i Algemeen Mieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderem GEMEENTE-ARTS! ""TFTtITl and. No. 6896. Dinsdag 30 September 1919. 59e Jaargang Bekendmaking. Suikerbons. Suikerdistributieregeling. BINHENLAND. Gemeente-Geneesheer, X De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN maakt namens den Commissaris der Ko- ningin in Zeeland bet volgende telegram aan de ingezetenen bekend „Het Nationaal Congres voor de weermacht ran het Nederlandsche volk verzoekt Uwe Bxellentie den broederljjken groet der verga- derden te willen overbrengen aan onze Zeeuw- sehe medeburgers. Wij zijn alien Nederlanders die met onverbreekbare trouw aan elkander verbonden zijn en staan samen pal voor een ©ngeschonden vaderland." Ter Neuzen, den 29 September 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de gemeentt- Jjjke Suikerbons No. 296b en No. 1 der roodgekleurde Kinaersnikerkaarlen slechts geldig zjjn (ot en met Yrijdag 3 October 1919. Ter Neuzen, 29 September 1919. J. HUIZINGA, Burgemcestfr. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester eu Wethouders van TER NEUZEN makm bekend, ter voldoenirig aan Circulaire No. 76885, afd. Volksvoe- ding, dato 25 Sept. 1919. De Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel, Heeft goedgevonden lo. in te trekken met ingang van 4 October 1919 de bescbikking van zijn ambts- yoorganger d.d. 20 Juii 1918, No. 41406, atdeeliog Crisiszaken, Bureau Volksvoeding, zooals deze is gewijzigd bij de bescbikking van zijn ambtsvoorganger d.d. 30 Augustus 1918, No. 43739, Afdeeling Crisiszaken, Bureau Volksvoeding en zijue bescbikking d.d 8 November 1918. No. 57491, Afdee- deeling Crisiszaken, Bureau Volksvoeding en d.d, 26 April 1919, No. 73082, Afdee ling Volksvoeding, inhoudende de bepalingen der SuikerdisfribuCeregeling, benevens de vaststeiling van een rantsoen voor buis- houdelijk verbruik 2o. in te trekken met ingang van den- zelfden datum zjjne beschikking van 8 Oc tober 1918, No. 52734, Afdeeling Crisis zaken, Bureau Voiksvoedirg, zooals deze is gewijzigd hi) zjjne beschikking d.d. 16 October 1918, No. 53524, Afdeeling Cns.s- zaken, Bureau Volksvoeding, inhoudende eene vaststeiling van maximumprijzen voor suiker 3o. vast te stellen de navolgende over- gangsbepalirgen A. De raffinaderijen oi witfabrieken, be- doeld in artikel 8 der Suikerdistributie regeling van 20 Juli 1918, zijn verplicht met ingaug van 4 October hun restant voorraab suiker af te leveren vo'gens opgave van de Centrale Snibermaatschappij te Amsterdam. Herbaling Zomertijd. Het hoofdbestuur der Maatschappij van Nij - verheid heeft aan den Minister van Binnen- landsche Zaken het verzoek gericht die maat- regelen te nemen, welke noodig zijn om te verzekeren dat ook in het vervolg de „zomer- t jj d weer zal worden ingevoerd en dat de termij n daarvan wordt vastgesteld in overleg met de ons omringende rjjken. Ter toelichting meent het hoofdbestuur te mogen constateeren, dat de „zomertjjdin nijverheidskringen volkomen aan de verwaeh- ting heeft beantwoord. Bezwaren bij de bespreking van het vraag- stuk in 1919 in den boezein der Maatschappij geopperd, zullen zich nu wellicht kunnen voor- doen. De handel vreesde toon van het invoe- ren van den zomertijd moeilijkheden in ver- band met de aansluiting van international? trbinen cn bootljjnen en ook in vcrband met liet telegrafisch verkeer met buitenlandsche beurzen. Deze bezwaren kunnen voorkomen worden indien de landen met welke wij in nauw handelsverkeer staan den zomertijd op denzelfden tijd invoeren en beeindigen. Het komt het hoofdbestuur voor, dat de Nederlandsche regeering door als bemiddelaar- ster op te treden om in deze tot eenheid te geraken, een even nuttige als dankbare taak zal kunnen vervullen en het hoofdbestuur ver- trouwt dan ook dat de Minister aan deze aan- gelegenbeid zijn aandacht zal willen schenken. De suikerregeling. In verband met (fen eisch door de regeering aan de suikerfabrikanten gesteld om 910.000 zakken goedkoope suiker te leveren. zijnde ongevcer de helft hunner productie, vernemen we van bevoegde zijde, dat verschillende fa- brikanten niet in staat zijn om de helft van hun suiker voor den vastgestehjen goedkoo- peren pry's af te leveren, omdat zij reeds groote lioeveelheden suiker in voorkoop heb- j ben verkoeht. Om aan de benoodigde goed- i koope suiker te kunnen komeu, zou de regee- ring zich dus verplicht moeten zien alle aan- wczige suiker bij deze fabrikanten in bezit te nemen, waardoor laatstgenoemde^i van hun contracten zouden zjjn ontheven. Ten einde dit j gevaar niet te loopen, trachten de fabrikanten i thans met bun afnemers tot een overeenkomst te geraken, waarbij de gesloten contracten gcdcoltolijk zullen worden geannuleerd. Een i dergelijke oplossing zal zijn in bet belang zoowel van fabrikanten als van hun afnemers die in voorkoop hebben gekocht, aangezien de laatsten anders in bet geheel geen suiker zou- den bekomen. Van Groenendael. De „Bredasche Courant" van heden pu- j bliceert een correspondentie tussehen Dr. Van j Groenendael, d.d. 24 SeptembcV, uit foen, en den journalist Kellenafers te j Breda, waarbij dc lieer Van Groenendael ver- zekert. dat hij geen propaganda voor het annexionisme voerde en onkundig is gelaten van de campagne tegen hem gevoerd. De positie van Minister De Vries. Naar wij uit politieke kringen vernemen, is de positie van Minister De Vries thans verre van ben ij dens waardig. Onder de eigen partij- genooten en ook onder de coalitiegenooten heerseht groote ontstemmmg over zjjn beleid. Het indienen van de vermogensaanwas-belas- ting heeft echter den beker doen overloopen en algemeen vcrwacht men dan ook in coalitie- B. Volgbrieren aan tusschenhandelarer, j 'i1'^7- ^eze verw,orPen za! worden, zoodat t 1 flf> uniHrov inf o+irmlmi (rmmo-yG I bedoeld in art. 13 der voormelde suiker distributieregeling, worden na 27 September niet meer door het Rijkskantoor voor suiker afgegeven. C. Na 27 September worden geen leve- ringsbewijzen voor indu3trie- of' inmaak- suiker meer afgegeren en worden eveneers geen besttlbiljetten voor winkelsuiker door gemeentebesturen of levensmiddelenbureaux meer goedgekeurd. D. Door tusschenharidelaren mag nog tot 30 September op goedgekeurde bestel- biijetten, tot en met 14 October op voor inaustrie- en inmaaksuiker goedgekeurde leveringsbewijzen, worden afgeleverd. E. Het restant voorraad van tusschen- handelaren volgens de rekening van het Rijkskantoor voor Suiker mag na 15 October uitsluitend worden afgeleverd tegen inhame van bons van de Rjjkssmkerkaart, welke bona op eene door bedoeid kantoor te regelen wjjze aan het R. K. S. moeten worden verantwoord. Handelaars kunnen zich bij voorkomende bezwaren ten allentjjde om inlichtiogen wenden tot het Rjjkskantoor voor Suiker. Ter Neuzen, 29 September 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG roepen sollicitanten op naar de vacaote betrekking van belast met den geneeskundigen dienst der behoeftigen. Sollicitanten gelieven hunne op zegel geschreven verzoekscbriften in te zenden v66r of op 15 October 1919. Zaamslag, den 25 September 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn Secretaris. de Minister tot aftreden genoopt zou worden. j Intusschen is het initiatief-ontwerp voor de heffing-ineens van de vrjjzinnig-democraten i bij dc Kamer ingekomen. Dit heeft in coalitie- j kringen vele aanhangers, in elk geval wordt Het verkozen boven de vermogensaanwas-be- lasting van Minister De Vries. Het bezwaar, i dat men er tegen heeft, is, dat het voorbarig is. Men had gehoopt, dat een Minister van Financien, die den heer De Vries zou opvol- j gen, een dergelijk ontwerp had kunnen indie- j nen, zoodat het initiatief bij de regeering was g-ebleven. j Nu vreest men, dat Minister De Vries, met zijn bekende beminnelijkheid, het initiatief- voorstel een heel oind zal tegemoet komen. zoodat men hem als Minister zal behouden. Dat de Minister erg stoelvast is, heeft hij bewezen, toen hij als wethouder van Amster dam fungeerde. (Tel.) De handel tussehen Engeland en Mederland. Geen certificaten meer noodig. In het gepubliceerde witboek wordt voort- gegaan met het opiioemen der voorwaarden, waaronder de handel ;Veroorloofd is met be- paalde landen en wdrdt de toestand aange- gcgeven waarin de handel door het opheffen der blokkade geraakt is. Voor den uitvoer naar Nederland zijn niet langer certificaten benoodigd. Export-vergun- ningen zijn nog slechts noodig voor goederen j die voorkomen op de lijsten A en B van arti- I kclon waarvan de uitvoer verboden is. Nederlanders in Rusland. j Naar aanleiding van het bericht, dat eenige hi ederlanders, indertijd in Moskou gevangen genomen, in Finland waren aangekomen, be richt ons mevrouw Sehim van der Loeff te Leiden, echtgenoote van den Nederlandschen predikant te Petrograd, dat zij hieromtrent haar man geen bericht heeft ontvangen. Tegemoetkoming aan rijksambtenaren. j Wetsontwei-pen zijn ingediend tot verkrjj- j ging van de noodige gelden voor de uitkeering i van een tegemoetkoming voor eens aan rijks- ambtenaren. De uitkeering zal plaats hebben j zooveel mogelijk op of omstreeks 1 October, i De kosten worden geraamd op 12.500,000. Regeeringssteun aan Consumenten-ver- eenigingen. Te Zeist is met aanvankelijk 100 leden een eonsumentenvereeniging opgerieht met het uitgesproken beginsel om de door de vereeni- gingen in te koopen artikelen te doen distri- bueeren door de winkeliers tegen een billijke winst. Pas wanneer geen enkele winkelier daartoe genegen zal zijn, zullen de artikelen door de vereeniging zelf worden gedistri- bueerd. De heer Aalfs, wethouder, decide mee, dat hem op hot Departement van Land- bouw was meegedeeld, dat de Regeering ge negen is tot 50 bij te dragon in het be noodigde bedrijfskapitaal. Een Belgische d'Annunzio. Onder dit opschrii't en onder den onder- titel: „Men lielit een leger vrijwilligers tegen Limburg", sehrijf't dc (Brusselsehe) Stan- daard „Neuray heeft aan de eer verzaakt en voor het generaalschap bedankt. Hjj was ook geen dichter en het heilig vuur dat brandt op het politiek heeft met tragisch gebaar het zwaard opgenomen. „Hct is beslist. „Hij is nu wel een dichter en het heilig vuur dat brandt op het altaar van zijn hooge inspiratie draagt hij rond over den lande. Tot zoover de gekheid ervan. We hadden er vroeger reeds op gewezen, dat in zekere middens iets aan het roeren was gegaan. De neerlaag van het annexionisme was te verpletterend. Het voorbeeld van Fiume was te sehoon. De belangstelling van de Nation was te uitbundig. Daar zat iets achter. Nu vernemen we uit doorgaans betrouw- bare bron, dat men bezig is in het land met het aanwerven van \i-ijwilligrs onder de gede- mobiliseerden, ja, tot zelfs in de regelmatige kaders van het leger. De jongens moeten tee- kenen voor een optoeht naar Limburg, dat stormenderhand zou ingenomen worden, om aldus de conferentie alweer te plaatsen Voor een voldongen feit. Vooral in Belgisch Lim burg worden strijders aangeworven, maar ook op Hollandsch grondgebied bewerkt men de jeugd, die aldus het oprukkeiide Belgische leger zou tegemoet komen, om de sympathi- seering tussehen de twee te volvoeren. Men zieter zou niets ontbreken aan de tooneel- schikking. Er wordt bijgevoegd, dat talrijke officieren reeds zouden gewonnen zijn, dat men over wapens en geweren, ja zelfs mitrailleuzen be- schikt, en men voor hoegenaamd niets zou aohteruitwij ken. Er wordt van 23.000 man gesproken, die reeds zouden aei g .t i i on zijn. Doen we er echter maar wat af, dan blijft het nog genoeg. Want dergelijke zaktn zijn geen kinderspel, en het voorbeeld van Italie toont ons genoeg waartoe het zou kunnen leiden. Dat er hier zijn die alle middelen gebruiken om een conflict te doen uitbreken, wisten we lang, schreven we reeds. Zouden we dan werkelijk nog zoo een kome- die moeten beleven. Is het crust of kinderspel?" Bovenstaand verhaal heeft ons aanleiding gegevon om aan hot bureau van den Genevc- len Staf inlichtingen in te winnen. Men decide ons daar mode, dat tot voor deze publicatie niets van het in het verhaal omschreven plan bekend was, doch men achtte het niet onmogelijk, dat in het brein van den een of andei' 'n dergelijk plan zou zijn or)^ gekomen. Om deze roden zal van orerheidswege een onderzoek worden ingesteld. Van het resnltaat daarvan zal afhangen of het bericht offic'eel al of niet zal dienen te worden tegengesproken. Nederland. Uit Berlijn woi-dt gem eld: De eigendommen; v.a:n den beloendtJji vliegv tuigfabrikant Fokker zijini door de belas- ting-autoriteiien te Schwerin, in beslag ge- notneit, daar Fokker Duitschland heeft vcr- laten, zoiider de 14,000,000 mark betasti;ng te betalen, die hij schuldiig was. Fokker is Nederlander van gebo.orte. Hij moet ech ter reeds voor den o or log Duitsch staals- burger zijn geworden. Volgens de Bert. Zeiliung am Mittag echter, zou Fokker npg steeds Nederlander zijn. Het blad schrijft verder, dat Fokker., die pp het oogenblik in Engeland vertoeft, aan Engelsche jonr- nalisten allerlei sprookje-s heeft vertedd over nieuwe uitvindiugen. welke hij korl voor het einde van don oorlog zou hebben ge- daan en die alle gruwelijke uitvindingeni, die tot heden gedaan werden, verre over- troffen zouden hebben. Clemenceau over het vredesverdrag. Clemeneeau heeft-in de Fransche Kamer zijn met zooveel belangstelling tegemoet ge- ziene rede over het vredesverdrag gehouden. Het verdrag van Versailles, aldus betoog- de hij, is in het begin van een tijdperk. Ninuner nog in de geschiedenis heeft een vre desverdrag zich bezig gehouden met de be- vrijding van volken, die niet aan den strjjd hebben deelgenomen. Nooit heeft men, zooals in dit vredesverdrag, getracht de geheele we- reld de rechtvaardige maatregelen op te leg- gen voor de organisatie van den arbeid en om den terugkeer van deze afschuweljjke rampen te verhinderen. Natuurlijk is liet work niet volmaakt; bet is een werk van menschen, doch men moet den algemeenen zin van het verdrag zien en het niet op enkele bijzonderheden cri- tiseeren, indien men er zich rekensehap van wil geven of men het aannemen of verwerpen wil. Hetgeen het verdrag kenmerkt is de ge- dachte, welke men er in vindt betreffende dc de solidariteit der menschheid. Het zal noodig zijn deze te ontwikkelen. Meer door zijn toe- passing dan door zijn tekst zal het verdrag van waarde zijn. Indien men de Fransche delegatie verwijt, dat zij met, meer heeft ver- kregen, kan men antwoorden, dat het noodig was eensgezind met de bondgenooten te blij- ven. Tot elken prijs moest een breuk worden vermeden, en alle besluiten moesten met alge- meene stemmen worden genomen. Dit ver- plichtte Frankrjjk tot het doen van eenige concessies. Het is gemakkelijk thans het ver- kregen resultaat te bespotten, docli wij zjjn overtuigd mannen van goeden wil te zijn ge- weest, die alles hebben gedaan wat voor ons land mogelijk was. De bepalingen, welke gij veroordeelt, riep Clemenceau uit, heb ik veelaUslechts kunnen verkrijgen na weken en maanden van beraad- slaging, en ik bescliouw ze als successen. Het betreft het gebruik van de Engelsche taal bij de conferenties, zeide Clemenceau, dat, indien hij niet het uitsluitend gebruik der Fransche taal heeft weten te verzekeren, dit is geschied omdat men moost erkenneu, dat het Engelsch de meest verspreide taal der wereld is. Doch Frankrijk verliest er niets van zijn invloed bij. Het was ook een hoffc- lijkheid tegenover Engeland, dat Frankrijk zoo krachtig heeft gesteund. Engeland is tot den oorlog toegetreden zonder daartoe ver plicht te zijn, daar de technische overeen- komsten van 1912 den beiden landen hun volkomen vrijheid lieten. Over den Volkenbond zei Clemenceau, dat men zich vergist, indien men gelooft, dat hij dezen ooit heeft willen bespotten. Wilson heeft ons een ontzaglijken dienst bewezen door dien bond te stichten. Ik zou het als een mis- daad beschouwen mij aan te sluiten bij bet kleinste deel van de kritieken. welke in Frankrijk op dien bon<Fkonden worden geuit." Clemenceau voegt er aan toe, dat men vast rekent op de aanneming van het verdrag door den Amerikaanschen Senaat. Op het verwijt, het parlement tijdens den onderhandelingen niet te hebben geraadpleegd, herhaalde Cle menceau, dat de Grondwet hem dit verbood. Tn F.ngeland het land met het oudste parle- mentaire stelsel, heeft men nimmer een der- gelijken eisch gesteld. Met betrekking tot de wjjze, waarop de beraadslagingen ter conferentie zijn gehouden, zei Clemenceau, steeds overtuigd te zjjn ge- weest de goede methode te hebben gevolgd door de meest belangrijke kwesties tot het eind te hebben bewaard. Aldus kon er een sfeer van wederzijdsch vertrouwen en solidariteit worden geschapen. Men heeft niet alles ge- kregen, waarop men recht had, doch het ver drag is slechts een begin. Clemeneeau eindigde met een nieuw beroep op de menschelijke solidariteit, die zich zoo wel in dezen oorlog als in dezen vrede heeft getoond, en die steeds meer moet worden ontwikkeld. Bij het verlaten der tribune werd Clemen ceau door bjjna de geheele Kamer levendig toegejuicht. 1 it het Kamerdehat over hef vredesverdrag verdiont nog Opmerking het antwooid, dooj1 Tardicu gegeven, op een vraag van een der afgevaardigden. Tardien zeide, dat de geal- lieerden Duitschland zullen ontwapenen door dit land het bezit te verbieden van vliegtui- gen, tanks, giftige gassen, zware artillerie, torwijl de lichte artillerie zal worden beperkt.. Hii yoegde daaraan toe, dat Duitschland geen volksleger kan vormen, daar het \redesver- drag een langdnrig dienstverhand eischt: door ecu en ander wordt het Duitsche leger terng- gebracht tot een soort gendarmerie. De zinken munt in Belgie. De Belgische regeering is, n'aar de Nieu we Gazet meldt, voornemenis binnenikort de zinken nrupt in te trekkenj. Er zullen dan bijgevolg geen stukkeW van 50 centimes meer in omloop zijni. De Baren werk dag in Portugal. De Wejj op de Snrigen webkdag zal in Portugal den len October as. in werking treden, voorloopig voor een pnoeftijd van zes maanden. Naar de Zuidpool. John Cope, de leider en) organisator der Britsche Zuidpool-expeditic, verklaart, d.a6 hij niet adeem voornemenis is niaar de Pool te vliegeni, maar ook om gebruik te mar ken van) een aeroplane gedurenide de zes of zeven jar en, welke de expedilie op het ijs zou doorbrengen. Hij hoopte het gan- sche Zuidpooljgebied van nit zijn) machine in kaart te kunnen brengen. Het door Cope te gebruiken vliegtuig moet vier personam en teeftocht voor ten minste eenj maand kutimcn meevoeren. Zoodra het vaartuig zich in het ijsgebied bevindt, zal de waarnemer van uit, het vlieg tuig, dat (steeds in de ruabijheid zal blijven, radiografisch mededeelinjg doen van de ijs- vrije kanalen, waardoor het sehip kan varen. Cope's adjunct is Ernest Joyce, die aan de beide expeditfes \'an Shaclcleton heeft deelgenomen. De Belgische Kamerverkiezingen. De Belgische bladen meldeni, dat le Brug ge drie Vlaamscli-gezindem, onder wie pro fessor Scharpe, der Leuveirsche hoogeschoot, partijgangers van het program van het Al gemeen Vlaamsche Verboud, de drie eersle plaatsen op de candidalenlijst voor de aan- staande Kamerverkiezing hebben bekomen, De aflredende K.ame.rleden) volgeai eerst daarna. Te Thielt is professor Sap, eveneens hoog- leeraar te Leuven, lid van1 het Hoofdbestuur, van het Vlaiatn&ch Verbond, tweede candi- daat na Van de Vijvere. Het program van Poullet, voorstander van hel program van lietzelfde verbond, heeft de meerderheid der kiesvereeniging fe Leuven op zich vpreenigd, mist het gevolg dat Rosseeuw, aftredend Kame,rli(d. ziclj niet meer candidaat stelt. Amerikaansche hulp voor Europa. Bhrneii enkele dagen,' zal een oonrmissie, bestaande uit gedelegeerden van de voor- naaimste geallieerde landen in Europa, naar Amerika sclieep gaan om daar de cconomi- sche en fhiancieele behoeften van Europa niteen te zetlen en stjeun te vragen door middel van dc Amerikaansche hulpbronnen. Het betreft hier de verwezetnlijking van een Amerikaansdi denkbeeld, naar Euiopa over-, gebracht door een delegatie, die de 1700 Amerikaansche K. vjaW K. vertegenwoordigde onder leiding van den heer Filone, gede- legeertfe van den syndicalen bond van Ame rikaansche K van K. Naar de Parijsche correspondent van het Hbl. vgrnam, wil len Amerikaansche zakenmenscheni Eniopa, en in het bijzonder Frankrijk, lielpenj om de Industrie en den handel op te heffen aa ook om te voorkomen, dat de ellende Euro pa in de armen van het bolsjevvisme zou drijven en daardoor het de ruine zou bpen- gen. De opheffing van Europa is Ook in het belang van Amerika, dat aanzientijke bedragen aan Europa geleend heeff. Het avontuur d'Annunzio. Donderdag- is in het Quirinaal te Rome eea kroonraad gehouden onder voorzittersehap van den Koning. Aan den ingang van het paleis stonden heel wat nieuwSgierigen en een groot aantal journalisten. Allen, die uitgenoodigd waren aan den kroonraad deel te nemen, had den aan de uitnoodiging gevolg gegeven be- halve Sonnino. die ziek is en de vertegen- woordiger der socialisten, die reeds van te voren verkJaard liad niet te zullen versehjjnen. Naar de correspondent van de Matin meldt, zou de kroonraad zich over twee zaken iuoeteu uitspreken. In de eerste plaats de wenseheljjk- heid van een vervanging van de te Fium« zijnde trocpen door vrijwilligers. In de tweede plaats over een eventueel officieel bezit nemcH van Fiume. Italie doorleeft een ernstige stonde. Wei kan de kroonraad een tijdelijke gemst tellende werking hebben; maar in officieele krimren meent men dat de toestand nu zoo geheel bui- ten de controle van Nitti geraakt is, dat een compromis, dat bij ter elfder ure zal voor- stellen, onaanneembaar wordt. In Amerikaan sche kringen te Parijs is men van meening, dat de Italianen in een soort roes verkeerea door de propaganda van d'Annunzio en dat zij er niet alleen over denken Fiume te houdptu maar hun bezit wenschen nit te breiden over de geheele Dalmatisclie knst. Men becriir-t dat hierdoor de toestand nog veel gecompliceerder wordt. Volgens de Amerikaansche delegatie heeft do vredesc.onferentie thans reeds henden vol werk om de Zuid-Slaven to be'eucelen en men is van meening, zoo.de vredesconfc- rentie er niet in slaagt Italie tot rede te bren gen, de geheele Balkan binnen korten tijd weer geheel in vuur en vlam zal staan. De Amerikancn wijzen erop, dat zoo Italie door- gaat met zooveel mogelijk naar zich toe te halen, de groote mogendheden waarschjjnhik gedwongen zullen zjjn Italic .in handelsopzicht te isolecren. Al heeft er in sommige kringen een neiging bostaan -om Fiume aan Italic te laten, tlian^ is die geheel verdwenen, daar dc ware bedbeling van d'Annunzio bliikt te zjjn voor Italie eon overheerschende po-itie on den Balkan in hot leven to roppen. Woensdagavond is generaal Penriipo (iai-i- baldi mot een sneeiale opdracbt der Itnliaah- scho regeering bij de Entente-ree^erinsrc te. Parijs aangekomen.. D'Annunzio gaat inmiddels voort on alle mogclijke manieren hetgeen hii gedcaii heeft good te prateii. 7.oo heeft een nil Fiume vor trokken vliegtuig boven Genua ecu >oop aan hot Ttaliaansche volk laten vallen. waarin d'Annunzio een n'tvoerig relaas geeft het geheele gebeurde te Fiume eu er on wiist dat hii overf.pivd i de ovel'vunning ie ">!!en be- lialen. dap'- d.e fortuin tiem steeds good cezind was geweest tijdens den ooi-log Tn een in terview heeft hii verklaard dat de gea'lReerden toeh niets tegen hem konden heginnen en dat hij niet van plan was iets tegen hen te onder- n em en. Gevecht tussehen Zuid-Slaven en Italianen. Woensdagmiddag begon een Zuid-Slavisclie troepenafdeelinig in de rich ting van de door de Italianen) bezette stiad Trau op te ruk- ken, toen,1 een Amerikaansche torpedojager de liaven biranenliep, om de Italianen te dwlngen zich op de denxarcalit lijn terug te trekken. De inwptmrs van Trau grepen naar de wiapenen en opemden het vuur op de Italianen', die ijlitigs de stud verlie ten. Den Zuid-Slavejn vielen een gapajft- serde auto, de commandanlt van dc Itallaan- sclie afdeeling en' drie soidatdn in lianden. Intusschen wai'effi 200 Amerikaans he ma- rinasoldaten met macliipegc'wcren geiand., Zij namcn de gepautserde auto en de gevangeneti over, brachten dezen jiaai' Ab- bazia en leverden ze daar over aajn den bevelhebber van het Ibdiaansche wacht- schip ,,Pulgia". Inmiddels waren te Trau S rvische hoe- pen aangekomen, dii door de be vol king geesldriftig verwelkomd werden. Nadat de Amerikaneni de stad aafti de Zuid-Slaven hadden overgc.geveih sclicepte^i zij zich \vejpn in. De Zuid-Sfavische troepen lid then de Itar j lianen tot voorbij Trau vervolgd en retten lnui aclic voort. Het Amerikaansclie oorlogsschip blijft eenige dagen) in de haven liggen) en lieeft verstrekkende opdracliteiu dntvangen voor liet geval de Italianen hum aanval moch- ten herbal en. Anarchie in Kief. Te. Kief heerseht thans grenzelooz© anar chie. Op klaarlichten dag wordl geroofd en gemoord. De soldaten van Depikin zijn !me- depliclilig liieraan. De militajre gouvemeur van Kief, generaal Bredorf, lieeft aajii jour- nalisten verklaard, dat bij machteloos staat tegenover zulk een anarchic. Ook de boe- ren in Ie dorpen worden geplunderd door

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1