Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6868. Zaterdag 26 Juli 1919. 59e Jaargang Aaniijzing verkrijgbaarstelling Luensmiddelen. Landbouwberlchten, BiNNENLAND. BUITENLAND. PKBDlKBEItB ±BXi-A-X3. Aanbesteding. Zondag 27 Juli 1919. reR Burgemeester en Wethouders van TER NEDZEN maken bekend, dat in de week van 28 Juli-3 Aug. 1919, mag worden afgegeven opbonNo. 285b 350 gram Suiker(Melis of bflsoorten). u 12 3e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). Ter Neuzen, 25 Juli 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BUIZ1NGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, Lo.Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Domdcrdaig. Nadal beslpfcen is tot toelating van de heer Van Loon als afgevaardigde voor N. Brabant, Loan en verschiLlende vWHJsontwer pen pan de orde. Bij het wetsontwerp tot wijziging eni ver hnoging van lioofdistuli Va der Staatsbegroo ting voor 1919, vvijst de Minister van* On derwijs erop, dat tot zijn leedwezen de post van eenj half anilliocn voor de verbetering tvan de finianlcieele ppsjtie der vakschool ieeraren de scherpste afkeuring gevondela heeft. De tpespniden, daar ecliter gedioogr den geen uitst.el tot het rapport van de sa- lai'i s-comm i-ssie. De post voor de uitjvoering van de wetten tot wijziging Vaji de wetten op bet hooger en piiddelbaar orMerwiijs kbni niet aclitcr- wege blijven, pimdat spr-, in verbanid met ihet Qolnipi-oniisj, er tvoo(r zorgen mest, dat bet bjijzonder hooger en tnkkLcibuiur onfctier- wijs in gelijke conditie kwann met bet open baar |Onderw|ijs. Ten (aanziefa. van de sub sidies voor orcliesten wijjst spr. erop, dat bij amende dat alleen die orcliesten zoude'n gesteund mogen worded, die op een hoog kunstpeil staan. Het geld Moor het Nederl Kunstpatviljolen te Veinie'tie is noodig voor bet omderboud. Geetflt imian heft geld niet dan broke men bet patriljiOiaiu at. Houdf) men het oiifwerp aan, dan bedenke men wet dat dan to/ems de verbetering van de onder wijzerssalarissen word t aangcliouden. De beer Vfan Nierop (u.-L) bandliaaft constijntioneele bezwareru tegen bet toie- staan van cj-edietcn1 voor wqttefn, die nog niet earns bij de Kamar Jiggeu. Op zoom manier verliest (men'alle parJieSmenthire cop- trole op de besteding der gelden. Ons is- de uiterste ziuinigheid geboden. Wij belioeven geen orcliesten te subsidieeren, daartofedie- ne bet particulier initiatief. Speaker waar- tschnwt '/ppr een finjantieeledebacle. In het belaqg der onderwijzers zal spr. ditmaal nog niet tegenstemmiqn. De heer Polak (s-d-a,-p) Merdedigt de sub sidies aan de voomaalmsle orcliesten. Na re- (en dupliek 'wordt hot wetsontwerp zondetr hoofdeiijke stemming ,aangenomi,en. Bij ld}e Ixdiandcling van het wetsontwerp tot faeffing eener speielkaartenlbfelasting deci de de Minister van Firuajicien mede, dat de ze betas ling zal worden verhoogd indieai de Schalkist zulks eischt. A'oorloopig is ver- hooging echter onnoodig. Bij een suppletoire watjerstaatsbegi-ooling djeclde de Minisifjer van W-ater-staaf nu-dc, dal merwogen' wordt den post-cheque en girpdienst onder fact departament vLajn Fii nancieni te brengen. Nog werden goedgekieurd eenige andtere wetsiont'werpem, p.a. voor verbetering va;n de haven te Vlistsjingenl, de vleeselikeurifag. een suppletoire landbouwbegrootlng lietref- fende besch ikbaars tclli ng| vap leverasimiddje,- len en een) wijziging van de (merkenwet. De Vergadering wordt djaama geslotien. Vereenvoudiging bij het telegrat'isch verkeer. De beer De Haas, comies-tifaulair van het Amsterdamsclie telegraafkantoor, heeft, naar de Tel. meldt, eenigen tijd geleden een uit- vinjding gedaani, die een groote vereenvou(di- ging fail bet tclegrafiscli verkeer heeft te- weeg gebraciit, wa,t vporal in dezen tijd, nu toestellen en dradm o'/erbiefast zijini, van geen geringe lx:t-e\pkcnis is. JEen gewoon 1 i ughes-toest,el verwerkt ge- middeljd 1200- twooijden iper nur. Op dit toesltel woixlit am beurten geseind of ont- vangen. Er kewnen ,zecr weinig mienwetoe- sjtellen uitj het buitenland aajn, zoodat die dude apparaten den sjtcetdjs toeniCuiendbn stream telegramtoien moeten verwterken. Het dradennet kan slechts geleidelijk Avorden uitgebreid, terw'ijl bp/endien op de Icantoden cell nfijpend persiomeelgebrek hqerscht, a;mi welk feit jd'e bezoldiging niet vreemd is, Het d)0or den heer De Haas, vereenvoudflg- die z.g. „Duplex Hughes-toester' komt aan al die bezwaren eenigsziins tegcniocf. Dooq l.oepasising van jde bekendie „brug(" vatti Wheatstpne was het al sinds lang mogelijk tusscben twee kanitoren tegelijk te kumiefa soinen eru ofntvangoin.. TJaii zijn aan alke zajde van den draad twee Hugbest-toestellem noodig, bedjeud door 4, in (noodgp/allcut idoor 3 pinbtenaren. In, bet geheel dns 4 Hu- g'hes-toest;e 11 en iniiet 8 of in noodgevaltan 6 almbtenaren. De vereenvoudigde duplex nu maakt het niiogelijk te .kujinem volstjaan met ee.n to#, slel, bediend d|oo(r 2 man, aan] elk© zijde van den draad. De besparing per Megrafische s-erbiluting is alzoo 2 toestelleni, p.l^is 4 of 2 aniblenarcn. De nitvinder is er bovendieni in geslaagd, het gelied© duplex systpeui aamnerktilijk te Fereenvoudjigen, waardoor minder fontj-n i;n (liet complex onlistaan em waaixloor de bedjrfijfszeke rheid is Loegenomen. D© (vereenvoiudjgde dm pi ax-Hughes ver- twei'kt per nur gemiddekl2400 wopi-jdjen, (het jdjubbele rend&'ment tvfeni eem simplex- apparaat. i Het toes'tcl eisclit voop de bediening ge- oefende telegrafixtcn, omdai de controle- s,tnook vvelbekend uiit spiomnagc-gcvallem bij het lO'/crseinen moest vervalleii', wijl deze Sitrook nu alleen mlaar voor d© te ontvangen telegrammen kan dieftieh. Maar geoefende telegrafisten zijn in groo te getsaie iaianwezig, zoodat dit geen bezwaar beteekent. Het sysiteem is in working giesteld tus- sclnen .Amsterdam jpiet Ro)ttei-dam, Den Ilaag, Hoerlen en Haarlem' en zal geleidelijk op alle drukkebinnenlajndsche verbindj<ngeti worden ingevoerd. Onze kolenvoorzienihR. Aanj bet pcrsburcau „Aga" wordt nil Berlijs gemeld Wij (veimemen uil economisohe kringem, dat Id© bezctjting van bet bij uitst|tik rijke Duitsche Ikolengebied door Erankrjjk een der Imeest waandctviqlle rnilobjecten met Ne- dei-land tin. ernstjg gt'daaf heeft gebracHt Ziqotang Dutitseliland op grootje scliaal ko len izon fcunhien levered! aain Nederlahd zou: ivja,n die zijde de uilvoer van avtikelen jnogelijlv zijn, waaraan DuitschUind di-im gende behoeftei heeft. Maar de kolelmood1 in Frankbijk zal nu vamzelfsprckend Ne- taiid inf moeilijkliedem b.rejngen. Tocb beseft man in Duitiscliland, dat een iuiensicve handel unjet Nederfand een te vensvoorwaarde (is. Diaarom tzal alles iq bet Iwerk wordem geatdd de kolepuitvoei' ondanks de groote moeilijkhedlen daaraaq verbonden, zoo gcool mogelijk L doe/, zijii in de verwach liing, dat dan van Nederlamd oinmisbare artikelen, als vee, vet. jam, kaas, nielkproducten enz., in cenigszinks voldodn- de mia'te zulleti bctriokken kunjnem wordqn Naar wjj uil wieliiigelichfe bron verne- meiu Kiijin in deze richtibg reeds de eerste s lap pen gedaan. De Eng.elsche mijnstaking. De Maiandag door de regeering afgelegdq verklaring, dat matjpozen aan liet work zou- den worden gezet bin het water uit de mij- pen tyajb Vorkslilre te pompen, was blijk- liaar geen loos praatje. Nergjens 'werl^en die Janljes nog, maar er hebbetn er Dinsdag 360 (Dci.'onport verlat'gn, met besteniming naar Yorkshire. Smlith„ dp t/borzifjter van den Mijnjwer- kei-pbomd van Yorkshire, ve.rkbuirde, .dat de aclie der regeefring bet vastberaden be- sluil der mijnwerkors slechtfe kon bekrach- tigeu, wie bij ecliter aanried, zich niet met de Imatrozen te bemqeien. Die mijnwerkers schijnen ip bun hart tevreden, dat het on der water zetften der mlijnen '/oorkomen is, zcKodat zlij tenminste weder gam het werk kunngn igaan, wajnnecr zij verkiezefa. Zij meenen blijkba,ar, dat dit er toe zal leiden, d,at de regeering de mijben1 naasl De /stakers willen kliaarbj^jkelijk mitt vail loegevcii wctan en staan op een loonsver- booging I,an 14 pet., ter wijl reehter San- key's rapport linn ongeyeer 12 pc t. loonis- '/eiiiooging toekcrule. De staking heeft zich lkhlclijk uitgebreid Lot ipndere kolenbekkenjs. In Lancashire sla- ken 7500 man, in Noitfjngshamshire 20.000, in Monmouthshire 11.000. Swilliie, die Dinsdag te Louden aankWam, laat niets los. Men denlkt, dat bij met de regeering kount ronfereercn. Maar Smiljli '/erklaarde, dat bet gesehil in Yorkshire bui- ten bet bereik van den Nationalem Mijpawier- kersbond vali, welke het aan ieder district owerliet, (zelf de to ©passing van Sankey's rap port te regelen. Intusscheb bcnadeelt de stejenkoleit- scliaapscbte pp lernsjtjge wijze die stapqlin- dnstrieen. In fact district Sheffield zijn reedjs pmtrent ,20.000 arbeiders werkloos ije- ^voi-jdien. De groote firma's verMavjen, dal zlij zelfs met inaehtnc.ming van de groolste zuinigheid in liet steenikolen'/erbbuik bun) fabi'ieken niet langer dan nog enkele dageh kun;neiii gaamde bouden. De fabrika/bteb vah ruw Sjzer langs de noordwestelijkte kust vam I/ngeland fiebbenj izich genoodzaakt gezieni, den prtijsi van Iruw ijzer met 12 schillings per (ton te 'verlioogen, wegems den toememcn- den prijsi van de steenkool. De neger-onlusten te Washington. Uit Washington wordt aan de Times ge- senid: Dinsdagnaclit liebben de negeromlus- tlen Izicli bier horhaald. De negers begon- nen jditmaal. Zij liaddom zicli vam revolvcre voorziein, en wilden nu wi*aak nemen voor Ide aamv,alien der blanken op deji avond te voren. Zij scholen onder meer op de trams, die vol ischouwburgbezoekers zaten. Bij hej, Wilfie Iluis| verwondde een meg,er, die oji een motorfiets reed-, een matroos door eem rov'olverschoot. Op een, amdere pick werd een fnatnoos met can mes rfacrgqstoluin. Riondom het Congi-esgebouw, de Biblioi- theek en liet Kapitool werd tusschen blani- ken en zwarten gestfaediem. Het lioofdlawartier van het I.eger de,*? Heils werd aange/allen. Twee detectives en vcrscheideme negbi's werden gedood. Aa;n weerszijden werd' een aantal pprsondn ge- wond. Troepen werden) onibodqn om de politic te helpen. Te Washington is de stjaat van) beleg afge- kondigd. Elders heblien terugkeerende iie- gertroepen avemeens pen opstfind verwekt, die biet zonder blocdpergieten omderdrukt kon worden. Duitschland „Dit zijn waarheden als koeien", heeft Bauer, de Duitsche Minister-president, giste- ren in zijn programrede gezegd. Inderdaad schrijft de N. R. Crt vullen de waarheden als koeien het grootste deel van zijn rede- voering, die ook overigens weinig belanrijks bracht. Geen volk. zeide hij, kan zich op zulk een ..zuivere" democratie heroemen als bet Duit sche, maar. zoo voegde hij er bij, deze demo cratie staat voor een goed deel nog slechts op papier, en hij noemde het de taak der regee ring, het volk zoo op te voeden, dat die demo cratie in het voile leven zou worden overge- plant. Bij de lezing van s ministers uitlatingen over het sociale vraagstuk kost het eenige moeite zich te binnen te brengen, dat het een socialistisch minister is, die aan het woord is. Socialistatie van de opwekking van electrische kracht en van den mijnbouw. Dat is alles op dat gebied; breken met den ouden dwang, maar geen nieuwe er voor in de plaats, zegt de minister: „het particulier initiatief moet worden gesteund, er moet gezorgd worden voor decentralisatie van de krachten, die het economisch leven moeten verheffen." Slechts drie beperkende „geboden" zullen er zijn: de zooeven genoemde voorshands zeer beperkte so- cialisatie, de verschaffing van kleeren en voed- sel aan de minvermogenden, en het invoerver- bod voor weelde-artikelen. De regeering be- rust dan ook op een verbond tusschen centrum (katholieken) en sociaal-dernocraten, dat tot algemeene verbazing nog steeds (dat wil in dezen zeggen: reeds eenige weken) bestaat. Dat de minister-president in zijn aanvalleh tegeh onafhankelijken ten eenre, eh tegeh coservatieven ter andere zijde niets nieuws aanvoerde, zal geeszins verbazing hebben ge- wekt, maar men mist in zijn uiteenzetingen, eeh posiief veelomvattend plan van herstel voor het Duitsche rijk, dat zoo buitengewoon zwak is, en in zoo weinig gunstige omstandig- heden voor genezing verkeert. De toespraak van Herman Miiller, den mi nister van buitenlandsche zaken, bevat in het geheel niets bizonders. Aan onzen Konihg. Onder dit opiSchriff sclirijft '„Ons Va- dierland", de. lolk van hot Vlaamsche front, o.m. het volgende; „Sire, Gceen groothcid wordt gebouwd. dan op die hechte rots van hat Recht, dat liebt Gij aan Uw land en aan de wereld geleerd. Het zal voor U vandaag een dag zijn van blijden trots, de stein van Uw volk zal daiikend IppMinkefU (naar Uwen troon Maar wij, Sire, die met U gestaan heb ben ter verdediging van UW em ons recht, wij jd.ie Uw roem gekoqht hebben met den prijs van ons bloed, wij Uw meest beminde zonen, die U op onze scliouders ged.ragien hebben op, de lioogte waar Gij nu triom feert, omze harten juicheni niet mee vol-uit op dozen dag 'van blijden trots. Oiolc wij zijn fier op de wecr bevocliten vr'ijheid, fierdcr dan wie ook), want deze vrijheid is ons en Uw werk, iMaab Waandieren', dat we lief hebben met al den hart-stochtelijken gloed dien Gij |in Uw jong Vlaamisch leger wist hoog te seliatWm), Vlaandereii', dat zijn beste bloed gaf vpor de vrijheid van liet gemeenschap- pelijke Vadcrland, Vlaamdenem kemt nog imtmer de 'vrijheid niet, dat het bevocht voor aiidercn, dal het bevocht voor zijnl \'©r- drukkers. Uw gpojotiheid, Sire, sfraalt nog niet in lonbevlek'ten luister, want geen grootheid wordt gebouwd dan op de hechte rots vam het Recht''. En vlerder: „Er bi-joceit veel Wrok in Ylaandenun. Sipe, wij .spldatqn 'voelen, geen dankbaar- heid voor de behandeling die we ondergin- gen panwege Uwe regeering. Uwe negeering heeft bewezen dat ze omze opofferingen, ons lijden niet weet te waardceren ljjk bet hoorl. Woorden, Stre, hebben we genoeg gekitegcu. maar velen onder ons staan zonder brood- winnjihg en zolider geld. En ionze broeders, ons gelijkejn in het lij den on in liet doodsverachtjein, de opge- eischten die door den vijaud als si a von wer den opgedrcven en alles trotjseerdjen om het verliosisingswerk Yarn] hunpe brocdiers laap. deq IJzer diet te verhindfere|nl, die worden be- ha'ndeld lijk uwe soldjaten; Sire, veel woor den van) lof, geen enkele daad van dank- b,aarheid. Em ons bemiud West-VlaandereinGij kient liet, Sire, gij waart bij ons „bacliten de kupe", gij kent dat moedig, taai ras, gij wee I met lioo/eel off erv aai-dighieid zij allea voor het land hebben prijsgegeven; en het loon voor1 izooveel moed, Sire? .Men richt tocliftjes in om dezen die in veiligheid 'acliic r t front hun zaakjes dne- ven en z.ich rijik sjacherden, in de gelegen- heid te stellen hun geprikkelde niicuwsgie- righeid te voldoen. Ja, ,,natipniale betde- vaarten" heeft |men 'ingericht, maar naar de eerste daadwerkelijke hulp zien de doini- pelaars nog allijd uit. De regeering, Sire, lieeft geen hart voor Vlaandereii; daaronn broeit er wrok in Vlaandereii en zal de 'vreugde van dezen dag geen omgedeelde 'vreugde zijn. We Wetqrp Sire, dat Gij een hart hebt voor Vlaandere.n en zijn volk, dat Gij Uwe Vlaamisehe soldaten .lief hebt efn daarom hebben we niet geaarzeld ook op dezen dag onze stem tot U te verheffen. Sire, gel oof dezen niet, die ons scheldjjn voor oproerniakers. Nog is Vlaanderen loyaal. Maar, met den nioodigen eerbcid 'voor Uw piersooni, durven) wij er toch bijvoegen, dat VLaandeqemt smacht naar Recht Kount er Recht inVlaandereni, Sire, ge- lijldieid in reclite en in feite, dan zal op liet verjaringsfeest te naaste jare onze stem niet meer kliiiken als een wankiatnk, maar op- gaan -in het algemeen koor dat U en Belgie lofzlngt. Recht alleen kan het bestaam van Belgie beslendigen." TER NEUZEN 25 Juli 1919. Het weerbericht van het meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoog-ste barometerstand: 765.1 Vlissingen. Laagste barometerstand: 755.3 Memel. Verwachting tot den avond van 26 Juli: Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, wel- licht nog eenige regen, zelfde temperatuur. Een treffende begrafenis was het heden voormiddag op de R. K. be- graafplaats, van een 19jarigen kantoorbe- diende der posterijen en telegrafie, wijlen de heer I. Kesbeke. Benevens de familie en amb tenaren en beambten van het post- en tele graafkantoor alhier, waren bij de groeve vele belangstellenden aanwezig, vol medegevoel met de getroffen familie, die een zoon ver. loor, waarop ze voor een jaar met zooveel trotsch konden zien, daar hij zich van tele- gramjongen, door studie in zijn vrijen tijd had weten op te werken en was aangesteld als kantoorbediende, terwijl hij korten tijd daarna door een sloopende ziekte werd aan- getast. Door den heer Van Riet, voorzitter der afdeeling Ter Neuzen van den Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel, wer den bij de groeve de verdiensten van den overledene en vooral zijn beseheiden, minza men omgang met de collega's, herdacht en gehuldigd. Het concert van het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden" moest Woensdag wegens den fellen regen worden uitgesteld. Gisterenavond werd het gegeven. 'tWas weer op kantje af, en hoewel het geen zomersche temperatuur was waagde het bestuur het er op, met het gezelschap de muziektent te betreden. En men had succes. 't Weer bleef dragelijk en er was een talrijk publiek, dat blijkens het ap plaus na verschillende nummers dankbaar was voor het genotene. Dit was ook niet onver- diend. Verschillende oorzaken werken samen, dat voor het oogenblik enkele partijen niet voldoende zijn bezet, daardoor klonk het op sommige tijden wel wat leeg, doch overigens hebben de leden, onder leiding van den heer Sehirris hun beste beentje voorgezet, om aan de hoorders genoegen te verschaffen. De vereeniging heeft alle hoop, binnen niet te langen tijd, het muziekkorps, dat tijdens de oorlogsjaren in ledental vermfnderde, weer op de vroegere sterkte terug te brengen. De onlangs weer opnieuw ingerichte muziekcursus telt naar we vememen ruim 20 leerlingen, die met ijver de lessen volgen, om zoodra moge lijk de gedunde gelederen te versterken. Gisteren werd alhier door den architect L. de Bruijne aanbesteed in 5 perceelen, het verbouwen van een wo*n- en winkel- huis, voor den heer A. F. Mannaert alhier Hiervoor werd iDgeschreven als volgt Yoor het le perceel (metselwerb), door de heeren Gebrs. H. en L. v. d. Velden, voor 6100, Gebrs. Kolijn, voor /6000, M. W. Nieuwelink te Hoek voor f 5980, W. P Nieuwelink voor 5800, Gebrs. Nieuwe link te Hoek voor 5782,50, P. M. Oost dpk voor 5780 en P. J. Rijnberg voor 5702. Voor het 2e perceel (timmerwerk), door dt heeren K. Dieleman te Zaamslag voor 7800, H. Kaijser voor 7050, J. Wisse te Zaamslag voor 7047, I. P. Castelejjn voor 6721, P. A. Leunis voor 6475, F. Romeijnsen voor 6467, J. A. Meertens 6215 en J. Elfrink voor 6025. Voor het 3e perceel (ijzerwerk), d«or de heeren s J. J. Verlinde—Hoebe voor f 598, I. Butler voor 592, J. G. Verlinde Wz. voor f 588 en Aug. Dhaeze voor 575. Voor het 4e perceel (loodgieterswerk), door de heeren Wed. D. J. Guequierre voor f 890, I. Guequierre—Kuijk voor 835, Aug. Dhaeze voor 675 en Joh. Knijff te Zaamslag voor 640. Voor het 5e perceel (glas- enverfwerk), door de heeren v Alph. Guilliet voor 2894, J. J Ver- jaal voor /2890, P. Kiel vosr 2888, 0. lie Pauw voor 2843, A. A. de Zeeuw vo«r /2815, A. van Duijze voor 2800, P. A. Geelhoedt voor 2175 en J. Ver linde voor 1998. De inschrijvers, bp wier naam geen woonplaats is vermeld, wonen te TerNeuzen. Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund. Staking van bouwvakarbeiders Te Hulst is een werkstaking uitgebroken onder de timmerlieden, metselaars en opper- lieden. Geeischt wordt 35 cent voor timmer lieden en metselaars en 32 cent voor opper- lieden, uit te betalen over 60 uur bij een werk- tijd van 58 uur. Verder wordt gevraagd 70 bij slecht weer en 70 bij ziekte gedurende 6 weken door te betalen. NederlandBelgie Tijdens het bezoek, dat president Poincarg en Koning Albert deze week aan Gent brach- ten ter gelegenheid van den derden natiohaleh feestdag, hield burgemeester Braun een re- devoering, waarin hij de vemielingen in her- innering bracht, die de Duitschers hebben aangericht. Daarbij voerde hij ook de kwestie aan van het kanaal GentTer Neuzen en liet zich afkeurend uit over „het krenkende toezicht" van „het prikkelbare Noord-Neder- land". Deze woorden moehten echter blijk- baar noch bij den Belgischen Konihg, noch bij Poincare eenige instemming verwerven, en in- zijn antwoord repte de president dan ook met geen enkel woord op deze aangelegenhejd. SAS VAN GENT. Een vogel kwam gevlogen Zooals herhaaldelijk gebeurt, kwam er ook heden omstreeks 12 uur weer een vogel uit het Westen gevlogen over Sas van Gent heen in de richting van het Noord-Oosten. Daar het verschijnen dier vogels tot de da- gelijksche waamemingen behoort, meenden we ons om nadere inlichtingen eens te moeten wenden tot een persoon, die het weten kon en ziehier hetgeen hij ons daaromtrent heeft medegedeeld. Deze vliegmachine's komen elken dag van Ostende en zijn de Engelsche postmen, die dag in dag uit de Engelsche post voor het Engelsche Rijnleger vervoeren. Bestemmingsplaats is Keulen. Nu ligt het aan de windrichting en meestal ook eenigs- zins aan het weer of de vliegtuigen dichter of verder voorbij onze plaats vliegen. In ieder geval hebben zij eene vreedzame bedoeling en de voorloopers van het in alle landen zoo zeer besproken toekomstige lucht- postverkeer. Opgepast! Hadden velen, die zich de moeite wilden getroosten het te halen, zich sedert langen tijd mogen verheugen in goed en smakelijk brood uit Belgie (dit behoeft nog niet mindere waardeering van ons eigen inlandsch fabri- kaat in te sluiten), plotseling is aan dezen ideaal-toestand een einde gemaakt. Aan de grens n.l. zijn de Belgische douane- beambten opgedoken en waarschuwen een ie der, die om brood of andere levenspiiddelen de grens overschrijdt, dat uitvoer van deze artikelen uit Belgie ten strengste verboden is en dat de overtreders gevaar loopen niet al leen de meegevoerde artikelen te zien inbe- slagnemen, doch bovendien kans hebben zoh- der verderen vorm van proces „den bak in te draaien". Daar een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft, zij deze mededeeling voor velen eene emstige waarschuwing. BOSCHKAPELLE. Van eene in de weide loopende koe, toebe- hoorende aan J. H., wiens landbouwschuur de vorige week door het vuur werd vernield, heeft men twee spenen bijna geheel afgesne- den, terwijl men ook een zijner paarden een steekwond heeft toegebracht. Het vermoeden ligt nu voor de hand, dat kwaadwilligheid wel de oorzaak van den brand kan zijn. Onderwijs. Voor de betrekking van onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de o. 1. school al hier, heeft zich slechts een sollicitant aan- gemeld. TERHOLE. Wie eene veenderij in 't klein wil zien, ga eens een kijkje nemen in de Koedamstraat. Aan weerszijden er van ziet men, wijd ver- spreid, bergen gestoken turf staan, die weer aan kleine hoopjes te drogen worden gezet; het vervoer geschiedt per kipspoor en met den kruiwagen. Bij brandstofgebrek kunnen van dezen enormen voorraad velen geholpen worden. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9J u., Ds. L Timmerman en 2 w.s dhr. L. Dek. -1^ Sluiskil. 9J u., dhr. L. Dek en 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den M. Doop. Hoek. 9J u., Ds. E. Raams en 2| u., geen dienst. Zaamslag. 9J u. en n., Ds. G. van Dis. Axel. 9i u., leeskerk en 2 u., Ds. E. Raams, Dankzegging. Sas van Gent. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. Va* Lindonk. Hoek. Gereformeerde Kerken. 91 u., leeskerk en 'savonds 6 (zomertijd), Ds. J. Mulder van Ermelo- Veldwijk. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9J n. en 2J n. (nieuwe tijd), leeskerk. Gerefot meet de fxemetrte. Vlooswjjkstriaat. Ter Neuzen. 9 n., 2 u. en 51 n. (oude tijd) leeskerk. Oud-Gereformeerde gemeente VI oosw (j k straat.) Ter Nenzen. 9 u., 2 u. en 5i n., (oude tijd) leeskerk. Lokaal „Kben-flaexer" (Kerkhoflaanf Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. JS. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de B. B.Dieneten om 7,81 en 10uur 's Namiddags om half drie Lof. In Oosteiijk Zeeuwsch-Vlaanderen hebben de zware regens der laatste dagen veel schade berokkend aan het gesneden koolzaad, dat niet op tijd kan gedorscht worden en begint te schieten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1