Donderdag 14 Augustus 1919. 59e Jaargang. Alge^een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen 1 De Belgen en Wij. siHSEliLSWfl. INGEZONDEN. IJ X ,"n< COLRAWT. (Vervolg 26.) Met den vierjarigen Philips, die onder voogdjj van zijnen vader' Maximiliaan de regeering aanvaardde, ging het gezag over deze landen uit het Bourgondische in het Oostenrgksche (Habsburgsche) huis over. De Vlamingen, die Maria's kinderen in hanne macht hadden, toonden zich weder oproerig en eigenmachtig als naar gewoonte. Door Lodewijk XI opgeruid, weigerden zij Maximiliaan de uitsluitende voogdg over zjjne kinderen en voegden hem eeuen raad toe, samengesteld uit Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik, Wolfert van Borsele, heer van Vere, Philips van Bourgondie, heer van Beveren, en Philips van Cleve, zoon van Adolf, heer van Ravesteic. De Fransche koning maakte van zijne zjjde groot vertooQ met eenegeduchtekrijgsmacht. Ware hjj ridderlrjk ten strijde getogen, dan had hg Maximiliaan, die over geen aau- zienlijk leger beschikte, groote afbreuk kunnen doen. Lodewijk bleef echter zijn jammerlgk stelsel van verraad en kuiperg getrouw en wist langs dezen weg eenige plaatsen te bemachtigen. Bij den vrede van Atrecht moest Maximiliaan zjjne toe- stemming geven tot eene echtverbintenis tusschen zgne doehter Margareta en den dauphin, waarbjj Bourgondie en Artois als huwelijksgif't zouden strekken. De kleine vorstin werd naar Frankrijk gevoerd en met .prins Karel ondertrouwdmaar van het huwelijk kwam niets. De tweespalt in Holland, de opstand der Stichtenaars, die, door de Hoekschen onder- steund, hunnen bisschop David van Bour gondie verdreven hadden, en de verwarring in het bisdom Luik, waar Willem van Aremberg, graaf de la Marck, bggenaamd het Wilde Zwijn der Ardennen, zich tot voogd had opgeworpen, verhinderden Maxi miliaan, zijae voile kracht tegen de Vla mingen aau te wenden, ten einde hen te noodzaken, hem zijnen zoon in handen te leveren. Nadat echter de stadhouder van Holland, Joost de LalaiDg, Hoorn stormenderhand op ue Hoekschen veroverd, en Maximiliaan zelf de rust in Utrecht en Luik hersteld had, kon de aartshertog er aan denken, een einde te maken aan den tegenstand, weiken de Vlamingen hem bleven bieden. In het najaar van 1484 verzamelde Maxi miliaan te Mechelen een leger, dat den oorlog op Vlaamschen boiem zou overbrengen. Den 26»ten November 1484 won hg door list Dendermonde en in Januari 1485 door verraad Oudenaarde, waarna bg zijne benden naar de landen van Waas en Cadzahd zond, waaruit Gent en Brugge eeu groot deel van hun proviand ontvingen. Op hunne beurt togen de Vlamingen naar Brabant en Henegouwen, om daar buit te vergaderen, terwgl uit de haven vaD Sluis van tijd tot tjjd vrgbuiters voeren, die op de oevers van de flont. en andere stroomen landden en vooral op Walcheren, Zuid-Beveland en den Brabantschen wal menigen plundertocht volWachten. Eene poging van Jaeob van Ghistelles, om een der kasteelen van Sluis te verrassen, mislukte, maar St. Anna ter Muiden, Heist en Knocke werden geplunderd. In het midden en zuiden van Vlaanderen behaalde de parcjj van den aartshertog ver- schillende voordeelen. De bezetting van Oudenaarde versloeg de Gentenaars bg Pe- teghem, eene krggsbende onder Jan de Ligny verwoestte Gerardsbergen en graaf Engel- bert van Nassau maakte zich meester van Ninove. Deze nederlagen hadden ten ge- volge, dat de Gentenaars afgevaardigden naar het Fransche hof zonden met het verzoek, hen in hunnen strgd tegen Maxi miliaan bg te springen. Weinige dagen daarna trok eene voorhoede van 800 Fransche ruiters onder Philippe de Crevecoeur naar Gent. Het land leed verschrikkelijk onder die voortdurende krggsbedrgven. Terwgl Maxi- miliaans soldeniers in Vlaanderen kasteelen en kerken verwoestten, plunderden de Vla mingen in Zeelaud het toenmaals nog onbemuurde Vlissingen. Den 16den Mei 1485, den eersten Pinksterdag, rseiden die van Sluis in booten zonder masten of zeilen, opdat hunne komst van verre niet gezien zou worden, naar Walcheren, drongen Vlissingen onder de hoogmis binnen, sloegen den sehout Wouter van Domburg in de sacristie dood en plunderden de stad. Zij haalden de veeren uit de bedden, vulden de tijken weder met kleinooden en het beste dat zij konden grijpen, en voerden eenigen van de rgkste inwoners gevankeigk mede. Kort daarna werd Vlissingen, om dergelijke ongelukken voortaan tie voorkomen, met wallen en vesten versterkt. Inmiddels was Maximiliaan voor Gent gerukt, dat zich wel dapper verdedigde, maar niet dan ten koste van vele levens, daar iedere uitval, door de stedelingen ondernomen, met verlies werd afgeslagen. lnzonderheid kwam de uitval van den 24sten Mei der burgerg zoo duur te staan, dat zg het niet meer waagde de poorten uit te trekken. Niettemin brak Maximiliaan het beleg bij de nadering der Franschen op. Deze vreemde krggers leefdea een ter zoo baldadig, dat de Gentenaars spoedig tot het inzicht kwamen, dat hunne aanwezigheid Vlaanderen meer schaadde dan baatte. De partg van den aartshertog maakte van deze gewijzigde stemming der burgers terstond gebruik. Door tusschenkomst van Engel- bert van Nassau deed Brugge de terste schrede, om tot eene verzoening te geraken. Zoodra Maximiliaan hiervan bericht ont- ving, verscheen hg in het Zwin Sluis opende hem de poorten, en hij oegai zich zonder verwgl naar Brugge, waar zgn in- tocht met groote praal gesefcietide (21 Jam 1485). Weldra volgde Gent het vooroeeld van Brugge, en de Staten van Vlaanderen zonden hierop afgevaardigden naar Brugge, om de vredesvoorwaarden vast te stellen. Zg erkenden Maximiliaan als voogd van den minderjarigen graul Phibps en zouden hem zgne oorlogskosten vergoeden. Maxi miliaan schonk den opstandelingen ver- giffeDis, met uitzondering van zgne voor- Daamste tegenstanders. Den 6den Juli verliet Maximiliaan Brugge, om zich naar Gent te begeveD. De heer van Ravestein ging hem te gemoet en bracht hem zgnen zoon te Mariakerke. De aartshertog trok Gent binnen, gevolgd door een leger van 5000 man onder bevel vaD Maarten de Zwarte, een vermaard krggsoverste (volgens somimgen uit Maas tricht afkomstig, volgens Boxhorn een ge- boren Zeeuw nit Arnemuiden). Dit was in strgd met de belofte, dat hg slechts met 600 krijgslieden komen zou. Deze woord- breuk en de onbeschoftheid der soldenieren deden de vertoornde burgers opnieuw naar de wapenen grijpen. Eene botsing werd echter voorkomen en den 22sten Juli 1485 ontving Maxi miliaan de betuigingen van gehoorzaamheid der schepenen. Zoodra de rust in Vlaanderen hersteld was, besloot Maximiliaan zich naar Duitsch- land te begeven, ten einde zich de eifenis des keizerrijks te verzekeren. Gedurende zgne afwezigheid zouden Engelbert van Nassau en Philips van Cleve zgne landen besturen. Het liep echter tot het einde des jaars, voor hij de Nederlanden kon verlaten. Den 16den Februari 1486 werd hg op den rjjksdag te Frankfort tot Roomsch- Koning verkozen en den 9den April te Aken gekroond. Door zijnen grijzen vader vergezeld, keerde Maximiliaan naar de Nederlanden terug, wear de steden, we4ke hg bezocht, met eikander wedgverden, om hem op het schitterendst te qntvangen. Vooral Dordrecht en Mechelen bewezen hem groote eer. Daarop maakte de Roomsch- Koning zich gereed, om Frankrgk te tuchtigen wegens de hulp, welke het den Vlamingen bg hunnen jongsten opstand verleend had. Met koning Hendrik VII van Engeland en de hertogen van Orleans en Bretagne in verbond getreden, begon hg de vijandelijkheden, met Therouanne, Mortaigne en Honnecourt te bemachtigen. Hiermede eindigde echter zijn geluk in dezen strgd. Gebrek aan de noodige fondsen dwong hem, een deel van zgn leger af te danken. Therouanne ging weder verloren en kort daarna leden zgne troepen bij Bdthune de nederlaag. (Wordt vervolg-d). Nederlafid en Belgie. De Belgische loodsen te Vlissingen. Ook actie van dien kant: De Algemeene Bond van het Belgjsch Loock- wezen te Vlissingen heeft naar uit Brussel aan de Maasbode'wordt gemeld, het volgende telegram aan de Belgische afgevaardigden te Parijs gezonden: I „De Algemeene Bond van Agenten bij het I Loodswezen, zetel te Vlissingen, hoopt, dat door uw kranig optreden verkregen worde al- j geheele souvereiniteit over de Schelde en vaart van Ter Neuzen, onmisbaar voor de ontwikke j ling van het vaderland en den bloei van Ant werpen". Dat is dus zegt de Midd. Crt. (en wij zeggen met instemming na) een verklaring van de mannen ter plaatse van wie men in Parijs natuurlijk zal denken, dat zij dan toeh wel weten hoe het met de zaak gesteld is. Welnu, wij willen hun alle gelegenheid geven ook in deze omgeving dat nader toe te lichten. Wij stellen de kolommen van ons blad voor hen open om waar te maken: dat een algeheele souvereiniteit over de Wester Schelde en over het kanaal van Ter Neuzen onmisbaar is voor de ontwikkeling van Belgie en den bloei van Antwerpen. Alleen zullen wij nu reeds dadelijk van onzen kant kort uiteenzetten waarom wij die be- wering onjuist en misleidend vinden. Dan kunnen zij tegelijk met die uitenzetting van hun meening, aantoonen wat er onjuist is in onze beweringen, Wij beweren, aldus de M. Crt dat de. be- staande regeling van de scheepvaart op de W. Schelde, (gegrond op het tractaat van 1839 en uitgewerkt in de overeenkomst van 1842), van toen af, en zeker sedert den afkoop van den Scheldetol in 1863, tot aan de onderwer ping van Belgie door de Duitschers in 1914, geen belemmering voor de ontwikkeling van de handelsvaart van Belgie heeft opgeleverd. en dat het volkomen onwaar is, dat voor die ontwikkeling de Belgische souvereiniteit over de Schelde en over het kanaal van Ter Neuzen „onmisbaar" ia Wij beweren, dat de handelsvaart over deze rrvier naar Antwerpen en Gent volkomen vrij was, en dat een Belgische souvereiniteit over die rivier mets meer aan die vrijheid zou kunnen toevoegen Wij tarten de Belgische loodsen in Vlissin gen om ook maar een feit te noemen waar- uoor, tengevolge der bestaande regeling een handelsschip met naar Antwerpen of Gent voer. Voor de vredesjaien is er niets van dien aard te noemen, en toen de groote oorlog kwam, waarin ook Belgie gesleept werd, is weldoor ons, ter wille van onze eigen veilig- heid de vredesbebakening vervangen door een oorlogsbetonning, alleen aan Nederlancische beambten bekend, zoodat de Belgische loodsen geen dienst meer konden doen, - maar is toch de vaart op Antwerpen en Gent voortdurend geopend gebleven. D< Belgische loodsen we ten even goed als "ij dat in Augustus en September '14 geregeld handelsschepen naar en van Antwerpen over de W. Schelde voeren. Dat de Duitschers daarna er niet hetzelfde gebruik van maakten, lag louter aan de heer- schappij der Entente op zee, en niet aan de regeling op de Schfelde. Een ding is waar: wanneer Nederland in oorlog' 'mocht komen, dan kan het de heele scheepvaart op de Schelde afsluiten. Het zal echter van de omstandigheden afhangen of het dat doen zal. Maar behalve dat: gUldt dat niet voor ieder achterland Geldt dat ook niet voor Duitsch- land, ten opzichte van de uitwegen die langs de groote rivieren door ons land loopen En denkt iemand er aan daarom Duitsche souve reiniteit over die fivieren te vragen? Nog sterker: geldt dat ook niet voor de scheepvaart op de Schelde voorzoover die ook op Fransch gebied bevaarbaar is, voor 't geval Belgie in oorlog komt? Geldt dan niet voor alle aehter- gelegen staten aan een rivier: aan de Elbe, aan de Donau, aan de'Congo, aan de Plata- rivier, enzoovoorts, zoodra een voor gelegen staat in oorlog komt? Nergens ter wereld l'.eeft men alleen voor dit eene mogelijke geval een volkomen souve reiniteit van de achtergelegen staten over de heele stroom geeischt. En nu we die andere voorbeelden noemen, zij nog dit gezegd: Nergens ter wereld bij dergelijke rivieren, die door meer dan een land stroomen, heeft men een scheepvaart-regelihg, zoo gunstig voor het achter gelegen land, als op de W.- Schelde het geval is voor Belgie. Nergens als op de Schelde heeft men een gemeenschappelijke commissie voor de beba- kening en het onderhoud van het vaarwater. Nergens zijn de bepalingen zoo gunstig voor de visscherij op de rivier door onderdanen van het achter gelegen land, ook al wonen zij niet aan de oevers der W.-Schelde. Nergens heerscht zoo'n volkomen gelijkheid ten op zichte van het kaodfmrat&Sfr i» i w Diezelfde Belgische loodsen in Vlissingen, die nu in Parijs de Belgische souvereiniteit over de W.-Schelde als onmisbaar vorderen, bewijzen door hun aanwezigheid in Vlissingen. dat er te hunnen opzichte bepalingen gelden die men elders niet vindt. We zullen met alle verdragen nagaan betreffende de andere bo- vengenoemde rivieren, maar wie dat werk doen wil, zal, dit verzekeren we, tevergeefs zoeker. naar een bepaling die dezelfde vrijgevigheid heeft als art. 1 van het tweede reglement van 1842 luidend: Het zal ter keuze staan van elk schip, hetwelk zich van uit voile zee naar Bel gie of van Belgie naar voile zee langs de Schelde of het kanaal van Ter Neuzen begeeft, om een Nederlandschen of Bel- gischen loods te nemen, en dientengevolge zal het aan beide landen vrij staan om langs den geheelen loop der Schelde en aan haren mond de loodsdiensten te ves- tigen die voor het verschaffen der loodsen noodzakelijk zullen worden geoordeeld". Kn bovendien is er nog speciaal recht voor vestiging van een Belgische loodsenadmini stratie te Vlissingen. Durven de Belgische loodsen te Vlissingen volhouden dat een Belgische souvereiniteit op de W.-Schelde hun meer rechten ten opzichte van hun dienst zou geven, dan zij nu al hebben Laten zij het op papier zetten en ons zen- den. We zullen het dadelijk opnemen. En dan ten slotte nog iets, waarover wij in Nederland misschien anders denken dan de Belgen, maar dat ons toch van het hart moet. Loodsen zijn staatsambtenaren. En nu zou- deh wij in Nederland het zeer ongewenscht en zeer ontactvol vinden, wanneer een groep Nederlandsche ambtenaren, in het buitenland gevestigd, zich openlijk mengen in een inter- nationaal geschil ten nadeele van het land waar zij gevestigd waren, Wat zouden de Belgen wel zeggen, wanneer de Nederland sche consuls in Belgie een telegram naar Den Haag zohdeii en in de pers nubliceerden, waarin zij er op aandrongen om biiv. de Maas op Belgisch gebied onder Nederlandsche sou vereiniteit te brengen teneinde de wateraf- tapping te kunnen regelen naar ons believen? We gelooven, dat er al heel gauw van de Bel gische overheid een waarschuwing aan die ambtenaren zou komen om hun tot rust te manen, wilden ,ze geen aanleiding geven tot ongewenschte wrijving. Er staat in het loodsreglement van 1842 een voorschrift, volgens hetwelk de loodsen van beide natien: ,,alle aanleiding tot botsing en alle reden tot wederziidsche klachten zorg- vuldig behooren te vermijden." Maar laten dan de Belgische loodsen in Vlissingen zoo tactvol ziin, om niet te^gaan ageeren on een wiize die voor hun Mederlahdsche omgeving niet anders dan zeer hinderlijk moet zijn De algeheele onthouding der Belgische loodsen bij het Naerebout-feest. dat dan toch in hoofdzaak een loods-feest was, leek velen kenmerkend voor de heerscheude stemming. Het is te wenschen, dat de Belgische loodsen verder alles zullen vermijden wat die stem ming slechter kan maken. Blijkens een N. T. A.-bericht uit Parijs is de Nedierlandsche-Belgisdhe commissie voor He lierzieninlg der verdragen; van 1839 Zaterdagmlddag om vijf uur bijeengekoinem. Orts, de secrebaris-generaa! van'- het minis-' terie van buitenlanidsche zakevn en eerstege- delegeerde van "'Belgie beeindigde zijn ni;t) eenzettimg van polftioke argumelhten voor' het Relgisclr" stand print. i lb de Matin bespreekf majoor Civrie^i Je belangen van Frajikrijk met be trekking LoL de herziening der verdragen vail 1839. Dp sciirijver bescjiouwt de Fransche miili- laire waarborgen op den Rijn als- te Zijn tVan tijdelijken aard, -daar njismapd weet Le zeggen hoe het Europeescih eveniwicjit ov^r viji'tien jaar zal zijm. Daarom is hij van meening dpi Frankrijk geen enkeie gelegenheid miag latca voorbij1- gaan om deze waarborgjen te .verslerken. pn een dergelijke gelegenheid wordt aahge- bod(en in de herzierupig van de verdragen. van. 1839. Het Znideni van Limburg, opge- eischt door de Belgen, zou, volgens den majoor, in de handen der Nederlanders al- tijd een zijdeur zijn tusschen Germanic en Gallie, die open1 staat voor een inval. Ten (einde te bewijzen, dat de Nederlanders niet ini staat zijn deze dieur te sluilen, neemt t'ivrieux natuurlijk zijn toevluc.hl tot de eeuwige legende van het doorlrekken van bet Duilsqhe leger in November 1918, naar het beette met oorlogsmatTiaal en een ontt;- zagTijken buit. 'Liimburg moet een der ver- dedigingtSi-bolwerken van het Westch wor den. De schrijver is wel zoo vriendelijk nog een bijkoimend argument voor de annexatip aan le voeren, namelijk dat door dezen nieuwem waarborg Frankrijk in staat zou zijn aanimerkelijke verminidelringen in eehi- ge zijner militaire lasten aan te brengen pf die op voordeelige wijze te verandereu. Onze Parijsche beriichtgever seint ons, dat Zaterdag de Belgische afgevaardigde Oil's zijn politiek expose betreffeinde de Belgjl- sche desiderata omtrent de revisie van tie verdragen van 1839 heeft beeindigd. De Nederlandsche delegatie zal nu haai antwoord voorbereiden, terwijl de commissie van Veertien opnieuw den 20eai Augustus zal bijeenkoinen. De „Echo de Paris" publieeert een tele gram uit -Brussel, waarin gezegd word 1, dat men in goedimgedichte krjjngen als zijn meening nilspreekt, dat de loop van zaken le Parijs een gunstige wendiing schijnt' te, nemen. De correspondent van de N. R. Crt. te Parijs seint In het Belgische communique van Zaterdag, omtrent de vergadering van de commissie tot herziening van de tractateh van 1839, wordt medegedeeld, dat de uiteenzetting van Bel gische zijde gegeven van de politieke bepji lingen van de tract at en en -huh gevolgeh op de militaire verdediging van BeRie, nog aan gevuld zal worden ten opzichte van kwesties van militairen aard door kolonel Galet van het Belgische leger. Kolonel Galet zal deze aan vulling geven voor land en zeeoffieieren van de andere vertegehwoordigde mogendheden, die daartoe in sub-comite bij een zullen komen. - In goed ingelichte kringen is men van oor deel, dat de Nederlandsch Belgische onder- handelingen een bevredigend verloop schijnen te nemen. De correspondent van de N. R. Crt. te Pargs seint De Belgische delega'ie, die hier voor de commissie tot herziening van de tractaten van 1839 haar opvattingen uiteenzet, moet zich houden aan de grenzen. die er aan- gegeven zgn door de vredesconferentie in haar besluit van 4 Juni, waarin gezegd is, dat er bg de onderhandelingen van Neder land en Belgie geen sprake kan zgn van gebiedsafstand, noch van internationale ser- vituten en dat de kwestie van de water wegen tusschen Nederland en Belgie af- zonderlijk behandeld moet worden. De Belgische afvaardiging heeft verklaard over- tuigd te zgn, dat zg in haar conclusies deze grenzen niet te buiten is gegaan. De conclusies, die zij thans voorstelt, komen op het volgende neer Terwgl Minister Hymans vroeger sprak van attributen van souvereiniteit op de Schelde en het kanaal GentTer Neuzen, spreekt nu de Belgische afvaardiging van het beheer (maitrise) over die wateren, opdat Belgie in staat gesteld zou worden alle werken uit te voeren, die door Belgie op die wateren noodig geacht worden en zoo noodig op het oevergebied. Belgie zou zich dan belasten met de bebakening, de ver- lichting, den loodsdienst, de draadlooze telegrafie, de afwatering van Zeeuwsch- Ylaanderen, enz. Wat betreft de verbinding van Belgie met het achterland en den Rjjn, wenscht de Belgische delegatie uitbreiding van een kanaal door de zoogezegde enclave van Maastricht en beheer van dat gedeelte van het kanaal door Belgievervolgens een door Belgie beheerd Rgn Maas Schelde- kanaal, beheerd door Belgie en corres- pondeerende spoorwegverbindingen een economische overeenkomst berteffende het vervoer door Limburg en ten slotte het aanleggen van een kanaal Antwerpen Moerdijk. De politieke en militaire ver- iangens komen neer op een militaire con- ventie voor de gemeenschappelijke verde diging van Limburg en opensteliing van de Schelde in tjjd van oorlog voor de schepen van Belgie en zgn boudgenooten. De herziehihg van de tractateh van 1839. In doorgaans goed oniderrichte kringen van de vredesconferen|tie gelooft men, vol- igenjs de corresp. van de Tel., dat dc Ne derlandsche leden van de Nederlaudsdli- Belgische commissie bun regeeri)tig wettv sehen te raadplegen over de uit^euztettisig van den lieer Orts over ;de kwestie van Id© tractotem van 1839 uit een; milituir en politiek oogpunt bezien. Dit zou de reden zijn van de reeds gemelde verb-aging en van bet uitsjtel van de volgenjde zitHifsigl tot den 20srten van deze maajid. De Ne- derlandsclie delegatie zou uan de regejs- iing wife l voore'.eFeu een mifitair alge-i vaardigde te zenden in- de kwaii Leit vaia adviseur. Deze afgevaardigde zou het rapr port van den Belgischeu kolonel Galet be an t woo i'den, dat Dinsdag a s. aan de sub- commissie zal worden uitgebraclit In Belgische ki-ingen, verklaart men, dat bet op de groote mogendheden een zeer goeden indruk heeft gemaakt, dat Belgie het vredesverd'rag heeft geratificeerd zon der het resultant af te wachten van de onf de rli an.djel ingen t us sell on Belgie en Neder land. Het vredesverdrag In zijn Slot art ike 1 over „Een pijnlijke ont- goodieiing," sehrijft het Brusselse.be iilad; De Standaard onder meer nog: 7 milliard biljetten! maar de waarde aan gron Istoffen, werktuigen^ voedsel en died mee; welke 't zich in Belgie met zijn bil jetten of in het imi,temland met ons kre- diet heeft aangesdhaft, zijn overgegaan in liet werkelijk bezit van Duitsehland efl zul len er in de, eerste plaats toe bijdragen om de afbetalinjg 'te waarborgetn' van, de schatkistbons, welke onz eoorlogssdiuld aan, d© geallieerden moelen vervangen. Zoodai ons eigen gerooftl lie/.it moet dienen om ten guns,te v,an onze minder beproefde vrien- den bevoorpechte schuldVorderingen te be taken ,tei(wijl wij zelf vrucliteloos de er- kenninig hebben gevraagd van de ons toe- behoorende prioriteiten. Djit is echteii niet de eeruige vorrn onder wel ken wij, mJdt een deel van opze wel vaart, de veroveringen van: Oiiize sIrijdjgenooletnt moelen betalen. Elzas-Lotharin.gcn is over- gegaan in den school van Frankrijk en wij.. verheugem ons met onize zuidelijke bureia over dit herstel van hunne oude 'landsgreo- zen. Maar Elzas-Lotharingen| vetrtegenwoor- d.igde ook voor* ons eeu koslbaar tiiniter- land waar van di© ;in- eln uit voer, na dctt oorlog vo|or ddt bloei van Antwerpen nog veel gewichtiger zal wezen dan h'ij reeds voor den oorljag; was, Bij zijn) jongste be- zoek heeft president Poincare woorden' gje- sproken, die onis doen, verhopen dat het vervoer van Lotharingen' otis niet zal wor den ontlrokken, maar wij wet;e«i niet of voor deze toegeving geene tegenvoordeeleo zullen geeischt, welke wij beter tegen lege- moelkominggn' op tolgebied hadden geruikL (Let ware onzes inizienis niet meer dan bil- -lijk geweesjt dalt in het vredesverdrag zelf aan Belgie de gej-usts;teUing ware geschoO- ken| dat het' geen onrechtstireeksche nadec- (en zou ondervindew van den terugkeer van Elzas-Lotharingeni bij Fran|krijk. Het zou immiers al te hitjtjer vallen iudien Wij door ons heldhaftig verzet' te Luik en aan dea IJzer onszelf een deel v:ini o'nze levensmo- geTijkheden hadldew. afgesweden. van den kant. van Frankrijk dat 'zelf erkent Jioe onze weer- stand een reddcniden invloed te zijnen guh- sle heeft gehad. Ejn our een zoo karig loon) te eischea zullen onze jongens verpliqht worjden gedut- rende een reeks Van jaren de wacht op te trekken aan de boorden vajn den llijn. De kosten van hun ofiderhoud zullen door de Duitschers wordien betaafd, zij het daft ook in verm iiiderin(g van. de reeds ontoe- reikende scliadeloosstelliiigen, Maar zal me» ook bet onrechtsCre'eksdi verbis vergoeden) dat ontstaat uit- de gedwonigeni arbeidsloosb heid van die duizendeni van jonge maniicin, ohgerekend de vele -zedelijke nadclcn eh ke met zoo'n bezeltingswerk gepaard gaan(? Wij gelooven lief liet em nochtans wij zul len geene werkkrachten> te veel hebben om de inziiiking vajn onze cvonomisclie ki-aclxt tijdig le boven,' te komeni, Het blad meentj ten slotte, dat de regee ring „beucdeni haar taak" gebleven is, da* pr niets anders opzit dam het verdrag te tee- kenem, mlaar dat mean op mocj houden met het volk knollenl voor cit'roenen te verkoo- pen em het moet lateni beseffen, dat het vre desverdrag niet aan Belgie's vcrwachrtngdn beantwoordt. Geen hnperialisitische ehimerert meer, zegt liet blad, maar aansturem, langs de lijn der we'rkelijkhedem, op deze eischen, welke gelieel liet land- eenparig verlangt en waar van het goed recht niet aan'tastbaar is: mime en bevooi-rechte vergoeding ep onlie- lemmerde economische onlwikkelingsinoge— lijkheden. Dat men' het eindelijk ook aan- durve om aan het volk te zeggen1 dat et genoeg gefeest is gewoi-den en dat alleen het woord van Carlyle voortaan ons IevPn moet lieheerschenarbeidenj en| (niet vertwijfelen. Alleen volhardende, vooi-uitsl9*evende ar- l>eid en beperking onjzer levensbehoeflen. kunnen] qns reddim uit den dringendea economiselleii' nood, waarin de oorlog dins geplaatst heeft en ons in, staat stelletti om zonder gebreken de veirtieiivoudigjeig der bet a stin.gen te drageni, welke ops te wachten staat. Een magnetische storing. Maandag en Dinsdag werd aan bet me- teorologische bureau te De Bildt een bij- zonder lieftige storing geregist:re"'n.l) zoopis •in geen jaretn is voorgekomem, slerkei' dao die van Juni 1915. Een socialistisch oordeel. De Belgische Minister Yandewcltde die de socialislische coiiferemtie, te Luzern me©-- miaakt, tf*cfl met den verslaggever van Hej Volk een onderhoud gehad over de Neder- landscli-Belgische kwestie. Neeni voor een oogenblik aan,, zei de verslaggever, dat de kommissie niet komt tot een positief resultaat. Wat zal de Belgische regeering dam doen? Dat laat zich moeilij k zeggen. Dam over kan slechts worden beslist als de re- sultalen vam den arljeid der kommissie, voor ons liggen). Maar ik geloof niet, voegde Yander-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1