I Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan der e n No. 6865. Zaterdag" 19 Juli 1919. 59e Jaargang Aanwijzing Yarkrijgbaarsteiling Levensmiddelen. 8 I N H E N L H D. B Ul TENLAND. PBIDIKBIUKTBH, GEMENGDE BERICHTEN. T Bolsjewistische propaganda van gestolen geld. De regeeringen der Geassocieerde en Geallieerde mogendheden hebben de on- zjjdigeu van Europa en de regeeringen van Duitschland en Oostecrijk gewezen op het gevaar voor alle landen, dat bestaat in de vorming van een fonds, om Hon- gaarsche bolsjewistische propaganda in de vreemde landen te maken. Zjj hebben die regeeringen vetzocht de noodige maat- regelen te nemen om zich te verzetten tegen de realisatie in hun gebied van de door Bela Kun gestolen effecten. De staking der zeelieden te New York. De bemanning van een twaalftal vreemde scbepen, waaronder een Engelsche en voorts ook Nederlandsche en Skandinavische booten, staakt. Deze staking geschiedt niet uit solidariteit met die van de Amerikaansche zeelieden, maar om gelijkstelling te verkrji- gen van alle loonen voor de voile zee. De Engelsche kolenindustrie. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot invoering van den zevenurigen arbeids- dag voor mjjnwerkers in het Lagerhuis, is tevens ter sprake gebracht de door de regeering aangekondigde verhooging van den steenkolenprijs met 6 shilling per ton, waarvan erastige gevolgen worden gevreesd voor de geheele induslrie, het nationale leven en de handel op het buitenland. Minister Auckland Geddes verklaarde, dat de maatregel om den kolenprjjs te ver- hoogen, even ernstig was als de maatregelen, die tijden» d«n oorlog genomen zijn. Up noemde verschillende oorzaken, die tot het schaarscher worden der steenkool hebben geleid en legde daarbjj den nadruk op de uitwerking van den verminderden arbeids- duur in verschillende takken van njjverhfid. De arbeidsloonen per ton zjjn gestegen van bijna zeven shilling per ton in 1913 tot 22 shilling thans. De steenkool kost te London thans 49 7s shilling tegen 27 shilling in 1913. Indien tengevolge van den hoogen prjjs de uitvoer op mocht houden zou door het gemis van de daar op gemaakte winst de prjjs in Engeland nog hooger moeten stijgen. Bovendien zouden de Engelsche schepen in ballast uit moeten varen om grondstoffen te halen. De Minister noemde den toestand hoogEt ernstig, een verhooging van de opbrengst der mjjnen was een levensbelang en hij drong er bp de leiders der mijnwerkers op aan, dat zjj hun invloed te dien aanzien zouden doen gelden. Brace, den der afgevaardigden der mjjn- werkers, verklaarde, dat de verminderde opbrengst niet te wijten was aan den onwil der arbeiders, maar aan de slechte organisatie van het bedrjjf. Ten slotte bood ministerBonar Law aan de prjjs verhooging van 6 shilling drie maanden op te schorten, indien de mjjnwerkers wil- den toezeggen in dien tjjd niet te zullen staken en al hes mogeljjke te zullen doen om onmiddellijk de opbrengst hooger op te voeren. Brace beloofde dit voorstel heden aan het mjjnwerkerscongres te Werwick te zullen voorleggen. De verhooging zal inmiddels tot 21 dezer worden opgeschort. TER NEUZEN, 18 Juli 1919. Het weerbericht van het meteorologisch Instituut te De Bildt van beden luidt als volgt Hoogste barometerstand 763.2 Munchen. Laagste barometerstand: 755.1 Stornoway. VerwachtiDg tot den avond van 19 Juli: Zwakke tot matige, later wellicht toe- nemende zuideljjke tot westelijke wind, aanvankelgk gedeelfeljjk bewolkt, later toe- nemende bewolking, voorloopig nog weinig of geen, later toenemende kans op regen, zelfde temperatuur. Klagende hniseigenaars. In een druk bezochte vergadering van de Yereeniging van Huiseigenaars te Mid- delburg is o.a. besloten de kleine repara tion aan de huizen voor rekening van de huurders te laten. Na uitvoerige discussie werd een motie aangenocnen, waarin de leden, overwegende dat vele leden blijkens de gedane voor- stellen zich als huiseigenaar schromelgk verongelgkt acnten, omdat alle andere on- dernemers door den oorlog ontstane hoogere exploitatiekosten en levensonderhoud op hun afnemers mogen verhalen, maar dit aan den huiseigenaar niet wordt toege- staan overwegende dat bjjna alle kuiseige- naren kleine luiden en zelfs weduwen zijn die hun bronnen van bestaan bedenkelijk zien verminderen overwegende, dat door de huidige wet de positie van den huiseigenaars uiterst zorgelijk is geworden, wat ook blijkt uit het vele verkoopen van huizen en hun vertrouwen uitspreken dat hun be stuur alle wettige middelen zal te baat nemen om te traehten verbetering in hun gorgvollen toestand te brengen. Teneinde «en mogelijk misverstand nopens de alhier opgerichte woningbouwvereeniging uit den weg te ruimen, dat na lezing van het berieht van uw correspondent in het nummer van Din«dag zou kunnen ontstaan, zij medegedeeld, dat het ledental reeds 38 bedraagt. Uw correspondent schjjnt geen rekening te hebben gehouden met de ter vergadering aanwezige bestuursleden, terwjjl hij ook niet kon af weten van de 13 per- sonen, «i«t ter vergadering aanwezig, die zich vooraf als lid hadden aangemeld. De statuten zgn vastgesteld en ter goed- keuring opgezonden, terwjjl de jonge ver- eeniging voor een termjjn van een paar maanden het recht van voorkoop verkreeg over een paar perceelen grond. BOSCHKAPELLE. Door onbekende oorzaak brandde heden- nacht de landbouwschuur af van den heer Hoefjjzers. Eenige voeren nieuw hooi, een kar en eenige landbouwwerktuigen werden een prooi der vlammen. Een varken kon nog met verschroeiden rug gered worden. Het zeer nabjjstaande woonhuie, dat men geheel leeg geruimd had, bleef behouden tea gevolge van het stille weer. Verzekering dekt de ichade. Zondag 20 Juli 1919. 10.000 gulden voor feesten In de Dinsdag gehouden vergadering van den Arnhemschen gemeenteraad werd op voorstel van Burg, en Weth. een subsidie verleend van 10.000 aan het Comitd voor het Vaderl- Historisch Volksfeest. Eenige leden bestreden het voorstel, omdat zij een dergeljjke uitgave niet gemotiveerd vonden en meenden dat het thana geen tijd voor feestvieren is. Woninggebrek. In het grensplaatsje Rhede kunnen tal van families wegens weninggebrek geen woning haren, vooral wanneer ze met kinderen ruim gezegend zijn. De burgemeester heeft nu de huiseigenaars en zjj die een ruim huis hebben betrokken gedwongen zich te behelpen en plaats te maken voor alien, die zonder woning zgn. Vossen. In de Veluwsche buurtschappen Tongeren en Welna bjj Epe, ondervindt men de laatste tjjden veel last van vossen, die ook over dag met groote brutaliteit de kirppen- hokken plunderen. De reeds gehouden drjjfjachten hebben tot dusver niets mogen baten. De feaehel bran#t In de pauze van de zitting der recht- bank te Amsterdam zaten 15 Juli de ver- slaggevers in de koffiekamer om de bran- den de kachel. Hbl. Voor 1.000.000 aardbeien Zaterdag is het millioen dit jaar besteed aan aardbeien op de veilingen der R.-K. Tuindersvereeniging //Kennemerland" te Beverwjjk volgemaakt. De opbrengst der aardbeien is bjjzonder meegevallen. Vreesde men eerst, dat deze laag zou wezen, omdat Duitschland niet kon koopen, al spoedig bleek het tegendeel. Dank zjj den aankoop voor de Engelsche jamfabricatie waren de prjjzen bjjzonder hoog, en maakte menig tuinder goede zaken. Roekeloos. Te Hasselt wilde N., die bezig was op vogels te schieten, probeeren om zekeren P. A. Overmans het hoofddeksel van het hoofd te schieten. Ongelskkig trof hjj hem in het achterhoofd, zoodat de ongelukkige zwaar verwond naar het ziekenhuis te Zwolle moest wordeu vervoerd. Ernstig mijnongeluk* Woensdagavond heeft in de mjjn Emm* te Heerlen een ernstig ongeluk plaats ge- had. Het schjjnt, dat er eeu mjjngasont- ploffing is geweest. Door deze ontplcffing hebben vier orgehuwdemjjnwerkers bet le ven verloren. Hoe het drama geschied is kan niet worden nagegaan, omdat niemand anders dan de verongelukten er bjj tegen- woordig waren. De namen der veronge- lukte arbeiders rjjn Netter, een Nederlan- der, Jatsjokowiski, een Pool, Villetto, een Italiaan en Moskelnas, een Rus. De ver ongelukten waren in dienst van de firma Mejjer, die ondergrondsche werken aanneemt. Een ljjk is reeds opgehaald. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 21-27 Juli 1919, mag worden afgegeven opbonNo. 284b 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). 11 3e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). Ter Neuzen, 18 Juli 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, L". Secretaris. Uitvoer van koolzaad, rogge, wintertarwe en -gerst. De Nederlandsche Uitvoermaatschappij ves- tigt de aandacht van belanghebbenden er op, dat blijkens ontvangen bericht van den Minis ter van Landbouw de uitvoer kan worden toe- gestaan van koolzaad, rogge, wintertarwe en wintergerst voor den zaai. Aanvragen voor uitvoervergunning kunnen worden ingediehd bij de N. U. M., kamer voor landbouw. Eeh millioeheh diefstal. Een brutale millioenen diefstal werd Dins- dag in Rijnland gepleegd. De arbeider Neu- haus van de Vussensche fabriek in Muhlheim, sprong op de lijn Miihlheim-Essen op een zich in voile vaart bevindenden trein, sprong in den postwagen, roofde 7 postzakken, waarin zich aangeteekende brieven en post- stukken voor de krijgsgevangenen bevonden. Verder waren in de zakken juweelen ter waar- de van ruim een millioen mark. Toen sprong de dief weer van den rijdenden trein af. Bij zijn poging om de juweelen te verkoopen werd hij gearresteerd. De gestolen juweelen waren klaarblijkelijk van Holland naar Duitschland binnengesmokkeld. Het grootste luchtschip. In Engeland is men bezig met den bouw van de R. 39, dat het grootste zal zijn van de bestaande luchtschepen. Het zal een last kunnen dragen van 40 ton en een snelheid van 113 K.M. per uur. Het kan ongeveer 6 millioen kubieke1 meter gas bevatten en is voorzien van 6 motoren, elk van 350 P.K. De lengte is 201 meter, ter- wijl de grootste diameter 26 meter bedraagt. In het bezette gebied. De Amerikaansche grenswacht aan den Rijn heeft een uitgebreid komplot ontdekt, hetwelk ten doel had goederen, die van het Ameri kaansche leger zijn gestolen, naar Duitschland te zenden. Er werden een aantal Duitschers in hechtenis genomen, terwijl verscheiden Amerikaansche militairen van verschillende rangen aan een onderzoek in verband met de- ze aangelengenheid zijn onderworpen, Levensmiddelenvoorzienihg. De Londensche redacteur van de Manchester Guardian schrijft: Het ministerie van levens- middelenvoorziening verwacht in de toekomst geen moeilijkheden wat den aanvoer, maar wel wat de prijzen betreft. Men moet beden- ken, dat aangezien de grootste aanvoer uit Amerika komt, de Britsche regeering op de prijzen geen invloed kan oefenen, behalve ten aanzien van de winst die er in Engeland op gelegd wordt. De oorlog is uit, en wij hebben nauwelijks het recht en zeker niet de macht, om Amerikaansche prijzen of winsten omlaag te drijven. De Britsche regeering hoopt echter de een of andere wereld-cooperatie tot stand te bren- gen, om den toestand in Europa te redden. Zij stelt voor, dat de opperste economische raad zal aanblijven en te Washington zetelen. De regeering zou er niet alleen voor zijn, om neu- tralen, maar ook zeer spoedig Duitschland en andere vroegere vijanden als leden van den raad toe te laten. De opperste economische raad zou zoodoende vrijwel op denzelfden voet komen als het volkerenverbond, en men houdt er zelfs rekening mee, dat hij zich misschien tot een oderafdeeling van het volkerenverbond zou kunnen ontwikkelen. Totdusver is dit enkel een voorstel. Ame rika heeft er nog niet in toegestemd en het kan zijn dat het er niet in toe wil stemmen. De Amerikanen hebben er niet veel zin in om langer dan noodig is verantwoordelijkheid voor Europa op zich te nemen en om Euro- peeschen invloed op hun eigen zaken toe te laten. De Fransche soe. partij eh het vredesverdrag. De Nat. Raad van de soc. partij heeft in een zitting van twee dagen de bepalingen van het vredesverdrag onderzocht. De op den vrede van Versailles geoefende critiek is reeds herhaaldelijk in de soc. pers tot uiting gekomen en kan als volgt worden samengevat: tegenspraak van het verdrag met Wilson's program; geheime besprekingen; vaststelling buiten het volk om; onvoldoendheid van het Volkenbondsverdrag; het ontbreken van elke wereld-economische regeling. Bij het debat werd erop gewezen, dat twee stroomingen hebben voorgezeten bij de redactie van het verdrag, n.l. eenerzijds de wensch om aan de Entente-mogendheden de oppermacht te geven, anderzijds het doen van concessies aan het ideaal van Wilson. Een der sprekers betoogde, dat, indien de oorlogsonkosten voor alle oorlogvoerenden van de Entente geschat worden op 750 milliard, terwijl het Duitsche verinogen voigens de gun- stigste schattingen nog geen 400 milliard haalt, degenen, die gezegd hebben dat Duitsch land zal betalen, domooren of misdadigers zijn. Betreurd werd, dat de protectionistische geest, welke heerscht, niet te vereenigen is met een politiek van finantieele solidariteit. Sembat bleek van oordeel, dat de Volken- bond den vrede niet val verzekeren, maar Re- naudel ziet er een kiem in, welke tot ontwik- keling kan worden gebracht. Longuet acht het verdrag voor Frankrijk heilloos, omdat het zal leiden tot de Balkani- satie van Europa, waar de onderdrukte volken thans als onderdrukkers optreden. Zijn poli tiek, zoo verzekerde Longuet verder, zal zui- ver Fransch blijven, terwijl hij den imperia- listischen vrede afwijst. Inghels, afgevaardig- de van het Nborder departement, een der wei- nige voorstanders van ratificatie, schetste de gevaren van een verwerping, terwijl hij de ellende schilderde van de bevolking der be zette gebieden. Albert Thomas wilde ratificee- ren om een ernstigen en juridischen grond- slag te geven aan den Volkenbond. Hij wees er op, dat ook thans weer de partij verdeeld is in hen, die hervormingen, zelfs onvolledige, willen aanvaarden en degenen, die bij voorbaat al alles veroordeelen wat van de zijde der ka- pitalistische bourgeoise komt. Na hartstoeh- telijke debatten werd gestemd. Van de 1986 gedftlegeerden verklaarden zich 1420 voor wei- gering der ratificatie, o. w. de vertegenwoor- digers der Elzas-Lotharingsche socialisten. De partij heeft dus, schrijft Cacbin in de „Humanite", haar vrijheid van liandelen zich voorbehouden voor het werk der revisie. Wohingnood De Londensche graafschapsraad zal 30,000 huizen laten bouwen om in het tekort aan woningen te voorzien. De kosten zijn op 30 millioen pond sterling geraamd. Het tekort op de eerste 10,000 huizen, die in twee jaar tijds klaar moeten zijn, wordt op 48 pond ster ling per huis per jaar geschat, voor de daar- na te bouwen huizen zal dit bedrag 33 pond sterling zijn. Het maximum tekort op de hui zen wordt in totaal op iets meer dan een mil lioen geschat. Engelsche onderzoekihgeli naar deh honger ih Duitschland. De vorige week was de Engelsche officier van gezondheid kolonel Pollok in het industrie- gebied van Dortmund, om zich op». de hoogte te stellen van de schade, die de oorlog berok- kend heeft aan de volksgezondheid. Onder ge- leide van een Hauptmann werden de steden Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, Bochum en Dortmund bezocht. In iedere stad werden be sprekingen ten stadhuize gehouden, waar per- sonen uitleggingen gaven der statistieken. Tevens werden scholen, kinderoorden, opvoe- dingsgestichten, ziekenhuizen, werkinrichtin- gen en arbeiderswoningen bezocht. Overste Pollok zeide over dit alles een rapport naar Parijs te zullen zenden. Een toevoer van levensmiddelen kan op groote moeilijkheden stooten, wegens gebrek aan vrachtruimte. Feesten te Ter Neuzen. In de gisteren avond gehouden vergadering van het comite en belangstellenden in het hou den van een feest naar aanleiding van het afdrijven van het annexatie-gevaar, werd be- sloten als datum der feestviering te bepaleir Vrijdag 22 en Zaterdag 23 Augustus. Besloten werd het eere-voorzitterschap van de commissie aan te bieden aan den burge meester, den heer J. Huizinga, terwijl als vice-voorzitter aan het bestuur werd toege- voegd de heer P. J. Scheele. Benoemd werden subcommissies voor de concerten, den historischen en allegorischen optocht, het schoolkinderfeest, volksspelen, etalagewedstrijd enz. Vooral hoopt het bestuur op krachtige mede- werking voor de samenstelling van den op- tochjt, opdat deze zal kunnen worden het glans- nummer van het feest. Of een en ander zal kunnen worden uitge- voerd, zal ook in hoofdzaak afhangen van de beschikbare fondsen; zooals alles duurder ge- worden is, zijn ook de voor feestviering noo dige bedragen aanzienlijk hooger dan vroeger. Aan de verschillende commissies die zich met het inzamelen van gelden zullen belasten werd verzocht, daarmede thans spoed te maken, op dat men kan nagaan, hoe lang de stok waar- mede we moeten springen geworden is. De fondsen voor het schoolkinderfeest is verzekerd; het saldo van de Centrale keuken is aan het feestcomite toegezegd, en zal in hoofdzaak voor het bekostigen van dat doel gehruikt worden. Ook werd van wege een belangstellend in- gezetene een royale bijdrage in het feest toegezegd. Indien mogelijk, zal de optocht twee dagen uitgaan. In de vergadering werd ook nog den wensch te kennen gegeven om een vuurwerk te ont- steken; natuurlijk zal inkrimping of uitbrei- ding van het voorloopig programma verband houden met de beschikbare middelen. Feestvierihg te Hoek. Gisteren werd te Hoek het anti-annexatie- feest gevierd. Reeds vele dagen was men ijverig in de weer, om het dorp in feestdos te steken. Langs alle straten waren dubbele rijen sparretjes geplant, welke verbonden werden met papieren guirlandes. Men is op het papier niet zuinig geweest- en er is ook heel wat ar- beid noodig .geweest, om dat alles daar te stellen. In de straten waren ook verschillende eerepoorten geplant, van welke enkele in't oog vielen door hunne versiering van mooi groen, terwijl ook op alle toepasselijke opschriften waren aangebracht. Het weder was veel belovend en het heeft zich ook tot het laatst toe goed gehouden; dit is wel een uitzondering op verschillende al- daar gehouden feesten die uitregenden. Te half negen uur ving het feest aan met het luiden der klok en kwam het muziekge- zelschap „Elk naar zijn krachten" op 't pad, en toog, door velen omstuwd, naar het ge- meentehuis, waar, van af het balkon, de bur gemeester, de heer A. Wolfert in eene toe passelijke toespraak het feest opende. Daarna had in de Hervormde kerk een dank- stond voor de bewaring van Zeeuwsch-Vlaan- deren plaats, alwaar Ds. Raams eene rede hield en door het zangkoor onder leiding van den heer J. J. Bliek, eenige liederen werden gezongen, terwijl ook door alle aanwezigen eenige psalmverzen werden gezongen en de twee laatste coupletten van het Zeeuwsch- Vlaamsch Volkslied. Te 12 uur ving de allegorische optocht zijn rondgang door de gemeente aan. Zij werd ge- opend door een afdeeling eerewacht, terwijl in rijtuigen meereden de feestcommissie en verschillenle buurtcommissies. Er kwamen ook in voor een viertal praalwagens, waarop trans- paranten werden. meegevoerd, toepasselijk op de anti-annexionistische beweging. Natuurlijk maakte ook het muziekgezelschap deel van den stoet, en werd deze gesloten door eene tweede afdeeling der eerewacht. Tijdens den ommegang van den stoet was de drukte, ofschoon reeds velen aanwezig waren, nog niet groot, doch dit veranderde als bij tooverslag toen de namiddagtram uit Ter Neuzen met drie kwartier vertraging aan- kwam, aanvoerende 5 stampvolle personen- rijtuigen en een bagagewagen. Toen de pas- sagiers uit dezen trein gelost waren kon men bemerken, dat het voller geworden was. De straten laten ook niet veel ruimte voor pas sage, terwijl het rijtuig en autoverkeer het heen en weer trekken der wandelaars nu juist niet vergemakkelijkte. Na afloop van den optocht had op de weide van den heer Joz. de Kraker, met begeleiding van muziek het stoelenrijden te paard plaats. Honderden volgden met belangstelling den wedstrijd, waarbij de le prijs werd gewonnen door M. Dieleman, de 2e door Jan Oppenneer, de 3e door Jan Pijpelink, de 4e door B. van Opdorp, de 5e door G. Dieleman, de 6e door J. de Kraker. Alsnu werden de wedstrijden opgeschort tot na de vliegdemonstratie. De commissie had namelijk weten te verkrijgen, dat een te Veere gestationneerd watervliegtuig hierheen zou komen. Wegens den tamelijk stevigen Westenwind, was het niet geraden neer te ko men in de smalle kreek, doch was afgesproken dat de vliegers zouden dalen in den Braakman. Onze schreden richtten zich dus naar Mau- ritsfort; toen wij er kwamen, was er nog niets te zien dan hoog liggende slikken, die de ver- wachting doen koesteren, dat daar weer spoe dig een polder zal kunnen worden ingedijkt. Het water begon echter te wassen en alles stond zoowat onder water, toen te half vijf enkele met scherpe kijkers gewapende lieden het vliegtuig in het oog kregen, naderende uit het Noorden. Honderden waren toen aan de haven bij Mauritsfort saamgestroomd, hoewel, naar we vernamen, ook nog velen aan de kreek naar het vliegtuig hebben staan uitkijken. Het vliegtuig vloog enkele malen over de kom van Hoek en daalde toen in het diepe water van den Brakman, vervolgens over wa ter vliegende naar de haven. De groote, over het water scheerende vogel, werd door de toe- schouwers luide toegejuicht. Te kwart voof 5 stapte de bestuurd'er van het vliegtuig aan wal en werd door den bur gemeester en het bestuur der feestcommissie verwelkomd. Per automobiel werd hij naar het gemeentehuis gebracht en alwaar hem de eerewijn werd aangeboden. Ondertusschen kortte de menigte aan den Brakman den tijd met de vliegmachine, de V 18, te bekijken en de muziek van „Elk naar zijn krachten" te beluisteren. Ongeveer half zes uur besteeg de bestuurder het Vliegtuig en werd, onder luide hoera's de terugtocht aanvaard. Eerst manoeuvreerde hij met het vliegtuig op het water, tot groot genoegen der toeschouwers, tot hii koers nam naar het Noorden, de motor werd krachtig aangezet en daar zagen we het nog altijd won- derlijke in onze oogen weer gebeuren: de ma chine maakte zich los van het water en rees statig de hoogte in, maakte een grooten boog in Oostelijke richting, zoodat hij ook in Ter Neuzen goed viel waar te nemen en kwam daarna over de feestvierende gemeente en de toeschouwers aan den Brakman terug, om in het Noordwesten te verdwijnen. Langzaam toog de lange stoet van toeschou wers dorpwaarts, waar nu de volksspelen werden gehouden. (De uitslagen daarvan, die ons werden toegezegd, zijn tot hiertoe niet ont vangen. Dat er tal van bezoekers Hoek bezochten, kan wel daaruit blijken, dat de laatste tram van die zijde alhier des avonds met 10 voile passagierswagens binnenkwam. En velen zijn des avonds nog eens terug gegaan of voor het eerst gegaan om te deelen in de gezellige feestvreugde die er heerschte en die werd, aangewalckerd door het concert van het mm ziekgezelschap en de zangvereeniging. Honderden waren ook toeschouwer bij de cinemavertooning in de open lucht, die gege ven werd op de Markt, door den heer De Smet, exploitant van de Bellamy-bio scoop te Vlissingen. Er werden in die vertooning ver schillende mooie films vertoont, doch, waar het hier toch niet alleen te doen is om een cinema- voorstelling, doch een voorstelling ter gele- genheid van een nationaal feest, hadden we in de eerste plaats liever eenige op de gelegen- heid toepasselijke films zien vertoonen. Ove- rigens slaagde de vertooning zelf uitmuntend. De fraaie nacht lokte velen om de feestvie ring te blijven voortzetten en hoewel 't reeds laat geworden was, kwam het eind toch aan velen nog te vroeg. Hoek heeft gezellig feest gevierd en velen hebben daarvan mee-genoten. SLUISKIL. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9i u., Ds. G. I. van der Hooft en 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. Sluiskil. 9£ u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9i u., Ds. E. Raams, Bediening H. Avondmaal en 2i u.; Ds. E. Raams, Dankzegging. Zaamslag. 9J u., geen dienst en 2J u., Ds. G. van Dis. Axel. 9J u., Ds. G. van Dis, H. Avondmaal en 2 u., leeskerk. Sas van Gent. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. A. Timmerman. Kloosterzande. u., Ds. Aa* Lindonk. Hoek. Oereformeerde Kerken. 9 u. en 2 u., Ds. H. v. d. WalL Chr, Oereformeerde Kerk. Zaamslag. 9J u. en 2J u. (nieuwe tijd), Dd. L. de Bruijne. Zaamslag (Steenovens.) 9J u. en 's avonds 6i u. (zo- mertijd), dhr. P. Ruster, van Rilland-Bath. Oereformeerde Gemeente. Vlooswfjkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J n. (oude tijd) leeskerk. Oud-Gereformeerde gemeente (Ylooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., (oude tijd) leeskerk. Lokaal „JEhen-Ha&zer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. JR. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,8$ en 10 uur 's Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1