Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6863. Dinsdag 15 Juli 119. 59e Jaargang. bTiT eTlTWdT" Herhalingsonderwijs. BSNHEKLANO. Het wetsontwerp betreffende den 8-uren dag is door de Tweede Earner aaDgenomeu met 69 tegen 3 stemmen. De behandeling van dit zeer diep ia het economisch leven ingrijpend ontwerp is in betrekkelpk korten tpd bebandeid en in hoofdzaak ongewpzigd aangenomen, zooals het door Minister Aal- berse is ingediend. Alleen de communisten hebben tegengestemd. Direct na de stemming en terwjjl de Minister werd bestormd door leden, die hem geluk wenschten, verhieven de sociaal- democratische Kamerleden zich van hun zetels en zongen op daverenden toon den 8-urenmarsch. De Yoorzitter sloot toen ijiings de ver gadering, maar nadat het lied was geein- digd, zette de rechterzpde het Wilhelmus in, dat door vele andere leden werd mede- gezongen. Ook op de tribune zongen verscheidene aanwezigen het volkslied mede. Het was een sensationeel slot van het zittingsjaar 1 Minister Rays te Em men. De minister-president, vergezeld van den secretaris-generaal, den commisaris der koningin in Drente en den griffier der Staten arriveerde Vrijdag te Emmen te ongeveer te halftien. De burgemeester en de wethou ders verwelkomden het hooge gezelschap, waarna het gemeentehuis werd bezichtigd. Daarna werden per auto verschillende deelen van de gemeente bezocht. Het doel van den tocht was de woningtoestand te onderzoeken, alsmede de boerderijen op het hoogveen en den dalgrond. Van alle open- bare en rpksgebouwen en tal van parti- culiere woningen woei de vlag. De auto, waarin gezeten waren de pers- vertegenwoordigers, die den tocht van den minister-president volgden, heeft te Ros- winkel een ongeluk gehad. Hpbrakindrie stukken. Eenige inzittenden werden gewond. He Engelsche censuur. Wolff meldt uit Stockholm Volgens mededeelingen uit Londen aan het Zweedsche departement van buiten- landsche zaken is de Engelsche censuur over onzpdige posten opgeheven. De herziening van het tractaat van 1839. In diploruatieke kringen te 's Gr^venhage houdt men rekening met de mogelpkheid, dat nog in de laatste week dezer maand te Parps de besprekingen betreffende de her ziening van het tractaat van 1839, waar- voor de Nederlandsche vertegenwoordigers thans zpn benoemd, een aanvang zullen nemen. Terbod van uitvoer van boter. De Minister van Landbouw heeft den uitvoer van boter verboden. Alle reeds verleende concenten zpn ingetrokken. Beeindiging algemeene economische schikking. (Officieel.) Het ministerie van Buiten- landsche Zaken deelt het volgende mede Bij identieke nota's van 7 Juli hebben de vertegenwoordigers van Amerika, het Yereenigd Koninkrpk, Frankrijk en Jtalie aan den Minister van Buitenlandsche Zaken verzocht te willen mededeelen, of de Neder landsche regeering bereid was, onmiddellpk bp wederzpdsch goedvinden de algemeene economische schikking te Londen gesloten te beeindigen op een datum vast te stellen door den oppersten economischen raad te Parps. De Minister van Buitenlandsehe Zaken heeft op 11 Juli aan de vertegenwoordigers voornoemd doen weten, dat de regeeriDg bereid was, het voorstel te aanvaarden. Hp heeft daaraan de mededeeling toege- voegd, dat naar het oordeel der regeering de algemeene schikking niet zou kunnen worden beeindigd, tenzp op den zelfden datum de schikking getrolfen door de N. 0. T. met de geassocieerde landen en de .schikkingen getrolfen voor de N. U. M. met de British and General Trading Asso ciation Ltd. nopens den uitvoer van in- heemsche landbouwproducten en door de- zelfde maatschappij met de Britsche, Fran- sche en ltaliaansche regeeringen nopens de uitoefemng van de visscherp op den zelfden datum kwamen te vervallen. Ten slotte is om spoedige mededeeling gevraagd van den datum, welke de opperste economische raad te Parps voornemens is te bepalen voor de beeindiging van de schikkingeD. Korting voor pensioenen. Steenkolen uit Duitschland. Naar de //N. R. Ct." mededeelt, loopen tot nader order over Zevenaar 6dagen per week (werkdagen) dagelijks twee extra treinen.voor vervoer van steenkolen, cokes en briketten van Duitschland naar Neder landsche stations. Nederland en Belgie. De berichtgever van het flbl. te Brussel seint Het Kamerlid Destree heeft Maastricht bezocht en geeft in de Soir verslag over zpn bevindingen, waarvan de strekking niet twpfelaehtig kon zpn. Hp is natuurlijk van oordeel dat Maastricht een Luiksc'he stad is en geeft er een beschrpving van die zpu zienswijze bevestigt. Ten slotte deelt hp mee dat hp met tal van Maas- trichtenaars, die hij niet noemen wil, heeft gesproken over hanne verhouding tot Bel gie. Allen zpn het er over eens meent hij, dat ze Belgen zpn en Belg willen blijven of als zoodanig worden erkend. Wei heb ben zp zich nooit tegen Nederland in het gelid gesteld, maar desniettemin zpn ze Limburgers gebleven, zonder luiddruchtig irredentisme en zonder martelaars. Oyer Nederland hebben ze niet te klagen, maar door Nederland werden ze vergeten behalve in de laatste jaren ten gevolge van de ont- dekking der kolemijnen en onlangs met het oog op de manifestaties. Eerst de volgende week eehter zal Destree met zpn conclusion uitpakken. Voor de nagelaten betrekkingen van omgekoinen visschers. De gewezen Duitsche Keizer. De Londensche redacteur van de Man chester Guardian schrijftHoe meer het proces tegen den gewezen Duitschen Keizer nadert, hoe grooter de moeilpkheden en hoe kleiner de mogelijkheden worden. Deze week is er in ingewijde kringen geen gebrek aan teekenen die erop wijzen, dat men van het heele denkbeeid misschien zal afzien. Het zou mij niet verrassen, indien er spoedig een officieele mededeeling in dien geest gedaan werd. Elke stap in de richting van het proces tegen den geweze-. Keizer heeft op zulk een einde gewezen. Het denkbeeid van het proces was van Engelschen oorsprong, en, aangespoord door de verkiezingsbeloften, heeft de Britsche regeering hard gevochten tegen het verzet van Amerika en Italie en de lauwheid van Frankrijk, en ten slotte de bepaling in het vredestractaat opgeno- men gekregen dat de gewezen Keizer voor het gereeht gebracht en het proces te Londen zou gevoerd worden. Maar zoover kwam het pas na scherpe verandgringen van koers. De commissie, die de raad der geallieerden had beaoemd, bestond uit Engelsche, Ame- rikaansche, Fransche en ltaliaansche juristen en uit hetgeen er in de geallieerde pers openbaar is gemaakt blijkt, dat de Engel schen van meeneng waren, dat er in rechte weinig bereikt kon worden met de moreele beschuldiging van den inval in Belgie, maar wenschten dat het proces gegrond zou wor den op de inbreuken op het geheele samenstel van de Haagsche conventie. De Ameri- kanen stonden op precies het tegenover- gestelde standpunt en betoogden dat, als er een proces tegen den vroegeren Keizer zou aangespannen worden, dit gevoerd moest worden over de bij uitstek moreele kwestie van Belgie en niet op grond van de han- delingen van de duikbooteommandanten en dergelijke, waarbij het moeieljjker zou zpn zjjn schuld te bewjjzen. Inderdaad zpn dan ook in het tractaat ten slotte bepalingen opgenomen over de beschuldiging ten aanzien van Belgie, maar de bepaling, die erop volgt, verklaart dat het bof bevoegd zal zpn, om personen te berechten wegens crimineele inbreuken op het volkenrecht, en onverschillig of de gewezen Keizer terecht zal staan of Diet, zal het proces tegen de Duitsche duikboot- officieren met alle energie en met de krach- tige goedkeuring van Amerika worden door- gezet. In juridische kringen hier is men bijna eenstemmig van meening, dat het wettelpk I on mogelijk zal zijn den gewezen Keizer op een van beide beschuldigingen aan te klagen, en nu het tractaat geteekend is, is de opvat- ting onder het publiek algemeen, dat men hem slechts in de oogen van zijn landgenooten zou verhoogen en zpn grootheidswaan zou streelen, door hem een eigen St. Helena te geven. De Londensche correspondent van de N. R. Crt. seint Het Law Journal verklaart, dat het zoo- genaamde proces tegen den gewezen Keizer eenvoudig een politieke daad is. Er wordt zegt het blad, door de vertooning van dit politieke tooneelstuk een poging gedaan om het aan de wereld t8 doen voorkomen dat men iets wettigs te doen heeft, waaraan eenige menschen die rechterlpke ambten bekleeden, deel zullen nemen om zoodoende den schijn van een wettige handeling in stand te houden. Dit zaakje om stemmen te vangen heeft enkel politiek belang. Het- blad voegt er bij, dat het blp is, dat het plan vermoedelijk door den onaf- hankelijkheidszin van den Nederlandschen staat verpdeld zal worden. Sir Donald Maclean heeft te Birmingham sprekende, zich ook tegen het proces ver- klaard, althans hiertegen, dat het te Londen gevoerd zou worden. Het moest naar ipne meening in het een of andere onzpdige land plaats vinden."*™™^51 £L:, Men seint uit Londen De Nation merkt op, dat de openbare meening in Engeland //tegen bet dagen van den Keizer voor het gereeht" zich gelukkig zoo duidelijk uitgespreken heeft dat Neder land niet behoeft te aarzelen zijn plicht als onzpdige te volbrengen. Het sou zeker die onzpdigheid echenden, als het een vluch- teling van de eene oorlogvoerende uitleverde om hem door den andere te laten bestraifen en tevens zou het zpn eigen traditioneele eerbiediging van het asjlrecht geweld aan doen. Het zal waarschpnlpk niet toegeven dan onder den grootsten aandrang en die zal niet uitgeoefend worden. lntegendeel veronderstelt de Nation, dat Lloyd George blp zal ziju met de houding van den onzp dige, welke hem zal ontslaan van de ver- plichting om zijn verkiezingsbelofte na te komen. Nieuwe postzegels. De Belgische postadministratie zal binnen kort nieuwe postzegels uitgeven ter herin- nering aan de bevrpding van het Belgiseh grond gebied deze zegels zullen ook in het internationale verkeer geldig zpn. Engeland. De justitie heeft bevel gegeven tot inbe- slagneming door den Staat van de bezittin- gen in Engeland, toebehoorende aan den ex-koning Ferdinand van Boelgarpe. Het totaal beloopb ongeveer 5 millioen gulden. Uit Belgie. De ministerraad heeft zpn instemming betuigd met de oprichting van een Ylaam- sche landbouwsehool. Zp zal te Gent ge- vestigd worden. De ministerraad heeft de gedachtewisse- ling hervat over het ontwerp-koninklpk besluit tot organisatie van de commissie, die het vraagstuk van een Ylaamsche uni- versiteit zal bestudeeren. Een lid van de regeering heeft ons in ver band hiermede gezegd, dat het niet zoozeer om een uni- versiteit in den volstreksten zin van het woord ging, maar om de organisatie van ieergangen. Het ontwerp tot grondwetsherziening zal binnenkort ingediend worden. Het wil wpziging van alle artikelen, die betrekking hebben op de verkiezingen en op de samen- stelling van de Senaat. Leden van het parlement zullen aan- dringen op herziening van het artikel be treffende de parlementaire schadevergoeding die nog steeds is als in 1830 en 4000 frank bedraagt, wat, naar zp zeggen, niet meer aan de tegenwoordige eischen beant- woordt. Spoorwegongeluk bij Brussel. De trein, die Zaterdagmiddag om twee uur uit Brussel naar Bergen vertrokken is, is tengevolge van verkeerden wisselstand bp Lembecq, op 12 K.M. afstand van Brussel ontspoord. Er zpn 40 dooden en gewonden, onder wie vele soldaten, die met verlof gingen. Wiesbaden in verval. De burgemeester van Wiesbaden, Glas sing, heeft in den gemeenteraad den troos- teloozen toestand van de eens zoo bloeiende badplaats uiteengezet. De economische achteruitgang begon reeds in de oorlogs- jaren, waarin 450.000 kurgasten minder arriveerden, d.w.z. 53 procent. Het stedelijk Kurbestuur beschikt nog slechts over 6 procent van de vredesinkomsten. Het ver- lies bedraagt 3,310.000 mark. Het verlies aan inkomsten, door het Wiesbadener vreemdelingenverkeer gedurende de oorlogs jaren wordt geschat op 58 millioen mark, bij een kapitaal van 200 millioen van het kur- en hotelbedrijf. Sensationeel incident te Weenen. De Vossische Zeitung verneemt uit Weenen dat aldaar Donderdagnamiddag iu het ar- senaal dat onder toezicht van den arbeiders- raad staat, vijf personen, waaronder drie Tsjechische officieren verschenen. Zp bodea aan de vertegenwoordigers van den arbeiders- raad, waar door ze ontvangen werden, 400.000 kronen aan voor het geval deze voor 81/, millioen kronen wapens uitleveren wilden. De vertegenwoordigers van den arbeidersrsad wilden van dit voortel niets weten en trachtten de bezoekers in het vertrek op te sluiten. Deze schoten toen op de leden van den arbeidersraad, waarvan er twee gedood werden. Soldaten, die toe- snelden, braken de deur open en vonden de lijken. De bezoekers trachtten te vluchten door ait het raam te springen. Een hunner werd daarbij zwaar gewond. Een tweede werd aangehouden. Deze beide officieren hadden meer dan een millioen kronen in hun bezit. Malm^dy. Onder het opschriftWaarotn houden onze troepen Malme'Iy nog niet bezet schreef de bijzondere correspondent der Na tion Beige den 7den dezer uit Malmedy: Ondanks de meest dringende stappen van de Belgische oveiheid em ondanks de wei- haast unaniemen wensch van de bevalking. weigeren de Engelschen, die Malmedy bezel houden, koppig weg zich te laten vervangen door Belgische troepen. Zp beweren, dat zjg het kamp van Elsenborn absoluut noodig hebben en dat zp dat slechts ingevolge een formeel bevel van de Engelsche regeering op zullen geven. Zou de Belgische regeering zich niet met de Engelsche regeering in verbinding kunnen stellen, opdat er aan dezen toe- stand een eind komt. De bewocers van Malmedy kunnen maar niet begrppen, dat zij nog als bewoners van bezet gebied be bandeid worden, terwijl zp niet anders verlangen dan Belgen te zpn. TER NEUZEN, 14 Juli 1919. Het weerbericht van het meteorologiscb. Instituut te De Bildt van heden luidt als yolgt Hoogste barometersiand: 766.6 Munchen. Laagste barometerstand: 752.4 Skagen. Verwachting tot den avond van 15 Juli: Zwakke tot matige Noordwestelijke tot Westelijke wind, tpdelijk opklarend, later waarschpnlpk weer regen, iets warmer. Feesten te Ter Neuzen. Zooals uit aehterstaande advertentie blpkt, zullen in den loop dezer week bp de in- gezetenen lpsten worden gepresenteerd voor bpdragen in een in het laatst der maand Augustus te houden anti-annexionistiscfc feest. De feestcommissie heeft reeds een pro- gramma oniworpen, dat, wanneer hec kan worden uitgevoerd, der burgerji een paar dagen genot zal verschaffen. Daarvoor is algemeene medewerking noodig, op ver- schillend gebied, niet het minst financieeL De commissie verwacht dan ook, dat, ne verschillende stemmen opgingen om ditmaal weder eens een algemeen feest te vieren, van dat verlangen ook uiting zal worden gegeven door het toekennen van milde bpdragen. Schip in nood. Vanmorgen was het klipperschip //Ener gie," schipper J. MeeuseD, van hier uit- gevaren met bestemming naar Hoek. Kort nadat het schip buiten was, woei door den hevigen Westenwind het zeil aan Garden en verkeerde het schip in nood, Hierop werd de aandacht gevestigd van kapitein N. van den Berg, van de sleepboot //Snel- vaart," die er heen voer en sehip en lading behouden terug in de haven bracht. Een lading biggen in beslag genoinen. Zaterdagmiddag was aan de beweging onder de gemeentepolitie en het naar het arrestantenlokaal overbrergen van een 4tai personen te bemerken,dat er iets bpzon- ders gaande was. Bp informatie bleek ons, dat door dt commiezen te water Van Beveren en Kraap- enbrink alhier een smokkelvaartuig met een lading biggen was in beslag genomen. Het opschutten van het vaartuig, een al hier thuis behoorenden hoogaars, trok veler belangstelling. Naar we vernamen bestond de laatstk weken zoo goed als zekerheid, dat scheeps- ladingen jonge varkens enryermoedelpk ook vee, frauduleus naar Belgie werden uit gevoerd. Niettegenstaande de uiterste waak- zaamheid der bemanning van de recherche etoombooten //Albatros" te Hansweert en de //En Avant II" alhier gestationneerd, kon het niet gelukken zoo'n uitvoer te constateeren, al vernamen we bp geruchte, dat die waakzaamheid wel eens een uitvoer heeft vertraagd. Vrijdagnacht was de bemanning van de z/En Avant II" weer op uitkijk in de om- geving van de Belgische grens. De com miezen Van Beveren en Kraapenbrinkhadden zich in een roeiboot begeveD, teneinde een grootere oppervlakte te kunnen besurveil- !eeren, hetgeen dcor den mist wel belem- merd werd. Op een gegeven oogenblik kregen zij den hoogaars in de gaten, die hun aanstonds verdacht voorkwam. Het saartuig werd aangereepen bp te draaien, hetgeen na een waarschuwiDgssehot ge- schiedde. Toen zij er voor het onderzoek bp kwameD, bleek de lading te bestaan uit 98 biggen, die ongedekt werden vervoerd, en dus, met het vaartuig, inbeslaggenomea werden. Het was voor de mannen der wet hoog lijd, want lsng had het niet meer mogen duren, of de lading zou aan de klaarblp- kelijke bestemming gekomen zpn. Op eigen gelegenheid werd nu de terug- tocht naar Ter Neuzen aanvaard, daar het recherchevaartuig niet meer te praaien bleek wegens den mist moest men te HoedekeDskerke binnenvallen, van waar de /.Albatros", die daarvoor order had ge kregen de commiezen met hun buit near de haven van Ter Neuzen sleepte, waarna de inmiddels aangekomen //En Avant II" de sleep overnam. ■i m i, r~s£=sr-r. Burgemeester eh Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zij, die aan den cursus voor he* herhalingsonderwijs voor meisjes, aanvangeode September a. s. wenschen deel te nemen en de zes leerjaren der lagere school hebben doorloopen, zich moeten aanmelden voor 15 Augustus a. s., voor de kom der gaineente bij bet hoofd van sehool A en voor Sluiskil bij het hoofd van school D Bij genoemde hoofden kunnen tevens nadere inlich tingen voor het Herhalings-onderwijs worden ver kregen. Na den aanvang van den cursus worden geene leerlingen meer toegelaten. Ter Neuzen, den 14 Juli 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, Lo Secretaris. (Officieel.) Ten einde den druk te ver- lichten, dien in het bpzonder het lagere personeel ondervindt van de afloopende kortiDg op het salaris voor het eigen pen- sioen, heeft de regeering besloten in het bp de Tweede Kamer aanhangige wetsont werp tot verhooging van het maximum der pensioenen een zoodanige wpziging aan te brengen, dat het thans in de Pensioenwet bepaalde minimumsalaris van f 400, waarop geen korting voor eigen pensioen wordt toegepast, verhoogd wordt tot 1200. Het ligt in de bedoeling, aan deze wij- zigiDg terugwerkende kracht te verleenen tot 1 Januari 1919. Het gevolg zal dus bpv. zijn, dat een ambtenaar met een salaris van f 1000, waarop nu als bijdrage voor eigen pensioen over 1919, 125 moet worden verkort, zpn inkomen in dat jaar met genoemd bedrag verhoogd ziet. Binnenkort zullen in den handel worden gebracht vier briefkaarten, naarteekeningen, door de Koningin te Scheveningen en Kat- wpk vervaardigd. Deze kaarten, welke en facsimile in koper diepdruk worden gereproduceerd, zullen ver- kocbt worden ten bate van de nagelaten be trekkingen der visschers van Katwijk, Noord- wpk en Scheveningen, omgekomen in den oorlogstijd, De gewezen Duitsche Keizer. Renter seint uit Parijs aan de N. R. Crt.: Het Nederlandsche antwoord op den brief der geallieerden nopens den gewezen Keizer zeg-t, dat Nederland zich zijn internationale verplichtingen bewust is, maar dat het in de volledige uitoefening van zijn souvereine reeh- ten moet worden gelaten. Een lagere broodprijs. De Minister van Landbouw verklaarde in de Donderdagavond gehouden zitting der Tweede Kamer dat de broodprijs 10 lager zal kunnen worden door grooter graanaanvoer uit Zuid-Amerika. Tarwe en rogge. De Minister van Landbouw heeft ing'etrok- kra zijn beschikking- van 9 Dec. 1918, houdende uitgeloofde prijzen, maximumprijzen voor den kleinhandel en eene distributieregeling (afle- venngsverbod) voor tarwe en rogge; inge trokken zijn bschikking van 2 Jan. j.L, hou dende vaststelling eener zaaizaadre^eling en maximumprijzen'voor 2aaitarwe en rogge; in getrokken zijn beschikking van 10 Febr. j.L, houdende een verbod om bepaalde gewassen tot voedermiddel voor dieren te verwerken, ■of als zoodanig te gebruiken; en bepaald. dat deze beschikking van kracht zal zijn met mgang van 4 Aug. 1919, zoodat van dien da tum af geen tarwe of rogge van den oogst 1918 meer bij een Regeei-ingscommissar-is voor de Rijksgraanverzameling kan ingeleverd worden. Vermicelli en macaroni. De Minister van Landbouw heeft ingetrok ken zijne beschikking d.d. 26 Maart j.l., hou dende vaststelling van maximumprijzen voor vermecelli en macaroni. Steenkolen uit Belgie. De (Brusselsche) Standaard schrijft: Naar het Ministerie van Staathuishoudkun- dige zaken ons bericht, zullen al de voor den lsten Juli verleende consenten voor kolenuit- voer naar Nederland, van 20 Juli af niet meer geldig zijn, en zullen die, wier geldigheid voor laatstvermelden datum ten einde loopt, niet meer worden verlengd. Voor het verkrijgen van nieuwe consenten zullen bij de aanvragen moeten gevoegd zijn: 1) Een bewijs van koop en verkoop, uit- gaande van de Kolengroepeering, 40, Konink lijke straat, Brussel. 2) Een verbintenis, dat men de geleverde kolen in gulden zal doen betalen, aan den koers, welke medegedeeld en op de Neder landsche Bank, welke aangeduid zal worden door het departement van staathuishoudkun- dige zaken. 3) Een aanbod van krediet in gulden aan de Belgische regeering, op de voorwaarden, welke zullen worden medegedeeld op schrif- telijk aanzoek, gericht aan den Dienst voor economische betrekkingen met het buitenland, 6, Wilde Woudstraat, Brussel. Havenverbetering te Vlissingen. In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer nopens het wetsontwerp voor de haven verbetering te Vlissingen verklaart de Minis ter van Waterstaat te meenen, dat het nut dezer havenverbeter ng ook zal opwegen tegen de hoogere kosten, i»or de prijsstijgingen ver- oorzaakt. Voor hoogere bedragen, welke voor andere havenverbeteringen noodig mochten zijn, zal steeds de goedkeuring der Staten- Generaal worden aangevraagd. De Minister acht het ook niet gewenscht om alle verkeer in een of twee goe'd geoutilleerde zeehavens te concentreeren. Do verschillende havens van ons land hebben immers in den loop der tijden elk een speciale bestemming gekregen. De Minister merkt ten slotte op, dat van de thans voorgestelde wcrken niet verwacht mag wor den, dat zij nieuwe perspectieven zullen openen. Bedoeld' wordt inmmers slechts de haven van Vlissingen zoo goed mogelijk uit te rusten voor de taak welke zij in het verkeer heeft te vervullen en waartoe de tegenwoor- dige inrichting niet meer volstaat. Belgie Koningin Elisabeth der Belgen heeft naar De (Brusselsche) Standaard meldt, in de stre- ken van Belgie, die het meest door den oorlog zijn beproefd, itien duizend kuikentjes laten uitdeelen, die in de stallen van het paleis te Laken zijn uitgebroed.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1