'i Algemsen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6897. Donderdag 2 October 1919. 59e Jaargang Aanbesteding. Uitreikiiig Suikerkaarten. BIHNENLANO. BU1TENLAND. INLEVERIN6 militaire goederen door dienstpiichtigen en mo&iiisatienijwilligers. T No. 1—900 op Donderdag 2 October van 9—12 en i1/2—5 uur. No. 901 en hooger op Trydag S^ctober van 9—12 en l1/2—5 uur. Be'gie. De duurte in Belgie. De uitreiking der Bybs Suikerkaarten zal piaats hebben op Donderdag 2 en ¥i»ijdag 3 October1, en wel voor bonders van Rantsoenteringskaarten De ingezetenen worden verzocht de Rantsoeneeringskaarten mede te brengen en (evens degene die recht hebben op een Kidersuikerkaart worden verzocht familie- register vouwboekje) mede te brengen. Voor de bewocers van Driewegen en Sluiskil zijn deze Laarten verkrijgbaar bij de heerea Jaxsen en Meulbboek aldaar. Ter Neuzc-n, 30 September 1919. Ce leider van bet Broodbureau, D. VAN WIJCK Burgemeester en Wetboudeis van TER NEUZEN zullen op Maandag den 6 October 1919, des middags om 3 uur, in het openbaar in het gemeentehuis aanbestedf n het Inten branden c.a. van de straatlantaarns nan den Baan- dijk en bij de Sassche poort te Ter Neuzen. Nadere inl'chtingen geeft de gemeente- bouwmeestt r. Ter Neuzc-n, 29 September 1919. Burgemeeater en Wethoudera voornoemd, J. HUIZIN0A, Burgemeeater. B. I. ZONNEVIJLLE, Secietaris. VAN De Burgemeester van ZAA.VISLAG brengt het navolgende ter algemeene kennis 1. Op last van den Minister van Oorlog moeten de hieronder aangeduide personen de hun mede- gegeven militaire Rijksgoederen inleveren, met uitzon- dering van den stel ondergoed en edn paar schoenen. a. De landstermpliehtigen, die hij de lnndmar-ht. under de wapenen zijn gevveest, iiieronder begrepen de onder b en c bedoelde personen. b. Zij, die hebben behoord tot de militie te land en dit jaar wegens geeindigden diensttijd uit den dienst zijn ontslagen, zonder naar de landweer over te gaan. c. Zij, die hebben behoort tot de landweer en dit jaar wegens geeindigden diensttijd uit den dienst zijn ontslagen. d. De mobilisatievrijwilligers. De inlevering behoeft niet te geschieden door hen, die zich hebben verbonden, om in geval van uitgebroken ohlusten dienst te doen bij den vrijwilligen landstorm. Zij, die in dit geval verkeeren, behooren hiervan schriftelijk mededeeling te doen aan den Commandant van het Landweerdistrict Vlissingen. 2. De inlevering heeft piaats ten overstaan van de militaire overheid te ZAAMSLVG in een der lokalen van de Openbare Lagere Dorpsschool op 17 October 1919, van 9 uur voormiddags tot 4 uur namiddags. 3. De in punt 1 bedoelde personen moeten, be- houdens verhindering als bedoeld in punt 6, op de aangegeven tijdstippen persoonlijk hun militaire goederen inleveren en hun zakboekje benevens het bewijs van inlevering der wapenen, indien dit werd uitgereikt, medebrengen. 4. De inlevering geschiedt in burgerkleeding. 5. Zij, die hun wapenen nog niet mochten hebben ingeleverd, moeten zulks alsnog doen, tegelijk met de inlevering der overige goederen. 6. Zij, die door ziekte of wegens andere redenen verhinderd zijn persoonlijk de goederen in te leveren, kunnen deze onder hun verantwoordelijkheid doen inleveren door eerr anderen persoon van 20 jaar of ouder. De reden van verhindering moet worden bevestigd door een over te leggen schriftelijke ver- klaring, afgegeven door den Burgemeester of, als het ziekte geldt, door een geneesheer. 7. Zij, die op de in punt 2 genoemde dagen hun militaire goederen niet inleveren of doen inleveren, dan wel hun goederen in zoodanigen onvoldoenden staat inleveren, dat ernstige nalatigheid aanwezig moet worden geaeht, stellen zich bloot aan oproeping onder de wapenen of aan strafvervolging wegens verduistering^ Zaamslag, 30 September 1919. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTER. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dijtisdag. De heer Wijnkoop (comm..) vraagt een interpellatje te mogeb rich ten tot den Mi nister van Oorlog inzake de voortduring van den staat vain beleg tn> het rijk. Aan del orde is de. imterpeltatie-He'sdi'n- gen (s.-d.), inzake de salarisscp der ambte- nareni en rijkswerklieden. Ten aanzion van1, de ambtenaren vraagt spreker: 1. welke maatregelen de regee ring ter voorziening in den oogenblikkelij- ken mood denkt te niemien; 2. of zij bereid is de nieuwe salarisregeling van het P. T. T.-personeel Imet 1 Juli 1919 te laten in- gaan; 3. zoo niet, om welke oorzaken; 4. is de regeering dan bereid de ambtenaren. schadeLoos te stellen voor de latere in- veering. En Len| aanzien vail de rijkswerklieden: 1. Is de regeering bereid den bijslag in- eens te gev,en van 250 gulden; 2. de door de hoofden en loojncommissje ingectiende of nog in te dieneri loonsvoorstellen on- middellijk in te voeren met terugwerkende kracht toll 1 Juli 1918, met directe uifbe- taling van den achterstanid en zonder kor- ting van de extra bijslageh; 3. zoo ruim mogelijk loepassing van de duurtebijsAagre- geling 1919; en 4. de uiteenloopende loonen te vervangen door een gelijk 1 uidentlc loon- regeling. Aivorerts deze v rag-en te stellen. ivijst de heer Jlelsdingen op den trust van den toe- stand. De ambtenarcln en rijkswierkliedai kuninen zoo den winter niet ihgaafi. De door id e regeering voorgestrijde regelimg acht spreker onvoldoende. Het bcrichtover eventueele staking door posipea'm'btieta is totaal uit den duini gezogen. De zaak-Van Groenendael. Hel lid van de Tweedy Earner, de beer Van Groenendael, was gistereni weer in de vergadcring der Kamer aanwpzig. Aan een medewerker van bet Nederl. Con-espondentiebureau iln Den Haag heeft bij meegedceld, dat bij de Kamervergade- ring van beden kwam bijwonen met de be- doeling, eenj veaddaripg af te leggen, naar aanleiding v,a(n de bekenjde te(n-laste-!eg'- gingen. In nader ovej-teg met den voorzTt- ter is daarvan echter voorloopig afgezien. Maar de heer Van G roenendael zeide, be den (Woensdag) gevolg te zullen ge\en aan de uilnoodigingj van de R. K. Kamerclnb, om inlichtingefi te versSnekken. Met liet oog op bet vorenstaande, wqnselite Mr. Van Groenendael zich over de kwestie zel- ve tegenover den journalist op dit oogen- blik niet uit te laten. Lij kverbrandin g i Bij de Tweede Kamer is een v e(son twerp iugediend, waarbij de lijkvcrbra'ndilng^wordt toegestaan, ingeval de overlodene eeU des- betreffende wilsbeschikking heeft nagelatenf- De bonding van het Christelijk Rijkspersoneel Zaterdag is te Amsterdam een vergaderingj geliouden van het Gomite tot actie en voor- bchting uit de Cbristelijke ai-beidjersbevve-t ging. Vertegemwoordigd waren de R.-K. ai Protestansch Cbristelijke bondcti vani post- en telegraafpersoaijeel, rijluswerklicdc'n enj ambtenaren e!n de organii.satiea v;ui spoor- en tramwegpcrsoineel. De volgende mo tie vyienl aangefnomen': „De R.-K. en Pro I. Christ, aimbtenaiten en werklioden j'n rijks- Bin spoorwegidienst, in vergadcring bijeen tenz., spreekt haar vcrti-ouwen uit in de Regee- ring, dringt er crtistig bij haar op aan de belangen van bet personleeS in rijksdienct niet nit het oog te vcrliezeu, verzoekt de Cbr. en R.-K Kamei-lodcn, de wenschen va'n bedoeld pursoneel te steu- nem en te verdedigen, vcrklaa.rt tronw te blijven iaan hu'n or- ganisatie en) wenscht geen andere leiding te volgen dan die va'n zijn eigen bestuur, en gaaf over tot de orde van' deb. dag/' Geen extra maand salaris. Het Dagelijksch Bestuur der (Ten1,rale van Vereenigingen van Personnel in s Rijbsdiehst deell micdo, dat het naar aanleiding van persbcrichten op. 26 dezer oov bespreking heeft gehad met den Minister van Finan- cien. Z.Exc. verklaarde met de meeste s'.ellig- heid, dat bij de Regeering gceu pla.nnen in overweging zijn tol het opnicuw uitkee'ien van geldeni aaii het rijkspersoneal; de Re geering dacht cr in elk geval niet aan, aldus de Minister, zich door de van zckere zijde gevoerde actie to doen Ixilnvloeden. Berichten, volgens welke in December een extra saiaristcrmijn zou worden uitgekecrd. moeten dan ook als ojijuast worden aange- merkt. v Bij bedoeld onderhoud werd nog de mi- nimum-uitkeerinig aan bet Rijkspersonieel van 100 gulden) besproken. Geruchten, dat niet voor alien dit minimum zal gelddn, wcrden door den Minister bevestigd. Het reeds iti- gediende wetsvioorslel kenit aab de ongehuw- den beueden den leeftijd van 20 jaar een maand salaris toe, zonder minimum. Het dagelijksch bestuur voornoemd, gaf te kenmen, dat ook zij; die behooren tot bet jeugdige personeel, in de afwachting ver keeren, dat de minimum-uitkecTing aan1 hen zou worden toegewezien, en wees er den Minister op, dat men met de bedoelde be- perkmg niet acoooi-d kon gaan. Post van Engeland per vliegtuig. Wegens de spoorwegstaking in Engeland zal de Engelsehe post naar Nedierland, kraclitens een regieling met de postoverheid, door een Hanldley-Page-vliegtuig o verge- I bracht worden Bovendieti zal zij bet ge- wone aai1I passagicrs meenemeni De melkvoorziening Naar bet Ned. Corr.-Bureau meldt, ligt bet in de bedoellng vain de regeering, om S'ni 5 October ajs. af de winterregeling in het binmenland hi Wcrlcing te doen treSten, Uit dezeregeling bliikt, dat de maximum- prijs voor losse voile melk voor den a.s. winter evenals dit den vorigen winter het geval was is vastgesteljd op 20 cent per liter, bij den verbruiker aan buis be- zorgd. Dit stemt overeen met een! prijs aan denj veebonder te beta tan van 16 cent af boer- derij of 171/2 cent geleverd franco aan de melkinricliting ,of slijtcrij ter keuzie van den veeho uder-leverancicr. Winstmarge bij schoenverkoop In de Yrijdag jl. gebouden vcrgadering van den Nfcdcrlandscbon Bond van Sclioenma- kcrspal roons en Wiftkelici'svjereieniigingen is besloten aan de 105 afdcelingen op te dra- gen, plaatselijkc c.ommissies te vormen; be- staande uit een schoeuniaker en| een scboen- winkelier, welke een olnderzoek zullen lnoe'- ten instellen naar de wjustenarge bij sclioen- verkoop en reparatiewerk. Om. tegenj ecm- zijdig onderzoek te waken, zullen uitgenoo- cligd worden in de connnissies zilting te nje- men vcvrtegenwoordigers van alle raadsf^aoi ties en van de plaatselijkc pers. Nederland en Belgie. De corresponden'l >-,111 de N. R. Crt: le Parijs ineldl: Aan de Petit Parisien wloindb uit Brussel geineld: Er wordt Veel over een oplos- slng van de N ed ir 1 a 110 s ch - Bel gi-schc kwestie door minnelijke scbikkjbg gesproken,. Daarin zou begrepen zijn de vorming van een Ncdcrlanld scli-Belgis die enmmissie voor bet bebeer der ScheMe en voor de ve'rbe.- lering van de wal rwegieln door Limburg. Naar Havas uit Brussel seint, zal de com- missie voor de lurziening van de vtrdragen Van 1839 niet op 6 October, maar op 9 October wedcr bijeenkomen. Dit uitstbl is verzoclit door de Belgische delegatie; de formulen die zij voor moet stellen, zijn nog niet geheel klaar. Havas seint uit Brussel: Bij een vaderlandsdie plecbtigliefd heeft burgemeester Max gisteren gezegd, dat de eischen van cell moeilijken toestand in 1839, Belgie gedwongen hebben zicli te voegen naar diploinatieke combinaties, waar do ondervinding later de fouten van heeft aan- getoond. Door te streven naar de herzie- ninlg va'n tractaten, die het vaderlanid in zijn waardigheid cn zijn belangen in de ver- dediging Van zijn onschemdbaar grondge- bied, in de uitoefening van zijn souvereir.e rechten kwetsen, zijn wlj ons bewnst on- zen plich't te vervullen jegens de dooden, wier nagedachtenis wij eere'n aani den voet van dit monument. Een Nederlandsche inlie.htingsdienst te Brussel. Volgens de „Gazette"( heeft het Belgische ministerie van buitenlandscbe zaken een on derzoek ingesteld over de kwestie, of cr te Brussel niet een Nederlalndsch injich- tings- of spion'nage-agemtschap bestaat, dat belast is met de ver-pneiding vani lii-ochu- res en pamfletten. Droogmaking der Zuiderzee. Men schrijft van Wieringen aan bet Hbl. De Raad van Toezich't bij de uitvotring van de werkzaamhcden tot di-oogniaking der Zuiderzee, is hier bezig de rich ting af 4e bakeneit, waarlaugs slraks de spoor— i>aan over bet eitand zal gelegd wordeji. Tevens Iran met zekerbeid worddn me- degedeeld, d'at njet eerst in 1921, maar reeds in den loop vaji 1920 bet eigenlijke werk een aanviabg zal nernen. Wat tot heden gesoliiedde, is voorb ici- dende arbeid. v De verdragen van 1839. De bericlitjgevcr van bet Hbl. te Louden seint dd. 28 Sept.: De Observer vcmeant van een corres pondent, dat de enderbamte 1 i(ngen tiusschdp Nederland, Belgie en de groote mogOud^ heden te Parijs zich ontwikkeien' in een geest, die een vrodelievende' oplossing elken dag waarschijnlijkcr maakt. Een oplossing in de <>e,ono;mische gescbitl.e,n kan elken dag vcrwacht woi-den als een,resultant van de verzoeninig,sgezi,nde bonding vain Noier- lanjd, die zich bereid verklaarde elke rege- ling in overweging te nemen, die Nederland zijn souvereine nechten over de Schelde, de Maas en het kanaal Gent—Ter Neuzen waarirorgt. De militaire kwestie is wetticht miiidcr makkelijk op te lossen, daar de Belgen vol- liouden, dat de Nederl.andsc.be souvereimiteit over Limburg, Belgie's positie in geval van een nieuwen Duitsclilen aanva.1 bedreigt. De Belgische eischen zijn vail vcrro strek- king; men kan niet verwachten dat zij dezelfde bereid villigbeid bij Ned.ei'land zid- len vindc.n. Toch vermeiemt bet blad uit zeer goede brou, dat ook op dit moeiiijk punt de kanlsen op een, spoedige oplossing zeer guns tig zijn. Het feit, dat Nederland lid van den Vo.l- kenbond wordt, zal vain veel invloed zijn op het tot strand komen eeiner schikking. De vrouwelijke predikante; Het aantal studenten aan de Kweeksch.ool voor Doopsgezinde predikanten bedraagt thans 17. Wat wij reeds eenige jaren gele- den zagen aanko-men, is tlians gescbiiod. dat namelijk het vrouwelijk element onder hen, die voor (doopsgez.) predikajnt wen schen te worden opgeleid, in de meerder- beid is, want onder die 17 studenten; zijn 8 mannelijke en 9 vrouwelijke. Gezien den loop van zaken, in de laatste jarenl is het te verwachten dat op den duur de verhou- ding in het percentage zich np.g zal wijzi- gen ten gunste van, het vrouwelijke element Mettertijd zullen tal van Doopsgezinde ge- meenten gewild of niet-gewild op een vrou welijke predikante zijn aa,ng|b>vezen. Zo.uden de bovcngcnoeindjc gelallen niet aanleiding kunnen zijn om „de traktemehts- kwestie" tact nieer energie to,t een bevre- digende oplossing te brengen,? vraagt onze Doopsgezinde nicdewerker. Want er zal toch wel eenig verband zijn tussclien het dalen van het aantal taannelij- ke studenten de die sledite traklementsvoor- uitzicliten. Natuurlijk, de prodikemtsjbelrek- king is geen „geldwinn!ingf') maar waarom zou het geen behoorlijke ,.b rood winning," inoigen zijn? Een arbeidcr is zijn loon waard. Ook de geestelijkje arbeidei-. ;Hbl.j Het Belgische vee komt terug. De Brusselsche Standaard schrijft: Goed nieuws. De minister van landbouw, baron Ruzctte, laat geen gras groeien over de zoo belapg- rijke kwestie, van de hcrinzameling in Duitschland van ons vee en heeft, dank zij ook de bemiddeling van de heeren profes sor Frafeur en Mullie en met den steun van de Fransche afgevaardigdon van, bet ministerie van landbouw, van Duitschland weten gedaan te krijgen, d,at de eerste zen- dihgen naar ons land van in Duitschland heringezaimekl vee reeds een aanvang zul len nemen pp 15 October aanistaande. Zooals men weet, schreef bet vredestrak- taat voor, dat niet eerder vee zou worden afgeleverd, dan niaidal het traktiaat idoor drid mogendheden was geratifioeerd. Ons mi nisterie van landbouw heeft hier dus een goeden slag weten, thuis te lialen. Vele landbouwers uit de niet geteistjerde gewesten hebten reeds bun boontjes te wee- ken gelegd op den terngkeier van dat vee, 'in de hoop, dat er voor beni ook wat zal overschieten. Wij moeten hier een ontgoochelimg bezor- gen, want het teruggevoerde vee zal ui'k- sluitend worden verdceld aan die geteis- terde landhouwers vah de Vlaa'nders en van het Doornijksche. Het staat nu vasts, dat wij zullen krijgen: 25.000 voile koeien, 35.000 vaarzen, 25,000 jonge vaarzen, 5000 kalfkoeien. die onmid- dellijk na de reis minimum 8 L. melk per dag geven', 2000 stieren; de koeien zullen van 2 tot 6 jaar oud zijn; de vaarzen van 15 maanden tot 2 jaar en de jonge vaar zen van 8 tot 14 maanden,. Buiten de 6000 paarden, die Duitschland ons v0orloopig moet aflevci-en, hebben wij nog recht op al de paarden, die wij kun nen aanwijizeni als uit ons land voortkomeii- de. En, naar Tscbijnt, is men| er zoo reeds een groot aantal op het spoor. Eveneems is tlians vastgesteld wat we Zul len krijgen inplaats van, de 15.000 zoggen, die wij wegens pest- en trichinenziekle on der die dicren, niet wilden aanvaaixlen nl. 10,000 geiten, 15,000 schapen en 35 000 stuks gevogeltc; daarenboven moet Duitsdi- land ons nog afstaan: 200 schapen van bet Friesche mclki-as, 1500 melks-chapen vani Sleeswijk-Holstein, 1800 vkescbmerinossclia- pen, 8250 schapen van Engclsch ras en 8250 schapen van groot Duitsch ras. Het aantal van 6000 paarden is nog maar slechts in afrekening op de ons ontnomen 90,000 paarden. In afwachting dat dit cijf bereikl wordt, verwachten wij van Duitschland in de eerst- komende drie maanden: 5000 jonge merriei en 200 hengsten. Als alles meegaat, dan niogen wij \erwacb- ten, dat bininefn 2 a 3 jaar onzen veestapel zoo goed als gelicej liersteld zal zijn. Fiume; De I tali.aanscbe Kroonj-aad heeft, naar de Romcinsche correspondent vani de Secolo verzekcrt, langdurig bcraadslaagld Oiver de annexatie va,n Fiume. Een der deelnemers stride voor de staid eenvoudig in te lijven, daar Italie op den steun van Engeland en Frank rijk kan rekanen;- Andcj-en wilden .aan de annexatie ceu uieuwen stap bij de geal- beerden doen voorafgaan. De Secolo zcgt .dat de president van de Earner en die va'n den Seniaat zich beiden voor annexptie hebben verklaaivl. Naar men weet, heeft Giolitli be'Loogd, dat men een beroep. op hel land diende te doen en heeft de regeering daar wel ooren naar. De moeilijkheid is, dat algemeene verkie- zingen veel lijd nemen. Ze zullen stellig niet voor de tweede hrift van October ge liouden kunjnen worden, zoodat de Inieuwe kamer ecrst in November bijeeni zou kun nen zijn. Het ware bedenkelijk den toe- stand te Fiume zoolang op zijn beloop te laten, vooral nu heel Italic er over in rep' en roer is. Giolitti heeft aan een journalist verklaard, dat Jiij er weliswaar voor is, bet volk nit- spraak te laten doen, doch dat Jiij nieltemin overtuigd is, dat men d'Antaiinizio niet in Fiuime kan laten blijven. Zijn troepen die- nen zoo spoedig mogelijk de stad te ver- laten en vervahgen/ te worden door regee- rings troepen. Het bericlit, waarin deze uiting van Gio litti voorkomt, meldt tevens ,dat Fedcrzoni (nationalist), Vreda (katholiek), Bissolati (;re- formisliscb socialist) en Barzilaii (republi- kein) zicli in den kroonraad voor annexatie ^van Fiume, bij koininklijk besluit afgekon- digd, hebben verklaard. Hoe het parlement zicli in) zijn beslls- sende vcrgadering van Zaterdag heeft uit- gesproken, is op het pogenblik 'nog niet be- kend. De rede van TittoJni geeft ook niet veel Jiieuw liclit in de zaak. De telegram- men erover waren trouwelis met zooveel verminkyiigen overgekom.en, dat wij di,k- wijls naar de bedoelimg van 's ministers woorden hebben moeten raden, De lelegralmmen, die Wilson over de kwes tie van Fiume heeft gezonden, 'teene aan het hoofdi der Amerikaansche vredlesdielie- gatie te Parijs, 'tiandere aan) den eersten minister Nitti, zullen oaigetwijfeld van in- vloed zijn op het besluit van de Kamer Een officieuze nota zegt, dat Wilson in een telegram aan Nittfi zijn hoogsi vriend- schappelijke gevoelens jegens Italie be- tuigt. Men bevestigt, zegt dezelfde n,ota, dat Wil son bereid is wijzigingen in) de onderdeelen van zijn voorstel nopens F'iume te overwe- gen, mits de lieginseleu da,arvan onaangetast blijven. De Italiaansclie liladeu leiden, uit deze ietwat duistere taal af, dat Wilson bereid. is bet 1 taliaansclie kariaktier van' Fiume te erkennen, maar niet genefeen is de stad am. Italie af te staan. Dat zou dan weer he- teekenen, dat F'iume hel centrum zou Wor den van eeb kleinen .autonomen bufferssSaafe tussclien Italie en Zuid-SIavie. Aanvankelijk luld Wilsofn voorgesteld inf dat bufferstaalje na 15 jaar een volksstear in ing te houden, doch blijkdns de rede vafc Tittoni lieeft bij daar Later van afgezieta. omdat hij de bezwaren v,an Italie daartegefe erkende. (Die t/ezwaren wai-cfi, dat «ec- volksstemming zich vrij zekcr voor ndg- ving bij Zuid-SIavie zou uitspreken. daar de aneerdci'iieid dpr bevolkimg Zuid-SU^« visch is. Red. N: R. Crt.) Veixler zou Wilson bereid zijn de grens van) Istrie tein voordeele van, rsdie te wijzigen, door Italie het district .Vlbon*. toe te kennen. d'Annunzio blijft zich intaiddels a is ®a- derkoning van Fiume godr,agent, Hij lieeft een ,,hoodschapi" aan den lconing van Ba be gezonden, waarpi hij Z. JL inlicht den toestand te Fiume en hem bezwecri dr rechten van Italie op de stad nooit pnjR m geven. Vei-der heeft bij een pro-clamatie gerteta? aan het Fransche volk, waarin hij zicb zijn medestrijders onovcrwifnlijk noemt. Eip en de zijnen zijn vastbesloten de stad het uiterste te erdedigen en liever van bo«|. ger te s terven dan zich over te geven. Ksw 't schijnt zal' er voorloopig echter nog bongersnood in de stad zijn. Er lekt "«eai door de blokkade been. Zaterdag is was? een stoomschip met levensmiddri^a, tefe- stemd voor de bezetting van Dalmatie, vaa zijn koers afgewekeni en te Fiume binj:«ra ge loo pen. d'Aifnunzio heeft; \erkiaard, 4st hij de regeering scliadeloos zal s telleuvi»r bet verlies van de lading, die bij heeft requirecifd. Geld krijgt hij in ove-vle»£ uit alle deelen van Italie. Een medewerker van Het Laatate Nkaw is na door de Belgische Kempen gezworffflR te hebben op Nederiandsch gebied gekosses. Hij beschrpft dien overgang ais volgfc; .Een paal. De grens. We denkea oogenblik terug aan den electrisehen drssi, die, tijdena den oorlog, Meir van Bei^e scheidde, zoodat het recbtatretks aaagewe- zen was cp Holland, we denken aaa 4e nachte.'yke avontuien hier beletfd door vst menig Belg, die de streep over wou, ier- wjjl de dood gluurde van alle kanten tegeijpfc, Enl.ele oogei-blikken maar denken ws zoo. Want de aangrijpende achoonheisi vs« de grensstiook, met haar schilderaehM| struikgewas, doet ons alle verleden vergete®. Even stijgt de baan. Ze zwenkh zijr, zor.der dat iemand ons den weg v«e~ sperd, in Nederland. Geen rjjkswacht, gee# marechaussee Een tienfal minuten trappen we: ws bereiken Zundert, het eeiste Nc derlandeebe dorpje. Hier is a'les helderheid, zindelijkkeid, orde. De hagen netjes gescheerd, de tuiar- tjes frisch verzorgd, de huizen ais jo weeS^ea, de siraten helderEn al de opsehriftea, de reklamebordeu Nederlar.dsch. Weheh- ben 't gtvoei van uit ecu veronachtsaaisie streek in een land van echte bescharisg aangekomen te zpn. Ons schtijnt het te tnoeten denken dit niet alleen de oorlog de sehald van dat opvallend verschil i.°. De schuld ligt'veel verder teiug in 't lerleden en is veel dieger. De schuld, dat is de slordige opvoediag van ons volk, het gebiek aan werkelyfce beschaving, het veistoken zyn van watdea mensch werkelijk tot mensch maakt: de opleiding, de goede opleiding naar eigen aard en geest, naar eigen rasbehoeftea, naar eigen taal. Overal waar de Vlaming komt, voelt hjj zich en zijn eigen strpekde mindere, door de schuld van hen die op zjjn eigen, goede Ylaamsche paden zouden moeten voorgaaD, en door zijn eigen groote schuld, door zijn lamheid. Om de schaarschheid van sommige levens- middelen te voorkomer, alsmede de hooge prpzen welke zij toekomenden winter zosden bereikt hebben, is het Bslgisehe Ministem van Njjverheid, Arbeid en Bevoo^rading is belacgrpke onderhandeliDgen get reden met. verseheidene uitvoerende landec, sehryft vOns Vaderlanct". D9 ruildienst, die de koop waren bepaalt, welke bij ocs met nut zouden kunnen in- gevoerd worden a!s de tegenwaara'e van de dcor ocs uitgevoerde kolen, is op het pant te Hagen in zjjne pogingen wat het Ieveres betrelt door Italie van eene groote hoe- vedheid eiers, door Zwitserland van ka&? en door Nederland van boter en kaas, Tegelijkertijd werden belangrpke koopes gesloten in de Vereenigde Staten, in Canada in Australia en in Nederland; Het geldt otn te vtrhelpen het gebrek aan versche dat zich onvermijdelijk toekomenden winter zal voordoen. Deze waren aan de gepatendeerde hao- delaars overgelaten, zullen verkocht wordee door ben met een gewone winst. Deze verschillende aankoopen, in verband met het vaststellen der prpzen, door de daartoe ingestelde Raadgevende comtnissie, zjjn de zekerste middelen om de ievens- duurte te bestrijdep, in zoover ze niet natuurljjk is.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1