No. 6854. Dinsdag 24 Juni 1919. 59e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Bekendmaking. 1 Uitreiking Broodkaarten, Be Belgen en Wij, BIW XL N LAND. De Hoofdeontroleur-Boekhouder van liet Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat de uitreiking der nieuwe Broodkaarten der lOle104e week zal plaats hebben op vertoon der Rantsoeneeringskaarten op Donderdag 26 Juni a. s>f en wel voor de houders van Rantsoeneerings kaarten No. 1— 250 yan 9—10 u. v.m. a 251— 500 10—11 501— 750 751—1000 1001—1250 1251—1500 n n n 1' 1 u. n.ra. 23 1501 en hooger 4—5 De ingezetenen worden er op attent ge- maakt, dat zij bp het in ontvangst nemen der broodkaarten zich behooren te over- tuigen, dat het juiste aantal kaarten in het pakje zit, daar na het verlaten van het bureau geen reclames meer worden aan- genomen. De aangegeven verdeeling zal strikt in acht worden genomen. Voor de bewoners van Driewegen en Sluiskil zijn deze kaarten verkrjjgbaar bp de heeren Jansen en Meulbroek aldaar. Ter Neuzen, 23 Juni 1919. De Hoofdcontroleur-Boekhonder van het Levensmiddelenbureau, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der Brood* kaarten, voor de 26ste periode zal plaats hebben op vertoon van de daarvoor bestemde rantsoeneeringskaarten voor de nummers 1 tot en met 500 opYrijdag 27 Jnni, 500 tot hooger op Zaterdag 28 Juni. De Burgemeester voornoemd, JOHs. DE FE1JTER. IN6EZ0NDEN. (V e r v o 1 g 24.) Na Axel in de aseh te hebben gelegd, begaf Philips zich naar Wachtebeke, waar hp twee dagen vertoefde, wachtende op de leveusmiddelen, weike men te Sluis was gaan halen. Gedurende deze twee dagen doorkruisten zijne krijgslieden plunderende de velden. De landlieden hadden in huune haastige vlucht hunne kudden in de weiden achtergelaten. In het kamp van den hertog verkocht men nu eene schoone koe voor vpf stuiver3, honderd voor vier schilddaalders. Den 6den Juli verliet Philips Wachtebeke en sloeg te Wetteren aan de Schelde, twee en eene halve mijl van Gent, zpn .karop op. Nederlagen, hongersnood en ziekten, welke tal van slachtoffers eischten, wekten bp vele burgers het verlangen naar vrede. Door tusschenkomst van koning Karel VII stond Philips den Gentenaren eenen wapen- stilstand van zes weken toe, ten einde tot eene schikking te geraken. Eenen bevre- digenden uitslag hadden de beraadslagingen niet. De voorwaarden, door de vorstelpke gemachtigden gesteld, waren zoo hard en vernederend voor Gent, dat de gespannen verwachting der burgerp, toen zij er kennis van kreeg, week voor razernp, Spot-dig rukten weder gewapende benden uit, om den smaad te wreken. In den nacht van den 17den September verliet de bastaard van Blanc-Estrain aan het hoofd der Groen- tenters Gent en trok naar Hulst. Terwijl hp aan de eene zpde nabij de wallen toortsen deed ontsteken, ten einde de Bourgondische krpgers te bedriegen op dezelfde plaats, waar eene dergelpke list den Gentenaren noodlottig was geweest, drong hp aan de andere zpde, zonder tegenstand te onder- vinden, de stad binnen, joeg de bezettiug over de kliDg en voerde alle kanonnen naar Gent terug, na Hulst aan kolen te hebben gelegd, opdat de vpanden er zich niet meer konden vestigen. Zeer kort daama trok hij opnieuw Gent uit, maakte zich van Axel meester en ver- woestte het kasteel van Adriaan van Vor- holt, eenen ridder van de partij des hertogen. Den 24sten September verbrandde hij de -voorsteden van Aalst, terwjjl dienzelfden dag eene andere krijgsbende onder Jan de Yos Harelbeke in vlammen deed opgaan en Kortrpk bedreigde. De Groententers en de Engelsche krpgs- kneehten brachten eenen zoo grooten bait binnen Gent, dat de stoutste verwachting werd overtroffsn. De zaken dreigdeu voor Philips eenen ongunstigen keer te nemen. Daarom wierf hij nieuwe krijgsbenden in Holland, Zeeland en Picardie maar eer hij iets van belang kon ondernemen, hadden de Gentenaren hunne tegenstanders weder deerlpk uitgeschud. In October ondernam Jacob Meeuwiszoon eenen strooptocht tot Saaftingen en keerde met acht en twintig wagens, beladen met zout en koren, benevens veel paarden, runderenenander veeterug, ter- wijl Jan de Vos en Jan de Windt al den voorraad uit Maldeghem, Wingene en Ruis- selede roofden, maar Eecloo, dat zich aan de zijde van Gent geschaard had, spaarden. De ellende der plattelandsbevolking steeg ten top, toen de Picardiers, het voorbeeld hunner tegenpartij volgende, overal waar vrienden der Gentenaren woonden, den roo- den haan lieten kraaien. Eecloo, Thielt, de molens van Assenede, Waarschoot ga- ven zij aan de vlammen prijs. Terwijl de Picardiers Ruisselede, Aaltre en Sieidinge plunderden en verwoestten, verbranlden de Gentenaren Oostburg en Aardenburg, be- dreigden Sluis en keerden met 200 wagens vol buit terug. Zoo kon het niet laug duren, of van de Henegouwsche grenzen tot de Wester-Sehelde bleef niets meer te plunderen over. Ten einde vriend van vpand te onderkennen, beval Philips, dat alien, die hem aanhiugen, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd, zich met het Bourgon- digsche (roode) kruis zouden tooien. Het gebrek, dat op zoo vele verwoestingen en rooverijen volgen moest, werkte ten !aats;e zooveel uit, dat nu en dan de voorslagen tot verzoening vernieuwd werden, telkenmale echter vergeefs. Om Philips tot meer gema- igdheid te stemmen, beproefien de Groen tenters, hertogin Isabella op hare reis van Lille naar Brugge op te lichten dit plan mislukte, doordien Isabella bptijds gewaar- schuwd werd en eenen anderen weg koos. Eindelijk, in den zomer van 1453, be- schikte hertog Philips over eene krpgsmacht, welke hjj sterk genoeg achtte, om eene zoo machtige stad als Gent te bedwingen. Het eene kasteel na het andere, dat de opstan- delingen op het platteland bezet hielden, werd gedwongen, zjjne poorten te openen. Den 18den Juli kvarn Pailips voor Gavere, de laatste sterkte zpner tegenpartp. Daar voerde de deken der metselaars, Arnold van der Speeten, het opperbevel. Op eigen be- houd bedacht, liet hp zich omkoopen. Hij spoorde de verdedigers tot eenen uitval aan, zeggende, dat het den wakkeren Gentschen burgers eene gerirge zaak zou zjjn, het kleine leger van den hertog te vernietigen. Zoodra de lagers tegenover elkander ston- den, zagen de Gentenaars, dat Van der Speeten hen bedrogen had de sterkte des vijands joeg hun echter geen schrik aan onstuimig grepen zij de Bourgondische krp gers heriiaalie malen en niet zonder voor- deel aan. Plotseling sprpng een kruitwagen te midden der Gentsche strijders. flierdoor ontstond verwarring. De vijandelijke ruiters wierpen zich op de burgers, en eene vreese- lijke slachting begon. In wanorde vluchtten de Gentenaren naar de Scbelder, om die over te zwemmen maar de zwaarte hunner wapenrustingen deed velen verdrinken. Siechts weinigen, die paarden bij zich hadden, onder anderen den bastaard van Blanc-Estrain, gelukte het, de rivier over te komen. Een duizendtal Witte Kaproenen en Groententers hadden zich verschanst op ene weide, omringd door eene breede sloot en eene doornhaag, en beschoten de vol- gelingen van den hertog hevig. Pailips, dit bespeurende, gaf zpn paard de sporen en sprong, door verscheiden ridders gevolgd, over de slootdan het kleine hoopje werd spoedig door de opstandelingen omsmgeld, en Philips zou daar ongetwpfeld den dood gevonden hebben, als zpn zoon en erfgenaam, Karel van Charolais, hem niet was komen ontzetten. De Gentenaren vochten als leeuwen tegen de overmachteenen eer- vollen dood verkiezende boven schande en vernedering, verkochten zij hun leven duur, zij vielen tot den laatsten man met de wapenen in de vuist. Twintig duizend Gentsche burgers waren bij Gavere gesneuveldnauwelpks drie- honderd waren gevangen genomen, en de hertog beval, hen ter dood te brengen. Gent was stom van smart. Sommigeu, zooals de bastaard van Blanc-Estrain en de Groententers, wilden den oorlog voort- zetten maar de meeste burgers waren van oordeel, dat het oogenblik gekomen was, om de wonden, welke de langdurige burger- krpg gestagen had, te heelen. Gent ver- ootmoedigde zich voor Philips (31 Juli 1453). De Plaag van Gentzooals de slag van Gavere sedert werd genoemd, mocht Philips den Goeden voldoening schenken, het leed der vrouwen, die weeklagende de lpken harer geliefden op het slagveld of in de wateren der Schelde gezocht hadden, kon hem geene vreugde baren. In 1454 benoemde Philips zijnen zoon Karel tot stadhouder van Holland euZeelan i. Het schoone dorp Charlois tegenover Rotter dam herinnert aan Karels werkzaamheid als bedijker (1460. Bedpkiog van den ouden Kolderwaard.) Den 25sten April 1465 vergaderde Philips de Staten van al zpne landen te Brussel in de groote zaal van het kasteel Couden berg, ten einde hun te verzoeken, hem de gelden, beuoodigd voor de buitenlandsche aangelegenheden, te verschaffan, en tevers den graaf van Charolais als zijnen opvolger aan te nemen. De afgevaardigden beloofden na gemeeu overleg, bij den dood des her togen zijnen zoon Karel als heer te erkennen. Sedert trok Philips zich meer en meer uit de staatszaken terugzpne kwalen maakten het noodzakelijk, dat jonge krachten de zaken des lands regeldeu. Den 15ien Juli 1467 overleed Philips de Goede, door eene beroerte getroffen, toen hp te Brugge verwplde. Karel was ongeveer 34 jaar, toen hp zijnen vader opvoJgde. Hij werd toen reeds wegens zijne voor niets terugdeinzende dapperheid de Stoute of Vermetele genoemd. De aan- vang zpner regeering deed reeds vermoeden, hoe onrustig die wezen zou. Door Lodewijk XI, den sluwen boosaardigen koning van Frankrjjk, opgestookt, werd eerst Gent oproerig, toen Mechelen en daama Luik, waar Lodewijk van Bourbon door Philips den Goeden tegen den zin der burgerp op den bisschopszetel was geplaatst. De beide rerate steden werden spoedig weder tot onderwerping gebracht, maar de laatste, hoewel herhaaldelijk bedwongen, toonde zich telkens opnieuw wederspannig, doordat zp op de hulp rekende, welke Lodewpk haar in het geheim gedurig liet toezeggen, tot de valsche, trouwelooze koning te Peronne, waar hij met Karel eene samen- komst had, als een vos zelf in den strik iiep welken hp den //doilen stier van Bour- gondie" had gespannen. Hp werd door Karel gedwongen, de Luikenaars, die toen juist weder aan het muiten geslagen waren, bunnen bisschop gevangen genomen en ver scheiden edelen en kannnniken wreedaardig vermoord hadden, te helpen beteugelen. Karel de Stoute, die zich Alexander den Grooten tot voorbeeld had gekozen, bracht zpne tieLjarige regeeiing in bjjna onop- boudelpke oorlogen door, zonder zpn levens- doel, de stichting van een Bourgondisch koninkrijk, dat zich van de Noordzee tot re Middellandsche zee zou uitstrekken, te tereiken. Zwaar waren de lasten, welke door Karels voortdurend krijgvoeren op de burgers en boeren drukten. Reeds onder Let Henegouwsche huis was in Holland en Zepland het stelsel der accijnzen ingevoerd, belashngenop brood, vleesch, visch, bier, azpn, wpn,hout, turf, laken, ijzer en meer artikelen san dagelijksch gebruik. Zp waren in den beginne met verlof van den graaf door de steden uitgeschreven, om in hare behoeften te voorzien, maar vervolgens ook ter aan- ulling ^n betaling der grafelijke beden aangewend, welke in den Bourgondischen iijd allengs den caam van verponding kregen. Deze naam sproot voort uit de hoe- veelheid pennicgen, vervat in een pond zilver, dat veertig grooten ol halve stuivers inhield. (Wordt vervolgd.) YERBETERINGEN: de wiilekeur de menigte lees de wiilekeur der menigte de gezeilen der groene Tent ^ees de Gezeilen der Groene Tent De acht-urendag voor landarbeiders. De Minister van Arbeid heeft in de me- morie van antwoord in zake de Arbeidswet medegedeeld dat hp een wetsvoorstel zal indienen tot vastatelling voor landarbeiders van den 8-urendag voor het winterhalfjaar. j In de drukke maanden zal de werkdag 10 j uren zpn gedurende enkele weken 12 uren. Nederland en Belgie. Een hoofdartikel van de //Daily Tel.' ondersteunt de Belgische eischen betreffende de herziening van de verdragen van 1839. Het zegtDe rechtvaardigheid gebiedt dat Beigie de souvereiniteit heeft over de Schelde en Belgie's eisch van volledigen vrijdom van doorvoer door Limburg is moreel on- betwistbaar. Men seint uit Brussel Binnenkort komt de commissie bijeen, welke belast is met de quaestie van de herziening van de tractaren van 1839. De heeren Segers, oud-miuister en Orts, secretaris-generaal van buitenlandsche zaken, zullen aan de besprekingen deelnemen. Yri.jwillige lijfrenteverzekering. Esn wetsontwerp is ingedieud, strekkende tot toekenning der ouderdomsrente van 3 per week aan z.g. eigen werkers, die den leeftijd van 65 jaar bereikt. Yoor hen, die 1635 jaar zjjn, is een stelsel van vrpwillige verzekering voorge- steld, waaraan bp wpze van overgang zp die 3565 jaar zpn, kunuen deelnemen tegen premiebetaling al3 voor de 34-jarigen. Afschafflng kilometerboekjes. Met 1 Juli worden de kilometerboekjes op de Ned. spoorwegeu geheel afgeschaft. De belasting op waardevermeerdering De Raad van State heeft, naar de Tel. meldt, ongunstig geadviseerd op het ontwerp van wet tot heffing van 30 pOt. belasting op de waardevermeerdering. Regeerihgstelegrammen aan onbevoeg- den verstrekt. Gearresteerd is een employe van't Rijks- telsgraafkantoor te 's Gravenhage, die in strijd met zpn ambtseed, afschriften van regeeringstelegrammen deed toekomen aan onbevoegden. Naar verluidt zou daarbij een Bekende politieke figuur in ons land betrokken zijn. Onze kolenpositie. De Tel. meldt, dat te Amsterdam door een combinatie van vooraanstaande mannen op hanaelsgebied, door welker bemiddeling reeds een groot kwantum Belgische kolen naar Nederland was ingevoerd, en waar- voor onlangs de heer Liisken, de vroegere leider van de brandstoffenbureaux aan het Rokin, naar Belgie vertrok, een steenkolen- maatschappp is opgericht met een ka- pitaal van twee millioen gulden. De maatscbappp heeft haar eigen vloot voor transport en heeft de hand gelegd op de voornaamste Belgische mpnen. Als di- recteuren treden op de heeren Liisken en Regout. Naar aanleiding van een Reuterbericht, dat Nederland te Parps stappen had ge- gaan inzake onze steenkoolvoorziening uit Duitschland, heeft het Ned. Corr.-bureau inlichtingen gevraagd aan het ministerie van Buitenlandsche zaken. Men deelde daar mede, dat hp bp de stndie van het ontwerp-vredesverdrag was gebleken, dat over de steenkool-productie van Duitsch land zoodanig was beschikt, dat voor uit- voer naar Nederland geen hoeveelheden be- schikbaar zouden zijn. Aangezien bij vroegere besprekingen met de geassocieerden gebleken was, dat het geenszins in hun bedoeling lag Nederland van steenkolentoevoer uit Duitschland af te snjjden, zijn de betrokken geassocieerde autoriteiten op de gevolgen van de bepalin- gen van het vredesverdrag gewezen en is haar verzocht zoodanige wijzingen aan te brengen, dat de mogelijkheid van invoer van steenkool uit Duitschland blpft bestaan. Turfstrooisel, enz. De minister van landbouw heeft opge- heven het Rpkskantoor voor turfstrooisel, en met irgang van 1 Juli ingetrokken de verbodsbepalingeu ten opzichte van turf strooisel, turfasul, turfvezels en turflok en de maximumprijzen voor turfstrooisel en turfmul.^- Een telegram der Nederlandsclie geestelijkheid aan Clemenceau. Het volgende telegram is den 17n Juni volgens de „Tijd" aan Clemenceau verzon- den. De aartsbisschop en de bissehoppen van Nederland, in hun jaarlpksche vergadering te Haarlem vereenigd, betreuren ten zeer- ste, dat in het Vredesverdrag bepalingen voor komeD, waardoor een groot aantal Duitsche missionarissen het missiewerk on- mogelpk wordt gemaakt, en komen op voor het recht der Katholieke Kerk, om overal onbelemmerd het geloof te verkondigen. De Arbeidswet Aalberse. Gelijk wij in ons vorig nummer meldden is de memorie van antwoord inzake het wetsont werp tot beperking van den arbeidsduur in het algemeen en tot het tegengaan van gevaar- lijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen, verschenen. De Minister constateert, dat principieel verzet tegen wettelijke beperking van den arbeidsduur van volwassen mannelijke arbei- ders niet is gerezen. Telkens wanneer maatregelen van soeialen aard in eenig land aanhangig waren, zijn door mannen, die doorkneed waren in eenigen tak van industrie en wier goede trouw niet in tv/ij- fel behoefde te worden getokken, de somber- ste voorspellingen uitgesproken omtrent de ge volgen van die maatregelen voor het bedrijf, maar steeds heeft de ervaring geleerd, dat de industrie zich wel wist te schikken naar de nieuwe voorwaarden, waaraan zij had te vol- doen. De acht-urendag en de productie. De Minister staat lijnrecht tegenover de leden, die zoo overwegend gewicht hechten aan den invloed van den werktijd-beperking op de productie. Wanneer men, zooals in het voorloopig ver- slag wordt opgemerkt, in vele bedrijven nog niet voldoende op de invoering van den Surigen arbeidsdag is voorbereid, dan mag met deze voorbeeklen voor oogen gevraagd worden, of de werkgevers in die bedrijven wel den voor- uitzienden blik hebben, welke zoo noodig is voor hen, die aan het hoofd van ondernemin- gen staan. De memorie van toelichting en ook de artt. 26 en 27 geven er blijk van, dat de Minister inziet, dat in enkele gevallen een overgangstijd noodzakelijk lean wezen, maar nogmaals meent hij er op te moeten wijzen, dat siechts een spaarzaam gebruik van de bij die artikelen gegeven bevoegdheden zal wor den gemaakt. De Minister wijst er op, dat de wensch dat de arbeidsweek van 45 op 48 uur wordt ge steld, he-tzij een langere arbeidsdag dan 8 uur moet worden toegelaten, hetzij de vrije Zater- dagmiddag niet kan worden gehandhaafd. Voldoende reden om op een dezer belangrijke punten het wetsontwerp te wijzigen, heeft de Minister niet kunnen vinden. Bevoorrechting der kleine bedrijven? Den leden, die meenden, dat het ofitwerp de kleine bedrijven tezeer bevoordeelt tegenover de groote en middenbedrijven, doordat het geen paal eh perk stelt aan den arbeidsduur van de werkgevers, wijst de Minister er op, dat de kleine bedrijven in het algemeen in velerle? opzicht acbterstaan bij de grootere. Zeer dringende redenen tot het aantasten van de vrijheid der werkgevers om te werken wanneer en zoolang zij willen, bestaat bier niet. Al- leen waar bet de bakkerijen geldt moet de regeling zich ook over den patroonsarbeid uitstrekken, omdat anders het verbod van nacht- en Zondagsarbeid ontwrichting van het geheele bedrijf dreigt mee te brengen, maar ook hier gaat het ontwerp niet verder dan be- paald noodzakelijk is. Onderling overleg. Met de leden die betreurden, dat de wetge- ver hier weder gercepen wordt om in het maatschappelijk leven in te grijpen, is de Mi nister van oordeel, dat verreweg de voorkeur had verdiend, wanneer werkgevers en arbeiders door onderling overleg tot verkorting van den arbeidsduur waren gekomen. Hij is niet blind voor de bezwaren, welke aan wettelijke maat regelen als deze verbonden zijn, al gelooft hij dat die leden de storende werking van de ontworpen regeling op verschillende bedrijven overschatten. Niet afgedwongen. Wanneer men, ondanks de verklaringen van den tijdelijken voorziter van den Ministerraad op 10 December en 's Ministers mededeelingen op 21 Februari nog van oordeel is, dat het wetsontwerp door de Novemberbeweging is afgedwongen, dan moet de Minister hierin be- rusten, zij het onder protest tegen de wijze waarop men bedoelde verklaringen bejegent. Geen algemeen maximum van 8 uur. De verleiding is groot om thans met breed gebaar voor alien denkbaren bedrijfsarbeid 8 uur als maximum vast te stellen. Dat het wetsontwerp niet dien weg opgaat, heeft gegronde redenen, die reeds in de me morie van toelichting zijn uiteengezet. De ar beid in fabrieken en kantoren wordt in het algemeen tusschen bet tijdstip, waarop hij be- gint en dat, waarop hij eindigt, regelmatig voortgezet; tusschen die beide tijdstippen kan volop productief gewerkt worden. Anders zijn de omstandigheden bij werk- zaamheden die buiten die inrichtingen worden verricht. Een deel der arbeiders heeft zeer lichte werkzaamheden in de buitenlucht; an dere zijn werkzaam bij een vervoer, dat niet binnen een tijdsverloop van 8 uren kan afge- brolcen worden; weer anderen hebben een groot deel van hun werktijd weinig of niets te doen; hun werktijd staat voor een deel ge lijk met de rusttijden van arbeiders in fabrie ken en kantoren. Winkels, koffiehuizen enz. In winkels, koffiehuizen, hotels en apothe- ken kan de arbeid niet als in fabrieken regelmatig verdeeld worden over een bepaald aantal uren. De drukte is geheel afhankelijk van bet publiek. Ook op de dagen dat er zeer weinig omgaat is het personeel aanwezig. Het wetsontwerp laat toch ook hier weer gelegen- heid om bij algemeenen maatregel van bestuur den 8urendag voor te schrijven, waarvoor, naar de Minister meent, reeds aanstonds b.v. bet kokspersoneel in aanmerking zal kunnen komen. Nachtarbeid. Het wetsontwerp bevat naar het oordeel van den Minister voldoenden waarborg tegen het ongemotiveerd toelaten van nachtarbeid. Zonder op den te ontwerpen algemeenen maatregel van bestuur vooruit te loopen, is de Minister voorshands van gevoelen, dat nacht arbeid behoort te worden toegestaan voor de volgende bedrijven en werkzaamheden: Het stoken van ovens in steenfabrieken, aardewerkfabrieken, glasfabrieken en cement- fabrieken; verschillende werkzaamheden in courantendrukkerijen, zwavelzuurfabrieken, su- perphosphaatfabrieken, zinkfabrieken, zinkwit- fabrieken, Loodsuikerfabrieken, potaschfabrie- ken, sodafabrieken, olieslagerijen, kaarsenfa- brieken, petroleumraffinaderijen, fabrieken van aetherische olien, koolteerdestilleerderijen, dextrinefabrieken, stroocartonfabrieken, pa- pierfabieken, cellulose- en houtstoffenfabieken, gasfabrieken, electriciteitsfabrieken, bema- lings-inrichtingen, pompstations, suikerraffi- naderijen, aardappelmeelfabrieken, suikerfa- brieken, arbeid bij koelmachines in bierbrou- werijen, arbeid in gist- en spiritusfabrieken, zoutziederijen, azijnzuurfabrieken, spoor- en tramwegwerkplaatsen. Overwerk In de wet een bepaling op te nemen tot be perking van het aantal dagen, waarop per jaar overwerk mag worden toegestaan meent de i Minister ten sterkste te moeten ontraden. In de eerste plaats maakt het neerleggen van een j maximum in de wet, gelijk de ervaring heeft geleerd, op de werkgevers den indruk, dat zij een zekere aanspraak op dit aantal over- werkdagen hebben. Doch in de tweede en voornaamste plaats is het noodig vrijstellingen van zeer langen duur te kunnen geven b waar dit zonder nadeel of zelfs met voordeel voor de arbeiders en in het belang van het bedrijf kan geschie- den. De Minister denkt hierbij aan vrijstellin gen van een jaar en langer, die tijdens den oorlog zijn verleend om mogeliik te maken, dat in het tekort aan bepaalde producten of halfproducten werd voorzien. Overwerk op Zondag zal niet altijd te vermijden zijn. Zondagsrust De Minister zou gaarne verder gaande be palingen in het belang der Zondagsrust heb ben voorgesteld; er moest echter rekening worden gehouden met de eischen van het maatschappelijk verkeer en de bedrijfstech- niek. De arbeid der gehuwde vrouw. Aan de leden, die in het ontwerp noode een bepaling hadden gemist, welke den arbeid van gehuwde vrouwen in fabrieken of werkplaat- sen verbiedt, brengt de Minister in herinne- ring, dat het hem meer gewenscht voorkomt een dergelijken maatregel niet te nemen, dan nadat mede omtrent de huisindustrie de noo- dige wettelijke voorschriften zjjn gegeven, daar zulk een verbod vermoedeliik er toe zou leiden, dat vele gehuwde vrouwen, die thans in fabrieken haar brood verdienen, werk kon den zoeken in huisindustrie. Daardoor zou haar toestand en die van haar gezin niet beter, vaak zelfs slechter worden. Een wetsontwerp tot regeling van de huis-industrie hoopt hij in het volgende jaar reeds aanhangig te kun nen maken. Toepassing. Uit de uiteenzettingen naar aanleiding van de in het voorloopig verslag gestelde vragen blijkt, dat o.a. onder de wet zullen vallen het personeel van den post-, telegraaf- en tele- foondienst, de kantonniers en de straatmakers i in overheidsdienst, maar dat de wet o.a. niet van toepassing zal zijn op brug- en sluiswach- SEUZESSCBE C0URA5T 3 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1