i Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor No. 6895. Zaterdag 27 September 1919. 59e Jaargang ii ii jl i Zeeuwsch-Vlaanderen MILITIE. Grondvervoer. BINNENLAND. BU1TENLAND, Landbouwberichten. Regeeringsbloem voor Beschuitbereiding, KlBR/STJEl BLAD. voor het vervoeren van grond en zand liggende nabij het Sporiierrein. Een spion-migdadiger Onderzoek betreffende voorgeoefendheid. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt be- kend, dat op Dinsdag 11 November a.s. zal aanvangen het onderzoek tot het ver- werven van het betvijs betreffende het voldoen aan de eischen van voorgeoefend heid, bedoeld in art. 70 der Militiewet. ilet bezit van dat bewijs geeft in geval van toewijzing aan de Infanterie, de Vesting-Artillerie of de Genie- troepen (uitgezonderd telegrafisten en telephonisten) aanspraak op een twee maanden korteren eerste- Oefeningstijd voorts geeft het bewijs aanspraak op inlijving bij het korps en in het garaizoen ter keuze van den dienstplichtige, voor zoover hij voor zoo- danige inlijving geschikt is en deze met de belangen van den dienst is overeen te brengen. Bedoelde eischen zijn vastgesteid bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 (Staatsblad no. 188.) In- lichtingen omtrent deze eischen zijn te verkrijgen ter secretarie dezer gemeente. Het onderzoek zal, zoo noodig, op twee of meer dagen, volgende op genoemden datum, worden voortgezet. Het wordt gehouden in de volgende garnizoens- plaatsen AMSTERDAM, DEN REEDER, 's-GRA VE Nil AGE, GORINCHEM, BREDA, VENLO, ARNHEM, KAM- REN, LEEUW ARDEN, ASSEN en UTRECHT. Aan het onderzoek kunnen deelnemen de militie- plichtigen, die bestemd zijn om voor de lichting van het volgend jaar bij de militie te worden ingelijfd. De militieplichtigen, die aan het onderzoek wen- schen deel te nemen, moeten zich' voor 10 October a.s. aanmelden bij den Burgemeester der gemeente waar zij voor de militie zijn ingeschreven. Zij moeten bij de aanmelding opgeven in welke gemeente zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen. Zij, die niet verblijf houden in de gemeente, waar zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen, moeten bovendien te kennen geven, of zij gedurende het onderzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenschen te genieten. Aan de militieplichtigen die zich voor het onder zoek aanmelden, wordt, voor zooveel zij ter inlijving ^C3temd zijn, later bericht gezonden van de plaats flocaliteit), waar en van het tijdstip, waarop zij zich voor deelneming aan het onderzoek moeten vervoegen. Ter Neuzen, 26 September 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN verzoeken voor 29 September a.s, girijtsopgastf Jnlichtingen de gemeente-bouw- meester. Ter Vcuzen, 23 September 1919. burgemeester en Wethouders voornoemd, L. J. GEELHOEDT, Lo. Burgemeester B. I. ZONNEVIJLE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat de bakkers die tot nu toe bloem voor de beschuitbereiding ont- vingen door tmsehenkomst van het distri- butiebedrijf, hunoe aanviagtn om regeerings- bloem voor de beschuitbereiding iiiterlijk, v6ov 1 October hebben te richten tot den Secretaris van den Bond van Beschuit- fabrikanten in Nederland, Mauritsstraat 2 te Dordrecht, .onder opgave van de ver- langde hoeveelheid regeeringsbloem in Kiiogrammen uitgedrukt. Aanvragen na 1 October ingezonden, zullen niet in behandeling worden genome n. Te geljjk met de aanvragen zal door de aanvragers aan voornoemden secretaris zijD over te maken een bedrag van fl 0,10 per 100 K.G. aangevraagde bloem ter vergoedirig van administratiekcsten. Ter Neuzen, 26 September 1919. De Burge«eester voornoemd, J. HC1ZINGA. Avondvergadering van den gemeenteraad. De gemeenteraad te Groningen houdt zijn vergaderingen sedert eenigen tijd op Maan- dagavond. Ilet gevolg van deze avondvergade- lingen is, dat tal van personen er als het ware een publieke vermakelijkheid van maken, om- dat er honderden van de gelegenheid gebruik maken de zittingen bij te wonen,' wat natuurlijk wel merkbaar is aan de discussies. Maandagavond was de toeloop van het pu- bbek zoo bnitengewoon groot dat een groot aantal agenten van politie, onder leiding van ecu inspecteur bij de raadzaal en buiten het stadhuis noodig waren om de goede orde te bewaren. Een staking. Te Hilversum staakten onlangs de verslae-- gevers toen de raadszitting na een duur van vier unr nog niet beoindigd werd, en vertrok- ken, meenende dat 't welletjes was. Een kwartier daarna werd waargenomen, dat de raad nu ook nra'ar uiteengegaan was. De staatsbedrijven te Spandau. Aan (ie ..Yorw'arts," wordt gcschreven., dat de onafhankelijke.il de sluiting dir staate- bedrijven te Spandau lia vijf maanden npg steeds gebruiken als propaganda-materiaal. Zij zetlen de door de sluiting werkeloos ge- worden arbeiders tegejni de regecring op, aan welke zij de schuld geven vain de i .neon- storting der bedrijven'. In het artikel even- wel wordt verzekerd, dat deze te wij ten is aan de door de onafhankelijke leiders ge- voerde i ropaganda voor lijdelijk v. rzel tegen de regerrtng, welkle ben gevolge had, dat gedurende de maanden November lot Maart 1.1. zoo goed als nicts werd gepresteerd, ter- wijl aan Loonen een bedrag van 200 millioen mark moest worden betaald. Een en ander is bij be besprekingera in het rijksministerie van arbeid ononistootelijk vastgesteid. De directeur-generaal legde daar bij! de vcfkla- Sramg at .dat het bedr'ijjf, in vredestijd met 10.0(X) arbeiders werkende, gedurende den oorlog 32.000 arbeiders in dienlst had geno- men, tegen wier onlslag, toen zij niet meer noo tig waren, de arbeidcrsraldtlh 2ich kj-adh- tig verzctten. Lucbtverkeer. Zondag zal Etienjne Poulet, de bekende Fransdie vlieger, de reis per vliegtuig aara- vaarden van PTankrijk. naar Aus'ralie, een afstand van 22.000 kilometer. Y6dri|nes, de verongelukte Frarasche vlieger, had het plan voor deze reis ontwobpem. Er zullen on geveer dcrlig halten onderweg zijm en van de 22.000 kilometer, dte er afgeiegd moe'.en worden, gaan er 3000 boveffi de zee en onge veer -1000 boven de bcrgem. De moeilijk- heid van bet Iraject scliijnt vooral te lig- gen in bet feit, dat liet. behalve de vain te voren vasjgestelde landingsptaatsen, zoo wei- nig gelegenheid hied! om in geval van ge- vaar noodlandcngen te doen. Poulet denkf te vliegeti van Parijs over Geneve, Rome, Saloniki, KonstaTitinopel, Bagdad, Boesjir, Kurragliee, Bombay. Calcutta, Bangkok, Sin gapore, Bafcavia, de Tsjindania-eiliagidqn, Ti mor en Rod, Palmerstoni, Bockliampton, Brisbane, Sydney, Melbourne en Adelaide Poulet zal vergezeld worden door een om zijn kundigheid bekend staandcn mecanirien, Jean Benoist, die ook de motorein van wij ten Garros eni Gilbert vcrzlcrigde. Het vlieg- tuig, waarmee de reis ondcrnioniQu worrli IS van: Dljzoawtor gnoole rest rvoi'ps voiorzie.n, opdat er, in het bijzonder in vcr- band nrei de vluiclit over dc woestijneh van Perzie, Engelsch Indiie en Australia veel benzine uneegleniomdn kan worden. „Moordcentrales' Het woord „nioordcentrales" is nietslecht gevonden, dm de organisatie aan te duiden, die l>e.scla\ en slant ti ce'a door de.i Prai- sischen minister-president Hirscli vocrgele- zen communistische circulaire. „Mo0rdceai- Irales' z uden er moeten komdh in Duitsdi- land, Oostenrijk en Tsjecho-Sl0wakijeDe centrales geven hum bevellen nam de, op- zet'tebjk daarvoer pit be kiezeri, piaa'ise- lijke politieke igroepen, die door dte oem- trale aangewezen pirsoinen onniiddeljijkmoe. ten doen verdwijnen. De dad; r wcrdt aan gewezen door het lot. Yolvocrt bij de daad (d.i. den moord) niet bimlnen' 21 uur, dan wordt hij zelf oniigebracht. Deze organisatie doet sterk denken aan de vcemgi richten in de middeleeuwen, de Napolilaansche camorra, en dergelijke ge- heime igeiioofcschappen', die tegen woordig op zijn hoogst nog in romans voorkomen). De moord op den, inspecteur Blau bchoort echter niet tot lieit rijk der verbecdding en dit schijut ook .niet het geval te zijn met het complot tegen den.politjespion Ilai tnng, on anderen te Halle. Dat de autori- tei'ten geneigd zijn deze gebeurtenissen te verklaren als de ecrste beekienen van werk- zaamheid van een reeds beslaande moord- I' centrale, zooals die in de communisbiscbe circulaire besclireven wordt, is niet - zoo onbegrijpelijk, als meni i'n het oog houdt, dat te Boedapcst Lijdens het conninunisbsch bewind precies zulk een moordbureau, met behulp van „terreu[-!lroepen|", met ,,gjO0t succes'" pan het werk is gewees,t, en dat dit gesehiedde pp Russisch voorbeeld. Het nieuwe plan tot verovcring van Mun:- chen voor de connmunisten, mag ook eenigen naam hebben. De oi\a£liankelijke bladen km men er op wijzen, dat er een verschil is tusschen jnoorden'aars, die communist zijn geworden, om onder den dekmantel vara een politieke ovcrtuiging gem.akkelijiker husi slag te slaan, en commumistep, die sluip- moiorden bedrijven, omdat zij meenen zoo het best tot licit van de menschheid werk- zaam te zijn, het publiek zal voor deze nuance weinig gevoelig zijn, overmils het voor de -slach tojfers gecii practisch vcr- scliil oplevert, door welk soort van slujp- moiordenaars zij worden omgebracht. Daai* de sluipmoord, hetzij het een echte politieke. of een nagcmaaktc jiolitieke sluipmoord is. zich niet in populariteit nxag verheugdn, rnaar algemeen afschuw inboezemt, zullqn al die ontdekkinigen oimtrent de communiis- tische wijze van werken, en wat naar aan- leiding daarvan vender mag worde;n v. r.- ondersteld, de kaHsen van het ooanminisme in Duitscliland nog geringer makeni dan zij al waren, en ook dc posilie van hen bedrtei- gen, die in de oogep. van tegenstanders diet ver van1 dc comm unisten afstaan. Militaire auto's voor een trouwpartii. Voor een veertiental dagen trad (aldus ver- liaalt ,,De Standaard") de zoon van den ge- neraal C. in het huwelijk met iernand uit de high-life. Rijtuigen vond papa te democratisch eii hij wist dan ook niets beters te doen dan 13 (welk een ongeluksgetal) legerauto's op te yorderen, waarmede de leden der „suitezouden worden afgeliaald en naar 't stadhuis gebraclit. Te dier gelegenheid werden de militaire au- tobestuurders in een piekfijn burgerpak ge- stoken, dit in strijd met alio krijgsvoorschrif- ten. En „last not least" werd de chauffeur van den generaal, die een paar dagen tevoren met zijn lichting naar liuis moest worden gezonden, in dienst gehouden, onder het motto: indis pensable pour la bonne inarehe du service!" Ziedaar, belastingbetalers, hoe zekere hee- ren de bezuiniging? opnemen. Scheepsramp. lit Key WeSt, in den Istaat Florida, komt bericht, dat duikers de romp hebben gevonden van een seftip, dat vrijwel zeker het Spaanschte s.ts. ..Valbanera" moct we- zen, welk vaarluig een week te voren uit Hayana was vertrokkem, doch niet op de plaats van bestemming was aangekomen. De duikers hadden de naam van het schip, die op den romp geschildcrd was, duide'ijk kunnen lezen. Lijken hadden -zij niet gezien. Het vermnedien ligt voor de hand, dat het schip vergaan is in den wcr- velstorm met vloedgolf. die verleden week de ku.st van Texas en Florida had geteis- lerd. Men ncepit aan, dat reeds onmid- dellijk bij het ujtbreken van *den storm de installatie voor draacj(poze telegrafie was onklaar geraakt, zoo dal niet om hulp kon worden geseind Het schip, dat van Cadix was gekomem, had daar TOO passagiers aan boord gekre- gen, era bij vertrek uit Havana zullen er nog wel 300 aan boord zijn gebleven. De bemanning bestond uit 88 koppen, de scheepsofficiren inbegrepen. Men \reest dat van deze bijnja. 100 man niema(nd is ge- red. j Ook te Gorpus Cliristi in den staat Texas, hadden de wervelstorm en vloedgolf slachtoffers gemaakt. In genoemd district alleen reeds zijn 2">6 lijken geteld. Muiterij in China. De correspondent van, de Times te Pe king meldt, dal meb i,n China zecr onge- rust beginit te wordenL daar een groot deelte van het leger simds l:a,ngen tijd gem soldij heelf on.tva.ngen, en elk oogenfolik aan het muiten kan slaan. China kan geen geld krijgen door Iniilenlaindsche leenimgten qi daarom is de regeerin[g qvcr.gegaaln tot ailerhande nadeelige Irahsacties, om rnaar aan geia te hum«i. Bonden bvuidieten trek- ke.fi plunderend door, het land en( de mili- tairen kunlnen vr niet tegen optnedeh, omdat het geld voor troepenverplaatsiinlgejn ont.-. breekt. Men liescliouwt de muiterij in Ho<«- inan', die onderdru,kt wordt, slechts als een voorspel van jgrootere en gevaarli.jkcr op- roeren De Cliineesclie regeerijig doet in-' lussehen haar best oim den crnstigen toe- stand kooveel mogelijk geheim te houden De zoete wraak. De socialisfische bladen in Duitschiand ook de Vorwarts scliepten er belia- gen in. lijdens het vorige regime menus af te drukken van de miaaltijden, waaraan dc keizer, ministers en officicrtela gezeten waren, om te bewijzen, dat schraalha s alleen voor de arbeiders en kleine anibtenaren ke.iKeu- meester was, de ,hooge iheeivan/' zich niet stoorden aan de 1 evensmidde 1 enschaarsell te De Tagliche Rundschau neemt nu wraak. Fbert en Noske hebben odn reis gemaakt door Beieren, Baden, Wurtemburg ten lies- sen. En deze J; ran I nni publicecrt de menu's Van een diner en isoupcr in Darmstadt den rijkspresident era de'n miiiistcr voor die itands- verdediging aangebode'n. 'sMiddags: ossenstaartsoep, sn0ekl>aars met aardappelen, osseaihaas met verschilien- de groenten, taart "s Avonds: liors d'oeu- vre, kip met rijst, varkensvleesch met kool, kaas en bo ter. Het eten alleen kosttte 4376 mark. Er wer den 200 flesschen Bijnwijn gedronkeni Eigendommen van den ex-Koning. Yer tegen wo o rdigcrs van Pruisische mb nisteries zijn, volge'ns bet .,Bcrl. Tagebi.", sedert gcrui^neln 'tijd reeds aanl het ondcr- liaiidelen met den „zeer liandigienf' gevol- machtigde van den ex-kolning Wilhelm II, o;m tot een bewredigende oplossi;iig j£ komen van de finaucieele belangen, die .en de staat en de gewezeni kbning aaugaan. Er wordt ijverig getj-acht gee-n van bcide pav- tijen te kort te doen. Het prive vennogen der Hoheniz0llers wordt op dit oogenblik op meer dan 300 millioen mark geraamd. Meer dan 100 mil lioen zijn belegd in. aandeeien en hypoitli©- ken. Een aahzienlijk gedeellje is geinves- tteerd in grondbezit. Wilhelm II heeft in hooge male bijgedragen tot vermeerdcTilngj van dit vermogenl Een moeilijklieid lei'ert op het afl0ssen van de Kroo.nre'n.te. In 1821 kreeg de staat Pruisen kroondomeinen, doch inoest daarvoor jaarlijks de kroon 2.5 'millioen .Thalcrs geven. De gcvolm:achtigde van den ex-koniing stelt nu voor de kroon In t twaalfvoudige van deze rente uit te bet'alqn om deze (rente af te koopen, dus 92 mil lioen mark ongevecr. .De ex-koniiig zou dan dit bedrag aan den staat betalcfci als de groote heffing ineelns op zijn vennogen. De ex-koning bezit in Pruisen men* dan zeventig kasteelen en kastjeeltjes, waarvan' vijf en twintig in en bij Berlijn. De vcrte- genwoordiger van Wilhelm II vjl ihet eigqn- domsrecht zoo lang mogelijk onbcslist tale.n. Doch de staat dringt op spoedigcr klaarheijd aan, omdat zij de kosten voor liet ondcr- houd imoet betalen. Britsche ea Amerikaansche detectieves zitten op het oogeablik een misdadiger op de hielen, die heel wat op zjjn kerfstok moet hebben, zegt de,.Maasb." Het is een sekere kapitein Fritz Duquesne, die ver- dacht wordt van een heele reeks seDiatio- neele misdaden. De justitie heeft goede redenen om te gelooven, dat hij een van de meest gevaarlijke ea stoutmoedige spionnen is, die Dnitschland ooit gebruikt heeft en dat hjj voor eenige van de grootste oor- logsmisdaden verantwoordelgk is. Tgdens den oorlog moet hjj als leider van een Duit- gche spionnenbende, in Zuid-Amerika werkzaam zjjn geweest, wier voornaamste taak bestond in 't doen tot zinken brengen van schepen der geallieerden. Aan deze bende wordt de vernieling toe- geschreven van het stoomschip ,/SaIvador", de aanval op het stoomsch:p //Vauban''. het verbranden van het kolenstation to Ba- hia, de vernielirg van de //Pembrokeshire' in den Atlantischen OceaaD, de ontplofifirg aan boord van het stoomschip //Liger' die veroorzaakt werd doordat in de kolen, bestemd voor de verwarming der ketels, dy- nanaic-t was gemengd. Verder de vernieling door dynamiet van htt stoomschip //Tenny son" en de vernietiging van vier andere schepen, die uit Zuid- Amerikaansche ha vens waren vertrokken en die btjjkbaar „spurlos versenkt" zjjn. De bende werkte vooral met tjjdbom- men, die in een schip werden gelegd en ontploften, wanreer dit midden op zee was. Tegen Dnquesne is deswrge van Engel- sche zij de een aanklacht ingediend wegens moord, terwyl hij, mocht hp in Amerika gearresteerd worden. aan Eogeland zal worden uitgeleverd. Vijf maanden geleden is hij reeds in New- York gearresteerd geweest, doch hjj wist op sensationeele wjjze uit de gevangenis te ontsnappen. Hij wist natnelgk zoozeer te simuieeren, dat hjj door de gevangenisdoc- toren voor lam werd verklaard. Hij was echter niet zoo lam, dat hjj geenkais zag om uit de gevangenis te ontvluchten in een auto en verder per vliegtuig naar Mexi- ko de wjjk te nemen, waar Amerikaansche detectives hem op het spoor moeten zjjn. De misdadiger werkte onder verschillen- de valsche namen. Toen hjj in New York gearresteerd werd, droeg hij de uniform van kapitein der Australische cavalerie en verschillende onderscheidinger. Op' een Duitscben aanbevelingsbrief, dien men bjj hem vond, stord hij aangegeven ais een kapitein van het Boeren-leger, die de Duit- sche zaak belangrjjke diensten had bewa- zen. Bescheiden werden voorts op hem bevonden, die betrekking hadden op het werk der Dnitsche spionnen bende in Zuid- Amerika. TER NEUZEN, 26 Sept. 1919. Het weerbericht van liet meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometer-stand 766,4 Miinchen. Laagste barometerstand 734,7 I,erwick. V erwaehting tot den avond van 27 Sept. Matige tot krachtige, later tijdelijke afne- mende Zuidwestelijke tot Westelijke wind, betrokken met kans op r-egen, later opklarend, iets koeler. Een lading koffieboonen. Thans is voor de tweede maal sinds de stremming der zeevaart door- den oorlog een schip met lading uit zee alhier gearriveerd. Ilet is het Belgisclre motorschip „Yille de Gand aan liet adres der Eirma L. Nolson, aanvoerende eene lading koffieboonen. Wij kunnen ons niet herinneren, dat alhier ooit een dergelijke lading, komende rechtstreeks uit het buitenland, is aangebracht. De lading is te Duinkerken ingenomen en wordt hier over- geladen in een lichter. Naar wij vernemen is de koftie bestemd voor de geallieerde troepen in Het bezette gebied van Dnitschland. Wij hopen, dat dit schip spoedig door meerderen moge worden gevolgd. Z.-Vlaamsche tram. Do treinen no. 13 en 14 tusschen IJzendijke en Schoondijke zullen vanaf a.s. Maandag vervallen. Vanaf dien datum vertrekt trein 110. 12 van IJzendijke om 5,10 uur om te Schoondijke te •5,31 unr aan te komen. Gemoedsbezwaar tegen de invaliditeitsver- zekering. Door den Kerkeraad van) de Geref. ge meente te Axel, worden] degen,en die ge- nroedsbezwaren hebben teg|en de iiivalidi- teitsverzekcring, opgennepen tot hett leeke- (nen van een protest. Paardenfokkerij. Door Ged. Staten zijn benoemd in de Pro vinciate Regelingscommissie voor de paarden fokkerij in Zeeland met intrekking van hun besluit van 5 Juli j.l. tot leden de heeren: H. J. Aernoudts, Sluis, C. A. de Bruyckere, Breskens, Pit. J. van Dixhoorn, Axel, N. A. Hanken, Wilhelminadorp, F. C. O. M. Horn- bacli, Hulst, Y. M. Krepel, Nieuwerkerk, J. C. v. d. Linde, Ivortgene, P. Stallaert, Klooster- zande, A. C. de Steur, Oost- en "Vfest-Souburg, G. J. de Wilde, St.-Maartensdijk en J. Wisse, St.-Anna Jacobapolder. Wijziging der huurcommissiewet. Wjj vernemen, dat eerlang te verwacbten is de indiening van een wetsontwerp tot wijzi ging der huurcommissiewet, waar meer reke- lting wordt gehouden met economische facto red, welke een huurprijsverhooging motivee- ren. Aan den anderen kant wordt tevens tus schen de Departementen van Justitie en Ar beid ovtrleg gepleegd over maatregelen om paal en perk te stellen aan opzettelijk met speeulatieve doeleinden laten leegstaan van woningen, welke de eigenaars weigeren te ver- huren. Besmettelijke ziekten. Over de week van 14 tot en met 20 Sep tember werden in Zeeland de volgende geval- len aangegeven: Roodvonk1 geval te O. en W.-Souburg en 1 te Vlissingen; Diphtheritis1 geval te 's-Heer Arends- kerke, 1 te N. en St. Joosland, 1 te Wol- phaartsdijk en 1 te Zierikzee. Geleiclelichten Wester-Schelde. Volgens de mededeelingen van het loods- wezen worden de geleidelichten Groenendyk- en Ni euw-Neuzenpold er verplaatst. Het lage licht (G. R. en W. V.) van Groenendijk N. 155° 20M. veiqflaatst naar 51° 22' 22N. b, en 0° 50' 27" W. 1. Het hooge licht ligt dan 705 M. van liet lage, de lichtlijn N. 268° Ol voert evenals voorheen langs het Koninginnen- schor tot het Nauw van Bath. In verband hier- mede wordt dwars van het bolbaken van Val- kenisse een spitse ton no. 31a gelegd en de roode lichtboei no. 31a vernummerd in no. 32 en verlegd tot ongeveer 50 M. bez. het kruis- punt van de lichtenlijnen Groenendijk en Bath- Spitse ton no. 32 wordt vernummerd in no. .33, roode lichtboei no. 33 in no. 34. Op of omstreeks 30 September a.s. wordt het lage licht van Niouw-Neuzenpolder V. en D.) N. 276° O. 26 M. verplaatst naar: 51° 20* 39" N. b. en 1° 4' 42" W. 1. Het hooge licht ligt dan 454 M. van het lage. De lk-htenlijn wordt N. 128° O. AXEL. Aan de leden van den schildersgezellenbohd te Axel en te Zaamslag zal bij ziekte, behalve 70 procent van liet loon door de bazen, ook nog worden uitgekeerd 30 procent van liet loon uit de werkeloozenkas van den Nederlandcclieu sehildersgezellenbond door liet Hoofdbestunr zoodat zij bij ziekte het voile loon zullen ont- vangen. Uitvoer van tarwe en rogge. De Minister van Landbouw brengt ler kennis van belaughelibenden!, dat op dte. voorwaarden, vermeld in zijne bekendma* king vara 18 Sept. jlook uitvoer van tar we en rogge voor dera zaai, is toegestaaa. zoodat thans uitvoer vara haver, gerst. fear- we. rogge. veldbooneJr (paaxden-, wier-. sche pen-. duive-, platte, groote era tuinboonett* era lijrazaad voor den zaai is fcoerestaan, mils de partijen beantwoot'dera aan door hef- Rijksbureau voor de Dislributie van Graass en Mcel le stellen mintmumeischen. RECHTSZAKEN. Arrundissements-Rechtbank te Middelburg,. De recti thank heeft in hare zittijig vat 26 Sept. de volgende vonjiissen uitgesprota?: J. P., oud 21 j. vlasbewerkci* te Adeglietni is wegens diefstal vcroordeeld t0t G maaff- den igevang. J- P. A. de W, orid 18 j. landbouwerska, le Hon'tenisse, is wegens verbodera v.•••voter verocrdeeld iot 25 gld. bocte of 25 dagot hechl. M. E. II, oud 53 j winkelierslei* te Aar- denbui'g, is wegens -)vcrtrcdi(ng maxiumns- prijs vcroordeeld lot 10 gld. hoele of it) dagen hechl. P. de P, oud 19 j. arbeider te Oostbu,^ is wegens wederqiaujnigheid VerooaxfeeW 15 gld. boete of 15 dagen hecht. J. W. T de B, oU(d 59 j. koopman te Ter Neuzen. is wegens verbodtea vervoer vcr oordeeld tot 1 gld. boete of 1 dag heckfc C. J. W, oud 22 j, Iiouthakker en A W oud 23 j, dokwerker, beiden le Bevemj? Waes, zijn wegens diefstal iedcr veroor- deeld tot 6 maandeni gevapg. C. A. de B, oujd 30 j, werkman. te Ko&- wacht, is wegens vcrduis.tering veroordeeUt tot 1 maand gevang., voorw. proeftijd J jaar. C. P v. d. V, oud 21 j, veldarbeider e® v. d. outd 27 j, veldarbeidci^ heidett te Stoppeldijk, zijn wegens het dooden van: een dier, ieder v-eroordqeld t.ot 10 Md^. boete of 10 dagen hecht. M. A. B, oud 24 j, landbouwerskneeht te Biervlic.t. is wegens mishandeling vcr oordeeld tot 7 gld. boete o'$ 7 dagen hecht E. M. V, oud 21 j, huisvroiuw van j* N., le Ter Neuzen. is vvegsns diefsiul vcr oordeeld lot 10 gld boete of 10 'dagen bccjjfc, J. M, oud 16 j. veldarbeider le Bassevelde is wegens poging tot uitvoer vcroordeeld tot 17 dagen gev.aug, en invrijheidsstelliag. - De zaak tegen C. de B., oud 16 J. werkman te IJzendijke, beklaagd van belee- diging, is uitgesteld tot 3 OeUpber. Overtreding Huurcommissiewet. Door den kantonrechter alhier werd hedeu veroordeeld wegens overtreding der Huur- coinmisiewet, Mr. H. M. G. K., kantonrechter te Rotterdam, wonende te Rijswijk, tot f 5 boete oi 5 dagen hecht. Bekl. had, in strijd met art. 1 der Huurcommissiewet aan den Staat eene woning verhuurd tegen een met, ongeveer 75 procent verlioogde huur. Beklaagde's verdediging berustte op de om- standigheid, dat hij ziju huia had verhuurd o.m. onder voorwaarde, dat dit bestemd was in het belang van den openbaren dienst, en bet als zoodanig niet valt onder de bepalingen der Huurcommissiewet. Het vonnis overweegt, dat, afgezien van het gebruik, dat van eenig perceel gemaakt wordt, in artikel 1 verboden is een woning duurder te verhuren dan de huur die op 1 Jan. '16, resp. 18 gold, terwjjl in art. 13a duidelijk i.< hepaald, dat de wet onder huur en verhuur verstaat iedere overeenkomst, onder welken naam of in welken vorm ook aangegaan, die

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1