No. 6923. Dinsdaer 2 December 1919. 59e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen M&simumprijzen. r SINHEHIAND. BUITENLAND. I Invaliditeitswet. Belaneryke wetten op komst. Het duurte- ontwerp. Weer een nieuwe „politieke" party. De marine-begrooting.* Een nieuwe Zondagswet. Landarbeiderswet. Nood in Hongarije. De onderhandeliugen met Belgie. s a. L> TER \EI/jEKS(UE De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekeud dat duor Zgi.e Exc. den Minister van L N. en Handel, met ingstng van heden de vastgesteide maximum- prgzen voor blanks Siroop, Masse (DrBivensmiker), Likeursiroop 42° B en 44° B en Confiseursiroop 42° B en 44" B, heeft ingetrokken. Ter Neuzen, 1 December 1019 De Burgemeester voornoemd, J. HDIZINGA. Vrijwillige Quderdoms-verzekering. de flrans in voorboreidiixg zijnde ver- plichte invaliditt.its- en Ouderdomsv erzekering, wWlke 3 Pejc. a.s». in vrerkingj treei|t, word! •CM aeer groote catjegorie economisch zWahkieui| ujtg)«5loitenEen zeer groote groep van diet \<m fewndueaijst zijnde personen kondjen ziclr ■Set de zefkerheijd viei-schajti:en op 63jarigen et* Wfikelijfcsdie uitkecring tie onlvaugen, fen-* ttj fcij een partaculiere verzekeri ngsmaatechap- n*. waarbij editor de premie aanmierkeiij'k hoo- tjrr is, dap die het Rijk vraagft en dieatenge- volge voor de inkomens van nog geen.' /2000 feeog is. Be Ouderdoms rente geeljt nu .aan ieder, die Hp# geen 35 jaar is, en die zel'f of wiens (wier ee4rkgenoot(e') niet Maar een uxkomelr i meer <fau> /2000 in dte jrijksjin(koms!gnhlas-It iig i* iwp^gesiagen, de gelejenheid zieli eta rit'wee- ri«tg 1* vepzejkeren. va|n! 3, 4, 5 iof 6 gulden per vwek op 65jarigen ieeftijd. Bove.idien word! Isi overlijdeni va,n den vefzekerde (mils niet hWwn 3 jaaj- na het sluitycn van de verze- k«r£ng f 100 uitgeikieeod (z.g. be^rafeniskos- i*OOs) tSoor het vcrkrijge'n van een uitkecring moet •dhjk r em premise door den verjzdke rdje be - teaki warden Daar editer de administi-taljie-. k«rien ten Ia<sty va,n het Rijk komen (on dus mrfajt van de te betalen 'premie af moeten het Rjfk geen winsjt beoogt, is het 't ie J rag dec pre late zoo laag als tnogelijk is eri kan he® par- ttculier in|tLabiof mocilijk met het Uijk con- r-im-eareu. Het bed nag djer pjremie is afhanke- m van den leeltfjd, waarop de verzekering twin it geslolera, en van. he! bedrag dee ver- latqgde uitkecring. Wordt bovendjien de ver- zeke'rde na 3 ja,ar n,a he® sluitefei van de veraekering blijvend geheel invalide, dan word! op zijn verzoek onjthevm van premieJjeta- {isg. Sei-wijl geadit wordt^ dat 'djeize premie door beta aid is, m.a.w. de' uitkcering blij-ft gBgsoa,nideeir1d fled urelide de eers<t(2 4 jaar nra bet bi wer- kirg treden Idcv wet, dns to't'3 Pet ember 1923, InMnen o0k de 35 toot 65jarigen zic.h verzeke- i'*i- (dus ook zij die onde'r de \erplichbe ver- jsikcring vallten,1. De/c groep kuiwicai we splijlt.ieii in firoeji I, dat zijn zij, die niet onder de ter- plieittoe verzekering vail en en firoep II, d;d zijn zij, die wel onder de ver- pHehte invalidjytejbswet vajien tfeor bcide gree'pen is ee i eenheidspremij t vaR 39 t ent ikz week va^lge t ickl (dat is de weekpremie voor eeirt 3tjarige). $iroep I krijgt op 65jarigen, Ieeftijd een uil- keering van 3 en. bij overlijden een som vasi 100 Sn)ep II kj-ijgt op 65jarigen Ieeftijd en Irij everlijdoii een uiitS»ejerurg die ania,n;kelijk is va* de betaalde' premien. Hp gi'oep I lijdjt het Rijk dus sdrade, waar- vo»r gedurende de overgangsperiode jaarlijks 31 Biiilioen wordjt( gestiort in het ouderdoms- foalds. waamit de renteir worden liekudd. ftp groep II lijdt het Rijk -geen scliade, wa,t weil he,t geva) zou zijia gewetest als aan deze fiep het^clfdc was toegiekend, als aan groep 1Bit heeft echter niet plaajfs, oindat groep II reads onder de verplichlje verzekering valt ea bet Rijk voor die groep daar reeds 21,5 ■aillioen per jaar bijpast. Tenslo(t,te de 65jarigen en oucKeresn: Deze oaj^vangen, indieii zij reeds geen ouderdonisr&n- |e genjoben een wekelijksche uitlvieering van 3, Oaarvoor moeten. zij le niet in de vennogensbelasling zijn aange- slageni op 30 April 1919; 2e een; inkomen van nunder dali 1200 heb- toea; 3e hoewei tot ai*beid in, staap niet lieb- ben nagelatjen door arbeid in de behoefte van zich en liun gezin fc voorzien Voor hejt sluiten,1 van d^ze verzekering zijn bij den Raad van Arbeid aanmeldingpfarmuLie- refa le bekomen, welke op porPrije aanvraag vR»rdem Ipegezonden,: Duidelijke vermelding van voBedige naam en voomamen, adres eh leef- is noodzakelijk. Bp de Tweede kamer is irtgekomen de Memorie van Antwoord op de Arbeidsbe- grooting. Minister Aalberse deelt daarin mede, daf in den loop van dit zittingjaar zullen wor den ingediend: le. Een nieuw ontwerp landbouw-ar- beidswet 2e. Een wetsontwerp tot berziening der Stnwadoorswet 3. Ben ontwerp tot herziening der Steenbonwerswet 4e. Ben ontwerp van wet tot bevordering van de vreedzame bglegging van arteids- gesehillen 5e. Een ontwerp tot uitbrpiding van het aantal loonklassen en tot wpziging van de premien der ODgevallenwet 6e. Een wpziginga-ontwerp der Huur- commissiewet 7e. Een entwerp tot regeling van de werkloosheids verzekering. Over een voor-ontwerp betrefFende de privaatrechtelgke regeling van de collec- 'ieve arbeidsovereenkomst zal biDnenkort het advies van den Hoogen Raad worden gevraagi evenals over een ontwerp tot re geling van de huisindustrie. Bij het ontwerp inzake de collectieve i.-rbeidsovereenkomst, dat echter eerst bet volgend zittingjaar wordt ingediend, komen aan de orde bet vraagstnk van de econo- miscbe bedrjjfsorganisatie en van de op- h< ffing of reorganisatie van de Earners van Arbeid. De regeling van het georganiseerd over- eg tusschen de departementen en de vak- vereenigingen van overheidspersoneel worden door den Minister van Justitie voorbereid. Met een wetsoniwerp tot wpziging van de Ziektewet wordt spoed gemaakt Zoodra de uitslag van de woningtelling bekend is, zullen maatregelen worden ge- nomen tot bestrijding van den woningnond. Thans worden reeds maatregelen overwogen, tegen het opzettelijk onveihnard laten van woningen. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend, houdende maatregelen ter be- i-trjjdisg van het onredelijk opdrpven en hoog houden van prpzen. Behoudens ondergeschikte wgzigingen is het voorstel overgenomen, door de staats- commissie van 23 Augustus 1919 te dezer zake bij de regeering ingedierd. Naar //Het Volk" verneemt, besthan er plannen tot het oprichten van een nieuwe poiitieke partij, onder den naam van//Groep voor maatschappelijke en ethische belangen''. Doel zou zijn het organiseeren van kiezers, mannen zoowel als vrouwen, die zich aan geen bestaand partijprogram wenschen te binden, maar die van oordeel zijn, dat ver- scbillende maatschappelgke vraagstukken meer dan tot nu toe op den voorgrond moeten treden in het poiitieke leven van het Nederlandsche volk. Zomerdienstregeling 1920. Naar wij vernemeD, ligt het in de be- doeling van de Directie der Nederl. Spoor- wegen om, indien de kolenvcorziening het slechts even toelaat met den zomerdienst, cie 1 Mei 1920 zal icgaan, het geheele treinverkeer we^r op den voet van vroeger le regelen. A lie beperkende bepalingen zullen dan worden opgeheven. De 6nelheid der psrsonentreinen zal dan zooals reeds g--meld werd weer tot 75 a 90 K.M. per uur worden opgevoerd, Nieuwe telegramtarieven. De telegraaftarieven zullen met ingang van 1 Januari 1920 als volgt geregeld worden 1— 10 woorden 58 cent; 1015 w. 60 cent; 1520 w. 70 cent; 2125 w. 80 cent; 26 —30 w. 90 cent; 31 35 w. 100 cent; 36—40 w. 110 cent41 45 w. 120 cent; 46—50 w. 130 cent; en voorts \oor elke tien woordeu 10 ceBt meer. De bftrek van sommige woorden in het adres zal vervalleD, terwgl voor het opgeven der telegrammen per telefoon 10 cent in reke- ning gebracht wordt C. B. P. T. T. De minister van Marine heeft de Memo rie van Antwoord op zgn begrooting inge- zonden. Er blgkt uit, dat de Minister het eind- cgfer der begrooting heelt verminderd met een bedrag van niet minder dan /5.785.000. De minister deelt tevens uitvoerig zgn plannen mede. De defensie-waarde van het aanwezige materiaal is gering. Een groot gedeelte zal worden opgeruimd. Van de zes pantserschepen blijven er vier in gebruik, nl. twee in Indie, een voor algemeene diensten en een in reserve. De overige worden voorloopig zonder ber- stelliDg aangehouden. Van de pantserschepen de #Noord-Bra- bant" en //Holland", die onlangs reeds uit de sterkte zgn gevoerd, is het eerste be- stemd voor opleidiDgsschip, terwgl het tweede zal worden verkocht. De zeven kanonneerbooten zgn alle on- bruikbaar, vier er van worden opgeruimd, de overige blijven voorloopig bewaard. De acht torpedobootjagers hebben weinig waarde, doch blgven behouden voor oefe- ning. De mgnenleggers i/Triton" en #Vulca- nus" worden opgelegd. De vier mgnenvegers blgven behouden, doch de Minister deelt mede, dat de diep- gang van alle iets te groot is. De andere torpedobooten worden ten getale van 15 a 20 opgeruimd. Bovendien zgn in Indie nog negen klei- nere torpedobooten, die eerlang ook uit de sterkte zullen worden gevoerd. De rest van het materiaal denkt de Minister voorloopig te behouden. Naar zgne meening kan onze toekom- stige vloot best aan uit een kern van klein materiaal. Er il worden benoemd een interdepar tmental commissie, welke zal adviseeren omtrent de samenstelling van de vloot. De bemanning van de schepen, welke voor Indie noodig zgn, zal hoofdzakeljjk moeten worden geleverd door de inlandsche bevolking. De Minister deelt verder mede. dat de op stapel staande kvu'sers niet zullen wor den afgefcouwd, doch wel de aanbouw van onderzeebooten zal wooden voorrgezet. La-ter van cL „Neptune". Eenige dagen geleden signaleerden wij een aitikel van de Vlngtieme Sieele", ge'iaspi- »eerd door de spgt over de mislukking der t nnexionistisehe planDen. Thans komt ook de Neptune" erkennen,dathet annexionisme bg de onderhandeliugen te Pargs volkomendchec heeft geleden, Het blad gaat in zgn woede over den stand van zaken te Pargs zoo ver, dat het beweert, dat Nederland in Frankrijk, EngelaDd, Amerika en Belgie millioenen voor propaganda zou hebben uirgegevenefllanceert de enoriuiteit dat Holland van de Duitsche regeering toezegging zou hebben gekregen voor raaterieelen steuu en hulp van een ijzeren divisie. De interdepartementale commissie onder leiding van mr. J. B. Kan, den secretaris- generaal in algemeenen diecst, heeft een nituwe regeling inzake de Zondagsrust ont- worpen. Het concept is thans bij de Regeering ingediend. Men deelt mede dat de commissie, waar- in ambtenaren van zeer uiteenloopende po iitieke ricbting zitting hebben tot overeen- stemming is gekomen en het ontwerp teD- slotte eenstemmig aannam. De netelige kwestie van de zondagsrust de afschafliDg van de van 1815 dateeren- re Zondagswet, zal dus spoedig tan de orde komen. Naar aanleiding *an een verzoek van het bes.uur dei Vereenigiug van Gemeenten in het kanton Purmerend ter bevordering van de verkrgging van onroerend goed door j landarbeiders, heeft de directeur-generaal van den Landbouw medegedeeld, dat bg wetswgziging voor den maximumprgs van j f 4000 voor een plaatsje als bedoeld in j de Landarbeiderswet andere regelen zullen worden gesteld. j Het Hongaarseh correspondentiebureau seint, ons van 27 dezer uit Boedapest Woensdagmiddag om 2 uur is te Boeda pest een afvaardiging aangekomen van het Nederlandsche Roode Kruis met een trans port levensmiddelen uit Nederland, onder eiding van den Nederlandschen eersten luitenant Houtman. Tot de leden der af vaar- diging behooren de Nederlandsche consul- generaal te Boedapest J. Clicge Piedderus attache Arend van Hoogstraten en de jour nalist Roehat. De zending van het Neder- landsch Roode Kruis bestaat uit zeven wagoDs met levensmiddelen, linnen goederen, dekens en geDeesmiddelen. Deze geschenken zijn, naar luitenant Houtman aan een journalist heeft meedegedeeld, binnen nauweljjks drie weken uit vrijwillige gifien van Nederlanders bgeengebracht. De zending is voldoende voor de verzorging van vier Boedapester ziekenhuizen. Consul-generaal Fledderus sprak de hoop uit, dat de in Nederland ondernomen beweging, welke zich ten doel stelt Hongaarsche kinderen naar Nederland te brengen om hen te versterken, het moge- Jijk zal maken, dat binnen niet al te langen tijd vele duizende Hongaarsche kinderen als gasten naar Nederland zullen reizen. De Pargsche correspondent van de//Inde- pendance Beige" schrgft, dat de sedert een paar dagen hervatte flollandsch-Belgische onderhandelingen nog tot geen beslissend jesultaat hebben geleid. Men krggt. schrgft hij, van den toestand een niet zeer gunstigen indruk, want slechts een indruk is het. Holland, dat eerst eenige concessies had gedaan, lijkt daarvan thans spijt te hebben gekregen en wil het met eene hand terug- nemen wat het verplicht is geweest met de andere te geven. Zoo is men gekomen in een diplomatische impasse, die niet bevor- derljjk kan zgn voor de betrekkingen welke dienen te bestaan tusschen twee naburige naties, die in vrede wenschen te leven. De honding van Nederland kan alleen uitgelegd door het feit, dat men er zich in Den Haag rekenschap van geeft, dat enkele van Belgie's bondgenooten of althans een van die bondgenooten, Belgie slechts zwakjes steunten dat de anderen niet begrgpen willen, dat met de berziening der traetaten van 1839 nog wat anders voor Belgie wordc bedoeld dan het regelen van zuivere econo mische garanties. Het blad voegt aan die mededeeling van zgn correspondent nog toe, dat sedert enkele dagen te BSfassel bgzonderheden omtrent den stand der onderhandelingen de ronde doen, doch dat al die tegenstrgdige be- richten voor het minst voorbarig zgn. Volgens de //Independance" is de uiteen- /etting van haar correspondent de eenig juiste. Dit werd haar ook te Brussel be i estigd. Een oplossing is nog niet gevonden. Dat alleen is waar. Die oplossing staat misschien voor de deur, misscbien laat zij nog lang op zich wachten. Dit ook is waar, maar verder nieuws moet slechts onder voorbehoud worden aanvaara, want niet alleen staan te Parijs Belgische en Holland- rehe gedelegeerden tegenover elkaar, o k belangen, die de Europeesche politick raken, /.gn daarmee gemoeid en daarmee dient men in Belgie rekening te houden, aldus besluit het blad. De „doorbraak". In New-Orleans Is lict work der „droog- legging" tengevolge van een voimi-s al) het federate hof, <1 at het oorlogsverbodp' iJ'- sjtjrijd met de Grondwet verklaarde, en de i egeeringsam 1 /tenaren onl eroegd vcr-ktaarde (tussdien "bcide te koine A bij d|en vedkoop van alcoliolische draniken, niet gedaan: Vele wiinkels, waar vroeger sHjejfken cir.ank \erkoclit werd, vele cafe's, restauriamls, kroe- gen zijn weer geopend en doen nu enonne zaken-. En' dus is de doorbraak gekomen en New-Orleans natter'' dan ooit: De regee ring zal van liet vonnis iIn booger iieroej) doen gaan, seintt nRe"uter" Oorlog met Letland. De Letiiiscbe' liegeteiing heeft haar Bt'i'j lijnsche verjjegenwoondiger tei-ugg|eroepen en bescbouwt zicb onder verwijzing naar de aamullen van de voonnalige Duiffeche troe- ]>eni onder Awaloff-Bermondt als in oorlogs- toestand met Duifsehland: De nog te Riga en Libau vertoe\ep(de Dultjsehe vertegenwootxiigers wonden daar- om evenieens teruggeroepenDe D uitscbe bladen merken op, dat, de toest/anden zoo goed als njet veranderd wortden, daar er niemand meer is oto oorlog te voeren: Rui- toentdien zijn reeds door de commissie voor de Baltjselie landeJi onde i hand el il igen over eem wapenstjilstand met de btevoegd-e Lctitj- sehe autoriteiten begonnen: De Lokal vnz zegit, dat de gronden voor de oorlogsx er;klai ring nie't zeer duidelijk z^jn. De Lettcrf hadden een reeks eischen gesJBgid, o,a.waar- borgen voor ecu ordelijke repatrieiTing del1 voonnalige Duitsche Iroepen, door generaal Von EberhardJ en onbescliadigde uitlevie- ring van liet oorlogsmateriaalVon Eber- baidt heeft nog pas 3 dageu geledjen den Letten uitdrukkelijk de nakoming van deze eischen tpegezegd: Het blad meent, dat de ware grand wel zal zijn, da,t, het Leitfsch kabinet Meyi'owitz UlmauLs tracht zijn go- schokte jiositie tc versterken): Tevens ver- neemt liet blad, dat de Duitsche regeering aan de Letfische ver(|egjeawoordigers bun paspooiden slechts zal verieenjen op voor- waarde. da;t de Duitsche ambtenaren, die nog in MiHiau en Libau zijn, ongohj;.idcrd zullen kunnen vertrekkeli Duitsche nota over Scapa Flow. De Dui'tsche regeering heeft gister tp Parijs eon memorandum beth efilende de aangele- geraheid van Scapa Flow laAin overliand,i- gen, waarin oca: er op gewezen wordtj, dat door de bij den wapens,t^lstapd vastgesteide injterneering der Duitsche ooriogsscliepen geenjszins ovc-r hun defini,!|eve bestemmjjig is heslist cn dat de Duitsche regeei iig aan liaai- pilcht had voldaan, door de schepen binnen den bepaalden terniijn naaj- dpn Fir;tji of Forth te zendenReslissend voor de beoordeeling der gansche kwerfje is bet feit, dat het in den grond boren der sche pen niet de' schuld is der Duitsche, maaf van de geallieende regeeringjenDe oor- logsschepen zijn in strijd met de wapenstdl- sitjand s hep al i ligenondanks de Duitsche protesten niet in een neut,rale, maar in 'n Briifeche haven geiutemeiendMen heeft zelfs nfet getracht de interueering in eon neutrale haven, bijv. een Neierlandsche of een Scandinavisch Jp verkrijgen. Daar de Ver-binding met het vadfei-lanid verbito- keu was, mo est adniiraal Von Reuler des- tijds wel aanpemen, dat de wapenstilsfcuid op 21 Juni afliep, waai-op hij volgens zee- mans-gebruik last gaf, de schepen lot zin- ken te brengen. In het memorandum der Duitsche regee ring, betreffende Scapa Flow, wordt veiti|er gezegd, dat admiraal Von Renter te Scapa Flow aan het gezag der Duitsche regeering was ontlrokken Hiermede vervalt elke aansprakelijkheid voor de Duitpche regeering Tenplotte zegt liet memorandum, dal die Duitjsche regeering uit dje-i hoofde elke ver- plichting tot vergocding' als onigegrond van de hand wijst: Daar de Duitsche regeering echter hierom het in kracht ti'edea van liet vredesverdrag niet verfraagd wenscht te zien, slaaf zij derhalve voor, deze kwestie voor te leggen aan het permanente hof van arbitrage in den Hftag. TER NEUZEN, 1 December 1919. Het wieerbericht van met Meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 772.1 Munchen. Laagste barometerstand 744.9 Thorshavn. Verwachting tot den avond van 2 Dec. Meest matigie Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt met regen- buien, later tijdelijk opklarend, zachter. Personeel Rijksbelastingen. Mef iAgahg van 1 December zijn verpiaatst de kommiezen bij 's Rijks belastingen. J. Van Iionk van Rreda naar Sas van Gent, G. van Oor.t, van Rotterdam naar St en F. de Mul, van Rotterdam naar wadil. De ouderdo.ms- en iir »iiditeitRverzekering De met 3 dezer in werking tredende onder-- doms- en invaliditeitsverzekering heeft eec oa- derwerp van besprekmg uitgemaakt in de ver- gadering van het hoofdhestuur dea' vereenigiog voor Staatspensionneering', en het ver slag daar van is, omdat daarin verschiliende zaken wer- den besproken die voor kennisneming in jraL meren kring van beteekenis werden geacht- in bi-ochu; evorm aan de afdeelingsbestureu toe- gezonden. Door de afdeeling Ter Neuzen wsa naar aanleiding- daarvan jl. Zaterdagavoac. eene vergadering belegd in het „Hotel de Com merce". De opkomst was, niettegenstaande feet een voor velen belangrijk on derwerp betref niet groot. Nadere kennisneming met versebii- lende bepalingen dezer nieuwe wet, die zoc- velen direct betreft, is zeker gewenscht. Critiek op de wet werd als zijnde thans teloos, niet uitgesproken. Men heeft thans de- wet te nemen zooals die is. Aangeraden werd dat alien die slechts deft- ken verzekeringsplichtig te zijn, zich aamnel- den bij de tusschenpersonen of bij den van Arbeid te Middelburg. Vooral den ouderen dan 34 jaar werd, vorar zoover zij niet verzekeringsplichtig zijn, aJtase deg-enen die niet in loondienst zijn en voor nias- der dan 2000 gulden inkomen in de inkomsten- belasting zijn aangeslagen, werd aangeradei! eene vrije verzekering te nemen. Men betaalt daarvoor eene rente van slechts 39 cent per week, en ontvangt op 65jarigen Ieeftijd f 3 sioen per week. Hoe ouder men reeds is, bse meer de Staat voor deze verzekerden als over- gangsmaatregel bijpast. Als men drie jaar betaalcl heeft, wordt bij eventueel overfijder f 100 ineens aan de nabestaanden uitgekeerd. In de vergadering weTd er met nadruk op ge wezen, dat over het algemeen naar het scbijait te weing zal worden gelet op het nemen eene vrije verzekering voor de vrouwen. AR* mannen die in loondienst zijn, en beneuen de f 2000's jaars verdienen moeten natuurlijk rijn verzekerd en krijgen op 65jarigen Ieeftijd pen- sioen. Dit is echter niet het geval met die vrouwen die niet in loondienst zijn en dat zijn er natuurlijk velen Ten behoeve va» die vrouwen cloet men verstandig, ten spoedig- ste bij den Raad van Arbeid te MiddelbuTg eene vrije verzekering aan te vragen, die. zoo als hierboven reeds aangegeven, op 39 cent per week komt. Dan zullen, als beide 65 jaar zijn, man en vnouw samen f 5 pensioen Irrjj- gen, terwijl, als de man eerder komt te over lijden de vrouw ook f 3 blijft trekben. Staande de vergadering gaven 'aan der se- cretaris, den heer L. J. de Tries, die zich 3c- reid verklaarde daarvoor te zorgen, versdiiiieB de bezoekers hunne echgenooten op, voor een* vrije verzekering. Wij verwijzen bij deze g-elegenheid otiit lezers ook naar het in dit rammer voorkomen- de artikels en de advertenties betreffende de invalidititswet. De toegang tot de Schelde. Nu reeds in he,t begin van Novenbes bfc- kend is gemaakt. dal hell Zuiden -an "M Noocdzec geheel vrij is van mijufin. vcrwan- dert men zich in scliecpvaadtkringen SB Vlisringen er over, dat Belgi e zoolang wa> hi met het weder op zijn plaats hi e i..on van het lichlschip .,de W;uiid(eiftn"': vvac -vioor de Wielingea, he(t best bc-aarirare zsaqgat, dal toegang geeft tot de AVestjerecheld^ to der de route naar Anjtwei-pen en Gent zou worden. t rwijl nu of van het smalle Oosi- gajt of van de ondiepe roule kings de Fftlgj- sche kust moet worden gebruik gemaakt De Staatkundig Geretormeerde Partij eo de verzekeringswetten. De Staatkundig Gereformeerde Partij beeft te Middelburg vei-gaderd om haar liouding te bepalen ten opzichte van de vc 'zekc-iri^- wettc!!, die 3 De< ember in werking tredoi Na een openings woo lid van dc/i vooi'zitter, Ds. G. H. Kerstrn, en uitvoerige I esprekin- gen heeft de ergaxiering de volgende icso- lutie aangenomen De) Staatkundig Gereformcerdiei spreekt overeenjkomstig haar pi-ograjnnm uit, dat vei-zekeringen hi strijd zijn me'- hell ge- loof in Gods voorzienigfn id, en da(b de sfaato het pecht mist, tot verzekei-ing te dwing« op st\raffe bij de wet bepaaid; adviseert den arbeiders, de rentekar.r^nief aan te nemen, of waai- deze reeds bezorgd is, ze t rug tc zen-len aa,n de i Raad vaa .Arbeid. wijl' ieder arheider geaclit wordt vcf- zekeid te zijn, louter omdat hij in het be- "zit is van een rentekaart. spreekt als haar innerlijke oveiftuiging uD, dat een werkgever de premies niet mag bo- (tjalen en zich llevci- moet la .en veroor- deelen, dan over zijn conscienBjje lieen W stappen, hoe gaame ze ook tjegenover de toezeggiajs van den minister, rakend een ontwerp van wet tot vrijsjieiling van bezwaarden, een ?e- gcmoctkomelide houding aanpjaim, kan zij ook den tijd tusschen 3 December ,en de in- werkingtreding van bedoeld we'isontwerp geen premie betale:i, wijl betaling zou zijn. God minder gehoorzaani <lan de mensc.heu, is van oordeel, dat) he't Christenpliclit is. dalt de patroon ook bij ziekte, oudeidom en invaliditeit voor zijn arbeiders npar aajn verenogen zo.i-gt, en verooixleelt bet onbarm- haijtjg aan den dijk zctten van hen, die nua voile kracht niet meer kunnen geven, billijkt met het oog op misbruik het oor deel des minirdjers, dat geei finam icel voor- deel getji-okken worde uit komende vnjstel- iing. besluit den minister- van deze resolu%¥. kensnis te geven en Z.E. te verzoeteh, lie! daaiiieen te willen leidjen, diajt bezwaaniest geheel vrijgesteld woidjen van verzekiBi-injgs- dwang en ieder arbeddpr, d'ije schrfFScljjlc verklaai-t, tegen verzekering bezwaprd te zijn, alsilan word,t vrijgesteld. De Weensche kinderen. Op eene verleden week geliouden verga dering werd ojp verzoek van bet Centraal comite te 's Gravenjiage, te Middelburg een t) 12 :n 6.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1