Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vla.an.dere i No. 6905. Dinsdag 21 October 1919. 59e Jaargant Hulpmachinist, $iond- en Klauwzeer. aankondigingen van den gewijzigden Provineialen Stoombootdienst op de Wester-Scheide, ^HiitENtAN 0~ 8UITENLAN0. De Buigemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn vanaf 1 November 1919. Ter Neuzen, 20 October 1919. De Burgemeester van Ter Neuzen, .1. HUIZ1NGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, maakt bekend, dat het vee van den voerman W. LOOF, wonende 6 L, door het inond- en klauwzeer is. aangetast. Ter Neuzen, den 18 October 1919. De Burgemeester voornoemi, J. HUIZINGA. Bg het Genaeentelgk Electrisch Bedrijf te HOEK wordt gevraagd een om onmiddellgk in dienst te treden. De jaarwedde bedraagt 900, ver- minderd met 4 voor pensioensbgdrage. Sollicitanten kunnen zich tot en met 23 defter bg den Burgemeester aanmelden. Boek, 18 October 1919. De Burgemeester, A. WOLFERT. Schoenenreparatie. Naar uit een ingezonden stuk in de N. R. Ot. blijkt, kost te Rotterdam (en dat zal wel overal het geval zgn) het repareeren van een paar heerenschoeneu (zolen en ach- terlappen) 5, d*meslaarzen id. id. 3.60. Ter vergelgking worden tevens de prgzen vermeld, die een handelaar in lederfourni- turen voor^losse halve zolen en achteriap- pen van uitstekende kwaliteit vraagtbee- ren (grootste maat) halve zolen en achter- lappen 1.90, dames: halve zolen enach- terlappen 1.25, Aan het repareeren van een paar heeren of damesschoenen wordt dus resp. J 3.10 en 2.35 verdiend. 't Kan schikken Bovendien deelt een ander inzender in genoemd biad mede, dat een schoenmaker hem verzekerde, zeer goed een paar schoenen (heeren) te kunnen voorzien van zolen en hakken tegen den prgs van S,50. Hi) was echter niet vrij, daar hij zich verbonden had niet onder den prgs a 5 50 per reparatie, halve zolen en hakken, te zulten weiken, op straffe van 500 boete, terwgl er dan ook alle kans bestond, tevens met boyeot voor het verkrijgen van leder te worden getroffen. De Rijkskolendistributie. De directeur der Rgkskolendistributie deeide aan het //Hbd." mee, dat de kolen- schaarschte in het algemeen thans grooter is dan ooit. Nederland verkeert nog, door zgn ligging, in een oagewoon gunstige positie, in vergelgking met andere landen, en mede doordat de bevoorrading in den zomer ditmaal gelukt is. Of dat ook een volgende zomer mogelgk zal zijn, blijft de vraag. Dit bangt geheel van de buiten- landsche prodwctie af. lntusschen zgn de licht- en spoorweg- bedrgven ruim van kolen voorzien, zoo vol doende dat eerst bg langduiige stremming van DuitscheD aanvoer, wat scherper ge- rantsoeneerd zou moeten worden. Een zoet winstje Men schrgft aan de ,/Rsb."In de Haarlemmermeer komt het voor, dat boeren 2 maal dezelfde tarwe inleveren, wat hen de tweede maal nog een zoet winstje van 6 a 7 per BL. oplevert. En hoe leveren ze 'm dat De boeren hebben moeten opgeven o.m. ook hceveel B A. door hen met tarwe bezaaid is. Nu zgn er die b.v. 10 B A. hebben opge- geven, die ook bezaaid zgn geworden, en de gelegenheid kregen aan de regeering te leveren 500 B.L., terwgl de opbrengst ge- middeld maar 300 B L. kon zgn en was. De 300 B.L. (werkeiijke opbrengst) wordt geleverd voor 30 per mud, waarna ze te Hoofidorp worden geveiid en (door een lashebber) teruggebracht voor 23 a 24. Bezuiniging. Op het Ministerie van Financien heeft een conferntie plaats gehad van alle Minis ters, directeuren-generaal en dienstchefs om een algemeene basis voor de hervorming van het fiuancieel staatsbeheer vast te stelllen en tot besparingen te komen. Op de nitgaven van het persoceel meet bezuinigd worden, verklaarde de Minister van Financien en in de verschillende fakkea van dienst moet vereenvoudiging worden gebracht. Er zullen tot dit doel-commissies worden benoemd, urwijl premies worde toegekend aan de beambten, die bezuiniging toepassen. ((fPlattelandspost.") Miming Albert is hartelyk vrelkom, maar Amerika moet "weigs ren zich met de Europeesche politiek te bemoeien. De New-York Americain, een der in vloedrgkste Amerikanasche bladen, beva' den dag voor de komst van koning Albert en koningiu Elisabeth, het volgende art ike i ter verwelkoming van het Beigische vor stenpaar. //Het bezoek van koning Albert is ge- deeltelijk om financieele redenen en ge- deelttlijk om politieke redenen -- en ook ong» twijfeld, om redenen vars gevoel en dankbaarbeid. De koning heeft een leening noodig, en als alle andere Europeanen komt hij naar de Vereecigde Staten om ze te krjjger. Maar Albert heeft ook cnze regeering noodig om de taak te ondernemen, Bolland te dwingen aan Belgie den zuideigken oever van de Schelde en het zuidelijk deel van de provincie Limburg af te staan, hetgeen a les Nederlandscb grondgebied is geweest sedert de gewelddadige scheiding van Holland en Belgie door Engeland en Frankrgk in 1839. Bet was op grond van deze scheiding dat Engeland, Frankrgk, Pruisen, Oostenrgk en Rualand de toekomstige neutraliteit van Belgie waarboigden. De Yereenigde Staten waren veront- waardigd over de schending van dit tractaat door Duitschland, en nu kan nauwelgks verwacht worden, dat zij zullen helpen hetzelfde tractaat tegen Bolland te schenden. Dit is Europaesche diplomatie geen Amerikaansahe. De bewonderenswaardige manier, waarop de Nederlanders de neutraliteit handhaafden gedurende den oorlog, wordt door de Amerikanen niet verge!en. Noch gelooven wij, dat de Belgen de onbaatzuchtige manier zouden vergeten, waarop Bolland verwel- komde en verzorgde de tienduizenden Belgen, die vluchtten over de grens, om aan de wreedheden van den Duitschen inval te ontsnappeii. Bet Nederlandsche volk werd zwaar gediukt door den oorlog en door de Ge allieerde en Duitsche blokkades, maar zij deelden opgeruimd hun voedsel en kUeding met de Beigische vluchtelingen en beschut- ten hen achter een muur van Nederlandsche troepen. Er is iets anders, wat de Amerikanen niet zouden vergeten. We herinneren ons gaarne de hulp, door Frankrgk aan onze vaders gegeven, bij hun oorlog voor de onafhaiikelijkbeid. Maar hoe beteekenend deze hulp ook was, ze was niet meer be teekenend of onmisbaar, dan de hulp, ge geven door Bolland. De Boilanders vereenigden Frankrgk en Sparje, om een oorlog tegen Engeland te ondernemen, de Nederlandsche zeemacht, toen zeer machtig, hield de Britsche vloten bezig ver van onze kusten, en de Bollandsche bankiers, toen de rijksten in Europa, voor- zagen het Continentaal Congres van de leeningen, die absoluut nood/akelgk wareD, om den onafhankelgkheidsoorlog te voeren. Bet totaal leeningen, die de dertien ko- lonien ods konden verzekeren, bedroegen ongeveer 8.000.000 pond sterling nn een onbeduidende som, maar toen zeer groot en van dit totaal leende de Fransche monarchie 1.200.000 pond, en de Nederlandsche de rest. Als een zaak van kond historisch feit de Fransche hulp te land en op zee was niet overeengekomen dan nadat Burgogne's leger zich had overgegeven en het duidelijk was voor heel Europa, dat onze vaderen hun vrgheid zelfs zonder vreemde hulp zouden winnen, en de onmisbare hulp, die onze vaderen redde voor mislukking, kwam van de Nederlandsche bankiers. Wg wenschen niet hatelijk tezjjn. Wij vi-rwelkomen blgde den Belgischen monarch en zgn gemaliD. Wij bebben niets dan goede wenschen voor hen en hun land. Maar geroelens mogen ons niet op een dwaalspoor breDgen aangaande onze goede meening of de dankbaarheid, die wij aan Bolland verschuldigd zijn. Als Engeland en Frankrijk hun eigen overeenkomsten tegenover Bolland willen erkennen, en Bollandsch grondgebied aan Belgie overdragen, zouden wij geen reden weten waarom Amerika met ben in oor log zou gaan om dezen zuiver Europeesche zaak, en op denzelfden grond weten wij geen reden, waarom wij een oorlog of een economische boycot tegen Bolland zouden ondernenren, om het te verplicbten zich te onderwerpen in dit Europeesch geschil. De heele zaak is juist een nieuw bewijs van de eindelooze geschillen en twisteD, waarin wij verward znllen raken, als wij ons aansluiten bg den bond, valschelgk den ,/Volkerenbond" genoemd, en de rol op ons nemen van Europa's agent van politie. Een hartelijk welkom aan Koning Albert als gast van de natie, maar een doof oor voor welke aansporingen ook om ons te mengen in twisten tusschen Belgie en Ne derland. Laat hen die zuiver vreemde kwesties zclve afhandelen. We zgn vrienden van beiden. Er is geen reden of belang, -waarvoor wij de vgandigheid vau een van hen ons op den hals zouden halen. Amerika heeft nu genoeg terecht te ztt- ten bij het bebandelen van zgn eigen za- ken. Het is een groot werk. Het zal al onze rijkiiom, al onzen tgd, al onze gedachten eischen. Wij heboen meer voor Belgie gedaan dan wg moesten doen omdat wg niet verplicht waren, iets te doen. Al wat we deden, ^eden wg vrij en edel- moedig, niet tint r "rdzakelijkheid, maar lonter uit liefdadigheidszin. Dat moest voldoende zijn. Belgie is heden beter af dan een van de Europeesche landen, dan een van de oor- Iogvoerenden of een van de neutralen. We zgn big dat het zoo is. We zgn big, dat grootendeeis tengevolge van Amerikaansche hulp en edelmoedigheid, de Belgen beter gevoed waren, dan eenig ander volk gedurende den oorlog, big, dat hun voornaamste steden ongeschonden zgn en vol leven en vroolgkheid big, dat de Beigische fabrieken en mgnen reeds 85 °/0 bereikten van hun normale prodnctie, big, dat hBt meerendeel der Beigische landbou- wers niet heeft geleden, en dat de opbrengst der boerdergen gelijk is aan die van vroegere jaren, big dat, volgens de algemeene ge- tuigenis van Amerikaansche burgerlgke en militaire correspondenten de Belgen voor- uitgaan als nooit te voren en zg meer geld hebben, dan zij ooit droomden of in andere tgden hadden. Dit alles doet ons genoegen, omdat het de eenparige getuigenis is van alle achtens- waardige Amerikanen, die in Belgie zgn of er pas geweest zgn. De Belgen verdienen elke winst, die zg door den oorlog hebben gekregen. Maar met deze hartelijke, goede wenschen kunnen de Vereenigde Staten niet toestem- men, de hand te hebben in de verdeeling van Holland voor het politieke voordeel van de Beigische monarchie. Dat is een zaak, waarmee onze nationale tradities, ons lar.g beproefd staatsbeleid en onze gelijke vriendschap voor beide naties ons raden, ons niet te bamoeien. Koning Albert »n zgn gemalin zgn zeer welkom in Amerika. Zij zullen bijna alles krijgeD, wat zg wenschen. Maar geen Europeesche politick, als't u belieft. Het Amerikaansche volk heeft voor deze generatie levenslang genoeg met de Euro peesche politick te doen gehad." De Neutralen en de volkenbond. Gister heeft de opperste Raad te Paiijs de mededeeling goedgekeurd, te richten tot de neatrale staten, die wenschen toe te tre den tot den Volkenbond. De neutralen, die voorkomen op de lgst, gevoegd bg het Volkenbondsverdrag, waaronder ook Neder land, kunnen deel uitmaken van den Vol kenbond als zjj binnen twee maanden na het van kracht worden van het verdrag te kennen geven, dat zij zonder voorbehoud tot het Volkenbondsverdrag toetreden. Wilsons toestand. De president blgft langzaam vooruit gaan Het heden uitgegeven bulletin van de doc- toren van het Witte Huis luidt als volgt De president bracht een goeden naeht door en vcelt zich hedenmorgen goed. Tem- peratunr pols en ademhaling zgn normaal. De toestand van de prostaat is niet zoo gunstig als gisteren en houdt de alge meene verbetering der laatste twee weken tegen. Weder opbouw van het venvoeste gebled in Belgie Volgens den'//Daily Mail" correspondent te Gent gaat de weder-opbouw van het verwoeste gebied in Belgie slechts langzaam. In Yperen is nog slechts een steenen huis herbouwd, de teruggekeerde bewoners kun nen slechts onderdak vinden in houten barakken. De meergegoede bevolking is nog niet terug. Gtzinnen met 10 a 12 kinderen leven in ondergrondsche holen. De dure bouwmaterialen en het uitblijven van de oorlogsschadevergoediDgen zijn oorzaak dat van een spoedig herstel geea sprake is. d'Annunzio's positie verzwakt. De //Times" verneemt uit MilaanDe correspondent van de //Corriere della Sera" constateert voor de eerste maal teekenen van ontevredenheid en tweedracht onder de vol- gelingen van d'Anunzio. Men heeft den indruk dat d'Annuczio zijn onverzoenlgke houding zal Iaten varen en eventueel op een aannemelgk compromis za! ingaan. Amerikaansche troepen naar Europa. Volgens een Radic-bericht melden de Amerikaansche bladen, dat destaatssecretaris van oorlog heett meegedeeld, dat 5000 man troepen naar Brest zullen vertrekken, ter versterkiDg van het Amerikaansche bezet,- tingsleger aan den Rjjr. Dit staat in verband met het plebisciet, dat in Silezie moet worden gehoudeD. De Haven van New York. De staking in de Haven van New-York is verloopen. Dinsdagavond hebben meer dan de helft der bootwerkers besloten het werk te hervatten. Zes vereenigirgen van boot werkers, omvattende 15.000 man en de voerlieden camen met de verhooging der loonen met 9 °/0 genoegen, terwijl ook de de sleepers en vrachtschippers de voorwaar- den der spoorwegdirectie aannamen. De stad New-York is daardoor ternauwernood aan een kolencrisis OLtkomen. Een Bolsjewistische nederlaag in Siberie De .Times" verneamt uit Omsk Het roode leger in het gebied der zeven riviereD, het belangrgkste van de drie bolsjewistische commando's in het Oost- Raspische gebied, heeft zich met manachap- pen en bagage overgegeven aan het Russische steppe-corps onder generaal Annenkov. Er zgn 33.000 man gevangen genomen, onder wie 9000 combattanten. Bet roode Kaspisehe leger heeft om ver- sterking gevraagd, welke Trotzky niet kon verachaften. TER NEUZEN, 20 Oct. 1919. Het weerbericht van het meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt als voigt Boogste barometerstand 777.8 Hamburg. Laagste barometerstand: 748.3 Vestma- noer. Verwachting tot den avond van 20 Oct. Zwakke tot matige Znid Oostelgke tot Zuidelgke wind, nevelig t«>t licht of half bewolkt, kans op nachtvorst vooral in het Oosten, zelfde temperatuur overdag. Mnziekvereeniging „De Volliarding". Nader vernemen wjj, dat het reeds be- sproken concert van de muziekvereenigiDg #De Volbarding" zal plaats hebben op Donderdag 30 dezer. Het programma zal, voor wat het muzi kale deel betreft, met zorg worden saam- gesteld, terwgl het bestuur zich bovendien de medewerking heeft verzekerd van eerste klasse artisten, eene eerste soubrette en een vermaard humorist, welbekend in de groote variete's van onze hoofdplaatsen, om voor eene aangename afwieseling in bet programma te zorgen. Het concert zal toegankelijk zgn voor de leden en hunne huisgenooten, terwgl ditmaal ook niet-leden tegen betaling -an een entree zullen worden toegelaten. Zooals bekend, geeft de vereeniging in het seizoen drie concerten. Bijzonderheden omtrent het eerste in dit seizoen, zullen nader worden gepubliceerd. Aanbesteding scbilderwerk. Heden werd alhier door het gemeente- bestuur aanbesteedbet verrichten van verfwerk aan de openbare school B. Hievoor werd ingeschreven door de heeren J. R Platteeuw voor 630, J. Verlinde voor 615, A. van der Molen voor 540, J. J. Verjaal voor 445, P. A. Geelhoedt voor f 385 en E. Guilliet voor f 300. Gegund aan laatstgenoemde. Prijsverschil. Als curiositeit deelt men ons mede, dat, naar aanleiding der aanbesteding van het maken van electrische-licht-installaties, door de woningbouwvereeniging alhier, waarvoor de uilvoering de vorige week gegund werd voor 1180 en de inschrgvingen reeds zeer uiteenliepen, daar de hoogste 4260 was, j l. Zaterdag nog eene inschrijviDg inkwam van eene Haagsche firma ten be- drage van f7250. Militaire buitengewone commiezen. Volgens het „N. v. d. D." heeft de Minister van Oorlog de meening van zijn ambtgenoot Financien gevraagd, over de opheffing van het tjjdens den oorlog ingestelde korps buitengewone kommiezen. Naar verluidt, zal het korps begin Janu- ari opgelieven worden. Of er nog andere bui tengewone maatregelen ter bestrijding van den smokkelhandel genomen zullen worden door den Minister van Financien is nog niet be kend. Uitbreker. Te Hansweert is een nieuw arrestantenlo- kaal gebouwd. Toen daar Vrij dag een pcrsoon, die nog langen tijd moest „uitzitten" tijdelijk was ondergebracbt en hem Zaterdag ging ha len, bleek de vogel gevlogen; bij had bij zijn ontvluchting in het lokaal veel vernield. De munitie in de Deurloo. De commissaris van het Nederlandsch Loods- wezen wijst er de schippers en andere zeeva- renden nog eens met klem op, hoe gevaarlijk het is de in de Deurloo overboord geworpen munitie op te vissclien. Mocht dit per onge- luk toch gebeuren, dan ontraadt hij ten stel- ligste het vervoeren der eventueel opgevisclite projectielen. De spoor- en tramverbindingen met Zeeland. Het kamerlid De Buisonje heeft tot den mi nister van Waterstaat de volgende* vragen gc- richt: „Is het den Minister bekend, dat zij, die in Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen wonen be- lemmerd worden in het doen van zaken door de slechte spoor- en tramverbindingen met Zuid-Hollanddat zij de Maandagbeurs te Rotterdam daardoor zeer moeilijk kunnen be- zoeken, waarvan het gevolg is, dat zij naar de beurzen in Antwerpen, Gent en Brugge gaan V Zoo ja, is de Minister bereid zoodanige, maatregelen te treffen, dat deze mensclien him zaken gemakkelijker in ons land kunnen doen?" Mijnen. Door de te Zierikzee gestationneerde dou- aneboot „En Avant III" zijn een tweetai mij nen gerapporteerd, drijvende ter hoogte van Stavenisse, waarvan een door bet marinevaar- tuig „Voorwaarts" tot zinken werd gebracht. De V. 18 gevallen. Het watervliegtuig V. 18, gestationneerd te Veere, bemand door luitenant ter zee Bak- ker en den vliegtuigmaker Egeraad, is in de „Roompot" gevallen. De inzittenden werden met een roeiboot gered en keerden behouden te Veere terug, terwijl een sleepboot uit Veere vertrokken is om het vliegtuig binnen te halen. Vrouwennamen op de kiezerslijsten. Staatsblad No. 585 bevat het Kon. Besluit van 25 September, waarbjj met wjjziging van art. 1, 2e alinea, eerste zin, het volgende omtrent het invullen der kiezerslijsten „In de tweede kolom van de ljjst worden de namen, in de derde kolom de voornamen der kiezers vermeld met dien verstande, dat voor gehuwde vrouwen als naam geldt de naam van den echtgenoot gevolgd. door haren ge- boortenaam met tusschenvoegmg van het woord „geboren" en dat in de derde kolom worden vermeld bare eigen voornamen." Geen uitvoer van peren. De Minister van Landbouw brengt ter al gemeene kennis, dat na 25 Oetober 1919 geen vergunning voor den uitvoer van peren zullen worden verleend. SLUISKIL. Zondagmiddag j.l. was er alhier heel wat drukte. Dezen dag zou het vaandel der R. K. Werkliedenvereeniging St. Joseph ingewgd worden. Om half een trok deze vereeniging voorafgegaan door de fanfare St. Cecilia van Stoppeldgk naar het station om aldaar de R. K. Symphonie uit Ter Neuzen af te halen. Onder het spelen van een opgewekte marsch keerde de stoet terug naar de zaat van het meisjespatronaat. Deze zaai was smaakvol met guirlandes versierd. De Symphonie opende dit vaandelfeest met het spelen van #Aan U, o Koning der eeuwen". Al de aanwezigen zongen flink mee. De zaal was eivol. Onder de aanwezigen merkte men ook op den Z. E Pastoor vac Ter Neuzen, den Edeiachtb. Beer Burge meester van Sas van Gent #n den Weled.gestr. Heer J. van Rompu. Nadat het vaandel ingezegend was door den Z. E. Gardiaan van hier, hield de Z. E. Heer P. flack, Aalmoezenier te Breda een sehoone, boeiende rede, die de toehoorders in verrukkmg bracht. Nog traden als sprekers op de Z. E. Pastoor uit Ter Neuzen en de Z. E. Gardiaan. Een daverend applaus was de beloocing voor de drie Z. E. sprekers. Symphonie en Fanfare vergaetien afwis- selend in de pauze de vergadering op eenige mooie muziekuitvoeringen. Nadat de ver- gadering door den voorzitter der Werklie denvereeniging gesloten was trok de stoet kerkwaarts om dit teest met een plechtig Lof te eindigen. KOEWACHT. Zondag namiddag werd op de bovenzaal van de Zustersehool eene algemeene vergadering gehouden an den R. K. Boerenbond, die zeer druk bezncht was. De geestelijk adviseur, de Weleerw. heer Kapelaan, leidde punt 1 de oprichting van bedrjjfsraden, in het breede in. Hij zette uit- een, wat bedrijfsraden zijn en hoe ze werk en, n.l. om onderling overleg te bevorderen tus schen werkgevers en werklieden en^werksta- kingen te voorkomen. Besloten werd aan bet bestuur op te dra- gen de oprichting van bedrijfsraden te bevor deren. Punt 2 der agenda: de verhouding tus schen boerenleenbank en boerenbond, gaf aan leiding tot een langdurige bespreking. Einde- lijk werd besloten dit punt in een volgende vergadering nogmaals aan de orde te stellen en dan een definitief besluit te nemen. Tot leden van de commissie voor aankoop van kunstmeststoffen werden benoemd de heeren H. Bonte, J. Kips, J. de Vleeschouwer, E. Boone en E. v. d. Vijver. SAS VAN GENT. Den 19 Oct. was bet twintig jaar geleden, dat de eerste steen gelegd werd tot de Coope- ratieve Suikerfabriek. Voor deze gelegenheid vereenigde bet Be stuur van genoemde fabriek zich tot een ge- meenschappelijk diner in het hotel Rotterdam. Naar de laatste rustplaats. Zondag had in het naburige Assenede eene aandoenlijke plechtiglieid plaats. Twee slac.htoffers van den oorlog, jongc meisjes, die door de Duitscliers wegens spion- nage te Gent gefusilleerd waren en daar be- graven lagen, werden uit bare voorloopige rustplaats weder naar haar geboortedorp Bon- chaute gevoerd. De stoet bewoog zich door Assenede naar Bouchaute en werd begeleid door duizenden belangstellenden, die den tocbt mede naar het kerkhof meemaakten. Eene hartroerende pleclitigheid, die het hart van den meest versteenden toescbOuwer met weemoed treft. IMPSmwlil

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1