ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6915 Donderdag 13 November 1919. 59e Jaargan* ABONNEMENT: ADVERTEMTIEN BINNENLAND. BUITENLAND. Telefoon 25. Bit Blad verschijnt Maandag-, Woensdag- en Yrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bU de Firma P. J. YAN DE SANDE te Ter Nenzen. Per 3 rnaanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Ned (fend 1.40. Bij vooruitbetaiing: voor Belgie en Ned.-Indie y 1.80, overig Buiteniand f2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaiing 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Pcslkantoreb en Huippostkantoren. 0.1 Van 1 tot 4 regels 0.^0. Voor elken regel meer Grootere letters en ciiche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwfcf op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Intel vafie in Borland. Trotsky als bevelhebber. De eel ran Gabrielle Petit en miss Parell Terkoop en nitstallen van gebakjes verboden. De stakingsorder mnet wot den ingetrokken. TWEEDE KAMER. Yergadw'mg van Dirasdag. De Kainer besluit 0111 bij de algameeme be- eehouwingen over de Staa^ibcglrooling tt behandfilen de nio tie-Marchan,t; bejjreffeaide de inplelling van een h-'taatiscommisse ti>U ojo/derzoek v,an hut socialisalie'-fraagslfuk el de motie-Kruyt imzake de nationaliseetring van bet grondbezi.L Do zaak Van Groenendael. De heer Van Glroenendael deelt mede, dat hi} zich op 19 Juni naar hot brans die uontsulaat te Luik h«eft begeven tier visee- ring van zijm pas liaafr Frankrijk.t, De con sul kon bet visum niiq® geven eh rerwees n»ar den I fransenen gezant $e B ussel. Aan deneu heeft spr. op 20 Juni in een gesprek virklaard, in beginsel v„cinlander te zijn van luet insUtuut van referendum, en daaraan toegevoegd ovekltuigd te zijn, dat thaiib in Limburg voor Belgie geen meer- derheid zou zijn te vinden. De i e.T Koolen vijrklaart, da® de besdiul- diging van den pr(esiident dtp- KattieJieke Kamerelub een oiidvlmoud van Mn Van Groenendael met een ahdeire auitoriteit bc- tre.t Het blijkjt «u, dat do beer Van Groenen dael zijn fums®e pogingen bij onderen heeft herliaald., Voor de Katholieke Kamercluh Is de zaak afgedaan. Zij lieeft oniweerlegbc.re bewijzen, dat de heer Van Groenendael bij builenlandsrhq flUtorifeiten pogingen heelb aanigewend oin door volksstemmirag t(e komen kit1 afschei- drng van gecLeelten, van Limburg. De heer SehapUr vraagt, of de Katholieke Kair.erdub in besloten vergaderinjg de be- vijjzera wil overlegge'n. t De heer Kooleni viy .laart, dat de naam odder absolute geheimhouding is xneegedeeld. De iieer Van Groenendael zegt, dat het absotuut onjui gt is, dat liij te Brnssel met under© aut i*i®.>iten heeft' gesproken'. De l.ecr Sehapcr wenscht inlichtingeu vah de regetfing, lietzij in comitfe-generaa!, ho), zij in Let openhaaxt Minister Buys de BetVenbrouck zal met zijn ambtgenoojt van buiienlandschc zaken overleggen, of op een of andere wijze anl- woord is te gleven op vraag van den heer 'Schia.perV De zaak—Van Groenendael is hi (rmede voorloopig in de Kan/dtr afgedaan. De Leer Kyuyt (B., v. C. S.; vraagt vt'rlof to* het houden van een intf rpellakie ovetr het ir.tterneUringslcainp te Hardcrwijkj De Kamier ving daaraa aan met de Alge- meerae Bcscliouwingen over de Staatebe- grooliug van 1920, De heer Rink (u.4.j brengt hulde aan di rege.ring, met reserve Jan aanzien van de mimislers van Ootrlog, Marinle en Financien, Spr. wijst voortjs op de noodzukelijkheid van beperking van belasLingvciraoogmgdoor mkldel van Le/.uiniging op de staa|t|3:uitgaver.| Hij is voor een staatscommissie inzake so- eialisa lie. De beer Vissqr van IJzendoorn (v. 1is met de regeering eea ®egens tender van een militair vetrbond me® Belgie, Spre'ker ver- waeht van hqt befrekken van de Earner in het buitenilanidsclie beleid niet veek Even- wel dienit de Ivamer van tie vc.rcn te worden gehoord over den inhoud van het mot Bel gie te sluitpu tractaat, Nederland en Belgie. De Nation Beige schrijkV De. Belgiscbe regefing heeft in Den Hiaag opheldering laten vragen inzake hot incident met de Belgisdie vlag, die te' Braskens vc-rbrand is. De Nation Beige niaakt) melding van een nieuw incident in de haven van Brouwers- haven, wpar het Belgische sfoomjacht Java voor anl.er lag, Nederljandsche militainen em burgers hebben dm kapitein van hof jacht aaiigevallen en afgeranseld, vefvolgehs hebben zij de vlag weggenomen en het jaclit laten zinken, Nadajt de kapilie'in zijn be-. klag bij de Nederlanidsche militaiire over- heid had gedaan, heeft deze het sehip la ten. lichtjen en dit, onder voorwendsel van hers/tiel naar de haven van Zijpe Jaten breli- geu, waar zij l.et vasthoudti De Nation Beige voeg® hier nog aan toe, dat er een officie'ele Belgische nota aan de Nederlandsche jregeering gezonden zal wor den, Naar aanJuiding vans luat hovens^iande »eldjl men, lafc liedenmiddag op het dena- )|Bii,enA van .^uittnlanidsche' Zaken nog niels bekend was van een Belgische nofli in-. Hake let incident Breskensg Genoemd idepar1|emenil c^roeg verder geen kennis vah een. ineidenjt te Brouw; f.shaven, De burgemecsltxT van1 Brouwenshaven deci de onte.i corr-spondcnt mode, dat van het door de Najliom Beige geinelde incident al- daar. Tileis bekend is. -- innr-i-rrn n iiimin mn in >52 De party van, ua;Si 'male politick, die een lijst van candidate! voor due vc Srkie^ingen ingediend heeft. onder Jen aam van „bond van nation^le herleving" heeitj (e Brussol een biljrl lath" aaiip.lakken, waarop bet Iceet ,.De vegcclring is bezig met ondcrhandelin- gen, over de h-yziening van de vtrdragen van 1839 tusschen Belgie en Nederland. Na verschillienide eche'es, die le wijjitu zijn aan haay jgebprek aan flinkhcid, heeft zij in Augus tus het minimum; van haar eischen inzake ecomomische vrijheid en milftaijre veilighcid openbaar gemaakh- Zij vetrbond zich daar- door legenovc r het land liever do onder- handelingcn af te bre'ken, dah voorwaarden ;iar.l$e i.enim, 'die Ibleven beneden die eiscneh van levenshelang^ Maar ziet. Jt> Let oogenblik, dat de aan- dachife der openbiife tneening door de vcr- kiezingen in beslag genomen is, bercidt de rege.fring zich voor een accoond aan le nemen, dajt ons slcchtfS een deed der ge- eisclite econoniische voordceftn geeft en uiiB elke vciarbo|rg van militaire veiligheki outhoudl De Schelde zou voor ons ge- slojten blijveii in oorlogikjd, terwijl het af- gestjane I imburg wijd open zou blijven in oorlogstijd vo", r de Duittchere. lht ver- drag van 1919 zou ergiei- zijn dan dat van 1839, liotwelk ons althans juridisehe waar bor gen gafU Zullen wij te©laten,, dat de l-egeciring de ze men we voriiedelring aanjic«mil^ dat ziji dezen hiajB-en afstand ondertceken IN Neer> De Gamers, die uil de aaiiBtaande vejrkie zingen tte voorschijn zullen komen,. moeiien luide den wil van licit Belgische volk ver- koiudigen, om, in afwaelating van guns'igo diploma,tleke omstaudlgheden, de besprekin- geni sljaken, wantneer Belgie nith alles verhp-ijgjt, wat dje rcgccr|ing zelf noodzake- lijk geucht heeft voor zijm welvaart en voor zijnveilighcid mjder de candidaten van het comite van untionale jioli'^iek irnltf men. onder ahdie|rc den journalist en lettltrkundige Pier.o Nol- homb. een 'industrieel Vlemiirc-. een !re- serve-viiegcr-luit^niant Thieffry, taie, Goedkoope rijst. Is het Weekbtad voor den Handel in Krui- dpniiersw.'fen goed ingelicht, dan is een partij r-jiJt' aanyekocht die p gen dm prijsi van 74, dus plus minus 2U beneden de ie- genwoordige notching, in deh handcl zal kunoen worden gel.rachl., Le Tel. kan mbdedeele'n, dat In® week- iilad indendaad goed is ingelicht. De te verw.acliien fnjsjti, die ovei'igens eerst over een. paar rnaanden hicfr te vcrwachten is, zal van mindei-e kwaliteijt zijn dan de rijst die thauB verkrijgbaar is, maar toch nog zeer goedl\ I nit us.cel. en. Leshiat de vefwachtfing, dat, de prijs van dje jrijst reeds eer zal dalen, daar toch [tegenj den thanss geldeaideli prijs nie's verkoclit wordV Deze om: tandigheid zal allicht aanleiding zijn, da> de pollers toit; prijsverUigiiig over gaam Veevoederkoeken. Het is den inini.si't'r van Landbouw gc- blekeii, dat de maajtregel. genoemd in zijne bekendmaking van iti Oclfj jl:, Staatseou- rant no.. 221, met beaii'uwoojr.ltj aan de be- doeling, doordien hij niet lekutj tot een ver- lioogden invcer van lijnmeel eh lijnkoekeid Onder inlrekking dezer bekendmaking wordt idaaTom door hem bepaaid, da,® de uitvoer van alle sooytrn veevoederjkneken verboden is.i Het viiegfonds voor de vlucht Nederland. Het Viiegfonds voor de Holland—Indie-; vlucht ii /50,000 is volteCRend, inclnsie'f de 10,030 v.an de regeering. Middenstandswoningen. Bij K. B. is bepaaid, dat de Minister van Arbeid ten behoeve van den bouw van mid- denstandswoningeh ujjt 'sRijkskas aan gt* meenJten bijdragen kan toekennen tot Ben hoogste het drievoud van het bedrag dat voor iietzelMe doel uct 'de gemeeniekas wc^Jt beschikbaar gesteldu De bijdjragen worden alleen gegeven voor middenstandswoningen, waar van de liui<r prijs niei overeehrijdt een bedrag, door den minister vaA te stellen. De doorvoer van steenkolen. Te Anitwerpen vrcesde men de laatjsie da- gem, dat Frani.Jrjk zijn beto.te beureffenme den doorvoer van de steenkolen uit hei Huhrbeki.en ov.p deze haven fiiethouden zou, daar reejs geme'ld word, dat aaxuzien- lij.ve lice /eeliieden. ,e lioitf.rdam aangekomen ware.i. ilians verneent men, dat deFran- sci.e regec|ring lw.ee JLelgen met de over- schepinig van deze steenkolen tp Ani'wcrpen heeft be!as®, en dat eeli contract afgeslotm is voor een hoeveelheid van minimum vijf- iionder-duizend ton in de maand. Duitsche steenkolen voor Frankrijk. Le Nation. Beige bei'iclpt, dat Vrijdag- uit Duiltschland 10.000 ton steenkolen uit Let Roerbekken. in Rotterdam zijn aange komen.i I ranirijk l.eeft de noodige sche- pen. gezonden voor do-cfvoer naar bmn; kerken en Iiouaan. De Nation Beige" wsijt op de waarbotrgen, welke gegeven waren v >or doodading der kalen via Ant- werpenc- De oorlogskosten. Franlijrijk s ocrlogskokten bedcagen, vol gens herziene -ijfers, meegedeeld door, de begroolingsconnniSsie een totaai van 133 liard ifraUos voor het ecrute jaar. em de uitgaven v-.jor de' verwoeste sire ken. De ensiocut-n woi-den gerekehd op 1.5 mil liard Kramcs voor Let ecrsite jaar. De verliezen aan dooden. Van de verliezen aan dooden, die de le g'ers de.- bonrigenooten gedujrende den oorlog to® aani November van vcrle'den jaar gele- den liObben, heeft Louis Maris, rapporteur van eeii van de Kamer-commissies dczcV dageu de volgende cijfers medegecteeldBel-, gie: 44,(XX) dooden; Amerika 111,000; Gl\- Brilitaunie 869,000; Griekenland: 12.000; Ita lic. 494,000; Roemeniie: 100,000; Servje: 369,0(X); Frankrijk.1.398,515. Het aairtal ge- wonjden in l.et Fnmsche legdr iicekt2<.«00,(WXJ bedraget'y. Volgens liet i-appckt van Maris bedragen de kosien van den oorlog; 159.000,000.000 frank. In een mededeeling van Renter wordt hog gezegd, dat deze verliezen bojteekenen, dat- Frankrijk op elke 27 bewoners 6cn man verlorenj lieeft; Servie op de 32; Groott- Brittannie 6en op de 57; Ilalie den op de 78; Belgie ddn. op de 150; de Vereenlgde Stcjten ddn op de 1000.1 De witte vlag der Dnitschers. De Fransclie regeering lieeft dc Belgische regc ring een stuk van de wit e vlag aan- gelxidiera, onder welke dekking de Duitsclu parleir.eirlaijrs. die waren betas® met hei; vnagen van den waperasliLstaud,' den 7den November 1918 de vu <r!inic iiebben over- schredent, Hei kti a k I in.'.en is in een lijst gezct eX op leer bevesfigd, waajrop het volgende schrift (teat: „Gedeelte van de wiltiie vlag. onder wel ter dfikkinig dc Dui'sche p; flementjairs den 7dera Noxember 1918 om adit uur 's avonds ira de Franschje linies te Gapelie wefden orltrangen- Ilier; kwam het fcro'.s; lie I)uitech- land om vrede smeeken, weiend dat hei overwoninen was.'' De toestand in Egypte. Omtre.i]|tj deu ipestarad in Egypta, waa'r volgens igeruchten, een.nieuw oproer is uit- gebroken,, geeft sir Valentine Cliirol, die lan- gera tijd aan het department 'voor Bui hud. Zaken1 werkzaam was en kennis van Figyp- le lieeft, een oin-usfwekkend beeld. In het heele larad heerscht een geest van opstand eni verzel., Ook de beste en vroegcr tc- genpver Engeland meest loyale inwoneiri vara het Nijldal voelen zich diep gekrenkt over de wijze, waarop te Louden siracls 1914 met de belangen van lie.t Egyptische volk is omgesprongenOradcr de a.rbeiders [reft men in. zeer liooge mate het soorl gevaa.rli.jke on- tevredenheid aan, waakaan men den naam v.am bolsjewisme kan geveii, en onder stu denj'.en heerscht er sinds jaren een iiiicllec- tueel radicalisme, da.t (zijn ocrsprong vimR ini iiet onderwijs, dajt de Engelschen zelf hebbera i ngevoerd? Cliirol is overluigd, da® de komsL vara den nieuwen oppercommissaris der Engelsche re geering, lord Milner, het teeken zal zijn van eeni zeer ornstige ui.jjbarstjing dier ontevre- derahei d. Een .algemeene works taking is dan zeer waarschijralijk., Nu reeds heeft de regeering ®c Kalro aan het volk moeten beloven, dat zij bij de komst van lord Milner aans.ttonds zal af- tredera. Blokkade ten gunste van Belgie. De Eelgische deparlement van Mafine heefi gedaara gekregen, dat de blokkade der Oost- zee.iavens zal opgeheven worden ten gun- die vara die Duitiche schepen, welke liout voor Belgische havens komen laden. De verkiezingen in Belgie. Tliaras is het aatiftd der kiezers bekend gewome.i^ die over iiet geheele land zuilcn mogera melneinen ami de verkiezingen bp ;ii£. Zonldag. Er zijn er in 'tge'icei 2,100,000, die alle i een stem kunraen uitbrengen voi- gents oe nieuwe wet. In 19,4 waren er l,/9i 13j kie ers, die'volgeras het in cr.'oudi- e s .e nr.c. <t ov. (r 2,012 433 steinmeni Leschik- ie. j. he 2200 solda.en, die in hot beze.te Duit sche gebied verbtijf houden, zulieu Dondclr- dag aani de stemming dcelnemen en limine stembiljetten zullen verzegeld raaar Br.ussol worden gezonden en Zondag itegelijk met dc andere worden geopend. Ira het district ItTussel zullen 1627 \rou wera aan de stemming deelnemen, nl. fie weduwen van de soldaten, die aan hotj front zijm gesneuveld, en zij. die onder hei Duit sclje Rewind om politieke reden, gevangen iiebl'.en gezeten. De vloot der toekomst. Lord Fisher, de bekende Engelsche admi- raal, die itijdens den oorlog ten tweede male eenigen tijd aan he® lioofd van de admira- liteitj geplaalst is en over wiens ockwaani lieid en scherp inzicht wet geen vers chit van oordeel zal beslaan1, voert een lievige cam- pagne iegen he® bestaande marine-bestuutr. ,,Sack tlie lot" staat vaak aan het hoofd van zijn arlikelen geschreven: „ontisIa den lieelen troep menschen die tjhans nog Jion- derden. millioenen nuifferoos vocv de maiTne doen uOgevenf Onder den litel ,.De vloot der toekomst" schrijl'i de ndmiraal tliaras een ingezoniden stuk ira de Times, daft merkwaardig geitoeg is om iets erupt mode' te deelen, „flet is zoo lielder 'als de "dag, dat een toekomstige oorlog ter zee geheel en) at uit sluit het gebruik van; eeiiig oorlogsschip, dat lijet ondei- waiter kan gaan, omdat de lracht scliepen het daaFtoe dwingen zrallen/ Waa'r- om behouden wij dus nog een van de tegenwoordige of tlie present tot")? En nieit plleen dat, maar wij mocIRn ook alle tegenwoordige admikaals en hoofdofficicr.cn afscliaffen omdat zij voor het nieuwe werk („the new job";) niet deugen. Zet ze .alien in eeni of glider musmn als bij v. Greenwich Hospital era ktehoudt de ondcrzeeiA's era Co., „A1 wa(t gij noodig liebt is he® tc.gerawoor- dige marine-gedeelte van de lucnEsttrijd- krachien dat is de toekomstige marine era die zal n maar een paar milliom kosien Wat de admiraal verder zegt over de 100 miliioen pond sterling, die he® ooriog.-,- budget raa vclen wapcnstiIsland nog vraagt era ziju ppmerkingen over het feft, dai de paar miliioen ,voof de marine luclitkracliten noodig, de vierhondi rd miliioen1 voor het leger onnoodig maken, kunnen wij voi|rbij- gaaiX Maar wij wilien op de uitirag van zu.l!<j een hekwaam man als l ord Fisher de aandacht .vestigera in verband me® onze mairinfj.' Wij zijm Oivertnigd, da® ook onze marine zich sleclits met het leggera van mijnen, met on- derzeebooten. en nut in;arine-Iuchtvaart. jnoet bezig houden. Wat voor een staat als Enge land misschien waar is, is voor Nederland zeker waar. Tocli gaan wij voort nu® het bouvven van schepen die, hoe dan ook en onder welke omstandigheden ook, nie® de allergeringste gevecli®swaarde hebben. Schepen die als slagschepen, ze'.fs al zou den ira tegenstcUing met Lord Fisher's meeniing slagscliepera wel waarde blijven. behouden n.iels beteekenen en op geeli enkcle wijze in eenigen zeestrij'd van he® al large rings to nut zoudem kunnen zijni Er is aan begonnen daarom gaat .men er nice door. Maar als de afwerk ing nog maar 100 gulden mo est kos- tera, zouden wij adviseeren die 100 gulden ®e hesparen eri ize'ker nooit de kos®en te ma- keip van deze schepen in dienst ®e stelleh. Worden er pogingen gedaan 0111 onze ma rine le her vc mien tot een macht van onder- zeebootera, vliegtnigen en mijnenleggers? Wij l'.ebhen thans een jongen minister van marine Ios van alle vooproondee'len om- fa-en® xhoegcre sirijdmiddelen opgegroeud, Als deze minister van marine niejt met kraciit en sltelselmailg een nieuwe irichling wil injslaan, van wien kan men iiet dan verwachterV? De bijzondere corre»pondeDt van het arheidersbiad, de ^Daily Herald" seint uit Warschau De Poolsche regeering is voor- n-niens alle oorlogvoerende partgen in RuslaDd uit te noodigen op 25 November den strpd te staken en gedelegeerden naar Warschau te zenden om te confereeren over een onmiddellijken algemeenm vrede. De groote mogen^heden zpn evenmns uitge- noodi^d gidclegeerden te zenden om aan de conferentie deel t« nemen, welke men zich voorstelt op 15 December te houdeD. De so jetbladen melden, dat Trotzky bans, tusschen zpn bezoeken aai Petrigrat en Moskou, rechtstreeks de fui.ciies van militair hevelbebber uitoefent. De #Pia*da" meldt, dat hij onlangs bg het vierhe en het zevende leg-r deelcam aan de besprekmgen van dpn staf en som> zijn uieeriu g le-ien de oppositie in doorzette. G-f-n strategi-ehe beslissifgeo in het noor- rien zijn geldig zonder contraseign van Trotsky. ffHet is indrukwekkend", schrgft de coth- respocdent ter plaatse van de ffPravdawT #onzen grooten leider, nog in de bescheiden glimmeade blauwe broek, die hg vermoeda- Igk uit zgn Amerikaansche ballingschap mee terugbrachf, in zijn schapenvel en met geen enkele aanduiding van den krggsmae behalve zgn hooge laarzen, laogs de ge- Iederen te zien rijden, de verdedigers van. het proletariaat begroet ud met den ouden uitroep „Heil, kinderen", waarop hetgeest- driftige antwoord volgt#Heil, kameraad Trotsky, wg zgn big ons best he kunnea doen." Het nummer van 20 October van de anti-bolsjewi8tiscbe #Obnovlenie" bederfl deze idylie door de mededeeling, dat koloae? Pasjoetin, een vroeger Tsaristisc-h cffici«r zoo kwaad was over Trotsky's onbevoegde critiek, dat bg hem van zgn paard tloeg. Pasjoetin werd onmiddellgk doodge eholee door Trotsky's Basjkiersche lgfwacht. Bg ministrieel bealuit zgn de cellen is, de gevaDgenis te St. Giiies (Brussel), waar Gabrielle Petit en miss Caveii hebben vei- toefd, alvorens door de Duiischers te worde» terechtgesteld, ffnationaal relikwie" gewor- der, d w.z. dat de beide eellen nimmer meer voor gevangenen zullen word«» gebruikt. Zondag heeft op initiatief vaa den bond van politieke gevangenen dc plechtige inwijding van do beide cell®* plaats gehad. In eel 37, waar Gabrielle Petit haar laatste lerensdagen hetfr gesleten en wa»r zich nog het eetgerei en eemge toilet- ben oodigdhecen van de veroordeeldebevindea heeft men geheel bjj toeval een door Gabrielle Petit zelf aangebracht inschrifl ontdekt: »Gaty Peiit, 23 jaar, gearresteeri 2 Februari 1916, ter dood veroordeeld Maart 1916. Met de mattelaren maaks men de verborgen helden der vrgbeid". Onder orgeltonen werd boven de ingang van de eel een metalen plaat onthuld met de woorden Gabrielle Peth, 1 April 1916 d; or de Duitschers g» fusilleerd. Zjj verhief zich heJdhaftig. Zjj viel als martelares. Daarna toog d& stoet naar eel 23, waai Edith Cavell verbljjf beeft gehcuden. Bo en de deur is de Britsche v|ig aangebracht ec de woorden: tfEuth Cavell, 12 October 1915 door de Duitschers gefusilherd. Zjj t ff rde zich op voor bet Roode Kruis. Zjj gaf zich voor haar vaderiand." In de eel hieg het portret, der doode, met bloeme® getooid In Belgie is de verkoop en het uitstallea verboden van gebakjes van meik of eieres gemaakt, zooals roomhorentjes, roemsoesje®, fluitjes, niertjes, crtque en -boucl e, am- basi-adeurs, eiertaartjes en dergelijke. D» overtredingen worden gestraft met 8 dagea tot 3 maaLden hechtenis en (of) 26 tot 300 franken boete. Zaterdag heefc rechter Auderson van het districtsgerechtsbof t8 Indianapolis voor loopig uitspiaak tegen de leiders de sta- kende mjjnwerkers gedaau en gelast, dat de stakingsorder voor den 11 November 's avonds om zes uur inoet worden inge trokken. Bij bet begin van het verhoor verzoeht de v> rd> diger het verbol nog een week uit te stellen, aanvoerend dar de onderbande- liugen met de regeering over het geschil Zaterdag a.s. geemdigd zull-11 zjjo. De assistent-attorney general, Amev, verwierp dit verzoek. Hg zeide dat de wet op de distribute van levensbeuoodigdheden nog in werking is en dat de brands off-n-con- trole sleehis tgdeljjk is gestaakt. Hg haalde het decreet van den president van 29 Get n de jongste amendementen op <re wet Is bewjjs aan. Verder las hjj d-- bood- chap van Wil-on aan de nigoweikers van en 25sten Ocober voor en z-idj, dat deze toestand zoo juist weergaf, dat er weinig aan behnefde te worden toegevoegd. Rechter Anderson deed iiir,i>praak en ge- 'aste mtrekking van het be^el tot s ak-n. Hg zei e, dat er alleen sprake was van hand- having van de wet. Het is absoluut mgn plicht de wet te handhaven en geen persoon of grof-p van personen heeft bet rechf deze ond-r den voet te loopen. Als wij het ge- it gite deel toegaven, zoud-n wjj d- ^roiid- slageu van de republiek ondermgnen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1