ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6925. Zaterdag 6 December 1919. 59e Jaargang. AANGIF TE S ABONNEMENT: ADVERTENTIEN n> shnnemiamd Telefoon 25. Bit Blad Yerschpt XaandajK Woensdag- en Yrijdagavond, nitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8AKDE te Ter Nenzen. WJEiiE^rI7 El 73XJ.A.1D, Fnschrijving voor de Militie. 'T: BUITENLAND. Proviaciaie Staten van Zeeland. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. 8ij vooruitbetaiing: voor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland/2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaiing 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoreri. Van 1 tot 4 regels 0^0. Voor elken regel meer f QZI Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. TER Wi« moeten worden ingeschreven. Wie niet inschrijvingsplichtig zijn. In wetke gemeente de inschrijving moet geschieden. Aangifte ter inschrijving. Opgave ter inschrijving. inschrijving na den gewonen tijd. Strafbepatfngw. Opmerking omtrent vretelling. Beteekenis van de uitdrukkingen vader. moeder, voogd en curator. Overlegging van stukken. TIJD VAN AANGIFTE. Voor het doen van de aangifte ter in schrijving, die moet plaats hebben tusschen 1 en 31 Januari a.s., zal meer bepaald ge legenheid worden ge^even ter Gemeente- secretarie op elken werkdag van Januari 1920, des voormiddags van 9 tcti 12 uur. Men wordt dringend verzocht, zich zoo mogelijk op een der aangegeven uren voor het doen der aangifte ter Gemeentesecreta- rle te vervoegen. Een nieivw verzinscl. lien V. D.-tt'legram uit Brussel melds, da.tj de ..Democraat" aan de .Carillon d'Os- terwle', ointleent, dat een tbrpedpjagjer' eenige onderzeiecrs en andpne vaarHiigen van de Duitsehe vloot eenigen tijd 'voor deni wapens tils land naar I lollatid zouden zijn vervoerd, hoewel ze rech'ljpns aan Bel gie tjoekwamenEen deel dier vaarti igen zou door Belgische mansohalppen met, ge- weld en ondanks proifcst van Nederland zijn teruggehaald, tcrwijl een) ander gwleelie in hpjtj arsertaal le ilellevoplpJuis, voor het oog van de lniifjrnwereld 1 erhorgen, zich zou hevimden. Wij maken alleen melding van dit \er- zin.sel om tic doen uitkoanen tot welke dwa- ze verhalcn de Belgische bladen zich la- teni verleiden. Heft lange geziclit, dal de N'ederlandsclie agtoriiei U-n moeten getrokken hebben bij het bericht dgr ontdekking, zooals het! Os- tendesche blad zegtzal dan ook wel aan de' andere zijde der greus geweest zijn. Verhooging van telegraaf- en telefoontarieven. Zooals bekend is moeten, om de ko-sien van den post-, telegraaf- en leiefoondienst voor 1920 te dekken, de tar:even voor die dienstjen worden verhoogd. Wajl den; telefoondienst betreft, zal di# in de eerste plaats het geval zijn met het meerendeel der ahonnementien voor aansliii- tjng aan de locale R'ijkhtelefoonnelten De prijs daarvan, zal waarschijnlijk afhan- kelijk wonden gesteld van bet aantal ge- abonneerden Vermoedelijk zullen de \erhoogipgen bin nen matige gi'enzen zidi bewdg.4ii van 5 pt 20. Tenieinde de toeueming an het telefoi (sell vei'keeT tjen plat'elande zooveel mogelijk te bevoixicren, zal hier enkel het, afstandsgeld' voor perceelen buitjen het ihinSmum-tariiefs- gebied, welk afstandsgeld 'thans J 2 per 100 M. bedraagt, wegens de groole stijging van> de materieelprijzen en loonen, op j 3 worden gebracht Voorts bestaat hej voornemen de tarieven voor interlocale gesprekken le vertioogen. Een interlocaal gesprek van 3 minulen of minder zal /0,50, een dringend interlocaal gesprek van denzelfden duur J 1,50 kosten. Wat den telegraafdienst hetreftj, ligt het in het; voornemen, om het tarief der tele- grammen te brengen op 50 rent voor de eerst^ 10 woorden of minder, 10 cent voor elke volgende 5 woorden of minder, van 11 tjot en met 50 woorden en 10 cent voor elke volgende 10 woorden of minder, voor de woorden boven de 50. Voortjs is het de bedoeling om voor het aanbieden vain tfclegrammen per telefoorf en verreschrijver, of op andere wijze in rekening-courant, een gerihge vcrgoetifng (resp10 of 15 cent per 'telegram) le heffen, als tegemoelkoming voor den meerdjetien arbeid aan deze wijze van aanbieden ver- bonden Het jaarlijkscli recht voor telegi'am ad res- sen, tjians /20, zal waarsdiijnlijk worden ge bracht op /CO. Al'.e vcrhoogingen zullen waarschijnlijk 111- gaan op 1 Januari 1920. Bonus galeiboef. Onder dezen tilel meldt .,Ons Vad'erland" dat Borms, de leide'i" der Vlaamsche acli- visten, lid van den Ilaad van Vlai: P'dr.vn, die ter dood is veroordeeld, bj[njren enke- le dagen na,ar de gevangenis valni Lieuven zal wonden; ovcrgebracht, „om daar als een ge- woon moordenaar behandeld te worden" Ilet blad, vervolgt: Zijn haar en zijn b«a)rd zullen gladgcschoren worden. Hij zal l et gevangenpakje van een gew< nlen gahefoef dragem. Hij zal em kap over hoofd en gelaat krijgen. Hij zal dwanga'fbeid moe'.en verrichtcm. Bladen zal hij niet meer mogen lezen en s'.echts twee brieven j>er maand mogen on tvangenEnikel 6enmaal op de twee maanden zal hij het bezoek mogen krijgen van de moeder van Zijn zes kin- dereo. Men heef|t Borms niet kunnen doodschie- ten, docli 1111 zal men pogeii hem hn^zaam te lateni vcrkwijnen. Er wordt veel gesproken over lerland, en alles wat Engeland en de ginsche wereld aan vrije geesben le! b, konih in opstand tegen de' opli'iiek der Engelscha machthebbers tegenover het groene Erin.; doch de Icrsche politieke gevangenen heb ben, vrij verkger in de gansche gevangdnis- zaal, mogeni zich vrij ondcrhouden met alle politieke gevangenen, krijgen gewooa voed- sel, mogen onggceusureerde brieven onitvan- gen en aan sommigen wordt: zelfs tcege- staan, eenmaal in de maiuKl, op tei ewoord, de gevangenis te verla'-en en twcie dagem mi jj vrouw en kind door te brengen. Wat meni in Ierlanid niet dunft dben, dat dorven onze meesters dus wel doen. Het gaat hier niet om personen, maar om de eer van het gansche Ylaamsche volk, (tail zulk een onrecht en vernederinjg niet dul- den kan. Het gaat hier om nog meer dan oe ce.r \a»i het \'!aamscEe volk, het gaat hier om hit Reclit en om den w ei-eldprdp De intellectucel en van de gansche wereld en in de eerste plaals onze stumbroeckrs, kunnen ni. T aversi bil'ig blijven hij bet aah- schouwen van de cynieke bi'nt'ali :ejl der Belgische machthebbers. Ee Y'aamscl eEi ders hebben tot driiigcnden plicht ich un- middellijk tot al de initcrnatlmale insifeb lingen .te richten, dje de \erdodiging v; n| de zwakken' en can de beschaving op zich beweren te nemen, met name den Heiligen Stoel, het Internatjiohaal Soi ial&sH^-cli Bu reau, „Clai"te": Is de koning kiezer? De ,,Soir" stclt deze vraag in verband met het feit, dat de president der Fransche republiek zijn kigsp jch.t vcrvull Volgeiis liet blad kan den Iconing als Belgisc.h bur ger zijn kitsrecht niet worden ontiaegd. Hij staat trouwens als kiezer tie Brussel inge schreven, doch hij stjgmt nooit. Indien hij niet gereehtelijk wordt ervolgd, komt dit onidat hij onschendbaar is. De koning d ial bovftn de partijen en bet belioorl tot de tra- ditie, dat hij geen dcel neeinL aan de \er- kiezinjgen. De Matin" is het daar rjfcet nice ecus. De wit dient te worden toegepast. Zoodat de koning, die vei'ziTjjmd heeft le s'eunmen, volgens art. 223 van de kieswet, voor een termijn van tien jarcn vein de kiezerelijst moet worden geschrapt. Trouvcens, de ko ning heeft; al eerder, bij de verl:iieip\gen van 1910, 1912, 1914 en 1919, outbroken! President Wilson. Opnieuw loopen alanneerence gcruciitcai 0cer de gezondheid van president Mjjilson. Volgens de Chicago Tribune" moet Wil son gedwongen zijn vgrscheiclene docurtien- ten met de linkerhand le teekinen door een verlamming van de rechtei-zijde. Senator Hitchoock, de Leider der demo! ra- ten, die een onderhoud wilde hebben met den president over de kwestie van het vie- desverdrag ter gelegenjieid van de opening van de nieuwe Congi-eszit ing, moet niet m de kainer van den zieke zijn toegeLiten. De geneesheei-en, die den president be- handelen, hebben joumalisten meegedeeld, dat het lici-stel niormaal verloopti, maar een telegi-am uit Washington van 30 Novem ber zegt, dat de gezondlieidstoie t|aiid van Wilson liehtelijk vr rminderd is en dat de geneesheei"fin hem verbodeu hebben liczodk te ontvangen. Een der moordenaars van den Tsaar gearresteerd. Uit Wai-schau wordt gemold, dat een Ru-s- sfcche bolsjewiek Posj"edn||k genaamd, is ge- vangen genomen, die een der moordenaars van bsaaj" Nikolaas is. Posrednik heeff verklaard, dat bij het aanrukken vaji de witte troepen in Jakate- i-ineiiburg een oproer ontktond, dat s led its door massa-tteredhtstellingien kon worden ondeixlrukt. Hij heeft geprobeerd een ter- doodveroordeeling van den ,'Jsaar le \er- krijgen. Toen hij dit niet vcrkreeg heeft hij j uit eigen bewe.fng de vrijjieid genomett dKt I tsaar le dood en. Hij had een kleine marmt*- tsaar te dooden. Hij had een kleind su«- rine-afkieeling ontler zijn bevtel, <ige dcai. tisaar en zijn familie heeft doodgescha<tm. Na den inooixi veixkelde de moor- denaar de hecle woningiiu jjchting en hd" bezit van den tsaar. Zoo kwam het, dal men bij den moordenaar 70 000 roebel m het linncngoed van den tsaar vond Ppa* j-ednik was raeilj de doch ter van een Raas- sisrii burger te Petersburg gejnouwd zijn reis vau Wana-hau naar RusJand wrt liij in Minsk door de Pooische regie ifejj gevangen genomen, die hem niet weyem dea moord op den tsaar, dwell wegens vnjp if* cien in Ochren zal vcroordee eu De hoed in het Lagerhuis. Bekend is, dat die lioed in het 15 SiseiUl Lagerhuis speeds cem belaugrijke rol SietiS gespeeld. In vroe^ere jaren was het aagjBr nweg ondcnkbaai", dat een PjuiemenlxM zich in het Parlenientsgebouw anders .!»je liebhcn vci twond, dan met een hoogen en cr ging dest^jds cen storm van waardiging op toen wijlen de soi^aJfct Keir- Handie er durfde vcrjschijiien met' csix pjft op. Thans is hot nog tegen de vonr.ea. vac het Lagerhuis, de vcrgaderzaal binaiffla. S/s komen met den hoed op het lioofd, doch d# sprekcr, die eeui motje van prde wjl sueSSm, elieigt te zorgen, dat hij zijn of cen aadfflr- mans hoed op zct, als hij dat doen Nu Eady Ast^r gekozen is gaat m«n ziefc. afvragen wat deze cei"sie vrouweUjke alga vaai-digde met haar hoed zaj doen. D® sf& cieele personen ia bet Hiij(> zitlen it, de parlenien^aire correspoiuieat d r Haalj, News, een bcetye x'erlegeu mede eft de Speaker voorzitter van het if ids wectj eigenlijk niet of hij Lady Astor al ae- nievt zal mogen tocstatm de eivjjuijontasit binnen te komen met haar hoed op. Ess aangezien er in hel Lagerhuis gem spfegpt liangt, is het wat veel gevergd, dai -Astor genoodzaakt zou zijn lunar hoed aofe ,!er zulk een \wor dames oinnistiaar artikel, daar af- en, op te ze'.ten. Ysnnoev delijk zal mr. Sprcaker het eeuvoudig am nody Astor overlaten, hoe te liandeJOi. Een andere i"aag, die 0eslj©ld wordt, sae zal de "Noble Lady-*' Iiaai" hoed moge»'. \astslekfn met hoedenpennAiDnm«ra, .tee redeneereu sonnnigen, hot, is steeds verb®, den gewces.t, in het Huis wapens bij hebben en de raag rijst of dair.es-hoeiftjsfc. peujien al dan niet onder wapeus seliiklj moeten woixien. Duderwctjsche leden van liet 11uia \au het type Sir Frederick Banbnrig see der City-afgevaurdigden, sciiudde bedcttta: lijk liet lioofd over de „entreeder nmsw binnen de ,,hei:jjge murenen bcwtreii, dat het cinde vain het eeiwaaixiige Parletneajl en de Ineenstjorling van Let 0ehceie Be® sche rijk tJians kiumcjn worden verwadM. CO URANT Be Burgemeester van TER NEUZEN brengl ter keaais van wie het aangaat, inzonderheid van de in het jaar 1901. geboren mannelijke personen, Jat bij (te Militiewet (Staatslaa1912, No. 'ithet volgende ie bepaald Artikel 42. Behouderis het bepaalde in art. Id wordt voor de »Mitie ingeschreven fo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die op 4 Janaari van,het jaar, volgende op dat, waarin htj het 48de levensjaar heeft volbracht, binnen het Rijk, 4a het Duitsehe Rijk of in het Koninkrijk Belgie woeopiaata heeft, of wiens vader, moeder of voogd ieder nteerderjarig mannelijk Nedeilander, die op genoemd tijdstip in een der genoemde Rijken woonplaats heeft; 3». ieder mannelijk niet-Nederlander, die op ge noemd tijdstip ingezetene van het Rijk is. 2. Toor ingezetene in den zin dezer wet wordt geboaden A de mindei'jarige niet-Nederlander, die binnen het Etijk woonplaats heeft; f». indien zijn vader, moeder of voogd binnen he! Rijk woonplaats heeft en gedurende de vooraf- gaaade aehttien maanden in het Rijk of in de kolonien of brzittingen des Hijks in andere werelddeelen wooaplaats gehad heeft 2o> indien hij zelf gedurende de voorafgaande aehttien maanden in het Rijk of in de kolonien of hoadHingen des Rijks in andere werelddeelen woon- jjlaats gehad heeft, tenzij hij in den zin dezer wet ten vader of moeder heeft en deze elders dan binnen het Kkk woonplaats heeft B. 5e weerderjarige niet-Nederlander, die binnen het Mijk woonplaats heeft en gedurende de vooraf- fgjinde aehttien maanden in het Rijk of in da slpnifn of bezittingen des Rijks in andere wereid- deefe* woonplaats gehad heeft. 3. Voor de toepassing van het hepaalde in het veplg lid wordt gehouden vOor minderjarig hij, die minderjarig is in den .tin der Nederlandsehe wet; voor meerderjarig hij, die meerderjarig is in den zin der Nederlandsehe wet. Artikel 13. Voor de militie wordt niet ingeschreven to. de ingezetene niet-Nederlander, die blijkt te behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aaa de* verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel va« wederkeerigheid is aangenomen. *\j, die blijkt in de kolonien of bezittingen des in andere werelddeelen woonplaats te hebben, mite dit niet zij ter zake van krijgsdienst. Artikel 14. Be inschrijving geschiedl ft. van hem, bedoeld in art. 42 eerste lid, odder lo. zoo zijn vader, moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats heeft, in de gemeente der woonplaats van vader, moeder of voogd too by binnen het Rijk woonplaats heeft, in de gemeente zijner woonplaats, tenzij hij in den zin deaer wet een vader, moeder of voogd heeft en dez* i* ee*e andere gemeente binnen bet Rijk woon plaats heeft o. zoo zijn vader, moeder of voogd in het Duitsehe Rijk e* hij niet binnen het Rijk woonplaats heeft, i* de geiueente Amsterdam 4. zoozijn vader, moeder of voogd in het Koninkrijk BelgHl ea hij niet binnen het Rijk woonplaats heeft, n de gemeente Rotterdam; a. mo hij in het Duitsehe Rijk en zijn vader, meeder of voogd niet binnen het Rijk of in het Kmiwkrijk Belgie woonplaats heeft, in de gemeente Amsterdam too in het Koninkrijk Belgie en zijn vader, meeder of voogd niet binnen het Rijk of in het PaMsehe Rijk woonplaats heeft, in de gemeente Rotterdam 2*. van hem bedoeld in art. 12, eerste lid onder 2o. too hij woonplaats heeft binnen het Rijk, inde gem*e»te zyner woonplaats too bij woonplaats heeft in het Duitsehe Rijk, i» de gemeente Amsterdam too hij woonplaats heeft in het Koninkrijk de gemeente Rotterdam 3u A. van hem, bedoeld in art. 42, eerste lid i »d»» 3o.t indien hij minderjarig is too zgn vader, moeder of voogd binnen het woonplaats heeft, in de gemeente der woonplaats i a* vader, moeder of voogd k too hij in den zin dezer wet geen vader, moeder i f voogd heeft of zoo zijn voogd niet binnen het Rijk wooaplaats heeft, in de gemeente waar hij zelf waoapbats heeft B. van hem bedoeld in art. 12, eerste lid, onder 8*., htclien hij meerderjarig is in de gemeente, waar hij woonplaats heeft. De in het vorig lid als plaats van inschrijving saageweie* gemeente is die, waar de woonplaats gevestigd is of was op 1 Januari van het jaar, vol gende op dat, waarin de in te schrijven persoon het 18e leveasjaar volbracht. Ten aanzien van hem, wiens iasefcrjjving te Amsterdam of te Rotterdam moet ge- i-ehleden wegens woonplaats onderscheidenlijk in het luiteehe Rijk of in het Koninkrijk Belgie, wordt de gemeente, waar de inschrijving moet plaats hebben, bepaald naar het Rijk, waar de woonplaats gevestigd is ef was op 4 Januari van het jaar, volgende op dat waaria de in te schrijven persoon het 48e levens- jaShr volbracht. Artike.l 15 ft Bij, die volgens art. 12 moet worden inge- sekrerea, is verplicht zich daartoe aan te geven bij dee bnrgemeester der gemeente, waar de inschrijving meet gesehieden. 2, Indien hij ongesteld of afwezig is, rust de verplichting tot het doen van de aangifte: a. indien het een minderjarige betreft, op zijn vader, moeder of voogd, mits de vader, moeder of voogd binnen het Rijk, in het Duitsehe Rijk of in bet Koninkrijk Belgie woonplaats heeft, of indien de voogdij is opgedragen aan een rechtsper- soonlijkheid bezittende vereeniging, aan eene stichiing of aan eene inslelling van weldadigheid op de hestuurders b. indien het een meerderjarige betreft, die onder curateele staat, op zijn curator. 3, De minderjarige, die in den zin dezer wet geen vader, moeder of voogd heeft, of wiens vader, moeder of voogd niet binnen het Rijk, in het Duitsehe Rijk of in het Koninkrijk Belgie vvdonplaats heeft, is, behoudens het bepaalde in het volgend lid, steeds zelf tot het doen van de aangifte verplicht. 4, Hij, die is opgenomen in een der in art. 16 ver- melde gestichten en inrichtingen of behoort tot de in het tweede lid van genoemd artikel bedoelde per- sonen dan wel in dienst is bij de zeemacht, bij bet leger bier te lande of bij de koloniale troepen, be hoeft niet ter inschrijving te worden aangegeven. 0. De aangifte geschiedt in de rnaand Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de in te schrijven persoon het ISe levensjaar volbracht. 6. Voor hem of haar, die tot het doen van de aangifte verplicht is, kan de aangifte geschieden door een ander. daartoe schriftelijk gemachtigd. Artikel 16. 1. De bestuurders van krank/inriigen-, idioten-, doofstommen- en blindengestichten, vangevangenissen van rijkswerkinriehtingen, van Tijksopvoedings-ge- ticliten en van tudhtscholen zenden jaarlijks voor 10 Januari eene opgave, ingericht in den door Ons te bepalen vorm, van de daarin opgenomen mannelijke personen, die alsdan voor de militie moeten worden ingeschreven, aan Onzen eommissaris in de provincie, binnen welke de inschrijving moet plaats hebben. 2. Ten aanzien van de mannelijke personen, die ingevolge art. 39 van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking van de Regeering zijn gesteld en niet in "een Rijksopvoedingsgestieht zijn opgenomen, ge schiedt gelijke opgave vanwege Onzen Minister van Justitie. 3. De inschrijving van de ia het eerste en het tweede lid bedoelde personen, zoomede van die, welke in dienst zijn bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de koloniale troepen, geschiedt overeen- komstig door Ons te geven voorschriften. Artikel 17. 1. Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt opnieuw ingeschreven lo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die na 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 1rtde levensjaar volbracht, en voor het intreden van het 21ste levensjaar zijne woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsehe Rijk of in het Koninkrijk Belgie gevcatigd heeft en wiens vader, moeder of voogd niet reeds in een dier Rijlien woonplaats had 2«. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die niel in een der genoemde Rijken woonplaats heeft. doch wiens vader, moeder of voogd na 1 Januari van het jaar. volgende op dat, waarin de minderjarige het 18da levensjaar volbracht, en voor het intreden vail diens 21ste levensjaar zijne of hare woonplaats binnen een dier Rijken gevestigd heeft; 2o. ieder mannelijk minderjarige, die nal Januari van het jaar volgende op dat, waarin hij het 18de. levensjaar volbracht en voor het intrpden van het 21ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, zoo hij of zijn vader, moeder of voogd binnen het Rijk, in het Duitsehe Rijk of in het Koninkrijk Iielgie woonplaats heeft; 4o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die na I Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en ioor het intreden van het 21ste levensjaar zijne woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsehe Rijk of in het Koninkrijk Belgie gevestigd heeft 5o. ieder mannelijk meerderjarige, die na 4 Januari van het jaar. volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en vocr het intreden van het 24ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, zoo hij binnen het Rijk, in het Duitsehe Rijk of in het Koninkrijk Belgie woonplaats heeft 6o. ieder mannelijk niet-Nederlander, die na 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden van het 2tste levensjaar ingezetene of opnieuw ingezetene is geworden in den zin van art. 12, tweede lid 7o. hij, die voor het intreden vau het 24ste levens- (aar ophoudt te verkeeren in een der gevallen, be doeld in art. 13, indien hij overigeas, hetzij volgens art. 12, hetzij volgens het hiervoren onder I0.--60. bepaalde ingeschreven zou moeten worden. 2. Met betrekking tot het bepaalde onder lo.60, gelden art. 12, laatste lid, en art.. 13. •t' Ten aanzien van de gemeente, waar de in schrijving ofde inschrijving opnieuw moet geschieden, geldt art. 14, eerste lid, met dien verstande, dat de plaats van inschrijving wordt bepaald naar de ge meente of het Rjjk, waar de woonplaats gevestigd is of was op den dag, waarop de ih te schrijven persoon, 1 f zijn vader, moeder of voogd is geraakt in een der ia het eerste lid van dit artikel omsehreven gevallen 4. Ten aanzien van de aangifte of opgave ter in schrijving of ter inschrijving opnieaw gelden de artt. 15 en 16, met dien verstande, dat de aangifte ge schiedt binnen dertig en de opgave binnen tien dagen na den dag, waarop de in te schrijven persoon of gn vader, moeder of voogd is geraakt in een der in het eerste lid van dit artikel omsahreven gevallen. Artikel 402, J. Met htchteni* van ten hoagste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden wordt gestraft de in art. 45, eerste of tweede lid, bedoelde persoon of diegene der in laatstgenoernd hd bedoelde bestuurders, die niet voldoet aan eene hem bij dat artikel of bij art 47, vierde lid, opge- legde verplichting. 2. Met gevangenisstraf van tea hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden wordt gestraft hij, die epzettelijk een der in het eerste lid bedoelde feiten pleegt. By de in art. 15 vermelde aangifte ter inschrijving lestaut gelegenheid om op te geven de reden van vrijstelling die de in te schrijven persoon vermoede- lijk zal kunnen doen gelden. Waar in het bovenstaande sprake is van vader, moeder of voogd, heeft znlks betrek king op minderjarigen en strekt de uitdruk- king „vader" voor het geval, dat de vader de ouderlij'ke macht of de voogdij uitoefent; de uitdrukking „moeder" voor het geval, dat de moeder de ouderlijke macht of de voogdij uit oefent; en de uitdrukking „voogd" voor het. geval, dat over den minderjarige voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan den vader of de moeder. De uitdrukking „curator" heeft be trekking op meerderjarigen en strekt voor het geval, dat dezen onder curateele staan. Waar in het bovenstaande sprake is van woonplaats, wordt ten aanzien van hen, die geen vrijwillige woonplaats hebben, dat zijn o.a. de minderjarigen daaronder verstaan de plaats, waar zij werkelijk wonen, en, zoo deze ontbreekt, de plaats van verblijf. Door of voor hen, die elders geboren zijn, behoort bij het doen van de aangifte ter inschrijving te worden overgelegd een nittreksel nit het geboorte- rpgister, welk uittreksel op aanvrage kosteloos wordt verstrekt. Ter Neuzen, den 5 December 1919. De Burgeineester voornoerad, J. HUIZINGA. Dinsdagavond word de najaarszitting <te!e Staten door deu Comtnissaris der Koningia s« Naam der Koningin geopend. Bericht van verhindermg voor deze verga- dering was ingekomen van de heeren Vm Kompu en Stieger. Al ededeeling werd gedaan van een aamtaBt Kon. Besluiten tot goedkeuring' van besluiteii' der Staten, welke, evenals enkele dankbete- gingen van betrokkeneu van te liuunen ojiziefc- te genomen besliiiten 1 oor kennisg'eving swr- den aangenomen. Een verzoek vau W. van Petegem e. a. oskA- gemeente-voldwaehters, om medewerking Jo* het verkrijgen van een bijslag op hun peodosat, werd ter afdocning in hauden van Staten gesteld; evenals een verzoek Van J. X van Arenthals te Colijnsplaats om het ovc-r- zetveer Kortgene-Wolphaartsdijk dag' en nsekt op ieder oogenblik voor het publiek open 4* stellen. Nog was ingekomen een verzoek der V«»- eeniging van Handelai'en in Granen enz. ae Zeeland om het stoons boot v. rkeer vr-ac Zeeuwsch-Vlaanderen naar Vlissingen te ver- beteren en een aiihaesiobetuiging van hoofdbestuur der Z. L. M. met dit adres. De Voorzitter stelde voor dit adres te stieV /en in handen van Gedep. Staten. De hier Adriaanse meende, dat het fillw moet worden behandeld door de PiwvinejzsJk Staten. De heer Van der Weijde, meende, dat tmj moeilijk gaat thans deze kwestie In de Provin cial e Staten te bchandelen, maar dringt de Gedep. Staten aan op zeer ems tig onder- zoek der bezwaren in bet adres genoemd. De Voorzitter zegt, dat in de af dueling*® alleen worden bebandekl de zaken, die voo*- bereid zijn en in een voorstel geformulwsiL De hcer Adriaanse acht het een punt van groot belang en zou gaame mededeelingen vsot Gedep. Staten ontvangen. De beer Lindeijer zou dit good vinden, ia die mededeelingen nog- in deze winterzitting- kunnen worden gedaan, anders wil hij de zaak ter afdoening aan Gedep. Staten over kttisi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1