Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6914. Dinsdag 11 November 1919. 59e Jaargang 0BM1IHTEBAAD. Begeeringsbloem voor Beschuitbereiding. Rroodkaarten. BIHNENLANP. B U I T E N L A N D. De luehtpost Londeo—Parijs. De strjgd tegen de bolsjewiki Een waar^chawing aan de nentraiea- Een gemeenteraad uiteengejaasd. Leniging van den nood in Weenen. Collecten. TEB SEC2MSCHE CODliVT De Bnrgemeester der gemeentc TER NEUZEN auttrfkt bekesd,dateene Openbare Verg adering van den Gemeenteraad zal worden gehoudec op Dnmlrriltij den Id Xov. ISIOi des na- middage tea 2 are. Ter Nenzea, den iO Nov. 1919. De Bnrgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. -■ De Bnrgemeester van TER NEUZEN maakt bekead dat de bakkera die tot nu j toe bloem voor de beschuitbereiding ont vingen door tusschenkomst van het distri- butiebedrgf, hunne aanvragen om regeeriDga- bloe* voor fle beschuitbereiiing uiterlijk v66r 17 November beboen te r:ehten tot den Seeretaris van deD Bond van Beschuic- fabiikanten in Nederland, Mauritsstraat 2 te Dordreeht, onder opgave van de ver langde hoeTeelheid regeeringsbloem in Kilogrammen nitgedrnkt. Aanvragen na 17 Novemberingezondtn, zullen niet in behacdeling wordm genomen. Tegelgk met de aanvragen zal door d-i aanvragers aan voornoemden seeretaiis zg over te maken een bedrag van fl. 0,20 per 100 K.G. aangevraagde bloecn ter vergoeding van administratieko* en. Ter Neuzen, 10 November 19^0. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Bnrgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat voor het 116e tjjdvak (12 t/m 20 November 1919) geld'g zgn de POOd-bruin geklenrde wittebroodkaarten Ter Neuzen, 10 Nov. 1919. De Burgemeester voornoemd J HUIZINGA. Vervoersmogelij kheid rn^edi«nd is aen wetsonlbwerp horedende maatregeden ft<r voorkoming van de gevol- ^eni van een t©koi'|t aan vetrvoersmogielijk- heid, tepalenrie prn., dat de minister van 1, N, en H. lean vorderen, dat voertuigen «ns fvelodietren zijner beschikking worden gws'jeld, om ovi reenkonrdig zijn© aanwijzin- gwre te wtudetn ge'Lnuk.t. Ten aonzien van spooi-wegen, die Ifam- wagere zijn ,in den zire van ark 1, eersttp Bd, lejter b, der Locaa',spoor- en Tramweg- njet, kan de minister 'he't geheele of gedeel- talijke gebrulk van den spoorweg en van b«t daai)6oe bchoorerude materiaal vorderen Dez« i-egeling wotrdt door de rqgeering npodig peacht wegens de blijvende gevolgen van den crisLstijd, die in geval van liood ^esloiffln water bij vorsb) ook hier een te- kort aan vet-voerruiddelen zouden kunncui venoorzakfliu De Minister van Marine. Er zijn jiarde woorden tot dezen minis ter pjepieht in het lafdeeliregsverslag der Twee de KaxrJer beijreffendc de begrooting van M«ri nxv Algemeen was men van oordeel, dat, nu kal vaw porlogservaringen kuiihen wcrdch benul, de tijd gekomen is, om 's ministers orerdeel te yernemen onrlfcnt de taak, die voor oresre marine in de toekomst is wegge- legd en omtreret soort en aant'al van sche- pere, waannede ifiie taak zal zijn te vcrvul- BnA" Ian „z«er veel leden" beireurden hot dat zij ook zelfs in', de Mem. van Toeltoil deze begrooting niiet|s velmamen over de denk- beeldeir van den Minister, terwijl er drin- gemd fcehocfte is aan een. krachtig beleid. Pit niets blijkt dab de Minister het zoo belangrijke Malrine-vraagstuk irns'tig in stu- dte heeft genomen.. Men aclitte het moei- lijk het door den minist r gevraagde ver- trouwen in zijn plannen he blijven schen- kem, nu pog niets van zijn voornemens (er ter kenjnis van de Kamtf zijn gebraclit Draadlooze telefonie. diet Soer. Hbl. van 3 October sChrijft. Het is (e verwachtien, dat wij zeer spoe- dig op Java draadlooze telefonie zullenjheb1 ben;, Sedert eenige dagen ver to eft' alhier de luit. der genie Van Vianen vah de militaiire draadlooze telegraafaideeling te Tjimabi, wien het gelukt is, schi'dtrend geslaagde proeven' met een draadlooze telefoon let aemen; hij hceft nl. draadloos-telefonische aansluiting van liet' Marine Ekablissemcht met l;®t wachischip op de reede verkregen;. D« proef wtrd genomen te midden van het rumoer van electro-m0t|oi1en en dynamo's, welk lawaai niet door de telefoon werd overgenomenzij btracht zuiver alleeai de stem van1 den spreker overv Vandaag zal worden geprobeerd om ver- hinding te krijgen met een torpedoboot^ die met dajt docl zee zal kiezeii Als ook deze proef slaagt, zal de draad looze zeker direct liaar initrede bij legcr en vloot doen, terwijl bet dan niet lang meer zal dwreni, dat zij algemeene toepas- sing vinrit, De beer Van Vianen is em zooii vah deh lmofdkamtoorchef van den P.- en T.-dieiist alhier, iemand, die zijn liefde voor de te'.c- l'oon-techniek op zijn zoon heeft weten over te pkmiten Oorlogswinstbelasting. Aan de memoric van antwpcrd op hoofd- stuk I der StaatsbjegpoUng 1920 onlleenen wij nog de mededeeiingi, dat de Kegeeruig bo\en de reeds ui ttx'taatde 10 miliioen gul den'nog 60 miliioen gulden uit de opbrengst der oolrlogswinstbelasting ter beschikking van1 de genn mten zal stfdlen. De zaak-Van Groenendaeb In een gehouden buitengewone algemee ne vergad;ring van de Eerste Ik K. Levens- ver/ekt rirugsmaalschappij (e Nijmegen is met algemeene stemmcn beslojhpn, aan Mi\ 1 jr lb van Groenendael on',slag te verleenen als eommissarie *le&- maatschappij. De vlucht van luitenant Vogel. Near Het Volk vejrnieemf, is aan de door nen minister van. Buitenlandsche Za- ken beinoemde rommissie van onderzoek geblekem, dat de hecr George, de Neder- landscbe consul-gen<>raal te Btiriijn, nitir heeft geaarzeld den v als ebon, pas van Kuyt FeLseni van een. visum te voorzien, omdat hem len eenenm ale onbekend was, dat de zgf. beer h'elsen niemand ondtrs was dah luiteruant Voyel, en omdat de heer Felsen in bet bezit w,as va,n k ink ken van zeer m- vloedvijlnj figufen uit de Dnitpcbe po lit joke era amb;elijke wcreld, Felsen, alias Vogel, moe't aan den consul-gt-mnud George bcl> ben cjebjolbd een koeri'.kspas van minister. Frzbejyer voor een' reis ten belmeve van de waj enslil.s(andscominissJe naar lloib r- dam. Ook heeft Felseni aan den heer George laten zien een brief van een hoog- gepLaalst amb'jenaar van bit Duitisehe de- partement van Buitenlandsehe Zaken, die door zijn werkkriaig: in, eelv nldige aan ra king, met bat Nederlandsche consulaal komti St. Bureaucratius. Dezer dagen heeft de hecr Schaper een vnaag 1 ft de ieget|rii\i gertcht over een anib- tenaai", wien bij schrijven van 6 Oat, 1919 nam ens den minister vah Financien werd medegedeeld, dat zijn {Kinsioensgrondslag met ingang van 1 Januari 1918 op eenl zeker liedrag was vastgesteldi, Tlians deelt men aan Hot Volk een bog sterker geval mede, Aan iemand te Zwollc werd bij sch.rij\en van 8 September 1919 medegedeeld, dat zijn pensioensgrondisLag met in.gang van 1 Jidi 1917 was vastpesteld op een bcpaald bedrag.i, En hoewel liet schrijven van den minister Dp 8 September 1919 geda'.errd was, ontf\-'mg de geadrusseir- de bet pas op 1 November.. Steenkool uit Belgie. Volgens de Belgis lie bkwien is de uit voir van sleenkool naar Nederland h<rva[Li Het belreft bier echlielr, ais wij goed zijn inge- licht, niet bet ten u iUvoerleggen van de be- faamde 10.000 tons-tyansactie niaar incidem teelen uitvoer van kleine partiijtjjis, %geiii reiielijke prijzen. DaarLegenover sitaat dan van Neden-landsciie zijde de bei'valting van den ultvber va,n botcr m kaas.' Men scliijni nu Langzamerband ,01 Belgie te gaan besef- fen, dat Nederland zich niet laau ovcrbluf. fen. Als deze overtuiging nog meer alge meen wordt, is er gocde kans, dat er ook over« nstemming zal worden Lojreii t V n aanzien van liet aanbod, niaamlelijks 10.p0f tans te doen imporleeren'. Na het" knijpen„vilien". Af en toe zcgt de Haags<-he Post wordt een (ipje opgeiicht van den sluicr. die zoo lang de woekerpractijken m de oor- zaken der woekeqTijzen heeft bcdekD; en ofschoon de keimis, welke wij op die mc< nier opdoen, te laa,t komt om als wapenf te- gen den wai-cnwoeker Le dienen, van prac lisch 11 pt js zij niet geheel ontbloot1. Zij geeft ten minste kijk en inziehf. Van de week konden wij die twos gra tis put e 11 uit de prospecijie van een paar emissiesv Iedereen berinmjrt zich de tluuplje van naaigaren, Welnu, de faliriek van Carp te Helmond, die tijdens den ooriog een feftelijk monopo- lie van deze fabricage bezat, verdiende op een kapitaal van een half miliioen in 1917 422,000, en in 1918 1,297.000: Zij gaat thams haar kapijtjaal vergfoo'en op 2;600,000 En de duurle van kleederen is niet al- leen herinnering, maaf ook nog factor in bet leven ,van vandaag. Webuu, men lean baar redeneii voor een deel njagaan (ltd een prospectus der N. V: „Vereenigde Flooding Magazijnen" die de bekende winkcls van Nieuw Engtdand en Hollenikamp in zich zal opndmend Dit document geeft niet te zien met boo veel kapitaal deze beide zaken werktien maar het vertelt ons wel, dat de neito win. stem in de Laatste vier kalenderjajren 154, 221, 390 en 324 mille bedroegen en alleen reeds in de eerste drie kwartalen van 1919 467 mille; ©en en amber 11a ,ruime afsclijrij- vingen", waarvan bet totaalbedrag niet wordt opgegeven, maar waaronder alvas(li 400.000 op vas'.e bezitlingen voorkwam: Deze sterk stijgende wins ten werden ha- tuurlijk gemoakt nadat de duurdcre gnond- stoffen, de boogere loonen, de dure brand- stof en de andere dure dingeai, die wij zoo vaak als oorzaken van de hooge pj-ijzen voor kleederen hebben hooren nxiemen, wa- ren betaald; en zij leveren komisch com- menftaar op ;de jerimiaden dt^r confectjon- niairs, die wij verleden jaar te hooren kre- gien; Wij zullen r.iet zeggen, dat zooiets bij de aandeelen der twee hier besproken on- dei-nemingen staat te wachtien; maar hu wij toch bij di;t onderverp zijn, willen we evens wijzen op een gevaar dab, als ve.rdefr uitvloeisel der woekerw instenboogst- waarscbijnlijk ons publiek zal gaan bedrei- gen... Bij de beerschende speculatiekoorts is het zoo goed als zeker, dat eerlang po- gingen zullen worden gedaan de aandoe- leu van zaken, die door den ooriog abnojv niaal groole wins'ijen konden afwirpen, aan: den man te brepgeb-1 Hit zaf natuur- lijk gebeuren a pvix fou, tot kocpsen of op voorwaanden gebasei.rd op de vorige ere vermoede'lijk nimmer tijrugkci rende ja- rere van worederwinsten. Na eerst den consumen't te hebben gekne- jiere, zulleu velen pogea den bidegger te ,,villere"r Eere. woo id van tijdige waarschuwing Li bier ;ek, r van pas^ Mere zij op zijn hoede.1" Carton de Wiart tr de Nederlandsch- Belgische betrekkingen. De beer Carton de Wiait, die buiten- gewoon gezaret van Belgie in Deb Huag geweest is, druliit zich ire zijn verkiezmgs- manifest als volgt uit: De Nederlandsche Belgisehe ondLrhandelingen duren hog voorit, Zal oreze nabuur, die ieia al te grooit vcr- breuwen koes( rt op een herbal in,g van bet wonder, dat ,in 1914 zijn neptrahteit ongc* schonden gelatin beelt, begrijpen, dat hit oremogelijk voor Jiem is, op afdoende wijze de \eidediging van Nederlandsche Limnurg fe verzekerere, en zat bij inzien, welk voor- deel liij er bij heeft, die verdedigirig 1e com- Llneeren met de verdediging van Luik9 Bel gie meet zeer zeker ui<<t de waarde van zulk eere militaire overeenkomsf ovejrschaiten. Twee zwakhedere tezamen maken. nog gieh kraebt en onze politick zal zich vooral inoe- ten s(eunen op Engeland eh Frabkrijk. Maar, ire plaals van een verbond. ka'n er eere band van belange'h zijre eh de natuur zelf wijst hierheere voor waf Belgie ere Ne- derbmd Letreft. Als men zonder haris- toebt ere looraordei'l en met den eirlijken wil jedera rceliten te eerbiedigere en erekele belemmeringen beziet, die his(ori(sche en politieke omsitandighiden opgeworjien heb ben tussden de beide vol km, die door de aandrijkskundige ligfhbg alleen reeds bijna solidair zijm, dare ziet men, hoe gekuresleid die 1 eleinmcringen zijn. Uit eioreomisch oogpreret vulien de beide landen elkaar op erwonderlijke wijze aan. Het landbouwen- de ere scbeepvaart drijvende Nedc'rland heeft oreze sleenkool en onze groote ijzeribduslne npodig, gelijk Belgie de Nederlandscree voe- diregsproduelen reoodig neeft. Het gem een schappelijk lelantg raadt ons om ele moei- lijkbedere bij te leggen, die voortvprui'ien uit bejt buidige steksyl van- onze rivicren en kanalen en oin steeds meer door ver. betering en ,aanvidling van de watcrwcge.ii dere grooteu liandelsslroom van he't Rijn- bekkere en zelfs van bet Donaubekken naar oreze N'oord; eabavens te trekken.., Eei is re:vis v«,roorloofd, de oplossing van de moeilijkbeden itegemoct, te zjeri Zoo- dra ze gerege'ld zullen zijn, zal man. even- ids in den tijd van de Ncderlandiscli-Belgi. sole coratr.issie, die wij ire 1907 opgericht hebben, i.jvcrig inoeien wirken aan teii eco- reomische toereadering van de beide lahdeli ere aan em reauwere verbi'nding vaii huh belaregen. Amerikaansche bunkerkolen. Volgens (een .telegram uit Aimrika, heeft de legeiirin'g der Ver, SLafrn in vcrband met de mijhwerkersst)akireg gelast dj leve ring van bunketkolen aan buitehlandsclie scb.epen te st)aken.i Emj vraag in het Huis van afgevaardigden gedaan; of aan schepen die tlians i n Amterikaare.cbi havens, lig- gen, voldiende kolen vers^rektj zullen wor den om naar bun respcclieve landen tprug te keerere weird niet beantiwoordl Deze tmaatJTgel, die in wrband met dc m ijrewerkersstaking zeer waarschijnlijk is, z;d een ernstige belemmdring opleveren voor de Hollandsclie scbeepvaart nanr en van Amerika- De nieuwe Arbeidswet. Het Nieuws van den Dag wijsjt; tr op, dat de Tweede Kamer nog goen twee weken aan de behandeling' der nieuwe 'Arbeids wet hieeft besteed (de EerstJe deed er twee dagen over;. Heeft zeg't het bLad de volksver- tegenwoordigireg daarmede bet gezegdevan een bekend tSaalsman bewaarheid, dat ze nooil beter werkt dare wanneer ze vlreg werlct, dan legde zij daamiee ook, bopen we, een belofle af voor de goede gevolgen der \\el voor de prodnctie! ire het algemeen. Door vlugger wierkere zullen wij alien de scliade'van .iorier wipken moelfcen inbalen. Zou het waar v.e/.en, zoo scbreef onlangs bet tijdscbril't der Maat'scliappij van Nijvcr- heid, daL alle kapitaal op aarde te' redmee- irere is tot tijd, dat tijd bet eenige werke- lijke leveuskapi taal is? Wilde en lialfbeschaafde volken hebben geeni begrip van de waarde van tijd, be- schoafde ere (evens lumdeldrijvende volken beschouwen tijd pis een scbal, bijna als een soort van rijkdonq Koning Klok troonll in bet kantfcor, b.eerscht op de ularkt eni deelt de prijzen uit rea den wedloop: Br zijn Jiorloges reitgevonden, die totvijf- dera van seconden aawijzen., Veie dingen kiuinen in eeli vijfde van eere seconde of korler wojrden gedaanw In dien tijd ver- vocrt een exprestrhn, die 95 KM, per uur loopl, u over een afstpred van meer dan vijf meter, Zelfs een rijk man zal zich de moeile ge- froositenj, te bukken om een zilverstuk dat< hij op straat vindt, op te rapen. En' toch la- ten vele tailesbebalve vermogende werkge- vers beele kwarti;(ren ere half mien verspil- len, welke even zoove.e goudstukken waardi zijre. Ere hoeieel erns'tiger is dit verlies, want eere verloren kwiairtje kunt go tcmgvmden, maar niemand bradht ooit een yclrloreen half uur terug; De 8ureiKlag is beler dan de lOurige voor goede werklieden. Maar maakt mere door dsn 8uren:bi,g de werklui tetcr? Ziedaar de groote ijraag. Zeker zal dc scheiding van vlugge en {rage werkliodctn, scherper moetere wotden. Oremiskenbaar liebben geere ecoreomiscbe maar etliische overwegingere den doojrslag gegeven bij de irevoering van deze hervof- de pleidooien van Minister Aalberse en Dr. Nolens in de Tweede Kamer zeer sterk ge- wekS. De Wet is voohts aatigeduid als licit tee- ken! van em totale wijziging van de macbls- jKjsitie der arbeidcrs ere geeit zelfs, ream; de meening van professor Is. P. de Vooys orezer maatschappij!.'. „Arbeidirs ere niet- arbeiders zullen daairdoor minder vcjr van elkaar afslaan dan vroegcdr, scbrpef hij de Wet omvint erketuning, dat de inrich- tireg der maate chap pel ijke productie nimnw tr op eere groot aanbd personen zoo zwarc lastere mag leggen, dat zij zelfc den tijd mis.-ere om hun persoonlijkheid te on(wikke- lere.'" „Als de productie aLdus mindsjtjcr Aal berse jz66 is gere'geld, dat zij een geeslie- lijk ere zedelijk bederf wordt voor eengroo|t deel vain het volk, dare kan die productie wel rijkdom maar geere welvaayt voohtjbren- gea"i Mope dan tenslotte de tfciekomst; gelijk geieni aan het optiimisme van den minister, die de bezorgde testdelfabrikanten vergeleek met liun collega's uit Cokelown in Dickens' ,,Hard Times'k Volgens de ,industrieelm van dat stadjo had bet pecds lang moeten ophoudm te bestaan, omdat ze bij iedere vcrbetcring in de Arbeidswet voorspelden, dat nu het ein- de der plants niabij was, maar hot weird steeds grooltcr. Dat de nieuwe regcling dan een wegbe- reiding zij tot, groo'jeir welvaarlk Voor het plagen van de Surenproef is echler bo tor en vlugger werk het eerste ■eerleischte.,- Duitschland. De rijkslregeoring en de Pruisische i-egec- ring liebbefn de volgende proclamatie uit- gevaardigd MeclgburgitrsTegen u zal een venueti- gende staking gevoe'nd woroen; Wij, lieb ben bet land het zware offer moeten doen brengeh van het tijdelijk sdopzetKere van bet jiersonenvervocr, om nog in bet laatetie oogenblik aardappelen en kolen reaaiT dJ stad te brengen. Deze voor tieuduizenden buitimgewoon liaixle regcling moest gemaakt wordm om liet spook van died, hunger ver tie houdm. Dit kan slechts helpen' indien aile krach- "eni We, den ingespannen om de vrij geko men Eranspedfn;iddelen ook indcrdaad idle tot de laatstie t|oe zooveel mogelijk te ge- bruiken;,, Eire nu zal bet Duilsche volk van dat gun- stige i-enijtjaat bitroofd worden-- Juist nu wordt de politieke algemeene staking uit- geroepen Daumnede wordt cen aareslag ge- pleegd op het leven m de gezondhcid der burgejrs, een aajnslag, die in zijn ge\relgere zoo. ernstig is, dat bet gansche volk daaraan eensgezired weerstared moe't bieden. De strijd der arbeidcrs' ire de met)aal- industrie is, zoo\pr deze; eitn economLsche strijd was, door onderbapdelingen zoo goed pis beslechf. Em toch zal doorgcvocbtcii wer den'.. Aldus lieeft* em to!) het ui((er.-t0 in staat zijnde mibderheid bcvoleii, aan. weD ker spits sttaan de door de radicalcre l>e- heerschte commissie van Vijtfien ere de lei- dcrs der onafliankclijke communisteu, Zij spvekere openlijk van de nu poliliek ge- woiden strijd'. Ilet Duitsche volk weresdit vTede, oirde, rust ere brood. Ilet weeti. daf de aubeid nu geere onderbreking duldt en bet zal zich ire ee)n overwegerede rnearder- beid tegere die elmien|fceu kan'.en, die. bet niog dieper ire het onge'luk stjorten. Wij zijn veraretwoordelijk voor liet leven ere de gc- zondkeid van 60 miliioen mensdien. Wij zullen lien met alle kracht steunc-n, Mede- l>u;rgejrs- Staat ores bij in dezere zwared strijd. Het gaat om u, uw vrouwere en uw kinlderen." De ijzer-innundaties. De Belgisehe luitereantllcolonel van; deul gencralip staf Nuijite.n, heeft in de Courier de l'Anmee eenige in I ens saw He ondubiiii-, gen gedaan over de inundaties, die in 1914 bet Belgisehe. legcr van, een ramp en Calais zeer waairscbijnlijk van een bezeltmg heb ben gered. Op 25 Octobclt" vervoegde de luitennnikkolonel zich bij dm bui-gemeest*|r vani Fur pes, om zicli door dieas tussdim- komst in vcrbinding ite stelleii met cen Lb- genieur van den waTrstjaat, tereeirede- met dezeu dc midde'leai te bespnekeii, waajrdoor de slieok van, dire Yser onder water zou kunpen worden gezet'.i De ingehieujrs; wa- rent editcr vertrokken ere niemand was op de boogie van hi,t) systeem waaixloor een o vera [rooming zou kiuinen woixli-n bewcrk- stelligd., De kolonel virloor cpbter dm moed niet, en tenslotte slaagjde hijj cr in ©en arbeider te vinden, die op, de hoogjte was van het kanalen-iegimc.t Deze arbeddex, de 65jarigc sluiswachten Kogge, was sinds (wintig jaai* aan: dezen dienst voibonden. Kogge zetje dere kolonel uiteen, hoe men door den toe- voer van zeewatcir de (ab-ijke vain ten m slotere vap de Yscr-is|t|reen kon doen onder. stroomeb. De kwcspe was dus niet d© Yser te doen ovcrstjroomen, zooals men zoo dik- wijls lieeft vcrteld ere hetgeere ook in de Duitsche documept. u stond aaregegeven. Deze ovi i\s'rooming zou e eh ter tmgevolge hebben, dat niet alleen het Duitsche front) (doch ook bet Belgisehe onder w,aj(er zou loo ped door de taljrijke duikers, die onder den spoorweg Nieuwpoi|rt-Dixmuidcre ikxirbepeA, waardoor zoovel de streek ten W. als te® Oostere van den spo< rvveg zou werden over- stnoomd'., Dit deel dere kolonel er bje be- slreitere al.e aquediura af tp skii'P'm- He# was een erecrg wcrk, docb de genie reracht het ire 48 uur tot stand, daarbij blootgesteld aanf de grana'.eii en koge'ls van de aah gebt zijde van de Ystr staande Duitschers. Ter wijl de kogels dirt Duitschcrs hem om de ooren floten, aarzelde de eenvoudige arfxa-, den niet langs den spoorwegdijk van Nieuw- fKicrt tot Dixmuiden te loopen, waarbij h§ aan1 de genie hef door haar tp verriditea werk aanwec-s. Heden Maanaag zou het Londenseh* postkantoor voor het eerst brieven aanne- men voor vervoer naar Parija per geregeldea luchtpost. De brieven welke voor de Fran- ache ho fdstad besttmd zgn znllen daar ob- geveer 16 uur eerder worden besteld dan indien zg per trein en sfoomschip warea rervoerd. En de brieven welke bestemd zga voor plaatsen dieper Frankrgk of Europt in en opnieuw gepost moeten worden, znllefi in de meeste gevallen een voorsprong van 24 uur hebben. De jt,Dally Cron" zegt geen vrees te koe8teren over het groote belaDgvandle luchtmails. Het is niet over betrekkelijk zoo korte afstanden als die tusscben Londes en Pargs dat wg moeten verwachten dat zg hun voornaamste belangrgkbeid zutlec. bewgzen, want voor dien korten afstani zullen zg een krachtigen medediDger beb" ben als de Kanaaltunnel is gebouwd. Hun grootste ontwikkeling moeten zij hebben tusschen Londen en Cairo, Londess Konstantinopel, Londen Tokio e. 4 De dienst zal worden verricht door est»- fettemachines, welke elk 'a korten afstani afieggen, en langen tyd zullen de spoor- wegen nog moeten worden gebruikt voor afdeelingen der reizeD, waarvoor de kosten van een luebtdienst buitengewoon greet zouden zgn. Een communique van bet Ecgelsche de- partement van Ooriog meldtDon front: Hevige aanvallen der bols-jewiki nood- zaakten de kozakken naar de Kbopcr-linie terug te trekken over een front van 48 KM Ten westen vaD Borisogljbsk echter ver- sloegen de kozakken volkomen de bolsfewig- tiscbe 21e divisie en nameD 4700 gevange- ren, 24 kannonen en 120 machinegeweren. De bolsjewikische volkscommissaris voor buitenlandsche zaken, Tschitscherin, heaft draadloos aan de regeeringen van Den®- marken, Zweden, Noorwegeu, Nederland on Spar.je geseind, dat actieve deelneming van deze staten aan een blokkade van Sovjet- Rusland als een vrjandelgke daad zai worden beschouwd. Hij drukt de hoop uit, dat de neutrale mogendheden geen 8rap zullen dcen, welke met bun neatra'iteif onvereenigbaar zal zijn, en dreigt in bet tegenovergestelde geval met weerwraak. Te Neukoelln, een voorstad van Berlgit, is eergistsr- nmiddag het gepeupel in een sit ting vrn den gemeemeraad g^drongen en heeft de gemeeuteraadsleden uit de zaal geworpen. Dit werd gedaan op wensch van de communisten, omdat er in den gemeen teraad beraadsiaagd werd over de afschaSsng van de gemeentelgke arbeidersraden. TER NEUZEN, 10 November 1919. Het weerbericht van, het Mipe teologiscfc. Instituut te De BilPt van heden limit als volgt Iloogste barometei-stand 774.6 Seydisfjopl: Laagste barometers land 748^8 Grisnez- Verwachting tot dere avond van 11 Nov.: Malige, ire bet Noorden tijdelijk krachti- ge Noordooslelijke tpt OostlMijke wiredf, zwaar bewolkt tot betcokkere, waarschijnlijk sneeuwbuien, lichte vorsf; in het Nooivtec, ire het Zuidere om het, vriespureti Wg verwgzen onzen lezzers naar de in dit nummer voorkomende advertentie, waar- uit blgkt, dat ook albier eene inzameting zal gehouden worden tot leniging van dea ontzettenden nood die te Weenen heersebt. Meermalen kwam de liefdadigheidszin onzer landgenooten op guile wijze tot uiting. Wg verwachteD, dat deze zich ook ditmaal weer mild zal bttoonen. Groot is de be- hoefte van de tot wanhoop gebrachte be- volking. Van betrouwbare zgde werd dezer dagen medegedeeld, dat het meascbeigk voedsel werd aangelengd met homafvaL, vaag8el en schaveiingen. Ook werden plan nen basproken dat <?e menschen van 64) jaar en onder zicb het leven zouden benetaea, om aldus een grooter rantsoen voor de jongeren beschikbaar te krijgen. Inderdaad moet de nood wel zeer hoog ge9tegen zgn, als men over zulke wanboopsdaden zelfs maar denkt Men deelt ons mede Bij gelegenheid van de dankure voor de ngezamelde oogst op Zondag 2 November 1919 ire de Ned. Herv. Kerk alhier werd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1