No. 6874. Zaterdag 9 Augustus 1919. 59e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen predikbeurteb" m HERrSrriHi "B-uA-TD. In bewaring geven vuurwapenen. 8INNENLAN0. BUITENLANO. GEMENGDE BBRtCHTEN. Laatste Berichten. Nederiand en Belgie. De verwijdering der mijnen. Bg onderzoek is gebleken, dat het gan- sche zeegebied der Duitsche bocht vol mg nen lag en wel met 43 'i89 Engelsche en 10.198 Duitsche, totaal dus 53.487 mgnen. Zondag 10 Augustus 1919. Een blijde week. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. TER SEIZESSCHE (0!Rt*T Het Hoofd van politie der gerneente TER NEUZEN beveelt aan ieder, die, zonder daartoe bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie voorhanden heeft, deze voor WoeUKilaf; a. a. in bewaring te geven en daartoe in te leveren bij den lnspeeteur van Politie (Politie-bureau Smidswal). Niet naleving van dit bevel is strafbaar met hech- tenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden, terwijl de betrokken voorwerpen kennen worden verbeurd verklaard. Ter Neuzen, 7 Augustus 1919. Het Hoofd van politie voornoemd, J. IIUIIINGA. Het vertrek van den heer Van Vollenhoven. De (Brusselsche) „Standiaard,r' sehrijt't Het vertwk van Z. Exc. Minister Van Vol- lenhowen is zoo a is wij liet hebben doen opmierken in ons mummer vati Zaterdag jt. nog Siiet officisel, tm;a,ar het kan als aanstaande wordien bescftouwd. Minister Van Karnebeek js er niet toe te bewiegem otni dien jongen diplomaat te behouden: op eenen post, dien liij nochtaps onder de moeilijkste omstandjghedeni, met zooveel eer heeft vervuld. In die politieke lirlngen van Dien Haag geeft n&pi als redeneni voor de ze weigering op^ dat Minister Van Vollenr lenhoven nog te jom'g is voor -een zoo be- langrijke opdracht als (dfeae van gezanl te Brussel ien dat men geen buitehlandisclioji invloed in dergelijbe zaken kan. laten gel- den. Aan Minister Van! Volldnhoven zou Gverigens een bijzondere bevordering staau te wachten. Wij widen ons, van iedere ininiemgin.gont houden in ieene aanlgelegonh'eid, die all een' de N,eder 1 andsche regeering aangaat; maar wij deelen van bailie in bet 'gevoel van leedwezen, dat in Belgie algemeen zal woiv den gevoeld, dat Minister Van Vollenhoven, jd.iie in de donkerste dagen van olns vol tes tes t a an zooveel verdienistan legpmover ote verworf, ons gaal verlaterf. Onze beste wen-1 js,chen zullen! hem! bij zijne niieuwe zending violgien, imet de lioop, dat hij na weinige jaren opniauw als gevolmachligd minister le Brussel eeneni post zal lcomen innemen, dien hij zoo schilterend bee it be k iced als Minister-Resident. Betreffende de tusschenkomst van biiikeo- landsche invloedem, alleen, deze ovierwegiingj De naar Holland uitgeweksn activisten hebt ben daar stemming tegern Minister Van Vol- - leahcven- trachtsn tc in a ken,. Wij zij'a ovrr- tuigd, dat deze onbehoorlijke eampagnevaiK geen invloed geweest is op de bes lis sing van de Haagsclie regeering. Wij willeu ini- tegendeel a aim em en, dial het optredc'n der activisten van aajrd is geweesl, om de Hoi- landjsche regeering te d\otm aarzeleni om tlen heer Van Vollenhoven uil Brussel weg te roepen, alhoewel Minister V,a(n Kannte- beek persoonlijk wel niet ongev.oelig sc hij,rot te zijn aan de tusschenkomst 'van gezagj- luebbeiule partijgenooten als De Savoiiniin Loh- in.au en A. Kuijper, die op de hand van! de activisten zijn geraakt. Het neem't niej weg^ dat heL feit, dial tegen Minister Van Vollen- iioven is geageerd geworden, onder voor*- wendsel van de Vlaamsche Bewegi'ng, hin(- derlijk kan wezenl voor de vrije werkzaam heid van deni ndeuwen gezaint en dat deze in pleats van eenige belangstfelling tegen- over de VI am i n® en) te tooneh, zoQzeer be kommerd zal wezen afzijdig te blijven, dat wij ook in dit opzicht Minister Van Vol- lenhoven nog zoiudiem' k unpen betrcurcu Zoo zoudien de activistiisclie uitgewekeneft eenen! ondienist te meer aan onze zaak heb ben bewezeni."'' N De niet-gedistribueerde voorraden van de Rijkskleedingvoorzienihg (Men zal zich herinneren, dat eeiiige maam den geleden een belamgrijkte partij rijksklee- ding door Nederland pan Duitschland was verkocht voor een uauzicfnlijk bedrag. Anin gezien iechter van de zijde der Geassocieerde Regeeringen bezwaar weaxl gem.aakt tegen elken uitvoer van kleederen maar liet on- bezette gebied van: Duitschland, kon deze koop niet doorgaan. Na.ar ^wij thans, vememen, is men1 er in ge- slaagd in beginsel overeenstetaming te vien- krijgen orv'er den| verkoop van 'n belapghijk deel dezer rijkskleedeiien aan de Poolsche Regeering voor een bedrag v,an ongevpei-' 15 millioen guldenl, lielweik zal wordbh voldaan in, Poolsche schatkistbiljetton, be- taalbaar in guldiems. De omterliaudt'li.'ngen over dezen verkoop zijn door den vroege- nen chef der rijkskleedinigvoorzieining, deh heer Herizberger, te Parijs gcvoferd. De Pargsche correspondent seint d.d 6 Augustus De comtuissie van veertien heeft heden niet vergaderd, morgen komt zg weder bgeen. Het schgnt dat de Belgische delegatie het wenschelrjk acht een zeer openhartige gedachtenwisseling te voeren teneinde alie desiderata over de hangende kwesties te kennen te geven en te vernemen. Zg wii zich echter bij de discussie niet bind* n aan de grenzen, vervat in de resoluties van vier Juni. Dientengevoige zou de basis der onderhaodelingen dus niet meer zoo stevig zjjn, als het bjj de eerste zitting scheen. ik verneem, dat de heer Van Swinderen zich tegen deze principieele verandering heeft verklaard, die oorzaak zou kunnen zijn dat er belemmeriDgen ontstaan bg het vaststellen van de regeling. De .Belgische zaak vindt in enkele organen van de Fransche pers haar tribune. Die bladen komen natuurlijk in handen van de buitenlandsche afgevaardigden, die er voor een gedeelte hnn-ne documentatie uit putt en. Voor zoover mjj bekend is, moet het informatie-materiaal dat der Nederlandsche delegatie ter beschikking staat, niet bgzonder groot zgn. Het Duitscbe Rgksd^partemerit van ma rine maakt het volgende bekend over de verwgderi, g van mgnen. De marine is in Maart haar werkzaam- heden begonnen. Thans is de heele Duit sche bocht gezuiverd. Er zjjn twee breede wegen gebaand voor de groote scheepvaart, r.l. een langs de Nederlandsche kust en een van Helgoland in N.W. richting. Een derde, welke naar het N. langs Jutland loopt, zal binnenkort vrg zgn van mgnen In de Oostzee zf n de Groote Belt en de Sond van mijnen gezuiverd. Ook in het midden der Oostzee zgn reeds uitgestrekte gebieden vrg. De werkzaamheden zullen mirs^ers twee jaar in beslag remer. Dat er nog zooveel ODgevallen geschieden, komt, doordat de zeelieden zich niet steeds aan de bepalingen houden. Het gevaar voor drjjvende mijuen blgit bestaan, hoewel het vaak wordt overschat. Een aantal vaartuigen zullen permanent in de Noordzee kruisen om drgvende mgnen te zoeken. TER NEUZEN; 8 Aug. 1919. Onderzoek door het parket Heden kwam nlliiei- de juslitie u.it Mkkl; burg voojh liet instdle.i van een; ohilerzock naar het jl. Woensdag" voorgekomqn ong<: V.al nij het taaken der fundfeieriUgsKverk«1 Voor het nieuwe kanloorgiebouw der Nia- liomale Bank, waai-bij eeh dier werkliedRm door een aandlstofting bedolfvetd en gedood werd. Aahbestedibg schitderwerk. Door burgemeester en wethouders dezer gerneente werd heden aanbesteed het uitvoe- ren van verfwerk aan de openbare scholen. Daarvoor werd ingeschreven door de heeren: J. R. Platteeuw voor school B f 2500 en school C 2358; J. Verlinde voor school B f 2570 en school C .f 2300door O. C. F. de Pauw voor de massa voor 2461door de hee ren P. A. Geelhoedt voor f 1133, f 795 en f 709; A. van Duij.sse voor f 825, f 625 en f 590; door- E Guilliet voor f 660, f 850 en f 620; door J." J. Verjaal voor 60S, 360 en f 358 .en door Adr. de Zeeuw voor 558, f 318 en 413. Deze laatste inschrijvingen betreffen resp. de scholen A, B en C. Het werk is aan den taagsten inschrijver gegund. Antwoord van Hare Majesteit de Koniugin Naar aanleiding der medodeeling aan Har. re Majesteit d.e Ivoningiti van het de vo- rige week door het protest-comity aan den Raad van Veertien te Parijs gezondeh te legram werd DonGerdag door detr. voor- zitter van liet pro lies t-cbmity alhi'cr, deh heer H. Koelmans', uit het Loo, nanuns Hare M.ajeslfei'1 de Konfiulgilh het volgenkir telegram onlvaugton „Hare Majesteit vernam1 met girootie iins genomenheid uit uw telegram, hc.tgecn ook reeds bij bezoek zoo duidelijk was ge bleken, namelijk dat Zeeuvvsch- V.1 aandiereil Nederland'sch voelt en Nederlandseii dcnkt en dan ook rnider geen, voorwaarde deel zotu willeu uitmaken van jxne andere na- lie. De gevoelens van trnuw en verkntochtt heid welke door u opnieuw zijn vertolkt, worden door Hare Majesteit op den ho,og- sten prijs gesteld." SAS VAN GENT Zeker op weg naar de Etta. Wbensd,agmiddag omstreeks derji middag kwamen weer d.oie vliegtuijge,ni zeer llaagf •over Sas van Gent vl.iege(nt Met verbazend|e snelheid .vervolgden zij| hun weg|. l!n Vei'biand m-qt die EersW Luchtv,aar(t Ten too nstelling te Amsterdam, vcrkorft arnih geduid met den naam Etta, zon liet niet onmogelijk zijn, dat men liier te doen had met avis, die hun wleg in] die richting ma- men. Als gnensplaats zou heft in de verre toe- komst nog niet onmogelijk geaeht worden Sas van Gent tot een douanestiatioji voor luchltvaartuigen te zien verheveh( Waarom niet. Als nil- en invoerstation langs land- en walerwegem is dit reeds, het geval. Wie zou willen betwijsteni, dat met4ertijd ook niet van, luchlAvegem gjetsproken zal worden? Het begin! er, op da kcpcr iieschoaiwd, al aardig op te lijlcen. MIDDELBURG. Bij het glstieren te Middelburg Voortge- ze'.te concours-hippique werd bij de mom- siering van dekticngsten door den beer C. Zegers' te Ter Neuzen met Dcdia At 177 de eerste prijs beii,aald.- Bij den wedvstrijd vpor vierspalnnen'. nicuv ri enj gekoppeld aan de hand voorgebracht, behaalde de heer Ph. J. van Dixhoorn uit Axel, met Gubus, Gazelle. G,alette en Eva, den eerslen prijs, den zilveren medaillje Van H. M. de Koningin en /60. De kermis werd Dondferdag door duizen- de inwonei^ uit alle deelen van Zeeland bezocht, Het was ojveral bij zonder dru.k. De middelen van vervoer hebbeta goede zaken gemaakt. Dat Middelburg zelf in dit dr-ukke vi-eeuuMingembezoek veel voord'eel heeft, spreekt vanzdi'. De iniii.chtji.ngenop de kenmis waren dt-t lieelein dag overvol. Ook het concours-hippique had duizeiidein bezoekers gelrokken, hoewel het daargoedi merkbaai' was, dat velen naar de kermis waren gegaan. Wedstrijd in hoefbeslag. Tijdens het comcours hippique had ook een wedstrijd ,in libcfbeslag plants. Met het hoogst aan.fai puntten werd de. eerste prijs behaaid door Jan^ Schieanbnj le Axel, met 9,333 punteni, en taverns spe- ciate prijzen; de twOede prijs werd b|e- haald door Arie Schienian te Axel met 9 pun ten, bene vens ook twee special® prijzen. lustitie-onderzoek Die juslitie nil Middelburg is naar Hoofd- plaat geweesl om een onderzoek in te stel- Len naar den daar gepleegdep itiliraak, waar- Oij 1000 gulden, bcnieVcns een aantal gou- den lijfsieruden an een rijwiel zijn ont- vneemd. De dadei-s zijn nog niet bekend. Hervorm.de Kerk. Ter Neuzen. 9j u., bs. A. Timmerman en '2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. binsdag 12 Aug., nam. 23/4 u., Huwelijksinze- gening. Sluiskil. 9i u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9J u., geen dienst en 24 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 94 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz en 24 u geen dienst. Axel. 2 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz. Sas van Gent. 2 u., Ds. II. Akersloot van HouteB Roos. Hulst. 10 u., Ds. E Raams. Hoek. Gereformeerde Kerken. 94 u,, leeskerk en 's avonds 6 u., (zomertijd), Ds. F. van Hulsteijn van Middelstum. Ghr. Gere for meer de Kerk Zaamslag. 94 u. en 24 u. (nieuwe tijd), Doeent Longkeek, van Appeldoorn. Gerefomiterdt Genitttite. Vlooswijkstraat Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 n. (oude tijd) Ds. Minderman, uit Amerika. Oud-Gereformeerde gerneente (Vlooswijkstraat.j Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u., (oude tijd) leeskerk. fjokaat „JEt>en~Ha6ser" (Kes khoflaan t Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. It. K. Kerkdiensten te Ter Meuzer*. Zondag zijn de H. II. Diensten om 7, 8) en 10 unr '9 Namiddags om half drie Lof. Men meldt uit Rijssen Het grootste deel der Rgssenaren heeft een blijde week achter den rug. De av- beiders(sters) der firma Ter Horst ontvingen nl. hun deel van de f 300,000, welke hun door wijlen hun patroon, den heer J. ter Horst J.Hzn., was vermaakt. Ieder out- vicg voor elk jaar dat hg aan de fabriek was werkzaam geweest 15.60. Er waren menschen bij met 40 tot 50 dienstjaren. Eett nacht te vroeg. Te Vorden iiieldteii de koinmiezen eon smokkelaar aan met 10.000 sigaretten. Het heerschap was smokkelwaar en fiets kwijjt. Bovendien wacbt hem straf. D,ein vol- geudem dag Werd die uitvoer van sigaret ten toegestaaai. Schandelijke weddenschap. Zondagmiddag G uur liep uit een her- berg te VeenendaaJ ee(n beschonkeh m'an gelieel naakt heS ,d,orp rond, oan een wed denschap ten bedrags van een gulden. Ver- sclieidene vroutwem en kindtreor vluchtten de huizen bimnen, dfenkende met een krankzinnige te doen tie hebben. lie m,an js door de politie in voorloopige bewaring ges,tdld Rare bewaarplaats. Een bewoner van hel Noordelijk stads- deel te Rotterdam, die de stad luitging met verlof, had zijn geld in) een kistje gedaaii en dit voor de zekerheid geplaatst im de vjuilnisbak. Zijn scboonanoeder, die lijdeiri de vacantie qu iejn dian- naar het lmis zou komen kijkem, zette 's morgens de vuilnis- bak buiten en de gefmeenterfeiing'ihg nahi den imhoud (tnee: todn schoonzoo.il thuis kwam, heeft hij onmiddlellijk bij de vuil- verbranding eeii onderzoek naar zijn „btrand- kast" ingesteld, met het gevolg, dat hem wel hel kistje kon worden overhandigd. dpch de 600 mark die er in haddenj geze- ten, waren verdwqneni Uit kinderspaarpotjes gestolen. N. H„ ondei'wij,zeres te Delft, had lier- haaldelijk kleine bqdragem weggenomien uit die spaar.potten der kinder en van, haar liewaarschool. Tol-aal had zij ongtveer een 19 ontvneemd. De officier wilde de zaak uitstellen om een nader onderzoek in te slellen en 0111 het meisje cvpntueel onder toezicht le kunnen piaatsbn. Mr. Bourlier d,e verdediger, aclittie een toezicht niet 1100- dig, daar de ouders van het meisje hier izeer goed toe, in staat zijn. De moord te Deventer. Thans is gebleken, dat waarschijnlijk de vermiste Kraasow en niet Zottow de hoofd- schuldige is aan den moord op den jachtop- ziener W. de V. te Doornspijk. Bij den inbraak in het Padvinderskamp te Elspeet was waarschijnlijk, behalve Zottow en Kraasow, nog een derde persoon, afkomstig uit het kamp te Bergen, betrokken. Uit verschillende inlichtingen kan worden opgemaakt, dat het geheele kamp te Olden- broek een broeinest van revolutionaire woe- lingen is. Het Nederlandsch garnizoen bestaat uit 200 man met een speciaal bewakingsde- tachement; betrouwbare troepen, maar te ge- ring in aantal voor de bewaking. Pluhderingen in Londen. IieX uitbreken der politiest'aking te Lon- (leu in het laatst dei- vorige week was voor een groot aantal dievem het sign&al pm een plundeiTocht te ondemtrinen in Old Ivent Road en de. naburige straten; Tus- schen eenen en tweec^i in deli unorgch wer- Iden 'rijf wink els geplutndfi'rd en het gcstolene werd door de ilieeren inbrekers m'eegemoment in een tveiieens gestolpn auto. De otnr stand,ighedien wijzen er op1, dat al de plaats gehad hebbende' diefstallen door dezj&lfde dieven gediaan zijn. Eerst sloegen zij hun (slag in eenj autogarage, wlaaii- zij een Ford- auto meemamen, In peW, tabakswihkel, waar door hen ingebroken werd, trapten zij een- voudig de glazen deur in en haaldenj daar- ina den geheelen Winjkel zoo goed als leeg. Een eindje verder Idrongen zij in een da- nieskleereninagazijn binnien en oilmen alles wat maar van hun1 gading was mee. Toen ze daar bezig Warenj, zag een meisje hen, terw-ijpi zij juist liet gestjolene uil den win- kel droegen. Twee den keiipl.s kwamen op haar af ien dreigden gewekl legem haar te gebruiken, zoo zij alarm matak;tfe. In die heele buurt was gjeen politieagent te zien, Weer een eindje verder braken zij in een juwelierswinkel in. Alleen voorwerpen van gi'oote Waarde wenden meegenomien, waft minder waa rde had li e ten zij kalmpjes iig- gen. Zoo ziet men, dat het niet geweruscht is dat de poliitije luet werk »ieerlegt en ,aan die heeren inbrekers op die manier vrij spel laat, Deze heeren zulleni de kans, hum dan geboden, heusch ni,et zoo maar voor- hij lalen gaani. Ecu Indische prinsossenbond De .,Ivoemandiang Djawi" meldt, dat te Solo een beweging gaonde is voor de op- pichtiing 'ran ecjn bond teln behoeve van prinsessen en andere 'rrouwdn. Hel doet is.: ten eerste, dat de prinses sen en andere vrouweh! liard zullen gaan Werken voor gezin en huishouding; ten tweede, dalt ze zullen leenem de kinder en op te voeden en de taak barer echtgenoo- ten. te 'verlic'htein; ten derde, dat ze njet zullen trouwem met mannen, die reeds een echtgenoote hebbeni; te(nl vierde, dat ze elkander zullen bijstaah, wanneer zij, ge- trouwd zijnde, door haar echtgeno0ten slecht of onrechtvaardig worden behain- deld. Men zegt, da't de oprichting van dezen, bond aanstaande is en het voorloopig be- stuur zal bestaan nil Poetri bendoro raden ajoe adipati Djajunagara, presidente, ra- deif ajoe Siti Soendjari, eerste secretaries, r.aden ajoe Kartniinah, tweede secretares. De andere led^n1 van liet bestuur zijn nog niet bekend. De bond zaj den naam van 'Prinsessen- bond" dragen. Een boodschap van de Lusitania. Een Britsche stoomtrawler heeft le G".imsby een flesch aangebrachl, welke 80 oiijlen noordoost van de Humber werd op- gevischt en een1 biiefje bevatte, met ver- zoek de familae van den afzender te be- richten dat deze is verdronken. Eeh oritploffing. In New-Jersey is een muniHe-bergplaats In de luch't gevliogen; 12 personen zijn ge- dood, lalrijke gewond. De gebouwem in de buurt zijn door den brand vermietigd. WEENEN. De handel op de Adriatische Zee, welke volgens besluit der vredesconfe- i-enlie onder toezicht der Amerikaamsche regeering is gesteld, zal geheel vrij zijn. BUDAPEST. Alle communistl.sche ambte- naren zijn uit de regecringsbureoux veir- wijderd, waardoor het bolsjewisme geen invloed meer kan uitoefenen. Vergadering van Donderdag 31 Juli 1919, des namiddags 6 uur, Voorzitter de heer J, Huizinga, burge meester. Tegenwoordig de leden: As Visser, R. Scheele, J. de Bruijne, M. Eijke, D. Scheele, R. G. E. Nolson, L. T. van Hasselt, L. J. Geelhoedt, G. de Ridder en J. de Feijter. Afwezig de heeren E. H. T. van Borssum Waalkes, J. J. de Jager en H. J. van den Ouden. (Vervolg.) 12. Verzoek om eene gratificatie vali J. P. Geensen.- Ingekomen is een adres van J. P. Geensen, die daarin te kennen geeft, dat hij sinds 24 Mei 1918 tot en met 16 Augustus zelfstandig is werkzaam geweest voor de eerste klas aan school B; dat hij hiertoe is uitgenoodigd door den heer Van Dixhoorn (die hiervan verslag heeft uitgebracht aan 't college van burgemeester en wethouders) ter bevordering van het onder- wij.s aan de genoernde school, daar anders een onderwijzer twee klassen ter zijner beschik king zou gehad hebben; redenen waarom hij hoopt, dat de raad gunstig zal beschikken* op een zijns inziens billijk verzoek, om een gratificatie voor de bewezen diensten. Het hoofd .der school bevestigt in zijn ad- vies, dat adressant den aangegeven tijd in zijn school is werkzaam geweest; alhoewel hij in- dertijd met het oog op eigen voordeel verzocht had als volontair op school B te worden toe- gelaten, ontraadt hij niet, adressant voor de bewezen diensten een gratificatie toe te kennen. Burgemeester en wethouders stellen voor, aan adressant de gevraagde gratificatie te verleenen, tot een bedrag in overeenstemming met den tijd, dat hij dienst heeft gedaan. Met algemeen^ stemmen wordt aldus be- sloten 13. Idem P. de Zeeuw. Ingekomen is een adres van P. de Zeeuw, onderwijzer te Ter Neuzen, die daarin te ken nen geeft, dat hij van 1 April tot 9 Mei 1919 zelfstandig werkzaam is geweest in een klas van de openbare lagere school B te Ter Neu zen, waarom hij verzoekt, hem een gratifica tie toe te kennen. Burgemeester en wethouders stellen voor, op dit verzoek afwijzend te beschikken. De heer De Bruijne vraag't daaromtrent inlichtingen. De voorzitter geeft te kennen, dat het met dezen adressant geen gelijk geval is. Adressant was aan school B als volontair werkzaam, in den tijd, dat het hoofd der school eigener over- weging eene zevende klasse had ingericht, hetgeen wel in het belang van het onderwije was, doch waartegen door het schooltoezicht bezwaar is gemaakt, omdat het niet in den vorm was geregeld, daardoor kon voor dien sten met betrekking tot dat onderwijs geen betaling worden toegekend. Adressant, die dit wel wist, geeft later te kennen gegeven, dat hij daarvoor ook gaarne betaling zou erlangen, zooals hij die het vorig jaar heeft genoten, toen hf tijdelijk dienst dfted. De hier bedoelde diensten vallen buiten die, waarvoor betaling geschiedt. Het afwijzend voorstel van burgemeester en wethouders wordt aangenomen met alge- meene stemmen. 14. Voorstel opheffing Levensmiddelen- bedrijf. Naar aanleiding van de intrekking van ver schillende maatregelen de ievensmiddelen- voorziening betreffende, waardoor de werk zaamheden van dat levensmiddelenbedrijf zoo- danig zijn verminderd, dat zonder bezwaar tot opheffing daarvan kan worden overgegaan, stellen burgemeester en wethouders voor, het tijdelijk levensmiddelenhedrijf der gerneente Ter Neuzen als zoodanig op te heffen en te ontbinden de commissie van biistand voor de uitvoering- der distributiewet, onder dankbe- tuiging voor de door haar aan de gerneente bewezen diensten. Er zal dan nog alleen een broodbureau ge- vestigd blijven, dat ook kan zorgen voor de distributie van verder nog voorkomende arti- kelen. De heer Nolson vraagt, of de commissie van bij stand dan nu ook voor goed oiteen gaat. Hij zou het wenschelijk achten, dat, al- vorens deze ontbonden wordt, de zaken van het bedrijf afgewikkeld waren en de commis sie van den stand van zaken kennis kan nemen De voorzitter stelt in verband met dezen wensch voor, het bedrijf op te heffen tegen 15 Augustus aanstaande, dan is er inmiddel's gelegenheid. om de rekening op te maken en kan de commissie voor de vaststelling nog bijeen komen. De heer D. Scheele verzoekt, de ambtenaren die nu bij het bedrijf werkzaam zijn, zooveel mogelijk te ontslaan, opdat de gerneente Van dezen last zoo spoedig mogelijk zal zijn ont- heven. De voorzitter geeft te kennen, dat voor de broodregeling en wat er verder te doen is, nog vier ambtenaren noodig blijven; de heeren Van Wijck, De Cooker, Boes en Van Luik kunnen voorloopig nog niet worden gemist, ondertusschen zal de gang van zaken worden nagegaan, en, zoodra het mogelijk is, het per- soneel verder worden ingekrompen Hij dankt ondertusschen ook namens bur. i gemeester en wethouders de leden der com missie van bijstand, die daarvoor zooveel van hun tijd hebben willen opofferen, voor de aan- j gename wijze waarop het college steeds voor deze omvangrijke taak met hen heeft kunnen samenwerken. j Applaus. Het voorstel wordt aangenomen met alge- meene stemmen I 15. Voorstel afwijking verordennig waarbij eischen zijn gesteld voor erloflokalen -ten behoeve W. Verlinde. v Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Willem Verlinde, van beroep timmerman en herbergier te Ter Neuzen; dat door hem aan het college van burge meester en wethouders dezer vemeehte een verlof is aangevraagd voor den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan steiken drank en wel voor het benedenvoorlokaal van het perceel, plaatselijk gemerkt no. 18 aan de Westkolkstraat aldaar; dat deze localiteit evenwel niet voldoet aan de vereischten, vastgelegd in artikel 2 der verordening van 16 Dec. 1915, daar de hoogte slechts is 3,21 M. in plaats van 3,50 M.; dat hij uwen raad meent te mogen opmer- ken, dat het verlof gevi-aagd wordt voor eene localiteit, waariu het cafebedriif reeds meer dan 40 jaren is uitgeoefend, dat verandeiingen zeer moeilijk zijn aan te brengen en zeer kostbaas zouden uitvallen; dat gezien de besluiten, die de raad ten op- zichte van andere localiteiten heeft genomen, adressant zich durft vleien. dat uw college goedgunstig op zijn verzoek zal willen be- slissen. Burgemeester en wethouders stellen voor: a. Hun te mpchtigen de gevraagde afwij king van de an reLialde vereH ni te ver leenen op grond van de volgende overwe- gingen;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1