Eekendmaking, Unie-Liberale Kiesvereeniging te Sas van Gent tie Eerste Lijst. Medekiezers van Ter Neuzen! NOm 5 vmn de 3& L J. F. van Dalen Vrije Kiezers van Driewegen deheer A. DE BRUijNE. Ho. 1 van de3ae Lijst. H. J. F. de Cooker Duiker-Nolson. Stemt No. 1 van lijst 3. □I ClristelijLHistoriscle Kiesyereenipg Unie-Liberale Kiesvereeniging Cliristeiijk-Historisclie KiesyereeDiging lijst No. 2. M. EIJKE dvertentien, Bouwvereeniging Zaamslag, Bsksnflmaking. Bcksndmaking. Bekendmaking. Players en Pirate Sigaretten Kiezers, V erhuisd V erhuisd X'laat-xja.aJte., Rijwielbanden Kiezers Stemt dus lijst N", 3 Draineerbuizen Kiezers, gedenkt Zaandam. H. VAN KOMPU, DE 17 ROME ID" den heer R. G. E. NOLSON, Kiezers van Ter Neuzen! M. EIJKE. Er mag maar EEF VIERKANTJE worden zwart gemaakt, anders is hot biljet ongeidig III BVISXACBIL. Kiezers van Hoek noodigt de Kiezers van Sas van Gent mst den meesten aandrang uit, bij de op 22 Mei a.s. te hourien Raadsverkiezing, bun stem uit te hrengen op de AFTREDENDE LEOEN. zpde HET BESTUUR. EEN TWEET A L KIEZERS. No 8 van de 3e lijst, den heer J. Bonze A Hz. Tandarte, naar Noordstraat 59. Dijkstraat 54. Een prachtige RamerkacheL Bruine Boonen, bij P. K00LE, Axel. IHSLA6BILJETTEN en PASPOORTEN. No. 6 van de derde lijst, Opgepast, geene versnippering een CAMION, Kiezers, H. J. v. d. OUDEN JAG DE BRUIJNE. R. SCHEELE. W. BEOET. Yanaf heden Yoordeelige offerte in: Pruim- en Rooktabak C WIEL&ND, Katholieke Kiezers van TERKEUZEN! Medekiezers, No. 1 van lyst 3. Kiezers, Een aantal vrije Kiezers. te AXEL. te TER NEUZEN. te TER NEUZEN. A.s. Donderdag 22 Mei hopen mijne geMefde Grootouders JACOB JANSEN EN JANNA DE KRAKER. hunne 50jarige Echtvereeniging te herdenken; dat zij nog lang mogen ge- spaard blijven is de wensch van Hunnen dankbaren kleinzoon JACOB BAREMAN. Hoek, den 20 Mei 1919. ALGEMEENE VERGADER1NG oj» Vrljdag 23 Mel a. des nasniddags ten 8 ure (Zomertijd), in het Hotel „Den Appel" te Zaamslag. Agenda J. Notulen. 2. Vaststelling Statuten. 3. Benoeming Bestuur. De Secretaris, J. STOLK Lzn. Het Bestuur der polder OudZevenaar maakt bekend, dat vergadering van Ingelanden niet op 5 maar op 3 JUNI a.s. sal gehouden worden. HET BESTUUR. &&SSKS?*" Het Bestuur der polder i&E—W Klein- Zevenaar ma*kt bekend, dat vergadering van In gelanden niet op 5 maar op 3 JUNI a.s. zal gehouden worden. HET BESTUUR. Het Bestuur van den STAD PHILIP- PINEPOLDER maakt bekend #at de jaarlijksche algemeene ver gadering van Ingelanden zal worden geheuden op Dlnsdag 27 /VIei 1919, des voormiddags ten 10 ure, in het cafd van den heer Gustaaf D. A. VOERMAN te Philippine, dat de rekening en verantwoording oyer het dienstjaar 1918/19 en de ont- worpen begrooting voor het dienstjaar 1919/20, met de memorie van toelichting gedurende acht dagen, v66r en nh de vaststelling ten kantore van den Ont- vanger-Griffier ter inzage zullen liggen en dat van bovengenoemde stukken afschriften te bekomen zijn tegen be- taKng der kosten. Philippine, 20 Mei 1919. Het Bestuur voornoemd, B. VAN HIJFTE, Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv. Griffier. Het Bestuur van den KLE1NE STELLE- POLDER maakt bekend dat de aigemeene jaarvergadering van Ingelanden zal worden gthoudeti op Oirssdag 27 Alei 1919, des voormiddags IU/2 uur, in het cafe van den heer Gustaaf D A. Voerman te Philippine, dat de rekening en verantwcording over het dienstjaar 1918/19 en de be grooting met de memorie van toelichting v©or het dienstjaar 1919/20 gedurende aeht dagen v66r en na de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen en dat van bovengenoemde stukken alsehriften te bekomen zijn, tegen be- ialiRg der kosten. Philippine, 20 Mei 1919. Het Bestuur voornoemd, S. CUELENAERE, Dijkgraaf. P. A. RAMMELOO, Ontv.-Oriffier. Het Bestuur van den polder VLOOS- WtJK maakt bekend dat de rekening over 1918/19 en de begrooting voor 1919/20 gedurende 8 dagen v66r en na de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen en in afschrift verkrijg- baar zijn; dat eene vergaderin g van stem bevoegde Ingelanden zal worden gehouden op Woensdag 28 Mel 1919, des namiddags 3 ure (Zomertijd), in het „H4tel der Nederlanden". Ter Neuzen 19 Mei 1919. Het Bestuur voornoemd, R. J. SCHEELE, Dijkgraaf. J. SCHEELE, Ontv -Griffier. Met Bestuur van den PIERSSENS- P©LDER maakt bekend dot e,ene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal gehouden worden opDonderdag5Junil919, des namiddags ten 2 ure (Zomertijd), in het Nederlandsch Logement te Ter Neuzen, en dat gedurende acht dagen, voor en na dien datum ten huize van den Ont vanger-Griffier voor de eigenaars van grenden in dien polder, ter inzage liggen en in afschrift of druk tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn de rekening over 1918/19, en de begrooting voor 1919/20 met memorie tot toelichting. Ter Neuzen, 19 Mei 1919. Het Bestuur voornoemd, V. CORTVRIENDT, Dijkgraaf. P. J. SCHEELE, Ontvanger-Griffier. Y O O R R A RIG: ©ok verkrijgbaar voor wederverkoopers. Beleefd aanbevelend, D, HUfSSLUilS. Nu het Bestuur der Vrijzinnige Kiesvereeniging ons, naar den aard van een goed liberaal standpunt, niet aan den band legt, om uit de lijst, die is samengesteid, een door haar aangewezen candidaat te stemmen Zonder dus eenige inbreuk te maken op de rechten, die anderen zouden meenen te kunnen doen gelden, of te mogen toepassen, kunnen wij onze stem uitbrengen op den candidaat onzer dijst, dien wy bij voorkeur gaarne een zetel zouden zien toegewezen. Op dezen vooravond van den stemmingsdag verzoeken wij U dan dringend, mede te werken in den raad te brengen, 00k een jonge kracht, helder van opvatting en ruimen blik Daarom bevelen wy U ten sterkste aan, om Dinsdag 20 Mei met ons Uw stem uit te brengen op den heer Alleen het vierkantje voor den naam van dezen candidaat, zwart maken, anders is Uw biljet ongeidig. bij de verkiezing op Dinsdag aan- staande bevelen wij aan om uwe stem uit te brengen op Vele werkmenschen van Ter Neuzen. zal van Vrijdagmiddag 1 uur tot Dinsdag a.s. NIET te consulteeren zijn. van Van BovenMraat 21 J. R. PLATTEEUW, Tel. 130. Verf- en Glashandel. van Tholenstraat 68, naar J. VERUNOE, Huis- en Decoratieschllder. F00TA4RRAPPELEN. FRIESCHE EERSTELINGEN. WIRKEN en BRUINE B0ONKN voor de zaai. Aanbevelend, P- HJtMELINK, Tel. no. 151. Zaadhandel, Ter Neuzen. TE KOOP: LUCAS v. d KJOLEfi, Ter Neuzen. Op bestelling verkrijgbaar: o o R n o g Prima Engefsche Dunlop en Clipper vanaf f lO. A. F. MANNAERT-GEERS. Firma P. J. VAN DE SANDE Stemt met ons a. s. Dinsdag op Vele Vrije Kiezers van Driewegen. Moeten voor iemands persoonlijke eer of genoegen flinke verteger.woor- digers, die nog in hun voile kracht zijn, verdrongen wordendoorandere? Dat zal geen degelijk kiezer willen. Stoort u dus niet aan allerlei per soonlijke advertentie's en aanbeve- lingen, al zijn ze nog zoo groot. Stemt in het belang onzer plaats dan stemt ge tevens de geheele lijst. Maakt het vierkantje zwart v6or den naam van den heer NOLSON. EENIGE ERNSTIGE KIEZERS. Wij gaan a. s. Dinsdag 20 Mei stemmen En op wien Wei op No. 4 der 3<le Hist Dit is de rechte man voor onze beiangen. VELE VRIJE KIEZERS. 5 De neringdoenden in Ter Neuzen zijn altijd het best gebaat geweest met eene liberate meerderheid. Daarom wekken wij ook thans de Kiezers op, hunne stem uit te brengen op de liberate lijst. (No. 1 de heer R. G, E. NOLSON), Eenige R -K. Neringdoenden. TE KOOP: geschikt voor gemengd gebruik, 5000 kilo draagvermogen. VLAANOER, Axel. H.H. Landbouwers Uit voorraad leverbaar: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 c.M. Levering per schip of wagon. Aanbevelenk, A. BEKKERAz. Wilt ge iemand, die werkelijk reeds jaren lang iets deed voor de positie van den werkman Gij, die aan de kanaalwerken ge weest zijt of alien, die met de dis- tributie te maken hadt, vindt ge iemand onder de Candidaten (de S. D. A. P. niet uitgezonderd) die een staat van dienst kan aanwijzen als Op hem zullen wij onze steni uit brengen. Een aantal Werklieden van Java. Indien de candidaten der Liberale Unie en die der S. D. A. P. bij de a. s. verkiezingen de meerderheid behalen, is een bondgenootschap OtJ!K£K*$IOLS§Q®i onvermijde- lijk. De gevolgen daarvan zal ieder burger van Neuzen de volgende jaren op zijn belastingbiljet kunnen vinden. Het is de plicht van ieder wel- denkend kiezer dit te verhinderen. We raden daarom ieder kiezer aan zijn stem uit te brengen op £6n der candidaten der Chr.-Hist. partij, de heeren Menschen die getoond hebben de wenschen der vrijzinnigen te eer- biedigen. Vele niet aangesloten vrijzinnige Kiezers. diverse merken. Prima zware Bokking, gedroogde Schoi- en Schelvlsch enz. enz. Aanbevelend, Stemt morgen met ons op den heer nummer 3 van de vierde lijst. Geef hem Uwe voorkeurstem, dan is er kans, dat onze partij twee be- kwame en energieke handelsmenschen naar den Raad afvaardigt. Ter Neuzen moet van den handel leven en is het dus voor de hand liggend dat wij aan personen bekend met handel en industrie de voor keur geven. Eenige Katholieke Kiezers. Wie met ons van raeening is, dat een gernatigd vrijzinnig bestuur voor Ter Neuzen steeds het best voldaan heeft, wie beseft, dat in de naaste toekomst de vrijzinnige richting eene noodzakelijkheid zal blijken, die stemt de lijst der liberalen. Hij doet dat door zwart te maken het vierkantje voor Ieder eerlijk kiezer zal afkeuren de groote advertentie ter aanbeveling van den heer P. KAAN. Die advertentie is wat de inhoud betreft beneden alie critiek. Wij zijn tegen dat stichten van verwarring. En wij zeggen evenais de andere politieke organisatie's Vele Liberale Kiezers. Als ge Dinsdag 20 Mei ter stem- bus gaat, zoekt dan op het U ver- slrekte stembillet lijst No. 3, dat is de volgende NOLSON R G. E. GEELHOEDT L. J. DE RIDDER G. HARTE N. J. KAAN P. DE BRUIJNE A. DE COOKER J. F. DONZK A.Hz. J. FIJKE M. DE YRIEZE A. Maakt het vierkantje voor 6&n dezer namen zwart. Dan kiest ge mannen, die de beiangen der ge- meente kennen en deze krachtig zullen helpen bevorderen. Bij de Gemeenteraadsverkiezing op a. s. Dinsdag 20 Mei, wordt den Kiezers dringend aanbevolen hunne stem uit te brengen, op een der Candidaten van lijst Maak slechts 6en puntje zwart, anders is Uw stem ongeidig. Het Bestuur der C.-H. K. te AXEL. ISP Het Bestuur van bovengenoemde vereeniging beveelt bij de stem ming voor den Gemeenteraad op Dinsdag 20 Mei ten krachtigste aan de Unie liberale candidaten. De kiezers worden uitgenoodigd dezen te stemmen door het vier kantje zwart te maken v6or den naam van Wie voorkeur heeft voor een bepaalden candidaat uit deze lijst, blijft natuurlijk vrij dezen te stemmen. Men magjechter slechts een vakje zwart maken. HET BESTUUR. Bij de Gemeenteraadsverkiezing op a. s. Dinsdag 20 Mei wordt den Kiezers met alle aandrang aanbevolen hunne stem uit te brengen op een der candidaten van Maakt slechts een puntje zwart, anders is Uw stem ongeidig. HET BESTUUR. Onder de voor den gemeenteraad gestelde candi daten komt ook voor de heer Hem aan te bevelen achten wij overbodig. Zijn optreden in den raad is voldoende bekend. Wij volstaan daarom met een herinnering aan zijne candidatuur. EENIGE KIEZERS. Opdat Uwe stem geldig zijn zal, mag slechts ten puntje worden zwart gemaaktdit behoeft echter niet te zijn dat voor No. 1 der lijst. Men doet evengoed, ook als lid eener kiesvereeniging, zijn plicht, door een der andere puntjes van eene lijst zwart te maken. Als leden van de Unie-lib. Kiesvereeniging alhier, zullen wij zwart maken het puntje vo6r de naam van den heer een man die getoond heeft eene herbenoeming alleszins waardig te zijn. Een zeer werkzaam aandeel toont hij steeds in alle gemeentebelangen en vooral ook in de verschillende distributie-aangelegenheden, volkshuis- vesting, ambachtsonderwijs enz. Leden der kiesvereeniging en andere kiezers, kiest met ons den heer ¥£LE fCi£gEH§. 7 51:, KARI h. van Hasselt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 3