No. 6855. Donderdag 26 Juni 1919. 59e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Bekemsiitiakirsg, De Belgen en Wij. BINNENLAND. BUITENLAND. Het eind van den oorlog. De Burgemeester van ZAAM8LAG maakt bekend, dat de uitreiking der Srcod- kaarieKj voor de 26ste periode zal piaats hebben op vertoon van de daarvoor bestemde rantsoeneeringskaarteu voor de nummers 1 tot en met 500 opVrijdag 27 Juni, 500 tot hooger op Zaterdag 28 Juni. De Burgemeester voornoemd, JOHs. DE FEIJTER. I N E Z 0 N lit E N. (V e r v o 1 g 25.) Door hertog Karel werd het vaak ont- doken beginsel, ook de geestelijkheii in de algemeene lasten te doen deelen, met kraeht toegepast. De druk der belastingen werd zeer verzwaard en de hatidel zeer belem- merd door de willekeurige bepaliDgen van de waarde der muntsptcien. Niet het ge- halte of de zwaarte der geldstukken be- paaide de waarde er van, maar een besluit van den landsheer, die in zjj i belang deze waarde verhoogde of verlaagde. Vooralin de 15e eeuw geschiedde dit in West-Europa algemeeD, en hoevtrre dit ging, kan men beoordeelen, als men weet, dat een pond, dat toch oorspronkelgk een pond zilver be- duidde, in Engelacd 12, in Vlaanderen 6 en in Frankrijk 0,50 (een livre een frank) waard werd. Het kan geene verwonderirg oaren, dat order Karels be- wind groot misnoegen, zetts hier en daar oproer ontstond (te Huorn in 1471 en te Zierikzee in 1472). Toen Karel, na zijnen ongelukkigen oorlog tegen de Zwitsers, bij de beiegering van Nancy, de hoofdstad van het hertogdom LotharingeD, sneuveide (Januari 1477), waren de moeilijkheden van zyne opvoigster, zijne negentienjarige dochter Maria, zeer groot. De schatkist was ledlg en de burgery oprcerig. Lode- wijk XL cuaakte zich dade ijk meester van Bourgondie, Francbe Comte, Artois en P - cardie. De magi^traat van Gent matigde zich in de grenzt-nlooze verwarring het be- stuur des lands aan en bewaakte Mana met Argusoogen. Op voorstel van hare raads- lieden riep zij de Stat,en. der Vier Landen. zooals te dien tijie Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en H dland genoemd werdeD, ta Gent bijeen, ten einde het be-tuur op eenen goeden voet te brengen. De afge- vaardigden erkenden haar als hunne wet- tige vorstin, maar dwongen haar zoovele voorrechten af, dat haar niets meer 'dan de titel ove.'bleef, De Staten van Holland en Zeeland louden haar in het Groot Pri dle- gie op alle wijzen de handende steden van Vlaanderen kregen het recht een re- gentschap te benoemen, zonder welks tce- stemrmrg zg niets mocht ondernemen. Twee raadsheeren der vorstin, Hugonet en Humtiercourt, beproefden, haar over te halen tot een voor den Franschen koning voordeelig verdrag. Toen dit te Gent uit- lekte, werden de handelingen der beiie heeren aan een gerechtelijk onderzoek on- derworpen. De rechtbank veroordeelde hen wegens laDdverraad ter dood onder bepaling, dat het vonnis binnen drie uren zou vol- trokken worden. Dit geschiedde, niettegen- staande Maria naar de strafplaats (de Vrij- dagmarkt) jjlde en handenwringend volk en recbters bezwoer, den veroordeelden het leven te laten. De Gentenaren wilden de vorstin dwingen tot een huwelijk met Adolf vaD Gelder, di8 met zgnen vader in onmin had geleefd en op last van Karel den Stouten te Lille opgesloten, maar door de Gentenaren uit den kerker bevrijd was. Gelukkig voor Maria sneuveide Adolf in een gevecbt tegen deFranschen bg Doornik. Met toestemming der Staten huwde zg nu met den zoon van keizer Frederik III, Maximiliaan van Oostenrijk, die haar vroeger reeds als echtgenoot was toegedacht (21 April 1477). Het volgende jaar werd hij door de Staten der verschillende gewesten plechtig als momboir of voogd van vrouwe Maria erkend. ]n 1479 werd Lodewijk XI, die ver- woestende invallen deed in Artois en Vlaanderen door Maximiliaan bg Guinegate (ten Z. O. van Calais) verslagen. Midd.Jerwijl hadden de Hoekschen in Holland opnieuw het hoofd opg^stoken, en grepen er te Hoorn, Leiden, 's Gravenhage, Rotterdam enz., woelingen piaats, welke de stadhouder niet had kunnen voorkomen, zoodat de komst van Maximiliaan nood- zakelijk was, om aan de onrustige be- wegingen een einde te maken. Niet lang duurde het gelukkig huwelgk van Maximiliaan en Maria. Opeenejacht- partij stortte Maria ten gevolge van het breken van den zadelriem met haar paard in een pas gedolven gracht, welke zij wilde overspringen. Inwendig deerljjk gekwetst, werd zg naar Brugge vervoerd, waar zij, na drie weken aan het ziekbed gekluisterd te zgn, overleed (27 Maart 1482). Zg had Maximiliaan twee kinderen g'schonken, Philips en Margaretha. Met haar stierf het Bourgondische huis uit. *r (Wordt vervolgd). Tegen de onleesbare ambtelijke stukken. De Mimster van Bmnenl. Zaken heeft aan de commissarissen der Koningin bericht, dat meermalen de aandacht wordt gevestigd op den ingewikkelden vorm en stijl, die ambtelgke openbare mededeelingen en ken nisgevingen in vele gevailen verkrggen tengevolge van daarin opgenomen aan- halingen en verwijziugen. Tervijl zulke stukken voor publseke kennisgeving bestemd zgn, gaat aldus hun strekking voor den niet ingewijden lezer te loor. De Minister acht het gewenscht aan publication als hier bedoeld, en in het algemeen aan ambtelgke stukken, een vorm te geven, die duidelgk en op een voor ied;r verstaanbare wgze de strekking vertolkt. De Minister heeft genoemde autoriteitcn verzoeht zooveel van hen afhangt, hiertoe mede te werken. Verlaging leeftydsgrens ouderdomsrente tot 65 jaar. Bg de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wgziging der Invaliditeitswet. Het bevat de overeenkomstig de gedane toezeggingen uitgewerkte voorstellen, welke meer in het bgzonder op de verplichte invaliditeits- en ouderdomsverzekering be- trekking hebben. Die toezeggingen waren o. a, datdepre- m en voor de invaliditeitsverzekeriog ge- heel voor rckening van de werkgevers worden ge'oracht en dat de arbeiders dus met alleen zullen krijgen een premie- vrge ouderdomsrente, maar ook een premie vrije invaliditeitsrente dat de ouderdomsreuten niet op 70-, maar op 65jarigen leeftijd iugaan, terwijl het bedrag van 2 op 3 per week wordt gebracht en dat naast de weezenrente een weduwenrente wordt inge- voegd. Het ligt in de bedoeling het onder- havige wetsontwerp op 3 December 1919 in werking te doen treden. Met ingang van dien datum zullen ook de bestaando kortingen kom/m te vervallen en de renfen krachtens de artik len 3G9 en 370 onverkort genoten worden. Een als biilage bg de memorie van toe- lichiing gevoegd verslag van den wiskun- digen adviseur der Riiksverzekeringsbank bevat de gemotiveerde berekeningen van de vereischte premien en de noodige Staat-- bijdrage. Terwgl de premien met rond mo -sten worden verhoogd. wordt ds tbans vereiscbte Staarsbgdrage, zonder inbegrip der administratiekosten, op f 19.700.00 berekend. Met inhegrip van de adm nistratu - kosten wordt daarom een 75jaarigbsche Staatsbgdrage van 211/2 millioen gu den voorgesteld. Aanspraak op rente wordt gegeven aaD de weduve, die hetzij bg het overlij ten van haar echtgenoot reeds m aiide is, he<zg na dien invaiide wordt, met dien verstar.de dat de weiuwe, welke den leet'gd van 80 jaar heeft bereikt, geacht wordt invaiide te zgn. Indien de veizekerde derhalve nalaat een weduwe van 40jarigen Ieeftgd die nog valide is, ontvang deze weduwe de weduwen rente zoodra zg invaiide is geworden, hetzg den Ieeftgd van 60 jaar heeft bereikt. Overigens is de regeling der weduwen rente geiijk aan die der weezenrente. Yrijwillige ouderdoms-verzekering. Ingediend is een wetsontwerp betreffende vsgwillige ouderdomsverzekering. In groote trekken geschetst komt de ontworpen regeling op het volgende neder Alle personen van 16 jaar of ouder, doch beneden den leeftijd van 35 jaar, die zelf of wier echtgenoot niet naar een hooger inkomen dan van 2000 zijn aangeslagen in de Rgksinkomstenbelasting, zijn bevoegd zich bg de Rijksverzekeringsbank de uit- keering te verzekeren van een wekelgksche rente, ingaande op den dag, waarop het 65e levensjaar is bereikt, van naar keuze, 3, 4, 5 of 6 gulden. De kosten dezer ren- ten worden door de verzektrdeD betaald in dier voege, dat de te betalen premie afhan- kelijk is gesteld van den Ieeftgd, waarop de veizekering werd gesloten. De admini stratiekosten dezer verzekering worden door het Rgk gedragen. Verder omvat de ver zekering behalve de ouderdomsrente een uitkeering van 100 bg overljden van den verzekerde, mits door dezen een wacht- tgd van 156 weken was vervuld. Bgzondere voorzieningen zgn getroffen voor den overgangstijd. Het ontwerp on- derseheidt daarbg tusschen de personen, die bg het in werking treden der wet den 65- jarigen Ieeftgd hebben bereikt of over- schreden en de personen, die bg dat in- werkingtreden den Ieeftgd van 35 jaar hebben bereikt zonder echter dien van 65 jaar te hebben overschreden. De tot de eerste groep behoorenden hebben aanspraak op een kostelooze ouder domsrente van f 3 per week, mits zij niet reeds krachtens een der artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet in het genot zijn der bg die artikelen geregelde rente en mits niet zg zelf of hun echtgenoot hetzij in de vermogengbelasting of in de Rgks inkomstenbelasting naar e6n inkomen van meer dan 1200 zgn aangeslagen, hetzg regelmatig hebben nagelateD, hoewel tot werken in staat, door het verrichten van arbeid in de behoeften van zich en hun gezin te voorzien. Bg de groep 35—65 jarigen wordt we- derom onderscheiden naar gelang die per sonen al of niet onder de verplichte inva liditeits- en ouderdomsverzekering vallen. De oudere van 35 jaar die nog niet den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, en die niet onder de verplichte verzekering valt, is bevoegd mits hij van die bevo, dheid gebruik maakt binnen 2 jaren na het inwerking treden der wet en mits hij niet naar een hooger in komen dan van 2000 is aangeslagen in de RijksinkomstenbelastiDg, zich eene ouderdomsrente van j 3 per week te ver zekeren tegen betaling van de premie, welke voor den Ieeftgd van 34 jaar is be rekend. Op hunce veizekering zal der halve het Ouderdomsfonds een tekort lgden, welk tekort door den Staat zal worden gedragen. Ten aanzien van personen tusschen den Ieeftgd van 35 65 jaar, die tevens onder de verplichting invaliditeits- en ouderdoms verzekering vallen, geldt een andere re- geling. Deze personen zgn niet bevoegd zich een rente te verzekeren van 3, tegen betaling van de premie, vastgesteld voor 34-jarigen Zij zullen wel bevoegd zjjn aan de Bank de voor den Ieeftgd van 34 jaar bepaalde premien te betalen, doch hun zal bg het bereiken van den 65 jarigen leeftjjd aan rente niet meer worden toegekend dan het bedrag dat in verband met den Ieeftgd bg toetreding tot de verzekeririg zonder Staats bgdrage door de betaalde prem;en wordt geschat. Het ontwerp bepaalt verder, dat de pre- miebetaling eindigt bg blgvende algeheele invaliditeit van den verzekerde, zonder dat daarmede de rechten uit de verzekering ve'rloren gaan, terwijt voorts voorzieningen zijn getroffen omtrent het gevolg van be- eindiging der verzekering met betrekking tot de rechten vaD den verzekerde. Nedcrland en Belgie. Het Hand, schrgft in een artikel waar- vau de aanhet luidt//als het zoo doorgaat, gaat het verkeerdvoor de Belgen," en waarin voorts een overzicht gegeven wordt der Belgisctfe annexatie camp3gne en de gevoerde besprekingen, o. a. z/De beide Ministers Karnebeek en Hymans) gian naar huis, na afloop der besprekingen te Parijs. De Nederlandsche verklaart, dat bij, ondanks de door Btlgie aangenomen houding, en ondanks dat nie- mand hem reehtens daartoe kan dwingen, op den aangegeven voet wil doorgaan om te onderzoeken, wat in het belang van Bel gie kan worden gedaan. Waarom „Om- dat hij prijs stelt op goede verhoudingen tusschen de beide kleine nabuurstaten die zooveel met elkaar gemeen hebben. De Belgische Minister, die de beslissing der mogendheden heeft ingeroepen en daardoor aan hare uitspraak gebonden is, doet, alsof die uitspraak er niet is, verklaart te vol- harden bij zgne vroegere eischen, spreekt smalelgk over de Nederlandsche welwillend- heid, daarin door spotlachen uit de Kamer gesteund. En de annexionistische cam- pagne in het land gaat haast nog krachtiger voort dan voorheen en berut iedere ge- legenheid, waaronder de komst van Wilson, om zich te doen gelden. Zoo staat de rekening tusschen Neder- land en Belgie, Aan alles komt een einde, ook aan het geduld en de welwillendheid van het Ne derlandsche volk. Wanneer dan de Belgen meenen door intriges bij de groote mogend heden het eens verloren spel te kunnen winnen, dat zg dan hun gang gaan, wg zullen onzerzijds doen wat wij kunnen om ons daartegen te beschermen en wg ver zekeren hun, dat zij hun doel niet zullen bereiken. Maar dat het dan ook uit zij met de welwillendheid onzerzgds, met ons beroep op gemeenschappelgk overleg, voor- waarde van goede verstandhouding tusschen de beide volken. Zoo iets kan niet bij voortduring van den kant komen, dan wordt het, ondanks de beste bedoelingen, onwaar en onoprecht. Wanneer de Belgische regeering en het Belgische volk, want een deel van het Belgische volk draagt mede schuld, niet spoedig geheel van taktiek ver- anderen en de hand grjjpen, die hun van Nederlandsche zijde bij herhaling is toege- stoken, dan zien wg aankomen, dat het Nederlandsche volk, dat tot nu toe de wei- willende houding van Minister v. Karnebeek heeft toegejuicht, zal eischen, dat men zich niet aan nieuwe vernederingen zal bloot- stellen en ieder veider overleg zal af breken. Dan gaan wij niet weer naar Pargs, onder- handelen niet verder, laten Belgie zooals het blijkbaar wenscht, met zgn intnges, op de verkrachting van onze souvereiniteit gerieht, alleen Belgie zie dan maar, of het eene betere gelegenheid dan deze kan vin- den om met zgn onwaardig drijven succes te behalen. De Rijkskolendistributie. Naar het Ned. Corr. bureau meldt, is na ampele overweging besloten de Rgks- Kolendistri'outie te handhaven. Tot deze beslissing heeft allereerst de overweging geleid, dat de veihoudingen in het buitenland van dien aard zgn, dat geregelde aanvoer en voldoende hoeveel- heden en vereischte kwaliteiten nog niet met eenige zekerheid kunnen worden verwacht. Bovendien zou opheffing onder de huidige omstandigheden zeker stijging van de prijzen der huisbrandkolen ten gevolge hebben. De betrekkelgke ruimte aan huisbrandkolen, die op het oogenblik heerscht, maakt het intusschen in het belang van een behoorlijke bevoorrading noodzakelijk, dat althacs reeds winter- voorraad wordt ingeslagen door die ver- bruikers, die over voldoende bergruimte beschikken. Prgsverlaging van kolen, die velen verwachten en dezen thans terug houden voorraad te maken, is uitgesloten. Turf zal van 1 Juli af in den vrgen handel verkrijgbaar zjjn, en door de ver- veners tegen de hun door het rijk ge- garaDdeerde prgzen worden verkocht. In het veen zal de turf dus niet goedkooper worden. Daar de turf ongerantsoeneerd zal zijn te verkrggen, zal thans levering op de aanvuilingsrantsoenen, die gelgk vroeger is medegedeeld, in turf geleverd zouden worden, worden gestaakt, terwgl eveneens de rantsoenen van de overige groepen ver- bruikers worden verlaagd en wel die van de groepen B, D, en klasse VIII van groep A met 35 pet en die van groep 0 met 25 pet. In de p'aatsen, waar in normale tgden hoofdzakelgk turf werd gestookt, zal dit ook thaus moeten geschieden naar de brandstoffendistricten in de veenstreken zullen dan ook niet meer kolen worden gezonden dan in het vorige distributiejaar. Met nadrok zg er tenslotte nog op gewezen, dat de thans gunstige vooruit- zichten van de huisbrandvoorzieuing ten zeebste zouden worden geschaad, indien het publiek volhardt in zjja teiughoudendbeid bg het iDslaan van turf. Gelgk reeds eerder is medegedeeld, kan de achterstand, die in de turfverzending ontstaat, doordat thars niet zou worden afgenomen, in de volgende maanden niet worden ingehaald. De gchending ran het telegrara-geheim. Naar nader gemeld wordt omtrent het geval van schending van het telegram-ge- hefm. heeft de verdachte, de telegrafist v, L. volledig bekend, copieen van regeerings- telegrammen aan onbevoegde personen te hebben verstrekt. Meerdere voorloopige arrestaties in deze zaak gedaan, zgn niet gehandhaafd behoe- ven te worden, zoodat ten deze slechts een aanhouding is gedaan, n.l. die van Van L., welke Zaterdag gemeld is. Het moet hier gelden het mededeelen van den inhoud van twee telegrammen van justitie alhier, gerieht aan den burgamees- ter van Amsterdam, betreffende het zenden van troepen naar de hoofdstad. Die afschriften van die telegrammen moet de gearresteerde hebben toegezonden aan het Kamerlid Mr. Troelstra. De toezending zou echter door den be- wusten telegrafist, die sociaal-demokratische neigingen heeft (of hjj tot de S. D. A. P. behoort is ons niet voldoende bekend) ge heel uit eigen beweging en belangeloos ge- schied zijn, zoodat slechts op deze wgze de nnam van deze bekende politieke figuur aan deze zaak verboDden schijnt. Duurtebijslag yoor dienaren des woords. Een wetsontwerp tot wgziging en ver- hooging van het Vllde hoofstuk B der Staat9begrooting voor 1919 is ingediend. Voorgesteld wordt daarbg inlassching van een nienw artikel 112c //Bijslag voor het jaar 1919 op traktementen van predi- kanten, Roomsch Kaiholieken geestelgken en opperrabbgnen 345 000. In de memorie van toelichting herinnert de Minister van Financien er aan, dat in het voorl. verslag der Tweede Kamer om trent de Fsnancienbegrooting voor 1919 werd aangedrongeu op 't verleenen van 'n duurtebgslag op de predikantstraktemen- ten. Rcsultaat van de toen toegezegde overweging is de indiening van dit w.o. waarbg de voor de toekenning vereischte gelden worden aangevraagd. Er zgn 3408 uit's Rgks kas gesalarieerde predikanten, R.-K, geestelgken en Opper rabbgnen. Voorgesteld wordt ieder hunner een bjj- slag van 100 toe te kennen. De Schelde-feweslie. De Brusselsche redacteur van ^de Maas- bode" seint De //Libre Belgique" meent te weten, dat inzake de Scbelde-kwestie sinds enkele dagen tot de volgende taktiek besloten is Daar ^het verdrag van 1839 niet roeey bestaat, moet Belgie evengoed als Holland in de Schelde alle werken kunnen uitvoe- ren, welke bet nuttig of noodig oordeelt en het behoeft zich daarbg niet meer te storen aan de voorwaarden der oude over- eenkomsten, omdat deze door de beslissing van Pargs niet meer bestaan. Wij zgnbe- nieuwd, zoo zegt het blad. of de Nedets landsche regeering pogen zal een tegen- werping te maken tegen het gebruik van deze methode, welke niets anders is dan bet iogisch gevolg van het besluit van den raad van vier. Zooals te voorzien was is geschiedde Duitschers hebben zich ten slotte onvoor- waardelgk verbonden tot het teekenen der hun opgelegde vredesvoorwaarden, nadat van de zjjde der geassocieerden met klem, onder verwgzing naar het gezonden ulti matum en de bedreiging met een nieuwen opmarsch, was te kennen gegeven, dat men niet geneigd was ook nog maar op een enkel punt toe te geven. We hebben ons het tgdstip dat de vrede zou gesloten worden en de oorlog beeindigd wel eens anders voorgesteld. De tgding kan bevrediging schenken, omdat niet te overzien was de toestand, die zou ontstaan zgn a:s Duitschland niet had geteekend en een nieuwen opmarsch, gepaard met blok- kade en den aankleve van dien zou zgn begonnen. Nu de oorlog teneinde is, zal er wellicht een eind komen aan verschil lende bgzondere toestanden, die het wereld- verkeer nog belemmeren en is het ook mogeigk, dat er een meer vrij veld ontstaat, om te werken voor een economische her- leving. De illusie, dat het sluiten van den vrede ons zeu verlossen van het neerdrukkend gevoel, dat ons sedert 1 Augustus 1914 beklemde en weer de toekomst openen op een big verscbiet, is vrij wel vervlogen. Een big verschiet ligt nog zeer verre en het gevoel van onrust en onzekerheid is is nog niet van ons weggenomen. ffHet Vaderland" schrgft over de bereid- verklaring van Duitschland om zich aan de vredesvoorwaarden te ©nderwerpen Duitschland onderwerpt zich dus onvoor- waardelgk. Het bekent schuld aan den oorlog: alleen Duitschland heeft aan den oorlog schuld. Maar zou deze schuldbe- keDtenis iets meer beteekenen dan een, op de folterbank half dood gemarteid mensch afgeperst MeD behoeft niet eens een be roep op de geschiedenis te doen, de wereld zal nu reeds deze schuldbekentenis van het Duitsche volk op de rechte waarde weten te schatten. Erger is, dat Duitschland verplicht wordt, de mannen uit te leveren, die de Entente van schending van de oorlogsgebruiken be- schuldigt, uit te leveren aan rechtban- ken of krggsraden, waarin de aanklager tegelgk reehter is. Van uitlevering van de mannen, die aan Ententezgde die oorlogs gebruiken hebben gesehonden aan Duitsch land is natuurlijk geen sprake zelfs niet van vervolging voor eigen rechtbanken. Men zal en wij gelooven in alle op- rechtheid van Entente-zgde ontkenDen, dat er aanleiding toe is. Maar de be- schuldiging van de Duitschers en de ont- kenning van schuld aan Entente-zgde komen uit dezelfde fout voort, nl. dat de partg- man tegelijk reehter wil zgn. Met zgn bandteekening bekrachtigen zal het Duitsche volk verder het verlies van Duitschland in het Oosten en Westen, waar de Entente-leus van hetzelfbeschikkingsrecht der volken verloochend ishet verlies van zjjn kolonien, het afgenomen onder het voorwendsel, dat het die slecht beheerde de vernietiging van zgn buitenlandschen handel en koopvaardij de bezetting van grondgebied tot 15 jaar toede kneveling van zgn ekonomiseh leven de oplegging van een onbeperkte oorlogsschatting, die ad libitum verhoogd kan wordenen al het andere, waarmede het Duitsche volk als met een blok aan het been en een ketting om den nek, het nieuwe bestaau moet beginnen. Maar misschien heeft de meerderheid van zgn volksvertegenwoordigers geiijk ommet de nieuwe regeering te besluiten, dat een nieuwe oorlog, ook al verdedigde het Duitsche volk zich niet, nog erger zou zgn. Ea het mag zich aan de hoop sterken, dat dit onhoudbare vredesverdrag na korter of langer tgd, vreedzaam of gewelddadig herzien zal worden. Maar in den tusschen- tijd, wat een kwaad kan het niet doen En welk leed zal er nog geleden moeten worden voor deze slechte vrede door een rechtvaardigen vrede vervangen is Komt het Duitsche volk deze beproeving te boven, dan zal het den eerbied van de wereld verdienen. /,Het Nieuws v/d. Dag" Men ziet 'tte Vsrsailies zal men niet, gelgk wg onla^gs schreven met verwgzing naar het voorbeeld van 1672 uit onze Vaderland3che geschiedenis, het vi coactus, ydoor geweld gedwongen", in de krullen van een handteekening behoeven na te speuren tegenover de heele wereld wordt 't openlijk erkend het Duitsche volk verzet zich alleen daarom niet verder, omdat het niet meer kan, omdat het niet geheel wil vevhongeren allerminst omdat het zich bij do vredesvoorwaarden neerlegt. En ook het voorbehoud, waaraan het zich nog vast- SEHZESSCHE IWRAIT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1