A Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderer No. 6859. Zaterdag- 5 Juli 1919, 59e Jaargang Bekendmaking. BnEKRSTJD BLAD. 25 Schej^r^Juiken, B U i T E N L A N D. PllDIEBlUETII Landhouwberichten, Een aanslag op de Hamburgsche haven. De Duitsche wapenstilslandscommissie uitgejouwd. Een verdwijnend bedrijf. Kolenschaarschte. De leeuw yan Waterloo. Een neger gelyncht. Verwijdering van keizer-portretten nit de scholen. Technische hoogeschool. Het lichten van het sleepschi'p „Arundo." Bestelling op Zondag. M. O. Teekenen M. F. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden. Ceop. Centr. Raiffeisenbank. Zondag 6 Juli 1S19. 1 De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat op 29 Juni 1919 aan den calamiteuzen polder Margaretha zyn aangespoeld de navolgende strandgoederen lang 2,49 M «n breed °i69 M-» met de daarbp i/enoorende merkels gemerkt A eo DP"i Rechthebb^nden vervoegen zich bp den Burgemeester, tevenB strandvonder der Ge- meente Zaamslag. 4 Ue Burgemeester-Strandvonder vnd., JOHS DE FFUTER. Git Hamburg komt een sensationeel be- richt over een verijdeld plan van slrafge- vangeneD, dat, als bet gelukt was, de le- vensmiddelenvoorziening van Puitschland ernstig in gevaar zou hebben gq^racht. Het betrelt hier niet minder dan een peging om dp "eldige pakhuizen, d'p vol Ame- rikaansche levensmiddelen linden, in de lueht te laten vliegen. Hierover wordt bet ilgende gemeld De Hamburger vrijhaven met zyn reus- aehttge •.s'ensmiddeleppakbuizen ligt bui- ten het strydtooneel en verkeerde, naar het scheen, niet in gevaar. De toegangswegen naar de vrijhavmi waren door manschappen van de volksweer bezet, die echter bun post hadden verlaten. De inzittenden van de ge^-jgenis waren in vrijheid gesteld. Obscure lementen die ten deele uit de gevangenis afkomstig waren, richtten zich tot leden van den zeemansbond met het verzoek hun behulpzaam te zijn bp Set plan de pakhuizen in de iucht te laten vliegen. De zeelieden deelden dit onmiddellyk aan het hoofdbestuur van hun boud mede, dat zich met de leiding der troepen in de haven in verbinding stelde, ten einde den aanslag te verhinderen. Be- trouwbare leden van den zeeliedenbond werden van wapens voorzien en bezetten de verlaten posten, zoodat een vernietiging der levensmiddelen-pakhuizen voorkomen werd. Bp het vertrek van de wapenstilstands- commisssie uit Spa, op 30 Juni 'savonds, hebben zich, naar WoJft meldt, hevige anti-Duitfche betoogingen voorgedaan. Voor het hotel, in de straten der stad en aan het station stond het volk te joelen, te fluiten en de Duitscheis uit te jouwen. Er werden eenige steenen geworpen naar de auto der vertrekkenden, p rkig zonder iemand te wonden. yv De houding van de Engelsche en Bel gische politie en soldaten was correct Aan het station was de Fngelgehe generaa Green peisoonlijk tegenwoordig. De geringe politiemacht, stond echter machteloos tegen de menigte, die blijkbaar door van elders gekomen elementen nog meer opgehitst was. De //Lokal Anzeiger" verneemt uit Mun chen: De Krupp-iabriek te Munchen gaat morgen tot liquidatie over. De sluiting van de fabriek had plaats nadat in vjj:' maanden drie millioen uitgegeven en slechts 300,000 mark ontvangen was. De Ame- rikanen interesseerden zich eerst voor over- name van de Krupp-fabriek te Munchen, maar de toestanden zjjn zoo ongunstig ge- worden, dat daaraan thans niet dacht wordt. meer ge- Het Engelsche staatsblad hevat een pro- clamatie, waarbij voorzien wordt in nieuwe drastische bemerkingen van het steenkolen- verbruik gedurende het jaar, eindigende op 1 Juli 1920. P Pepin, afgevaardigde voor de Borinage, heeft naar de „N. Rott. Ct." uit Brussel meldt, tot de regeering de volgende vraae gericht De vrede is zoo pas geteekend. Het is een plechtig oogenblik. Nooit in de ge- schiedenis is er een belangrjjker tractaat geweest. Een eeuw geleden, bij den val van Napoleon, heeft men op een heuvel te Waterloo een leeuw in uittartende houding opgericht, waarvan de muil naar het Zuiden is gericht. Ter herinnering aan het pas geteekende tractaat en wegens de bevrjjding van ons land, waarvoor Frankrjjk zoo edelmoedig zjjn bloed heeft vergoten, vraag ik dat de regeering besluite dat de leeuw van Waterloo omgedraaid. en zrp muil naar bet Noorden gewend zal worden. Ik twyfel met, of onze edelmoedige bondgenooten zullen dit gebaar als een bewjjs van vriend- schap en dank'baarheid op prijs stellen. De //Times"-correspondent te Havana meldt dat Zaterdag in een voorstad van Havana een neger gelyncht is, die gevangen was genomen wegens het ontvoeren van een jong blank meisje. De menigte be- stormde de gevangenis, bond een touw om den hals van den neger en bevestigde dit aan den staart van een muilezel, die door de straten werd gejaagd, tot de neger dood was. Het Igk van het meisje werd in Ma- tanzas ontdektde hersenen, de toDg en het hart waren uitgesneden. Vjjf negers zaten in de gevangenis onder verdenking van de reisdaad. De menigte deed nog- maals een aanval op de gevangenis, maar werd door de troepen teruggeslagen. De negers, die trachtten te ontsnappen, wer den doodgeschoten. Op een interpellatie van de Duitsch- na- tionale volkspaitjj betreffendede verwijdering van de portretten van den ex-keizer uit de scholen, antwoordde minister Eanisch dat hjj zich vrij wist van beeldenstormerjj. leder kan in zijn particuliere woning zooveel af- beeldiDgen van den keizer aanbrengen als hij wil, maar in de openbare school zijn symbolen van net oude keizerlyke Duitsch- land niet op hun plaats. (Groote onrust by de rechterzyde.) Zy kunnen daar evenmin geduld worden als de vroegere keizerlyke regeering republikeinsche symbolen in de scholen zou hebben geduld. De minister van Eeredienst heeft daarom gelast dat natuur- lijk met uitzonderiDg van kunstwerkeD, zoo- als het portret van den ®uden Fritz deor Menzel en het Bismarck-portret van Len- feach, alle keizerlijke portretten door de school-autoriteiten uit de school verwijderd moeten worden, echter op zoo min mo gelijk opvallende wijze, bijv. in de vacantie. TER NEUZEN, 4 Juli 1919. Het weerbericht van het meteorologisch Instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand: 764.9 Munchen. Laagste barometerstand: 758.6 Neufahr- wasser. Verwachting tot den avond van 5 Juli: Zwakke tot rnatige Zuidelijke tot Weste- lijke wind, gedeeltelyk bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. By het gehouden examen aan de tec'n- nische hoogeschool is o. m. geslaagd voor electrotechnisch-ingeuieur de heer J. W. L. van der Moer te Ter Neuzen. Door de firma A. J. P. de Witt te Rotterdam was aaDgenomen het op den westelijken havendam alhier wr&k geworden sleepschip ,/Arundo" te lichten. Met twee bokken en de pompen van twee sleepbooten, benevens een motorpomp, werd by laagwater, nadat de takels waarin bet schip aan de twee bokken was gehangen, waren strak getrokken, met het lichten begonnen. By bet rijzen van het water bleek dat men won daar het schip van lieverlede verder boven water rees. Er zyn echter in het ruim ook groote lekken, zoodat op het oogenblik dat wy dit schrijven, de stryd tusschen de lichters en het water nog niet is beslist, al hebben de eersten een goede kans. Later: De //Arundo" is gelickt de sliktong in de voorhaven gezet. en op Smokkelaar aan gehouden. Door den politieagent Menlbroek en den brigadier der ryksveldwacht Goossen te Sluiskil, is in den afgeloopen nacht in den Louisapolder aangehouden zekere R. P., van Bouchaute, met zich voerende 60 kilogram kaas, met het kennelijk doel die naar Belgie uit te smokkelen. De man werd gearresteerd en zal morgen naar Middelburg worden overgebracht, ter beschikking van den Officier van Justitie. De kaas is in beslag genomen. Met ingang van 20 Juli aanstaande zal een ingrypende wijziging worden gebracht in de postbestellingen op Zondagen en Hemelvaartsdag. Nieuwsbladen zullen alleen worden besteld indien zij behooren tot de minstens eenmaal 's weeks verschijnende bladen. Ook zullen worden besteld kennisgevingen van de aankomst van aangeteekende ofge- adviseerde stukken en voorts brieven en briefkaarten uit het buitenland, voor zoover daarvoor niet op in 't oog vallende wyze is aangeduid, dat bestelling op Zondag niet verlangd wordt. Niet besteld worden brieven, briefkaarten, kennisgevingen van overlijden en exempla- ren van het verkort verslag der Tweede Tamer, tenzy deze voorzien zyn van een strook „Bestellen op Zondag". Deze strokoen, welke van af 10 Juli a. s. zullen verkrijgbsar worden gesteld, kosten 10 voor een cent. Bij het gehouden examen voor M. O. Teekenen, is o. m. geslaagd de heer B. Hoek te Oostburg. Door Gedep. Staten van Zeeland is een circulaire gericht tot de gemeentebesturen, naar aanleiding van de ook door nen over- wogen vraag of de thans zittende raad be- voegd is tot onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw inkomende leden. Het komt Gedep. voor, dat overal waar in de gewy- zigde artikelen der gemeentewet gesproken wordt van raad" bedoeld is de raad welke gekozen is overt enkomstig de bepalingen van de nieuwe kieswet. Dit zal dus ook het geval zyn met art. 31 der gemeentewet, dat het onderzoek der geloofsbrieven be- handelt. Bovendien is het een algemeen beginsel van staatsrecht, dat elke vertegen- woordiging over hare samenstelling beslist. Deze opvatting wordt in dit geval nog ge- steund door bet vervallen van art. 32 oud der gemeentewet, dat bepaalde, dat de nieuw inkomende leden niet deelnemen aan het onderzoek en de beoordeeliDg hunner eigene geloofsbrieven alsmede in de toevoe- gicg aan art. 46 der zelfde wet van een nieuw derde lid, tengevolge waarvan het verbod van het eerste lid, om zich te ont- houden van mede stemmen over zaken, die hun persoonlyk aangaaD, niet van toepassing is op de toelating van nieuw inkomende raadsleden. Op grond van een en an.der komt het Gedep. Staten voor dat van wetteiijk stand- punt alleen de nieuwe raad, welke op den eersten Dinsdag van September e.k. optreedt, bevoegd is tot het onderzoek van de ge loofsbrieven der inkomende leden. Zaterdag hield de Cooperatieve Centrale Raiffeisenbank in hotel de l'Europe te Utrecht baar algemeene vergadering. De oud-voorzitter. de heer J. B. Wes- terdyk, die zich niet meer ^esehikbaar stelde als zoodanig, werd benoemd tot eere-voor- zitter. In 1913 was de omzet 67 millioen, in 1917 158 millioen, terwyl dit in 1918 was gestegen tot 208 millioen. Herkozen werden de heer F. A. R. A. baron van Itfersum te Utrecht, als lid van het bestuur de heer K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Hontenisse en K. Eriks Azd. te Leersum als leden van den Raad van Toezickt, terwyl in de vacature Wes- terdijk, tot lid vau den Raad van»Toezicht werd gekozen de heer E. Sehrage te Assen. BOSCHKAPELLE. De heer P. de' Gier, beeft te Amsterdam met gunstig geyolg het le deel van het arts-examen afgelegd. KLOOSTERZANDE. Het vlas sraat er in 't algemeen slecht by; natuurlyk zijn goede stukken vlas dus hoog in prys. Dit blykt wel hieruit, dat delandbouwer A. St. 10 gemeten verkocht voor 7000. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9J u., Ds. A. Timmerman en 2 u Ds. A. Timmerman, Voorbereiding voor het H. Avondmaal. 9£ u. en 2 u., dhr. L. Dek. 9J u. en 2£ u., Ds. E. Raams. 9J u., Ds. G. van Dis, B. Avondmaal en 2J u., Ds. G. van Dis, Dankzegging. q u., Ds. J. B. Tli. Hugenholtz en 2 u., Ds. J." B. Th. Hugenholtz, Bediening van den H. Boop. Sas van Gent. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterzande. 9J u., Ds. W. J. v. Lindonk. Sluiskil. Hoek. 2aamslag. Axel. Hoek. Oereformeerde Kerken. 9 u. en 2 u., Ds. H. v. d. Wall. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9J u. en 2J u. (nieuwe tijd), Ds. L. de Bruijne. Gereformeerde Gemeente. Vlooswfjkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5i u. (oude tijd) leeskerk. Ter Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat.) Neuzen. 9 u., 2 u. en 5i u., (oude tijd) leeskerk. Lokaal „Kben-HdBzer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5i u., Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen, Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8* en 10 unr 'e Namiddags om half drie Lof. Wegens den slechten stand van het ge- was worden in Oostelyk Zeeuwsch-Vlaan- deren vele perceelen vlas omgereden en beplant met koolrapen voor bruine boonen is het te laat. Producten van den oogst 1919. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dat artikel 4 van zijn bekendmaking van 6 Mei 1919, iithoudende de regelen, welke gevolgd zullen wor den ten aanzien van de ontvangst vah producten vah deh oogst 1919, waarvoor garantieprijzen zijn uitgeloofd, moet worden gelezen als volgt: Voor gewassen, die voor 1 Juni 1919 te velde zijn verkocht, kan alleen aanspraak worden ge- maakt op den garantieprijs, indien de kooper voor 1 Juni 1919 zijn inventarisatieformulier heeft ingeleverd. Voor gewassen, die na 1 Juni 1919 te velde zfjn of worden verkocht, kan alleen aan spraak gemaakt worden op den garantieprijs, in dien de verkooper voor 1 Juni 1919 zijn inven tarisatieformulier heeft ingeleverd. De verkooper geeft van dezen verkoop kennis aan den regee- ringscommissaris zijner provincie, met opgave der verkochte hoeveelheid; deze hoeveelheid wordt van de inleveringskaart van den verkooper afge- schreven, terwijl aan den kooper een nieuwe in leveringskaart wordt uitgereikt. De hoeveelheid, welke ingevolge deze bepaling door den kooper mag worden ingeleverd, kan in geen geval meer bedragen, dan de hoeveelheid, waarop oorspron- kelijk de verkooper op grond van artikel 12 tot 21 recht had. (St.ct.) Boonen en erwten. De Minister van Landbouw heeft: lo. afgevoerd van de lijst der goederen, aan- gewezen krachtens artikel 1 der Distributiewet 1916, de artikelen bruine boonen en groene erw ten; 2o. ingetrokken de voor peulvruchten vastge- stelde maximum-prijzen. (St.ct.) GMEENTERAAD VAN TER NEUZEN Vergadering van Donderdag 3 Juli 1919, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge meester. Tegenwoordig de leden: A. Visser, E. H. T. van Borssum Waalkes, J. J. de Jager, R. Scheele, J. de Bruijne, M. Eijke, D. Scheele, R. G. E. Nolson, L. T. van Hasselt en G. de Ridder; later ook de heeren L; J: Geelhoedt en J: de Fester: Afwezig de heer H: J: van den Ouden: De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat de heer Van den Ouden heeft be- richt, wegens andere ambtsbezigheden in den aanvang der zitting niet te kunnen tegen woordig zijn, doch misschien in den loop der vergadering te zullen komen. Daama komt aan de orde: 1. Notulen. Het vaststellen van de notulen der vergade ring van 12 en die van 23 Juni 1.1. wordt aan gehouden 2Igekomen stukken a Een schrijven van B. I. Zonnevijlle, die daarin te kennen geeft, dat de benoeming tot secretaris dezer gemeente door hem wordt aangenomen, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij voegt daaraan toe, dat hij uit zijne te- genwoordige betrekking ontslag heeft aange- vraagd tegen 15 Augustus aanstaande, den datum die door den raad voor zijne in dienst- treding is bepaald, doch betwijfelt, of de raad te Aardenburg met dien datum genoegen zal nemen. Hij zal echter ten spoedigste de be- slissing berichten en alsdan den juisten datum waarop hij hier zal kunnen in functie treden. waarop hij hier zal kunnen in functie treden vermelden. Aangenomen voor kennisgeving. b. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, d.d. 27 Juni 1919, waarbij, van het bewijs hunner goedkeuring voorzien, wordt teruggezonden het raadsbesluit van ±2 Juni 1.1., tot wijziging der begrooting voor 1918. Aangenomen voor kennisgeving-. c. Een adres van het hoofdbestuur van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders gevestigd te Amsterdam, dat daarin te kennen geeft, dat, naar hun ter kennis is gekomen, reeds in 1916 door den Minister van Water stoat ook tot deze gemeente de iitnoodigin0 is gericht, toe te treden tot de in cien a'ge- meenen maatregel van bestuur vervatte rege- ling, en dus mede te werken tot het verleenen van blijvenden steun ten behoeve van werk loozenkassen; dat de leden van de afdeeling Ter Neuzen van den Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, welke in de gemeente Ter Neuzen woonachtig zijn, alien tegen de geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid verzekerd zijn bij de Centrale Kas van genoemden Bond; dat het van het besluit van den gemeente- raad zal afhangen, of de leden van de afdee ling Ter Neuzen, bij eventueele werkloosheid de voordeelen dezer regeling zullen kunnen genieten; weshalve het bestuur den raad verzoekt, het daarheen te willem leiden, dat ook de in de ge- meentet Ter IjTeuzen woonaehtige leden van bovengenoemden Bond, in de voordeelen van bedoelde regeling kunnen deelen." In de bij dit adres gevoegde toelichting wordt er op gewezen, dat de verzekering, tegen onvrijwillige werkloosheid zich geduren de de economische crisis, ontstaan tengevolge van den wereldoorlog, in belangrijke mate heeft uitgebreid. Zoowel het ledental, der bestaande, als het aantal nieuw opgerichte werkloozenkassen, is beduidend toegenomen. Deze ontwikkeling is wel voor een groot deel te danken aan den steun, dien het insti- tuut der werkloosheidsverzekering in dezen crisistijd van het rijk en onderscheidene ge- meenten heeft genoten. Vooral de tot stand- koming vqn de „Noodregeling", waardoor het mogelijk werd de verzekering te centralisee- ren, heeft veel tot de ontwikkeling der werk- loosheidverzekering bijgedragen Daar de noodregeling een tijdeliik karakter droeg, was het gevaar niet denkbeeldig, dat, wanneer de „noodregeling" eenmaal zou zijn opgeheven en daardoor de steun van het rijk zou komen te vervallen, een gedeelte van de in den crisistijd opgebouwde verzekering we- der verloren zou gaan. Door de Regeering is echter bij Koninklijk besluit van 2 December 1916 een regeling ontworpen, waardoor blijvenden steun aan de werkloozenkassen werd toegezegd. Deze steun van het rijk is evenwel alleen voor de tegen werkloosheid verzekerde arbeiders beschik- baar, wanneer ook de gemeente, waar de ver zekerde arbeiders woonachtig zijn, besluit toe te treden, tot de in het Koninklijk besluit ver vatte regeling. Bij deze regeling betaalt de gemeente, even- als het Rijk, een bijdrage van 50 der door de in de gemeente wonende en verzekerde arbeiders bijeengebrachte contribution. Deze bijdrage zou voor de gemeente Ter Neuzen, voor wat de betrokken organisaties betreft, een bedrag van ongeveer f 60 per jaar vor- deren. - ~~m Het groote belang, voor de verzekerde ar beiders, dat de gemeente de werkloosheidver- zekering ter hand neemt, is gelegen in het feit, dat bij eventueele werkloosheid, de leden welke wonen in een gemeente die bovenbe- doelde regeling aanvaard heeft, een uitkeering ontvangen, welke 100 hooger is, dan de uitkeering welke verstrekt wordt, in een ge meente die niet tot bovenbedoelde regeling is toegetreden. Adressanten spreken daarom de verwach ting uit, dat de gemoerteraad de ingezetenen dezer gemeente, die door aansluiting bij de werkloozenkas blijk gaven voorzorgen te wil- len treffen tegen de geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, voor dit nadeel zal willen behoeden. De voorzitter stelt voor, dit adres te stellen in handen van burgemeester en wethouders om bericht en raad. Hij kan voorts mededee- len, dat deze kwestie wordt vo-orbereid en daaromtrent eerlang een voorstel den raad zal bereiken. De heer D. Scheele vraagt, of het niet wat lang duurt, eer dit aanhangig gemaakt wordt; deze kwestie is reeds lang hangende. De voorzitter geeft te kennen, dat het in- dienen van een conceptreglement gauw genoeg zoude kunnen geschieden, maar dat men er hier rekening mede moet houden, dat er een aantal werkloozen zijn, die nu van het steun- comite uitkeering ontvangen en niet tot eenige organisatie behooren. Nu moet er iets op ge- vonden worden, dat die menschen ook in de werkloozenverzekering kunnen worden be trokken. Ook zijn er onderhandelingen aange- knoopt met besturen van bestaande vereeni- gingen die zich niet met werldoozenuitkeerin- gen bezighouden, om hunne statuten zoodanig te wijzigen, dat dit ook tot hun arbeidsveld zal behooren. Van enkelen die gevraagd zijn, werd ook al gehoord, dat ze er geen kans toe zagen, omdat ze geen kas kunnen vormen. Naar het oordeel van spreker zal het daarheen gestuurd moe- tetn worden, dat de gemeente voor al die men schen een jaar contributie stort, anders zullen ze niet met de uitvoering kunnen aanvangen. Na deze toelichting wordt het voorstel van den voorzitter aangenomen. d. Een thans op zegel gesteld adres van J. H. Elfring, accountant, Spuistraat 283 te Amsterdam, die zijn kantoor aanbeveelt, voor het inrichten, bijwerken en eventueel ontwarren van achterstallige administratie van commer- cieele en crisisbedrijven, direct of indirect on der toezicht van het gemeentebestuur wer- kende. De succesvolle behandeling, van enkele zeer ingewikkelde en ten achter zijnde boek- heudingen van distributie- en lichtbedrijven, heeft hem aanleiding gegeven, zijn kantoor in deze richting uit te breiden. Overeenkomstig het voorstel van den voor zitter wordt dit schrijven om bericht en raad gesteld in handen van burgemeester en wet houders. e. Een adres van J. Kesteloo, J. van Be- veren, D. J. de Maat en F. H. Cappendijck, Jalien gebruikers der woningen, gelegen aan de Steenkamplaan, resp. de no's 16, 22, 29 en 18, die daarin te kennen geven: dat in de gemeenteraadszitting; van 12 Juni jl., een adres is behandeld van D. J. Minnik pn P. van Aalst, om op hun terrein eene steenen werk- en bergplaats te mogen bou- wen, ter vervanging van de bestaande houten loodsen; dat nu reeds door de aanwezigheid der lood sen, materialen en andere goederen, ongedierte (muizen) in de bedoelde woningen zijn, en tevens het uitzicht van uit de achterzijde der door adressanten in gebruik zijnde woningen, grootendeels wordt weggenomen, en het ook een wanordelijk aanzien heeft op genoemde woningen, van af de Axelsche straatweg ge- zien en vanuit de woningen gelegen aan deh ingang der Steenkamplaan, komende van de Axelsche brug; Redenen, waarom adressanten zich tot den raad wenden, met het beleefd en dringend verzoek, zoo het al niet mogelijk mocht zijn den bestaanden toestand te doen verdwrjnen, er bij den aanvang tot bouwen der nieuwe werk- en bergplaats, eene zoodanige richting wordt aangegeven, dat het uitzicht -ftior de betrokken bewoners, niet of zoo weinig mo- griijk worde belemmerd, en bovendien het aan zien der omgeving er door worde verhoogd. Dit adres wordt, om bericht en raad, gesteld in handen van burgemeester en wethouders. De heeren Geelhoedt en De Feijter komen ter vergadering. f. De voofzittter deelt mede, dat binneh eemge dagen is te verwachten de toezenffing van een concept-werklieden reglement aan de leden van den raad. Daarin zal worden gere- geld de werktijd, het scheidsgerecht enz. enz. Hij verzoekt de leden eventueele opmerkingen of amendementen die zij wenschen voor te stellen, binnen 14 dagen na de toezending aah burgemeester en wethouders mede te deelen, opdat er dan eene regeling kan gebracht wor den in de openbare raadszitting." Aangenomen voor kennisgeving, 3. Voorstel plaatsen hek om de muziek- tent. De voorzitter deelt mede, dat dezer dagen de steenen band rond de muziektent is opge trokken, terwijl er nieuwe aarde fond gestrooid is, welke men voomemens was weer te be- zaaien met gras. Tijdens het werk, bleek even wel, door gesprekken met omstanders, dat er belangstellenden waren, die er gaame een hek om geplaatst zagen terwijl ook den wensch werd te kennen gegeven dat er heesters zou- den geplant worden. Nu is er in deze geen bepaald voorstel van burgemeester en wethouders, maar deze bren- gen dit in den raad ter sprake om na te gaan, of er een meerderheid in den raad is, die zich voor het plaatsen van een hek verklaart. Wat de kosten betreft kan spreker mede- deelen, dat die voor een bescheiden hek wor den geraamd op 450, als het wat luxieuzer moet zijn, in den vorm van het hek op de mu-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1