Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaamderen No. 6898. Zaterdag 4 October 1919. 59e Jaargang, Verbod tot bereiding van Kaas- en Melkproducten. 3 i N N E nTaTq~ m .ax^zp. ONDERSTfcUMNG GEDEi08iLiSEERD£N. S u i k a r. Maximumprijzen Kaas. BUSTENLAN0. stof)#0.42 0.085 Lerering van kaas en^boter aan Belgie. Luxemburg. De Bprgemeester van TER NEUZEN brengt het volgende ter algemeene kennis I. Met ingang van 23 September 1919 is ingesteld een c im'missie, waarbij belanghebbenden schri ftelij k bezwaren aanhangig kunnen maken tegen de toe- passing van de steunregeling van den Minister van Oorlog van 9 Juli 1919, afd. Dienstplieht. nr. 1 I,, betreffende rnilitairen, wier verblijf onder de wapenen eindigt in het tijdvak 1 Augustus 191931 Decem ber 1919. 3. De onder I bedoeide commissie is genaamd „jBezwarencommissie steunverleening rni litairen 3. De toezending van bezwaarschriften voor ge- noemde commissie moet geschieden onder het vol- gende adres A an het Departement van Oorlog, Rezwarencommissie steunverleening rnilitairen Hartogstraat nr. 13, 's-GItA VENHAGE. Ter Neuzen, 3 October 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bt-kend dat bon No, 1 van de ItiJks-Huiker kaart gelriig is van 4 t/m. 10 October, waarop mag worden afgegeven 250 gram Witte Sniker. De winkeliers zijn verplicht aan een ieder, die hun een suikerbon aanbiedt een half pond suiker af te leveren tegen bjj- betalmg van 15 cent. Ter Neuzen, 5 October 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft met ingang van 6 October voor Kaas vastgesteld de navolgende maximumprijzen in den kleln- handel. Soort der Kaas. Prgs Prjjs per'/jjKG per !/10 KG Vol vet,te Gouda met Rijksmerk FIs. 0 92 Fis. 0.185 Volvette Gouda zonder Rijksmerk 0.90 0.18 Volvette Guuda Ra- binaal 0.99 v 0 20 Gouda 40 0.81 0.165 30 0.725 0.145 ft 30 -j- Rabbinaal 0.78 0 16 h 20 0.60 0.12 n 20 -j- Rabbinaal 0.65 0. i 3 VoDeite Edammer0 92 n 0.185 Eda®mer40 0.825 H 0.16' v 30 -j- n 0.74 H 0,15 20+ f 062 0.125 20 Rabbinaal 0.66 n 0.135 Nagelkaas en Witte Kaas (met minder dan 20 pCt vetgehalte in droge Ter Neuzen, 3 Ocfober 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heefc met intrekkir g, zjjner be- schikking d.d. 25 April j.l. voor zoover betreft het verbod tot vervaardigen van melkproducten, bepaald 1. Het is met ingang van 15 October 1919 verboden om voile, geheel of gedeel- teiijk afgeroomde of op andere wijze ver- warkte mtTk te verwerken tot Kaas. 2. Het is met ingang van ht-den ver boden om voile of .gedeelcriiijk afgeroomd# of op ai.dere wjjze verwerkte melk te ver- werken tot meikpoeder, taptemelkpoeder, gecondenseeide melk, gecondecseerde tapte- melk en case'ine. 3. Het sub 1 en 2 gestelde verbod is niet van toepassing ten aanzien van melk verwerkt in de bedrijven, welker onderne- mers zich overeenkomstig het bepaalde in de bescbikkiDgen d.d. 15 Augustus j.l. (afdeeling Me.k en Melkproduct< nvoorzie ning No. 3277, Nederlandsche Staatscou- rant No. 178) en 12 September j.l. (Directie van Landbouw, 5de afdeeling La. A, Neder landsche Staatscourant No. 197) schrifteljjk heb'en verbonden om tot 1 MeilCUOzjo- veel melk ter voorziening in de binnen- landsche behoefte beschikbaar te stellen en af te leveren op de wjjze en tegen prjjzen als door den Minister van L., N.'en Handel zal worden bepaald. 4. Het sub 1 en 2 gestelde verbod is niet van toepassing tea aanzien van melk, tot welker verwerking tot kaas, respectieve- lijk melkproducten, door of vanwege den Minister van Landbouw, Nijverhtid en Handel, zoo noodig onder daarbij te stellen voorwaardefl, toestemmiog is verleend. Ter Nenzen, 3 October 3919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Yergadering van Dondeidag. Adressen. Naar aanleiding van het verslag van den heer Vliegen (S. D. A. P., Noord-Hollaml) over een verzockschrift inzake bet vevvoerverbod van lupinen merkt de heer Fokker (U.-L., Zee- land) op, dat de verbouwers van lupinerrde slachtoffers zijn geworden van de maatregc- len van den Minister van Landbouw. Spr. stelt voor, dat dit adres van een verkoopers- combinatie te Ter Neuzen aan den Minister zal worden verzonden om nadere inliclitingen. De heer Vliegen zegt, dat de Minister reeds op vragen van den heer Fokker een uitvoerige uiteenzetting van de zaak heeft gegeven. De vraag in easu is alleen deze: als de prijs van een product, waarvan de inbozitneming is aan- gekondigd, doeh dat later wordt vrijgegeven, daalt, is daarom dan de regeering aansprako- lijk of de handelaars. Nam men het eerste aan, dan zou dit tot zeer ernstige con-sequen- ties leiden. Een absoluut vervoerverbod van lupinen bestond niet. De handel daarin wa. dus mogelijk. De Commissie voor de Verzoek- schriften handhaaft dus haar conclusie om het adres te deponeeren. De heer Fokker ziet niet in, waaroro niet meer liclit over deze zaak zon mogen opgaan. 11 ij houdt vol, dat doze lupinen onvc rkoopfcaar worden door 's Ministers xnaatregelen. Na dupliek van den heer Vliegen wordt het voorstel der Commissie, om 't adres ter griffm te deponeeren, verworpen met 21 tegen 14 stemmen, waardoor het voorstel-Fokker is aan- gonomen. Do Kamer behandelt opnicuw het wetsont- werp tot regeling van het nijverheidsonderwijs. De heer Van Lanschot (r.-k., Noord-Bra- bant) liclit daarbij zijn motie toe om de nood- zakelijkheid te doen uitspreken, dat het land bouw huishoudonderwijs door ge^-egeld overleg tusschen de departementen van onderwijs en van landbouw en de betrokken organisaties zijn eigen karakter belioude en zal worden dienstbaar gemaakt aan dc ontwikkeling van de vrouwelijke plattelandsbevolking. Hij hoopt, dat indien de motie wordt aanvaard, do Mi nister bij de uitvoering van het ontwerp er mede rekening zal houden. Bii het vordere dehat wordt de motie o.a. gesteund door de heeren De Boer, Van der Feltz en Michiels van Kessenich. De heer Dojes (lib., Groningen) is voor overbrenging van alle landbouwonderwijs naar het departement van landbouw. De heer Smeenge (lib. Unie, Drente)' juicht in het aanbangige ontwerp de opleiding in de werkplaats toe. Nadat de Kamer korten tijd in geheime ver- gadering was geweest, was het woord aan den Minister van Onderwijs, die in antwoord op de gestelde vragen o.m. verklaart, dat bij de nieuwe subsidieregeling de pro vine' e geld Van geven aan de gemeenten en deze weer aan de scholen. Ten aanzien van het amendement-Ketelaar ontkent -spreker, dat dit door de Tweede Ka mer min ol meer ondoordaeht zou zijn aange- nomen. TTrj meent, dat bij de actie in den lan- de, op de aanneming gevolgd, ernstig wordt overdreven, ten nadeele van de zaak. De rede- neering in deze Kamer acht spreker te dog- matisch-doctrinair. In het ontwerp wordt voortdurond rekening gejiouden met de prak- tijk. Ook spreker wenscht voortdnrend over- leg met zijn ambtgenoot van landbouw. Soort- gelijk overleg heeft, reeds ten aanzien van de Alkmaarsche school plants gehad. Na verder debat worden het wetsontwerp en de motie z. h. s. aangenomen; eveneens het wetsontwerp houdende beperkingen omtrent het gebmik van opium en andere hedwelmende stoffen, waarna de Kamer niteengaat tot 28 October. Invaliditeitswet en gemoedsbezwaren Te Ede is cen groole actie op touw gezet tegen de verplichte vevxekering, die bij het; teekeneru vajn de formulieren) voor de In- validiteitswet tot uiting komt, Mem wil er bij den minister van arbeid op aamdringen, diegeneni van de verplichte verzekcrinig vrij te laten, die daartegem emstige gemoedsbe:- zwaren hebbem Im de dorpem Ede, Benne- lcom, Lunterea, Edcrveem em Harskamp liggen lijstem, waarop druk geteekend word?; De dure sigaren. Men maakt oms de opmerking, dat bet bij bet rookend publiek vreetnd aandoet, dat de prijzen der sigarem zoo hoog blijven' hoewel de prijzen v0or tabak op de Suma- tra-veilingemj gemaakt, niet buit|enspiorig hoog zijn. In verbandr met deze opmerking doelde men cms van bevoegds zijde mede, dat wel- iswaar de op de veilingem bestede prijzen niet zeer hoog zijn, maar dat op bet oogen- blik de sigarenfabrikamten nog met voor- raden zittem, verleden jaar gekocht bij de distributieveiIingemi. De tabak is (joen zeer duur betaald door de fallrikanten, die hoop hadden, dat spoedig uitvoer vanj sigaren zou worden toegestaam. De uitvoervergun- nimgen blevem echter uit en de falirikan- ten bleven) met hup dure artikelen. zitten. Thans is wel de uitvoer toegestaam, maar de kooplcracht van Duitsehlamd, waarop de uitvoer p'oornainelijk is aamgewezen, is zeer vcrmiuderd. Er wordt dus weimig oekocht. De sigaren, uit de dure distr+uiletHbak vervaaiidigd, moe ten nu in hoofdziaak in, het binnenlanid worden geplaatst, (Jikwij'si beneden den kostprijs. Hiernaast staafc, dat alle becti'ijfskosten] in de sigarenindustrie aanzienlijlc zijn ver- hoogd; de sorte rders, de sigaraimakers, de verpakkers, alien outvangefi veel lioo- ger loon. Het vcrpakkingsmaterieel is duur- der geworden, zooals bout en spijkers voor de kistjes. Dit alles bij elkaar genomem is oorzaak, dat de rookartikelen betangrijk duurckj dan v,oor den oorlog aair de winkeliers wor den afgeleverd. En deze winkeliers zien ook bun bedrijfs- kosten b0oger worden, o,a. door stijgende huren en belastingen en door vordubbeling Van denj prijs voor de v rlichting van de winkels. In den berucbte'n kringloop prijsstij- ging-loonsverhooging draaiem ook de si garen mede en bet zou wel heel moeilijk zijn dit artikel daaraam te obtlrekken, Of, zooals wordt verondcrsteld, de siga- renwinkelin-s ook z,g. ,,woekerwinsten" ma- j ken, is niet zoo gemakkelijk met j uis'beid na te g'aan, maar gezien de groote mode- j dinging in bet bedrijf en de geringe orga- nisatie, lijkt liet niet zeer waarschijnlijk, Handbl. Een rookor" schrijft in de Tel. „Geef me er maar weer eens tien van lien cent"', zeide een oud beertje, en zijn gulden meerleggende, bedacht hij, hoe hijj eenige jaren .geleden, voor /0.3!) tien indcr- daad goede sigaren ontving, terwijl hem nu, voor ruim 3-niaal zoo veel geld, een ge- lijk aantal stinkstekken (mogelijk: spina- ziedekblad en kastanjebinnengoed) werden ter band gesteld). De winkelier, goed liar tig als die heeren in den laatsten tijd zijn geworden, vomd in lieL pntevreden gelaat van zijn klamt aan leiding tot het praatje: „Ze willen maar niet goedkooper worden, meneer, maar te- genwoordig is alles duur, door dat opdrij- yen van die loonen, ziet u „Z6o zal t wel zijn'',, onderbrak de klant, ,,maar ontertusschem las ik zooeveu in de oourant, dat de N.V. Internationale Tabaks- handel-Maatschappij over het boekjaar 1918- 1919 vijf-en-zestig en een half, zegge 6,51/2 pet. uitkeert, en dat de heeren verklaren, er voor bet nieuwe bo'kjaar 60k gunstig voor te staan." Naar ,/De Maasbode" verneemt, heeft de Be'gische Minister van bevoorrading met de Nederlandsche regeering een contract gesloten voor de levering van 700.000 kilo kaas eh boter. De leveringen zullen nog dezer dagen beginnen. De mHximum-prjjs voqx/ Nederlandsche boter blijft op 10 frank gehandhaafH. Spoorwegstaking in Engeland. Sedeit het begin dezer week staken de fpoorwtguaar.ren in Engeland. Oorzaak is ischen om loonsverhcoging en arbeids- tegi liEgen, De reg< eripg wrnschte niet aan de eischen toe te geven, er op wijzende, dat sooamige loonen in verge'jjking met i6or den oorlog tot 140 °/0 gestegen zijn en de veie millirenen die me* de inwilliging der eischen zouden gemotid ziju. Een gevolg der staking is, dat vtle andere groote bedrj]ven, 'ooroameipk de mjjnen, ook zullen stilvallen. De bevolkiog is terstond gerantsoeneerd en zuinigheii met alle verbrmksartikelen aanbevolen. Op aller- lei wpzen wordt getracht het verkeer en aanvoer van levensmidd: len zooveel mogeljjk gaande te heudeD, waarlij ru drukgebtuik gemaakt wordt van auto's. Post naar Europa (ook naar Ntderland) is overgebracht per vliegiuig. Voigens de officieele berichten neemt het aanial Ireinen dat n kan laten loopi n stetds tie. Dit scb^nt ecbter niet een gevolg te zijn van vermindmirg van het aantal stakers, doch van de vrijwilligers, die zich tot hulp der regeering en dc-r gemetnschap komen aanmeltien. Een bericht van gisteren meldt, dat de eider der staking, Thomas, een onderhoud met den betrokken Minister heeft aan- gev aagd, om opnieuw^te 01 derhandelen. Er werd echter niet vermeld, of het begin dier onderhandelingen zou gepaard gaan met hervatting van bet "we k. De bevolking van Luxemburg heeft ge- kozen. Zondag had zjj zich bp middel t ener volksstemmicg uit te spreken over den tcekomstigen regeeringsvorm van het grootherfogdom en tevens moest het beslis- sen. of Luxemburg zich op economisch gtbied bij Belgie, dan wel bij Frankrjjk zou a,insluit( n. Met groote meerderheid hebben de Lnxemburgers zich rerklaard voor het vooitbestaan der monarchic onder Groothertogin Chariot e, zoodat de;e tan bet bewind zal blijven en Luxemburg geen repubiiek wordt. Voorts werd ook een zeer groote meerderheid uitgebracht voor aansluiting bp Frankrpk. Daar Duitscbland in het vredesverdrag erkend heeft, dat Luxemburg geen deel meer uitmaakt van het Duitsche tolver- bond, zal het zich op economisch gebied bp Frankrpk aausluiteD. De eindui'slag van de vo.ksttmming is aid us lngeschreven kiezers 125,775. LLt- gebrachte stemmen 90 984. Nietig 5113. Voor groot hertogin Charlotte 66 811. Voor ten andere groothertogin 1286. Voor de andere dynastie 889. Voor de repnbliek 16 885. De uitslag van hot economisch referen dum is^aldus uitgebrachte stemmen 82,375 Nietig 8609. Voor Beige22,242. Voor Frankrpk 60.135. Na den wapenstilstand wenschten Frank- rijk en Belgie beiden de groefst mogelijke toenadering tot Luxemburg. Tegeno er de Belgiscbe propaganda in het groothertogaom liet Frankrpk bet terrein geheei vrp, daar het in de eerste plaats op goeden veet wilde blijven met Brig e. De beslissing van het Luxom^urgsche volk is gegrond op den wil de politieke zelfstandigheid te behouden. Daarom be- houdt het zjjn nationale dynastie, terwpl bet toenadering zoekt tot de Fra sche republiek, waarvan de grordwet te zeer verscbilt met de zpne om gevaar op te leveren voor zjjn politieke onafhankeljjkheid. De grondwet can het ko, inkrpk Belg;e daarentegen zou in dat offeicht bet grootste gevaar opleveren. Uit een landbouw- en industries! o gpunt is een orienteering van LuxemLurg naar Frankrpk natuurlpk genoeg, vooral omdat de Luxemburgsche Industrie feitdpk de voortzetting is van de Elzas-Lothanngsche industrie. Men geeft zich te Parijs rekenschap ervan, dat de beslissing van Luxemburg een ppn- lyken indruk zal maken in Brussel, waar men zich reeds in andere opzichten teleur ge.-teld acht. In goedingeliehte kri:gt-n geloofc men, dat Frankrpk Belg.e voldoening zal trachten te geven in andere aangelegen- heden. Het is te hopen, dat dsze voldoening niet gezocht worde bij de onderhandelingen van de Commissie van Veertien. Ondei tusschen is dsze uitslag, diede laatste dagen blijkens de berichten voorzien werd, een tegenslag voor de Belgische annexionisten. Ze zullen nu hun verlangens naar referec- dums waarschpn'pk wel wat voelenbekoelen. Immers, als de //bevrpde" broeders zich reeds tegen hen uitspreken, hoe zal het dan gaan met de nog niet bevrpden De uitslag van de stemming teg. n Beig e wordt juist aan het heftig optreden der annexio- nisten toegeschreven, daar de Luxemburgers, die dat vooral wenschten te bljjven, vreetdeD, dat het op een inlpving zoude uitloopen en Konirg Albert ten slotte aansprakeu op den troon zou doen gelden. Het bericht, dat hp daaraan niet dacht, sckpnt te laat te zjjn gekomen. Het vredesverdrag. Eindelijk begint de pers der entente zich bezig te houden met de mogeijjkheid, dat het vredesverdrag in het geheel niet van kracht zal worden, omdat het oogenblik dat drie groote mogendlieden vail de entente het zullen hebben geratificeerd, misschien niet zal aan- breken. In Italic is de kwestie van de rati- ffcatie uitgesteld tot 11a de verkiezingen. Maar de partijen, die elkander bij die verkie zingen zullen bekampen, de nationalisteu en de socialisten, zijn geen van beide voor de ratificatie, ofschoon op geheel versehillende gronden. Japan wacht af, en in de Vereenigde Staten is de ratificatie onzeker. Het is wel merkwaardig, maar die onzekerheid van de beslissing van den Amerikaanschen Senaat kan den Italiaanschen nationalisteu ten goede komen. Door hunne wenschen omtrent Fiume te bevredigen zouden zij van tegenstanders voorstanders worden ,611 ware de ratificatie van het vredesverdrag verzekerd. Dit over-, wegend, verwondert het ons volstrekt niet, dat president Wil^pn niet met een blokkade van Italie heeft gedreigd, zooals eerst was ge- meld. - Strafinrichting. Gevangenis en tuchthuis vindt de nieuwe Duitsche regeering naar het scliijnt niet mooi genoeg meer. Een ministerieel decreet be- paalt, dat ze voortaan „strafinrichting" (Strafanstalt) zullen heeten. De regimentskas. Tn het bureau van het sponrwegrcgiment No. 4 te Berlijn verfechenen 3 mannen in of- ficiersuniform en verlangden uit naam van den rijksweerminister overhandiging van de regimentskas, waaraan werd voldaan. Later werden de ledige cassetten teruggevondende drie officieren en het geld zijn verdwenen. TER NEUZEN, 3 October 1919. Het weerbericht van liet Meleorologisch Instituut te De Bildt van liedein luidt als volgt: Hoogste baromeh rsljand: 770.4 St. Malhieu, Laagste baromet rstand: 739.5 Seydisfjord Verwachting tot den avo(nd van 4 Oct. Zwakke tot mia;fi,ge Noordelijke tot Wes- telijke wind; aanvankelijk ticht tot Jialf bewolkt; weinig of geeaxi regejn; mogelijk nachtvorst; zelfde tjeniperatuur ovei-dag. Een aanhouding. Dinsdag Werd door de buileni- gew. kommiezen, Noom en Rooijen op de groote draaibrug oyer het nieuwe ka- naal aangehoude'n dc koopman M. W., die daar met paard en wageni passeerde. Om trent de lading, die bleek l(e (bestaam uit kist jes, waariu verpakt wordani de kruikie^ oude jenever vani de firma Hermaii Jansen ai mwwii Numinwi 1 mil im zich liader te ovcrtuigen. De voerman ISsoh- de echter ters'twd zijn geieibilje't, als le- wijs, dat de zaak in orde was.. De kommiezen waren van meaning, de zaak allerminst in orde was, daar dc ifandteekening van den emtvahger dfc" dl- recte belastingen alhjer, afweck van d« handteekening zooals ze die kennen. Gevolg was, dat koopman, paard, wag«» en lading onder geleide van de kommifr zen terecht kwamen bij den coinmantosJ der tnarechaussde voor het opmaken proces-verbaal en het instellen van een aa- der ondcrzoek. Paul' blcek toeni vcrdix^ dat sleclits tjwee dsr kistjes flesschen iss- hielden. Van het eene was alleen de h&~ venste laag flesschen gevuld en niet aseY oude klaren, doch met zuiver' water. Dc andere kisten waren gevuld met... k<ta Men begrijpt, waar die kaas been rnuesC De vervocrder gaf voor, om'rent de la ding niet op de hoogte te zij;n geweest. Een Belg", dien hij niet kende had bra; gevraagd de zaak te vcrvoere.i era het ijit jet gegeven. Als plaats waar het opgeLadee was wees hij aan het pleinj yah den melen in de Noordstraat, bij de schuur vara eas beurtschipper. Zoo kwam) men vcrdei- te weten, dat de kaas ira die schuur was ge> borgen geweest, dat ze door dera beu?V •scjhLpper was geteverd en ira de schuur ver pakt in de kistjes, aan welk work ook faadi geholpen I. S., eveneems koopman: Naar aanleiding van het resultant van. dat onderzoek zijn W. tlx S. naar het huis var. bewai-irag te Middelhurg overgebracht Opgelet! Naar .aan. de N. 11. Crl. gameld wurdlj, zouden er pogingen worden gedaara lot m- voer in Ncdcrland van cera zeer groote hoeveellieid valsch Nederlandsch Bankpapiee Vereeniging tot bevordering der belangen rax Zeeuwsch-Vlaanderen. In om blad van Dinsdag is onder de mjr men der gekozera bestuursieden uit het vves- telijk deel: van Zceuwseh-VlaandereSi aiwr sier weggevallen de raaaara vail dera lueer D. H. van Zuijera te Breskehs. Vergunning tot terugkeer. Aan A. T. vara Overloop le Koewacht, .Jte 12 April 1916 era C. Goossenls te OversHg. die 19 Febr. 1918 is uitgezet, is voorwxaar- Uelijk verguranihg tot tfrugkeer in liet as- zagsgebied van het commando Zeeland vest- leend. Polderbesturen. Bij K011. besluit zijra beraoemd: tot dijkgraaf van het wakrschap Groede en Baanst, de heer P. Lonnbaard te Groaieg lot lid van het besluur d r welerkeosi>af van de calamiteuze polders Mavgai<4fca, Kleine Huisseras en Eendragt, de heer Dekker Fz., te Zaiunslag; Lot lid van hel besluur d.r w,a 1rkeeriug Van de calaaniteuze polders Hoofdpiaai e& Thomaes, de heer IE J. Cammaert te iloaflt- plaat; (ot dijkgraaf vian -den Paulinapoid r, tfe lieer Th. J. Buijsse te Biervliet. Besmettelijke ziekten in Zeeland. Over de week vara 21- 28 Sej> c.nb. r wtr- dera aangegevcfn de volgend'e gevallera: Roodvonk: 1 geval te Ellemcet ea 1 te 's Heer Arendsk'rke. Diphtheritis: 1 geval te Aei'denburg, t te Arnemuidein^ 1 te Bieske*is. 1 tie Boscfer kapelle, 1 te js lker Ai ecdislqrke, a? N.- era SL Joosiarad., 3 gevalbn te St. Phi- lipslarad, 1 geval te Sluiis e.a 1 te Zierikzet HO.NTEMSSE Te Groenendijk is mon begoimen met Ijet b.ouwen van een nieuwe zieiceOjJiricIi'Ung: voorzien vara een zeer ruime afdeeling, waar- in eera complete installable voor s ralen.be- liandeling, o.a. Bontgenapparaat voor d6ur« lichting, behandeling en Rointgeaphotlo, kunstmatige hoogl.ezora voor behandelingva® versehillende hardnekkige ziektefn, waanatt* der vooral de chirurgische, tub r;udos)e, -slpf- wisselings-, bloed- en huldziektieh. Voorfis komt in deze inrichtirag als d; rde ins la ment voor bestralirag, ee,u z.g. Kroma\tsr- k warts lamp, ter beliaudeliug vah bepaalde liuidziekten. - Geheel in uavolgijig iugericht raaar de hoogste eischen, bevat deze kliniek teveas een bepaald aantal karners, voor opname van bedlegerige patjenten, of voor eraf- wonenden, die voor een beslralingskuuF verblijf willen houden1. Deze kliniek is de eerste ziekeninrichting in geheel de provins cie Zeeland, die speciaal de ge'legenheSd biedt voor de algemaerae stralenifijerapip. Het is de bedoelinig vara Dr. Cammaert, die deze klihiek opricht, de stralenbeliande'iing als speciale behandeling in Zeeuwsdi-5'laanl deren ini te voeren, en wel zoo, dat voor de volksklasse deze behandelilng e'von goed bereikbaar is als voor de meer gegoedent. Slaagt hij hierin, dam is volgons dezen arts, de boow van eera groot ziekeuliuis voor nieuwe. re gei.eeswijze slechts eera kwes tie vara enkcle jarera. Zeeuwsch-Vlaandcrera gaat vooruit! BIERVLIET. Dinsdagnacht heeft men zich bij den rij- wielhandelaar alhier, toegang versclaafl tot den winkel, door opschuiving van eera raam. en eeM nieuw rijwiel meegenomem Alhier ovcrleed Maaradag plotseling, hij kwam juist uit zijn jhof, de heer J. Crince, op bijraa 75jarigen lceftijd. Wegens zijn werkzaaimheid op vteledei gebied, stood hij bij dc bevolkirag goed aan- geschreven. Ook op kerkelijk terrein heeft de ovcrle- dene vcrsdiillende fu'ncticn waargenoment: Oiuderling, notabele en nu kerkvoogd der N. 11. gem een tq. Als ereecrdc r (oproepier"), was do heer Crince onbetaalbaar. Ilecre.'n nof ris-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1