T Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Voor Koningin \*J en Yaderland! No. 6883. Zaterdag 30 Augustus 1919. 59e Jaargang. IIXIIITSEMB. "gemengde berichteiT A a avijzing verkrijgbaarstelling LevensmiddeleD. Landbouwherichten. Broodkaarten. eiWNESLAWD it i 31 Augustus 1919. "PREDIKBIURTEf WBBST EI j auiziNUA. ♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•ft ft ♦•♦♦♦♦ft Teiliug van bouwgrond, Zondag 31 Augustus 1919. Een landing op een dak. De afstempeling van Dnitsch papiergeid. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. TER fOllAIT. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maaktbekend,dateene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Uinsdng den 3 Sept. I»I», des voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 29 Aug. 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van I— 7 Sept. 1919} mag worden afgegeven opbonNo. 292b 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). 17 3e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). Ter Neuzen, 29 Aug. 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, L°. Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat voor het 108e tijdvak (1 t/m 9 Sept.) geldig zijn de zwart gekieurde wittebroodkaarten. Ter Neuzen, 29 Aug. 1919. De Burgemeester voornoemd, Nederland en Belgie. Hav-as 'seint uit Br-usstel: In de uiteenzetitfnig, die de Belgische .ge delegeerde Segeys voor de commissi? van vefertien te Parijs over de kwestie van de Sdhelde gegev^n heeft, begon hij met te zeggen, dat Belgie de vrijheid/ wraagt vain zijn verbindinigeu met de zeie en dat dit probleem vooral de vrijheid van de Schel- de omvat. Hij betfioigde, dat toen, de ver- dragen van 1839 tot stand gebracht werden, de Belgische oiider 11andcLaars em het Bel gisch parlie.lient meend-eni, dat zijj ;njet al leen Ret mede-eigendom, maar ook de me- |de-so0vereiniteit over den geheelen loop van de rivkr voor Belgie vtiniregen liadden. De Niederlahders hidden zich .aan een slrik-® te ui tit-egging van het vsndijag en bew'eer- den in-tegendeel, dat de geheele soevereijni- tieit a,an hun land to©kw,aim. Sedert diein, kwarn het ste'lscl van 1839 voor Belgie liier- op Tie.r, dat voor lict bwaarbaar (liouden en verli-chted van de rivier alles van; den goe- den wil van Nederlnjad pfhangt. Want' in tverkelijkheid lieeft Nederland eeu .recht van veto. Belgie (meenti, dat dit recht van! ve- lo ontodaathaar is. Segers zette vier argumenten piteeni. Het jeerste was, dat de Schelde geen niut voor Nederland, miaar alleen' nut voor Ajitkv-er- pen heeft. Maar Belgie bezit diet (meer rechten op het Nederlandsch deel van, de Schelde, waar het ial zijn' belangen) lieeft, den Nederland bezit op het! Belgisch deel van de Schelde, waar het in het geheel geen belangen heeft. Vervolgefts betloogde de Belgische gedelegeerde, dat Nederland' nioeilijkheden in den w-eg geleg-d had aain de werken vani onderhoud C(i verbetering van de rivie;r, evenjals aara het plaalsqn van bo-eien em aan de yierlichtiing. Hijf zeide ook, dal tengevolge van de organisatie, va!n het loodswezen door Nederland het tarief voor Antwerpen drie maal zoo hoog was als voor Rotterdam. Segers verklaairie ook, dat Nederland er geen enkef belanjg bij heeft de vrijheid vain de Schelde te handhaveni, want het is de imeest directe concurrent vani AYitwerpen., Het derde argument^ dat de Belgische ge delegeerde uitcenzctte was, dat het verdrag van 1839 geen rekeniing gehouden heeft met den vooruitgang in den scheepsbo-uw en dat men voortdurend den, toegamg tot de haven veranderem moet. Het derde argument was, dat tengevolge van de vij-andigte gfcvoeleips van de Bel gen voor de Duits-chers deze laat- ste geen belang meer hebben bij de vrij heid van de haven van' Antwerpen, daar deze concurrent wordt van! de Dui tscbe -stoomvaartSijneu, die zich te Rotterdam ge- vestigd (hebben of nog zullen vesfige'n. Uit wantrouwiea teg en DuitschlaRd, dat even- tueel een dr-uk op Nederland' zou kunpen uitoefenen, vraagt Belgie een grendel op zijn deur. Tot slot ©ischt de Belgische ge delegeerde uit naam van Belgie, dat dit land messier zou worden over de Schelde. TER NEUZEN; 29 Aug. 1919. Het weerbericht van het meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 761,1' femel, Laagste barometerstand 746,8 Lerwick. Verwaehting tot den avond van 30 Aug.: Matige Zuidelijke tot Westelljke wind, zwaar bewolkt met regen of onweersbuien, koeler, Gemeenteraad In de op Dinsdag a. s. te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, ko- men de volgende punten in behandeling: 1. Onderzoek der geloofsbrieven. 2. Beediging raadsleden. 3. Benoeming wethouders, m m o ♦♦♦♦♦•ft Na jaren van lijden en zorgen en zuchten Door Neerlands landouwen klinkt 't Vreugdelied weer; Het davert in t rond, 't zweeft hoog in de luchten Der Koninklijke Vrouwe, WILHELMINA, ter eer Een adem van 'trondom zich heen grijpende woeden Streek raak'lings ook even langs Nederland heen, Maar Liefde en trouwe aanhank'lijkheid behoedden Voor rampen het Land toch, en Neerland bleef een. Verwatene banden zieh uit dorsten strekken Naar wat er reeds eemven was Neerlandseh gebied. De begeerte alleen reeds heeft een storm zien verwekken En 'tParool klonk eendrachtig »Zij krijgen hot niet Veel rnachtige tronen bezweken en stortten Als wrakke gevaarten gebroken ter aard, En Rijken, bezet nog door vreemde cohorten Y< rnederd daar liggen, verplet door liet zwaard. f.aat elders de toorts van den Burgerbrand laaien, Wij staan voor het Recht, geschaard om den Troon. Hoe hevig de stormen ook dreigen en waaien, On« lijf en ons leven voor Vrijheid en Kroon Van d'Oostgrenze, waar 't eens zoo geduchte Germanje, Tot daar \Vnar de Swinmond de Noordzee ontmoet, Alom waakt de Leeuw voor 't Huis van Oranje U, Land en yorstinne ons Goed en ons Bloed Want: Nederland wil noch zal ooit een land zijn van slaven, t Kent uit Zijn gesehiedblaen genoeg dwinglandij ft Daarom met Oranje eer dood en begraven Dan dat 't ooit den nek kromm' onder vreemde Heerscbappij Sas van Gent, 30 Aug. '19. ♦•♦♦♦♦ft ♦©♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦^♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦^♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦ft^ A WEHRENS. Heden werd alhier door den OntvaDger der Registratie en Domeinen te Hulst, ten overstaan van den notaris Callenfels te Ter Neuzen, in het //Hotel des Pays-Bas" in het openoaar geveild, verschillende kavels bouwterrein, gelegen aan de Axelsche straat en zijstraten. Deperceelen werden toegewezen als volgt: le. 1,55 aren, G. Meertens 785. 2e. 2,06 aren, K. Wieland 920. 3e. 2,23 aren Ad. Jansen te Poort- vliet 1110. 4e. 1,54 aren A. Moggre 730. 5s. 0,93 aren, C. van Eerdenburg f 500. 6e. 1,37 aren, C. J. Wieland 660. 7e. 3,06 aren, P. J. Rjjnberg 1700. 8e. 2.Of) aren, J. A. Pep f 1450. 9e. 4,95 aren, D. Scheele 2T10. lOe. 1,58 aren, J. A. Fep 1150. lie. *12,50 aren, denzelfde 1620. 12e. 2,50 aren, J. Huizicga 1530. 13e. 1,3-5 aren, J. Willems 1000. 14e. 2.68 aren, A. de Vrieze 1700. 15?. 2,89 aren, L de Braijne 1734. 16e. -3.57 aren, I P. Casteleijn f 2400. 2le, '.pnde de massa der kavels, 17, 18, 19 en 20 ter gezamenlijke grootte van ongeveer 18 98 aren aan E. Tb. Hamerlinck te Ter Neuzen en J. M. Oggei te Axel vior 12.000. Ned. Herv. Kerk, Beroepen te Hulst Ds. Limdonik, Herv. Pre, likant te Honlendsse, Nederland en Belgie. He: hraadloos bemchI uit Parijs meld'u, dat de 'co.nmissit voor de Nederlandsch-Bel- gisclie zaken Donderdagimorgen vergaderd heeft. Tevens wordt draadloos uit! Parijs ,ge- meld, dal de correspondent; van de Temps te Brussel verklaarfc, dat de jongsfe reis {van minister Hijmanls naar Parijs' geen enkel verband hield met de' Nedbrlarudsch-Rek gische onderhandeHnjgem, maar, gelijk aa|n- gekondigd was, betrekking had op de Lu- xe.nhui-gsche kwestie en op economische onderhandelingen. Havas seint uit Brussel: In zijn uiteemizetting van de Belgische eischen voor de connnissie vah hei-zienjilug van de verdragem van 1839 heeft de Belgi sche gedelegeerde gezegjj, dat de kwesllie yan de vrijheid van verbin|difng met de zee niet alleen het probleem! van de Selle 1(1 e opwerpt, inaatr ook dat van h&ti kanaal van Ter Neuzen. Hij heeft bctpogid, dat de prak- iische oplossiiig liierin besfonjd, dat Belgie in he I bezit gesteld werd vani het kaniaal, zijii oevers, zijn monjdihg en van deh spoor- weg, die er bij aansluit en welker exploi- tatie pp het oogenblik in hanidqn van Bel gische concessiomarissen ds. Aan de fcwesw tie van het (kaniaal van, Ter Neuzen zit de kwestie vast van den afvoer vail de water en van Belgisch VLaanderen naar de Schelde. Er is aanleiding oin aan Belgie te veroorlovdn. deze a,an te leggem op kostfen! vain Neder land em er hel bebeer over tje liebbem, daar Nederliand zijn verplichltmgbii inzake de kanalen, de sluizen en den wa ter afvoer niet nakomt, Nederland moet er van af- zien in Zcv aw sch-VI aanderep de werkeln aan te legigen, die kunmen schadem aan den Bel- gischen w aterafvoer. Wij, die het bier betjer weten, dam de Belgische afgcvanrdigden die maai- Parijs worden gezonden om ongerechtvaardigde cm op onjuiste gegevens gebaseerde eischen te verdedigen, achten het pogeh dier |afgev,aar- digden in verband met gcvolgefri die daar- uil kjunnen ontis('aan misdadig. Laat men ©ems feiten; nloemen, jn welk opzicht Nederland zijn „plicht" niet zou nakomen. Op een vraag, of de dreigemde bericliten uit Parijs en Brnssieil dem inldruk moeteh rechtvaardigen, dat de onderiianidelfcgehi tussclien Nederland en Belgie ee[n emstige wending dreigen te nemen, verklaarde men ter bevoe le plantse aan' de Nieuwe CL. dat men voor omgerustheid bij on(s volk voorals- nog geen reden kdfci zien, men herinnerde aan liet bericlit, het!welk het secretariaal- generaal vam de conferesnlie.. ha de uiteen- zeilingen der ^»ejderzijdsche gedelegeerden), uit eigen beweging had gepubliceerd, \va,ar- in zooals me i zich herin)iere:n zal de mogelijkheid, 0111 tot overeensh'mniing t: '.e-aken geenszihjs uitgesloteh werd geacht Een Engelsche persstem. De Manchester Guardian- beval eenl arti- kel van een Am s teed a m scheni correspovident- over de kwestie met Belgie. waarin Neder- d-erland's standuufflt uilevnuez-et wordt De! Londenische correspomde/nt van dat blad schrijft over de geheim-e ciia ulaire en voorts heeft het blad een hoofdartjkel omder den libel: „De NederlandscinBe)(gische contnoi- yersie' Na een uiteenzetkiniz van de feiten verldaart liet de kwestie voor bijzonder in- fgewikke'ld; aangezien de TVcuwen! en de Limburgsche bevolking Nederlamdsdi wilr, tea b lijveni, kam worden, aangenomen, dat op dat istandpunt de coruferent'e hij haar he- sluit van 4 Juni zal stanidhouden. Over de ecoiiomisehe klachten zegt de /Guardijajn: De situatiie is niet nieuw, ziji best,aat reeds tachtig jaar en we \vet0n vani geen klachten uit het verleden, dat Amtw-erpen t kort zou zijn gedaa'T. De gesriiillehi werdcii vr n-yr indenninme' opgclosl. We betreureh het, dat Belgie met die .goede traditfe heeft gebro- ke.i. De geweldige annexatie-cannpague heeft dat Land veel kwaad gedaam, vooral sedert de recente onthulliiiigen bewezen hebben,, dat die campagne gpedgekeurd werd im of- ficieele kringen. Maar de Belgische opinio is niet unaniicm. We hopcin, dat dit laat- ste de Nederlands-che, bevolking ervan z-al weer houden, zich in lvwr dadeni doom een gievoel van wrok te -latenbeheerschent (Re strain from allowing th-eir actions 11 be go verned by rosentinenil. De Guardian heeft in deze maar een wensch: ivchtv-aardigheid voor heide partijen en herslel v,an) de goe de betrekkingeiu tussclien beide landen. STOPPELDIJK De leden onzer fokvereemiging, A. Adri- aansens, F. van Dampen en A. Schilleman, zijn naar Frieslanid gevveest en hebben daar voor de v-ereeniging een prachtigen stier aangekodit. BOSCHKAPELLE. Tijdens eeni kort maar |ievig pnweder Sloeg de bliksem op de sclmur van Van VI, ge- lukkig w-erd geen andere schade herokkend, dan dat een staaride balk in de lengte werd gekloofd. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 91 u., Ds. A. Timmerman, 2 u., dhr. L. Dek en 's avonds 6 u., Ds. A. Timmerman, Gebeds- en dankure voor Land en Koningin. Sluiskil. 9L u., dhr. L. Dek en 's avonds 6 u., dhr. L. Dek, Gebeds-en dankure voor Land en Koningin. Hoek. 9J u. en 2L u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9i u. en 2| u., Ds. G. van Dis. Axel. 9J u. en 2 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz.^ Sas van Gent.- Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. Faher, van Tilhurg. Hoek. Gereformeerde Her ken. 9J u., en 2 u., Ds. H. v. d. Wall. Ohr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9J u. en 2J u. (nieuwe tijd), Ds. L. de Bruijne. Gereformtet de Gemeente- Vlooswjjkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5£ u. (oude tijd) leeskerk. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5L u., (oude tijd) .leeskerk. Lokaal ,)Kben~HaSzer" (Kerkhoflaan! Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. JR. K. Kerkdiensten te Ter JSeuzen Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,8i en 10 uur. s Namiddags om half drie Lof. In Oostelijk Zee u ws ch--V1 a a nd er en begint men niu pas goed le zien, hoev-eel schade die warmte en de_ wind der twee vorige wieken a,am de bruine boonen hebben ver- oorzaakl. Op de iiieesle ukkers is de groel groolen- deels gestuit, en hier em daar ziet men vel- den, die zoo geel em dood slaam,« dat er over eenige dagem al gelrokkcn zou kunnen worden. Een veel belovend meisje. Een Ibjarige diemstbode, te Weesp woon- achtig en werkzaam aan T hotel ,,Het Recht liuis'" le Muiderherg, tverliet eenige dagen geleden onverwachts haar .lienst, Toc(i ze op het punt stomd diet de st lomtram le vertrekken viel het dem hotelhouder op, dat zijn -diemstfoare bijzonide;r veel b-agagc bij zich liad. Het kwani hem verdiacht voor en daarom vej-zocht hij haar dem koffer ten de pakkeui een(s te openen. Toen zij weigerde, wend de politic gehaald, die heel wat voor den dag bracht; eem gouden, arm- baci-li.;: Ljge, at arm ecu loge vah het hotel toebehoorde, ko-usen, sch0en-em eh o|n- dei-goed van een der dochters van1 den ho telhouder, boeken. wijn1, sigaren, clioc.otaddj en vest meer. Ook was het meisje im liet bezit van dertig guided, die zij bekende -ge- stolei te hebben. De politic vergezelde het, meisje naar de puderlijke won-ing. Een brutale poging tot afpersing. De B. Z. am Mittag meldt: MaanJag is tegen de te Ivarlshad i-nj liohemen vertoc- vendeiii rhrecteur van de BeiTijfiische ver- zekeringsmaatschappij ,,Victf )ri,a", Otto Gerstenhcvg, een ernstige pogimg tot afper sing giepleegd. Gerstenherg kreeg ini Karls bad een uilnoodiging tot een bezoek. Toen hij zich naar de gemoemdc wonjlig begaf, werd hij door twee, met idolkem em revol vers bewapende gemaskeixle nianmejti over- vallen, die eem cheque van D- mijllioetn mark op de Deutsche Bank, eischfen. Ger- stenherg mpest o-iiderteekeneli en ook een brief aan zijn hospita richfen, met de me- Idedeeling, dat hij eenige dagen weg zou blijven. De mannen sloten hem op en liiel- den hem gevangenu Woensda-gmiddag ver- zocht Gersteiiberg eem vam liefti om wat eten. Daarop begaf de miam zich in' eetn. nab ij gel egem verlrek. Gerstr nherg draaide snel dem sleutel om1 en riep om hufp. Na eenigen- tijd werd hij bevrijd. De man, was echter reeds verdweneni Het in;nen van de cheque ko n door de pol l tie bijti jds ver- hindend 'word-em. De nieuwe misdadiger in Louden is een ban-dipt, die bijnja alfijd gewapend is, dikwij!ls gemaskerd en die met eem mo- torfietts onverwachts komt en gaat. Ilndjeii de politie verschij-nt, is hij reeds door zijn- handlangers gewaarschuwd em op zijjn mo tor verdwenen. In! de laabst-e wekep heb ben op deze wijze in,1 Londen beroovingen pleats gellad aajn eem bank, in een liosph laal, een resttiur.amtj, spoorwegsfiatAon-s eh fabrieken. De nieuwe vorm van, misda-ad wordt openiij-k g-epleegd em wanheer men d-e bandieten sto-ort, ga-an ze hog voort met de herooving, onder hedrei,gi,ng met goweld Eenige dagen geleden! Z-ag de lderk pi hel statfo.n vam een vooi-stlad vap Londen plot- seling twee mannen,, ge'wiap-md met knup- piel en revolver voor zicli. Ofschoo-m op dat moment juist een trein, was binnengekomen en eem andere vertpo-k en reizigers lang|s de loketfletn passeerdem, sla.agdem de ban dieten ler im, de branidkast lec-g te lialen e,U er miet dem injlioud van door te ga-an. Soortgelijke geval ten komem tfegemwooydig in toenementde malje voor. De Goliath gevovnden De Goliath, het grdote vliegtuig, dat, beproefd heeft met enkete lamt^ingen van Parijs naar Dalcar inJ Frahsch Senegambie le vliegen is terecht. Bij Cajor .'tusschem St. Louis en Dakar moest eem noodlandpig gedaan wondem oindat de schroef brak. De lien men-schetm, die de bema'mning van het vliegtuig uiltnaken, zijn ougedeerd. Het dalen op het dak van een sky-scraper te Newark ea het na eenige oogenblikken weder opstggen daarvan was een aardigheid aldus meldt de //Times'' nit New York die Yrgdag vertoond werd door den Amerikaanschen vlieger Edwin Ballough. Gehoor gevende aan een ploselingeinge- ving daalde hp met een passagier, die foto's maakte van Newark, op het dak van een groot warenhuis, dat een lengte heeft van ongeveer 290 meter. De menschen die de machine zagen neer- komeD, dachten aaD een noodlandiDg, klom- men bp troepjes naar het dak, doch zagen daar en machine en bestuurder geheel in orde staan. Eenige oogenblikken later steeg Ballough zonder eenige moeite weer vanzpndakop. Voigens de //Deutsche Allg. Ztg." heeft de geheime regeeringsraad Borden, van het Rijksministerie van Financien, te Zurich een rede gehouden waarin hp o.m. zeide: //Wat de door het buitenland gekoesterde vrees betreft, dat het Duitsche papiergeid zou worden afgestempeld, zoo kan ik mede- deelen, dat alleen de effecten afgestempeld zullen worden, niettechter het papiergeid dat in het uiterste geval door nieuw papiergeid kan worden vervangen, wat intusscheu ook nog niet zeker- is. In geen geval echter wordt er aan gedacht, de rechten van be- zitters van Duitseh papiergeid op de een of andere wpze aan te tasten. Het streven der Duitsche Regeering is veeleer, met alle bracht den lagen Markenkoers weer in de hoogte te brengen." Vergadering van Maandag 18 Augustus 1919, des voormiddags 10 uur, Voorzitter de heer J. Huizinga, burgemeester. Tegenwoordig de leden: A. Visser, J. J. de Jager, R. Scheele, J. de Bruijne, M. Eijke, R. G. E. Nolson, L: T. van Hasselt, L. J. Geelhoedt, G. de Ridder, J, de Feijter en H. J. van den Ouden: Afwezig de heeren E. H. T. van Borssum Waalkes en D. Scheele, De voorzitter opent de vergadering, waarop de heer De Jager mededeelt, dat de heer D. Scheele verzoekt heeft mede te deelen, dat hij verhinderd is deze vergadering bij te wonen en tevens verzocht een zacht protest te doen hooren, dat de vergadering niet overeenkom- stig het reglement van orde op Donderdag wordt gehouden, daar men als raadslid daarop dan eenigszins rekenen kan. De voorzitter geeft te kennen, dat daarmede in de toekomst rekening zal worden gehouden. Aan de orde komt; 1. Notulen. Het vaststellen van de notulen der vergade ring van 31 Juli wordt aangehouden, daar deze nog niet zijn afgedrukt. 2: Ingekomen stukken. a. Eene missive van gedeputeerde staten van Zee-land, d.d. 8 Augustus 1919, waarbij wordt bericht dat het raadsbesluit van 31 Juii 1.1. tot toekenning van een voorschot aan de W oningbouwvereeniging „Werkmansbelang" is goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving b. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, d.d. 3 Augustus 1919, waarbij wordt toegezonden eene beschikking van dat college, naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen den hoofdelijken omslag van C. C. No- bels, welke wordt teruggebracht van de 31e naar de 25e klasse. Aangenomen voor kennisgeving. c. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, d.d. 1 Augustus 1919, waarbij wordt toegezonden eene beschikking van dat college, op eene reclame tegen den hoofdelij ken omslag van M G. A. Blankers, waarbij deze wordt teruggebracht van de 9-5e naar de 69e klasse, onder bepaling dat deze omslag wordt opgelegd voor den tijd van vier maan- den, daar reclamant in den loop der maand April 1918 zijn hoofdverblijf naar elders heeft overgebracht. Naar de rr-eening van gedeputeerde staten staat het nu den raad vrij, aan den reclamant een aanslag als forens op te leggen voor de overblijvende 8 maanden van het jaar 1918. Aangenomen voor kennisgeving. dEen schrijven van W. P. Pieters, voor- heen wonende Markt no. 6 alhier, waarin deze ontheffing vraagt voor een deel van den hoof delijken omslag in deze gemeente. daar hij in den loop dezer maand zich te Middeiburg zal vestigen. Met dit verzoek zal te gelegenertijd reke ning worden gehouden. e. De rekening en verantwoording van het bestuur der Brandweer over 1918, met de daar- bij behoorende bescheiden en de begrooting voor 1920. Blijkens de rekening over 1918 hebben de ontvangsten bedragen /956,82V2 en de uit- gaven 667,44, zoodat er een goed slot is van f 289,38y2. De begrooting voor 1920 wijst een eindcijfer van f 1000. De rekening wordt op voorstel van burge meester en wethouders met algemeene stem- men goedgekeurd, met de begrooting zal bp de vaststelling der gemeentebegrooting reke ning worden gehouden. f. Begrooting van de commissie tot wering van schoolverzuim te Ter Neuzen, kom, op een eindcijfer van f 360 Deze zal worden bebandeld bii de vaststel ling der gemeentebegroting. g. Een schrijven van W. J. H. Harm sen, dat hij de benoeming tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwiis volgaarne aanvaardt. Aangenomen voor kennisgeving 3. Interieur raadzaal. De voorzitter geeft te kennen. dat burge meester en wethouders de wenschelijkheid heb- oen overwogen, om eenige wijziging te bren-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1