ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6858 Donderdag 3 Juli 1919. 59e Jaargang. IIMIIITIIAAB. PR ANK WET. ABONNEHENT: ADVERTENTIEN Bekendmaking. Telefoon 25. Dit Blad yerschijnt Maanfiag-, Woensdag* en Yrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, hlj de Firma P. J. YAN DE SANDE te Ter Neuzen. 25 Scheepsluiken, 8INNENLAND. BU1TENL A NO. Per 3 maa*den binnen de stad f 1.20. Franco per post voor Nederland/ 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie /1.80, overig Buitenland/2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.6(3. Voor elken regel meer 9,1. f Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, tedbmSb op aanvraag verkrijgbaar is. Inzenditig van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maabtbekend,dateene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Dontterilatf den 3 Juli IOI9, des voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 1 Juli 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37,in verband met artikel 12, te lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om ver lof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank van WILLEM VER- LINDE, timmerman en herbergier, wonende te Ter Neuzen, in het beneden-voorlakaal, van betjjerceel plaatselijk gemerkt 18 en gelegen aan de Westkolk- straat. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geBchied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, den 30 Juni 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, Lo. Secretaris, De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat op 29 Juni 1919 aan den ealamiteuzen polder Margaretha zpn aangespoeld de navolgende strandgoederen lang 2,49 M. en breed 0,69 M. met de daarbjj behoorende merkels gemerkt A en B. Rechthebbenden vervoegen zich bp den Bargemeester, tevens strandvonder der Ge- meente Zaamslag. De Burgemeester-Strandvonder vnd. JOBS. DE FEIJTER. Onze vertegenwoordiging te Brussel. Het antwoord van den Minister van Bui- tenlandsche 'Zaken op de vraag van den beer Van Kol, inzake het blijvend vervullen, door den heer Van Vollenhoven, van zijn betrek- king in Belgie luidt In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer, be- treflende de loopende begrooting, pagina 4, werd met betrekking tot het gezantscbap te Brussel opgemerkt, dat hoe gaarne ook geluisterd wordt naar wenken in het ver slag te berde gebracht, niettemin in begin- sel iedere pressie moet worden afgewezen, die ten aanzien van benoemingen zou worden uitgeoefend. De ondergeteekende sloot zich bp die gelegenheid aan bp de leden, die van oordeel waren, dat de regeering het best in de gelegenheid is te beoordeelen, hoe de posten moeten worden bezet, en of en wanneer in die posten wijzigingen moeten worden gebracht. De ondergeteekende veroorlooft zieh als antwoord op de gestelde vraag naar deze uiteenzetting van zijn standpunt te verwpzen. Regeeringsbloem en -meel. Oe Minister van Landbouw heeft bepaald, dat met ingang van heden zal worden ver- staan onder Regeeringsbloemeen mengsel van 50 pCt. Amerikaansche bloem en 50 pCt. bloem, verkregen door uitmaling op 76 pCt. van een mengsel van 84 pCt. buitenlandsche tarwe en 16 pOt. inlandsche tarwe, en onder Regeeringsmeeleen mengsel van 75 pCt. buitenlandsche tarwe, 15 pCt. maXsmeel en 10 pCt. gedroogde aardappeleD. Aanvoer van mais door de Regeering. Uit de beste bron wordt aan de ffMsb," het bericht bevestigd, dat de Nederlandsche Regeering besloten heeft thans ook mais te gaan importeeren. Tot dit besluit heeft geleid de overweging, dat thans nog onvol- doende scheepsruimte beschikbaar is. Nu vreest men, dat, wanneer de weinige be- schikbare scheepsruimte aan den vrpen bandel zou worden gelaten, de vrachtprpzen belangrpk zouden stpgen, waardoor het veevoeder veel te duur zou worden. De Regeeringsbemoeiing in deze zal ecbter niet langer duren dan beslist noodzakelijk is. Stennregeling voor de lichting 1918. Naar wp vernemen, heeft de Regeering besloten ook voor de dienstplichtigen van de lichting 1918, die op 1 Augustus en waarschpnlijk op 1 October a. s. met verlof zullen vertrekken,eensteunregelingtetreffen. Bekendmaking van dezeregelingisbinnen- kort te verwachten. Contra-Revolntionnaire Bond. Te Npmegen is op initiatief van eenige heeren gevormd een Contra-Revolution- naire Bond, welke zich ten doel stelt ge- welddadige omverwerping van bet bestaacd gezag en van rust en orde, of pogingen daartoe, tegen te gaan. Deze bond wil moreel en financieel alien steunen die voor hetzelfde doel strpden, en verheugt zich evenzeer in het feit dat de naast hem werkende Burgerwacht duizenden leden telt, alsdat ook bp andere corporaties groote activiteit ter zake bestaat. Belasling op de vermogensver- meerdering. Het Volk meent te weten, dat Minister De Vries het plan heeft laten varen van een, op gezette tpden te herhaleD, belasting van 30 pOt. van de vermogensvermeerdering van de laatste jaren. Volgens het blad schijnt de Minister thans de Etieening te zullen deelen van hen, die de heffing-in-eens voorstaan. Duur der eerste oefening. Bij Kon. Bes'.uit is bepaald de duur der eerste oefening voor de ingelpfden bp de militie te land, die in 1919 bp de onder- scheiden korpsen van het ieger hun eerste oefening zullen aanvangen of hebben aan- geracgen, bedraagt lo. bp de onbereden korpsen, behoudens bet bepaalde onder 2o., 3o., 4o. en 5o. a. voor hen, die bet in art. 70 eerste lid der Militiewet bedoeld bewps niet heb ben verworvm, aeht-en-een-halve-maand b. voor hen, die bet in art. 70 eerste lid bedoelde bewps hebben verworveD, zes-en- een-halve maand. 2o. bp de pantserfort-artillerie en torpe- disten 15 maanden 3o. voor hen, die bestemd zijn voor op- leiding tot milicien-telegrafist of -telefonist, acht-en-een-halve maand 4o. voor hen, die tot de administratie- troepen behooren, acht-en-een-halve maand, weike duur voor degenen, die zich vrpwillig voor den dienst bp die troepen hebben aan- gemeld, met zes maanden wordt verleDgd 5o. voor hen, die bij de infanterie en de vesting-artillerie tot officier worden opge- leid, 12 maanden, te rekenen van den datum waarop hun opleiding aanvangt. 6o. bp de bereden korpsen 2 jaar. De mansehappen, die bp de korpsen met een eerste oefening van niet langer dan acht-en-een-halve maand tot onderofficier worden opgeleid, blpven, na volbrachte eer ste oefening, drie-en-een-halve maand in werkelpken dienst. Hieruit volgt dus, dat, niettegenstaande de proef, welke thans genomen wordt bp de infanterie en wielrpders met een oplei- diDg van zes maanden, de duur der eerste oefening voor de lichting 1919 bepaald blijft op aeht-en-een-halve maand, tenzp nadere bevelen gegeven worden. De toestand. Clemenceau heeft in een brief ann de Duitscbe delegatie meegedeeld, dat de ge- allieerden met de opheffing van de blokkake niet op de uitwisseling van de ratificaties zullen wachten. Als maar de Duitsche Nationale Vergadering het verdrag in alle vorm geratificeerd heeft, houdt de blok- kade op. Gezien het groote belang van deze concessie voor de heele wereld en voor Duitschland in het bpzonder, is te verwach ten, dat de Duitschers nog even zullen wachten, voor zp de Nationale Vergadering uiteen laten gaan en een nieuwe zullen laten kiezen (zulks zou noodig zpn wegens de omstandigheid, dat van de tegenwoordige Nationale Vergadering zooveel leden deel uitmaken, die gekozen zpn in streken, welke thans niet meer tot het Duitsche rijk be hooren) maar dat men er op aan zal sturen, dat de tegenwoordige Constituante zoo spoedig mogelpk het verdrag ratificeert het zal daardoor mogelpk worden binnen een paar dagen de blokkade opgeheven te krp gen. Overigens dient nog opgemerkt, dat het verdrag volgens het slotartikel in zpn geheel van kracht wordt, zoodra het door Duitsch land eenerzpds, en door slechts drie van de overige groote mogendheden is geratificeerd. Een vertraging van de ratifieatie door bet Amerikaansche Congres zou derhalve onder omstandigheden het in kracht treden van het verdrag niet behoeven op te houden. Maar, zooals gezegd, de blokkade zal dan, al staat het eigenlpk niet in den wapen- stilstandsovereenkomst bepaald, dadelijk worden opgeheven, als het stuk in Duitsch land is geratificeerd. In de drukte vaa het onderteekenen heeft blpkbaar niemand gemerkt, dat de Chi- neesche delegatie wegens de bekende kwestie van Sjantoeng niet geteekend heeft. Men heeft het eehter achteraf ge merkt, doordien de Chlneesche delegatie er zelf in een motiveering de aandacht op heeft gevestigd. De groote mogendheden zullen van dit geval wei niet veel notitie nemen. EvenmiD kan men verwachten, dat het verzoek van Von Bethmann-Hollweg, om in plaats van den Keizer terecht te staan, veel aandacht zal worden geschonken. Misschien krijgt hp wel ten antwoord, dat zoowel hp als de Keizer zich zullen moeten verantwoorden. Wilson en Lloyd George zpn vertrokken, na onderteekening van een defensief verbond met Frankrijk, een merkwaardige aanvulling van het vredesverdrag. Men mag benieuwd zijn, of de tekst van dit verdrag over- eerkomstig Wilson's program zal worden gepubliceerd. Van de openbare voorbe- reiding heeft men niet veel gemerkt. Een protest van Smuts. Tot de Engelsehe gedelegeerden, die het vredesverdrag ondtrieekenden, behoorde ook generaal Smuts. Bij die onderteekening heeft hij een nota overhandigd, waarin geprotesteerd wordt tegen de best raffing van den keizer en tegen andere punten van het verdrag. Smuts verklaart daarin o.a. Ik he'o het verdrag onderteekend niet omdat ik het een bevredigend document acht maar omdat het een gebiedende nood- zakelpkheid is den oorlog te beeindigen. Ik voel dat wp in het verdrag den wer kelpken vrede niet bereikt hebben, waar de volken naar uitzagen. Er zijn terri- toriale regelingen, welke naar mjjn oordeel herziening vereischen. Er zijn waarborgen in neergelegd, welke wij alien hopen, dat spoedig in disharmonie met den nieuwen vredevollen aard van ongewapenden staat van onze vroegere vpanden zal worden be- vonden. Daar zijn bestraffiagen, welke hun sehaduwen vooruitwerpen en over de meeste waarvan een kalrne geest nu zou prefereeren de spons te haleD. Daar zjjn de vast- gestelde schadeloosstellingen, welke niet kunnen worden betaald, zonder ernstige schade te berokkenen aan de industrieele herleving van Europa en welke het in het belang van alien zal zijn draaglijker en gematigder te maken. Een ontevreden Minister. St^phane Lauzanne van de (Parpsche) #Matin" heeft te Brussel Minister Renkin geinterviewd. Volgens een V. D.-bericht zeide de heer Renkin, dat in het vredesverdrag geen enkele belofte werd gedaan aan Belgie met betrekking tot de Luxemburgsche quaestie. Het Luxemburgsche vraagstuk wordt in de schaduw gehouden. De geallieerden weigeren Limburg aan Belgie //terug" te geven, otschoon men erkent, dat het verdrag van 1839 een onding geworden is. Ook is geen enkele voldoening aan Belgie gegeven aangaande de quaestie „van den linker Schelde-oever. De Minister gaf een overzicht van den toestand van de Antwerpscbe haveD, die een zwaren stiijd moet voeren voor het behoud van haar achterland. In al deze vraagstukken heeft de Raad van Vier in het nadeel van Belgie beschikt of heeft hp nagelaten een opinie uit te spreken, ondanks de adviezen van de technische commissies. Renkin beblaagde zich verder over de voorkeur, die aan Rotterdam als ravitail- leeringsbasis boven Antwerpen wordt gegeven. De Minister eindigde met te zeggen, dat verscheidene activisten, die thans vervolgd worden, gedurende den oorlog hadden verklaard, dat men geen veitrouwen moet b en in het woord van de geallieerden. Een advocaat zeide onlangs »Het is on- noodig te gaan pleiten om de activisten vrij te krp gen, men heeft slechts aan de rechters het vredesverdrag te toonen". Het onbewogen Brussel. lndien men ons twee jaar geleden had gezegd, zoo schrpft de „Etoile Beige," dat i de dag, waarop een vrede, een zegevierende vrede, zou worden geteekend, Brussel zonder vreugdekoorts, zonder muziek, zonder kreten zou zpn, dan zou men ons van medeipden hebben doen glimlachen. Omdat wij ons ongetwijfeld op dat tpdstip niet konden verbeelden dat de vrede zoo tot ons zou komen als hp thans tot ons komt, na het geharrewar, de aarzeliDg en de moeilpk- heden, welke hij heeft teweeggebracht. Het is niet de kalme vrede onder een opgeklaarden hemelmen krijgt den indruk van een compromis en de politieke hemel is zwaar van onweer. Het blad schrpft dan evenals//Het Laat ste Nieuws" een paar dagen geleden, hoe er alleen in het centrum der stad werd gevlagd. De autoriteiten hadden niets ge daan om de bevolking tot betoogen op te wekkengeen proclamatie, geen plakkaat, geen officieele mededeeling heeft nadruk gelegd op den historischen dag van 28 Juni 1919. In de ministeries is het officieele bericht per telegram uit Parijs overgebracht, daarop is automatisch de vlag van de bal- cons der ministerieele gebouwen ontplooid. De volksbuurten bebben zich niet meer ingespannen. Tegen negen uur 's avonds trok er een stoet door de wpk van het Volkshuis, voorafgegaan door twee harmo nica's twee dozijn op zpn Zondags uitge- doste arbeiders en arbeidsters. In de verte kon men denken aan het geroes eener be- toogingdichtbp bleek het een gewone trouwpartp te zijn. De krantenverkoopers schreeuwden zich tevergeefs heeseb om hun bladen met het groote nieuws aan den man te brengen. Uit de Yereenigde Staten. Er hebben. zich, naar uit Washington gemeld wordt, 70.000 vrpwilligers ver- bonden voor den militairen dienst in Europa. Dit is volkomen voldoende om de man sehappen te vervangen, die ontslagen zijn uit het bezettingsleger. De Senaat heeft een legerkrediet goed- gekeurd, groot pd.st. 888,000,000, waarbij voorziening is gemaakt voor een leger van 400,000 man. DUITSCHLAND. Bethmann Hollweg eischt de verant- woordelybheid op. Berlpnsche bladen publieeeren een brief van Bethmann Hollweg aan Clemenceau, waarin deze schrpftAls voormalig Duitsch rijkskanselier draag ib volgens het Duitsche staatsrecht alleen de verantwoordeipkheid voor de politieke handelingen des keizers lk meen hierdoor het recht te hebben te vrageD dat de rekenschap welke de gealli- eerde mogendheden van den keizer eischen, alleen door mjj wordt afgelegd. BELGIE. Te Koekelberg, bij Brussel, had Zaterdag een godsdienstige plechtigheid plaats, als uiting van nationale dankbaarheif voor den vrede. Kardinaal Mercier droeg in de open lucht een mis op, bpgewoond door het boningspaar en vele duizenden geloovigen. De kardinaal sprak in het Fransch en in het Ylaamsch. Hp roemde den koning en de koningin, het leger, de burgerlpke overheden die in het land gebleven waren en de bevolking. Hp riep het Heilig Hart aan om nog verder Belgie de zegen deel- achtig te doen worden. De rede van Mercier vond algemeene instemming. Het koningspaar was het voorwerp van ge weldige ovaties. Zorg voor yerloofden. De //War Work Council" te New-York heeft het verslag gepubliceerd van zijn overzeesche afdeeling. Daaruit blpkt, dat er nog veel werk te doen is voor de orga- nisatie in Frankrpk. De aaniacht is thans vooral gevestigd op het onderwijs aan de buitenlandsche verloofden van Amerikaan sche soldaten, welker aantal tiendnizend bedraagt. De Amerikaansche regeeriDg heeft voor deze verloofden kazernes beschikbaar ge- steld te Brest, Bordeaux en St. GermaiD. Aan de aanstaande Amerikaansche buis- vrouwen zal les worden gegeven in En- gelsch, aardrijkskunde, Amerikaansche wet- ten en gebruiken en koken. Duizend meisjes wachten te Brest op haar overtocht naar Amerika, waarvoor de regeering der Y. S. zorgt. De laatste uren yd(5r de beslissing. In de vergadering der democratiscbe Partp heeft de democratische afgevaardigde Erkelenz te Dusseldorf uiterst interessante mededeelingen gedaan omtrent de laatste uren voor de beslissing in Weimar. Rijkspresident Ebert verklaarde, £8* aftreden zou, indien men van verlangen, een nieuw kabinet te hetwelk slechts uit sociaal- democrats^ «e leden van het Centrum zou bestaan Aan den andertn kant werd atH kriDgen van Erzberger beweerd, dat. sas» er zekere aanwpziDgen voor had, Entente ten opzichte van het eerepuafcaae toegeven. De democraten waren -seaSir desondanks niet tot de onderteekeErnsj. t* bewegen. Toen nu Maandag het berf-at kwam, dat de Entente niets weascte tec te "geven, en het Centrum bemerkfe, 3S1 het door Erzberger onjuist was i bleek in een fractie-vergadering, lari Centrum met 62 stemmen tegen dera££«5- teekening en dat nog slechts 14 sfceessss voor de onderteekening waren. ^Maandagmorgen was er das eigenlp-s §es» regeering meer, die een eenbeid octe tiea had. Daarop werd door Erzberger 'mm- gesteld, een ministeiie te vormen, hetwA bestaan zou uit ministers, die de teekening van het vredesverdrag smfat weigeren. De democraten waren esaSer ook tegen dit voorstel, aangezien - hun opvatling slechts met overwetdiges&e meerderheid een weigerirg zou saqem worden uitgesproken, en deze meerdesfesid niet voorhanden was. Yerder verkisa& generaal Marker, dat de leiders vaa £g- rpksweer hun ambt zouden neerlttggsai.. indien de eerepunten onderteekend fmsieB. Maandagmorgen om 12 uur was awff alles onbeslist. Om de situatie te mMm, verklaarden zich 14 democraten it regeering, overwegende, dat de prodaastw der radenregeering in Duitschland niet ar-st kunnen uitblpven, indien de onderte^e van het vredesverdrag geweigert worden, en ook generaal Groner m terugtiekking van zpn aftreden, zieh hewM verkiaarde, Hindenburg er toe te bresg® een oproeping tot het leger te riehtest Yolgens de meening van den afgewi»- digde Erkelenz heeft op dit oogeicYk Hinder burg met zijn oprceping desibaafifee opnieuw gered. TER NEUZEN, 2 Juli 1919 Het weerbericht van het meieorologirdj is- stituut te De Bildt van heden luidt ak; Hoogste barometerstand 762.5 Mernes. Laagste barometerstand: 758^2 Heides; Verwachting tot den avond van 3 JuB: Zwakke tot matige wind meest uit 7A este- lijke richtingen, zwaar bewolkt tot betr-'sdres,, waarschijnlijk regenbuien, zelfde tempeiwaar: Gemeenteraad In de op Donderdag a.s. te houden cpaat- bare vergadering van den gemeenteraad aifesser, komen de volgende punten in behandelih^- 1. Ingekomen stukken, 2. Voorstel plaatsen hek om muziekteK. 3. Verzoek D. van Aken om dispensatie sri. 17 der bouwverordening. 4. Verkoop 3 pereeelen gronci, 5. Verzoek woningbouwvereeniging mansbelang" om voorschot voor vrcaose bouw. 6. Subsidie Steuncomite. 7. Verzoek afdeeling Ter Neuzen vaa 'i— Bond van Nederlandsche Dienstpbf.-fa"" om uitkeering te- doen geschieden Bestuur. 8. Idem om verhooging van uitkeering. 9. Rapport betreffende bouw woning 10. Behandeling kohier H. Omslae Bond van R. K. Propagandaclubs in ZwW Thans kan definitief worden meaeg-aifiriBi. dat 15 Aug. a.s. de Bondsdag van "tmejs&i- noemden bond zal gehouden worden e Ter Neuzen. Als spreker zal optreden Dr Dedrsffs. lid der Tweede Kamer der Staten-Generaafc. Gedurende den a.s. winter zal te Hulsi. Okk- burg, Goes en Middelburg of Vlissingea per maand voor alle progagandisten nit efe ms districten een cursus worden georganiseiSKi m het opleiden van debaters. Bekende perscsss uit elk der districten zullen worden mtg^Kjgsr- digd, om deze cursussen te geven. Te r&sSsa* onkosten worden door den Bond vergoec. Jfsis- Raad van toezicht op de spoorwef- diensten. De raad van toezicht op de spearweg^ diensten heelt bepaald, dat met iug&ag 1 Juli 1.1. belast is met het toezichtkA rollendmaterieelderspoorwegmaafcschap^«s MechelenTer Neuzen en GentTeer zen de heer W. E. Kruptbosch, ingeaiaEr voor het stoomwezen der spoorwegdiawter te 's Gravenhage. De huldiging van Frans Naerebaia. Het hoefdeomite voor de huldiging Frans Naerebout zond ons een sebr,: waarin het hartelijk dank z'gt aan de ook uit Zeeuwsch-Vlaande en, die dsarrotv hun steun bebben verleend d§ Ipsters te- genen die bijdragen hebben gegevea NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1