Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6862. Zaterdag 12 Juli 1919. 59e Jaargang. 11 JH #i Aanvijzing verkrijgbaarstelling Lefensmiddelen. 3BXj.A.ID« 8INNENLAN0. De feestviering te Zaamslag. Provinciale Staten van Zeeland. Yrouwenkiesrecht. TER NEUZEN, 11 Juli 1919. Het weerbericht van het meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometersland: 761.8 Viissingen. Laagste barometerstand: 756.1 Swinemdnde. VerwachtiDg tot den avond van 12 Juli: Zwakke tot matige Noordeipke tot Weste- lijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijolijk enkele regenbuien, zelfde temperatuur. Collecte voor de slachtoffers van de Kloet. De gisteren albier door een aantaljonge dames gehouden buscollecte voor de slacht- oifers der uitbarsting van de Kloet, heeft, naar wij vernemen, ruim 215 opgebracht. Examen voor stuurman op de groote vaart. Examen voor kapitein. Te Antwerpen slaagde bp het examen voor kapitein ter groote stoomvaart onze vroegere stadgenoot de heer Jozefvan Hove. Algemeene vergadering van St. Raphael. De openluchtvergadering te Sluiskil op 16 Mei 1.1. De vorige week werd door „Het Volk" bericht, dat, in stiijd met de door den Minister aan de Tweede Kamer verstrekte inlichtingen gebleken was, dat de afdeeling der S. D. A. P. te Ter Neuzen wel degelpk van de bevoegde autoriteit vergunning had voor het houden eener vergaderiDg in de openlucht, te Sluiskil, waarvoor als bewijs werd aangehaald, dat de ter zake ver- baliseerde bestuursleden der afdeeling waren vrijgesproken. Dit bericht was voorbarig. Wel was door den ambtenaar van het openbaar ministerie vrpspraak gevraagd toen uit de verklaringen der burgemeesters van Ter Neuzen en Hoek bleek dat de grond waarop hi] zijne vervolging had ge- baseerd (dat het militair gezag niet in persoon vergunning had verleend, terwpl die burgemeesters verklaarden van wege dat gezag gemachtigd te zpn om eventueel vergunning te verleenen) niet houdbaar bleek. Heden deed de kantonrechter in deze zaak uitspraak en veroordeelde de bestuurs leden N. A. H. en G. B. D.B., wegens het houden eener vergadering in de open lucht zonder dat daarvoor door het bevoegd gezag machtiging was verleend, tot eene boete van 1,—, subs. 1 dag hechtenis. In het vonnis werd overwogen, door be- klaagden aangevoerde verdedigiDg, dat de door den burgemeester van Ter Neuzen geteekende vergunning luidde //bp" Faas, en dus ook kon bedoelen in de omgeving van het cafe van Faas niet opgaat en dat naar het oordeel van den kantonrechter daarmede alleen bedoeld wordt //ten huize van Faas". Dat er onderscheid was in de bewoor- dingen omtrent de daags daarna gehouden vergadering bp De Vrieze te Ter Neuzen, waarvoor vergunning gevraagd was //op" diens bovenzaal, spruit daaruit voort, dat aldaar eene boven- en eene benedenzaal is en dus moet uitkomen voor welke lokaliteit de vergunning gevraagd wordt. Commissie van beroep, ontvangst pro- ducten oogst 1919. De Minister van Landfcouw heeft, gezien art. 25 van zpn bekendmaking van 6 Mei 1619, inhoudende de regelen, welke gevolgd zullen worden ten aanzien van de ontvangst van producten van den oogst 1919, waar voor garantieprpzen zpn uitgeloofd, bepaald, dat in elke provincie wordt ingesteld een commissie van beroep. Tot leden van deze commiseie voor Zeeland zijn benoemd H. A. Hanken, tevens voor- zitter, te Wilhelminadorp Iz. P. van der Weele, te CoiijnsplaatW. P. Yerplanke, te BierGict; A. C. de Oude, te Noordwelle C. A. H. Stoutjesdpk, te Tholen en Jac. de Waal, te Lamswaarde (Hontenisse) B. Franse te Arnemuiden tot plaatsvervangende leden D. W. Lin- denbergh, te 's Heer ArendskerkeW. Kakebeeke, te GoesA. H. de Milliano, te WaterlandkerkjeC. Blom, te Bergh C. Hage, te St. Maartensdpk (Reigersberg) C. de Deckere, te Clinge (Nieuw Namen) Ph. J. van Dixhoorn te Axel. Z A AM SLAG. Door tot heden onbekend gebleven da- ders is uit de schuur van den landbouwer J. D. een zak gerstemeel ontvreemd. Burgemeester en Wethouders van TER NEDZEN maken bekend, dat in de week van 14- 20 Juli 1919, mag worden afgegeven opbonNo. 283b 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). n 10 3e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). Ter Neuzen, 11 Juli 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BUIZ1NGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, L°. Secretaris. In de gisteren gehouden vergaderiDg der Eerste Kamer is het voorstel-Marehant, betreffende invoering van algemeen vrou wenkiesrecht, aangenomen met 34 tegen 5 stemmen. Bp het examen voor eerste stuurman bp de groote vaart is geslaagd, onze vroegere stadgenoot G. leunis Jz., leerling van de De Ruijterschool. Naar we vernemen zal alhier op aan- staanden Zondag eene algemeene vergadering worden gehouden van den R.-K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael, "die ook door afgevaardigden der afdeelingen benoorden de Schelde zal worden bpgewoond. Evenals het vorig jaar zal. onder begeleiding van het muziekgezelschap //De Vereenigde Werklieden", dat daartoe is uitgenoodigd, op den middag een optocht door eenige straten der stad worden gehouden. Omtrent de feestviering aldaar kunnen we in de eerste' plaats nog melden, dat op Dinsdagavond nog een lichtstoet gehouden is, die goed slaagde. Woensdag werd het feest voortgezet met een fesst voor de schoolkindere^ die, be- geleid door het muziekgezelschap, een optocht hielden. Nog werd in den voormiddag door het muziekgezelschap een concert gegeven. In den namiddag hadden verschiilende spelen plaats, o. m. een stoelenwedstrijd te paard, rpwielwedstrpdeD, zakloopen en schaarfje knippen. Des avonds werd concert gegeven do«r de muziek- en de zangvereeniging. Het weer was den geheelen dag dreigend, doch het bleef vrpwel droog, tot des avonds een malsch buitje het vooruitzicht op het vuurwerk, waarvan zooveel verwacht werd kwam verstoren. Gelukkig hield dat niet lang aan en werd het toen pas een mooie avond, die ook beloofde voor de verlichting, voor zoover dat materiaal nog van den vorigen dag was overgebleven. Tegen dien tijd kwamen ook nog hon- derden uit de omgeving naar hier, om het vuurwerk enz. te bezien. We kunnen aanstippen dat dien avond vooral de verlichting van de Rozemarpn straat, waar men den vorigen avond //voor de bui" zooveel mogelpk de verliehtings- artikelen had binnen gehaald, mooi uit- kwarn. Over het vuurwerk, dat ten slotte onder zeer gunstige omstandigheden kon worden ontstoken, was maar een woord van lof 't was het glansnummer van't wel geslaagde feest, waarvoor de bevolking zich, zooals we reeds in ons vorig nummer aanstipten, in het algemeen met zeer grooten pver heeft ingespannen om iets zeer moois te zien te geven. Jammer is het, dat ook nog onaangename stemmen worden gehoord. Wie kan echter weerhouden, wat soms enkele vandalen in hun brooddronkenheid uitrichten. Naar men ons schrpft, is op ruime schaal, voor- namelijk op het Dorpsplein, van de ver- sieringen gestolen en is ook veel vernield. Men deelde ons ook nog mede, dat uit een groot aantal lampions de kaarsen waren weggenomen. Dat de bevolking, die weken aaneen bezig was om een en ander daar te stellen, over die ervariDg maar slecht te spreken is, laat zich be9t begrppen. Ondertusschen vermoeden we, dat de her- innering aan het gesmaakte genoegen ster- ker zal zpn en die der onaangenaamheden wel zal doen vervagen. Door de feestcommissie is een telegram gezonden aan H,M. de Koningin en aan den Minister van Buitenlandsche zaken. Door den Voorzitter, den heer J. de Kraker, is in antwoord daarop namens H.M. een telegram ontvangen, waarin zij het feestvierende Zaamslag dank zegt voor de betuiging van trouw en aanhankelpkheid. Heden werd voortgezet de zomervergade- ring der Provinciale Staten van Zeeland. Bij acclamatie wordt aangenomen een motie van den beer Vienings, waarin vreugde en voldoening wordt uitgesproken over de zeker- heid, neergelegd in de verklaringen van Mi nister Van Karnebeek in de Tweede Kamer op 6 Juni 1919, van de blijvende vereeniging van Zeeuwsch Vlaanderen bij Nederland. Uit de afdeelingsverslagen omtrent de na te melden punten, bleek het volgende: Huldiging van Frans Naerebout. Tegenover het afwijzend voorstel van Ged, Staten gaven in alle afdeelingen leden te ken nen, dat zij eene bijdrage wilden verleenen. Door sommigen werd aangemerkt, dat, waar in den afgeloopen oorlogstijd zoo vaak rnan- nen werden gehuldigd die zich door krijgsda- den onderscheidden, het bier weldadig aandoet te zien, hoe men in Frans Naerebout een wa ren held des vredes wil huldigen, die met tal van opofferende daden zijn leven ter beschik- king voor zijn evenmensch stelde. Een ander betoogde, dafr, waar de provincie een schoonheidscommissie gaat instellen zich interesseerende voor de stoffelijke monumen- ten, zich ook niet afzijdig mag houden waar het geldt monumenten van hoogachting en waardeering in stand te houden. Een lid van Ged. Statea die met de zaak zelf bijzonder sympathiseert en daaraan persoon- lijk zijn steun verleende; meent, dat het waar de giften niet ruim toevloeiden, niet aangaat bij de provincie te komen bedelen en haar sub- sidie als sluitpost te gebruiken. Het geldt maar direct een provinciaal belang. Anderen voerden daartegen aan, dat er een ideeel be lang der provincie mee gemoeid is. Door een man als Frans Naefebout te eeren met het voteeren eener gift, handelt men pae- dagogisch. Er werden bijdragpn genoemd van f 500, van f 300 en ook van f 100. In een andere afdeeling wenschte een lid een kleine bijdrage te geven, in een andere afdeeling waren 7 leden voor het voorstel van Ged. Staten, terwijl 5 leden zich voor een bij drage uitspraken. Van wege Ged. Staten is ook nog opge- merkt, dat zij gemeend hebben het verzoek te moeten afwijzen, daar de mogeliikheid bestaat, dat een deel der gelden'"zou worden gebruikt voor de feestviering. AfVvijzing van het verzoek van verschii lende provinciale ambtenaren beiref- fende de regeling van hunne jaarwed- den en aanspraken op pensioen. In alle afdeelingen waren meerdere leden er voor, om te voldoen aan hetgeen met betrek- king tot de pensioenbijdragen werd gevraagd, waar ook rijk en gemeenten er meer en meer naar streven om pensioen to verleenen zonder bijdragen van belanghebbenden. In zake het adres van Sprenger c. a. be- treffende salaris herziening werd in alle af deelingen veel gevoeld voor een dergelijke verhooging, omdat men meent, dat de ver- hoogingen die deze ambtenaren kregen, lager zijn dan die der andere groepen, en ook een vergelijking met de salarissen van overeen- komstige ambtenaren in dienst van Rijk of gemeenten niet kunnen doorstaan. Omtrent beide zaken werd er van wege Ged. Staten op gewezen, dat de regeling pas het vorig jaar is vastgesteld en nu bezwaarlijk weeral verandering kan worden voorgesteld, waartegen door meerdere leden werd aange- voerd, dat deze Staten niet verantwoordelijk kunnen zijn voor of gebonden door een besluit door een vroegere vergadering genomen. Met betrekking tot het adres Dommisse en Kuijper wees een lid er op, dat de salarissen van adressanten voor dezen tijd veel te laag zijn, in de tweede afdeeling wezen verschii lende leden op de ongunstige positie van adressanten, voor wie- promotie uitgesloten is, terwijl in de derde afdeeling een lid het ge- vraagde verdedigde, doch na een toelichting van Ged. Staten, zich de overige leden voor bet afwijzend voorstel verklaarden. Ged. Staten brachten geen wijziging in hun voorstel, maar verklaarden zich bereid, nader in overweging te nemen, of herziening van de jaarwedden en van de reglementen omtrent de pensioenen wenschelijk zij. Duurtetoeslagen. Met betrekking tot het voorstel van de hee- ren Van de Putte en De Veer, tot toekenning van een duurtetoeslag aan ambtenaren en werklieden in dienst der provincie, meenden enkele leden, dat er een noodtoestand heerscht, en dat moet worden ingegrepen. Zij wenschten voor gehuwden en kostwinners 150 te geven en voor de ongehuwden f100. Ook wenschten verschiilende leden te gaan tot en met 3000 en de toekenning niet te be- perken tot jaarwedden van minder dan f 3000. In een afdeeling werd voorgesteld de duur tetoeslag bij voorschot uit te keeren, waar- mede zich alien vereenigden. In een andere afdeeling voelde een lid meer voor salarisverhooging dan voor een duurte toeslag, en een ander lid betreurde dat daartoe geen voorstel van Ged. Staten is uitgegaan, waar zij toch weten, dat alles duurder is ge- worden. Deze vindt duurtetoeslagen uit den tijd. In een andere afdeeling spraken alle leden de wenschelijkheid uit, dat de uitkeering van het voorschot dadelijk moet plaats hebben. Een lid van Ged. Staten wees op de wen schelijkheid, dat het voorstel wordt aangeno men of afgewezen, een ander lid van dat col lege wees er op, dat de rijksregeling nog niet vast is aangenomen, en er in de Eerste Ka mer nog al oppositie tegen bestaat, terwijl nog een lid te kennen gaf, dat bij persoonlijk met het voorstel Van de Putte kan meegaan, aangezien uit de stukken toch genoegzaam ge bleken is, dat door Ged. Staten een nieuwe duurtetoeslag in het vooruitzicht wordt ge- steld. Na uitvoerige discussie wordt besloten een voorschot op den in December vast te stellen duurtetoeslag toe te kennen van f 100 voor gehuwden en f 50 voor de ongehuwden. Een amendement van den heer Lindeijer om f 150 en f 100 toe te kennen. wordt ver- worpen met 26 tegen 13 stemmen. Instelling eener Provinciale' Zeeuwsche Schoonheids- en Archeolovische com missie. In een der afdeelingen werd de meening uit gesproken, dat, indien met het voorstel van gedeputeerde staten wordt meegegaan, de wo- ningnood nog zal vergroot worden. Een ander lid zou, gezien den berooiden toestand van de financien der provincie, tegen het voorstel stemmen. Een ander lid meende, dat, waar zooveel materieele belangen gesteund worden, ook wel iets mag betaald worden voor deze doeleinden, Bij stemming bleken 5 leden voor het voor stel van Ged. Staten en 8 er tegen. In een andere afdeeling meent een lid, dat, wilde men het onaestetisch bouwen voorkomen, en aan de billijke eischen van het schoonheids- gevoel recht doen wedervaren, in artikel drie van de conceptverordening de woorden „op hunne uitnoodiging" bebooren te vervallen. Hiertegen wordt door een ander lid opge- merkt, dat schoonheid een teere kwestie is, en te zeer eene zaak, aan de opvatting des tijds ond'erhevig,. en dat men slechts behoeft- te vra- gen of een gebouw goed is en aan zijn doel beantwoordt; dan is het ook vanzelf schoon. Hij is er tegen te dwingend op te treden. Door andere leden wordt dit bestreden, en zij be- weren dat dient te worden opgetreden tegen het plaatsen van wanstaltige gebouwen. In nog eene andere afdeeing vereenigden zich alle leden met het voorstel van Ged. Staten. Ooft- en Tuinbouwtentoonstelling te Sluis. In alle afdeelingen werden bezwaren ge- maakt tegen het houden der tentoonstelling op Zondag. Andere leden waren van meening, dat men de menschen behoort vrij te laten in de keuze van den dag, waarop men zijn bezoek aan de tentoonstelling wil brengen en de wijze waar op men den Zondag wil bested en. In eene afdeeling stelt een lid een amen dement voor op het voorstel van Ged. Staten, strekkende, geen snbsidie te verleenen, indien de tentoonstelling op Zondag wordt gehouden. Dit amendement wordt aangenomen met 7 stemmen voor en 5'tegen. In de andere afdeelingen vereenigde men zich overigens met het voorstel van Ged. Staten. Gedeputeerde Staten vinden in dit verslag aanleiding, aan het overgelegd ontwerp-besluit toe te voegen: „en onder voorwaarde, dat de tentoonstelling niet voor 12 uur 's middags voor het publiek gecjpend wordt". Arbeiders op de Provinciale wegen. Omtrent het voorstel tot herziening van het besluit der Staten betreffende het aanstellen, in vasten dienst der provincie, van de arbei ders op de Provinciale wegen, vereenigden in alle afdeelingen de leden zich met het voor stel, terwijl in overweging werd gegeven aan art. 2 toe te voegen, dat de geschorste in be roep kan komen bij Ged. Staten. en in een andere afdeeling met algemeene stemmen werd aangenomen, om aan artikel 2 toe te voegen de woorden: „wanneer de schorsing door ont- slag wordt gevolgd". Adres van D. de Back. Het adres van D. de Back, eervol ontslagen steigerknecht bij den prov. stoombootdienst op de Wester-Scbelde, om verhooging van het hem toegekende pensioen, gaf in alle afdee lingen aanleiding tot besprekingen, vele leden gevoelden de billijkheid van de klacht, en zouden adressant tegemoet willen komen. Van wege Ged. Staten werd aangevoerd, dat het pensioen is verleend overeenkomstig de vastgestelde regelen en af wij king niet billijk zou zijn tegenover anderen die dezelfde aan spraken hebben. Naar aanleiding daarvan spraken verschii lende leden het vertrouwen uit, dat dan Ged. Staten eene regeling zouden voorstellen, waar- bij in dergelijke gevallen zou worden voorzien. In een andere afdeeling werd de wensche lijkheid betoogd in zulke gevallen een grati- ficatie te verleenen, terwijl een ander een be paald A>edrag, f 150, als toeslag wilde verlee nen, en werd het vertrouwen uitgesproken, dat Ged. Staten met desbetreffende voorstellen zullen komen. 1 Personeel in dienst der provincie. Omtrent het voorstel van Ged. Staten om naar hun college te verwijzen een adres van den Nederlandschen Federatieven Bond van personeel in openbaren dienst, om spoedig .voor het personeel in dienst der provincie de in een memorie van toelichting vervatte be- palingen in te voeren, konden zich in 2 afdee lingen alle leden met het voorstel vereenigen. Een lid sprak de wenschelijkheid uit, dat zoo veel mogelijk met de wenschen rekening zal worden gehouden. In eene andere afdeeling sloot men zich al gemeen aan bij de meening van het lid, dat deze zaak tot de najaarsvergadering wenschte aangehouden te zien en dan verschiilende in lichtingen en voorstellen van Ged. Staten ver wacht. In deze afdeeling werd er op gewezen, dat enkele wijzigingen zeer urgent zijn, zooals die der diensttijden; bij de Zondagsdiensten zou een vaart kunnen uitvallen, waardoor meer kans zou bestaan op vrije Zondagen. Verbindingsweg Het voorstel in zake den aanleg en het on- derhoud van den verbindingsweg tusschen de beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen werd met algemeene stemmen aangenomen. Wijziging begrooting voor 1919. In twee afdeelingen werd bezwaar gemaakt tegen het voorsitel van Ged. Staten om f 1000 als vergoeding te geven aan den ambtenaar, die belast is geweest met de waameming van het griffierschap, tijdens de vacature. Een amendement werd voorgesteld om de vergoe ding te bepalen op f 375. Verpleging van behoeftige krankzinnigeh Het voorstel tot nadere regeling van de bij drage der Provincie in de kosten der verple ging van behoeftige krankzinnigen vond ih alle afdeelingen bestrijding, daar het een zwaren druk legt op de jjemeenten. In een afdeeling nam men er na verdediging van wege Ged. Staten genoegen mede, dat de inwerkingtreding zou worden. bepaald op 1 Januari 1920. Meerdere leden meenden, dat, om den fi- nancieelen toestand der provincie te verbete- ren een anderen weg behoort te worden in- geslagen. Een vo.orstel om de geheele bijdrage voor rekening der provincie te nemen, kreeg slechts 3 stemmen; een voorstel om een derde voor rekening der gemeenten en twee derden voor rekening der provincie te nemen, verwierf 7 stemmen, 1 lid stemde tegen en 5 behielden zich hun stem voor. In de andere afdeelingen kreeg het voorstel v^n Ged. Staten 10 stemmen tegen 1 en 3 onthoudingen en in de derde afdeeling achtte men het tijdstip om met dit voorstel te komen slecht gekozen, en wenschte men de zaak te Gl^l: Duurtebl^Iag voor „Vrederust". Het voorstel tot nadere regeling van den duurtebijslag voor de verpleging van krank zinnigen in het gesticht „Vrederust" onder- vond geen bestrijding. Het is aangenomen. Vaststelling rekening. Het voorstel tot vaststelling der Provinciale rekening over 1917 werd aangenomen. Wijziging begrooting 1918 Het voorstel tot wijziging der begrooting voor 1918 is aangenomen. Heffing opcenten. Het voorstel betreffende het heffen van op centen op de rijksbelastingen voor 1920 is aan genomen met algemeene stemmen. Wijziging reglement wegen en voetpaden. Aan het onderzoek in de afdeelingen hebben deelgenomen 40 leden, waaronder 6 leden van Gedeputeerde Staten. In alle afdeelingen zijn enkele leden, die het voorstel tot toevoeging van litt. d aan artikel 86 bestrijde-n. In een der afdeeingen wordt opgemerkt, dat het meerendeel der wegen is aangelegd en wordt onderhouden door de polders, die alleen j belasting heffen van den grond en dus van de grondgebruikers, terwijl aan dezen nog een tijdroovende en moeilijk uit te voeren last zal worden opgelegd, welke hoofdzakelijk ten bate zal komen aan hen, die niets bijdragen voor de wegen. Bij dergelijk voorschrift zal men geheel afhankelijk zijn van het oordeel der politiedienaren, daar het al dan niet ontdoen van klei en modder voor velerlei opvatting vatbaar is en men bij al te grooten dienstijver zal schrikken van de vele bekeuringen Een lid is van meening, dat het bezwaar van opbrengen van klei op de kunstwegen kan on- dervangen worden door het voorschrijven van bepaalde velgbreedten der wielen van beladen wagens. Dit lid drukt tevens zijn spijt uit, dat Gedeputeerde Staten dit herhaaldelijk door de Staten verworpen onderwerp opnieuw aan de orde stellen. Indien, zoo wordt in dezelfde afdeeling op gemerkt, de polders enkele kantonniers meer op de wegen aansteldcn, zouden de wegen be- ter schoon worden gehouden. In alle afdeelingen zijn leden, die zich ge heel met_ het voorstel kunnen vereenigen en een lid verklaart het met genoegen te hebben ontvangen. De wegen zijn beste'md voor bet algemeen en het is niet toelaatbaar, dat zij zouden worden bedorven door wie dan ook. De bezwaren zijn niet zoo groot en zullen in de practijk wel meevallen. Het publiek heeft toch ook eenige rechten op begaanbare en berijdbare wegen. In een der afdeelingen wo-rdt namens Ge deputeerde Staten medegedeeld, dat zij steeds voorstanders zijn geweest van dit voorstel, dat bij herhaling is gedaan. Het is niet de bedoe- ling in uitersten te vervallen, maar alleen om het ergste meesleepen van klei te voorkomen. In eene andere afdeeling wordt door een lid van Gedeputeerde Staten opgemerkt, dat men niet moet vragen wie de wegen en het onderhoud daarvan betaalt, maar wel, dat de wegen in goeden staat worden gehouden en niet onbruikbaar worden' gemaakt. De Provin cie steunt op verschiilende wijzen den aanleg en de verbetering van verharde wegen. De militaire overheid heeft dezelfde veror- dening uitgevaardigd en zij heeft nuttig ge- werkt evenals vroeger dergelijke bepalingen in enkele gemeenten van Zuid-Beveland hebben bijgedragen tot verbeterde toestand der wegen. Voor overtolligen last van de zijde der politie behoeft men niet bevreesd te zijn. In eene afdeeling verklaren zich 9 leden voor het voorstel, een lid tegen en 3 leden behouden zich hun stem voor; in eene andere afdeeling zijn 11 leden voor het voorstel en 2 tegen en in eene derde afdeeling zijn 8 leden voor, 3 tegen het voorstel, terwijl drie leden hun stem voorbehouden. De toevoeging van een vierde paragraaf aan artikel 102 vindt instemming in twee afdee lingen. Een lid vraagt of de woorden „zonder nood- zaak" zouden kunnen weggelaten worden, op- dat zoo noodig zou kunnen gelezen worden f waarom niet aan het voorschrift werd voldaan. Namens Ged. Staten wordt medegedeeld, dat bezwaar bestaat tegen de weglating dezer woorden, omdat er b. v. naast tramwegen en ook op smalle en ronde wegen niet steeds kan geeischt worden beslist op de rechterzijde van den weg te rijden. Dit is wel gewenscht voor krommingen en scherpe hoeken in de wegen, maar men kan zoodanigen eisch niet als alge meen voorschrift voor de provincie stellen, in deze afdeeling verklaren 8 leden zich voor het voorstel en 5 tegen. Begrooting. Aan het onderzoek in de afdeelingen hebben deelgenomen 35 leden, waaronder 6 leden van Ged. Staten. In een der afdeelingen worden algemeene beschouwingen gehouden. Daarbij wordt door een lid opgemerkt, dat van Ged. Staten weinig initiatieve voorstellen zijn uitgegaan. Hij ver klaart dit uit hunne bijzondere positie: zij waren demissionair, doch in de tpekomst dient. eene andere rich ting te worden ingeslagen; actief moet worden opgetreden, om te bereiken wat de geest van den tijd wil. Men heeft ge voeld hoe men afhankelijk was van de pro- ductie. Het volk heeft in zijn geheel aan het voortbrengingsproces zijn aandacht gewijd en wenscht nu ook een grooter aandeel te krijgen, in de eerste plaats door verbetering van ar- beidsvoorwaarden. Ged. Staten gaan hier niet voldo-ende mede, zij verschuilen zich vaak ach- ter den Rijkswetgever. Hij wenscht meer lei- dend op te treden b. v. op het gebied van volksonderwijs, volkswoningen, wegaanleg en vervoermiddelen ook te water en in 't alge meen, dat niet steeds worde gewacht op in- komende verzoeken. Een ander lid sluit zich hierbii aan. Er moet meer aandrang zijn van de zijde van Ged. Staten b. v. op het gebied van ziekte- verzorging en tuberculosebestrijding. Aan de gemeenten moet steun worden gegeven uit eigen beweging. Een lid van Ged. Staten merkt op, dat de Provincie zich niet beweegtt op geneeskundig terrein. Wel kan gesteund worden, doch alleen voor gevallen dat er steun gevraagd wordt. Hij wijst er op, dat vele belangrijke zaken zijn tot stand gekomen b. v. de geheel nieuwe sa~ larisregeling van gemeenteambtenaren en ge- meentepolitie. Bevorderen der productie ligt niet op den weg der Provincie. Wel het aan- legg-en van goede verkeerswegen. en in die richting is veel gedaan. Nog een lid is van oordeel, dat zeer zeker niet mag gezegd worden, dat Ged_ Staten niet actief zijn geweest. Hij wijst o. a. op de elec- trieiteitsvoorziening- en zou eerder willen zeg- gen, dat de activiteit van Ged. Staten het moeilijk zal maken voor het vervolg de be grooting kloppend te maken. Uitgezien zal dan ook moeten worden of niet in eenig opzicht kan worden bespaard. Hij wijst op het Nij- verheidsonderwijs. Tengevolge der nieuwe

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1