Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere No. 6911. Dinsdag 4 November 1919. 59e Jaargants Aankondiging, VERORDENING tegen be- perking van de woon- gelegenheid. Bevroren Vleesch. voetpaden. t t »nu. BUITENLAND. GEMENGDE BERICHTtN. m 81LAD. als de heer Stork, wiens heele rede een bestrjjditig was van het ontwerp, eindigde met voor te stemmen. Toen dauhten we aan een parlementair moment van een jaar of tien geleden. Regout bestreed bevig het Arbeidhcootract, maar stemie er v66r. Stork bestrjjdt de Arbeidswet, maar stemt er voor. Zelfs op oogenbhkken, dat de grootwerkgever voelthet moer, drjjft zjjn instinc, zjjn positie, drijft zgn heeie wezt-n er vaak toe om de wet tnch eerst. te bt- strjjden Maar zulk een bestrjjding is dan vrjj onschuldig. De conclusie is hoofdzaak. Zoo krjjgeu dan vele arbeiders sp ,edig n vele andereu over eenigen tjjd bun aeht ureDdag, hun vrjjen Zaterdagmiddsg Een stuk levensvreugd-. Maar1 Zal juist bjj de arbeiders nu het besel' levendig zjjn, dat zg tegecover de gemeen- "chap een zwaren plicht te vervullen hebben Ten bate van hen is deze wet er gekomen. Van hen mag in mil daarvoor geeischt wordeninteusieve arbeid. Dit is thans meer dan ooit hun plicht geworden. De invoering van de nieuwe regaling zal stellig met moeiljjkhe ien gepaard gaan. Maar dit eta voorop de productie m <g daarvan geen last ondervinden. Eq het zjjn aller- eerst de arbeiders, die hiervoor te zorgen hebben. Tegenover de nieuwe vreugde die 'jj in den kortereu arbeidslag ontvangen staat een nieuwe plichtde plicht van de meerdanooit. productieveninten-ievenarbeid. Als gavidg van den oodog is schier over de gebeeie wereld het verschiju.-el der arbeids schuwheid te bespeuren. H'er zwak ker, ginds starker. Het is onze vast^ over luiging, dat dit tjjd ljjk zal zgn. Wanneer in een land krachtig wordt gewerkt, era het levenspeii der arbeiders te verhellen, om hen wat sneer dao tot dusver te doen loopen aan den zob kant van het leven, dan zullen ook die arbeiders zelf den plicht van den intensieven arbeid meer en meer b> eeffen. Zorgen de arbeiders dan, dat ook in productief economisch opzicht one een plaats in de voorhoede verzekerd wordt. Van Groenendael zal zich nader verklaren Naar de »Zuid-Limburger" verneemt heeft Mr. van Groenendael verlof bekomen om het te Brussel gevoerde gesprtk, dat bedoeld werd in de zitting der Tweede Kamer van 14 October, te publiceeren. Het ligt in de bedoeiing van den heer van Groenendael om met toestemming van den voorzitter in de vergadering van de Tweede Kamer ian 11 November a s. aaaromtrent een trader® verkaring af te leggen. De werkeloosheidsnoodwet 1919. Inwerkingtreding op 3 Nov. De Staa'scourant bevat het Koninkljjk besluit, waarbg bepaalil wordt, dat de Werkeioosheidsverzekeringsr oodwet 1919 in werking zal treden op 3 November 1919. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat deze week, vermoedeljjk Woensdag, verwacht, wordt een partjj bevroren Vleesch. Het vleesch zal aan de ingezetenen ver krjjgbaar gesteld worden op nader te be- palen dag en prgzen. Ter Neuzen, 3 November 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, brergen ter algemeene kennis, dat te beginren op Maaredag 10 No vember a. van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, den 30sten November 1919. Burgenaeeiter en Wethouders voornoemd, JOH DE FE1TER Pzn., Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. De Arbeidswet. De Eersle Kamer heeft thans ook de arbeidswet aangenomeD, spoedig z*I de Koningin deze bekrachtigen en zal, op nader te bepalen tjjdstip, die wet in werkini/ treden. Dan zal Nederland in zake de beperking dan dea arbeidsduur zelfs verd<-r zgn gegaan dan de internationale arbeidswetgeving vourschiijft, zegt de Tel. De Eers'e Kamer heeft hut ontwerp met algemeeneetemmen aaogenomen, in de Tweede stumden alleen de c immunisten t-gen. Er was dus zeldzame eenstemmigheid. Niet, omdat alien zonder oi derscheid de wet goed vonden. Maar omdat alien be seften, dat het niet anders koD. De loop der wereldgebeurtenissen drjjft met hevige stuwkracht in deze richting. Zelfs een man Geeu koien. wel graan uit Amerika. Amerika heeft een verbod tot uitvoer van kolea uitgevaardigd. De versehepirg an kolen naar Nederland is dieDtengevolge stopgezet. Verwacht wordt, dat Amerika binnen eenige dagen den uitvoer van granen zal toesaan. De Keizer-kwestie. In het B itsche Lagerhuis vj-'eg majoor Lane-Fox aan Boi ar Law, of bg wisi, dai er in het land ten steeds sterker wurdende siroo ming bestond tegen bet proems tegen den vroegeren Duitschen keizer en ten gnnste 1 an het denkbeeld, om hem over te laren nan de strat van zgn eigen gewMen en de miuacbting van de wereid en of bjj over de kwestie het Huis wilde la'eo stemmen, voor deze bepaling van hei vredestraktaat en uitvoer werd gelegd. Bonar Law antwoordde: Ik weet niet dat het eerste g-deelte van de vraag de stemming in het land juist weeygeeft, De regeering ziet geen reden, waarom de be palingen van het vredestraktaat, die het Huis heeft goedgekeurd, met zouden uit- gevoerd worden. Geen militair verbond. In de laatste dageD werd in verschillende organen der buitenland-che puis melding gemaakt, van een voornemen, om een mih- air verbond tusschen Frankrgk. BelgiS en Nederland tot stand te brer gen, waardoor dan ook meteen de militaire positie van Belgie ten opzichte van Limburg en de Schelde zou geregeid zgn. Be-chouwingen werden reeds gewgd aan de gevolgen van dergeljjk verbond. Thans echter worden dte geruchten weer tegengesproken. Men zou er noch in F> ank- rgk, noch in Belgie veel voor voeLn. En in Nederland We hebben nog niet bemerkt dat iemand er warm voor is. Nederland en Belgie. De Brusselscbe correspondent van de ,Tel." vernam in welingelichte Bmsselsche kringen omtrent de pogingen, die van FranBche zgde zouden zpn gedaan tot het tot stand brengen van een Fransch Belgisch- Nederlandsch defensief verbond, dat inder- daad Frankrjjk en Eugeland gesteld zijn op de totstandkoming van schikkingen van militairen aard voor bepaalde eventuaiiteiten, aooals ook blgkt uit de houding welke hun gedelegeerden op de Pargsche couferentie hebben aaugenomen. Deze schikkingen zullen evenwel, naar verzekerd werd, vol- strekt niet het karakter aannemen van een dri-ledig verbond, waardoor Nederland en Belgie in het vaarwater van de poluiek eener groote mogendheid zouden komen. Ook in Belgie, zoo zeide men, voelt men voor zulk een ontwikkeling van zaken zeer weinig. De nitkorasten van de Belgische delegatie De Antwerpsche correspondent van de »Tel." verneemt, dat de heeren Segers en Orts te Pargs een volkomen diploaaatieke nederlaag geleden hebben. Men heeft in Regeeriugskringf* den indruk, dat zg nog mmder hebben verkregen dan de eerste onderhandelaars Hgmans, Van der Velde en Van deD flenvel bekomen zouden hebben. Nederland zou slechts tot enkele concessies op de Schelde bereid zgn, in geval Belgie 'n de bekracbtiging van het iraktaat van 1839 zou toestemmi-n. Dat aan deze zaken niet meer ruchlbaar- heid gegsven wordt, vindt zijn verklaring in het feit, dat men in Belgie aan den vooravond van de verkiezingen staat. Was dat niet het geval, dan zou, zoo wordt mg verzekerd, op bet oogenblik reeds sen ministerieele krisis uitgebroken zgn. Zekere leden vail bet kabim-t hebben den >heeren De la Croix en Hijmans in bittere bewoor- dingen deze mislukking verweten. Hgmat s en Segers zien redding van hun prestige in het Nederlandsch-Bolgisch verbond, met aansluiting 1 ij Frankrgk. bracht aan het Hoofdoestuur voorzgnebe' moeiingen, den Raad van Toezicht op de spoorwegen en den districtsinspecteur voor de ondervonden medewerking, terwjjl waar- deering en dankbaarheid wordt uitgesproken jegens de direetie voor haretegemoetkomende houding, en voorts het personeel wordt aange.-poord, peze dankbaarheid te uiten in nauwgezette plichtsbetrachtiDg. De enderdom en invaliditeitsver- zekering. In verschillende plaatsen van Zeeland is door de oud-gereflormeerden een adres, houdende bezwaren tegen de gedwongen verzekering geteekend. In verband hiermede schrijft een bekend anti rev. voorman, de K (ruiter) in „De Zeeuw" een artikel, waarvan le conclusie luidt Tndien wij deelnemen aan verzekering, het zg verplichr, of niet verplicht, omdat het door Gods gemeene genade, mogelgk gemaakt wordt, dat indien God ons het le ven schenkt, ook de behoefte voor dat leven bjj ouderdom of ziekte of ongeval, ons ge- schonken worden, dan kunr en we gelooven oat ook die regeling voor ons tgdeigk leven ons in Zgne Voorzienigheiduit Zjjne Vader- hand ons toekomt. BtLGlfi Dc demobilisatie. Den 4n November a.s. zal het de- partement van oorlog de demobilisatie vol komen hebben voltooid. Er zullen dan 180.000 man naar hun baardsteden zgn teruggekeerd. Prins Leopold. Heden werd prins Leopold van Belgie, de oudste zoon des konings, achttien jaar, de meerderjarigheidsieeftgd der Belgische prinsen. Hg zal dan het recht verkrggen om in den Senaat zitting te nemen, docb is nog niet stemgerechtigd. De koning heeft besloten het paleis in de Rue de la R "gence waar zjjn moeder de gravin van Vlaanderen, tot haar dood heeft gewond, ter beschikking van den prins te stellen, die er zgn civiele en militaire huis installeeren zal. Eeu aanklacht op grond van het vredesverdrag. Een juwelier uit de rue de la Paix te Pargs heeft bij den onder-staatssecreiaris der militaire justitie een aanklacht ingediend wegens mooid en diefstal met braak tegeu eenige Duitschers, die in 1914 Ostendeoe- zet hadden. De juwelieiszaak had te Ostende een filiaal, dat beheerd werd door een Bel- gisch echtpaar, dat tgdensde bezetting door de Duitschers ter dood werd gebracht. Er werden dria brandkasten met de steekvlam geopeDd en daaruit werd voor 500,900 francs aan juweelen gestolen. Op grond van de ar t 227 230 van het vretes verdrag van Versailles, volgens welke de schuldigen aan daden in strjjd met het oorlogsrecht voor geailieerde krggsraderi kunnen worden gedaai d, heeft de juwelier aan de bevoegde autoriteit gevTaagd een instructie te openen. Tien dagen geen personenvervoer. Naar de »Kol isc-he Ztg." verneemt, heeft het Ouit8cbe Rijksmimsferie besloten, be halve de sterke beperking tot nu toe van het spoorwegverkeer, om bet geheele per sonenvervoer op de Duitsche spoorwegen van 5 November af voor tien dagen stop te zetten. Het besluit is genomen niet- tegenstaande de spoorwegdirecties zich tegen dezen roaatregel verklaarden. TER NEUZEN, 3 November 1919. Het weerbericht van het} Meteo|rologisch Instituut te De Bildh van heden luidt als volgt: Hoogste barometcrsltand 778.5 Hernosand. Laagste barometerstarud 758.0 Maas'Jrichl). Verwaclit.ng tot, den avonii van 4 Nov<: Zwakke tot inalfgie, later wellicht toe-, nemende Oostalijke tot Noordoostelijke wind, zwaar bewolkt tot beh-okkeni, wellicht sneeuwbulen, temperatuiur om het vines-, punt. Bond van spoorwegpersoueel. Naar men ons hericht is door het per soneel der spoorwygmaatschappg Mecbelen- Ter Nenzen, georgamseerd in d, n Ned. R. K. hood van spoor en tramwegpersoneel St. Raphael, afd. Ter Neuzen, in eene op gisteren gehouden vergadering eene motie i>angenom^D, waarbjj naar aanleiding van de b'dangrjke verhoogingen der loonen, waarbjj het minimum grondkon is ge bracht op 8 fr. per dag, dank wordt ge- Financieele wenken van Minister Boys aan de gemeentebesiuren. Naar aanleiding van het feit, dat ver schillende gemeenteraden er in den jong- sten tjjd toe zgn overgegaan de beloonin- gen van het ambtecarenpersoneeel in eeni gen vorm belar.grjjk te verhoogen, zonder dat men zich rekenschap heeft gegeven van de geldeljjke gevolgen, welke dit met zich sleept heeft de Minister van Binnen- landsche Zaken eenige wenken gegeven ter voorkoming van een ontwrichtiDg van de Gemeeuttfinanc en. Een onafwgsbare eisch wordt in de eer ste plaats geLoemd dat in verband met een besluit tot toekenning van loonsverhcoging de middelen tot dekking worden aangewe- zen. De inkomsten moeten komen of nit reeds beschikbare inkomsten, of uit een nieuwe bron van inkomsten. In de tweede plaats scbjjnt het den mi nister goen enredeigk verlargen, dat der gt-lgke beslissiDgen nimaser worden geno men dan na degeljjke voorbereidiDg. Gewenscht wordt dat als de Gemeente een taak wil overnemen, die tot dusver door een particulieren was vervuld, dit ook niet geschiede door een eenvoudig besluit ad-hoc, maar dat beboorljjk de wetteiijke voorschriffen, weike de gemeentelgke be- drgven beheerschen, worden in acht geno men. Mocht een verzoek om Rjjkssteun, in welken vorm dan ook iokomen, dan zal het gemeenteljjk finaucieel beleidaan boven- genoende regelen worden getoetst. KANTONGERECHT TE TER NEUZEN. Visscherijwet. Trekdier onbeheerd. IJkwet. Openbare dronkenschap. Fietsen zonder licht. Ontsiag van Rechtsvenrolging. Teruggave aan de ouders zonder straf, RECHTSZAKEN. De moord aan de Jan ran Nassanstraat. De arrocdesements rechtbank fe 's Hage veroordeelde C. J. v. B., weduwe van den heer F, H. S., wegens moord met voorbe- dachten rade op haar eihtgenoot, op 28 Januari 1919 gepleegd in de echteljjke woning aan de Jan van Nassaustraat, tot 10 jaar gevangenissfraf. De beklaagde, opstaande, verklaarde nog /yMgDheer de president, ik heb het niet ge daan." z/Dan hebt u veertien dagen om in hoo- ger beroep te komen", was 't antwoord. Loop der bevolking van Ter Neuzen. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd M Lenten, dienstbode, Djjkstraat 84, uit Goes. Vertrokken P. de Feijter, dienstbode, P 36, naar Axel. J. de Braal, Teldarbeider, P 66, naar Zaams'ag. M. 0. Schelfaut, zoDder Q 118, naar Boensbroek. T. T. de Fejjter, zonder, Schoollaan 5, naar Nieuwendam. P. H. de Zeeuw, zonder, Tbolensstr. 5, naar Vlissingen. G. Cb. van Gelder, rjjksklerk, GrenulaaB 27, naar Oss. L. Fejjaerts, zonder, Nieuwediep 1(11, naar Vlissingen. De moord ontdekt. Leerplichtwet. In dronkenschap de orde verstoren. Voertuig niet verh'chten. Vuurwapenwat. Openbare vermakelijkheid geven. Orankwet. Straatschenderij Strooperij. Spoorwegwet. Arbeidswet. Het ODtdekken van den hoibewoner waarvan wj| in ons vorig numirer melding maakteD, beeft ook geleid tot het vinden van het ijjk vau den srdert eenigen tjjd vermisten kotporaal Vos Men vi as aan het zotken gpgaan, iD vet- band met de in het hoi gevonden milifclre uitrustingstukken. De hoibewoner, Smit, begeleidde de zoekende politie van Ede en gaf als zgn meening te kennen, dat men den vermiste wel ontdekken zou. Het lgk werd gevonden in een loopgraaf, handen in voeten staken boven den grond uit. De baDden en vorten waren gebonden. De schouwing heeft uit- gewezen, dat vermoedelgk den hals was afgesneden. Ofschoon het lijk voor anderen misschien onherkenbaar was, is dat door den vader als het lgk van zjjn joDgen herkerd. Deze was per automobiel van Deventer naar Eede gebracht, waar het lgk in het Ijjken- huis op de bpgraafplaats was ondergebracht. Dat weerzien was een harcverscheurend moment. De verdachte Smit b]jjft ontkennen, aan d«n moord schuldig te zgn. De aan- wgzingen tegen hem zgn legio. Volgens zgn verha*l is de eigei ljjke dader Sprengbof, welke naar Duiischland zou zijn ge-lucht, Smit was van het gevecht getuige ge- weest, maar had niet durven irg'ijpen en ten slotte de viueht genomen. Een paar dagen later was Sprengbof bg hem ir zgn hoi gekomen en had hem eenige voor werpen, toebchoorend aan Vos, ter hand gesteld, met de mededeeling: »dekorporaal ligt in de loopgraaf, maar als jjj je mond open doet, dan kom je er naast te liggen." Uit vrees voor wrahk had Smit dan ook, naar bg zegt, gezwegen. Het maakt echter een vreemden indruk, dat Smit nu in-eens verklaart, dat Sprenghof bjj hem kwam in zjjn, Smit's, hoi, terwjjl hjj errst heeft I emegedeeld, dat het hoi niet van hem, maar TER VEIZEVSillE De Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN doen te weten, dat door den Raad dier gerneente in zijne ver gadering van 11 September 1919 is vastgesteld de navolgende verordening Art. 1. Het is verboden een pereeel of pereeelsgedeelte, hetwelk voor bewoning is bestemd, aan die bestem- ming te onttrekken. Art. 2. f)e bepaling van art. 1 dezer verordening is niet van toepassing op hem, die handelt met schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders. Art. 3. Van een besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van de in art. 2 bedoelde vergunning kan door den belanghebbende of zijn wettelijken vertegenwoordiger, beroep bij den Raad worden ingesteld. Wordt dit beroep, hetwelk binnen veertien dagen na de dagteekening van de afwijzende be- slissing van burgemeester en wethouders moet worden ingesteld, gegrond bevonden, dan geven burgemeester en wethouders binnen eene maand na de dagteekening van het desbetrelfend Raadsbesluit eene nteuwe beschikking op de aanvrage, met in- achtneming van 's Raads beslissing. Art. 4. Overtreding van de bepaling van art. 1 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of met geldboete van ten hoogste 25,— Art. 5. De opsporing van overtreding dezer verordening wordt opgedragen aan den inspecteur en de agenten vmn politie, beneveus aan den gemeentebou .vrneester. De ambtenaren, in dit artikel bed eld, leggen, voor zoover zij niet reeds kraehtens eene andere hoedanig- heid de bevoegdhetd tot opsporing van overtredingen bezitten, in handen van den burgemeester de(n) volgende(n) eed of belofte af: ilk zweer (beloof) dat ik de rnij opgelegde plichten met alle naarstigheid en zonder aanzien des persoons zal vervullen. Zoo waarliik helpe mij God almachtig. (Dat beloof ik)! Art. 6. Deze verordening vervalt op 1 Januari 1921, voor- zoover niet voor dien datum tot haar intrekking zal zyn besloten. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Ter Neuzen in zijne vergadering van den Hen Sept. 1919. De Gemeenteraad voornoemd J. HUIZINGA, Voorzitter. A. P. DE VOS Lo. Secretaris. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland volgens hun bericht van den 24en Oc tober 1919 No. 131, 3e afdeeling in afschrift mede- gedeeld. En is hiervan afkondiging geschiedt, waar het behoort den 31en October 1919. De Burgemeester en Wethouders voornoemd: J. HUIZINGA. Voorzitter. B. I, ZONNEVIJLLE, Secretaris. Afgekondigd ter behoorlijke plaatse door mij, CORNEDIS KLAASSEN, Inspecteur van Politie der gemeente Ter Neuzen, op heden, den 31 en October 1919. C. KLAASSEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Ter Neuzen verklaren, dat de afkondiging dezer verordening werkeljjk op de voorschreven wijze heeft plaats gehad, op heden den 31en October 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Voorzitter, B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris, Strafiitting van 31 October 1919. Veroordeeld zijn ter zake van overtreding A. M. v. A., fabr.arbeider te Sas van Gent, tot 2 boeten elk van fl subs 1 dag heeht. voor elke loete; R. O. E., bediende te Gent; A. J. M. fabrikant te Brussel, ieder tot 2 boeten elk van f2 subs. 2 dagen heoht. voor elke boete. J. A. S, visscher te Ter Neuzen, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. E. fr. B., voerman te Philippine, tot eene boete van 3 subs. 3 dagen hecht. E. fr. A. A., mosseikoupman te Philippine, tot eene boete van J 1 subs. 1 dag hecht. met verbeurd- verklaring der gewiehten. H. Th., kooprnan te Sinai; O. C. de P., machi nist te Gent; A. v. C., visscher te Axel; A. H., timmeiman te Ter Neuzen A. r. B., vlas- werker te Sas van Gent, alien tot eene boete van f 5 subs. 5 dagen hecht. voor ieder, Th. v. A., werkman te Sluiskil, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. L. P. K., werkman, J. P., knecht, - P. J. d. F., koopman, D. D., vlasbewerker, J. S., knecht, D. S., knecht, i. B., knecht, F. B., aibeider, alien te Hoek, ieder tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. voor ieder. P. K., arkeider, L. d. K., aonder beroep P. M. v. d. O., schoenmaker, alien te Axel, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. voor ieder, M. L. M. d. D,, zonder beroep te Philippine, F. V. en P. M. C., werklieden te Westdorpe, ieder tot eone boete van f 2, subs 2 dagen hecht. voor ieder. U. v. A., student te Bassevelde, tot eene boete 1, subs. 1 dag hecht. H. K., werkman te Selzaete, V. d. V,, werkman te Selzaete, J. A. C., bediende te Wachtebeke, R. G. vlaswerker te Stekene, E. d'H„ handelaar te Bou- chaute, M. F., zonder beroep te Cluizen, ieder tot eene boete van 2. subs. 2 dagen hecht. C. B., veldarbeidpr te Zaamslag, ter zake van leer- plichtwetovertreding. J. H., koewachter te Ter Neuzen, ter zake van straatschenderij. J. il. J. en J. d. J., arbeiders te Zaamslag; ieder tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. M. F„ arbeider te Axel, tot een« boete van I, subs. 1 dagen hecht. M. v. K., arbeider te Zaamslag, tot eene boete 2, subs. 2 dagen hecht. A. Z., gezagvoerder te Gent, tot eene boete van 10, subs. 10 dagen hecht. J. J. H., arbeider te Zaamslag, tot eene boot* van J 6, subs. 2 weken tuchtsehool. J. V vlasbewerker te Axel A. v. O., werkman te Koewacht; A. D., landbouwer te Zaamslag, ieder tot eene boete van 5, subs. 5 dagen hecht' voor elk. J. L. S., voerman te Axel, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. H. O., koopman te Ter Neuzen, tot eene boete van 5, subs. 5 dagen hecht. met verbeurdverklaring en vernietiging der patronen. L. v. C., jager te Axel, tot eene boete van 5, -ubs. 5 dagen hecht. met bevel tot teruggave der geweren en patronen. E. H., herbergierster te Sas vaD Gent, tot eene b*ete van 3, subs S dagen hecht. E. H., herbergierster te Sas van Gent tot eene boete van /30, subs. 30 dagen hecht. L. C. W., zonder beroep te Ter Neuzen, tot eene boete van 10, subs. 2 weken tuchtsehool. A. D., werkman te Ter Neuzen, tot eene boete van J 15, subs. 10 dagen hecht. J. d. R., werkman te Boschkapelle, tot eene boete van f 10, subs. 10 dagen hecht. J. W„ slager te Biervliet, tot eene boete van f 1 subs. 1 dag hocht. F. H. arbeider te Axel, tot eene boete van f 1 subs. 1 week tuchtsehool. E. B., vlashandelaar te Sas van Gent, tot vier boeten, elk van f 3 subs. 3 dagen hecht. voor elke boete.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1