j u ii r Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VlaanCer jPili 1 tten No. 6933. Donderdae- 25 December 1919. 59e Jaargang a 60 cent. \im\ -ere: fixe! e me aa g;s,~i r- a ~3X,.a.id. SINNENLANO. Uitreiking SuikerkaartenT llekendmakifig. B U I T E N L All D. Laatstn BsrichteR. GEMENG0E BERICHTEN. I Wegens het 7 Kerstfe est zal a. s. Vrijdag geen nummer van dit blad verschijnen. Zendt uwe advartentien vroegtijdig in! Nienwjaars-ailyertentign Broodkaarten. PRIBZKBEUBTE 18 S u i k e r. j am EOS. N, iverei IS, ;n :rv. voor het Nieuwjaarsnummer dat Donderdagmorgen in plaats van Woensdagavond zal verschijnen en ia de kom dezer gemeente huis. aan iiuis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dam 20 regels, zal 60 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Woensdag 31 dezer, des voormiddags 11 tire. Ter Neuzen, 22 Dec. 1919, Firma P. J. VAN DE SANDE. Donderdag 25 Dec. (Iste Kerstdag). ilT.900 Tan 9 12 nnr voormiddag. No. .M)J en hooger van VL~5 uur na- middag. Vrijdag 26 Dec. (2e Kerstdag.) Zondag 28 December 1919. Lofcaat Ter Neuzen. Woensdag 31 December (Oudejaarsavond.) UbutoerGla<1,b 1,Ch g'Pan onder dezelfde lasten tej-wy 1 dergelyke berichten ook uit het Westtaalsche Roergebied gemeld worden. Donderdag 1 Januari (Nieuwjaarsdag.) 'RS. stukkenj nj, NEUZEt PiJ ei laam. tans. XEL). tat 72 TEB Vemehillende orustandigheden, ook wettd- l$ke aiaatiegelen, tnaken het noodzakelgk, dat wg,, om onze steeds toinemende groote opiaag op trjd gereed te hebnen, op een vroeger uur, dan ihans meestai geschiedt, het aldrukkeu aan te vangen. inzet.'.ders van advertentien die deze in het blad van een bepaalden dag wenschen epgeaomen te zien, noodigen wij driugciid ■it die zooveel mogelgk een werkdag s6or de verschgning der Couranf, dus voor Mmandag, Woensdag of Vrijdag in te sen den. Heevrel wg steeds zulien trachten ©•k advertentien te plaatsen die ons in den Uop van den voormiddag van ganoemde dage* worden toegezonden, kunnen wg dar, v»©rai als het groote advertentien hetreft, niet Bieer garandeeren. Me« zende dus de advertentien zoo vroeg mogeiljk. DE U1TGEEFSTER. TYVEEDE KAMEK. Yergadcring van Dinsdag. De motje-Van Ravensteyn, belireffende op- heffiijjg van exorbitance bevoegdheden van den gouveraeur-jgiencraal, wordt verworpen wet 33 tegen 19 sleaimen De ni tie-Van Ravensteyn belreffende een nieuw onderzoek in de zaak-Snieediet, wordL verworpen met 33 tegen 20 silemmen. Het wetsontwerp tot wijziging van die Mi- litie-wrt eerste oefeninigfetijd ten hoog- •'e zrs niaanden, inptavite; van ten hoog ste 8 Vi ma and) wordt vertiedigd door mi ni der De Visser. Na emige opmerkingen van de heenen Ketelahr (v.-d.; en K: ter Loan (s ,-d,) maakt ook de heer Marjchant (v.-d. zich los van ..de intorpi'etotije, inderfljd gegeven iHflf" !lof UnVrvrrd I ,..-. I" )^f) r J - i 4 1 dat ke at De Burgemeester van TER NEUZEN raaakt bekend, dat voor het 121 e tiidvak (27 Dec. 1919-4 Jan. 1920)geld'g-'is de rood gekleutrde wittebroodkaart. Ter Neuzen, 24 December 1919. De Burgemfes'er voornoemd, J BUIZINGA. het woord .,ten hotbgste Detee- Jiagenoeg Spr. vimdl weiswijziyug eigenlijk niet rioodig en indent, daL oo'k zon- der nicer beneden de 3 niaanden kan wor den gegaan. De minister hanidbaaft de vpoegcr gege- ven interpret:!Lie. De liter K. ter Laan verdedigt een amen- dement om de eerste oefeningst'ijd te be- palen op ten hoogste 1 lnaajndeni. De minister ontuaadt aanneming, omdat onvokloende vooroe ening niet tcelaal be neden (i maandeii; te gaan. De stemming zal te 2 uur plaate hebben. .Van de orde is de Indische begroo'tin0 De heer Van Ravensteyn (comm.) schrijft de aans'tagen op opzichters Loe aan de reehteioosheid van de inlanders. De beer Albaiyla (s.-d.) dringt aan ot een betere adbeidsrege'ling. Minister De Gitaaff wit het. rapport der Indisi he Commissie over de koelie-oidon- nantie afwaehten Het inn end e men t-4. cly om de begrooting te verhoogen met /390,(XK) tot idtbreidinjg van het caoutchouchedrijf woildt over eno- men. Het amendenient-Zadelhoff tot positie-ver- hetering yan inlandsche arisen wordt inge- trokke i, ua de medeieeting van deu minis ter, dat voorslfllen ter zake wcldiyt zul- lea inkomen. Het ameitoernent van den, heer Ter Laan op de wij/liging van de miliVjewet wordt daarna verworpen met 39 tegen 24 stem men Het ontw%rp w0rdt zonder hoofdtelijke stemming aangenomen De behandelipg van de Indische be«n>o- ting wordt voor^gezct. De post voor invocring van rechtstreeksch heduur in Kaijang Assenu wordt ivam'etio- men met 42 (e.Jen 29 stem men Verzet van landbouvvers tegen de Invaliditeitsivet. In de vergaderzaal van de Eerste Kamer heeft Donderdag, schrijft de H. Crt. het Konmkhjk Nederlandsch T.r'ndbouwcomite zijn algemeene vergadering gehouden, onder voor- zitterschap van den onder-voorzitter van het comite, den heer J. Th. Verheggen. Na afdoening' van eenige huishoudelijke aangelegenheden ontstaat discussie over de uitvoering der invaliditeitswet. De heer Stroynk zegt, dat de pas in wer- king gctreden Invalichteits-vet in het Noorden en in Drenthe in sommige opzichten niet be- grepen wo,rdt. Men begr' ->t niet, waarom de landbouvvers voor hun iin,j Reside zoon en doch- ters ook moeten b-ialen. "\len vindt dit zoo schreeuwend onbillijk, dp.- men de wet wil saboteeren. De heer Van Dixhoorn, u'ft Axel, deelt mede, dat in zijn buurt het verzet tegen de heele wet groot is. Op zijn edland zal, .dat is bcsloten, geen enkel zegel geplakt worden. De heer Van Rappard zegt, dat de kwestie w a rover de heer Stroynk sprak, door de voor- zitters van de Raden van Abeid wordt over- wogen. Zij vinden haar niet gemakkelijk en weten nog niet hoe te handulen. oalarissen post- en telegraafpersoneel. Wij vernemen van bevoegde zijrie, dat het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie de voorbereidmgen van de nieuwe salarisregeling van het post- en telegraafpersoneel reeds zoo- ver gevorderd zijn, dat aan hen, wier loon wekelijks wordt uitbetaald reeds begin Januari een voorschot op hun nieuw salaris zulien ont- t vangen. Hervormde Kei-k. ter Neuzen. 9^ u De. A. Timmerman, 2 u., dhr. I L. Dek en 's avonds 6 u., Ds. A. Timmerman, lezjrig over il«-n oesiand en nirkomsl onier IBervorni.le Strrk. Sluiskil. 9J ii., dhr. L. Dek en 's avonds 6 u., dhr L Dek. Hoek. Toevallig. In cm wagen van llj.ii 5 te .An: .tordmn had Aatendagavond en typisch voorvallelje plaats. Eerx flame, gelroftea door demooie stecnen 111 tien ring van een werkvrouw ontoekte bij aaxxdaclitiger bezichtigingj. dat de kosthare ring was, dte lippr p^ cies een jaar gieleden was ontstolen. ilet portrel van haar zoon zat nog in den rin« als op t oogenblik van het vermissen. Daar de draagstcr niet op lie! verzoek van oe dame of haar man in ter.uggave wil- de toestemmen, word de poll tie in de zaak genxengd Twee vrouwen gedood. Betreffende het vreeselijke ongelnk, dat Zon- De Burgemeester van TER NEUZEN »»akt bekend, dat o in 13 der Rgks- tuikerkaart geldig. is van Maandag 29 December 1919 t/m Zondag 4 Januari 1920. Ter Neuzen, 24 December 1919. De Burgemeester voornoemd. J. BU1ZINGA. De leider van het Broodbureau maakt bekend, dat de uitreiking der nieHvre Nuikrrkaarten zal plaats hebben op Dinsdag 30 December, en we I oor bouders van Rantsoeneeringskaarten: Voor de bewoners van Sluiskil en Drie- wegen zgu deze taarten verferggba^r brj heerea Medlbroek en Jansen aldaar. Ter Neuzen, 24 December 1919. He leider v/h Broodbureau voornoemd D VAN wijck 7A!L?mg"e"8ter der gemeente ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking nVoer in Groot-Brittanie. tOffioieel.; Het aiimsiierio van Bujtteti- land^che zaken deelt liet volgende niic'de Blijkens een telegram van den nahdelis- atcai he le London zijn af le heperkinigen oj> den irxvoer in Grjoot-lBrilttasniic verval- Icn Alle goederen, hehalve vuurwapens en muni tie, mogen vooralsnog woitde 1 inte- voeixi zondir speciale vergunning. Met goedkeuring van Ixet paite.ncnt Zou ecb ter de invoer later opnieuw kunnen wor- dei beperkt Kostwinnersvergoedingen, i Ingediend is een wetsontwerp betiieffehde kostwinnersvc xigoeding De s trek king van het wetsontwerp is om na afloop der buitengewone omstandigheden de lioitwj nners\ei'goeding nicer in overeen- stemming te hrengien met den tegjenwoor- digen prijsstand der eerste leverxshehoeften en voorts 0111 ook tijdeits vrjjwillig ver, blijf onder de wapeiten kostwinineit; ver- goetling te kunnen toekennen Voorgesleld wordt om het maximale he- di<ig van J\ met 75 pet. te verhoogen en voor den Landwcer en Landstorm de ma xima te hrengen op /2,50 en /3. Eehter zutten zxj, die hij het ophouden dier om standigheden in het ge xot zijn van een doo- ger bedrag dan het voor^estelde maximum dat hooger bedi'ag blijven ontvajngeu Niet zoozeer de zaak waarover het bericht handelt trekt hier onze aandacht, doch dat eiland van den heer Van Dixhoorn. Zoowel Axel als Zeeuwsch-Vlaanderen zijn nu toch in het bijna verloopen jaar door het geheele land, door de wereld als het ware, voort- durend genoemd. maar toch schijnt men in Den Haag moeilijk zijn kenr.is omtrent de ligging onzer streek te kunnen vermeerderen. Nederlandsche gastvrijheid. de ..Rheto und Ruhrzcitnng" komt. het volgende bericht voor: Een Duisburger wien hht gelukt was bij zijn vlucht uit het Fransehe krijgsgevangen- kamp Nederland te bereiken, schrijft ons: Gisterenavond uit Frankrijk te Duisburg terugigekeerd, lees ik heden in uw geacht blad het artikel over de gevluchte krijgsgevangenen in Nederland. Ik kan de modedeeling van den Hollandschen zegsman voikomen bevestigen, voomamelijk ook wat betreft het laatste punt nl. den steeds wassenden liaat onder de ge- vangenen. Wanneer ik U verzoek mij eenige regels over dit onderwerp te willen toestaan, zoo geschiedt dit om de talrijke Hollanders nog- maals van harte dank te zeggen voor alles wat zij voor mij en vele mijner kameraden gedaan hebben. Niet all een- het echtpaar De Munck met het geheele gejn, maar men kan bijna zeggen ieder Hollander, die wij ontmoet- ten stelde zich tot tarak om tot ons welzijn bij te dragen. Wie ons maar als Duitschers her- kenden (en dat was' het meerendeel van ons direct aan te zien) groette ons met vriende- lijken blik. Daarenboven waren overal vrien- delijke menschen die aan hunne welwillend- heid daadwerkelijk uitdrukking geven konden, Dadelijk in Sas van Gent werden wij drieen aan bier, brood en kaas en bovendien van de eerste briefkaarten voorzien, opdat wij onze gelukkige bevx'ijdhig zouden kunnen be- richten. Geen dag ging voorbij of wij kregen eten en drinken, behalve hetgeien wij nog van overheidswege ontvingen. Eveneens kregen wij ook herhaaldelijk te rooken. Als kenteeken van de geheele wijze van onze ontvangst zal ik U nog een kleine bijzonder- heid berichten, nl. wat wij ondervonden bij den barbier te Axel. Hij noodigde ons in zijn kamer en liet zijn zoontje op de viool spelen terwijl hij op het harmonium begeleidde met Stille nacht, Heilige nacht" en andere Duitsche liederen. In Middelburg gaven rich, behalve de fa- milie De Munck, voomamelijk de heeren van het tehuis voor soldaten alle moeite voor onze ontspanning. Ik voel het een aangename plicht om onze ontvangst in Holland voor het vaderland te schilderen. Met mij zulien vele Duitschers den dank gevoelen dien wij huiswaarts keerenden steeds voor onze Hollandsche vrienden zulien koesteren. L Dek. ii. en 2 u Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u. en 2 u„ Ds. G. van Dis. hilippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van douten Roos. (rereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5^ u., leeskerk. Oud Gereforrneerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5£ u., leeskerk. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9£ u., Ds. A. Timmerman. 9t u., dhr. L. Dek. 9 u., Ds. E. Raams. Sluiskil. Hoek Gereforrneerde Gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u leeskerk. Oud Gereforrneerde Gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., leeskerk. Hervormde Kerk Ter Neuzen. 9* u., dhr. L. Dek en 2 u., Ds. A. Timmerman. Dinsdag 30 Dec., nam. 23)^ u., Huwelijksinze- gening. Sluiskn. 2 u.( dhr. L. Dek. Hook. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. taamslag. 9 u. en 2 n Ds. G. van Dis. Axel 9j u. en 2 u Ds. J. IS. Th. Hngenholtz. Sas van Gent. 9) u., Ds. II. Akersloot van Houten R001. Hulst. 10 u., Ds. A. Timmerman. Hiek. Gereforrneerde Xerken. u, en 2 u. Ds. Van de Wall. Ohr. Gereforrneerde Kerk. Zcaxnslag 9 u. en 2 u., Ds. L. de Bruijne. Ter Neuzen. Gereforrneerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). 9 u., 2 u. en 5£ u., Ds. Kok Aagtckerfce, dagavond te circa 7 urc te Waardhuizen, gem. A.mkerK Voorviel, vernemen v/ij nog, dat de Miksem den electrischen kabel, die aldaar over palen ioopt, volgde en vier aan beide ziicten van en -.eg staande huizen binnen drong De j belde echtgenooten van de landbouwers G G I ,S' wf;den tfetroffen en terstond gedood. Fnkele andere personen kregen lichte vernon- j dingen; hun kleeren werden geschroeid In i een wieg, waarin een kind, werd het deSentie en lakentje geschroeid, doch het kind bleef ongedeerd. Brand \yerd niet veroorzaakt. Noodlottige twist. Bij een twist in een cafe in de Hudsonstraat te Roterdam heeft Zondagmiddag een Span- jaard, stoker op het s.s. „Whealton" een Zweed als stoker varende op de „Luckenbach" zoo danig met een revolver in den nek geschoten dat de dood onmiddellijk intrad. De Spanjaarc is door burgers gegrepen en aan de politic overgeleverd. Een dankbare vrouw. In een goudsmids-winkel te Weybridge in Engeland, dus verhaalt de „Daily Mail", kwam een jong-e man, in de uniform van brievenbe- steller binen en vroeg horloges te mogen zien. Een dame, die ook in den winkel stond, vroeg hem of hij in militairen dienst was geweest en hij antwoordde dat hij de Mons-deeoratie droeg en ernstig gewond werd. ,,M i:t ge van mij als geschenk een horloge aannemen, dat ge hier kunt uitzoeken?" vroeg de dame. „Dol gaarne," antwoordde de man verrast, en hij koos een horloge ter waarde van onge- veer vijf pond. „Mannen als gij," zeide de schenkster, toen de jongeman haar zijn dank betuigde, „hebben de vrouwen van Engeland gered. Wij zijn c dank schuldig." Oud-Gereformeei-de gemeente KT (Vlooswijkstraat.) ier Neuzen. 9 u., 2 u. en 5$ u., leeskerk. De Duilsc'ie ex-kroonprins. De voormalige Duitsche kixxonprins aa) Woensdag, vergereld door den burjeniet/sitev van Wieringen.. den he:r Peereboom, naap Amerongen reizen, om daar met zijn oudejt de Kerstdagen te vienen. Zaterdag jl. vcrga'derde de ex-knoonprixK de te Wieringen bij burgers gelogeende Duil- Ta" j sclxe kinderen in de zaal vaxx den heer Ros ier, OosleiianJ, rjo. 1 e.'.i p a ditig vor- sierden Keiistboom Gtten~Ha.p.zer" Kerkhoflaata 54 n., Evangelisatie, R. K. Kerk dien.it, en te Per Yeuzen Zondag zijn de H, ii. iliendteu om 7, en 10 unr 's Namiddags ore half drie Lof. Hervormde Kerk. Ier Neuzen. s avonds 6 u., Ds. A. Timmerman. Sluiskil. 'savonds 6 u., dhr. L. Dek. De Solinger staal-nijverheid stilgelegd. len gevolge van den heerschenden kolen- nood m Rijnland en Westfalen is de Solinger staal-nijverheid sedert het begin dezer week ot 1 Januan tot stilstand gedwon^en, daar de electnciteitswerken wegens gebrek aan kolen g*een stroom meer ieveren. ..P0') de hidustrieen in Remscheid, Krefeld en Het spreekt vanzelf, dat in deze streken ook het electrisch trambedrijf stilstaat. IER NEUZEN, 24 December 1919. Het weerbericht van het meteorologisch in- stituut te Dc Bildt van heden luidt als volgt- Hoogste barometersand 762.6 Perpignan Laagste barometerstand 736.3 Hernosand. Verwachtmg tot den avond van 25 Dec.: 7utrW1Stx n tigG tjt krachtige Westelijke" tot Zmdwestehjke wind, zwaar bewolkt met tijde- HOEK. Door de Chr. Werkliedenvereeniging alhier werd jl. Zaterdag 10,85% gecolleeteerd voor leeniging van den nood te Weenen. KOEWACHT. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben dieven een bezoek gebracht aan de duiventil van den heer A. Misseghers en daar- uit een 20tal schoone reisduiven medegenomen. Bij E. Boone in den Kamemelkpolder, waar zij ook met geen goede bedoelingen op het erf waren gekomen, werden zij door den eigenaar met een paar geweerschoten begroet, waama zij het hazenpad kozen. KAPELLEBRUG. Hier en in het naburige Clinge hebben de klompenmakers het werk moeten staken, daar zij de klompen niet kunnen Ieveren voor de prijzen der Belgische klompen. Het is te hopen, dat de regeering spoedig maatregelen treffe, waardoor de invoer van Belgische klompen geheel of gedeelteijk op- houdt. ST. JANSTEEN. Zondagnacht poogden dieven bij Th. de Schrijver in de wijk Kapellebrug een vet var- ken te stelen. Zij hadden reeds het touw om den hals van het dier geslagen, waardoor het begon te schreeuwen en de bewoners wakker werden. Toen de dieven gerucht hoorden, kozen zij het hazenpad. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 94 u., Ds. A. Timmerman. d«r Rijkssuilcenkaarten !ijke °Pklar:ng' reg'enbuien' zelfde temperatuurl - zal plaats hebben op vertoon van de rantsoeneerinns kaarten opa,«. Dinxdag 30 December. Personen, dit niet in het bezit ziin van mecrgemelde kaarten zijn verplicht'hunc frouwboekjes mede te bren^en. De Burgemeester der Gemeente Zaamslag JOB. DE FEIJTER. Aanbesteding militaire werken. Dnsdag is te Vlissingen aan het bureel der genie aanhesteed het onderhouden, gedurende een jaar, van de militaire werken te Ter e Neuzen (raming /8080). j Ingeschreven werd door de heeren: P van j Aalst voor 9975, J. van 't Hoff te Hoek voor 9500, J. P. de Vos voor f 9460, R Ver- 8976ng V°°r f 9300 Gn F' Herrebout voor Onlslag Minister van Oorlog. De Minister van Oorlog heeft heden zijn ont- slag aan H. M. de Koningin aangeboden. Deelneming in ernstige ramp. H. M. de Kon.ngin-Moerler heeft het Bureau Wijsmuller, scheepvaart-, transport- en zee- sleepvaart maatsehappij te Den Haag, schrif- telijk haar diep leedwezen doen betuigen met de ontz«ttende ramp welke de firma getroffen heeft door het vergaan van de zeesleepboot Hercules", met verzoek hare innige deel- neming aan de nabestaanden van de dappere opvarenden te betuigen. RECHTZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Zitting van 23 December 1919. Venoortdeeld wegens poging tot uitxoer of verb0den vervoer: M. C. van G, oud 17 j, te Clinge tot 25 gld1: boete of 1 inaand tuchtischoot M. van G, oud 13 j, te Clinge (B.) tot 10 gldboete of 3 we.ten Uicht,school M P, oud 14 j, te Clinge (B.), tot 10 gld. boete of 3 we'.tei tuchljschool. J. van D, oud 14 j} te Clinge (B.j, tot 10 gld. boete of 3 wesen tuchlscbool F. van H, oud 13 j, te Clinge. (B.j, tot 10 gld. boete of 3 we'.tei tuchlscbool. A. van B, oud 11 j, te Clinge (B.j, tot 10 gld. boete of 3 we .en tuchlkchool. A. van L, oud 47 j, landbouwer te Over- slag tot 3 niaanden gevang lh. R, oud 37 j, landbouwer te Over- slag, tot 2 maalnden gevang, voorw. proef- ftijd 3 jaar. C. P, oud 24 j, te Jvieldreeht. tot 10 gld. boete of 3 dagen hecht. H Fl. van D, oud 24 j, te Clinge, tot 10 gld, boete of 10 dagen hecht. S. J, oud 33 j, te Slekene tot 10 gld. boete of 10 dagea hecht. C. H, oud 26 j, te Sas van Gent, tot 10 gld, boete of 10 dagen hecht. A. lh. V, oud 56 j^ te Vlissingen tot 10 gld, boete of 10 dagen hecht. M'. v. d. G, oud 41 j, te Clinge (B tot 10 gld, boete of 10 dagen hecht. Bedwelmd. Dinsdag is een gehuwde arbeider vain (de kunstzijdefabriek le Amhe.n„ die herstel- lingen moest uitvoeeen aan een zuurhoudeh- de tank, door daar in achtcrgebleven gas- sen bedwelmdPogingen om de levenis- geestea nog bij hen op te weaken, ble- ven vruchteloos Valsche bankbbiljetten van 1000. De politic le Brussel is een uit 13 per- sonen bestaanJe lieide va'lsche muhters mp bet spoor gekomen, die in korten tijd dui- zend bankbiijet en van 1000 guldeh, ook hier te. laiide, heefl uitgegeveh Te Delft is op verzoek der Bnusselsche politic een dcir ledon gearresteend. (lij is naar Den Haag overgebraeht Een verkeerde zet. \oor ecu Engelsche reclntbank stond eefc man ter edit, beschuldigd van inbreak De verdediger zeide Ik beweer, dat mijn client onschuldig is. Hij vond bet raam van de bibliotheel open, s^ik zijn arm naar binlicu en nam eenige dingen weg Hij zelf bleef buiten stjaan. Hoe kan nu het geheele lichaam aanspraiielijk gesteld wooden voor een daad, die door een der lichaamsdcelen gedaan isl Dat argument is logisdi, zei de rech- ter. Wanneer ik het logisch volg, veroor- deel ik den arm van den bekl^/igde lot zes niaanden gevajngenisstrafBeklaagde kaft meegaan of .thuishlijven, precies zooals hp da|t veriangt Hdt publiek lachle. En ook de beklaag- de lachte. Want tot aller \erbazing scliroef- hij hij, gebolpen door zijn veixiediger, zijn kunsitarm af en ovc rhan.ligde die.i de Wc.h- ter Ik prefereer Oiluis te blijven, zei hij en verliejt opgiewekt het gerechtjsgvhouw Het negervraagstuk. Ilet negervraagstuk in Amerika, lioewel reeds tamelijk oud zijnde, begint zich In de laatfsle tijden weer meer en meer op den voorgrond to plaatsen en dreigt zelfs in een accuu,t stadium te treden. De New- Yorksche correspondent van de Temps vvijdt aan di,t onderwerp een artikel, waarin hij er op wijst, dat sedert de.i, aanvang van dit jaar niet minder dan acht gewapeade omtmoetingen tusschen blah ken en negers werden geconsta e.'rd, waar van vooral dte jongste, welke te Elaine plaats greep, zeer bloedig was Iniderdaad be stoat er grondige rod en tot ougerus'theid, daar de opbieigst van den katoen0ogst voor cen grioot gedeelte van den arbeid der ne.,ers afhangjt Nieuwe rooverijen. Vrijdagavond trad e 11 man ee.i hulppost- kantoor te Dublin binnen e i terwijl hij iets, dat op een revolver geleek, op de beide aanwezige vrouwclijke beaimbteni richt'.e, maak p hij zich mee ter van een som gelds en nam vervolgens de vlucht, Eenige soldaten le.crden later op den dag em individu aan de politic over, Lie naar zij verktaerden, de schuldige was De man had reu kinde-pistool in zijn zak. Vender wordt re r.eld, dat cen posbeamh- te in de liabijheid van c'te si ad Ennis werd ba sten, en. jlrakke heel- djwon- ten der iuitslag 1 cent, en. coopers erttntte itige ta- end, 77. arlnc iorgd. erdai I. let a r. b rstig- tpijpen le BE- becialisi HULTE erder te Begheijn, >e. Fa A. Sluiskil: 1 Breen Hoek aar, W. ielse, J. J te St. r tij Mej. "at 11.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1