No. 6912. Donderda# 6 November 1919 59e Jaarg-ang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderea BINHENLAND. BUITENLAND. GEMENGDE BERICHTEN. Laatsttt Berichteis. De moord op korporaal Tos. M'LM COllRAJfT De ter dood veroordeelde spion. I)* Nederlandsche spioji GilHs 'limmcr- HijaiiB, gebcien te Zicri'kzee, die ook doiur |het hoog krijgshof in Eelgie ter dood wiri ver- ooixteeld, is, volgens dc ,,M&asbode" teui ge- volge Tan, diplomatjeke stappen, in »taat ge- stcid in cassatie !tp gaan. Men verwacht, da* daarbij de doodsti'af in gevangeniss'.traf z4.1l wnrden veranderd. Vergeefsche poging tot omkooping. Een liolliuuisdue firma, wieM naam niet ^enpemd -woixit, heeft vet'geefsche po king gedaad om een ambtenaar van lie! r$ks-v 1 srlibu ioa!u ojii te koopeiti Hell doed woe,'consent voor de.i invoer van viscli haifr Durtschland te krijyen. De betreffende eni- pdoyd ginjg sdnjnbaar op het aanbod van 4e firma in en onderhande'lde met rraede- wetea van den roijksvisehcommissariisL De ficbuldige buitaniandsche koopman waxl ge- arve.ste.fvJ., IJzer en gtaal. l>e likwidatifc van de vroegere Rijkscom- missie voor die Di •tribuUp van IJzer tm S'|:ial (3 per 1 Nov. ge iiidigd: Briefwisseliing 0111- trenit ij zeraangelegen.hode n dieJit in den vqr- velge te woixlen gericht aata de afuL Cirisis- Nij-verlyei'J van hit Dept. van Landbouw. Uitvoer van koolzaad. Op de voorwaarde.i, vtrineld iji dt( belt end- mnki ng van 22 Sept. jl. van den Min. van Landbouw, Stint: 203, is ook uitvoer van koolzaad voor den zaai t .egeslaulvi Vervoer van ten uitvoer verboden goederen. De Stmt: be volt een beschikkjln van den minister van Finaneien, legele'kdA het vc<r- voer vairi' de daarbij aangewczen goeddren zander binnenlandsch paspooi't in ondcip- scbeidene ggmeenten der grens«jirovinc-i rli oil >p de wiadden-eiLaniden.' Cat zijn ze die 't Wilhelmus blazen! Over den oorspiroug van dit gevleugelde vvoord verliaalt Mr: Ph. v: d. Broevke in tj$ni „gedenkschriit-'n"# medegedeeld door De. J. N. Pat.id ea uib0egeveli door het Zfjeuwsch Genootsehap der Weteiisehap pen: Hel gebenrde bij een vain de sclimnutse- Kngen op de grens, van Zeeuwsch-iVlaande- ren, die aan den! teiiiaagsehen veldlorjitj vooraf gingen, op de i: 61.n B'ebruari 1831, ,dat een hoornblazer, ge'kweLsit, !Mr aarde gevullca, bochtaus de allien op zijn hoo-qn bJeef aangeven'^ welke daad door zekcqe, mevrouw De Ilocliepied ta 's Gravenliage beloond veid met ik weet niot inter welk gesK-Jienk met bet opsdnit,t:,.l)al' zijp ze, lie "Wil helm us blazen'.; Muntwetten. Ingedipnd is een wetson|twerp |t|pi wlijzigfLng vain de Mont we': 19,11 en van de Indisehe Muntwet 1912.. Amni de Me:none van ToelieliUpg is het volgende ontleend: ln| veri*aad met de stijging der zilverwaar- de van e n gulden, welke enke'.e jaren ge- leden 40 cent bedieeg en tlians reeds me>e(r danf 93 cts. bedraagt, me.n,t de minister, dat het npodzakelijk is het zilvej'gelialte dec nSeuw nan te munten grove spede te ver- lagetn, daar ae zilvermuiit andtirs uit de cir- cuiatie zal worden genomen( om gesmolten te worden- Wei is waar zal deze voorzie'idivt niet ba- tea ten opzidilje van de reeds in omloop zijnde mu^itea, dodi zij zal het mogelijk makendoor krachtije a an in anting binnep dera kortst moyelijken tijd, de noodige zil- veien m unt :n in he't verkeer te brengeh. Daar niet vooruit is te zeggen, tot welke hoogte de zilverprijs zal stijgen, vurdient volgens den minist r een eenigszins bedai- dende gehatteveiiaging aanbeveling.' Voorgesteld woi-dt hilt gelralte op 0.800 te bepaleu^- lict zal wel geen betoog behoeven, aldus de minister, dat het hier geldt een maatr regel van. tidinischen aard, welke in de grontdslagen van ons muntslelsel, dat ill het wezen van de zaak op den gouden stan- daai-d berust, gemmrlei wijziging bren(gtt brengt.' E>e ruimte op het) gdialtfc van de gi-ove zilveien specie ware ovireenleonihtig Ire1! ad vies van 's Rijlesm 11/n tnieester, van 0.0015 en: 0.003 te verhoogen De keinzerkwestie. De comespondent te Paprijs van de „N; R, (at' meldt: Van' bevoegde zijde ver- neem ik, dat inderdaad de uitlevering van Wilhelm II s'jechts aan/ de Nederlandsche regeering gevjraagd zal worddn, wanneit:' het verdrag van Vtjrsaille's geratificecird' zal zijn door alle geallieerde en geasso- dieende mogemdhedeli. Draadloos wordt uit .Vninapolis (V. S.) dpd. 31 Ot t >ber geseind: De Haagsche cor respondent van de „Times" meldfc, dat' eten vei t 'genwoordiger der Nedeji-landsche Reget-ring hem heeit bevestigd, dat genii maati-egelen genomen werden of genomeo, zijn om den ex-ikeizeR en den ex-kroon prins te beletteh Nederlanci te vcrlatjon Htj bewejrt voorts, da|tv de pajrdj van den ex-keizcr aanhaiigers vei-liest. De monarl. dhistische steimpilai'en van den kroonpiriiH (laarentegen treden in Duitscbland ac3iie-< yer op dan te voreiu De anti-duurtewet. Hel ontwei'p-tduurtewet heeffl hi den de departemerrten van Landbouw emzk en van Justilie verlait.eiV- Verwacht mag woixlen dat het met groo- terr spoed door den, Raad van State zal worden onderzocht, zoodat het zool'ijdgg zal kunjnen worden ingediendi dat het hog vbor Keistnis, tusschien de behatndeling der Staatsbegrooting tlo((r de Tweede Ka mer zial knnpea woixlen afgedaant; Zooals de minister van Landbouw reeds t jdens de beliafndeling van de imterpelCatkl Sanffre-s met een enkel woord heeft mede gedeeld, wordt voorgesteld de inst'elling van cen Centralen Duurleraad, daai*0D(d<:p komen districts-, duui Uejraden en in ge- meeot in, die zich daartoej leenen, plaatse- lijke duui tecommissies. De 1 egeering liee.t zoq goed ads geheel gevobgd het ontwerp van de Stjia'^commis- sie inzake de duurtej, waarvagi I trof Rruinjs voorzit er is. Wijziging pensioenwettcn. Het hooiidbestuur van dim Nederland^ sc!mi bond van genieente-nmbtenaren heeft ee.11 \erzoekschrilt gesricht a all den minister van Finaneien 0111 spoedigp wijziging der penpLoenwetten voor burgsfriijke en gemeon te-ambteiiarcn voor te IrJreiden, in dienzin dat de pensioehen voor weduwen en wee zen laanmerkelijk worden ve^iioogd; ua,t daaruit de bepaling woixle weggenomen. dat als penpioensgrond-slag vooi" weduweii, en wee zen geen hooger bedrag in aanmer king lean komen dan 2400; dat als gromi- sing voor de berekeningp van het pens.ioen van een bnrgerlijk eu gemeente-ambtenaif. zai strekken de bezoldiging gaimende de laatste .tj.vaalf maanxten genoten, en dati evtenecfas de beperkende lxpating worde- weggenomen, dat he't ambtanaais{iensioen /3000 niet kan te boven gaan. Deze pun- ten, zoo wordt in de u-itvoerigeF toelichting te kennen gegeven, behoeven zoo druigend, voorzieniing, dat niet gewacht mag worden! op eventueele voorstellen tot wrt',,wijziging en het gereedkomen van het rapport der unifioatie-cummissie. De fndiening van een ontwerpaiioodwet wordt, in bet axtres ver- zocbt. Suiker. Het Ned, Con- Jbuipea-u meldt: Zooals bekje id, is de tagenwooixlige sui- imrvoorzlsaiing gebasetird op een, tusschcn 'i regcering en de suiketrpxoducenteu tolt stitud gekomen oveixenkomst, waarbij) de-. ze laats'en zich verplich^_ he'bbeh van den oogst 1919 een lioeveelheid van 91,000 ton suiker hencdiin de ma,rktwaa(rde bescliikbaar te stellen, waaixloor de voor den ing van'- de ingezctdnen van goedkoope suiker aiaair epnj normaal rantsoen tot, de nieawe cam-, pagne. \erzekemd is. Daartegentover zou vocfr dd Industrie en voor tiet hooger vefbruik boven dit rant soen suiker t'ge.ti een hoogeren jtrijs. doeh met inachtneming van den wereldiuarkt]<iijs wxuxleni verstrekf. tTit)'^aande van de; ver- on/Jei-stelling, dat een ongeveer gelijke hoe, veal he id als de bovenjbedoelde voor d|e eousumptie bedenide partij voor vqrkoop tegen dezetn hoogeren pj-ijs zon besehik-, baar blijven, lieeft men voor de eerste vier- wekelijksche periode wan' hel ingeb-edarK ramjxignejaar kuncen volstipin met! ed'i prijsnoteeain,g van /90 per 100 KG, !bij verkoop in eerste! hand. Tlians eehter, nu een overzicht kan wor den verkregen over da resultaten del., loo- peiitde' campagne, blijkt de! opbi-engst volt deni pogst n'.ei aan de verwachfyngen te be- antwoojxlen. Ilel noodzakelijk gcvplg hicr- vani is, dat de beniiikbare vooiraad ,,vrije"- su.iker evenveal minder is als de oog^fp- biangst beneden de raming gebleven ir» Ter -goedmaking van het op de oonsumptie- suiker doo,r tie producer till bij te leggen prijsverschil lie.tmd if derhalve geeh ande- re mogei ijkheid, dan tat vei'hooging vaiv deni aaxrvankelijk vastfgestel)den suikerprijs# tit /91 over te gaanu Ook bij deze piijsverminldtSbnn blijrt de nioteering nog 20 beneden gleti wereld- marktprijs, verhoogd met den hier Je lande gpheveu accijns., De Hooge Raad van Arheld. tloo.gstwaai sch'jnlijk is nog de e maand de benoeming van de| leden van deh Hoo- gen Raad van Arbe'.d ti vsrwachten, De leden WordeM benoemd in pverleg met de betixikkein organisaitfies' van weirk-, Qevers en arbeide-rs, Invoerverboden. B>e X-c«mesponJdqnt van het, HbL meld(t|. De Commissie voor de Econbmisclie Po- Iitiek, die, voor zoover wij we'tfio, na haar imjst illatie nimmer bijeen geweest is, hee^t. Vrijdag vergadelrd, t r bespfjekipg vain het advies van den Nijvcrheiosraad aan de re- geering, om de wet'.elijke mogelijkheid t|£) openen invoerverboden te stelleni, De Commissie heeft met groole meerdejr- heid van stemmen besloten een advies in tjegengestelden zin aan de regeerlag te ge- vei*. Vermogensaanw asbelasting. De Vereeniging van Nederlandsche Akkiyr- bouwei-s, ge.'estigd te Utrecht, heeft in, een adi~es aan den minister1 van Finacieh hanr bezwaienl ontwikkeld tegen hot wetsontlwei-p op de vermogensaahwasbelast'uig, waaVbijl naar haar 005-J eel wordt afgewekon vain, het billijke beginsei, dat ieder naar vcr- mogen l.e -it mode te dragen in de uitgaven die de staat heeilt gedaan in het algemeen belang om de gemeenschap in stand te houden, en spaarzaamheid en energie w<xr- denj belast In het bezette gebied. De opperbevelhebber van- het F^ansehe Uijn-leger heeft de stad Kaiserslaut rn voor de op 8 Sept^mbei^ onitst^ne onlusten een geldboeta van OOJOOO mark opgeiegd, omdat de st id met In staat was hc"t oproer mot) eigen middelejn te o ndeixlrukkem President Wilson. De yerbeta-itig in den; toesitmd van deh president houidt goed aamc Zijn, algemeene ties bind blijfit zejr bevredigend.' TER NEUZEN, 5 November 1919. Het weerbe'richt var het Meteorologisch InstituuJ te De Biklto van heden luidt als volgt Hoogste bai'omefer.stand 765/1 Memel: Laagste bai'omelei's'tand 745.4 Biarritz: Verwachting tot de;n avondi van 6 Nov^: Zwakke tit maft.e OosU'lij'.ce tot Zuid- oostelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen 111 het Noorden in het Zuiden tteneinende kans op regen, iets zacliter,. Ter Neuzensche Biljartclub. Met \erwijzing nan achtirstaande adver tence vniitmen wij, j-dat de be kendo bil- joi tspeelster mcf. Scl.lr.er uit Dombulrg, mor^ geniavond in Hotel des Pays-Bas zal kam- jien ten,n onze stadgejiootm, de heeren A. Stanidaerf en J. Donze: Gezien, hetgeen mej, Schrier vorige malen hi en op bet bilj at presteerde, belooft het vo< p biljuTuliefheb-, bei~s een, ijiteressante avond te worden.- Als tidf of donateur der biliariclub kaji men zich opge-en bij deh secretaris, den heer A. Be tel, Zandstraat 10, alhier. Een pink afgebeten. De teestanjd van loods P., te Vlissingen, die door den Belgischetn voddienkoopman Mv in den pink is gebctem, is zoodanig veiergerd, dat zijn opnamei in het St. Jo seph ziekenihuis noodzakelijk is gebleken. De dader M. is ir, verbajnd hidrmede geanesteerd en naar het huis van bewaring te Middelburg overgebrachl1. Prijsverhooging formulieren. Met ingant van 1 No\e nber is de prijs der postwiscelfurmuliejceni, der borlerellcn voor kwitumtien en wis lels,, der adlreskaar- tem en der -douianevertlaringen, alsmededer op sommige lcantoien nog voorhanden post- bladen, en briefomslageh, verhoogd tit 1 cent per stuk, De prijs van de formulieren voor den postcheque- en girodien'd blijft ongewijzigd. Benoemd. De beer A. N. Ktaa 'ssen, onderwijzer te Aarden'burg, is tuenoeind tot onderwijzer aan1 de openbare lagere school te Oostzaan. AXEL. Vrijdagavond weixl alhier in verzeket.de bewaring gfesteld A, dd M:, dienstbode bij dera herbergi-pr E. P. alhi-er. verdacht van dieSstal van geld ten nadeele van geno em- den, herbergier. Naar men meldt, fieeft be- klaagde le-cis een volledige bekeintenis afi gelegtT LAMSWAARDE. Toen. de landbouwersknecht P. Borm, wo- nonde bij de landbouwstm. Wed. Th. Ver- eeckem in den Kruispolder, zich in den stal tussclien de paarden begaf, kreeg hij van eeni der bees ten zoo'n klap tegen het been, dat hem de knjeschijf stuk gestagen werd, era hij in bet gasthuis te Groenmdijk voor operatieve be'lianideliing moest worden op-i genomen. STOPPELDT JK Naar wij met zekerheid \xt-raeinen, zal spoedig vamwege den Veldarbeidersbond ecu oooperatieve winkel woixlen geopend- KOEWACHT. Dinsdag vierden de e'ehtelieden. J. Coon« era A. Rx> 11 do nek h-un gouden huwelijksfeest. Er was op het Zand, waar de feestelingen wonen, esn commissie gevormd, die zich, uitstekend van hare tyiak gekwxjten heeftr 's Morgens om half 10 wmxlen de jubila- rissen aan humie woning afgehaald door de fieestcommissie, de wielrijders en, de burenv Daar wiqrd een stiel gevormd, die naar de kerk trok, waar een plechlige Hy, Mis van, dankbaarheid werd gezongen: Na de kerkel'ijke diensteh werd de fainilife eera dejeuner aangeboden/' Des namiddags bracht tie fanfare de jubi- laiissem em serenade, waarbij het vroolljk toeging, Mooie gescbenken werden de oud- jes aangeboden, tarwijl zij van verscliillen- de zijden nog tal' van blijken van belang- stelling mochten onl^angenu RECHTSZAKEN Arrondissements-Rechtbank te Middelburr. Zitting van 4 November 1919. Veroordedd w'egens pogi'ng tot verimden vervoer of poging tot uityoejv A. O, oud 34 j te Axel, to* 10 gld:boete pf 10 dagen becht, J. F, II, oud 37 j, te Hengstdijk, tpt> 10 gld., boete of 10 dagen he'cht: D. B, oud 57 j te Clingp, to* 25 gld: boete pf 25 dagen hechfc. B. H, oud 28 j, te Ilulst^ tot 14 dagen ge- vangL P. A. P, oud 20 j, te Hulst, tot 14dagen gevang^ H, O, oud 36 j, te Ter Neuzen, tot 10gld: boete of 10 dagen hecht. J. H, oud 33 j, te Sluiskil, tot 1 maanri igevang- J. V, oud 23 j te Breskens, tot 15 ^d: boete of 15 dagen hecht* M. II. J, oud 42 j te Clinge, tot 10 gld: boete of 10 dagen liechtr V. P. A. J. v. L, oud 34 j, te Sas van Gent, tot 20 gld. boete of 20 dagen hecht: H, D, oud 41, j, te Sas van Gent, tot 10 gld. boete of 10 dagen hecht. A. A. B, oud! 35 j te Slut Jonstem, tot 20 gld. boeje dagen hecht: Er J: A, oud 26 j, te Horatenisse, beklaagd van als voren, isi vrijgesproken. J. L, oud 43 j, te Graauw, beklaagd van alsvoren; is mjgesplroketo/ Men meldt nader ait Ede: Het is de* politie te Ede ten slotte gelulte den verdachte Smit tot een bekentenis te brengen. Aan de touwen waarmede he slachtoffer geboDdsn was, zag de inspecteur van politie dat deze van dezelfiie soort waren als hec touw dat op Smit was bevonden. Vandaar dat nog een poging werd gewaagd en Smit voor de zooveelste maul in verhoor werd genomen. Toen Smit in het nauw werd gebracht, in verband met het touw, verzocht hij den inspecteur van politie alleen te mogen s epreken, wien hp toen huilende bekende, medeplichtig te zjjn gewees.t aan dezen vermhrikke ijken moord. Hg bekende te hebbeD gebolpen by het bmden van het s!acht(,£Fer, en gezien te hebben dat de zg. Spnrghof met een drietal blappen den ongeluLkige tegen den grond sloeg en hem na gebonden te hebben op den rug nam en er niede onder tegenspartelen van bet slacbtoffer, in de richting liep van de plaats waar later het lgk werd gevonden. De verdachte verklaarde in den trein tijdens het transport dat hg drie maanden lang een ongelukkig leven had gehad, dat hg na den moord niet van de omgeving van het misdrgf kon blgven, dat hg naar die plaats getrokken werd als't ware, doch nooit op de plaats waar het lijk lag durfde te komen. Thans blijkt, dat de holbewoner-inbreker, A. Smit, afkomstig uit Beilingwolde, alle reden had zoo hardcekkig zijn juiste naam te verzwijgen. Er is althans bekend geworden, dat hg wegens diefstal van rijwielbanden door de rechtbank te Wmschoten tot 9 maanden gepngeaisstraf is veroordeeld, welke straf hg nog moet, ond-rgaan. Voor diefstal met braak te BelliDgwolde van pl.m 4000 mark, moet hij nog terecht staan. zooals wij reeds meldden. Destijds daarvoor in een eel te Beiling wolde opgesloten groef bjj z'"ch daaruit en vluchtte near Duitscbland. Enkele weken geleden werd te Harskamp een winkellade gelicht, waarin ook een paar dameszakdoekjes. Deze zakdoekjes werden bij het hoi van Smit terug gevonden. De Achelse Kluis. De paters van Nederlandsche fialionalittc.it zullen, liet bekende klooster weldra betirek- kera; die van Duitsche nationalblijv-eaf voorloopig in het bulpgebouw op Ntxlei- lanidsehen bodem. Loonsverlaging. In) Maas en Waal hebben gisteixn de klom- penmakei-sgczellen het werk neiergelcojd, na- dat linn een loonsverlaging van 15 cent per paar was aamjgezegd*. Onvoorzichtig van moeder. Een' ,moeder, hui.svroijw van v. C: te Lei den, trotscli op haar kleinev liet! deze, ter- wijl ze boven! in de wieg sliep, aan een buur- vi-ouw kijken.y Om het slapend kind goed te kunnen zien, stak zij boven de wieg een lucifer a am.,- Een oogenblV late/ stond de wieg in brandy De man' snelde naar de slaapkamer der kleine en haalde het kind, dat ernstige brandwonden vtfrkregen' had, ei- uit De inani kreeg zelf ook Brandwonden Aanbegteding Rijksweg. Bij de heden te Middelburg aan het gebouw van het provinciaal bestuur gehouden aanbe- steding van het verbeteren der keibestrating en het aanleggen van een rijwielpad op een deel van den Rijksweg in Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen (raming 30.000) werd het minst ingeschreven door den heer Th. Cambier te Breskens voor f 27.000. Nog werd ingeschreven door de heeren A. Kaan voor 33.000, J. de Bree voor 30.400, G. A. van deir Straate voor f 30.100 en J. B. ten Siepe voor f 29.980. De laatste heeren wonen alien te Ter Neuzen. Provinciale Staten van Zeeland. Oiiider de voorstelldn vara. Gedep. Stajjcn, die in de ats: najaarszitting der Staten id le ra worden behandeld, komen o.jnvoor: Verloskundige hulp tc PliiRppiinr. Daai- de gemeenteraad van Philippine de jaarwedde van de gemeente-vroedvrouw ver hoogd hee t met f 150 en gebracht op j 700, stellen, Ged., State,n voor, het pro vinciaal subsidie daai'voor te vcHioogefli met 50 en te brengen op 233,33l/2. Renteloos voorschot tram Hoofdplaati— Breskens1 Door de Zeauwsc:h-VLaamselle Tramweg- maatschappij woixit voor den/ aaiileg van een lijn Hoofdplaat—Breskens, waai'van de kosten 4904500 woixlen geraamd, een ren teloos voorscliot gevraagd van- cxtti detxle dier som of 166,500, te vevmimderen met de gekapitaliscerde bijdragen van belang-> liebbende gemeenten, poldere m deixtect Ged. Staten achten deze lijn voor gelicel Z ec u ws c h - V laand er tin van belalng en ook voor de verdeire ontwikkeliikg van de lia- vera van Bieskens, ein stellen voor het reli- teloos voorschot te verleenieti, ondtr voor- waarde, dat door belanghebbenden aan bij dragen woixit vepzekerd 29.807, te stox- ten in hoogs'ens 20 jaarlijksche tennijneni; -v66i*. 1 Augustus 1921 moet bewezem woixlen, ■dat deze subsidie is toegezegd era bet, ben00- digde aandeelenkapitaal is geplaatst; Sej-- w^iji v66ir 1 .Augustus 1923 de ondememing in exploitatie moet komenj Staking in de Vereenigde Staten. WASHINGTON.? Volgens draadlooze be- richten, hebben de leiders van de mdjnat-- beiders aan1 de organisatiesl vcpzocht de staking op te beffem; zij hebben de zeker heid verkregen1, dat dei regeering geneigd? is te trachten tot oplossing van het conflict te komen onmiddelltijk 11a opheffing dei? staking;..' GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Vergdering van Maandag 27 October 1919, des nar iddags 2 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge- meester. Tegenwoordig de leden: L. J. Geelhoedt, L. T. van Hasselt, J. J. de Jager, D. Scheele. H. J. van den Ouden, P. van Cadsand, R. G E. Nolson, G. de Ridder, F. B. G. de Mejjer. H. J. Colsen, N. A. Hamelink, G. B. Duiker-— Blekkink en P. C. Geensen. (Vervwlg.) 4. Voorstel om het adres van But vocur kennisgeving aan te nemen. Naar aanleiding van het in hunne handen om bericht en raad gestelde adres van A. N. But, rijwielhandelaar alhier, betreffende wei gering van aansluiting aan het electrisch net alhier, verwijzen burgemeester en wethouders, gehoord de commissie van bijstand (fabricage) in hoofdzaak, naar hunn-e overwegingen, ge- voegd bij hun advies omtrent het adres van D. I. Minnik en 40 anderen, adressant heeft niet gezo-rgd, dat hij op de door ons vastge- sbelde lijst van na het gevallen raadsbesluit tot gedeeltelijke opheffing van de artikelen 4 en 5 der concessievoorwaarden aan te sluiten perceelen werd geplaatst. Adressant heeft eerst nadat zijn installatie had plaats gehad zich om aansluiting bij de electrische centrale mondeling vervoegd en heeft zijne installatie niet vooraf door de centrale laten goedkeuren zooals volgens de voorschriften voor installa- - teurs behoort te geschieden en waarvan zooals hij zelve als zijn installateur niet onkundig heeft kunnen zijn. Waar adressant zoo geheel en al van de hem voorgeschreven weg is afge- weken, komt het ons voor dat zijn adres voor kennisgeving door uw college behoort te wor den aangenomen. Wij drukken hier nogmaals op de omstan- digheid, dat het toezicht op de naleving der gemeentelijke contracten bij ons bemst en dat eerst wanneer adressant c.s. meenen bij ons geen gehoor voor hunne rechtmatige klachten te vinden, zij zich in beroep tot uw college kunen wenden. Wij meenen bovendien, dat de vorm van het onderhavige adres niet in over- eenstemming is met de plaats aan uw college in deze gemeente toekomende. Mevrouw Duiker wijst er op, dat de heer But feitelijk de dupe wordt van iets, waar mede hij niet op de hoogte was. We hebben het van burgemeester en wethouders gehoord, dat er nog meer op de lijst geplaatst wilden worden, doch dat die toch niet meer konden geholpen worden. Wat zou het adressant ge- baat hebben, als hij ook nog gekomen was? Hij heeft het mogelijke gedaan. Hij heeft vroegerv. jaren meermalon aansluiting ge vraagd, doch tevergeefts. Meerdere personen,- waaronder er zijn die zich later hier vestigden werden geholpen. Er zijn er wel, voor die dp burgemeester dat had gevraagd. Had deze hier ook niet bemiddelend kunnen optreden? Adressant kreeg vermoeden, dat het zitten kon in gebrek aan materiaal en heeft toen zelf een leiding laten aanleggen, dan behoefde hij maar alleen door de contra1 e aangesloten te worden. Hij heeft zich ook met zijne bezwaren schrif- telijk tot burgemeester en wethouders gewend; spreekster heeft daarnaar op de secretarie ge- informeerd en afschriften genomen van die brieven. Dat is geweest op 29 -Tanuari 11. en toen was van die reeds meermalen besproketi lijst nog niets bekend, dat was pas op 7 Juli Hij heeft op grond van de ai-tikelen 4 en 5 der concessievoorwaarden de tusschenkomst van het gemeentebestuur ingeroepen en die hadden daaraan, maar spreekster meent, be- hooren te voldoen. Men beroept er zich op, dat hij een forrou- Lier had moeten invullen, doch zij wijst er op, dat van de 700 aansluitingen die zdjn gemaakt, de helft der aangeslotenen daarvan zeker niets af weet, evenmin als van dat reglement, want dat krijgt men pas nadat de aansluiting heeft plaats gehad. Toen hij er van af wist, heeft de heer But zich ook beroepen op artikel 6 van dat reglement, dat hem een formulicr moest worden uitgereikt, doch het werd hen geweigerd. Zij meent, dat, waar burgemeester en wet houders van deze zaak op de hoogte wares, zij adressant zeker op de lijst hadden behooren te plaatsen en zij meent, dat alsnojg behoort gezorgd te worden, dat hij daarop komt. De heer De Rider deelt mede, dat de ad- ministrateur in de vergadenng der commissie te kennen gaf, dat de heer But zich overeen- komstig de aanwijzingen van het reglement voor installateurs had moeten gedragen en vooraf eene teekening had behooren in te zea- den van de installatie, onder opgaaf van de materialen, die zouden gebruikt worden, welke vooraf moeten worden gekeurd. Mevrouw Duiker wil toegeven, dat het noo dig kan zijn derge'ijke voorschriften uit te vaardigen, maar wijst er op, dat die toch niet in strijd mogen zijn met de concessie-voor- waarden, hetgeen in deze wel het geval is en dat de administrateur zich daarop dus niet kan beroepen. De heer De Ridder merkt op, dat ze toci bij verschillende centrales bestaan. De heer Hamelink wil toegeven, dat er zuRrt reglementen moeten bestaan, maar het schijnt, dat daarvan verschillende reglementen bestaan want hetgeen de heier De Ridder zooeven me- dedeelde omtrent de verplichting van de ken- ring van het materiaal, kan hij in het in zijn bezit zijnde reglement niets vinden. Spreker betoogt verder, dat de centrale niet het recht heeft om voorschriften uit te vaar digen, die in strijd zijn met de concessie-voor- waarden. Zij heeft een monopolie voor het leveren van st room, maar mag zich geen mono polie voor het aanleggen der geleidingen toe- eigenen, wat ze op deze wijze feitelijk doet Als de installatie voldoet aan de daarvoov gestelde rijksreglementen, kan zij daartegen mat geen enkel goed recht bezwaar maken. Nergens is dat zoo geregeld als dat hier het geval is. Dit reglement is ook pas gemaakt in 1907. Hij is van meening, dat keuring moet plaats hebben nadat de aanleg is geschied, dan eerst heeft de administrateur het recht aan sluiting te weigeren, als blijken zou, dat er aan het werk of de materialen iets hapert. Hij is het eens met mevrouw Duiker, dat burgemeester en wethouders, die door de be- mirtdeling, welke de heer But bij hun college had ingeroepen, op de hoogte waren van het geval. hadden moeten zorgen dat .hij op de lijst kwam, die zaak was reeds lang aanham-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1