Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6909 Donderdag 30 October 1919 59e Jaargaru I INRICHTINGEN, BINNENLAND. BUITENLAND. welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kuoiieu veroorzaken. Hot ferslag der Crisis Euqueite- Commissie. Open brief aan den burgcmecMter ran Antwerpeu. Tegen de duurte. Een tooneelvoorstelling. 11B8E» TER SEl'ZESSCRE COVRAIT Borgemeester en Wethouders Tan TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- seeretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van ADR. JANSEN, broodbakker, wonende te Poort- Tliet, om rERGUNNlXG tot het opriehten eener brood-, beschuit- en kleingoedbakkerij in ee» gedeelte Tan een te stichten gebouw op het pereeel plaatselijk gemerkt 2 en gelegen aan de Steenkamp- laan, kadastraal bekend in sectie C, no. 4(569. Op Maandag 10 November a.s., des namiddags 3 uur, Ml ten gemeentehuize gelegenheid bestaan om beiwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en sehriftelijk toe te lichten. loowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, knnnen gedurende drie dagen, voor hetboven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente ken nis n e m i n van de ter lake ingekomen sehriftnrcn. Tear Nenzen, 27 October 1919. Borgemeester en Wethouders voornoemd, De fd. Burgemeester, L. J. GEELHOEDT. De Secretaris, B. I. ZONNEVIJLLE. De aandacht van belarighebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie ■iet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den boveubepaalden dag voor het gemeentehcstuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Beweerde knoeierijen by den uitvoer van vee en paarden naar Belgie. De Minister van Landbouw heeft inhanden der Commissie gesteld een dossier be- trekking hebbende op knoeteryeD, die zoudeu hebben plaats gebad in verband met den wederuitvoer naar Belgie van vee en paar den, door Belgische vluchteiingen tevoren ingevoerd. Uit dit dossier bleek dat bp beschikking van den Minister van Landbouw, dd. 17 Januari 1919, no. 1140, afd. Vleeschvoor- ziening, de president-directenr van het Rykskantoor voor Vee en Paarden ge- machtigd is uitvoerverguDning te verleenen voor paarden en vee, waarvan na onderzoek bleek, dat zjj tydens den oorlog door Bel gische vluchteiingen in ons land waien ingevoerd. Weldra rezen klachten onder de bewoners der grensstreken die betrefeking hadden lo. op den uitvoer ten Vrel vee, dat inderdaad met van Belgischen oorsprorg was en 2o. op htt verkrygen vaa consenten voor dezen uitvoer door omkooping van ambtenaren van het Rykskantoor voor Vee sn Paarden. Van omkooping der voornoemde ambte naren door belanghebbenden met het doel •onsenten te verkrijgeD, is echter Diets hoe- gvnaamd gebleken. De terzake gehoorde aanklager wist niets anders mede te deelen, dan »dat hy het op de markt had vernomeu". Eenigerlei aanduiding zelfs van de waar- scbynlykheid zyner beweringen kon by met geveD. Hij zeide den 21en Mei aan de Commissie toe, getuigen tezullen by brengen, doch is er biykbaar niet in geslaagd ook slechts een tnkel bewys ot nadere aan duiding te vinden. De Commissie ontving alihans van hem geen enkei bericht. lntusscben bleek de commissie uit over- gelegde stukken de onwaarheid van de aan- tygirgen in bepaalde gevallen, die nog waren na te sporen. By het onderzoek trok het de aandacht van de commissie dat het lid der Tweede Kamer, de heer Jhr. R. R. L. de Muralt aan den directeur van het Rykskantoor voor Vee en Paarden een aanbevelingsbrief zond voor een veekoopman, die genoemden volks- vertegenwoordiger verzocht zjjn bemiddelmg aan te wenden om hem eenuitvoervergunmng te doen verleenen. Het slot van den brief van dezen aan den heer de Muralt lmdt ffJhr. ik heb nog een vraag aan u, kun ik, door a* tusschenkomst een vergunniDg krygen voor nitvoer dan schiet er voor u een grove fcoi over, enz. enz." De heer De Muralt zond dat Bchryven vergezeld van een aan beveling op 25 Febru ari 1919 aan den directeur van het Ryks kantoor voor Vee en Paarden, 11 Maart 1919 zond hy wederom een aanbevelings brief voor bedoelden kocpman, waarin by dezen aanbeveelt als een absoluut betrouw- baar man." Om inlichtingen gevraagd deelde de heer De Muralt aan de commissie mede: a. dat de betrokken veekoopman een zeer eenvoudig man is, die het woord fgrove foai" gebruikt heeft, terwyl by #be- looning" bedoelde. b. dat by, Jhr. De Muralt, natuurlyk geen beloomng heeft ann«aard, wat de •ommissie ook nimmer heeft vermoed, c. dat hy aan den betrokken koopman een terechtwyzing heeft toegediend. Het hiervermelde geval heeft der com missie aanleiding tot de opmerking dat bet aanbieden van een .grove fooi" aan een rolksvertegenwoordiger een ergelyke on- voegzaambeid is, die ten gevolge had moeten hebben, andere correctie daargelaten het ter zyde leggen van het betrokken verzoek. De beer A. Kellnaers te Breda her ft aan den burgemeester van Antwerpen, den heer De Vos, den volgenden open brief gezonden Mijnheer de Burgemeester Het zai U bekend zyn, heer Burgemeester, dat op tal van muren en schuttingen largs de openbare verkeerswezen en zelfs op een schutiing der drukke Keizerlei een groot geel plakkaat is gehecht, waarwp in dikke roode letters o. a. deze voor de Hollanders beleedigenda uitdrukkingen voorkomeD. »Er wordt geknoeid en acbter de scher men gewerkt te Parijs en in den Haag. En de commissie van 14 speed in de kaart der Hollandeis" nDierzelfJe Hollanders, die met bun zakken hoogstaande guldens onze stad overstroomen, onze be-tgelegen huizen en eigendommen voor den neua komen wegkapen, omdat wij noodgedwongen door den lagen frankenkoers moeten oaderdoen" »Diei zelfde Hollanders, die ons by de vlucht, een dubbeltje voor een g!as water lieten betalen". fDierzeifde Hollanders, die de meffen zoclang en zooveel geholp^n hebben, dat ze ten slotte zelf eten te kort kwamen. Pius boches que Its boches." Meer wensch ik uit dit pan fl-tt niet aan te balen. Wat ik echter wel wensch te doen, dat is, als Nederlander tegen dat schaidtlyke schotschrift by u, heer burge meester, te protesteeren. En ik mag dat wel doen, omdat ik my rcken tot diezelfde Hollanders", die vier jaren lung er aan hebben medegewe'kt om dea nood uwer landgenooten en in 't by- zonder dien uwer gemeentenaren, te lemgen, en waarvoor zij nauw^lyks een glas water tot dank kregen. Het moet u nietgeh-el onbekend zyn (anders zal uw oud-collega in den gemeenteraad de heer Prai ck u daaromtrent wel inlichten), dat bonderd- duizendtn Belgen en bnnderdduiz- niton AntwerpenareD jaren door het N edet landsche volk werden opgenomen en verpleegd, en dat door ondergeteekende meer dan 1000 uwer kinderen van den hongerdood gered worden. Is het te verwonderen, toe diep een pamftct als bovengcsfeld, ons Hollanders beleedigd, grieft en bedroeft Maar dit is nog niet zoo geheel ernstig. Ernstiger nog is, heer Burgemeester, dat u, die eens met zooveel lot over Holland sprak, dat pamflet niet onmidtollijk hebt doen confi-rkeeien, te meer m g daar bet eec anoniem pau.flet is en de schryver. die zich i Argus" noemt, r.iet eens d-n moed heeft met zyn naam voor den dan te komen. Als magisiraat, der gemeente Antwerpen hsd u, naar ik meen, daartoe be macht. Daartegen protesteer ik als Nederl; n1er en ik mag germst zeggen, dat bij d>t protest zes millioen myner landgenooten aan uiijne zyde staan. Gelief, heer Burgemeester, de verzekering myner hoogachting te aanvaarden." Een hoogstaand Nederlander te Antwerpen heeft een afschrift van het pamflet ter kennismaking gezonden aan elk der leden van den Raad van Veertien, vergezeld van bovenstaanden protestbriel. De Belgische kolen. De Erusselsclie redacteur van de Haas- bode nieldt dd. 25 de/.er Het beficht in de Nederlandache pel's, als zoui Belgie de onderhandelingen over de levering van steCnkolen aan Nederlaud heb ben afgebroken, is miet j uiistv In de eerste plaats was er geen sprake van een maande lijksche levering van 50.000 ton, doch van e n kleinere hoeveelhi'id.. Voorts hanjgt de u.t- Voer af van let leit, of i\edt rland de ges'tel- dc voorwaarde aanvaandt, helgeen tot nu toe nog niet is gesehied-- Dat men van "Belgische zijde nog niet van plan is de onderhandelingen stop te zetfen, blijkt wel uil de verklaring, welke men ons gisteren op het ministerie van Landbouw deed betreffende den, aankoop van Neder- landsch vee. Een hooge pcrsoGnlijkheid zeide ons, dat men weer tojC aankoop van vee in Nedcrland zou overgaan, zoodra de onderhandelingen voor den uitvoer vah llel- gjysehe kolen tot eon ovefeenkomsf had den geleidj Belooning op school als tuchtmiddel. De heer A, Kropveld:, arts te Amster dam, schrijft ons: In zijn Laatste ondejrwijsfeuilleton schrijft de lieer Fr. v. R,: „De school schijnt te verjeten dat de be looning een eerste kLas tuchimiddel is". Toch ziet! Toen ik op school ging waxen reeds daar allerlei vormen van belooning voor good oppassen en nu mijn kinderen de school bezoekeu, zie ik dat de beloonin- gen, in vortn misscliien ietwat veranderd, nog steeds toegepasd, worden. In de eerste plaats wordt goed oppassen beloond mell een goed cijfCfr. In de tweede plaats geelt een reeks goede cijfers het recht op een boek uit de bibllotlieek Qhe virgelijken met de 25 p's en de gekleurde penhouder van den heer vt R.): In de derde plaats wordt voor die kinderen die zich onderscheiden in goed gedrag, de functie van helper of helpster van de(n) onrie)rwijzer(es) ingevoehd. En dan zijn er talrijke belooningen die de leer kracliten elk naar hun aand en den aard van de leerlingeiii invoeren, belooningen, die wel niet tot een systeem behoorem, maar waaraan ik toch zoo vaak boor spreken, dat de vooirs'elling, als zouden ze op onze openbare school niet bekend zijn en niet toegepast wojrden, m4- niet geheel juist is. Ik hoop intussehen van Jiarie, dat de ar- tikelen van den he r Fr. v. U. er toezul- len bij dragon de lietooning als tnchtmiddel op school (en in bet (huisgezim) nog me, r tils factor bij de opvoeding en het oruderwijs te Lalen gelden. Daarmee zal zeker meer hereikt worden dan met hutj weer ruimer toepassen van de lichamelijke slraffen, die voor vele kindei-cu heel wat meer pijn doen aan de kinderdel dan aan hun lichaam, een punt dat door den geachjljen schrijver onaan- gej-oerd is geUiten.' Nederland en Belgie. De vergaderingen te Parijs betreffende de i|e(rziening van de tractajtjen van 1839, did wegens l et v, trlre'k van, de Belgische ge- dele jei rrlen naar Brtussel korten tijd zijn onde^brokeni, zullen in hit begin der- vol- gende week worded hervat, De beveiliging van het Keizerverblijf, Met l et plaalsen van de afrastering rand om het Huis Dooirn is, volgens de Tel., een aanvang gemaakt aan den achterweg trus- schen den Langbroekerweg eh den Vcrleng- den Molenweg. Ijzeren stijleji van buiten- gewone zwaarte worden van zwaar vlccht- draad voorzien; boven het dek komt drie- dubbel rikkeldraad, waar( doorlieen zoo noodig eiectrische Jroom kan worden ge- legd:j De atrastering wordt geplaajtst op eenigen ,afstand van de sloot aani den bullenkants zoodat van het ho utgewas dat daar stoat. gie;i gebriiik gemaaktkan wo'rden bij over, klimming. diet houtgew,as, dat nog te kortj bij de air as ter lag sta$ wordt opgeruimd'.. De nitlevering van den ex-Keizer. Ons bericht van Yrijdag, dat vol^eAs n:e- decleelingen van Bonar Law in het Engel- sche Lagetrlmis geen Verzoek tot de Neder. landsche regeering om uitkveifmlg vah den gjewezen keizer kon worden geyicht, voor alle stalen, die erbij betrokken waren; het vTedesvei'dnag hadden gcteekend, moeten, wij op grand van de nadere Ledchton in de En. gelsche bladen aldus xectificeeren, dat Bo- nar Law niet sprak over het teeke'neh van bet '^redesverdihg, maar over de reLificatie er.-aiH., Ilieruit vjolgt dus, da|t liet verzoek om uitlcvering eerst zal gescliieden na bedoel- ae ratificatie. Wij teekenen bit rbij nog aan, dat hot vre- desve|r(lrag noch ten opzichle van) de be- recblinig der gewezen keizer, noch wat be- treft de aaiivraag tot uitfevering een, tijd stip bepaalk, Minister van Kolonien. Dc Stand." verrjeemf, dat dc Minister vaVJ Kolonien toch genoodzaakt zal wezen om zijn ontslag aan le vragen. Wel trad er merkhare beterscliap in, maar niet genoeg- zaam, om liem nu reeds tot weeropvatting van zijn taak in staajt( te stjellen., De' druk van het bloed blijft daartoe vooralsnog een te ernstig karakter dragon. Melkvoorziening. De Minister van Landbouw heeft een be roep op alle melkveehouders gedaan, om de melkvoorziening der groote steden den aanstaahddn winlet te doen slagen. Houten woningen. Yej-iromen wordt, dat op l et terrein ach- ter Houtruslt te 's Gnavtenhage, beihondenfj nadere goedkeurinig, een groot aantal hou ten middenstandswonidgeh zullen wotrden gelxniwd door de bekende fnbriek Padox. Met B. en Wmoet men zijn ovixcenge ko men, dat de laai'toe noodige Wijziging in de Bo uvwelrardening aan den Raad zal worden voorgesteld.i Britsche erkentelijkheid. De Tjritscbe tijdelijke zaakgelasitigde heeft door tusschenkomst van' 't mihisiehe van Buitenlandsche Zaken aan de Nednrland- scbe m:aXine-autoriteiiten de e lTentel ijkiieid1 overgebracbt van de Bnilsche admiralitfit voor de hoffelijkheid, betoond aani de Brit sche mijnvegers, toen deze onlangs in de Nede(rlandsclie tenttoriale wateren wcrk- zaam waren. De vergunrnhg bij die wea-k- zaamheden van Nedtrlandsche havens als basis gebruik te maken, heeft er, naar de overtuiging der adinimliieit, niet we'i»bg toe bijgedragen het opruimem van de mij- ncn tot een goed einde te bjrengen. Kostelooze vervoerkosten. Wij lezen in Het Laatste Nieuws, dat de Belgische minister van Oorlog beslotcfi heeft een extra-reis 3e klasse, kosteloos op het! Belgjseh spoornet en tegen latere temigbe- taling van 50 t. h. dep vervoerkoston builen de gXenfeen, te verleenen aan de familieleden in opgaande lijin, eclitgenoote, kindcre, bree ders, zusters en verloofde' van, Belgische militaiireu, om lien in staat te stellen ter glelegenheid van AUcirbeiligen (All hziclen, 2 Nov.), het graf te bezoeken dergenen on der deze laatsten, die voor den vijand ge- sneuveld of die bezweken zijn aan de ge- volgen van tijdens den oqrlog opgedane kwetsuren of ziekteiu TER NEUZEN, 29 October 1919. Het we, rbericht van het Meteorologisch1 Instiiuut le De Bildt van heden luidt als volgt: Iloogste barometersdand 779.9 Haparanda Laagste barometers,'tand 750-9 Helder-. Verwaeliting tot den avond van 30 Octi Matigie tot krachtiye, later tjijdelijk afne- mende winden uit Oostelijke riclitingen, zwaar bewolkt tot be'rokken, lator wellichl' weer regen of sneeuw, zelfde tempcrntuur. Industrieele ondernemingen. Zooals uit de aan den gemeenleraad inge- zonden verzoeken tot he(t verkoopen van terrein blijkt, is bier in opi idhtingj eene N.'V: Lak- en Nikkelinrichting en Kachelmakeri.il Daarvoor is thans een terrein in koop ge vraagd aan de Walstraat acbter de hoogere burgerschool. Voorts is door eenige heeren het plan gevormd te stichijien eene fabriek voorhout- bewerking, vanaf het zagen van hoomen, tot het viervaardigen van be'noodigdheden; voor het bouwen van huizen, zoowei als hel maken van, kleinere artikelen voor verscliil- lende doeleinden, die uit "den ei;vai der groo- tere stukken kunnen woiden gjemaaktf i Met genoegen zullen die pogingen wor den vernomen ven den ondernemers succes worden toeg)ewenscht| Inrichtjingen tocli, waar een redelijk aantal personen voortdu- rend werk kunnen vinden, ziet men met genoegen verrijzen.- De fabriek voor hout- bewerking zou, naar we vernemen, gesticht worden op een ternein achter den Schut- tersliofweg), Verhooging van loon en duurte, zyn onderwerpec, die na den oorlog actueel gewoideu zyn. Ongeveer iedere werknemer, hetzy ambtenaar of in particulieren dienst streeft naar verhooging van salaris en dat is een streven zonder eindresultaat en ook algemeen hoort men klagen over de duurte, en ook dat is een vraaijstak zonder eind, want zelfs is in de z.g. tijden vaD goedkoopte kon men toch nog menschen aantreffen, die het Wter goedkooper wit-ten te doen of te krygen dan anderen en het kwam voor dat lieden, die meenden uiterst zuinig te knnnen koopen, bemerkren dat zy weer overtroefd werden door anderen. In den laatsten tijd is meer en meer op den voorgrond getredea de meening, dat producenten en tusschenpersonen, de win- keliers, een hoogere winstmarge nem°n, dan billijker wyze toelaatbaar zoude zyn. En daartegen heeft zich een beweging in gang gezet. Eindelyk heeft die beweging zich ook naar hier overgeplant en is de hand aan den ploeg geslagen. Door een zich gevormd hebbende voor loopige commissie waren tegen gisteravond belang8tellenden opgeroepen tot het op riehten eener consumentenvereeniging in de bovenzaal van het //Hetel de Commerce". In aaomerkiDg genomen het b langrijke van het vraagstuk, de bestrijding van de duurte, was de opkomst marig. De aan- wezigeu maakten voor de overgroote meer- derheid deel uit van het ambtenarenkorps. De vergadering werd door den heer Nulet. als vooizitter van het voorlcopig comite geopend. die het doel uiteenzetie. De bedoeling is, te strij ien tegen duurte. Er is duurte oetstaan door ecbaarschte aan artikelen en dat is eene natuuriyke, maar er is ook duurte ontstaan door te huge f'jj'Z, tting en dat is tene ounatnur- lyke. Daartegen te stryden moet het doel zyn en dat zal ten zegen str. kken van de maatochippy. Die best jjding kan op ver- schillende maeieren worden gt v >erd. Men kan dat doen door het opriehten eener cooptratie, en velen achten dat de beste oplussing, doch het voorioopig comite zou liever een auderen weg bewandelen, riaar het niet hare bedoeling is, vyandig tegen winkeliers, grossieTS enz. op te treden, doch in overteg met dezen tot een resultaat te komen. Hy wyst er op, dat de cor.sumenten- vereenigingen, die reeds in een landelyke bend vereenigd zyn, reeds belangrijke resultaten verkregen. In Den Haag werd b.v. de reparatie van schoenen, die betaald werd van 4,50 t< t f 5,50 door hare bemoeimgen teruggebracht voor zolen en hakken van heerei schoenen tot f 3,50 en danmsschoenen tot 2 75. De bedoeling is. overeenstemming te treffrn met winkeliers, eventueel met gros- s.ers eD gezamenlyk billyke pryzen vast te stellen, en aan ben, die met de ver- eeriging op die pryzen willen medewerken, de klandizie der leden van de vereeniging te verzekeren. Kan men de winkeliers niet slageD, dan wil men overeenkomst trachtsn te treffen met grosiiers, en des- noods zelfs de fabricage t«r hand te nemen. Hoe kracbtiger de vereeniging is, hoe meer invloed zy zal kunnen uitoefenen. De deeinemers zulien er natuuriyk op n oeten voorbereid zyn, dat voor den stryd een ft' ancieel offer Eyeen moet gebracht wordeD. Men wil gaarue met de winkeliers samen- werken, maar dan moeten deze zich ook met een behoorlyke winstmarge tevreden stellen. De heer Estor lichtte de bedoelingen van het vo irloopig comite nader toe. Hy stipte aan, dat het begrip behoorlyke prys zoo moeilyk is vast te stellen. Als voorbeeld st p'e hij aan, dat alhier rcokvleesch wordt verkocbt voor 50 cent per ods, terwyl die prys in Den Haag 80 cent is, doch in de Betuwe misschien maar 20 tot 15 cent. Voor een sch.ar betaalt men f 2, terwyl den werkelijke prys 50 cent zou zyn. Het begrip prijs is dus be- trekkelyk. By betorg-e vcorls, dat de vereeniging zeg^ingschap wil hebben in de pryszeitmg. Daarvoor biedt zij de klandizie harer leden. Hy betoogde, welk een kracht van de ver eeniging kan uitgaan, als deze door toe- treding van velen een kraehtig lichaam vormt en hoe de plaatselyke afdeeling ook weer steun vindt in de landelyke organisatie die gesticht is te Assen, waar de eerste consumentenvereeniging is opgericht. Ook wordt voor de consumentenvereeniging steun verwacht van regeeringswegp. Op de vraag van den voorz:tter of iemand inlichtingen wenschte te vragen, werd het woord gevraagd door den heer A. de Pauw. Toen de voorzitter hem opmerkzaam maakte dat geen debat was toegelaten, dat hier alleen penonen waren opgeroepen die weDschten mede te werken aan het oprieh ten eener consumentenvereeniging, zag deze onder protest van het woord af. Vervolgens gaf de heer Lok, voorzitter van de ccoperatieve bakkery een verklaring van zyn medewerking aan dit voorloopig comite. De heer Estor zette nog nader uiteen door te verklaren dat de vereeniging niet vyar.dig staat tegen cc operatie, maar voor loopig wil trachten door samenwerking met de winkeliers en gressiers tot verlagirg der pryzen te komen. Eerst als dit niet inocht gelukken, zou een anderen weg worden in- gea'agen. Na de openbare vergadering werd eene huishoudelyke vergadenrg gehouden der genen die wenschten toe te treden. 58 personen plaatsten bunne bandteekening. Een bestuur werd beDoemd, waarin werden benoemd de Cames en de beeren die daarin bereids ziiting hadden genomen, met uit- zonderirg der heeren Daane Bidier, Lok en Van Riet, die niet in aanmerking wenschten te komen. In hunne plaats werden teDOemd mevr. Zonnevylle en de heer en mevr. Duizendstra. De heer Joh. Bakker, die hier met zyn tooneel^ezeidscbap reeds zooveel successen heeft te boekstaven, zal blijkens achter- staande advertentie op a.s. Maandag eene uitvoering geven in het cafe #La belle vue", waarby opgevoerd zal worden Martin, de kruier van Havre"een interessant tooneelstuk, dat zeker ook weer de belaDgstelling van het publiek zal wegdragen. Het nieuwe posttarief. Wij hier inner en onzen lezerh aan de m- werkingtreding, op 1 Ncvembtr nvp: Tan liet nieuwe p"os (tjarief, in een onzer vori^ nummers verniekln De me st van invloed zijnde wijzig.ng is die van liet ixirt der gewone brieven, da| inplaats van 5 cent 7r/a cenjj wordt cn dat der briefkaaiten, lie'tgeen is verhoogid Bp» •5 cento Doorvoer van hout. De Neptune meidt oiidejr den ti'el:Stich- tende Gesehiedemis: Sinds eenige dagonko^ men langjs de Gentsclie havens liciiters mef! gezaagd hout, komende van Ter Neuzen in de rich ting vail het kanaal van Bragge. Te Gent liep liet girueht, dat woekeraurs al dit gezaagd hout wilden oiisl^ipeleni, ,om de prijzeii te doen stijgen en enorme win- sten le nuikemj s De Neptune stride een onderzoek in en vernam het volgende: Dit hout) is naar Ter Neuzen geiraelit met sitjoomschepen onder Duitsehe vlag, doch daar zulke scliepen nog geen Eelgiselie havens mogeii aandoen, zocliR men den omweg' door de schepen te Ter Neuzen te doen lossen in cvcrsclieping en trai Hit voor Ostende en de poets was kiaart Men verzekert, dat de zelfde combinntie zal worden toegepast voor ladingen met) be- stemming naar Gent. Zoodoende wordt Ter Neuzen een doorvoerliaven ten nadcel der Gentsche havenp' Wat aangaat de 'rdt, voor deze verhanide- linglen vastgesteld, deze is vee'l lager dan die tot li,eden be^iald aan de neutrale reederij- en, want in de f.ret vasl^esteld door een Duitsehe reederij, vijn begj-epen de kosten van verscheping, de stooinvracht van Ter Neuzen naar Ostende of Gent enz.. Zoo zie^ men Duitsclie reeders voor geeni enkele com- binatie lerugdeintze'n, teneinde hunne 6i;he-i pen ill) de vaart te brengen, maar het is al- weer Holland, in het bij zonder de haven van Ter Neuzen, die het ineeste voordeel trekt uit deze combinaties, ten kostp van dc luiveius van Gent en OsU-nddj' Het bericht van Neptune is, voor zoover Ter Neuzen daarin gemengd woiMt, voor liet oogenblik nog geheel onjuisf. Hier zijn nl. np'g alleen rijnschepen geladen met hout gjepas-secrd, komende uit Duiischland, mefl hout, dat blijlcbaar door de Duitsehers reeds was gereed gemaakt om gebruikl te worden in de loopgfaven. Verder zijn hier gepas- seerd naar BeTgie vier spitsen, geladen met gezaagd hout, geladen te IlotV|rilanv. Men kon het ons niet met zekerheid zeggen, dock dit iiout leek om de wijze van be ever king van Neder lands ehen oorsprprjt,- Wel kunnen we meedeelen, dat hier bia- nenikort twee en daarna nog twee scliepen, gjelaeien met hout, worden verwachit, welke lading hier in liehters moeten worden over- g|eslageu, omdat die Duitsehe schepen niet in Belgie mogen komen.' Maar, kan men liet de Duilschers kwalijk nemen, dat zij irach'ten hunne scliepen m de vaart le brengen en dit misschien doen door het aanbieden van voordeelige vracht- prijzen? Evenmin zal men liet onzen werkliedeto

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1