AMERIK. SPEK en REUZEL. Prima Luiksche KLUITKALK. Klavers te velde A LOUIS RENGUET Co. - Middelburg. van Heer en-, Dames- en Kinderkleeding, Begrazing. Haar uiM val een Promenade Kindeiwagen 7AH HEEL Co VEEVOEDER voorradig margarine S Modemagazijn „DE ZON" Heeron-, Jongeheeren- en Kindercostumes toij TUIN- en BLOEMZADEN. Landbouwzaden. Alie soorten Voederbietenzaad. HOPPERUPS-, LUCERNE-en GEWOON KLAVERZAAD MACADAM Gediplomesrd CHAUFFEUR r let 1 RIJWIELBANDERI, Groote Uitpakking PETROLEUM Firma H. J* WITTE ZONEN SAFFRAAM. Thoolsche bruine 600NEN I1DER»% QITV4IQ1I Uit voorraad leverbaar s U koopt Wederom verkrijgbaar vrij van distributie: Gebr. VAN DOESELAAR, Rijwielhandel, SLUISKIL, Thans in voorraad Qpenbare Verkooping. Handelaren in Bouwmateriaien enz., KAB!NET, met bulk. Rud Sack wied-en aanaardploegjes Kerkboeken en Bijbels. A. Az. DEKKER Stalmest te koop gevraagd: pl.rn. 200 000 K G. benevens verschillende soorten Buiteniandsche Graszaden. Telefoon No. 151. Zaadhandel, Ter Neuzen. bskwaam Batikwerker. IbekwaamKopersIager een nette Dienstbode, A. F. MANNAERT-GEERS. SUHLICHT ZEEP, ZEEPPOEDER, Prima Eng, KRISTAL SODA, enz. enz., in elke hoeveelheid. Ter Neuzen. C. WIBLAND, Qpenbare Verkooping. 1. Woonhuis 2 Woonhuis 3. Woonhuis 4, Woonhuis 5 Woonhuis 6. Woonhuis ongevaer 5 x 44 A. 56 c.A Qpenbare Verkooping. H.H. Landbouwers! Hopripklayer, Lncerneklayer. Puiko zware BIGGEN B. H. POT, Kerkdreef, Axel. W. BOSMAN te Middelburg, RECHSTEINER, alle soorten van Hoeden 1 vier persoons Rijtuig 1 twee persocms Rijtuig. 1 gebr. Eosmolen (Lanz). Zaamslag. L. C. VERLINDE. hhhhhhhhh||| Losse Paralellogrammen, Schutsrollen, Aanaarders, Wiedmessen in alle maten. een Keukenkachel EEN WOONHUIS. WOONHUIS, BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden. PUIKE BIGGEN. Liinkoeken Amerik. merk S.K., maisToermeel, Tarwe zemelen, Tarwe grind enz. F. J. KAAN, Goedkoopst adres voor gemaakte Ondergoederen. Laatste nouveaute's Zomerhandsclioenen, Zomeryetten. BAKELAAR'S H AARWATER. HOCTEN SPELDEN met Veer. De Ichte doosjes ZEBRA. Dp to Bate SCHOENCREM Pakjes CREME voor de Gordijnen PETR0LEUM3TELKAT0EN. VEILIGHEIDSSPELDEN, De Echte ROODS BOENWAS, Te bekomen: leerling-verpleegsters. een Kleermakersknecht bekwame Motor- en RijwielhersteHer, Ookesfabriek te SLUISKIL Een Smidsknecht Iedereen diede Balsempilien 1 Bronchitis, Asthma. OP DIT 1 FABRIEKS- MERK L 1 k.lok| Verkrijgbaar bij Ter Neuzen. 1728 sluitingen PRACHTIO BLANK, Aanbevelend, hebben steeds groote voorraad van verschillende kwaliteiten en merken en in alle maten. Aanbevelend. Aanbevelend, N, V. Bouwmaterialenhandel, „DE HOOP". TER NEUZEN. Notaris VAN DER MOER zal op Woensdag 21 Mei 1919, des namiddags te 3 unr (Zomertijd), bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter N e u z e n ten ver- zoeke van de Erven van den heer P1ETER VAN DEN OUDEN, in het openbaar verkoopen, de volgende perceelen te Ter Neuzen: met Toebehooren en Erf, Viooswijkstraat, Sectie L nommer 752 groot 70 centiaren. Bewoond geweest door den erflater. Grondlasten f 6.71. met Toebehooren en Erf, Tholensstraat, Sectie L nommer 1081 groot 73 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan F. Kaan. Grondlasten f4.77. met Toebehooren en het recht van erfpacht tot en met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1789 groot 55 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan A. Herrebout. Grondlasten f4.78. Erfpacht f 4.40. met Toebehooren en het recht van erfpacht toten met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1790 groot 53 centiaren. Verhuurd tegen 11.25 per week aan de Kinderen Van Waes. Grondlasten f4.78. Eifpacht f 4.24. met Toebehooren en het recht van erfpacht toten met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1791 groot 54 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan A. van Hecke. Gondlasten 14.78. Erfpacht f 4.32. met Toebehooren en het recht van erfpacht tot en met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1792, groot 85 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan J. van Alten. Grondlasten f 4.80. Erfpacht f 6.81 Beta ing koopsommen 21 Juni 1919. Onkosten 8 dagen. De koopers moeten opieggen de helft van grond lasten en erfpachten. Perceel 1 te aanvaarden na de betaling of zooveel vroeger als zal worden toegestaan. Van de overige perceeien komt de huur ten voordeele der koopers van den dag van betting af. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van dhr. J. F. VAN OSSELAER op MAANOAG dsn 26 MEI 1919, des namiddags 5 uur (Zomertijd) ver koopen verdeeld in koopen, wassende te Ter Neuzen, Sluiskil, in den Coe- gorspolder, nabij de vlasfabriek van verkooper. Vergaderen ter plaatse Betaling 1 November 1919. Bij contante betaling 3 korting. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer A. DE VISSER te Zaamslag-Veer op WOENSDAG den 28 MEI 1919, des namiddags 2 uur (Zomeitijd) ver koopen Vosse merrie 5 jaar, met veulen, grijze merrie 9 jaar, stamboek A no. 3912, grijze mer rie, 1 jaar V. B. 10544,2 melkkoeien, 1 rund en 1 kalf. Voorts 2 menwagens, stortekar, sjees, capponploeg, t^eescharoloeg, wied- ploeg, egge, slede, 2 lamoenen, rol- blok, snijmolen, windmolen, geesel- steen, slijpsteen, wagenborden, mestplanken, menreepen, gareel, 2 karkussens, tuig, aanschijnen, zwingen, tochthaken, graanzeeften, eenig huisraad en wat verder ter verkoop zal worden aangeboden. Betalen tot f 50 contant met 10 boven de f50 crediet tot 1 Augustus 1919. Dadelljk leverbaar Vrij van distributie. Aanbevelend, Wed. ED. DE BRUIJN Zoon, Zaadhandel, H u 1 s t. Van heden af ts koop K. VAN TATENHOVE, V r a a g t prijsopgaaf. Noordstraat 86. hebben de eer kennis te geven dat zij hun zaken hebben overgedaan aan den Heer die deze zal voortzetten onder de door hen gevoerde firmanaam. Middelburg, 17 Mei 1919. te Ter Neuzen bij den heer I. CASTELE1JN, Dijkstraat, van 23 tot en met 26 Mei, Aanbevelend, MIDDELBURG. Voorheen reiziger fa. HOUBAER. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van WESTDORPE en Omstreken bekend dat bij haar verkrijgbaar zijn aan zeer concurreerende prijzen. E. INGELS, Modiste. Zwartenhoek, Westdorpe AANGEBODEN: (TILBURY.) Ondergeteekende maakt bij dezen aan H. H. Veehouders bekend dat op zijn hofstede in den Lovenpolder te Hoek, gelegenheid bestaat om Jonge paarden en koelen in de weide te laten grazen. Hoek. M. DEES. voorkomen en herstellen door FEDORA'S HAARHERSTELLER. Verkrijgbaar te TER NEUZEN, bij JOH. VAN E1JSDEN, Coiffeur. per Liter en per Vat, D. E. WOLFERT Hz. Ter Neuzen, Mei 1919. TE KOOP: een geschHderd Viooswijkstraat 48. TE KOOP: Adres: Bureau van dit blad. TE KOOP leveren uit voorraad voor Aardappels- Wiedmachines voor onder Zaaimachines. Twee en vierwielige met Paralello- grammen, Schuifstuur en Regulateur. Deeringmaaimachines an Binders. j. VAN DIXHOORN, Ter Neuzen. A _X E L. Kantoor geopend Dageiijks van 9 v.m. - 8 'sav. Koopen en verkoopen effecten. Firma P. J. VAN DE SANDE. Erdalin Schuurpoeder. TE KOOP: bij F. LAURET, Nleuwstraat 7, Ter Neuzen, TE KOOP: Te bevragen bureau van dit blad. TE KOOP een zoo goed als nieuw met voor- en achterkamer Te bevragen bureau van dit blad. BLOEMENMAGAZIJN, STEENENBEER. TELEPH. 141. BLOEMKWEEKERIJ, KOUDENHOEK. V L 1 S I N O E N. LOSSE BLOEMEN. BLOEIENDE PLANTEN. - - PLANTENVERSIERINGEN. - - Aanleg en onderhoud van TV IN EN en 8ERRES. TE KOOP: 200 busies gemalen L. v. d. MOLEN, TER NEUZEN. TE KOOP: E. A. IJSEBAERT. Viooswijkstraat 57. Ter Neuzen, Aanbevelend. voor d e z a a 1 nog voorhanden. J. SMALLEGANGE, Nieuwediep, Ter Neuzen. H.H. Winkeliers wij kunnen U direct uit voorraad leveren elke hoeveelheid p r i m a verpakte Melange tegen fabrieksprijzen Aanbevelend, TEE NEUZEN. Heden onivangen een prachtige sorteering in alle maten en prijzen. Prachtige sorteering Gamesmantets, Wlantelcosiumes. De modernste dessins in Voiie »n Zijden Blouses en Kieedjes in de meest voorkomende maten en tot uiterst concurreerende prgzen. Beletfd aanbevelend, Nieuwstraat 46. C. J. WARRF.NS-DAELMAN. E. W. v. d. H0RST, Donze-Visserstraat 69, Ter Neuzen, Dijkstraat Ter Neuzen, stelt prijs op een sierlijk hoofdmet haar. Velenzijn helaas niet de gelukkige bezitters daarvan, en die roepen wij toe GEBRUIIST Het beste middei tegen alle haarzlekten, zooals roos, Kaal- hoofdlgheid, vet en ultvallend haar. Per flacon f 1,50 Eenig fabrikant BAKELAAR'S FA- BRIEKEN, Ooltgensplaat. Hoofd-dep&t voor Zeeland N V. v/h C. A. SCHULTE en Co. Middelburg, N:.' r - HEEREN-, DAMES KINDERSCHOENEN zwart, wit en bruin. En detail. Aanbevelend, in alle soorten en aan zeer voor- deelige prijzen, voor het aanleggen en herstellen van wegen. Levering per schip naar alle plaatsen. Prijzen en voorwaarden te be vragen bij EDEMGND STEVENS, Scheepsbevrachter te SELZAETE (Belgig). N. B. Het beste en goedkoopste adres voor het aanleggen en her stellen van wegen. IS. ADRiAANSENS, Horlogemaker, Korte Kerkstrast S. 1NRUILEN van oud Good, Zilver es Sioedkoralen tegen hoogste waarde. TE KOOP. een zoo goed als nieuwe Te bevragen bij Schilder, Zaamslag. II. WISSE, Wegens uitbreiding van personeel kunnen in het Gaslhuis te Vlissingen worden geplaatst twee Zich aan te melden bij Dr. J. P. VER- MAAS, Voorz. v. Regenten, Badhuis- straat 114, Vlissingen. TEKSTOND GEVRAAGD met kost en inwoning Vast werk gedurende geheel jaar verzekerd, bij lz. C. LE GRAND-v DIXHOORN, Kleermakerij, Oostburg, Lange str. 28. zoekt een hem passende betrekking. Brieven te richten onder IVo. Qi, bureau van dit blad. GEVRAAGD: bekwame RijwielhersteHer, en een fllnke Jongen. A. F. MANNAERT-GEERS. Kunnen op de dadelijk geplaatst worden: T1E8TOND GEVRAAGD: bekend Adres: L. VLEESCHOUWER: Hoefsmederij Koewacht. (Z) met Hoefbeslag v. d. EECKHOUT-DE GEVRAAGD: zelfstandig kunnende werken, eenigszins kunnende koken geniet de voorkeur. Wasch buitenshuis. Adres: Mej. D. DE HAAN, Viooswijkstraat 29. van H. VAN AKEN, Apoth. spec, te Selzaete gebruikt heeft, is tevreden zulk een goed geneesmiddel gevonden te hebben tegen't hevlg Hoesten, benauwd- heid, piepen der luchtpijptakken, verslijmen der Iongen, heeschheld Prijs per doos 90 cent Hoofd-depfit voor HollandN. V. v./h C, A. SCHULTE <S Co. te Middelburg. Verder te Ter NeuzenJ. J, Kense, Fa A. van Overbeeke— Leunis; Hoek: Wed. L.Machielsen, SluiskilAlg. Begheyn, A. G. van BreenSas van GentJ. van Leent- putZuiddorpe E. A. Waelput ZaamslagWed. S. Deurwaarder, F. C. Wisse, A. F. Buijze, C. Dees- Stoffels; Axel: C. B. Antheunis, I. J. Brakman, Smies—Meulbroek, A- A. Slijpen, Boschkapelle J. Hermans. Ilet KLOK |slot brengt my veel geneugt 'k Beryd mjjn fiets weer zeer verheugd Nu mij geen angst rneer kwelt Dit wonderslot het is mij lief, t Bewaart my voor den fietsendief Wiens dagen zijn geteld. J Helder Prettig Zindeiijk Eenvoudig Aangenaam Uiimuntend Gemakkelijk Dii zijn de voordeelen van 71L cts per pak iniiiiiiiiiiinn s*t sfoedkoopst uwe Horlogea, Gond- ffl Zilverwerken bij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 4