ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8843 Dinsdag 27 Mei 1919. 59e jaargang. K ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN LOSSE GRONDEN. Telefoon 25. JW Dit Blad verschijiit Maandag^, Woensdag- en Vrtjdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, lift de Firma P. J. YAM DE 8ANDE te Ter Neuzen. Boekweitmeel. 8 i N N E N L A N D. BUITENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland 2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels f O.^O. Voor elken regel meer 0.15 Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verniinderd tarief, hetwetfc op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 UUr op den dag der uitgave. Prof. Fabius ontkent den stemplicht. Tlaamsehe en Hoilaadsehe oorlogs- meters. Aanvoer van steenbolenuit Duitschland. Nog geen opheffing der kolen- distributle. Dr. Loudon gezant te Parijs. Velzen uit den nood. Hulp van den Postcheque en Girodienst. COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 26 $lei-!iuni mag worden afgege ven op bon No. 270b 50 gram boekweitmeel. Ter Neuzeo, 26 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. TE KOOP: de op de haven liggende Aanmelding ter Secretarie vo6r of op 10 Juni 1910. Zaamslag, 26 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, JOH* DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. Prof, Mr, D. P. D. Fabius deelde Don- derdag op't stembureaute Amsterdam mede dat hy weigerde om te stemmen, daar de wet z. i. hem niet verplicht om te stem- men, doch alleen een plicht tot aanmelding op het stembureau kent. Hy heeft van zi]'n handeling proces-ver- baal laten opmakea. In ons Vaderlacd, Tolk van het Vlaam- sche Front, treffen wy een versiag aan van een lieieravond, dienEmielHullebroeck.de Ylaamsche dichter-zanger, welke in Neder land ztoveel bewonderaars en vrienden telt, veor het Hoogstudentenverbond te Gent, gegeven heeft. Wij lezen in het versiag van den geestdriftigen Vlaamschea avond o.nt het volgendena het eerste ge- deelte van het feest werd aan Mevr. Huile- broeck den dank aangeboden der Vlaamsche soldaten voor haar edele work der Vlaam sche en Hollandsche oorlogsmeters. Een driedubbel hoera werd door heel de zaal uitgebracht op het Noord-Nederlandsche broedervolk. Het //Wilhelmus" werd recht- staande gezongen en op verzoek van het bestuur, gaf de heer Hullebroeck zgn innig liedje ten beste Er staat een huis in Nederland. Sedert eergisteravond is onverwacht de aanvoer van steenkolen uit Duitschland hervat. Uitgezonderd Zondags komen bier dh weer geregeld twee steenkolentreinen daags aan, welk aantal venuoedeigk spoedig zal worden uitgebreid. (Tel) Naar aanleiding van het bericht, dat de kolendistribntie met Augustus a. s. zou worden opgegeven, kan het Haagsche Corr. Bureau van de meest betrouwbare zyde mededeelen, dat, ofschoon wgzigingen in de kolendistributie wel in overwegiDg zijn, van opheffing geen sprake is. Naar wij met zekerheid vernemen, is de gezantschapspost te Parijs aangeboden aan Jhr. Dr. J. Loudon, oud-Minister van Baitenlandsche Zaken en heeft deze de benoeming aanvaard. Naar we uit goeden bron vernemen zal de gemeente Velzen uit haar financieele moeiljjkheid worden geholpen door den Poitcheque en Girodienst onder garantie van het Rijk. Reeds is een voorloopig voor- schot verstrekt. (Tel.) Vv oningnood en tuberculosebestrijding. Het DagelijkSch Restaur der Nederland- sche Centrale Veneeni-giing tot bestrijding der tuberculose heeft zich. naar aanleiding va!r de eerlang te verwachten gcdeel telijke herzienijng van de WoningweH, tot dim Mi- itiistcv van Arbeid gewenid. m'ct een adrest, waann er o(p> wordt gewezeh, dat de po- gmgqi van( vele verpenigingen tot beslrij- ding der tuberculose om met de hulp van liet voor did doel verlejende Hijkssubsidie, aan g, dninen waa.'in een 1. jde aJui tivbYreiil v-jorkomt goedc woniri- gen te 'verschaffen, veel d schipbreuk l'jdcii wegeps het gebrek aan goedc woni.ngt.n voor on- en lninvei'mogeiideb eh de wcinige mc.lewerk hg van gemeenteai, 1 v.uwvrreeuigingeji en pai ticidiere bouwers. vvti'ke bij den bouw van nieuwe won.ing-e.ri oudervoiudftni -wordt ten a,;viizien van de be- langen der tuberculosebestrijding. Ilet Be stuur zou het daaeom op hoogen prijs stei- le-n. indien .bij he I vastsletten der bep»!jn- gen ten aanieien van h<3 vertecnen vah Rij'kssubsidie voor won'iingbouw met zijin ver- langtvi zou worden rekcni.ng geliouden. Als ecu der meed doeltreffende maalregelen ter bestrij-ding van de tuberculose mod be- seliouwd worden een zoodapige verbetering der vollcshuisvesting, dat de gejljegenheid om paticii'ten in him wojttlng een1 afzohd'erlijk vertrek te versdhafbtn verruimd wordt. Uitbarsting van de Ivloet. 16000 doodeti en vermisten Tit'legrafische be rich ten uit Imli maken mtljling van een nieuwe uitbarsting van den vuJlkaaan de Kloet op midden'-Java. Niet minder dan naar ruwe schatljng 50.000 pei-sonen zijn jioor deze' uitbarsting daklios geworden.- Omtrent het aantal slaehtoffers, ,aan wie deze" ramp liet l>veri kostte ontbreeki nog elk bericht. Do Kloet. 1731 meters hoog, de oude phiaggeest van liet Kedirische ligt ten wes- tc.i van de Ivawi, idle zich ruim 2800 me- tei-s in de lacht ^verheft, maar in tegery t-.Ul'ing met de ldeinere hydra's, een uitge- brandOn krater heeft. L>e Kloet beschikt over dive kraters, waarvau de meest wesfcplijke nog v-ulka- nisdi werkzaam is. Op een hoogte van 1252 meters (reft men een meer aan van onge- vcer 1000 meters middeliijn waarvan het water in hprniaten toes land een temperaiuur ■h«teft van 85 gr. F. De uitbarstin/<eii, die door zwareu ascliregen. welke liet zon- lic.ht vcrduistert. worden aangekondigdj hebben ongeveer om de 20 jaar plants. Zij bestaan in het uilbraken van kokende mod- dersfroomen (laliar en zware wteenyevaar- ten waai-door ravijinen van lionderden me ters diepte ab> polderslootjes worden ge- dempt. terwijl het landschap in een paar uur tijds l lterlijk wordt platgebrand, en bedolj.-en onder liet toodgrijze dondkleed van de gl leipnde ,asch. De tabaks- en koftie- culi ure-s van Gandoesari en Wlingi zijn reeds menigmaal een pr'ooi van de Kloel- wocde ge word en. De laatste uitbarsting dateert van 1901. Ook de hoofdpl'aals Blitar, .van de aldee- 1'ng van dien naam, liep toen onder. Be- halve de materieeie schade. vielen bonder- den slaclitoffers te betreuren. Voor de zoo- veelsite maal was bewezeti. dat de drie steile voortoppen op de hel ihg van den kra ter, de Bi-omasan. de Siwalam of Pi sang en de Oembo'h geen waarborgefn boden join dea la- har-stroom te stuiten. De jongsle ramp gaf dan ook aanitvding het ini'ialief te nemen tot afdoende maatregelpn voor de toekomst. Men lieeft toen een overlaat aangelegd, die liet overtol'ig'e water uit het Kratvprmeer naar be'neden voert. Om te voorkomen. dat h©L afvoerkanaal verstopt zou raken, heeft men van den di-empel lot aan den waterval welke het cinde vormt van het afvoerka naal een betongewelf geliouwd, waardoor een verstopping door afspoelfnjg ..van de zij- watidda of door afschuivingen en steenstor- tingeui van de zicli nan weerszijden vei-hef- fe.ide rotswanden niet meer zou kunnep pl'aats hebben. Dit werk was in October 1917 voljtooid Dc bovenvcrnu'l.ie particuliere berichten tloe-n hej'aas vermoeilen. dat deze voorzorgs- maati-eget'en het Blilarsclie landschap niet voor de vernielde gevolgeji van een nieu we uitbarsting hebben gespaard. Officieel Blijkens uit, Indie ontvaugmy tc'IGgrammen, heeft op 20 dezei- een uit barsting van den vujjkaan Kloet plaats ge- bad. In het district Srehgat zijn daardooi* 20 dc;sa s getiieel en 6 gcdccltelijk verdwe- nch, in het district Blitar 11 dessa's go- deePelijk verwo;est. Het aantal dooden en1 vermisten wordt geschat op 16.000, doch vclj mi moietein gevlucht zijn. In Blitar zijn lot dusver 157 lijken gevonden.,' Als om- gekomeniefn worden opgege-reii de Iieer De Man, de heer en mevrou'w Arriens' e i kind, de heer i n mevrouw Boekhoudt eh twee kindc'Veii, de heer De Boer, chemist Insu- l nde, mevrouw Broggemah—Haak, de lieer van Leeuwfch en hind, de heeren Rouwenhurst en Fischer en een kind van den lieer Hamacher, terwijl mevrouw Ha- maehev zwaar gewond is. Ben overstrooming van de kali" Ivonto heeft geen doorbraak doch wel scliade aan irrigaliewer-ken vcroorzaakl, waardoor de bevlbeimg onderbrokeh is. De stand van de Brantasrivier is niet verontrustend. in e!en groot deel van Ivediri en Malang, waar de ascliregen aaiizicnVjk was, wordt mis- lurking van den rijpenden padi-aanplant gen-eesd, als regen uitblijft. Vredescnderhandelingen De ontevredenheid onder de Amerikaansche gedelegeerden Aan de N.11. (hi. wordt uit Louden hieromtreat nog het volgende geseittd De Daily Herald verneemt uit Parijs. dat de pers duar moeite doet, om de berich- Ic'.i over het aflreden .van Amerikaansche gedellegeerden alv overdreven voor te stei- 1 ,'ii ef.i den indruk te wekken, alsof er geen onts-l'agaaffivragui zijn ingediend uit onte- Vi-eJenlield over het vredesverdrag, De cor respondent van de Daily Herald nueldl inlussch^.i dat er al.seer (een 1 wiangrijk per sonage ontrlig lieeft genftmen, namelijk Wipiams, dc yooniaainste AmerikAanschc deskundige voor die aangelLgentieden 'van liet Vevre Oosten die jaren 1 nig chef is geweest van-dc afdceliig van het Verre Oosten van het ministerie van builcnljuidsctic zaken. Ali reden wordt geaoemd idal de regeling over Sjaiitoeng buiten hem ,om en 1 tegen zijn inzichtein tot stand is gekomen. Dj beweringen in dc pers, dal Young en Bowman geen on tslig hebben genomen, maar cenvoiidig naar Amerika zijn gegaan, om vcrdpg uit te brengen zijn onwaar. Zij hebben ohtdag gevi-aagd en dit is verleend op grond, dal hon .ndvies over de territo rial en economische voofwaarden genegcerd is en dal zij de tegenwooi-dige vooi-waarden slcTig afkeuren. Yevder lieeft Bul'itl over vvieiis ontslag ook al erlei dwaze verhalen de ronde dedert, den correspondenl gemaclitigd, zijn brief aan Wilson met /.ijn ontstagaanvrage open- baar te maken. Ilij Kiidt,Waarde lieCr president, ik heb vandaag aan deiii minister van buitPnl indsche zaken mijn ontslag inge diend ah adsis-teht van lie) departemeat van staat. tocgevoegd aan de Amerikaansche commissie om over den vrede te onderhanr dfjeii. I'k was een van i^le millioenen, die stcl'ig verlrou.wd hadden op uwe leiding en giLiofd hadden dal u met i lie Is minder ge- nocgen zoudt nemen dan met een duurza- men vrede, geg-roind op een belangelotoze en onbevooroordeel te gereditigheid. Onze -egeering lieeft er nu echter in toegestemd de rjdende votkcji vanjdie w ei-eld aan nieuwe oiidtrdi-ukkiiigen, onderwerpingen eotit- wi-ichtingefi een nieuwe emw van oorjog, over te leveren ea ik kan mijzelf niet Linger overtuigen dal een kracbtdadige werkzaam- held voor een nieuwe wercllorde mogelijk is, ah dic'iiaar van deze regeering, welkev goede bedocpn^en ze'fs niet begrepen zijn. I)c onrechtvaardige beslj,itieu van de confe- i-.ei.itie aangaan.de Sjantoeng, Tyrol Stracie; Hongarijc'. Oosl-Pi-uisen, Dantzig en het Saargchied en liet prijsgeven van het be- ginsicl van de vrijheid ,cler zee.n maken nieuwe cotnil t ten zdsier Het is mijn overtui- ging, dat het iegenwoordige volKjereniverbond machltiil, ios zal zijn om deze oorlogen te voorkomen tji da,t de VciiSenSgde Staten' erin bctrokken zuliein worden, door de verplich- tingct.i die zij in (het vopn-renvefbond en de bijzondcvr afspraak met Franki-ijk op zich genomen hebben. Het is daaroin td® plicht van de Yereenigde Statan jtegenovei- huat cigen vol -: en de menbeliheid. om te weige- c,i dat oni-ec.litvaai-dige tractaat te eckenjen of ic bekraehtigen, te we-igeren de regel i te waarhorgen door tot het vol'cei-.enverborUd toe te Ireden te weigereji de Yereenigde Staten nog meer te versterken door de af spraak met Frankrijk. Dal u peisoouipjik legenstander bout van de meeste onrecht vaardige regePngqn en dat u ze -alleen odder grootc ndruk aanvaard liebt, is wel bekeqd. Niettemin in liet mijn pverttiigi ig, dat, in- dicn u u wen strijd in liet open haar hadt ges-oerd, in stede van lachler geslotenj deu- r-en, u dc openbare mieentng yjan- dc wereld die op in\ hand |Was_ met' u imi.ee hadt gpkre- gen, u zoudt weerstand hebben kunnen, bie- den aan den dru-k en had die nieuwe orde k'luii.KiUj veStigen. die gebaseerd is op de breede en algenleene beginselen van reclil cn rechtvaardigheld. waarovcr gij pPudil te sprcken. H;et doet mij 1 >ed dat u oiizen striji 1 niet lot Let elnjde liebt gesreden en (dat u zoo w-einig gel nof liebt gehad in mil- loeneii mananen gelij.k ik onder alle naties, die in u vertrouwen hadden. Vervalschte Nederlandsche passen? Omtrent de vlucht van den Duitschen luitenant \ogel, meldt de Bprlijnsche cor- respondent van Let Hbl.Reeds geruimen tijd geleden was in injgewijdfc kringen be kend. dad voor de beklaagdh ot'ficiterei.i in het proces Liebknecht-Lu,semburg in geval van vtroordeelKiig Valsche passen. naar Ne derland gereed lagrm. Hqt blijkt, ook uit wa't na de gelu'kte vlucht va'n, den .eenigeh venoordeelde, lui,tenant Yogel, de laatste <!a- gen belgend gewoi'Aen isy dat verscbillendie personoil van dieze vlucht getioord tir.dde.i en dat lui tenant Kurt Yog-el zich een Hol- Iandsch pasvisum op dda n,aam Kurt Fel- sen verse,baft bad, daarbij geIiol]iu.i door den resei've-lurtenari't Lindemann, die even- ceil pas naar NederlaiiU bad we ten te ver- krijgen. Het Nedertandsche consulaat te Berlijq dealt mij mede ,dat vail d,aar uit een der- gelijk visum zeker niet verschaft is en dal er slecbts twee mogelijkheden liestaan, n.'l. dat of eenig ander NedjerlaHdsch consulaat in Duitschland van deze vervalschjng de dupe geworden is wat even wel gezien dc groote moeilijkheid om uit Nederland toe- stemming te k'rijge.n. tot het vierleenpn van een visum, zeer o'nwaarschijntijk is of we!dat de passen zoowel als bet visum ge- fabriceerd zijn door dtyi cZm of and|eren passen vervalscher. Van lui tenant Yogel en zijn helper is intussclipn nog niets naders bekend. De Raad van Vier D^.' Raad van Vier lieeft de kwestie van Fiume nog niet beslist. De Raad houdt zich boofdzakepjk onledig met bet vaststellein van de 1 latste voorwaarden voor Oostenfrijk. de verdeel ng der Oostenrijkschc schu'dern tusschen de verscliil'i\ule landen der oudc Habsburgsche monarchic en de vastslel'ing van bet aa'nlal troepen^ dat Oostenrijk op de been zal mogeji Louden. De Oostenrijk- sche defeqatie zal Woensdag worden bijeen- gcroepen en zal acht dagen lijd hebben ,om te antwoorden. TER NEFZEN, 26 Mei 1919. Het weerbericht van hel Meleorologisch Instituut te De Bil'Jt van lieden luidV als voligit Hoiogst ebaronie terstantl 768.5 VPssirtgen. Laagste barometers land 766.3 Muneben. Verwachting tot den avond van 27 Mei: Zwakke tot malig'e Noordwestelijke lot noordooste'pjke wir^l. half tot zwaar be- wolfvit wcinig of g'een regen, zelfde tempe raiuur. Zanguitvoering. Zondagmiddag gaf het maranenkoor uit Philippine, dat van den zaugwedstrijd uit Sclicseiiingcn terugkeerde. een kleine uit- vocring op de muziektent ,op de Mark I. De latrijke. be'angstelleaden beloonde bet manticnkooi' door bandgeklap voor bun zang. Bezoek Commissaris der Koninghi Maandag 2 Juni a.s. bezoekt de Com missaris der Konihgin dc gemeeuten Cli'ige; Hulst. St. Jansteen, Graaw en Langendam. Zangw edstrijd en anti-annexionistisehe betooging Het was Zaterdagmorgen een heele drukte aan de provinciate boot, daar vele ingezetenen het „Protestkoor" van Ter Neuzen, uitge- leide deden en haar nog een goed succes wil- den toewen.schen bij de nationale zangwed- strijden dien avond te Scheveningen te Louden. Ook het mannenkoor uit Philippine zou de reis medemaken, terwijl te Hansweert nog zustei-vereenigingen den stoet zouden ver- grooten. Het weer liet niets te wenschen over en toen de boot langzaam afvoer, was het van de vertrekkenden en achterblijvenden een har- telijk gewuif. Da achterblijvenden gingen weder aan den dagelijkschen arbeid maar veler gedachten zullen dien dag het gezelschap hebben g-evolgd. Te Vlake werd het „Protestkoor" door mej. Elzinga van Ter Neuzen gefo-tografeerd, en stapte men daarna in den trein. Het verdere versiag van de schitterende ontvangst te Den Haag laten wij hieronder volgen: Ter gelegenheid van haar lOjarig- bestaan heeft de Haagsche Zangvereeniging „Onder Ons" een nationalen zangwcdstrijcl uitgeschre- ven, welke Zaterdag-avond aanving. In verband met deze wedstrijden had het TJitvoerend-Comite in samenwerkiiyg met het Haagsche Comite tot feestviering- bij bet slui- ten van den wereldvrede, een grootc anti- annex i oni stische betooging georganiseerd, waartoe aanleiding werd gevonden in het feit, dat een groot aantal Limburgsc-he en Zeeuwsch-Vlaamsehe zangvereenigingen voor deze wedstrijden. hadden ingeschreven. Reeds van den aanvang af, beloofde deze betooging een zeer g-rootsch karakter tc zullen aannemen. Verschillende autoriteiten, onder wte de Mi nisters van Binnenlandsehe Zaken, Oorlog en Onderwijs, Kunsten en Wetenscbappen, de Commissarissen der Koningin in Zuid-Holland, Limburg en Zeeland, de Voorzitter en eenige leden van de Tweede Kamer, alsmede de Bur gemeester van 's Gravenhage, waren bereid gevonden zitting te nemen in het Eere-comite. De verwachtingen waren dan ook hoog ge- spannen. Alles wees er op, dat deze betooging schitterend zou slagen. In de straten werd zeer druk gevlagd, ter wijl de veelkleurige vlaggenversiering op de trams aangebracht, het feestelijk aanzien der stad zeer verhoogde. Het schitterend zomer- weer' lokte velen de straat op, zoodat reeds in den voormiddag de straten een ongewoon druk aanzien kregen en men overal kon waarnemen, dat er iets bijzonders op til was. Vele instellingen en particuliere patroons hadden gehoor gegeven aan den oproep van het comite en hun personeel vrijaf gegeven, teneinde hen in de gelegenheid. te stellen deze betooging te kunnen bijwonen. Uit alles bleek de groote medewerking van de Haagsche burgerij in het streven van het comite om deze betooging zoo grootseh mo gelijk te doen zijn, terwijl tevens Meruit het ernstige medegevoel voor onze bedreigde Zui- delijke landgenooten bleek; een gevoel, dat reeds bij een vorige gelegenheid levendig tot uiting gekomen, doch thans nog eens ten over- vloede zeer duidelijk kon blijken. Dat de verwachtingen niet zijn teleurge- steld bleek, reeds tegen drie uur op het Sta- tionsplein bij het Hollandsche Spoorstation, waar de Limburgsche en Zeeuwsche zangers, in een tweetal extra-treinen van Rotterdam, waar zij zich hadden verzameld om drie uur zouden aankomen. Duizenden hadden zich hiei verzameld. Inderdaad is de Residentie dezen middag getuige geweest van een demonstratie, die voor de huldiging van de Koningin in dc Maliebaan niet behoefde onder te doen en duizenden Hagenaars op de been heeft ge- bracht. Reeds tegen half twee begon de menigte hier te zamen te stmomen. Geleidelijk kvva- men de deelnemende vereenigingep opdagen, sommige muziekcorpsen kwamen met voile muziek aangemarcheerd. Het was hier een gewoel van menschen en uit dit menschenkluwen werd door de zorgen van een aantal orde-commissarissen de stoet gevormd, welke straks door de stad naar het Huis ten Bosch zou vertrekken. Het wachten werd hier verkort doordat de verschillende muziekkorpsen van tijd tot tijd hun lustige tonen lieten hooren. In den voormiddag was een delegatie uit „Onder Ons" den Zeeuwen en Limburgers- naar Rotterdam tegemoet gereisd. De begroe- ting was hartelijk en feestelijk. En daarop werd gezamenlijk naar onze stad gekoerst; te 2 uur 50 arriveerden hier twee eXtra-treinen der „Zuid-Hollandsche Electrische" met de Zuid-Nederlandsche gasten. Niet minder dan 54 Haagsche zang- en muziekvereenigingen met 20 muziekkorpsen, waren op dat uur aan het station verzameld,. en het behoeft nauwelijks gezegd wat een begroeting van hen die voor iets en voor alles Zeeuwen en Nederlandei s, Limburgers en Nederlanders wenschen te blijven, dat toen wel gaf! De burgemeester van 's Gravenhage, Mr. J. A. N. Patijn, was met de heeren Berlott, Van den Hamer, Stakenburg, Schwencke en Van der Haagen ter ontvangst aanwezig. Nadat het gejuich wat bedaard was, nam de burgemeester het woord. Burgemeester Patijn riep op het perron den Limburgers en Zeeuwen de laatsten in hun typische kleederdraeht een hartelijk wel- kom toe. Zijn edelaehtbare liet zijn stem-orgaan wer- ken zoo krachtig als hij dit vermocht om de gasten namens de gansche Haagsche burgerij te verzekeren dat hun komst op bijzonder hoogen prijs werd gesteld. Daar de Koningin en de Koningin-Moeder in het Huis ten Bosch op u wachten aldus ging de burgemeestei voort zal ik thans eindigen met een ,,lang leve de Koningin!" Een driewerf spontaan hoezee volgde, waar- na een der comite-leden „lang leve de buige- meester!" riep, waarmee eveneens door drie werf gejuich werd ingestemd. Op het perron liet de beperkte ruimte na; tuurlijk geen massale belangstelling toe. Die bemerkten we evenwel buiten op het plein! Hierna ging men naar buiten. Bij het ver- schijnen der Zeeuwsche boerinnetjes in huh nationale kleederdrachten, braken luide toe- juichingen los. Het Stationsplein zag zwart en w i t, wegens de duizenden jonge dames-zomertoi- lfctjes van de menschen. En toch, welk 'n keurige orde! Niemand, die er aan d a c h t die orde te verstoren. Het opstellen van den reuzenstoet liep in enkele minuten van stapel. Ook hier bleek wel 'n uitmuntend organisator de heer Berlott is. Ieder wist z'n nummer. Om het doel van deze betooging duidelijk te laten uitkomen, was iedere deelnemer voor- zien van een vierkante kaart, waarop de leu- ze: Geen annexatie van Nederlandseh Groncl- gebied, zoodat deze heele stoet door de stad trok als een lang protest tegen mogelijke annexatieplannen. De leiding van den optocht berustte in ban- den van den hoofdeommissaris van politie, den heer Versteeg, daai-in bijgestaan door hef hoofd van de Centrale Politie den hoofdinspec- teur Leunis. Aan het hoofd van den stoet trok het mu- ziekcorps van het 3e Regiment huzaren, en onmiddellijk daarachter het zangkoor van de onderofficieren van de huzaren. Daarna volgde in een rijtuig het bestuur van het comite en vervolgens de Kon. zang vereeniging ..Cecilia", de Kon. Nationale zang- schoot, de muziekvereeniging Postfanfare in uniform, het Haagsch Mannenkoor, afd. Da- meskoor, het Scheveningsch Mannenkoor, afd. Dameskoor. de Politie zangvereeniging ,,En-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1