ALSEMEEN NIEUWS- EN AQVERTENTIEBIAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6882. Donderdag 28 Augustus 1919. 59e Jaargang. ADVERTENTItN Rearing jeagdige penoaen m Yronwen. ABONNEMENT: LOTINO VOOR DE MILITIE. Telefoon 25, Bit Blad verschljiit Maandag-, Woonsdag- en VrUdagavond, uitgezonderd p Feestdagea, bij de Firma P. J. VAN DE SANBE te S TE UN voor g e d 8 m o b 11 i s e e r d o n. B N W E 1< I A N 0. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederiand 1.40. Bij vooruitbeiaiing: voor Belgie en Ned.-indie 1.80, overig Buitenland/2.— Voor Nederiand: Per jaat bij vooruitbetaling 5,—. Men ahonneert zich bii de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0 &0. Voor elken regel meer 0.15 Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwei op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. lederland-Belsie. Een voSkbstemming in Limburg gerraagd. Een onderhoud over den stand der onderhandeJingen. i!De wpzigingen in het traktaat van 1839, door de Belgen gevraagd, zijn, zei hp, het minimum, dat Belgie vragen kan. De ge- irriteerde houding der Nederlandsche en Belgische pers betreurend, erkende hp dat de Nederlandsche pers reden had geraakt te zijn over den toon van zekere Belgische bladen. Het oordeel van prof. Struycken. De geheime nota-kwestie van Belgi sche zijde als afgedaan heschonwd. De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de mannelijke jeugdige personen en vrouwen in deze gemeente, die zich aan een geneeskundig onderzoek willen onderwerpen, teneinde, bij eventueele goed- keuring, het a.s. seizoen in de handvlasserijen werkzaam te zijn, nit, daarvan aangifte te doen ter gemeente-seeretarie voor 2 September 1919. Ter Neuzen, 25 Augustus 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt be- kend, dat de loting voor de lichting van 1920. voor deze gemeente zal plants hebben in het Gemeente- huis op Hiusdag t« September 191», des namiddags S uur. W1E AAN DE LOTING DEELNEMEN. Aan de loting nemen deel alle voor de lichting ingeschreveii personen, met uitzondering van hen lo. die v6or den aanvang der loting voor de ge meente blijken te zijn overleden 2o. die voor den dienst bij de militie ongeschikt zpn bevonden 3o. die voor 1 September van dit jaar bij onher- roepelijk geworden uitspraak van den militie- raad ol van Gedeputeerde Staten of bij Konin- kljjke beslissing, op een ingesteld beroep geno- men, voorgoed of tijdelijk van den dienst zijn vrijgesteld 4o. die voor 1 September van dit jaar onherroepe- lijk, hetzij voorgoed, hetzij voorloopig van den dienst zijn uitgesioten. 'ssSS® fisfi De ingeschrevenen, die aan de loting ■moeten deelnomen, worden uitgenoodigd om op het hierhoven vermelde uur ter aangegeven plaatse aanwezig te zijn, BEPALINGEN BETREKKELIJR DE LOTING. De ingeschrevenen worden in de volgorde van het alphabetisch register afgeroepen, ten einde zelf een nommer te trekken. Is de afgeroepen ingeschrevene niet opgekomen of wel buiten staat of onwillig zelf een nommer te trekken, dan kan dit geschieden door zijn vader, moeder, voogd of curator. Is ook deze niet opgekomen of wel buiten staat of onwillig een nommer te trekken, dan geschiedt het trekken door den Burgemeester, het Lid van deu Gemeenteraad of den ambtenaar der gemeente, bij de loting tegen- woordig. Bet lotingsbiljet wordt alsdan bewaard ter secretarie van de gemeente, voor welke geloot werd Aldaar kan de loteling het biVjet binnen drie maan den na de trekking afhalen of doen afhalen. BEZWAREN TEGEN DE LOTING. Door belanghebbende lotelingen of door liun vader, moeder, voogd of curator kunnen tegen de wijze waarap de loting is geschied, bezwaren worden in- k gebracht bij den Commissaris der Koningin. Het bezwaarschrift kan op ongezegeld papier worden ge- steld, doch moet, behoorlijk met redenen omkleed en or.derteekend, BINNEN TIEN DAGEN, te rekenen van den dag, waarop de loting is afgeloopen, tegen bewijs van ontvangst worden ingeleverd bij den Burgemeester. Van de uitspraak van den Commis saris der Koningin gesciuedt ten spoedigste openbare kennisgeving en daarvan wordt tevens bij persoon- lijke kennisgeving mededeeling gedaan aan hen, die de bezwaren in brachten Bezwaren, niet ingericbt of niet ingeleverd op de hiervoren aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Ter Neuzen, 25 Augustus 1919. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt hierbij het volgende ter algemeene kennis. Met ingang van 1 September 1919 is de ge- legenheid gesloten tot het indienen lo. van bezwaarschriften over beslissingea, welke zijn genomen ten aanzien van de tegemoet- komingen, welke zijn vastgesteld bij de steunregeling van einde December 1918 nopens militairen, die huiswaarts zijn gezonden in het tijdvak 1 Augustus ■1018—31 Maart 1919; 2o. van aanvragen om uitkeering voor kleed&ng,gereedschappen ofverhuiskosten ingevolge punt 4 der onder lo genoemde steun regeling of ingevolge 3 der steunregeling van 21 Maart 1919, afd. Dienstplicht, nr. 184 L., nopens militairen, die huiswaarts zijn gezonden in het tijd vak 1 April31 Juli 1919. Bezwaarschriften, als onder lo bedoeld, en aan vragen, a Is onder 2o bedoeld, welke niettemin na 31 Augustus 1919 mochten worden ingediend, zullen door de nBeroepscommissie Ondersteuning Gedemobi- liseerden" en door het hoofdbestuur, de afdeelingen of correspondenten der Koninklijke Nationale Ver- eeniging tot Steun aan Miliciens buiten behandeling worden gelaten. Ter Neuzen, 27 Augustus 1919. De Burgemeester voornoemd, A. VISSER, Lo. B. TWEEDE KAMER. Het ligt, iui de bedoelimg, dat de Tweede Earner, bij de hervaUing vanJ haar werk- zaamheden op Dimsdag 9 September, pi de eerste plaats de wijzigitig der Invalidity its- wet en vervolgens de wehsont wei-pen betref- fende de vrijwillige ouderdomsvierzekering en inzake de likwidatie van liet Eon. Na- tionaal Steiinoomitje zal beharudeleii. De -i.anv.ang van de behahideliing van dc Arbeidswel in de Eerste Earner wordt te gen Donderdag 18 September tiegemoet ge- zien. Waarschijnlij'fc zal de Twfeede Earner ook bet ontwerp-Gezondheidswet itog voor de behandelimg da- Staatsbegrooting a fdo en Vernomen wordt, dat het vertrek van de Nederlandsche delegatie ait Parps uit- gelegd moet worden, als zijnde coodzakelijk voor het vinden van fortnules voor direete onderhandeling tusschen Nederiand en Belgie aangaande de kwestie der water- wegen. De resolutie van 4 Juni bepaalt, dat deze kwestie direct tusschen Nederiand en Belgie geregeld zal worden. Hiet Comite de Politique Nationale ver- klaart, dat eedert 4 Juni vei-schillende Lim burgsche pertsoonflijkhddten, die geheel i|n( a^nimerking - komen om bun volk te ver- tegenwoordigen, uitjdpukkelijk verzocht heb-i be.i tussclienbeide te komen, opdat de Bel- gische regeertng zicli niet tevreden zal Snel len met een zuiver jpriU'i-sche oplpssitnjg van de Limburgsche kwestie en op zijn minst zal verkrijgen dat de Limburgens op grond van algemeene begipselen eep-i lijk geraadpleegxl zuljjen wordeni. Het Comite verklaart vierder, Hat Bel gie eenstemniLg een volksstdmming eischt. Het Comite verzoekt plechtiijg aan de Bel- gische regeeri|ng niet de zware verantwoor'- delijkheid van liet afbrekeni of tot' een be- sluit biengen v;m: de Parijsche Desiprekin- gen op zich te nemem, zofpder met beslisb- heid aan Europa een volksstemmi(ng ve?-> zocht te hebben. De verzoeken van Limburgsche persoon- ljjkbeden zouden doorgezonden zgn aan de Belgische regeering, die zich zeker reken- schap gegeven heeft van hun belangrpkheid De Beigische diplomatie, zoo luidt bet nog, is niet op de hoogte geweest van de ge- voelens van de bevolking van bet ^afgestane Limbnrg en daarom heef't zij in zekere mate de restricties aangenomen, die de mogendheden haar op 4 Juni opgelegd hebben. Maar die verzoeken van Limburg sche persoonlijkheden vormen een nieuw feit, dat aan BelgiS den plicht opiegt om, vo6r er een definitieve beslissing valt, een volks- stemming in Limburg te eiscnen onder toezichc van den Volkerenbond. Een correspondent van de (/TeLJ' te Parps had een onderhoud met een Bel- gische autoriteit, die geacht mag worden zeer sjoed op de hoogte der diplotsaatieke onderhandelingen te zpn. Hij verklaarde dat hp den huidigen stand van zakeu ten aanzien der onderhandelingen over het traktaat van 1839 een weinig verward vond. Hp verzekerde, dat de Belgische delegatie ten hoogste verwonderd was, toen zij het vertrek der Hollandsche delegatie voor een tpdelpk verblpf in Nederiand vernam. Volgens deze Belgische autoriteit hadden de Belgen elk agressief optreden vermeden. Voorts meende hp, dat in de uiteenzetting van het Nederlandsche standpant eike na- dere omschrijving gemist wordt en sJ.echts vaag, in principe, concessies worden ge daan. In de Belgische uiteenzetting wor den daarentegen de details nauwkeurig om- schreven. De zegsman erkende, dat de tegenwoordige bijeeDkomsten zonder Belgen en zonder Nederlanders, geen enkel officieel karakter dragen en geen beslissingen kunnen bren- gen, omdat de Nederlandsche en Belgische afgevaardigden een volkomen gelpkwaavdige positie hebben als de andere leden. Zonder hen is de commissie onvoliedig. Wat het geheime document betreft, in- zake de geheime propaganda voor Belgie in Nederlandsch Limburg, bevestigde hp dat het document moet zpn bedoeld als tegenwicht tegen den Duitschen invloed in Belgie. Voor zpn vertrek naar Nederiand heett Sfaatsraad professor Struycken, gedelegeerde voor Nederiand, in de commissie van Veer- iien voor de herziening van het verdrag van 1839, den Parijschen correspondent van de //Tel." een onderhoud toegestaan. Hij bevestigde opnieuw dat het vertrek der Nederlanders slechts een tpdelpk ver- xlpf in Nederiand geldt en dat dit vertrek abscluut, geen afhreking van de onderhan delingen of iets demonsiratiefs beteekent. Staatsraad Struycken voegde daaraan toe, dat de loop der onderhandelingen volkomen normaal is en blijft, hoewel er niet veel voortgang wordt gemaakt. Bp oordeeH de opvattingeD, die op het oogenblik in de commissie van Veertien beerschen, zeer gunstig voor een bevredi- gende oplossing. De Belgen, zeide hij, kunnen niet ver- baasd zpn over het vertrek der Nederlanders dit was in de laatste zitting der//Veertien waarin het Nederlandsche expos^ werd voorgelezen, aangekondigd. Dit vertrek is zeer logisch. De eerste fase van die onderhandelingen, gevormd door de Belgische en Nederlandsche uiteenzetiingen is voorbij. Nu de concrete arbeid van de commissie een aanvang gaat nemeD, willen de Nederlanders confereeren met hun Kegeering. Prof. Struycken deed opmerken, dat ook de Belgen tydens de onderhandelingen 6en- maal voor den duur van tien dagen zpn vertrokken. Hij verzekerde opnieuw, dat de vraag- stukken, betreffende afstand van grondgebied van de baan zpn en verbaasde er zich over dat men in de Belgische pers steeds weer op deze pucten terug komt, die in het geheel niet in het geding zpn. Wat de verklaringen, die de heer De Marees van Swinderen in zpn uiteenzetting heeft afgelegd, aangaat, was hij van meening, dat diens antwoord volkomen klaar is en dat daarin geen enkele onduidelpkheid voorkomt. Zpn uiteenzetting hield, hoewel ze eenige ironie bevatte, niets verbitterds of agressiets in. Prof. Struycken eindigde met te herhalen, dat de normale loop der onderhandelingen niet verbroken is, dat het vertrek niet als een incident moet worden beschouwd en dat hp een bevredigende oplossing verwacht. Betreffende het antwoord, door de Bel gische regeering aan de Nederlandsche verstrekt op haar vraag om inlichtingen, wordt genield dat men te Brussel de meening is toegedaan, dat dit antwoord alle ge- wenschte ophelderingen verschaft en nadere gedaehtenwisseling ove/bodig maakt. De vraag, door de Nederlandsche regeering aan de Belgische gesteld, scbijnt slechts te hebben beoogd ophelderingen te doen ver- schaffen nopens het feit, dat, terwijl Belgie het besluit der Parpsche conferentie van 4 Juni {waarbp territoriale wpzigingen of installing van internationale servituten bij de herziening der verdragen van 1839 werden uitgesioten) had aanvaard, het nadien nog instructies had gegeven, die, blpkens de geheime dienscorder van 3 Juli, tegen dit besluit indruischten. Naar aanleiding van deze vraag om op- heldering, heeft, zooals reeds gemeld werd de Belgische minister van Buitenlandsche Zaken aan de Nederlandsche regeering den volledigen en authentieken tekst van die dienstorder doen toekomen, dewelke 20 Mei is gedateerd er op wijzende, dat deze da tum in zichzelf reeds een afdoend antwoord bevat op de vraag van da Nederlandsche regeering, Hiermede het sehpnt men te Brussel incident als afgedaan te beschouwen. Nederiand en Belgie. Havas seint uit Brussel: De Libre Belgique meldt, dat een koerier, die uit Parijs te Brussel is aangekomen, mee- deelt, dat de commissie voor de herziening van de verdragen van 1839 besloten heeft de beraadslagingen voort te zetten en de Bel gische en Hollandsche afgevaardigden eerst over vijf of zes dagen weer uit te noodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen. Jhr. de Marees van Swinderen is naar den Haag vertrokken. De (Brusselsche) Standaard schrijft: De storm rond het confidentieel dokument van Minister Hymans is wat geluwd en men richt nu weer meer de aandacht op wat er te Parijs gaat voorgelegd worden. Want het past wel te wijzen op het ernstige van den toestand. Oogenschijnlijk zijn de ver- tegenwoordigers der twee landen op een dood punt aangeland, en het is nu de taak der an dere mogendheden een oplossing te vinden die de twee met mekaar weer op een terrein van samengaan kan brengen. terugtrekken, en dan mokkend op mekaar gaan loeren, en twist stoken en bij dikke broers gaan aanbellen, en kwaad vertellen, en de boel hopeloos in de war sturen. Hier bij ons is er een misdadige bende die seffens te paard wou springen en den heiligen ooiiog verklaren. Alie middelen worden meest ter luiks met dat doeleinde aangewend. Alles doet ons de gesehiedenis van het con- flikt tusschen Italie en Yugoslavia te binnen komen. Was er geen volksvertegenwoordiger die in den treurigen Soir ons de Italiaansche politiek ten voorbeeld stelde? Wist die wel wat een onheilsbode hij dusdoende voor zijn ge- nooten speelde? Ook daar was er een regeering, die met losse hand de teugels overliet aan een razende jingo- pers, die alle dagen hooger schreeuwde en huil- de, totdat er niets meer overbleef dan een delirioso dat barsten rnoest of in de sferen der hemelsche voldoening aanlantfen. Er was maar eene alternatieve: totale vernedering voor de eene of andere partij. En Italie liep te pletter tegen de dwaasheden, door Sonnino uitgelokt. Is het concert, dat we hier nu bijna dage- lijks in onze junker-pers te hooren krijgen, slechts nog maar een voorspel van futuristische muziek? En moeten we het woord tot het uiterste drijven, dan zouden we bijna zeggen: Roert de trom! Hooger de muziek! Straks barst de boel en tuimelt de Minister uit de eindelooze sferen der verwaandheid in de burgerlijke alledaagschheid van een mislukt diplomaat. Of moet het eerst ergens tot handtastelijk- heden komen? Moeten onze jongens weer in 't strijdgareel gedreven? Dat er zijn die tin den grond van hun hart wenschen is een stel- lig feit. Maar een ander is het ook dat onze Vlaamsche officieren zich dien dag de tallooze verklaringen der franskiljons zullen herinne— ren, waar die verklaren, dat ze liever hun sa- bel hadden gebroken dan tegen Franknjk op te rukken! De vergelijking kan worden verder gedreven wanneer we gedenken dat Sonnino in al het buitenlandsch gedoe heelemaal den innerlijken toestand van zijn land vergeten was, en zijn opvolver stond voor een kleine omwenteling. Werd het niet door de meest gezaghebbende stemmen in Parijs ter conferentie gezegd, dat, zoo Belgie zoo weinig bekwam, dit enkel te wijten was aan zijn regeering die vergat iets te vragen in den roes van politiek gekonkel. Hebben wij ook zoo bijna geen algemeene staking gehad Arm Vlaar.deren, arm land, dat zoo met zijn eer moet zien spelen! We weten echter dat het Vlaamsche land in geenendeele die menschen steunt die oneerlijke oplossingen voorstaan. Wel vraagt het dat de noodige toegevingen waartoe Holland zich bercid verklaarde worden gedaan; en de hoffelijke bewoordingen van vroeger komen daar ook nu nog bij te stade. De (.Brusselsche) Standaard, het; orgaaii van Frans van Cauwelaert, Des p reck t, kn een artikel, get HeldBelgie en Nedcnlruidj in voile dubbelzioinigheid"', een no la. d'ier het Bureau d'in'forniafion beige aan alle Belgische bladen verstrekt heeft en waar-> m uiteengezeti wordt, in welke ritclititig zich de pogpigen van otize afge va ardigdcin le Parijs ont'wikkelden in de Belgisch-Hol- landsche kwestie." De Standaard viindt daarbij gelegenheid aan te dringetn op het aftreden van minister Hijmans, den Belgi- schen minister vani buiteailandsclie zaken. Wij nemen van bet artikel van Dc Standaard het volgende stuk over: In onze anderhahjdeiitigen imet Holland zijn de drijvende krachten zuivere altnexio- nislen en een breuk met Holland is hen tenslotte* liever dan een halve bevrediging van hun droomen. Al de doekjes, met wet- ke zij aan hun inzichleh een onschuldig uib- zicht trachtien te gevem, zijn ednvoudAg imijd- deltjes tot bedrog, welke zelfs een deeji onzer ministers moet trachten, ti misleiden over de ware doelcinden van ofnze onder- handelaars, en deze doeleinden reiiken ven der dan de eenvoudige bevc.iliging va'n Bel gie, zij maken deel uit van) eera groot in> perialiistisch plan, waarvan Frahikrijk de drager en waarbij Belgie de meelooper is. En dat is de oorzaakj v,anj al he^ onga- noegen, van; al de vemedfer'ijngen, welke. Belgie i-eeds bij deze Hollands ch-Bei^gi'sche onderhandelingen beleefd heeft. Dat is de verklariiig van (al' de dubbel- zinnigheden. waarvan we iedenen clag vam- wege ons departeme.nt van buiteinlandsche zaken de geluige zijn. Het is pijnlijk daaf op steeds te moeten wijzen, maar het zou te gevaarlijk zijn daarover te zwijgeng Het is te hopen, dat de wijsheid der verbonden mogendheden ons heeU zal h'elpen over het doode punt, waar de Hollandsch-Belgische onderliatidelLngen nu zoo jaimlmertijk zijn aangekomen andat dan eens en voorgoed zal worden afgebroken met de tot nu toe gevolgde praktijken, Dit kan echter hiet met goed gevolg geschieden door minister Hymans en daarom vragen wij een ander hoofd aan ons buitenfatidsch bewilnd. Wij vragen esn man, die met onverkrookte eer en met open vizier naar Nededahd kan noordc rhurc.n melt. gezag en krachtdadig, en met voile duide lijkheid zeggen kan wat wij noodig hebben |en wat wij willen. Warfneer wij niet vri- gen dan wat ons recht is, kunnen wi} hiet alleen op den eensgeziliden steun rekenftc. van ons eigen volk, maar ook op dez^n van onze bondgeinooten en dah zal aaa Nederiand voorzeker iedere lust ontvalfcn om over verouderde oprzaltingeni of toe- si anden te chicaner ren. Hooge Raad van Arbeid. Tegen October is de instelliinig vain dee Iloogen Raad van Arbeid "te vei*wachte®. die tot eerste taak zal hebben, advieS uBt te brengen over den algemeenen maatregel van bestuur ter uitvoeriug warn de Arbeids wel (in de o riders (jelling, dat de Eerste Ka- mer deze inmiddcls zal ihebbein aangeniH men). Deze algemeene maatregel zal be gin October in concept )gereed zijn en dus dadelijk aan bet nieuwe college kiunlnete wo r den vo o rgelegd Uitvoer van boter. I)e Minister van Lanidbouw, Nijverheirf Handei heeft bepaald, dat van de boter, bereid door producenjten, bedoeld in. art 1 en art. 2 van zijn beschikkiiig van 15 dezer, die z;ch sehriftelijk hebben verbonr den to I lakomisng vap de vierplichtibigeH hun ingevolge art. 1 en 2 van genoemde beschikkiiig o pgel-egdzal mogen woiideja uilgevoerd 25 pet. <ier productie over de week 29 Juni-6 Juli jl. en 20 pet. der piu- Juctie over elk der weken 6 Juli-13 Juft, v 13 Juli-20 Juli; 20 Juli-27 Juli:; 27 Juli-S Aug.; 3 A*ig.-10 Aug.; 10 Aug:-17 Aan dezen uitvoer is tevenis de voorwaar- de verbonden, dat vorenJicdoelde producep.-/ ten voor eigen rekening en risico even.- tueel voor rekening en risico van de ver- koopcombinatie, waarbij zij zijn pangesto- ten een hoeveelheid, holer, gelijk aaE- fwee-derde der hoeveelheid, waarvoor 'zij co risen ten zullepi ontvangen, in koelnuraoB rpslaan en tusschen 1 November 1919 eik 15 Februari 1920, op eerste aanvrage door jf namens den .Mipjplier van Landbouw, Nijverheid en Handel afleveren tegen der, prijs van 2.'80 per EG., verboogd ra« een in overleg irtet lbeIanghebbonden nadeir te bepalen bedrag aan opslagkosteiu. Uitvoer van karwijzaad. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft tot tnadere aankondiging dispensatie verleend van het verbqd van uitvoer van kai-wijzaad, en brengt ter keit- nis van belanghebbienden, dat izoqlang de in deze bcschikklng verleende dispensatie niet zal zijn ingetrokkeni, de uitvoer van. karwijzaad aan geen enkel voorschrift of beperkende -bepaling zal zijn ondenvorpen. Herstel van Belgie. Zooals men zich herinncren zal, zou liei. gemeentebestuur van 's Gravenbage met be- langrijke inzending deelnemen aan de eerst)- daags le Brussel te openen tentoonstelling voor den wederopbouw van Belgie. Naar de Nieuwe Ct. Verneemt, bebbea Burgem. en Wetli., gelet op de minder vriendscliappelijke houding van Belgie jo. gens ons, de inzefnding die reeds op weg was, weer terug laten komen. Anti-annexionistische Koninginnefeesteh Op initial,ief van den burgemeester vati Maastricht, zullen er op 31 Augustus en 1 September groote nationale feestelqlvliedeo worden gelioudan, die tevenis ee'n anti-an- nexionistisch karakter zullen dragen. Er is reeds een comite gevormd vail best;uren( van plaatselijke vereenigingen. WaarscJiiin- lijk zal ook een optocht en bloemencorso worden gehouden. Werkgelegenheid. I)e regeering stelt zich, blijkens de me- niorie van ant\|'oo:rd tnteake Ihet nntiwerp werkloosheidsverzekci-ingsnoodwet voor zich bij het nemen van maatregeien toJ verruiming van werkgelegenheid te doen bijv staan door een rijkscominissiie, waarin oinder meer zilfi'ng ziiilen hebben vertegeaiwooir- digers van de departementfeuj van algemeoh, bestuur, deskundigem en vertegeinvooi-di-- gei-s der arbeidersorganisaties. De commis sie zou de volgende laak hebben; a. le onderzoeken of de tijdslippen voojr de nitvoeri'ng van werken voor Rijksreke- niug zoodanoig uitgesleld of vervroegd ku,u- neu worden, dat arbeiders bij deze wer ken zoo veel mo gelijk reg'elmatig wcrkgejt'- genheid vinden; b. voor te beri'iden werken, dife voor Rijksrekenimg knnhen woi-den uitgevoerd, zoodra een verminderde bedrijvigheid Ik> landbouw, handei of njijverheid jliet wcin- scbelijk maakt, de door da overheid ver- schafte werkgelegenlieid uit te bveideni; c. na le gaan, onder welke voorwaardeu in tijden van verminderde bedrijvigheid in landbouw, handei en nijverheid Uitgestel- de werloen van algemoen nut IJot uilvoering kunnen komen; d. le bevorderen, dat door overleg erf voorlicblmg nioeilijldieden, die in den wegj I'lPT'l'ininiiro?

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1