Luxe Auto's te Huur. Export Vroege Aardappelen. Heeren- en Kinderkleeding VAN DALEN KISTEN Firma P. J. VAN DE SANDE, Aanbesteding. Engelsche Vliegenvangers Van Eijsden's CORCOORS-HIPPIQUE te AXEL fells GelBlegpg is Toerfleelipr RIJWIELEN KOOLTEER. H.H. Fruithandelaren CAMION, OKTTTAUGBIT 5 WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE H. J. VAN DEM OUDEN. Aanbesteding. MACADAM, Bestuur der Domeinen. KOORTSPQEDERS Ringrijden, Oiafkoersen, Stoelenwedstnjd, Vluchtkoers. MANHAERT KNIJFF. Wegens verbouwing A. F. MANNAERT-6EERS, Openbare Verkooping van ruim 4,000.000 gulden Costumes en Overjassen thans voor l/s der waarde Heerencostumes in Blauw, Zwart of Fantasie, iongeheeren- en Kinderkleeding Regenjassen in Gummi, Rubber en Waterproof. Oemi-Saisons, Paritalons, enz. enz. TAHDABT8, Voor een ieder KOOLTEER. Firma Gebr. VAN 'tHOFF, een Bakkersknecht, Geyraagd met November of later een HUISH0UDSTER, Groote partij prachtige collectie Buurtccmmissies genieten korting. Kassier en Commissionair in Effecten. Kersstraat 3-5 Ter Neuzen, Telefoon no. 58, BALEN (zakken) Eerste Tabaksfabriek in Nederland, welke direct levert aan verbruiker H.H. Fokkers CERES-HERTOG, PRIMA Gorgon' Veiling no. 600. B0U WT ERREIN, WAARO^ Glazen Vliegenvangers, Poetsmiddelen D. E, WOLFERT Hz Hoofd Eau de Cologne op Vrijdag 15 Augustus, aanv. 2 uur. Neemt gelden a Deposito's TER NEUZEN, Axelsche straat. ZAAMSLAO. Telef. 107. Telef. 3. Handel in Automobielen en Motorr\jwielen Alle Reparation in den ruimsten zin en aan de meest concurreerende prijzen. Aanbevelend. OPRUiMilO wan een pr^tij aan veel verminderde prijzen. Prima RIJWiELEN vanaf 90 gld, Prima Engelsche BANDEN 8,50. Aanbevelend, RIJWIELHANDEL, TEH NED ZEN. Telef. 107. Belanghebbenden, worden er op attent gemaakt, dat vanaf Zaterdag 16 Augustus geexi. gelegenheid meer bestaat tot het leveren van VROEGE AARDAPPELEN bestemd voor het Buitenland. HET BESTUUR, Groenten- en Fruitveilingsvereeniging TER NEUZEN en OMSTREKEN. BELANGRIJK BERICHT. Eenige Fabrikanten maakten voor Dultschland doch kunnen deze, wegens den lagen stand der Marken, thans niet leveren, zoodat we deze goederen, welke hoofdzakelijk uit de beste genres gemaakt zijn, sullen verkoopen in het gebouw „BetJiel" 2e Verbindingstr., Ter Neuzen, Hierbij volgen voor overzicht een paar prijzen van f 45, f 60, f75, f90, f 100, f 120, f 140, f 150, f 170 voor f 15, f 20, f 25, f 30, f 35, f 40, f 45, f 50, f 60 Verder seer lage prijzen in De verkoop heeft plaats vanaf heden tot en met Vrijdag 15 Augustas, van 9—4 uur, beslist niet langer. Dagelijks gesloten van 2—3 uur. Vooral wordt attent gemaakt op de groote voorraad DARiESMANTELS en COSTUUMROKKEN. De ondernemer, A. BIJLSJHA. Srouwerijstraat (Hoek Havenstraat) Ter Neuzen, Is dagelijks te consulteeren van 9 - 12 en van 2—4 nnf. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tanaziekten. TELEFOON No. 165. die te veel van zijn kracht ge- I vergd heeftwiens zenuwen zijn I uitgeputdie de verschijnselen g heeft van anaemie (bloedarmoe- I de) of neurasthenie(zenuwzwak- I te) is de Sar guinose het middel I dat snel de verlorene krachten hersteld. Door dat de SANGUI-1 NOSE het bloed vernieuwt, ver-1 rijkt en versterkt, grijpt zij met I vaste hand in tal van kwalen. I die alien samenhangenmetzwak- E I ke *enuwen of arm bloed. Neemt er de proef van I Prijs per flacon f 2,6 fl. I I f 11,—12 fl. f21,-. I Tweemaal per dag een eetlepel I is voldoende. Bij alle Apothekers en goede 1 Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. I VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Flesschen worden teruggenomen I Te Ter Neuzen bij de Firma E A. van OverbeekeLeunis, E Westkolkstraat en Axelsche- I l straat; te Axel bij Joz. de Feijter. O N T V A N G EL N Wederverkoopers flinke korting. Vraagt prijzen. HOEK. GEVRAAGD aan de Weegbrug in den Ouden Zevenaarpolder, een bekwame Inlichtingen te bekomen bij onder- geteekende S. VAN H0EVE. Ter Neuzen, 12 Aug. 1919. TERSTOND GEVRAAGD bij G. Ruijsaard, Mr, bakker, Baandijk 77, Ter Neuzen van middelbaren leeftijd, uit den bur- gerlijken of werkenden stand. Brieven onder No 52 bureau v. d. blad. te geven: maat 35 X 37 X 66c.M.,binnenwerks. Monsters op aanvrage verkrijg- baar bij N.V. Fabriek voor Houtbewerking „LA VITESSE", voorheen S. van der Peijl, GOES. TE KOOP: een in zeer goeden staat zijnden draagvermogen 4000 K.G. Verder: Cultivatoren, Ploegen (een- en tweescharige), Aardappelrooiers, Sisal Zelfbindertouw, prima Machineolie en Wagensmeer, alles aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, J. STEUTEL, Telefoon. No. 6. Smid, Zaainslag. Beleefd aanbevelend, Boekhandel. ^er Neuzen. DE ERVE H.DEJONG, WOBMERVEER) Neemt orders voor aam» en verkoop wan Effecten ter foewra wan Amsterdam en Rotterdam. Vferzilwert Coupons. Controleert Uitlotingen. Incasseert op SUmnen* en Ru.'tenSansl. itoopt ®n werkoopt Cheques op de woornaamste? huiteniandsche plaatsen* Siuit Lewens- en Srandvereekermgen. TE KOOP: een groote partij zoo goed als nieuwe van 25-, 30-, 35-, 40-, 45 en 50 cent per stuk& contant bij levering.Tebezichtigen Hotel Centraal" Sas van Gent. De ruim 60 jaar bestaande Stoomtabaksfabriek „DE HOOP" te Akkrum (Friesland) heeft alle relaties afgebroken met hare Winkelier-Afnemers en ver- koopt nu de Tabak aan Gebruiksvereenigingen, Cooperaties en Particuliereih tegen de Winkelprijzen, dat is voor de verbruiker minstens 30 cent per V2 Kilo goedkooper. De prijzen zijn voor afnarne verrekenpakket, zending 4V2 K.G. per post, ]/2 franco door geheel Nederland. f 2.20 per i/2 Kilo, g5 2 1 2 i 'if ii 2. 1 2 ii I S g to Voor Gebruiksvereenigingen, Cooperaties enz. bij afnarne kist25of50 K.G. zen ding onder rembours franco naaste Station, kist franco terug, dan 2 korting. Bij totaal afnarne 500 K G. per jaar nog 1 °/obovendien einde'sjaars te verrekenen. Bij afnarne 2500 K.G. dan 2 extra korting. Bij afnarne 5000 K.G. dan 3 Echte Friesche Heerebaai Friesche Geurige Echte fijne Fijne Gele Krul Tabak Bianke Baai Fijne Geurige Heerenbaai Bianke Krul no. 1 Zware Pruim Bianke Krul no. 2 Aanbevelend, P. R. FULNER. Beschikbaar de stier bekroond met den eersten prijs te Axel, Juni 1919. Vader: Hertog 3095 S. Moeder: Nora R 32429. A f 2,SO contant. P. A. P. DIELEMAN, Spui. De Architect P. A. GALLE te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den Heer J. M. VERBRUGGEN, op Nlaein- dag 18 Augustus 1919, des nam. 3 uur, in het Koffiehuis van den heer Blansaart te Axel, trachten aan te besteden Het verbouwen van een Woon- en Winkelhuis, staande Noord- straat te Axel, in twee perceelen en in de massa. Bestek en teekening zijn f 1.—per stel vanaf Zaterdag 9 Aug. verkrijgbaar aan het bureau van voormelden Archi tect, Vlooswijkstraat 12a, Ter Neuzen. A a n w ij z i n g ter plaatse den dag der besteding 'smorgens 10 uur. De ondergeteekenden zullen namens hunne principalen, op Woensdag 20 Augustus 1919, desvoor- middags ten 11 ure, in het cafe bij J. de Boij, op de Markt te H u 1 s t, Trachten aan te besteden: Het afbreken van twee woningen staande in de Steenstraat te Hulst, eigenaar den heer H. P. Borghstijn aldaar en het bouwen van een Woon- en Winkelhuis daar ter plaatse. Bestek en teekening zijn verkrijgbaar bij de ondergeteekenden ad f 2,-. A a n w ij s op den dag der besteding des voormiddags 9 ure, J. WISSE Jz. en ZooN, Architecten, Het Bestuur van den dqI- der OUD-VOGELSCHOR, vraagt prljsopgaaS met monster van 250 duizend K.G. van 2 tot 6 c.M., te leveren franco op den wal, nabij het Huisje vo6r 1 Oct. 1919. Meting bij waterverplaatsing. Betaling op 4 Oct. 1919. Inschrijvingsbiljetten worden inge- wacht voor 24 Augustus 1919, bij den Dijkgraaf van den polder. Ter Neuzen; 11 Augustus 1919, Het Bestuur voornoemd, G. A. GOETHALS, Dijkgraaf. A. NOLSON, Ontv.-Griffier. De Ontvanger der Begistratie en Domeinen te Hulst, zal ten overstaan van den Notaris PH. J. CALLENFELS te Ter Neuzen in het Hotel des Pays-Bas in het openbaar bij in- schrijving en opbod in 6en zitting op 29 Augustus 1919, des voormiddags te 9V2 uur verkoopen de navolgende kavels gelegen aan de Axelsche straat en de zijstraten daarvan te Ter Neuzen. De inschrijvingsbiljetten moeten voor den verkoop worden bezorgd of ingeleverd bij genoemden Ont vanger, die van des morgens 9V4 uur op den dag van den verkoop in genoemd hotel aanwezig zal zijn tot het in ontvangst nemen der biljetten. KAVEL 1 groot 1.55 Aren. 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.06 2.23 1-54 0.93 J-37 3.06 n 2. - 4.95 1-58 2.50 2.50 1.35 2.68 2.89 3.57 3.57 5.36 3.57 20 6.48 21 de massa van kavels 17, 18, 19 en 20. Catalogus met kaart zijn verkrijg baar tegen betaling van f 0.25 bij voornoemden Ontvanger, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen, terwijl bij den tijdelijken-plaatselijken Opziener der Domeinen J. A. FEijte Ter Neuzen aanwijzingen zijn te bekomen. De aanwijzing der te veilen kavels geschiedt op den dag der veiling des voormiddags 8% uur, te beginnen bij kavel 1. lijden honderden aan kiespijn, ze- nuwkoortsen en Fleuricijn in het hoofd, als ze op eenige uren kunnen genezen zijn door het ge- bruik van de van H. van Aken, Apoth. Specia list te Selsaete. Prijs 60 cent de doos. Hoofddepot bij C. A. SCHULTE Co. te Middelburg. Verder te Ter Neuzen bij A. L. G. Begheijn, M. v. Dixhoorn, J. J. Kense, Fa A. van Overbeeke—LeunisSluiskil E. v. Doeselaar, A. G. van Breen DriewegenF. DielemanHoek I. R. de Fouw, H. Wagenaar, W. F. de Feijter, Wed. Machielse, j. G. Verhelst. VOORTS voor alle doeleinden. Aanbevelend, Ter Neuzen, Aug. 1919. is het beste middel, doodt onmiddellijk alle hoofdonrein. Verkrijgbaar in flacons van 25, 40 en 55 cent. Ter gelegenheid van de feestelijkheden is de stad op bijzondere wijze versierd. 'sAvonds illuminatie van straten en gebouwen. Extra-trams: Om 11.30 v.m. uit Walsoorden en om lOu.'sav. naar IJzendijke. voor korten of langen termijn, inlichtingen verstrekt F DIELEM AN—DE J ON CLE, Schoondij/ce W 10. Iederen Woensdag 251 tdag bij de firma V. GALLE, Hotel De Arend. dan de 3 Premie-Obligatien, waarvan de Aandeelen K o n i n k 1 ij k zijn goedgekeurd en zesmaal per jaar uitloten met hoofdprijzen van 110000.—, 45000.35000.70000.—55000.en 28000.—enz. verkrijgbaar in stukken van /200.—/100.—/50.— en 10.—, ookoptermijnbetaling. Deze Obligation kunnen tot 85 worden beleend. Vraagt kosteloos volledige inlichtingen aan het Hoofdadministratie- kantoor der Middenstand Vereeniging, Westeinde ©7 te Voorburg. Agent: J. B. GALLE, Grenulaan 13 te Ter Neuzen, P. L. KOOLE te Hoek (Z.), A. de KR1JGER te Sluiskil (Z.) CLICHE 5CHHABEL Tegen spotprijs af Bloempapier, Lampions, GuiRLANDES, enz. DEZE CHOCOLADE MET DEM MATUURLUKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CACAO BOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGEWAARDE EN VEROORZAAKT SEEN DORST 1.80 i/2 1.70 i/2 II 1-70 f/2 C 2 g 1,1.50 1/2 II ,,1.40 i/2 1 g-g ii 1-30 x/2 ,i d

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 4