No. 6871. Zaterdag 2 Augustus 1919. 59e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen HBRSTB_BLAD. Aanvijzing Yerkrijgbaarstelling LeYensmiddelen. Broodkaarten, Kaarsen, BUITENLAND. predikbeubtek" 6EMEN6PE BERICHTEH. BUB6EBLIJKE STAND. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 4— 10 Aug. 1919, mag worden afgegeven opbonNo. 286b 350 gram Suiker(Melis of bjjsoorten). 13 3e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). h n 287b 100 gram gedroogde groente (kleinhandelprjjs 5 cent per 100 gram). De gedroogde groente is verkrijgbaar bp P. W. de Feijter, Schoollaan 5 en L. J. Meijeb, Langekerkstraat 37. Ter Neuzen, 1 Aug. 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BUIZ1NGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, L°. Seeretaris. De Bnrgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat voor het 105e tijdvak (5 t/m 13 Aug.) geldig zijn de paas*S gekleurde wittebroodskaarten. Ter Neuzen, 1 Aug. 1919. De Burgemeester veornoemd, J HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, in verband met de a. s. feestelijkheden, dat tegen aannemeljjken prijs kaarsen verkrijgbaar zjjn. Inlichtingen verkrijgbaar op het Distri- butiebureau. Ter Neuzen, 1 Aug. 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De kolehcrisis in Duitschlatid Terwijl door de epheffing del" blokkade Duitschiands worzjuening met tevensLiiidde- len eini kleedingstukken er eeiuigszi ns be ter schijnt te zullen komen -voorsLaan, nadferen wij, selirijft het Berliner TageblatV, wanmeer niet allie 'voorteekeneti Dedriegen, eene ernslige kolencrisis, Voor korten tijd heeft een vertegeuwoordigeir van den rijks- kolencommissaris. een redevoerifug gehouden in het ministerie voor volkshuishouding, waaraan wij de volgende slolbeschouwing ontleenen Vat men het hier geteekende beeld te zamen en neemt Then aaln, dat de produc- tie in de komende maanden niet aanzieulljk zal stijgen, dam ziet men duidplijk in welke ontzetbend moeilijke poisitie wij in den komenrien winter zullen gerakem, zelfs, wannietr de Entente ihtussclicn geehe hoogere eischen a an oils stelt, als de thans loopende levpringen bedragen. Wij zulleiu op alle gebiedfcn den winter zonder brand- stoProorraden tegemoiet gaan. In den herfjsf zal' de verkeersnood nog wel scherper wor den, wanineer aardppptelen, raped, enz. rnoeten worden vervoerjd. In den winter izul len de moeilijkbeden van bet kliniaat haar invloed op het verkeer der spoorwegen en de scheepvaprt d»/en gevoelen en daui zlullen, bij gebrek aan voorrad'eu, alle beboeften fcegelijk m'oetenj worden be- vredigd/ De spoorwegen zullen), in plaats van in diem tijd uit hun voorradlefti, te putljefn, in de eerste plaats in aanrner- king komen en in hum behoeften, eyehals die der gasfabriek'en zal ten voile rnoeten worden roorzienj. Het laatste zal echter niet mogelijk zijn, aangezien de noodige hoeveel- beden gaskolen dan niet te krijgen zijn en voldoende hoeveelheden voor huisbrand aan te voeren zal evenimbi mogelijk zijni. Wat ge- diaan lean worden, zal dan geschiediein ten koste van de voorziening djer industrie, die reeds thans geh/eel en al onvoldoende is dp gedurende den winter nog aapzienlijk slech- ter zal worden. Zelfs dan, wanneer wij weder een zoo rack teu. winter zouden krij gen, als in de beide afgeloopen jarcn; het ge- val is geweest, rnoeten wij er dus mede rekte- ning houden, dat de voorziening met huis brand geheel ontvoldoiende en aanzienlijk slechter dan in het aigeloopen jaar zal zijn, de voorziening der gasfabriieken veel slech ter en onregelmatig zal zijn en; dat de toe- voeren aan1 de industrie in die mate zullen verminderem, dat emstige werkloosheid en vertninldering in de pmductie, zelfs van de absoluut noodzakelijke industrieen, daar- van het gevolg zal zijn. Men zal alles in het werk rnoeten stellen, om de productie zoo hoog mogelijk te maken en de capaciteit der spoorwegen tot aan den winter nog te vem gbooten. Verder zal mfen probeeren, de spoorwegen en zod mogelijk de gasfabrieken althans eenige voorrad^n te verschaffcm, Gelukken zal dit op zijn best slechtp in ge ringe mate. Intusschen teetaent liet „Berliner Tage- blatt" bierbij aan,, heeft de tpestand eene nieuwe catastrophale Merscherping o,nder- gaan, doorcfat de Entente, die in het eerste vredesjaar ruim' 10 millioen ton kolen van Duilschland lean verlangtm, de spoedige levering van 20 millioen moet liebben. ver- langd. De vei'vulling v,an'dezen eisch zou' de algeheele ineenstorting van de binneniand- sche voorziening lengcvolge heDben. TER NEUZEN, 1 Aug. 1919. Het weerbferic.ilI van het mejeoTplogisch instituut te De Bildt van beden Luidt als volgt Hoogste barometerstavrr.1'65.8 Maastricht, f.aagste barometersl'and758.4 Syl|. Verwuchtiug tot den aj.-ond van 2 Aug. Meeist matige zuidelijke tpt wesfelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt met opklarin- gen, weinig of geten regen, iets 'wamier, Bedolven Gislera'v'ond speeldieu twee kinderen, van 12 jaar en jonger aan bet emid van den afgegrjaiven vestingwal bij bet nieuwe ge- deelte der Steenkamplaan, toen plofseling een aandafsebuiving plaats bad en de lan- deren deels daaronde.r bedolven geraakten. Het eene kind kon zichzelf redden:, doch het andere kwam maar juist met het hoofd 1 wren de aardjmasjsa uit en moest worden ontgraven. De kindepen kwamesi, orndpt spoedig hulp bij de hand was, gelnkkig met den schrik vrij. •Verpaehting vah Staatsgronden Donderdag werd alhier door d©n Onlvan- ger der BegislraLre en Domeinen te Hulst, len o'v-erslaan van den notaris Pli. Cal- lenfels in- het „Hotel des Paysi-Bias'' in het openbaar bij opbod verpacbt: de staatsgnon- den in den mieuwfen polder in den Brakmiian, voor den tijd vain 1 jaar. Er was veel beLangstelli ng en er we rd en ihooge prijzen besiced. De toliale opjier- vlakte van het verpachtie is 271 HA 64 A en 38 cA, waarvan 57 HA 50 A 47 cA kreek. De gezamenlijkte opbrengst is 111.340, of (zonder de krek'em) ongeveer j 200 per 14 aren 56 een Liar en (Genitscb gemet). De annexatiebeweging. De nog steeds in Belgie tot uiting ko mende annexatieverlangens, die, on- danks het op 4 Juni 1.1. door den Raad van Vier genomen beslissing nog niet tot zwijgen zijn gebracht, doch integen- deel nog vrijmoediger dan vroeger tot uiting komen en die zich nu ook uit in het zenden van telegrammen aan de Commissie voor de herziening van het tractaat van 1839 te Parijs,, heeft het Protestcomite alhier aanleiding gegeven tot het verzenden van het volgende telegram, in Franschen tekst: Zijne Excellentie LAROCHE, President der intemationale Commissie van Veertien voor de herziening van het verdrag van 1839 PARIJS. Het Protestcomite tegen annexatie van Nederlandsch grondgebied te Tei Neuzen, vertegenwoordigende de meer- derjarige bevolking die zich bij het petitionnement heeft uitgesproken Ne- derlander te zijn en dlat ook steeds te willen blijven onder de regeering van het roemruchtig Stamhuis van Oranje, vertegenwoordigd door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina; voelt zich gedrongen, naar aanleiding van de nog steeds in Belgie tot uiting komende annexionistische verlangens, hoewel de Raad van Vier op 4 Juni be- sloot dat bij de onderhandelingen over de regelingen tusschen Belgie en Neder- land souvereine en territoriale wiizigin- gen buiten bespreking zouden blijven, opnieuw uiting te geven van zijn trouw aan het vaderland, Nederland en aan zijne Koningin Wilhelmina; spreekt het vertrouwen uit, dat de Raad van Veertien, overeenkomstig de beginselem die aan den Volkerenbond tot grondslag liggen, er tegen zal waken, dat de eeuwenoude territoriale en sou vereine rechten van Nederland op Zeeuwsch-Vlaanderen en de Schelde of het kanaal van Ter Neuzen zullen wor den gekrenkt of een aanslag zonde wor den gedaan op de nationaliteit van de bevolking onzer streek; protesteert tegen den indruk dien ver- schillende Belgische annexionistische kringen trachten te vestigen, als zou de toepassing van het tractaat van 1839 ten opzichte van de Schelde_ en het ka naal van Ter Neuzen nadeelig zijn voor de ontwikkeling der havens van_ Ant- werpen en Gent, waar gebleken is dat het verkeer op die havens onder het tot nu toe geldend regiem tot aan den oor- log voortdurend is toegenomen. De Voorzitter van het comite voornoemd, KOELMANS. Van de verzending van dit telegram is mededeeling gedaan aan Hare Maje steit de Koningin, aan den Minister van Buitenlandsche Zaken en cok aan den heer Loudon, den Nederlandschen ge- zant te Parijs. Door den gemeenteraad is in de gisterenavond gehouden vergadering besloten een telegram' van adhaesiebe- tuiging te zenden. Gealaagd. Dezer dageu slaagde te 's Gravenhage voor het examen Engelsch 1. o. mej. J. A. van Dis, van Zaamslag. De eischen der Belgen. De ffEcho de Paris" publiceert een artikel over de herziening fan de tractaten van 1839, onderteekend door Henri Puttemans, die de eischen der Belgen op de Schelde aldus samenvat ,/Vaststelling der Belgische sourereiniteit over de wateren van de Schelde tot aan haar monding, behoudens servituten. Ten bate van Nederland in te stellen een oever contiole Belgische souvereiniteit over htt kanaal en de haven van Ter Neueen. Controle van de Belgen over de sluizen van de Vla'amsche wateren die uitstroomen in de Schelde. Reeht v^or Belgie om ver- dedigingswerken te plaaL :n langs den ge- heelen rechteroever der Scbelde. Opening vaa 'n vrpen waterverkeersweg ter vervanging van de Oosterschelde". De schrjjver, die zeer goed gedocumen- teerd is, ontwikkelt de volgende argumen- ten om te toonen dat de Belgische eischen op goeden grond rusten. Na te hebben betoogd, dat de sluitmg van de Schelde de Engelsche vloot verhin- derde Belgie te hulp te komen, gaat de schrijver voort vOnderstel thans dat een oorlog uitbrak, waaraan Nederland deelnam, terwijl Belgie er vreemd aan bleef, en Nederland in oor- logstgd nog een onbegrensde souvereiniteit over de rivier kon uitoefeneu, wie ziet dan Diet in, dat wjj, die zeif' onzpdig zouden blpven, onder de blokkade van de Schelde rnoeten lgden, wat de onaergang zou zijn van den Antwerpschen handel. Bp de bespreking van artikel 9 van de conventie tusschen Nederland en Belgie, waarbg het gemeenschappelijk beheer over de Schelde geregeld wordt, zegt de schrijver, dat de Nederlaudsche regeering zich verzet tegen werken om Rptierdam te bevoor- deeien. Neaeriand zou echter dcor indijking van de beneden-Schelde overstrooming van het achterland bevorderen. Opnieuw verwpt de schrjjver ons dat wij groote schepen beletteu de haven van Gent te bereiken, omdat de sluis bij Ter Neuzen te klein is. Eindelijk verwijt de schrijver ons, dat wij zelf het tractaat hebben geschondeD door de sluiting van den oostelijken arm van de Sckelde voor den aanleg van den spoorweg RoosendaalYlissingen. Die arm zou volgens den schrijver een uitstekende weg zpn geweest voor vervoer over water van Antwerpen naar den mond van den Rijn Gereformeerde Kerken. Vlooswjjkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u. (oude tijd) leeskerk. Het is zeer gemakkeljjk om op dit punt te verwpzen naar ons antwoord in het nummer van 29 Maart 1919 gegeven naar aanleiding van de beweringen van Senator Coppieters, en waarin door ons breedvoerig s aangetoond, dat het door den invloed der Nederlandsche ingenieurs is, dat de nieuwe sluis alhier nog de ruimte-afme- tingen heeft die zjj thans meet, en dat deze steeds op een ruimer ontwerp hebben aan- gedrongen, hetgeen juist op de beslissing van de Belgische belanghebbenden is afgestuit. Tegen het brufcaal volhouden van beschul- digingen aan het adres der Nederlandsche autoriteiten, kan zoo iets niet te dikwijls worden uiteengezet. (Red. T. N. Ct.) De Belgische grens niet geopend- Met beslistheid kan de Prov. N.-Br. en 's,Hert. Crt. tegensprtefcem het bericht, dat die Belgische grens zoude open zijn. Ook wij vernainendat het toezicht op de passen llian(s '.'qel slreuger is gewordens ook achter de greus, daar het toezicht nu door gendarmes in plaats van door de sol- dalen wordt uitgevoerd. Nederland eh Belgie. Onder het opschrift: De zwlendel duurt voort, schrijft Het Laatste Nieuws (Brussiel): Door menschen van. goede trouw, die beslist tegen glke an'nexatie van Neder- landscli gebied gekant zijn, worden allerlei mo ties aangenomen in verbaml met de her ziening der traktaten vail 1839. Diat er zaketi dienten geregeld, iedereen is het daarowr eens. Maar die mo ties wor den meestal door atTnexionislen ontlokt en zijn dan soms derwijze opgesteld, dat zij voor verschillende kezingen vatbaar zijn an in :imiexionis 1 isc 1 ldi zin kunnen uitgjelegd worden. Voornamelijk te Parijs wordt met die mo- ties in annexioniistische rich ling een groote zwendel geplteegd. Hier in ons land is de openbare meening tegen elkie annexatie gekant Te Parijs wordt alles anders voorgesteld. Een politieke zwleftdel,Voor dergelijke praktijken bestaat er geen' andere uildruk- king, HOEK. Mejuffrouw M. de Fejjter alhier, slaagde te Rotterdam voor het eindexamen der H. B. S. 5jarigen eursus. Zondag 3 Augustus 1919. Lokaal „Eben-Haezer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. De s=x-kroonprins krijgt heimwee. De vroegcje Or'donnans-officiei- bij het to pper-kommando van het leger des kroon- prinsert, overste Anlbert aldus wordt uit Mums ter aan de Tel. gdmeld - citeert in een brochure, die hij gesclirevcm heeft, een brief aan den ex-kroonpritns uit Wie- ringen, gedateerd 1 Mei 1919. Daarin schrijft Friedi'jch WilLhelm „Ik vertrouw, dat mdttditjjd de tegen mij gericlile aanldachten van zelf in| elltan- der zullen storten.' Ik van imlijin kant kan, het niet over mlij vierklgijgeni .al te. over- haast een rechLvaardiging te zoeken. Ik wil niet op die gebeurlenissen vporuijt ioopen. Daarorn1 heb ik ook alle voorstellen van uitgevers, die rnijn oorlogsheriinneringen wilden publiceerieni, van de hand gewezep.. Ik trachtte sUseds hfet werkelijke levers te begrijpen mijl n'iet door de muren van de o ude Pruisjsclie traditie, zonder moge- lijklieid to I actje, te laten insluien. Trad i tie is goed en heeft een hooge waar- de, rnaair de goesL die daarin woorut, moet bewaard blij'veu en scheppen. Ik ben ten) slo tie vaji lifet tooneel der handelingen veixi'whneji, toen rnijn persoon voor ons diep-bed roehte vaden-Jand een oor- zaak1 van nog grooter verwikkedingeni dreig- de te worden. Of ik goed daaraan gedaan heb: wie zal dat inu dunvenl beoordeelen? De dinigen heb ben hun verloop gehad en ik ben1 vah mee ning, dat wij in het vervolg alien si edits rnoeten denlken aan de middelen om het D.uitsche volk woder op te rich ten en om ons uit duizend wonden bloedend vaderland weer toi gczondlneid te brengen. Ik persoonlijk bevind mij geienszinis in een toestand van diiepe vertwijfeling of van apalhie. Ik beschouw al dit gebeurde als studie-objecten, die ik in mij zelf verwerk. A'oor mij zelf err mijn familie wil ik on der de totaal veran-dende omstandighedejl frisch en eerlijk een nieuw leveni ppbouwen. Mel groot verlangen echter wacht ik op het oogenblik, dat ik in Duitschland weer een plaalsje, zij het ook nog zoo beschei- den, zal kurunem innemen, om daar met alle kracht mede te werken aan den weder- opbouw van mijn geliefde vaderland. Het heimwefj in mij wordt van dag tot dag sterker." De moderne Blauwbaard. Het omderzoek in de zaak-Landru dunrS nog steeds voort en eigenlijk is men nog niet wijzer geworden omtVjeut het lot van al de vrouweini, die tot Landru in l>etrekking liebben gestaan en omtrent wie. vermoed wordt, dat Landru hen op de griezeligsto wijze, o.a. door verbranding, van het leven beroofd heeft.; Landiru laat niets Ios esn liij hdeft qen onbeschaamd-ironische wijze I omt op de vragen van dfen. rechter van in- structie te antwoorden, die niets opheldert. Zoo| vroeg de recti ter hem iets omtrent geld, dat Lahldru op een bajnk geplaatsf bad: Waai" kwaim! diat geld vandaan? Landru: "Uit mijn middelen. De rechter: Kunt u van die middelen wat meer vertjellen Landru: Onmogelijk; het spijt mij wel, ik ben er hiet toe in staat, want u hebt mijn boekem in beslag genpmen. Een getuige, liuisknteclit van zijn beroep, had mediegedleeld, dat Landru in het begin (van den oorlog in de buurt waar hij toen woonde en waar de knecht een buurmah van hem was, voor een spion doorging. Dp i-jeclitei" van ondeilzoek vroeg Landiru wat hij! hierop te zeggen had. Niets, antwoord- jde Lantdiiu; men moet zich nooil storen aan de praatjes van personeel, Een poginjg van deni rechter om omtrent de slachtoffers van Landru nu eindielijk eens iets te wetten tie komen, werd (door Landru op de volgende manier beantwooifd: De rechter: Landvh, wilt u nu eindelijk zeggen waar uw verloofdfen zijn? Landru: Hebt u haar gezocht? De rechter: NatuuirLijk, ik heb overal, in de protviiieia, in het buitjenlalnd zelfs, een onderzoek laten instellan: Landru: En heb u niets gevonden? De rechter: Niets, Landru: Maar wanneer u als magistraat, die over machtige mi|d(d'elen beschikt, nu toch niets gevonden hebt, hoe zoudt u dan willen, dat ik, die gevangen zit, de verdwe- nenl vrouwiefn terug zou vind'eu? •Ook een slachtoffer van den oorlog Op de kermissen, die nog geregeld inver- schillende huitemvijk'en van Parijs gehou den worden, is ook altijd een zoogenaamd „jeu dfc- massacre'. Het is een tent, waar- in,' een aantal houten poppen op een rij staan. Tegen een matigeni prijs kan. men met een zwaren bal naar d(e koppen van die poppen gooien, om te trachten zeach- lero'veT te wierpen, Wanneer men een ze- ber aantal poppen omwerpt, wint men eelx prijs. Bij die overwinnfngsfe"esten vain 14 Juli waren ook op een aantal plaatsen van Par rijs kermissen, waar een ,,jeu dc massacre'' niet ontbrak. Ze Ireklden een zeer groot aantal liefhebbers. Maar in plaats van als gewoonl'ijk goed geld te verdienen, hebben ze verbazend slice hie zaken gedaan. „Spreekt me er niet van", heeft een eige- naar van een van zulke tenten aan een re- diacleur van Excelsior gezlegd, die liem over zijn verdiensten onder vroeg. „Voor den oorlog gooide men op de twiutig worpen! nog niet een pop om. Toen gingen de za ken goed. Maar nu is mijn tent vol gedie- mobiliseeyden, die gedurende maanden, soms gedurendie jaben, handgdanaten ge worpen hebben. Ze miss-en niets. Dat is niet te doen. Ik moet mijn zaak opdoekien. En dat is hard, want ik beh al sedert -veertig jaar in het vak." Tijd is geld. Zooals men weet, is dit vrij wel de ljjf- spreuk der Amerikanen. Men is daar dan ook zeer zuinig met den tijd, Het gewone gysteem schrijfmachines, zooals dit in Ne derland bekend is, met hoofdletters en kleine letters, is daar al weder gebleken niet aan de eischen van snelheid te kunnen voi- doen. Den laatsten tjjd worden daar dan ook machines gebruikt, waarop alleen hoofd letters voorkomen en worden de brieven dus geheel in hoofdletters gelypt. 't Ligt voor de hand, dat deze machines veel min der gecompliceerd zijn dan de normale, dat ze minder spoedig defect zijn, terwijl het grootste voordeel ten laatste is, dat de machine sneller is te bedienen, daar het niet noodig is heen en weer te grjjpen om nu eens kleine dan weder hoofdletters te schrijven. Bij een der groote Amerikaanscbe levens- verzekeringmaatschappjjen waar meer dan 1000 iypisten dag aan dag aan't werk zjjn, is proefondervindelijk hewezen, dat het ge- bruik van enkel hoofdletters, bij een acht- urigen werkdag per machineschrjjfster 10 minuten tijdsbesparirg geeft. D.w.z. voor de 1000 meisjes 10,000 minuten, of ongeveer 160 uur per dag. De besparing in tijd bjj die maatschappij bedraagd dus alleen al 20 typistes, met een werktijd van 8 uar per dag en dus bij een gemiddelde verdienste van 10 dollar per week, een besparing van 10.000 dollar per jaar. Onwelwillend Belgie. Men schrijft uit Bocholtz aan de L. K. Dezer dagen passeerden hier langs het grenskantoor twee Belgische officieren te paard. De outvanger ging naar buiten en maakte hen er op attent, dat ze niet Terder mochten. Maar wat kreeg hij ten antwoord Ditt ,/Als je ons tegen wilt houden, moet je maar zorgen, dat je hier op den weg stoat 1" Men begrjjpt, dat de ontvanger hen na zoo'n brutaal antwoord zooveel vertelde, dat ze hun paarden omdraaiden. Onderwjjl was ook de commandant van den doorlaatpost aangekomen, die uit naam van het militair gezag hen nogmaals be- duidde, dat ze te ver waren, terug mcesten en voortaan beter naar de grenspalen moes- ten zieri. En wat kreeg deze ten antwoord z/Flamingkop, ik versta je niet." Mede door dit brutaal antwoord, alsmede omdat de commandant vermoedde met pseudo-officieren te doen te hebben, heeft ljj hen opgebracht naar de marechaussee te Simpelveld. Na verhoor, waaruit bleek, dat het officieren waren, van den generalen staf, konden ze naar Aken terugkeeren. Laten we hier een les uittrekken, want al zjjn we gelukkig nog geen Belg, toch worden we nu al reeds op eigen grondgebied door Belgische officieren uitgescholden voor z/Flamingkop". SEIZESSCBE COURAST. Hoek. 91 a., leeskerk en savonds 6 u., (zornertijd), Ds. C. L. F. van Schel- yen van Wageningen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9J u. en 2J n. (nieuwe tijd), leeskerk Gerefotmcet oe Gtmetnt*. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 n. en 51 u., (oude tijd) leeskerk. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 91 u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. Sluiskil. 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9J u. en 21 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 91 u., dhr. L. Dek en 21 u., Ds. G. van Dis. Axel. 91 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz en 2 u., Ds. J. B. Th. Hugenholti, Doopsbedie- ning. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst.I 10 u., Ds. G. van Dis. it. K. Kerkdiensten te Ter A'euzen. Zondag zijn de H. B. Diensten om 7,81 en 10 unr '8 Namiddags om half drie Lof. (Nadruk verboden). TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 21 Juli. Leendert Bartel van Houte, oud 28 j., jm. en Francina Cornelia de Bruijne, oud 26 j., jd. 25 Juli. Leunis de Doelder, oud 31 j., jm.en Adriana Jansen, oud 26 j., jd. Izaak Brevet, oud 26 j., jm. en Krina Cornelia de Vos, oud 27 j., jd. Jacobus de Feijter, oud 24 j., jm. en Levina de Feijter, oud 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkiDgen. 24 Juli. Aarnout Jacobus Bliek, oud 28 j., jm. en Aaltje de Witte, oud 27 j. jd. Machiel Slot, oud 27 j., jm. en Anna Theodora Koch, oud 19 j., jd. Geboorten. 22 Juli. Cornelis Pieter, z. v. Jan Riemens en van Elisabeth Christina't Gilde. Adriaan Pieter, z. van Hendrik Lourens Cornelis Kok en van Johanna Margaretha van der Bent. 24 Juli. Jacob, z. van Adriaan Michielsen en van Neeltje Verhage". Overlijden. 21 Juli. Cornelia Franz de Rubber, oud 3 d., z. van Cornelis en van Francina Johanna Kusmann. 22 Juli. Isedoor Alexander Kesbeke, oud 18 j., z. van Charles Ludovicus en van Anna Ca- tharina van Duijse. 24 Juli. Neeltje Verplanke. oud 44 j., echtg. van Christiaan Bakker.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1