Landhouwberichten BUITENLAND. SEMEHGPE BERICHTEN. Overpeinzingen over het Bolsjewisme. Goedgekeurde hengsten, Geen kermis. De gemeenteraad in lerseke had, zooais hekend, enkele weken geledeD besloten tot afschaffmg van de kermis, doch was enkele dagen later weer op dit besluit terrugge- komen. Moederliefde bij een koe. Bctrouwbare burgerwacht. le Almkerk (N. B.) werd dezer dagen een der leden van de burgerwacht gever- baliseerd wegens het stelen van hout van militaire werken. De man was sp»ciaal aangewezen om's nachts op dieven en stroo- pers te letten. Tragiscb. Sigaren en Sigaretten. Men s.'brjjft van de Geldersche grens aan de ,/N. Of.": 'tis onbegrjjpelijk hoe- veel sigaren en sigaretten, nu de uitvoer uit ons land toegestaan is, naar Duitsch- land verhuizen. Wie maar eenigszins de middelen er toe bezit, koopt zich bjj den een of anderen grossier of winkelier pakken van beide soorlen ,/rookgerei". Het. blijfc van zelf voor al die gelegenheidshandelaren eenigermate riskantwant de invoer in Duitschland is niet vrjj, zoodat de kans bestaat, dat de boel in beslag genomen wordt. Dusdaniga personen kennen echter den weg om door de mazen van het net heen te kruipen en relatie te zoeken met lieden die ze zonder door de fiscus lastig gevallen te worden ter besternder plaatse weten te bezorgen. Oafortuinlijke rijwieldief. velde ec (hartelijk 1 addend aan toe, dab wij Nederlawi -den oorlog zullen verklaren. Het ant woo rd is nog negaticv Runt /u niets po-sitiefs zcggen'.' Ik kan sledits heflhalen de verkla- ring die is afgqlegd tij'dens de onderliali- delingeii te Brussels tussohen de delegacies uit die Belg'isclie en Hollandfccfiie social! s» tisclie partijen: sociafd-democcatiisclie leden van <i<< Belgische regeering zullen sierilits hun stam- geven aan eon oplossilnig, die 'de vriemid- sdiappelijke vcvliouding iter beide volkeri niel sch.aad t.' Brandstoffen. Een der imedewerkers van t Hbl. sciiriji't: De Bijkskblgndistri hutie heefl weder eens «en oekase uitgevaardjgd, die strekken nio(C!t o.rn[ de goe gemeente p,ani het verstanid te bnengen, dat cv 'niel im-eeil" Rolen zijn dan mn ieder aan e'en miniifra11111 -ra-ntso0(11 te Jielpen, dat voor (tea een veei te veel, voor 'den under veei te weinjg is. Daargelaten de handliaving va(n. deze zoin- deriinge dislributieregeli|ng, wrijft ineiil zi,chj bij lie! lezen van het jongste besluit toch wel eenigszins de oogeni uit. burners, ho e wel diet niet onbekenid is, daL het kolenvraagstuk over jde gejbeele \ve- reld zeer veel lioot'dbreken kost, zal ieder teen, die bij den kolerihandel betrokken is. u toch inededieelen, dat sit ids liel sluiV-ni van den vrede de kolenipositie van ons land niel onbevredigendf is geweest en nog |niet is. Zo-u eventaed de Rijkskoleindistributie dab willen tegensprekeni, da.n ware onmid-del- lijk de vraag igerechtigd aan haar: Eilieve, als de to est and is, zooais ge thans voorgeeft, hoe kwaanit gij er dani toe uw voile antdewerfeiDg! to veriepnefl aan de opheffiing der rpmtso entering van alle gasfabriekan, zoodat jedereen tbanb weer ad libitum gas kan gebrniken, terwiji evenmin wordl vernjomejn dat de scheeu- vaart en de industrie zijn) gekoAtwiekl? Is dit een vergissing geweest. waarvooi' de verbruikeii-s van huiisbrandkolen] thaiis het gelag moeten betalen, en, zoo neen, van waar komt d,an ineens die beweerde koioui* schaarsdhte? l>at het daarmedie wel niejt zoo erg ge- steld zal zijn', kan \vcl blijken uit hetgeen wij nog bed en verntamen: Een bekeude scheepvaartfiitoai te itoit- lerdLnn heeft aan de Itijkskoiendisb'i buti4 een pfferte gedaan van 40.000 tons der bes- te Amerikaanscbe Rolen pef maand, docji die is geweigerd, Oxndjal deze firund vroeger nooit kolen geimporteerd heefl. Dat zooiets gebeuide in de 00rtogsj areh, vvtij zullien er nfu maar h,el 'zwijgenj 'to-e« d.oen, maar dat men er med-e voortguuf. nu iedereen elken dag bidt, da toon wsei meer gemdende toestanden zullien teruiR fceeixiiL, het lijkt pns oniverklaarbaar De geweigcrde Amerik|aansche kote.i ko- imen thans toch naar Rotterdam, dooli vor- den overgeladeti n'aarZwitserLatid, Waar m|en ze gaarne hebben wit. Intusschen bij goede lezing van het jong sle communique, zal linen wel zien, dat de schoen ergens antic rs wrifngt. De kwetsbtaiv plek is te vinden inj dan staarL Ind,ertVaad is, het bekend, dat we thans, bij manier van sprekem, „stikken in de tur. pn dat de RijkskolendiistribuUc ons nopen wil om deze enorme hoeveeiheden te ver- bruiken Of er werkelijk kotenschaarsqlite is 01 niet, bui ten de Rijkskolcnidisti ibutje om moet elke vulkadhel van kolen ot anthra- ciet "werkolijk koud blijven. Als, zij niet le- veren wil, dan krljgen wij 00k geen kolen En haar tegenwooi'dige taktiek schijnt Hijn: Eerst de tui'f opsLoken en eerst daarna kolen De schippersstaking en de duurte. fn de i VrLjzinbig-Democraat dringt E. M. d'veenslra aa.i op opheffing van nog ineer crisis-ins loUingen. W.carom d.uurl ii,el zoo lang eer verschil- iende ci-i.sis-j;istellinjgd.i volkomen zijn ge kwideerd t In de nieeste gevallen zal, volgens heln he! eenige aulwooid kunjnen zijn, dat de porlogstoiestand, maar vooti'al de ooi"logjsk- baantjes voor sonunige personam he'tet: zijn dan ze in vredteslijd ooit kuninsn verwach- •tea. Bn de Minister, de heer v. IJsselstei.il. vroeger dire'Ctenr-gentraat van den alj(£,d die van al deze zakri weinig op de hoog- te is, iauj zich door deze onbaatzueJihge de.skunu.jgeu overluigicn van bun onimis- baarheid en ziet geen kanis met zijn ambte- tnaren den boedjel te lieredderten. Geheel op dezelfde lij,n itgt het conflict, dat er bij de biniienischeepvaart is uilge- broken; 00k daar een grool aantal ptrso men, de schippens, dile liet door de. Regee ringsmaatregelen tijdeui's den oorlog zo,o- schillerend hebben gehad als moo it tevo- ren, ten gevolgie van de beurtiievTachtifng (en van de door denj Minister vastgcstelde lea steeds weer verhpogde tarieveu1. Ze kom idjen cfaiu maar rustig wacliten tofcdat huh een vracht wend aangebodem, terwiji ze vroegei" n' aar vracht moesteni uitzieni; voor temgvracht behoefden ze niet to zorgexi de tarieven warsn zoo lioog, dat een. spora- djtscb voorkomende vraclit hun een, ruim bestaan verscliafte. Nog diezer dtagen boorden we van, eoh schippes", die drie, zegge drie, vrachten in een jaai" lead gedaaim en daarvoor inclusipf liggeld een nedrag van bijna dried,uizejnd guldjen bad ontvangeh. Is dat nu zoo veel te veel in deze dure tljden, vraag,t de schipper? Och ween, het is niet zoo,veel te veel maar die schipper had er twintig of dertig jkieizien voor behoorsn te doen. inplaats Ivan drie. Zoo behoeft het niet te verwonderen, dat allies peperduur blijft, in d!e eerste piaats natuurlijk de producten waarb ij de wach "ten eern beiungrijk deel vain de prijzen nit tmaken, als brajnidstoffeni, tiouwniatcrLalen veevoedtar-artikelen en indirect al de ai\ti'- kjeien van dagelijkscli gebruik, waarvaii. die prijzen met deze prijzen samenhangen, Djai dp diuurte 00k aiidera oorzaken heeft, lietiocff niet te wordeni gezegd, maar dat de buitenlandsclie en de bimieidandsche scheepsvrachten daarbij een groote rot spelen, staat ononis too telijk vast. Maai" wat nualen de schippei-s oirt de duurte en om het lijden int de arbeiders- en hurgprgezinnenAls de Minister de vrlje concufipntie wil lierstellen door dc bcunl, bevrachting te vervangen vrachten, staken ze. .-Al door yeililig de.r konuein, daardpof" Lullooze andere menscheni tol werkloosheid, zij staken. Al wordpn daardoor de levens- uiiddelen-, de brandstoffeail-, de bouwhiate- ialen-, grondsloffen,voorzianing, die langj- zamerhand weer in normale bianen bego|n- 'niem te kontan, 00k tavaal ifn «ie war ger stuurd, zij staken. Al wept 00k iedereen lat lipt alleen door iwtan|sieve product.ia mogplijk zal zijn ons volk voor annoede en verdere ,uitpuitting t(U be War en, zij slakem l-jq als er wu onder h-qn zijn, die begrij- pieni dat dit luilekkerlanld van deln ooiqogs- tijd, waartoe de Minister kwaim, omdat 114 voor de distrihutie der goederen moest zor- ,gen em toeni dubbed bevrecsd was voor sta- Icingem, moet wordpn verfatep, en die wil- en varen, welnn, dafn words er op losge- slagen em bet schip met steenon gebombar- eerd!; uit alle dt'elen des lands 'komen daar van dp bericlitem; he«efl de Regeeriin-g daar niets van vernomMn?- Wil die schip per zich oi'ganiseereii en 'niet varen, dan 'j s| dat zijin. z.vak enl hij draagt daar van He gevolgen; hij moet echter een anider de vrij- jhpid laten te varem of te werkeni zooais fiij verkiest. Zouden die schippere daw njiet b\. grijpenE11 zouden zij 00k niet begrijpen, dat, als de Regeering zorgt, dat zij een ge- makkelijk leventjie kauinDn leiden, dit ga,at lea koslte vani hum mecteburgci-s esn dat de Regeering dam 00k desgelijks voor die me- mo,et zorgenV Indieni ze slechts dal begrijpen', is het reed(s genoeg om het onredplijke vam hum etsclidm in te izien. De Regeering moet doen wat im haar ver- inogpn is om oris van de duurte te verlos- en; wij ho pen, dat zij met kalmte eri over- leg, doch dan 00k' met vasfberadienjlieid haar maatregeleii zal niemeni om het vrije verlceer zoo veel mogelijk te lierstellen. D at- lijkt ons nog steeds de eerste voorwaarde." dc Lagier- De exkeizef. De- Sunday Times zegt, dat oMdanks verklaring van Boniar Law in het liuis, dat de gealli-eerden Jinn besluit teni aanzipni vail defi ex-keizer niet gewijzigd hebben en eed sterkle neden is 0111 aan (Le nemen, d,at de bereditinlg niet zal verwe- zienlijki wordeni. Hoe meer de zaak ove|iy wogen woixlt, des te grooter schijnit fie nloeilijkheid te zijn om een reel) thank sa- men te stellcji, welker gezag en onpai")tij- diglieid niet gewraakt zou wpi"deni Het is geen geheiiri, zegt (het blad, dat wij scliier illeen staan in olis aandriugeh op berech- tirig em dat de AmPi-ikaansche iveiUegeji- woordigers ter conferentie het voorstel 011I- jxilitiek en futiel aehttcn. Waarscjiijniijk zullen de gealliperdpni den schljtn redden •door officieel aan Nederland de uitleveqing, van dpn keizer te vragen|scdforlaiul zal even officieel weigereni (em daai'mee zal dt zaak uit zijn. Portugal. Antonio Jose d'Almeida, de nieuwgeko- zen president der repuRljiekt, ifs, behal'vje politcus, een bekwaam geneeshepir. (Hij is pen zeer populair volksredemaar en was tij- tlpns de monarchiie een ofnversc'hrokk'en pros pagandist voor ide j-epublikeinschc ideeent (tn het voorloopig bewind was hij ministei" van Binnenlandsche Zaken en later leider van de gematigd'e republikeinen, Tijdenv Portugal's deePiyming aan- dep. oorlog1 wiasi hij het (hoofd, der regeering, die het expe- d,itiekorps nam" Frankrijk zond1. Het einde der communiseering. Het Hongaarsche Staatsblad publiceert dc eerste rcgeeringsv-erordpi 1 ing over de op{- luetfing van, de ve'rorden'ifng der raden- legeering, betreffende dp communiseering van li-et grondbezit. Alle grondbezitters, of hun er-fgenamien moeten de leiding van, hun 1 andbouwbedrijf weer overm-men en er zorg voor idjragen, )d(at de produclie niet wordt belemmerid. De Europeesche kolencommissie. De eerste bijeenkomst van de Europeesche kolencommissie had Vrijdagmiddag te Parijs piaats onder voorzitterschap van den Fran schen minister Loucheur. Een tiental ver tegenwoordigers van de meeste geallieerde landen woonde de bijeenkomst bii, De verga dering begon met een nauwkeurig onderzoek van de kolenpositie in Europa, zoowel wat betrof de productie als de behoefte der ver bruikers. Besloten werd maatregelen in studie te nemen om de productie der mijnen van Silezie, Teschen en Dombrowa hooger op te voeren, Bela Kun's aftocht en de uitspattingen te Liverpool hebben den philosoof Vautel aan het peinzen georacht over het wezen van bet bolsjewisme, waarbp hp tot de volgende slotsom is gekomen Zeker, die Bela Kun is een idealist, maar - een idealist, die van goede sigaren houdt, hij had er tenminste 50,000 bp zich, toen hjj aangehouden werd aan de Oostenrijksche grens. Bela Kun, de groote kapitalistenhater, bad verder vijf millioen kronen bjj zich voor een republikein is zulk een liefde voor kronen toch eigenlijk onbegrijpelijk. Te Liverpool, andere uitgangen van het bolsjewistisch iderlisme tjjdens een politie- staking dringt een menigle de entrepots binnen en verzwelgt een geweldige hoeveel- heid oude whisky, onder den kreetLeve de broederschap, leve de wereldrepubliek Au fond is dkt de revolutie Aan ons de duiten, de lekkere sigaren en de oude whisky 1 Natuurlijk is er niet de minste reden, dat het altjjd dezelfden zijn, die Havana's rookea en Bourgogne drinken. Iedereen moet zijn beurt kunnen hebben. En daarom zullen we vandaag of morgen misschien 00k het groote feest hebben. Maar laten de bolsjewistische kruisvaarders ons niet met idealisme aan boord komen laten zij rondweg voor de waarheid uitkomen en zeggenWij willen 06k ons deel van de taart. Goed. Alleen vrees ik, dat die taart niet al te precies verdeeld zal worden, Bela Kun kon het uitbouden met zijn vijf millioen kronen en 50.000 sigaren. Maar de simpele kameraad moet zich te- vreden stellen met een beetje whisky met water. En als hjj zjjn roes heeft uitge- slapen, staat hjj voor dezelfde problemen mag hij tevreden zijn als hjj nog het eindje van een van Bela Kun's Havana's vindt Goedgeloovige halzen, steekt den boel in brand, om je leidprs hun sigaren te laten aansteken HONG A RIJE. Ofschoon de zaken in Hongarjje na den val van Bela Kun, door de instelling van burgertijk bewind onder den aartshertog Joseph als regent een vreedzamer en hoop voller toekomst beloofden, is de consolidate nog niet ver gevorderd. Aartshertog Joseph heeft een beroep gedaan op de Entente om zjjn regeering te erkennen en te steunen. Hjj belooft een parlementair bewind te zullen vormen en voo al zal hjj bet bolsje- wisme met wortel en tak uitroeien. De minister-president Friedrich heeft over de verdelging van het communisms in Hongarjje meegedeeld dat de voornaamste beulen van Bela Kun en Szanmely zjjn opgepakt en veilig achter slot zitten, in afwachting van hun berechting. De communistische maatregelen als de overneming van grondbezit in openbaren eigendom, het commmiseeren van woonbui- zen, zjjn herroepen.' De eigenaars kregen hun eigendom terug. In Boedapest organiseeren studenten klop- jacbten op vroegere comm mistische amb- tenaren, die afgeranseld worden. De Hon gaarsche regeering beloofde verzoenend op te treden en geen wraak te zullen nemen, maar aan den anderen kant zitten de ge- vangenissen vol met communisten en een voorbeeldige bestraffing zal niet achterwege blbven. De aanwezighmd van de Roemeemche trcepen, heeft in Hongarjje spontaan het nationalistische gevoeien daen herleven. Men schjjnt voorloopig de binnenlandsche gpschillen te laten rusten om op middelen te zinnen de Roemenie-s weer het land uit te werken. Volgens een bericht uit Wee- nen hebben de Roemeensche troepen Bce- dapest ontruimd onder pressie der Entente, welk bericht zeer waarschjjnlijk is, daar de geallieerden geen beter middel zouden kunnen bedenken om de Hongaren aan zich te verplichten. Voorts wil de Entente de Hongaren weer aan een eigennationaalleger- tje helpen, waarocder 00k de Szegediner troe pen, waaruit op te maken is dat dit leger een contra-remlutionnair karakter zal dragen Maar voorloopig ontkent de Boedapester regeering dat zjj Daar de monarchic zou streven. Aartshertog Joseph is niet de toekomstigekoning, maar bljjft rjjksbestuur- der todat de Nationale Vergadering over ben staatsvorm zal hebben besliat. Da omliggende staa'jes, voornameljjk Duitscb-Oostenrjjk en Tsjecbo-Slowabjje, zien met eenige zdvgr de pdlit eke ontwik- keling in Hongarpe in reactionnaire richting. Zoowel de Tsjecbische als de Duitsch- Boheemscbe pers uit sterk wantrouwen jegens de Hongaarsche gebeurtenisssn. Men is bovreesd vo^r het overslaan van de monarchistische beweging. Een blad te Praag zagt, dat Joseph uit bet huis Habs- burg met evenveel recht als Puitscbe legeraanvoerders voor een Eutente-iechtnank behoort te worden gebracht, daar hij in Augustus 1914 de 9e divisie de Sernsche stad Schabatz heeft laten plunderen. De troepen van aartshertog Joseph waren in Servie zoo berucbt, dat de burger- bevolking bjj hun naderiDg op de vlucht sloeg. Fransche bladen zpn voorzichtig in hun oordeelvellint? over bet huidig bewind in Hongarjje. Zjj wjjzen erop, dat aartshertog Josepii zjjn monarehale voorrechten pi jjsgaf toen de revolutie uitbrak en zelfs een republikeinsche houding aannam, maar deze heeft niemani gefopt. Als militair leider had hij altjjd de boogste commando's in den oorlog. V er waeht wordt dat de Entente de nieuwe regeering eerst aau het werk wil zien en haar niet officieel zullen erkennen vooriat zp door de meerderheid des volks gesteund wordt. vernieuwen en herstellen van brug-dekken, be veiligiftgswerken en boordvoorzieningen en het leveren van wrijfhouten, behoorende tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen en de Rijkswaterleidingeh bewesten en beoosten van dat kanaal. Raming f 17300. Inschrijvers de heeren: J. de Bree voor f 17,600; J. van 't Hof te Hoek voor f 17,400; J. B. ten Siepe voor f 17,196; G. J. Balkenstein voor 16,800; A. Kaan voor 16,400; G. A. van der Straaten voor 15,900; J. Pare'l te Sliedrecht voor f 15,888. De inschrijvers bij wier naam geen woonplaats is vermeld wonen te Ter Neuzen. De aannemers werden herinherd aan de voor waarden van het nieuwe reglement op de aan bestedingen. Raadszitting te Sas van Gent. TER NEUZEN, 13 Aug. 1919. Het weerberichl van hot meteorologisch instituut te De Bikft van iieieni luidti als volgt Hoogste barometenstand768.3 Skilly. Laagste barometiMtand757.1 Skagen. Verwachting tot dehi |aVoii|d van 11 Aug. Zwakke tol matige ziuidwesteiijke lot noord- westelijke wind, toeiienicnde bewolking met jeans op regenj of onweer, koeler. Geen reden tot onrust. Uit Nederlandsche diplomatieke kringen gewerd ons de mededeeling, dat er in yerband met de onderhandelingen te Parijs geen onge rustheid behoeft te bestaan, daar onze Regee ring vasthoudt aan het bij de besprekingen van den Raad van Vier ingenomen standpunt en de op 4 Juni 1.1. cloor dien Raad genomen beslissing. Ongeval. Gistermorgen geleide een 15jarig knechtje van den stroohandelaar Bareman een paard, en kwam daarbij te vallen, waardoor het paard met een der achterpooten hem tegen het hoofd sloeg, en de jongen ernstig aan het hoofd gekwetst werd. Per auto werd hij naar de ouderlijke woning gebracht. De actie der schippers. Jl. Maandag is schipper d'H., met een lading op weg naar Hansweert, door een aan tal schippers die hem met een roeiboot op de Wester-Schelde hadden opgewacht, bewogen om naar de haven van Ter Neuzen terug te keeren. Diefstal tros. De gemeente politie alhier arresteerde een der opvarenden van een kast, die zich schul- dig had geriiaakt aan diefstal van een tros van een ander schip. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld Aanbesteding Aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Hiddelburg werd heden aanbesteed: het Een springende fietsband belette ons giste ren Sas van Gent tijdig te bereiken voor het bijwonen der aangekondigde raadszitting. Naar we later vernamen was er niets mee verzuimd, daar cfe vergadering wegens on voltalligheid niet kon doorgaan. HEX ANNEXIONISME Een Interview met den Burgemeester van Sas van Gent. Naar wij vememen, had de Rotterdamsche journalist A. Kellenaers (die in 1916 voor het district Weert de tegencandidaat was van het befaamde Kamerlid Mr. Dr. v. Groenendael) verleden Maandag op eene doorreis naar Gent een interview met den heer Hoefnagels, bur gemeester der gemeente Sas van Gent. In dit onderhoud deed de burgemeester den journalist nogmaals de uiulrukkelijke verkla ring, dat geheel Sas van Gent Cr Tej- Neuzen en Axel, in een woord alle gemeenten in Z. Vlaanderen Nederlandsch zijn en Nederlandsc'h blijven willen. De burgemeester zeide deze schoone woor den: „Moesten wij Belgen worden, wij zouden met onze nobelste burgers vertrekken en een nieuw Sas van Gent oprichten al moest het zijn op een heideplek in Drenthe of de Peel!" Dan gewaagde de burgemeester van het vele goede, dat Sas van Gent en Zeeuwsch Vlaanderen voor de Belgen deden. „In de eerste dagen der vlucht hadden wij hier 39.000 vluchtelingen. Maar dit verzeker ik u: Mocht een hunner hier terugkomen met een schild waarop stond: „Sas van Gent aan Belgie" hij zou ondervinden dat de verach- tihg der Zeeuwsch Vlamingen even groot is, als hunne mehschlievendheid" Ten slotte vroeg de heer Kellenaers aan den burgemeester, hem met ciifers aan te toonen, dat onder Nederlandsch bestuur Sas van Gent vooruitging. De burgemeester ontbood toen zijnen secre taris die aan de hand der officieele verslagen bewees, dat de laatste 20 jaren de industrie enorm vooruitging en dat het dus nog zoo slecht leven niet was onder het regiem van Nederland en Oranje. Met een hartelijkeh handdruk nam de jour nalist afscheid van de Sas van Gentsche auto riteite'n en vervolgde zijneh weg in de richting van Gent. Het verkeer aan de grens. De commandant der stelling van de mon den der Maas en der Schelde heeft een besluit uitgevaardigd, waarbij wijziging wordt ge bracht in zijne verordening van 6 October 1918, regelende het verkeer in zijn gezags gebied, den toegang tot en het verlaten van dat gebied over de rijksgrens met betrekking tot vreemdelingen, alsmede nopens den toe gang tot en verkeer in het al g em een in de 100 Meter Rijksgrensstrook. Bij dit besiuit werden de artikels 3, 4, 5 en 6 van genoemde verordening ingetrokken. Art. 3 luidt: De toegang tot, alsmede het verkeer binnen eenig gedeelte der 100 Meter Rijksgrensstrook is voor een ieder verboden, tenzij men voorzien is van een daartoe strek kend bewijs, van door den commandant in Zeeland vastgesteld model, afgegeven door het hoofd van eene der navolgende gemeenten: Clinge, St. Jansteen, Koewacht, Overslag, Zuiddorpe, Sas van Gent, Philippine, St. Kruis, Eede, Sluis, Retranchement. Art. 4 luidt: Een ieder, aan wien een bewijs als bedoeld in artikel 3 is uitgereikf, is ver plicht, zoolang hij in de 100 Meter Rijks grensstrook van het in hoofde dezes genoemde gebied verkeert,dit bewijs steeds bij zich te dragen en op eerste aanvraag te vertoonen aan een der ambtenaren, belast met uitvoe- ring der verordening. Art. 5 luidt: Het is aan ieder verboden zich met behulp van een aan een ander uit- gereikt bewijs als bedoeld in artikel 3, voor dien ander uit te geven. Art. 6 luidt: Het bepaalde in art. 3 is niet van toepassing op: te openbareambtenaren in de uitoefening hunner bediening; 2e vreem delingen, zoolang de uitvoering ^an eenige bepali'ng vm het Vreemdelingenreglement, dan wel van eenige bepaling dezer verorde ning fun. verkeer in de 100 Meter-Rijksgrens strook noodzakelijk maakt: In art. 9 der verordening, bepalende dat vreemdelingen om in het gezagsgebied van den commandant van Zeeland te vertoeven, zich tot het hoofd van een grensgemeente moe ten wenden, worden deze gemeenten in piaats van dat zoo als tot nu toe naar art. 3 wordt verwezen met name genoemd, daar art. 3 ver- vallen is, het zijn de hierboven (zie art. 3) genoemde plaatsen. Aan art 13 luidende: Aan een vreemdeling mag de toegang tot het bedoelde gezagsgebied over de Rijksgrens van Zeeuwsch-Vlaanderen niet worden geweigerd. indien deze weigering voor hem-lijfgevaar of vrijheidst-» neming ter, gevolge zou kuhnen hebben, zulks ter beoor deeling van het hoofd del gemeente, waar dfe rijksgrens wordt overschredenwordt toege voegd: onder den toegang bedoeld in art. 13 moet worden verstaan toegang tot de betrok ken grensgemeente De vreemdeling is aldus gehouden de gemeente niet te verlaten, tenzij over de Riiksgrens tot dat nader over hem is beslist. Ten slotte wordt in art. 14. hetwelk regelt d° mogeliikheid om passen tot grensuitreiking uit te reiken aan vreemdelingen die ten be- hoeve van hunne beroepsbezigheden of kost winning veelvuldig de grens moeten overschrij 6en, wordt nog gewiizigd. dat .deze nassen zullen worden viitgereikt door den commandant belast met den gren.sdienst in West- resp. Oost Zeeuwsch Vlaanderen SLLTISKIL. Tot onderwijzeres aan de o.1. school te Kruisdijk, gemeente Groede is benoemd mej. P. Risseeuw, alhier, SAS VAN GENT. Onder de bijvoegsels der Staatscourant van 11 Aug. komen voor de statuten der R. K. Cooperatieve Verbruiksvereeniging „de Vol- harding" te Sas van Gent. Oprichters der vereen. zijn de heeren: A. Vervaet; C. L. Acda, J. Vereecken, C. E Ronschaert, J. B. Goossens, alien wonende te Sas van Gent ZUIDDORPE. Op Donderdag 7 Aug. vierde Zuiddorpe een zeldzaam jubile. De heer en mevrouw Lijppens Otten vierden toen hun 25jarig ambtsjubileum als onderwijzer en onderwijzeres aan de o 1. school alhier. De jubilarissen werden des morgens door de schooljeugd, de feestcommis- sie en den gemeenteraad aan hun woning af- gehaald, waar een welkomslied werd gezongen en de jubilarissen werden toegesproken door de voorzitteres van het damescomite, mej. Cel. Puylaert. Te 9 uur werd een H. Mis uit dank- baarheid opgedragen, waarna ten gemeente- huize door den heer burgemeester, A. C. van Waes, eere-voorzitter van de feestcommissie namens den gemeenteraad en den secre- taris een prachtig schoorsteengarnituur werd aangeboden als blijk van waardeering voor de uitstekende wijze waarop zij steeds hun taak vervulc! hadden. De heer P. Verhoeven, wethouder en voor- zitter van verschillai^* vereenigingen op Katholiek sociaal gebi^WB^icht de heer J. A. Lijppens als een der T^Witers en ijverig secretaris dier vereenigingen en bood hem als blijk van hooge waardeering een fauteuil aan. Voor het raadhuis werd door het talrijk aan- wezig publiek en de schooljeugd een tweede feestlied gezongen. Door het versierde en met vlaggen getooide dorp ging het nu naar de school. Een der lokalen was in een feestzaal hersch'apen, het hoofd der school bood namens het personeel een reproductie aan van een krijtteekening van Mesdag, als blijk van vriendschap en hooge waardeering van hun werk. De jongejuffrouw C. Lammens, bood namens de schoolgaande kinderen twee zilve- ren couverts aan, alsmede een gouden vaas gevuld met rozen. Namens de oud-leerlingen bood de heer Pr. Apers als voorzitter van het heeren-comite een eiken boekenkast aan. De heer Lijppens dankte alien, 00k namens zijn echtgenoote, voor alles, wat zij gedaan hadden om dezen dag voor hen tot een onvergetelijke te maken. Na een wandeling door de versierde schooljokalen, waar de schooljeutrd onthaald werd, werden de jubilarissen naar hun wonihg teruggeleid. In den stoet liep 00k de heer Ch. van der Bil't, lid der 2e Kamer en oud-studie- genoot en vriend van den heer Lijppens. Een gezellig souper ten huize van de jubil larissen vereenigde tot laat in den avond ge meenteraad, feestcommissie, onderwijzend per soneel en familie. De Min. van Landbouw heeft bepaald, dat de hengsten, die krachtens de bepalingen van de Paardenwet 1918 (Stbl. 419) zjjn goedgekeurd, voorzien zullen worden van een brandmerk, dat indien de goedkeuring 5s gesebied door eene Rijkcommissie, zal bestaan uit de letter N, aan te brengen op den linkervoorhoef den kroonrand. I1/, centimeter onder Thans hebben Ged. Slaten van Zeeland evenwel dit laatste besluit niet goedgekeurd, zoodat de kermis toch niet mag gehouden worden. Een ingezetene van Wierden kocbt op de markt te Vriezenveen een koe, die al- daar, voor ze werd weggeleii een kalf ter weield bracht. De koe werd naar Wierden gebracht, het kalf bleef in Vriezenveen. Toen de nieuwe eigenaar den volgenden dag in de wei kwam, om de koe te melken, was het dier verdwenen. Later bleek, dat het beest reeds des morgens 5 uur in Vriezenveen op de markt was om haar kalf te zoeken. Zaterdagmiddag omstreeks halfzeven is een der zwemmers bij de gemengde baden aan het strand te Scheveningen plo'seling doodgebleven. Hij stond bij een groep, die zich liet ^fotografeeren iu zee, wa;rbij hjj ploDehng'in elkaar zakte. Hjj werd door de omstanders onmiddelljjk naar den wal gebracht, waar de levensgeesten reeds ge- weken bleken te zjjn, De man is een onderwijzer, afkomstig van Rotterdam. Te Enschede werd des avonds tegen elf uur door de politie iemand aangehouden, die op een rjjwiel, zonder licht reed, Toen de man was afgestapt, werd hij op vermoe- den een valschen naam te hebben opgege ven, naar het politie-bureau geleid. Daar bleek het vermoeden juist en kwam men er acbter met een Duitscher te doen te hebben, wiens papieren niet precies in orde waren Terwpl men met den man bezig was, werd aangifte gedaan, dat voor een cafe in de Stadsgravenstraat een rjjwiel ontvreemd wan Men bekeek het karretje eens, waarop de Duitscher gereden had en dit bleek het vermiste. Tegen den man werd toen pro - ces-verbaal opgemaakt wegens rgwieldief-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 2