ten. Pasto! Feesten te Axel* Geregeld Auto-verkeer. OPENiNG gy* Half Augustus 1 Haar oil val in Stoelen met STROOMAT. Etahgewedstrijd. CONCERT HEEHENHUIS, Patentbloem. Heidegroen, 'PIT" U toaopt best VLAS, Teskeapapisr, Opmerking een Zelf binder, Zaaigranen te koop: J. A. NIULLER, GROOTE KBT7SB Firma GEBE. VA2T't HOFF, Laatste Berichten. 25 Gulden beSooning D. CL KOOPMAN, Zaamslag (Veer), Landbouwonderwijs. zwavelzure Ammoniak Eerste kl. Eng. Band. BLOED ARMOEDE, BLEEKZUCHT, Hoogwatergetij te Ter Neuzen IDVE RTENTIES. Repetitie Protestkoor, Rijkslandbouwwinterschool te Goes. beneden- of bovenhuis GeitenfokyereenigingJE EENDRftCHT" DE BUITEN-SOCIETEIT Hit de hand te koop wegens vertrek Ontvangen: SLUI S K I L. SLAAPKAMERTJE of kost en inwoning. F. PHARAZIJN, Kerkboeken en Bijbels. is MANNAERT KNIJFF. Kolenyereeniging't YQORUITZICHT", SIMPELHU1SSTR. 12. Wilt U een beste Band Berijdt dan de Hllst. J. F. DE 1H00R-VLftE IBIfiCK. Millioentarwe W ilhelminatar we Erwten (kortstroo) Wintergerst een best Damesrijwiel. Billijke prijzen, - Franco levering, HOEK. Napoleon's voorspelling omtrent de wereld-revolutie. GEMEENTERAAD VAN ZAAMSLAG. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 14 Aug. 3.9 3.26 Vrgdag 15 u 3.45 4.3 Zaterdag 16 4 23 4.44 Zondag 17 n 5.5 5.28 Maandag 18 5.53 6.20 Dinsdag 19 6.50 7.23 Woensdag 20 8.4 8 46 MET alle tevhedenheid puike Amerikaansche Afd. „Axel" Z. L. M. M. J. VAN DIXH00RN, BIEDT TE KOOP AAN 50000 K.G. F. C. Z0NNEV1JLLE, Axel. J.C.BOLDOOT I Aanvcage Ter Meuzenj Teu £©7» Zaamslag; KKSJFF, Tel. 3- £xei, GSUJARRSE, Tel. 32. LEDER, F0URNITUREN, WALZEN, Enz. P. SNOEK. as TE BEKOMEN: IS. A0RIAANSENS; FEDORA'S HAARHERSTELLER. onmisbaar voor schoolgaande kinderen. HART0G BAKKER, Zaamslag. L. C VERLINDE, J. HUIJSSEN-DIELEMAN, stal, het rijden zonder licht en het opgeven van een valschen naam. 10,000 mark verdwenen. Te Snjjders Chaam had landbouwer A., aldus het r/ Ubl," een portefeuille met 10,0(10 mark verstopt in het bed, waarop zgn zoon en een 15jarige knecht slapen en hen beiden met dit feit in kennis gesteld De vorige week kwam de boer tot de onaangename ontdekking, dat de portefeu.lle met haar kostbaren inhoud verdwenen was. De ver- denking viel op den knecht, doch deze houclt vol van niets te weten. Na door de mare- «haussee te Chaam in verhoor genomen te zgn, is de knecht ter beschikking van de justitie te Breda gesteld. De u Deutsche Revue" vestigt er de aan- daeht op, dat Napoleon reeds in 1815 op St. Helena de wereld-revolutie voorspeld heeft. Hp zegt„Het fundament van onze politieke maatschappp is zoo wankel, dat het dreigt in te storten. Deze catastrofe zal verschrikkelijk zijn en alle naties van het continent medeslepen. Geen menscheljjke kracht zal in staat zjjn den gang der ge- beurtenissen tegen te houden. Evenals de rijpe vrucht afvalt en tot moes verpletterd op den grond ligt, zoo wordeu ook de sta- ten in hun herfst tot brij. De storm der revolutie, waarv an enkele wolken zich over Frankrjjk hebben uitge- breid, zal spoedig ons geheele werelddeel met vreeselijken nacht bedekken en eerst als de natuur alle brandstof heeft verbruikt, zal het donderen ophouden en een heldere dag verscbijnen, De wereld kan slechts door 9troomen bloed gered worden. Ik alleen had de wereld kunnen redden en niemand anders. Ik had haar den ljjdens- beker in eens doen ledigen, terwpl zjj nu druppelsgewpze moet drinken. Het klink niet bijster hoopvol Erhstig ohgeval. Bij het doen ontploffen van een carbidbus, een zoogenaamde donderbus, werd de ongeveer 14jarige J. Verbrugge alhier aan een der bee nen zwaar gewond, zoodat opneming in het ziekenhuis alhier noodzakelijk werd geacht. Daar men in den laatsten tijd meermalen de jeugd met dergelijke gevaarlijke voorwer pen ziet spelen, kan hiertegeh niet genoeg worden gewaarschuwd. Benoemd Tot techniscli ambtenaar vierde klasse bij den Rijkswaterstaat is benoemd de heer W. H. J. van der Hooft te Aardenburg. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot gezwo rene van den Willem Leopoldpolder de heeren W. J. Almekinders en L. Basting, beiden te Retranchement. Eervol ontslag. Bij Kon. besluit is op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslagen als diikgraaf van den Kruispolder, de heer -J. de Waal te Hon tenisse. Munitie ontploffing KEULEN. In een Engelsche munitie- opslagplaats te Kali bij Duren, waarin groote voorraden - kruit waren geborgen, heeft een emstige ontploffing plaats gehad, Zoover tot nu toe kan worden vastgesteld werden van de daar werkzaam zij'nde arbeiders er 12 a 15 gedood, terwijl een groot aantal arbeiders gewond werd. HAMBURG. Heden zullen onderhandelin- gen plaats hebben tusschen de leiders der stakende bankbeambten en vertegenwoordigers van het ministerie van arbeid om zoo mogelijk te komen tot een oplossing van het conflict. Vergadering van Maandag 11 Augustus 1919. Voorzitter de heer Joh. de Feijter, Burge- meester-raadslid. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering met ge- bed, waarna de notulen der drie voorgaande vergaderingen worden gelezen en na eene bemerking van den heer Van Hoeve, dat in de notulen der laatste vergadering niet is op- genomen, dat was kennis gegeven, dat hij wegens uitstedigheid niet kon aanwezig zijn, met algemeene stemmen vastgesteld. Daama geschiedt mededeeling van ingeko- men stukken, waaronder in de eerste plaats een schrijven van den voorzitter van het feestcomite, ter herinnering aan de afwijzing der annexatie van Nederlandsch gebied, den heer J. de Kraker Cz., die, namens dat comite aan den Raad een gedenkbord aan dat feit aanbiedt. Besloten wordt, dit onder dankzegging te aanvaarden. De missives van Ged. Staten betreffende de toelating van nieuwe raadsleden worden voor kennisgeving aangenomen, de raad wenscht het toelatingsbesluit te handhaven. Ingekomen zijn verzoeken om jaarwedde- verhooging van J. M. Wisse, hulpmachinist bij de electr. centrale welke een verhooglng vraagt van f 400 tot /700; C. de Ruijsscher, machi nist bij de centrale die verzoekt om 5 verhoo- gingen van f 100 toe te kenueh, beirevens vrije woning (zijn jaarwedde bedraagt thans /1000) D R de Hondt, welke verzoekt zijn jaarwedde als boekhouder bij de centrale te verhoogen van 200 tot f 600; F. Hamelink, gemeente- bode welke eene verhooging verzoekt van f 200 (hij geniet nu f 400 benevens vrije wo- nihg, vuur en licht); C. J. de Vries, ambte naar ter secretarie, die verzoekt ziin jaarwedde van f 900 te verhoogen tot 1200 en eene re geling te treffeh. dat hij te eeniger tijd een zeker maximum zal genieten. De gemeenteveldwachter geeft ten slotte kennis, dat het door hem bewoonde huis is verkocht en verzoekt eene fvoning voor hem te willen bouwen of koopen. De Voorzitter stelt yoor, al die verzoeken te behandelen bij de vaststelling der begroo- ting voor 1920. Wat den gemeentebode betreft, geeft hij te kennen, dat deze reeds bedankt is als bode bij het levensmiddelenbedrijf, tegen 1 September a.s. De leden kunnen dan daar- mede rekening houden. Naar aanleiding eener bemerking van den heer Scheele geeft hij te kennen, dat alle ver zoeken worden gedaan om de verhooging te doen ingaan met 1 Januari a.s. Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat j.l. Zaterdag de brandspuit is beproefd en dat deze goed heeft gewerkt, waaruit blijkt, dat het een praatje is geweest, dat de slangen bij het bouwen van de electrische centrale zouden gerui'neerd zijn. Er was een slecht stuk slang, doch dit was reeds van vroeger bekend en als daar een eindje uitgenomen wordt, kan die ook weer gebruikt worden. Door het Burgerlijk Armbestuur is ingezon- den de begrooting voor 1920, op een eindcijfer van 3153,20; er wordt van de gemeente eene subsidie gevraagd van f 2622. Aangeboden worden de gemeenterekening over 1918 en de begrooting voor 1920; de commissie voor het nazien bestaat uit de hee ren De Feijter en Van Hoeve, terwijl in plaats van den heer De Jonge die volgens rooster af- treedt een nieuw lid moet worden benoemd. Bij tweede stemming wordt gekozen de heer Koopman. Het voor levering van electrische stroom vastgesteld tarief geldt slechts tot 31 Juli 1.1. Voorgesteld wordt, te bepalen dat het zal gel- den tot 31 Dec. 1919. Er Is nog geen voldoen- de ervaring, om te kunnen beoordeelen, of dit tarief te hoog, dan wel te laag zal zijn. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. De Voorzitter deelt mede, dat bericht is ont- vangen, dat van de 230 aangekochte meters, er 170 zijn afgezonden. De andere zullen later komen. De levering gaat in Duitschland nog niet te vlot. Er is aan de firma Stokvis gein- formeerd, te willen mededeelen, wanneer de anderen kunnen verwacht worden. De bedoeling is, deze 170 meters wel aan te brengen, maar ze eerst in gebruik te nemen als alle meters er zijn, daar men anders weer moeilijkheden krijgt met de aangeslotenen over ongelijke behandeling. De heer Van Hoeve wijst er op, dat dit weer een tegenvaller is; de meters komen later dan was overeengekomen en nog niet zooveel als er noodig zijn. Dit zal voor de gemeente een schadepost worden, want de majubinisf had die kunnen aanleggen in de twee maandeh dat niet gedraaid moest worden, terwijl hij daarvoor nu misschien niet meer den noodigeh tijd heeft eh daarvoor een ahder in het werk zal moeten worden genomen, De Voorzitter meent, dat de machinist dat aanleggen wel zal kunnen verrichten, en wil overigens wel trachten van de firma Stokvis vergoeding voor geleden schade te krijgen. De gemeente kon ook 110 meters koopen van Electra, doch heeft expres, omdat ze gelijke meters wenschte te hebben, bij de firma Stok vis besteld, die het voile quantum zeide te kun nen leveren en nu komt het zoo uit. Nog wordt besloten Burg, en Weth. te worden spoedig, en zeker genezen door de SI AALPAbllLLEs van Apotheker BOOM. Prijs per flacon van 500 tableiten f 1.20, 1000 tabletten f 2. Waar niet verkrjjgoaar wordt na ontvangst van f 1.40 of f 2.20 een flacon franco toegezonden door Firma A. M. BOOM, Arnhem. Te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. machtigen nog f 10.000_ kasgeld op te nemen. Bij de omvraag verklaart de heer Scheele zich voorstander van het onlangs door den heer Faas gedaan voorstel tot verhooging van het haven- en kaaigeld voor de gemeenteha- ven. De producten zijn zooveel duurder, de bieten die vroeger f 9 opbrachten geven nu f SO, zoodat er toch ook wel iets meer gegeven zou mogen worden. De heer Van Hoeve wijst er op, zooals hij reeds vroeger deed, dat het eerst de vraag moet zijn, of de gemeente aan de haven wat toedraagt. Er is de vorige maal te kennen ge geven, dat dit niet het geval was, aangezien de geldleening voor de haven was afgelost. Het gaat toch niet aan, om daar winst uit te wil len halen. Hij stemt toe, dat de producten duurder zijn, maar dat is door andere oorza- ken. Suikerbieten zouden nu voor 9 eenvou- dig niet meer geleverd kunnen worden.Hij wijst er verder op, dat een groot deel der gemeente profiteert van de tram, waaraan van gemeen- tewege subsidie wordt verleend, en waaraan dus ook zij betalen, die aan den achterkant van Zaamslag wonen. Nu gaat het toch niet om van hen. omdat ze hun producten moeten aanvoeren aan de haven nog winst te gaan vorderen, dat zou niet billijk zijn. De heer Koopman merkt op, dat die subsi dies niet worden gegeven voor het vervoeren van suikerbieten, maar omdat de tram in het algemeen belang is. De heer Faas heeft het voorstel gedaan, omdat hij meent, dat er, in verband met de werkzaamheden die thans aan de haven moe ten verricht worden en de duurte. wel degelijk sprake zaf zijn van een tekort. De heer De Feijter is het eens met de heeren Faas en Scheele; de laatste jaren heeft die haven wel gerendeerd, maar dat kwam, omdat er bij zonder veel producten werden aange voerd, zooals aardappelen, netgeen in het vervolg weer minder het geval zal zijn, Als nu het vervoer vermindert, zal ook de op- brengst teruggaan. De Voorzitter merkt op, dat natuurlijk alle landbouwers die aan de haven moeten leveren, tegen verhooging zullen protesteeren, doch een feit is het, dat de uitgaven aan de haven verbazend stijgen en er groote kosten aap zullen gemaakt moeten worden. Hij gelooft dus ook, dat er voor verhooging wel lets te zeggen valt; ook de schippers verdienen te genwoordig veel meer dan vroeger. De heer Wisse verklaart dezer dagen bij een bezoek aan de haven te hebben geconsta- teerd, dat aan de dammen belangrijke werken zullen moeten worden uitgevoerd. in verband met voorkomende verzakkingen. Besloten wordt, omtrent deze zaak nadere mededeelingen van Burg, en Weth. af te wachten. De heer Koopman vraagt inlichtingen om trent den heer Eijke, den klerk bij het distri- butiebureau, die, naar hij vernam thans ter secretarie werkzaam gesteld is. De Voorzitter deelt mede, dat zooals men weet, de broodkaarten nog blijven bestaan en ook de suikercontrole, zoodat het personeel niet geheel kan gemist worden, al wordt ook het distributiebureau opgeheven. Daarbij komt er door verschillende nieuwe wetten veel werk op de secretarie is, waarop Burg, en Weth. besloten, den heer Eijke daar tijdelijk werk zaam te stellen, terwijl deze dan tevens het werk dat nog voor de distributie van levens- middelen noodig is zal verrichten. Ook aan den administrateur van het levensmiddelen bedrijf, den heer Geelhoedt, is aangezegd, dat hij met 1 Januari a.s. zal worden ontslagen. Zoo zachtjes aan, moeten we van de distribu tie zien af te komen Wanneer nu later blijkt, dat voortdurend versterking van personeel op de secretarie noodig is, dan zullen Burg, en Weth. desbe treffende voorstellen doen, De openbare vergadering wordt hierna ge- schorst en overgegaan tot het houden eener zitting met gesloten deuren. voor de vaststel ling van het kohier van den hoofdelijken om slag voor het jaar 1919. (Zonnetijd). if ll i 1/ SCHEEPVAARTBEWEGING Van 11 to I 12 Aug. werden langs de1 Oosi- sluis alhier 18 1> innenvaar t uiigen op- en 22 afgescliut; langs de MuMcaisTujrs 4 op- en 4 afgeschul en larugs de Westshus 1 op- en 0 afgescliut. 12 Aug. Eng. ss Borne, 593 M3:; ledig van Antwerpen voor Geftit. 12 Vug. Eng. ss. Gneystoke Castle, 10839 M3„ phosfaat van Fernjandi-ne voor Gent 12 Aug. Eng. ss. Darlington, 3014 M3:, stukgoed van Antwerpen, voor Geint. Heden 13 Augustus herdenken onze seliefde Ouders en Grootouders, J. C. PLATTEEUW EN J. V E R H E IJ K E, hunne 40jarlge Echtvereeniglng. Uit aller naam, C. SPONSELEE—PLATTEEUW. P. PLATTEEUW—Meeusen. j AC. PLATTEEUW. JAC DE ZEEUW—PLATTEEUW. C. PLATTEEUW. Ter Neuzen, Augustus 1919. Getrouwd LEENDERT B. VAN HOUTE EN FRANCINA C. DE BRUIJNE, die, mede namens hun wederzijdsche Famllie, dank betuigen voor de over- stelpend talrijke bewijzen van belang- stelling bij gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. Ter Neuzen, 12 Augustus 1919. Ondergeteekenden be- tuigen hunnen harrelijken dank voor de vele bewijzen van be- langstelling, bij hun huwelijk onder vonden. M. C. BEIJE. C. BEIJE—Harte. Middelburg, 8 Augustus 1919. Langesingelstraat 171. kan ik verklaren, dat de Verz. Mij. „De Oude Zwolsche van 1895" Algemeene Paarden- en Veeverzekerlng, Directeur Linthout te s-Gravenhage de schade voor mijn gestorven paard spoedlgst en loyaal heeft uitbetaald. Ik kan lederen paarden- en veehouder aansporen deel in deze Maatschappq te nemen, ook van wege hare lage en vaste premien. P ZbGhRfc. Zaamslag, den 6-8-'19. Agent de heer M. DE PUTTER. De ondergeteekenden wen- schen verschoond te Iblifven van alle lasher jy3.3 jCIMAN DE ZWARTE Mz. Hoek" J ANNA MARIA GUIRAN Ad De leden van het Protestkoor worden d r i n g e n d verzocht, de repetitie op 14 Aug. a.s. te S uur 'savonds, in de bovenzaal van den heer A. de Vrieze, bij te wonen. HET BESTUUR. Aangifte van nieuwe leerlingen die den leeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt, en aanvragen om Rijksbeursen, worden vo6r 6 September a. s. ingewacht bij ondergeteekende die op aanvraag gratis programma's en alle gewenschte inlichtingen verstrekt. De Directeur, CONST. STEVENS. De beoordeeling van etalages voor bovengenoemden wedstrijd zal plaats hebben op Donderdag 21 Augustus 1Q1Q, van's middags 4 tot 6 uur, en van 's avonds 8 tot 10 uur met kunstlicht. De prijzen voor genoemden Wedstrijd zullen bestaan uit MedaillesenDiploma's. HET COMITE. aan hem die mij voor Aug. of Sept aan een helpt op goeden stand. Huurprijs f 300,— 'sjaars niet te boven gaande. Brieven onder IVo. 96, bureau dezer Courant. te HOEK. op Zondag 17 Augustus 1^19, des avonds 7 uur, te geven door het muziekgezelschap „D e V e r- eenigde Werklieden". Verplicht programma 25 cent, ten bate van een bijzonder doel in verband met de a s feestviering. een groot met koetspoort en grooten tuin, gelegen in de Koninginnestraat No. 209 D, te IJzendijke. Alle dagen te bezichtigen. Verzoek aan de Leden Geitenhouders om voor 20 Augustus hunne contributie te voldoen bij den Penning- meester P. HAAK—Kerving. HET BESTUUR. A s. Vrijdag en Zaterdag ter gelegenheid van Kermis en Wielerfeest Ben Juffr. vraagt Brieven onder No. S3, bureau v/d blad. heeft af te geven Prijzen sterk concurreerend. Zij, die in den a.s. winter den Land- bouweursus te Zaamslag wen- schen te volgen, kunnen zich daartoe aanmelden bij de Landbouwonderwijzeis P. LE FEBER te Axel of A. DEES te Zaamslag, voor of uiterlijk op 20 Aug, a.s. Leeftijd minstens 15 jaar. Ter Neuzen. en tevens Zaterdag opgeluisterd door het Muziekgezelschap „De Vereenigde Werklieden" van Ter Neuzen. De gezamenlijke HERBERGIERS van SLUISKIL Paardenslachter, CL1NGE (Zeeland), besteedt de hoogste waarde voor ge storven en afgemaakte Paarden. 200 gulden volgens kwaliteit. onder A.H.V, Firma P. J. VAN DE SANDE. Boekhandel. AM5TEEDAM Aanbevelend, HOE K. Leden van bovengenoemde ver- eeniging, die TURF willen be- trekken, kunnen hunne opgavedoen tot en met 23 Augustus a.s, bij J. J. DEN ENGELSMAN, Seer. F. DE BREE. MART. DIELEMAN PZN. G. DIELEMAN PZN. HET BESTUUR. Sf3 van een magazijn in aan de MIDDELBURG. Aanbevelend. aplasia bij dhr. J. t>- Bareman, Donze-Visserstr., Ter Neuzen- Ht goedkoopot uwe Horloges, Good- ZilverwerkeD bQ Horlegemaker, Korte Kerkitrait 1= 1NKUILEN van oud Goud, Zilver m itieedkoralea tegen hoogete waarde. voorkomen en herstellen door Verkrijgbaar te TER NEUZEN, bij JOH. VAN EIJSDEN, Coiffeur. TE KOOP ruim 3 X 44,56 A. Centiaren (958 Roeden) staande in schelven te A b s d a 1 e- polder, Meistraat. 150 c.M. breed, le 3;waliteit wit. DETAILP AF IER. CALQUEERLINNEN. CALQUEERPAP1ER. MILIMETERPAPIER. tfirma P. J. VAN DE SANDE TER NEUZEN. Olllll"1" LAX is een hygienisch haarpoeder, dat in water opgelost een heerlijke hoofdwassching geeft, LAX doodt levend onrein enver- wijdert neten, roos en stofvoor- komt onreinheid op het hoofd en geeft aan het haar een mooie glans. Prijs f0.25 per doos voldoende voor V2 liter hoofdwassching. Bij alle drogisten, L. I. Akker, Rotterdam. in ieders belang. Alvorens zaken te doen met G. DE NOCKER, in Bouw- materialen, eerst bij mij te komen infor- meeren naar zijn handelswijze. Hotel Centraal. Stationsplein, Sas van Gent. TE KOOP AANGEBODEN zwaar model, gebruikt doch als nieuw. Voor goede werking wordt ingestaan. met 95 en 100 punten. met 90 en 95 punten. met 94 punten, met 95 punten. alles goedgekeurd op stam. Telefoon 156. Ter Neuzen. TE KOOP AANGEBODEN Tholensstraat 137. Aanbevelend, Donze-Vissersiraat 38.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 3