebbenden zijn ingebracht; gezien het advies van de Gezondheids- Commissie d.d. 24 Juli 1920; gelet op art. 77, 4e lid der wet van 28 Augustus 1831, Stbl. 125, zooals dat artikel is gewijzigd bij art. 26 der Woningwet; BESLUIT: Ten name der gemeente Philippine te ont- eigenen den grond op de hierbij behoorende teekening aangegeven, en wel van het per ceel, kadastraal bekend gemeente Philip pine, sectie A 426, vier duizend achthonderd en achttien vierkante Meters en het perceei sectie A 428 geheel, groot drie honderd een en veertig vierkante Meters, alle welke perceelen bekend staan ten name van den Staat (gewone Domeinen, Departement van Financien). Philippine, 27 October 1920. De Gemeenteraad voornoemd, P. A. RAMMELOO, Burgemeester. GEIRNAERDT, Secretaris. LEGER-REORGANISATIE. In de memorie van antwoord op het af- deelingsverslag der Tweede Kamer betref- fende de mihtiewijziging wetsontwerpen wordt gezegd: Er is grond voor de hoop, dat de kans op vrijloten niet zoo groot zal zijn, dat van haar een ongunstigen invloed zou uitgaan op de deelneming aan de lichamelijke oefe- ning en de militaire vooroefeningen. Dat de kadervonning zou worden be- moeilijkt door verminderde deelneming aan de militaire voor-oefenifng, kan niet worden ingezien. De gelegenheid, welke in den kader- landstorm voor kaderopleiding buiten het leger aangeboden wordt, staat hier geheel buiten. Niet kan worden toegegeven, dat ten gevolge van het in vredestijd niet bestaan van lagere verbanden een sneile mobilisa- tie niet zou kunnen worden verkregen. Het ligt in het voornemen bij de infanterre en artillerie per regiment een mobilisatie- bureau op te richten. Bij het regiment genietroepen zal dit mobilisatiebureau per bataljon worden in- gesteld, omdat de te verrichten taak voor de verschillende bataljons te veel uiteen- loopt. De cavalerie zal op de gebruikelij- ke wijze mobiliseeren. De duur van de volledige eerste oefe- ning van onberedenen (enkele uitzonde- ringen daargelaten) wenscht de regeering voorhands op niet minder dan 6 maanden te stellen, zij het ook dat een deel dezer geoefendheid buiten het eigenlijke leger- verband kan worden verkregen. Voorts meent de regeering te moeten vasthouden aan het ploegenstelsel, en wel voor het meerendeel der onberedenen, aan drie ploegen. Het ligt in het voornemen om bij de re- organisatie van het leger, welke na even- waarvan zijn voorouders onkundig wa- ren geweest en dat thans niemand meer het vuur der lieden van zijn ras kon dooven. VI. De Blauwbehaarden. De dalen werden dieper; thans trokken zij door een streek, waar de hertst even zacht was als de zomer. Daarop stuitten zij op een machtig en groot woud. Een dichte haag van lianen, doornstruiken, heesters omgat het, maar de Wah hakten een doorgang met behulp van hun agaten en vuursteenen messen. De leidster be- duidde Naoh, dat de Wah niet langer de Oulhamr zouden vergezellen, als zij weer in het vrije veld kwamen, want) dan was de streek hun verder onbekend. Zij wis- ten alleen maar, dat er een vlakte kwarri en dan een berg, doornsneden door een breeden pas. De leidster meende, dat noch in de vlakte, noch op den berg men- schen woonden, maar in het bosch huis- den enkele stammen. Zij beduidden met gebaren van borst en armen aan hoe machtig deze waren; zij maakte duidelijk, dat deze wezens geen vuur ontstaken geen taal hadden, noch den 'krijg, noch de jacht beoefenden. ,Maar ze waren ver- schrikkelijk als zij werden aangevallen. of als men hun den weg versperde oi wanneer zij een vijandelijke daad vermoed- den. i Na een inoeilijken ochtend werd het woud minder wild. De planten slinger- den zich niet meer zoo verward om el kaar heen en zogen zich niet meer zoo vast; beesten hadden zich wegen gebaand tusschen de duizenden boomen; de groene tueele aanneming van het toegezegde ont- werp voor de nieuwe dienstplichtwet tot stand zal worden gebracht, het corps bere- den artillerie om te vormen tot veld-artil- lerie. Nopens het ontwerp landstormvoorzie- ningen wordt nog gezegd: De inspecteur van den vrijwilligen landstorm werd be- reids in het voorjaar van 1919 gemachtigd om de gewone vrijwilligers, die zich ver- bonden hadden, toen oorlogsgevaar dreigde indien zij het verlangen daartoe te kennen gaven, van hunne verbintenis te ontheften. Van hen, die daarvan geen gebruik maak- ten, heeft een deel een nieuwe verbinfenis gesloten, gegrond de Ministrieele beschik- king van 1 October 1920. Voor de overigen behoorde de verbinte nis te eindigen op tijdstip, waarop geen dienstplichtigen meer onder de wapenen worden gehouden. DE VROEGERE NEDERLANDSCHE GEZANT IN BELG1E EEREBURGER VAN DE STAD GENT. De gemeenteraad van Gent heeft besloten den voormaiigen Nederlandschen gezant te Brussel, den heer Van Vollenhoven, het eere-burgerschap van de stad Gent aan te bieden, uit dankbaameid voor hetgeen deze tijdens de bezetting voor de Belgische be- volking heeft gedaan. Ook den ambassa- deurs van de Ver. Staten en Spanje, den heeren Brand Whitlock en Markies de Vil- lalobar, zal dezelfde onderscheiding worden aangeboden. ONBEWOOND LATEN VAN WONINGEN In de Memorie van Antwoord op het Voor- loopig Verslag der Eerste Kamer, betref- fende het wetsontwe i. houdende maatrege- len tegen net onbewoond laten van wonin gen, zegt de Regeering, dat 't geenszins de strekking is van het ontwerp om den reeelen handel in huizen tegen te gaan, maar wel om paal en perk te stellen aan het laten leegstaan van woningen zoo lang totdat zich een gegadigde opdoet, die, in het voor- uitzicht anders dakioos te worden, ten einde raad het huis koopt tegen een vaak te hoo-' gen prijs. Anders gezegd: het ontwerp bevordert, dat bestaande woningen niet aan haar be- stcmming worden onttrokken door ze te la ten leegstaan. Wijl een verhuring van een leegstaande woning door de Huurcommissie voor den eigenaar onaangenaam is, zal de preven- tieve werking der wet van beteekenis wezen. Omtrent de bestemming van een woning welke men opzettelijk laat leegstaan, is overleg tusschen Burg, en Weth. en de Huurcommissie noodzakelijk. Zijn B. en W. namelijk van plan een voorstel tot onteige ning der woning te doen, dan heeft verhu ring door de Huurcommissie geen zin. Daar om is voorgeschreven, dat de Huurcommis sie toestemming van B. en W. behoeft en in het ontwerp tot aanvulling der Woning- noodwet, dat B. en W., alvorens aan den Gemeenteraad een voorstel tot onteigening te doen, de Huurcommissie moeten hooren. f 1.300.000 VOOR LIJFRENTE. De firma Spakler en Tetterode te Am- schemering werd helderder; maar tal van van vogels huisden nog in dit boomen- land, en duidelijk speurde men de na- bijheid van wilde dieren, reptielen, insec- ten en de lucht scheen te trillen van den oneindigen strijd, die stjj en hardnekkig gestreden werd en waarin de levens van planten en dieren voortdurend vergingen. Op een dag wees de leidster met een raadselachtigen blik op het lage struikge- was. Tusschen de bladeren van een vij- geboom gleed plotseling een blauwachtig lichaam te voorschijn en Naoh herken- de een man. Hij dacht weer aan de Roo de Dwergen en sidderde van haat en van angst. Het wezen verdween weer. Er heerschte een doodelijke stilte. De Wah waren thans gewaarschuwd, zij hielden halt en sloten zich nauwer aaneen. Toen sprak de oudste van de horde. Hij beschreef de kracht der Blauw behaarden en hun machtigen toorn; hij verzekerde, dat voor alles moest verme- den worden am denzelfden weg te ne men of hun gebied door te trekken. En hij voegde er bij, dat zij een afkeer had den van luide stemmen en gebaren: „De vaderen van onze vaders," besloot hij, hebben vreedzaam in hun nabij- heid mogen wonen. Zij hebben hun den weg door het woud afgestaan. En de Blauwbehaarden gingen op hun beurt de Wah uit den weg op de vlakte en op het water." De leidster berustte in dit besluit en hief haar stat omhoog. De horde koos een nieuwen weg door hooge esschen en kwam zoo aan een groote open plek; dit was het werk van den bliksem, nog lag daar de asch van takken en stronken der boomen. De Wah en de Oulhamr had den deze open ruimte nog nauwelijks be- treden, toen Naoh opnieuw, thans aan sterdam heeft, nu de suikerraffinaderij j moest worden stopgezet, bij de „Nationale" een lijfrenteverzekering afgesloten voor haar personeel en wel voor werklieden boven 35 jaar f 1 per week, met de jaren opklimmen- de tot een maximum van 15 per week. In totaal moet hiermede, volgens de Tel. f 1.300.000 gemoeid zijn geweest. DE CRISIS-INSTELLINGEN. De financieele resultaten. De Minister van Landbouw heeft een specificatie gegeven van de voordeelige en de nadeelige saldi der verschillende crisis- instellingen. Hieruit blijkt, dat het totaalbe- drag der voordeelige saldi bedraagt 12.177.219,51 y2, dat der nadeelige saldi 3.471.319,71. Het totaal voordeelige sal di bedraagt alzoo ruim 8.500.000. Omtrent het Rijkskantoor voor kleeding- voorziening deelt de Minister het volgende mede: Het fnancieel resultaat dezer voorziening kan nog niet worden bepaald. Wel kan worden medegedeeld, dat tegenover het to- taalbedrag der credieten ad 13.600.000, waarover ten dienste van de financieering der onderneming, ten laste van 's Rijks schatkist, is beschikt een vordering staat op de Republiek Polen ten bedrage van 17.800.620,40. Deze vordering spruit voort uit de leve ring aan Polen van bijna den geheelen voor- raad kleedingsstukken waarover het Rijks kantoor na beeindiging der kleedingdistri- butie de beschikking had. Deze verkoop is op krediet geschied. De schatkistbiljetten welke uit hoofde dezer levering van de Poolsche regeering zijn ontvangen, zijn in- wisselbaar op 2 Januari 1922. De hoofd- som der vordering bedraagt f 15.759.362,04 bij welk bedrag is opgeteld een som van f 2.041.258,36 wegens berekende rente over het tijdvak van 1 juli 1919 tot 31 December 1920. VREEMDEL1NGEN OP NEDERLAND SCHE SCHEPEN. Het dagelijksch bestuur van de Zeelie- denvereeniging „Eendracht" heeft zich met een adres tot den Minister van Arbeid ge- wend, waarin het protesteert tegen het feit, dat Nederlandsche reederijen vreemdelingen in dienst nemen om met Nederlandsche schepen reizen te maken, terwijl daartegen- over tal van Nederlandsche zeelieden wer- keloos zijn en anderen, door het uit de vaart nemen der schepen, worden afgedankt. Zon- der het bedrijf te willen afsluiten, dringen adressanten er bij den Minister op aan soortgelijke maatregelen te willen nemen, als door andere nationaliteiten worden ge nomen, zoodat het daardoor den Neder landschen reeder wordt verboden buiten- landsche werkkrachten aan te monsteren, zoolang er nog Nederlansche zeelieden werkeloos zijn. PERZIE. De logenstraffingen uit Londen van be- richten over troonsafstand van den Sjah en zijn rechterkant, een blauw wezen be- merkte, dat geleek op de verschijning van zooeven, die zich vertoond had tus schen de bladeren van den vijgeboom. Achtereenvolgens maakten zich nog twee gestalten los uit de groene schemering. Takken bogen uiteen en een forsch, te- gelijk lenig wezen trad te voorschijn. Niemand had kunnen zeggen of het op vier pooten was te voorschijn ge- kropen, zooals roofdieren en reptielen, ot op twee, gelijk vogels en menschen. Het scheen thans te hurken; de achterste le- dematen lagen gedeeltelijk plat op den bodem, de voorste ledematen rustten ach- terwaarts op een dikken wortel. Het ge- laat was reusachtig, kaken als van een hyena, ronde, fonkelende oogen, die _.snei rondspiedden, een laag en breed voor- hoofd, een breede borst, als van een leeuw, alle vier de ledematen eindigden in handen, Ruig, donker haar, met blau- we glanzingen, bedekte het geheele li chaam. Aan borst en schouders herkende Naoh den mensch, want zijn vier handen stempelden hem tot een vreemdsoortig wezen en zijn kop herinnerde aan buffel, beer en hond. Na een blik vol woede en wantrouwen in het rond te hebben gewor- pen, richtte de Blauwbehaarde zich op zijn achterteenen op. Hij stiet een dof gegrom uit. Toen sprongen in wilde wanorde zijn makkers uit het struikgewas te voorschijn. Er waren drie mannetjes, een dozijn wijf- jes en wat jong broed, dat zich tusschen wortels en gras trachtte te verschuilen. Een der mannetjes was reusachtig. Met zijn armen, ruw als jalatanen, en zijn borst, die tweemaal zoo breed was als die van Naoh, kon hij een oeros omver- werpen en een tijger wurgen. Hij voerde geen enkel wapen en enkelen zijner mak- omwenteling in Perzie hebben met veel om het lijf, schrijft de N. R. Crt. Want op het- zelfde oogenblik heeft Reuter bevestigd, dat de ontworpen overeenkomst, over welke Teheran en Moskou onderhandelen, inhoudt wat bijna een week geleden daarover al bekend was geworden en neerkomt op een vreedzame verbolsjewieking van het rijk van den Sjah. Sowjet-Rusland Scheldt aan Perzie de schulden kwijt, die het onder het tsaristische regime had aangegaan, en het ziet ook at van alle concessies op verkeersgebied enz. die het in dien tijd had verworven, alles in ruil voor het verpanden van Perzie's ziel aan het bolsjewisme. Het was de 17e be- paling van de overeenkomst over „de erken- ning en de vrijheid van de socialistische partij in Perzie", waartegen Teheran eeni- gen tijd geleden nog tegenstand bood, om dat zij in strijd werd geacht met de inzet- tingen van den Muzelmanschen godsdienst, maar onverschillig of de Sowjet-regeering al of niet staat op de handhaving van de bepaling, lijkt het pleit toch te haren voor- deele beslist door Engeland's besluit om zich met zijn troepen uit Perzie terug te trekken en door de besmetting van de lagere volksklassen in Perzie met de roode pro paganda. Het Perzische kabinet onder den Sipah- dar Azam, dat nu afgetreden is, was in No vember gevormd en heette wel Engetsch- gezind, maar zoo weinig ervaren, dat men er geen krachtige politiek van kon verwach- ten. Op 24 November overhandigde de Brit- sche gezant te Teheran aan de regeering een nota, welke het verlangen uitsprak naar onverwijlde bijeenroeping van de Medzjlis (het parlement) tot ratificatie van de En- gelsen-Perzische overeenkomst van Augus tus 1919, welke Engeland's zedelijken en stoffelijken steun aan Perzie, dezen laatsten in den vorm van geld en militaire drilmees- ters, beloofde. Anders zouden alle Engel- sche troepen teruggetrokken worden. De stemming in het parlement was echter zoo weinig gunstig voor een bekrachtiging van het tractaat, dat bezegeld was met een be- zoek van den jongen Sjah in Engeland, dat de Perzische regeering geen gevolg gaf aan den aandrang van den Engelsche gezant, en de Britsche regeering om haar dreige- ment waar te maken en ook omdat het avontuur haar te duur kwam, het besluit nam om haar troepen terug te roepen. De Engelsche belastingbetaler laat in Perzie heel wat geld zitten. Na den wapenstilstand is er nog een kostbare expeditie naar Perzie uitgerust, die een reeds van posten langs de Afgaansche-Perzische grens inrichtte en zelfs een vrij langen spoorweg aanlegae, teneinde de plannen te verijdelen die aan de bolsjewiki werden toegeschreven, om van Perzie uit door Afganistan heen een stoot in de richting van de Indische grens te on- dernemen. De roode troepen hebben zich nooit in die contrye vertoond en de millioe- nen ponden waren weggeworpen. Met de fijnere middelen van de propaganda, waar- voor de Sowjet-regeering voor verschillende Oostersche landen agenten opleidt, drongen de bolsjewiki Perzie binnen, en op het" oogenblik, dat Engeland zich daar zai kers droegen bebladerde takken, waarmee zij in de aarde wroetten. De reus ging op de Wah; en de Oul hamr toe, terwijl de anderen in koor grotn- den. Hij sloeg zich op de borst en tus schen zijn zware, bevende lippen glinster- den de verblindend witte tanden. Op een teeken van de leidster trokken de Wah zich terug Zij deden dit zonder overhaasting. Gehoorzamend aan een oud gebruik onthielden zij zich van woord en gebaar. Naoh volgde hun voorbeeld, want hij had vertrouwen in hun ervaring. Maar Nam en Gaw, die den stam vooruit waren gegaan, bleven een oogenblik besluiteloos staan. Toen zij hun leider wilden volgen, was hun de pas afgesneden; de Blauwbehaar den hadden zich over een open ruimte verspreid. Gaw wierp zich toen in het struikgewas, terwijl Nam een doorgang meende te zien. Hij gleed zoo licht en geluidloos voort, dat hij er bijnaj in ge- slaagd was om te ontsnappen. Maar met een sprang rees een wijfje voor hem op; hij deed een zijsprong. Twee mannetjes snelden toe. Toen hij voor hen uitweek, struikelde hij. Monsterarmen omvatten Gaw. Hij was in handen van een reus gevallen. Hij had geen tijd meer om zijn wapens op te heffen; een heftige drukl verlamde zijn schouders; hij* voelde zich zoo hulpe- loos als een hertje tusschen de klauwen van een leeuw. Toen, daar hij wist hoe groot een afstand hem van Naoh scheidde, bleef hij als verdoofd staan, met' strakke spieren en verdwaasde oogen; zijn jeugd was vervaard voor de zekerheid van den naderenden dood. (Wordt vervolgd). Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat hetver zoek van L. GEERINCKS, metaalhandelaar, wonende te Sas van Gent, om in het perceel. kadastraal bekend in Sectie K, No. 83, een benzine-motor te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 17 Januari 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, P. I. ZONNEVIJLLE. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat tergemeentesecre- tarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van A. P. AGKE, wonende te Ter Neuzen, om VER- G UNNING tot het bouwen van eene heete lucht- oven, in zijne bestaande broodbakkerij, gelegen uan de Dijkstraat no. 4, kadastraal bekend in sectie L, no. 1973. Op Maandag 31 Januari a„s., des namiddags 3 uur, zal ten gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en sehriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende d r i e dagen. voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente ken nis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belangliebbenden w^rdt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het Gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde liun bezwaren mondeling toe te liehten. Ter Neuzen, 17 Januari 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, B. I. ZONNEVIJLLE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1