H a n ri e 1 s b e r i r. h t e n. SEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN, ~m deze. streek werkzaani geweest en heeft niet *SI1 gezeten. Zij die de wegen berijden, waar- .cteeren dan toestand waarin de Rijkswegen kier in den omtrek zich thans bevinden. Ook bet gebied van den waterafvoer, vooral in 4-e streek van Axel, kwam belangrijke verbe tering tot stand. Wij twijfelen er niet aan of er zullen velen aajn die. den heer Klaversteyn met leedwezen sden vertrekken, want hij heeft zich velen in dese streek to£ wienden weten te maken. Onze beste wenschen vergezellen hem dan 4tok op zijne reis. Nog zoo slecht niet Vroegor en misschien bij sommige menschen as. enzen verlichten tijd stond de Vrijdag te AaeR als een ongeluksdag. Onrfei: de zeelieden heerscht nog algemeen <dlt bijgeloof en het is nog niet zoo heel lang geledert, dat ik van een vlieger-officier hoorde seggen, dat onder zijn collega's de Vrijdag in «en kwaad boekje stond en dat ore den scho- ■lifelijken invloecl van dien dag te neutraliseeren -sen tegenprestatie moet geschieden. De Vrijdag moge dan in menig opzicht eene Mjgeioovige rol spelen, evenwel niet in den boerenkatender, want de eerste en derde Vrij- •dag van de maand zijn sedert de handelsbe- trekkingen weer beginnen te herleven zeker met tea dabbel groot kruis op den kalender aange- zulks zeker niet om hem als gmgeluks- dsgen te brandmerken. Dat weet en ziet een seder, die op gem elde dagen in de buurt van Vte douankantoor komt, waar tusschen 8 en 12 konderden viervoetige Zeeuwen, jonge en raade, op hun paspoorten onderzocht worden atvrjreavs zich naar het buitenland te mogen Segeven. Alvorens deze uittocht plaats heeft siaeht de Zeeuwsche boer zeker niet tot zijn swsgeink gewaar worden, dat er, wat den scha- fe'rjken invloed van den Vrijdag aanbelangt, met veel op den toestand van zijn geldbuidel •te »erken is, ja, dat hij zou wenschen, dat er de Regeering goedgevonden werd alle ViTfdagen tot uitvoer van paarden te be- ^teramen. Brand Vlasfabrielcen en plaatsen waar vlas be- wrerkt wordt zijn gevaarlijke risico's, Kr behoeft niet veel om de roode fakkel een iseelen bonw in een minimum van tijd te zien afferanden. Bit was ook bijna het gevai met het pand xxa het station waarvan eene werkplaats voor rlasbereiding is gevestigd van den heer •Coemans. Nog gelukkig in tijds werd het vuur ontdekt waardoor erger voorkomen werd. Nn Hep de schade nog gunstig af, doordat wen het vuur spoedig meester was. Verplaatst Met ingang van 1 Augustus a.s. wordt de srfvpu'ant-verificateur H. ,T. H. Steegmans verplaatst van Sas van Gent naar Amsterdam. BOSCHKAPELLE. IT Mei. Heden was het stemming voor leden wsaa den gmeenteraad. Er waren twee lijsten, een voor de aftre- deade leden met nog drie pt aatsvervangers, en •Sene met 3 werkmanscandidaten. Op no. 1 der -eerste Iijst waren uitgebrac-ht 39 stemmen, op as. 1 der tweede lijst 94 stemmen. Van de ■wsrste Iijst zijn gekozen de heeren .J. Truij- rtan, P. B. Mel, P. A. Stallaert-Perdaan en J Scheele, De tweede lijst is geheel gekozen en iwvatte de heeren A. de Bakker, P. F. Kint «b. A. Dhaene. Aan de Sluis tuimelde de wagen van den hferbottelaar D. uit Zaamslag bij het uitwij ken wnvev. Een groot aantal flesschen met lier braken stuk, terwijl de voerman zich dc bbk! erg bezeerde. KOEWACHT. Zandagnarmddag had op do bovenzaal van 4# hijz. Zusterschooi eene bijeenkomst plaats een 200tal maiinen en jongelingen dezer gemeente om te protesteeren teg-en revolutie- piajrmen. Als spreker trad op de Eerw. heer Vaehiel.se, kapelaan te Bergen op Zoom. In btet breed® zette hij in een prachtige, gloed- volte rede het dreigende revoiiltiegevaar uit- -fTjsx en schilderde wat voor ellende de revoiutie in Rusland en Hongarije gebracht had. Ten tkrte spoorde hij zijne toehoorders aan zich -iyp te geven voor de Vrijwillige Land storm of die Burgerwacht. Voor de Landstorm gaven n&h aan 14 oud-militairert, voor de Burger- srseM 90 personen. VLISSINGEN Door het scheuren van een film is gisteren fenced uitgebroken In de Bellamy-bioscoop te VHssfingen. Door krachtig optreden bleef de brand beperkt tot de cabine waarin heit toe- rtcl werkt. Eenige films zijn verbrand. Door bet openen van de nooddeuren kon het publiek speedig het gebouw verlaten. Vergadering van Donderdag 1 Mei 1919, des voormiddags 10 uur. V-oorzitter de heer J. Huizinga, burge- ■Mcster: -Tegenwoordig de leden: J. de Jager, R Sefeeeie, T. de Bruijne, M. Eijke, D. Scheele, R. 15. E. Nolson, L. J. Geelhoedt, G. de Rid- 4wr, J. de Feijter en H. J. van den Ouden. Afwezig de heeren A. Visser, E. H. T. van 8orssum Waalkes en L. T. van Hasselt. (Vervolg.) r. In de tweede plaats herinnert de heer D Scheele er aan, dat hij onlangs eens ge- rraagd heeft, of er geen pogingen zouden teztnen worden aangewend om van de betrok- les autoriteit te verkrijgen, dat de keiweg van af de rolbrug over de nieuwe sluis naar dfea ouden Hoekschen weg, die door loop gra ma doorsneden is, weer in orde wordt ge maakt. De loopgraven zijn nu wel al eenigs- xtns dicht gewerkt, maar de steenweg Is nog ntafc gemaakt. Hij zou gaarne zien, dat daar- mede wat spoed werd gemaakt en er ter plaatse waar het behoort van wege het ge- meentebestuur op zal worden aangedrongen. 4, De heer D. Scheele brengt ter sprake he heffing van den hoofdelijken omslag. Do rerordening is gewijzigd, zoodat het belas- tnsgjaar zal loopen van 1 Mei tot 30 April. Aangezien nu nog geen kohier is opgemaakt, vraagt hij, hoe de becloeling is. Wil men nu toot de eerste maal een kohier opma'ken drd over 16 maanden loopt, of is men nog voor .semens voor de eerste 4 maanden van dit jaa: een afzonderlijk kohier te maken. Hjj wijst er op,, dan wel laat wordt, daar die maanden a! verstreken zijn. Het. zal toch ook in het voor- deel der gemeente zijn, als er zoo spoedig mogelijk geld binnenkwam, De voorzitter geeft te kennen, dat het wel degelijk de bedoeling is, om over de 4 eerste maanden van dit jaar een afzonderlijk kohier te maken. Er kon echter nog niets aan gedaan worden, omdat de verordening die door den raael is vastgesteld, nog niet is goedgekeurd door de kroon. Dezer dagen is juist aan burgemeester en wethouders den raad gegeven eens te infor- meeren hoe het daaromtrent staat, alsook omtrent het beroep van het gemeentebestuur met betrekking tot de verordening regelende de' jaarwedden dea- ondei'wijzers, daar nu de vernoogde jaarwedden niet kunnen worden uitbetaald. e De heer D. Scheele vraagt, of er, nade maal verschillende artikelen buiten de distri- butie be'ginnen te vallen, nog geen ve^minde- ring van het personeel van het distributiebe- drijf kan plaats hebben, opdat de kosten daar- van ook wat worden verlicht. De voorzitter deelt mede, dat de commissie dezer dagen juist met den administrateur- boekhouder heeft gesproken van advies te willen dienen in hoeverre reeds vermindering van personeel zou kunnen plaats hebben, en wie voor ontslag in aanmerking zouden kun nen komen. In die richting worden dus reeds pogingen aangewend. f. De heer D. Scheele herinnert aan het- geen betreffende de zeepgeschiedenis is voor- gevallen, doch hij zou daarover nu nog wel eens een woord wenschen te spreken, aange- zien hij heeft gehoord, dat de heer Donze die de bereiding heeft bewerkstelligd, nu bij burgemeester en wethouders is gekomen met een verzoek om vergoeding voor meerder werk en dat de commissie en burgemeester en wet houders daaraan zijn tegemoetgekomen. Hij meent, dat het niet aangaat, dat voor een werk dat in den zomer van 1918 is gesehied nu nog met een rekening achteraan te komen, terwijl die aanvankelijk niet is ingezonden. Spreker laat staan, of de heer Do-nze bij de bereiding der zeep al of niet is toegekomen, maar aangezien hij oor6pronkelijk geen reke ning inzond, had naar zijnen meening er niet meer op ingegaan mogen worden, om nu nog vergoeding te geven. De voorzitter geeft te kennen, dat deze zaak nog in voorbereiding is; noch de com missie van bijstand, noch burgemeester en wethouders hebben in deze eene beslissing genomen. Er is nog geen voorstel dienaan- gaande behandeld. De heer De Jager merkt op, dat de com missie toch reeds een besluit lieeft genomen en daarbij een bedrag toekende, dat afweek van hetgeen de heer Donze vroeg. De voorzitter wijst er op, dat de commissie een „advies" in deze heeft uitgebracht en daarbij uitsprak, dat naar hare meening de heer Donze te veel vroeg. Aan deai voorzitter is toen opgedragen de zaak verder bij bur gemeester en wethouders te bespreken en dit college wilde nader met den heer Donze de zaak bespreken, welke echter nog niet in de vergadering is gekomen. Daar burgemeester en wethouders het toch minder g'ewenscht achten in deze eene beslissing te nemen, zal een eventueel voorstel in den raad worden ge bracht, opdat deze daarover zelf zal kunnen beslissen. g. De heer Nolson herinnert, dat hij on langs al eens ter sprake heeft gebracht de te geringe temperatuur in de schoollokalener werd toen verbetering toegezegd, doch naar hij tot zijn leedwezen bemerkte, is daarin nog geen verbete'ring gekomen en laat dit nog veel te wenschen over. In sommige. scholen zijn de kaehels zelfs reeds weggenomen, maar ook waar ze niet weggenomen zijn, worden de kaehels toch niet gestookt. Hij acht dat een g-eheel verkeerden toestand, waar de laatste dagen nog lokalen voorkwamen met een tem peratuur van 46 graden. Onder zulke om- standigheden komt er niets van het oAderwijs geven terecht. Het spijt hem, dat burgemees ter en wethouders daarvoor niet beter ge- zorgd hebben. Voorts wil hij te kennen geven, dat er re- den zoude kunnen zi.jn om de kaehels weg te nemen met het oog op den tijd van de groote schoonmaak. Deze heeft evenwel eerst later plaats, tijdens de groote vaeantie. Hij acht het niet raadzaam, de kinderen nog tot zoolang in de door het stoken zoozeer vei-vuilde en lrestofte lokalen te laten zitten en zou gaarne zien, dat maatregelen werden genomen, dat die lokalen ook vlugger wei-den schoonge- maakt, na het wegnemen dei- kaehels. Een verdere grief heeft spreker, dat giste ren de kinderen onder een regenbui naar school kwamen en daar pas moesten hooren, dat het in verband met den jaardag van Prin- ses Juliana geen school was. W aarom dat aan de kinderen den vorigen dag niet kenbaar gemaakt? Hij g'elooft, dat deze regeling ook voor verbetering vatbaar is. Ten slotte wijst hij er op, dat al maanden lang in het terrein langs het Diaconiehuis een sleuf is gegraven voor de aldaar te maken rioleering en dat deze nu verder blijft liggen, zonder dat er iets aan gedaan wordt. De vader van het diaconiehuis heeft spreker daarover ook al eens aangesproken. Hij zou gaarne zien, dat dit ten spoedigste gemaakt werd. Heeft misschien de leverancier der buizen er geen voorhanden, dat men dan naar een ander gaat, De voorzitter geeft te kennen, dat de bui zen onderweg zijn. Zoodra ze er zi,jn, kan hot werk worden voortgezet. De vertraging is ge sehied buiten den wil van burgemeester en wethouders. De heer Nolson is van meening, dat er zoo- veel buizen niet voor noodig zullen zijn en dat er ook van gewone afmetingen voor kunnen gebruikt worden; als men de eene niet kon gebruiken kon men toch andere die misschien wel voorhanden waren ook genomen hebben De voorzitter hoopt, dat er nu spoedig in voorzien zal kunnen worden. Wat betreft het niet tijdig kennis geven van de vaeantie op Prinsesjes verjaardagmoet hij tot zijn leedwezen verklaren, dat hij per- soonlijk de schuld is, dat de hoofden der scho len niet tijdig verwittigd waren. Het besluit om vaeantie te geven was reeds des Maan- dags door burgemeester en wethouders geno men en spreker had op zich genomen, dat ter kennis van de hoofden van scholen te bren- gen. Hij was echter vergeten dit te doen en dacht daaraan pas des Dinsdags namiddags tegen 4 uur. Hij heeft toen nog de boodschap aan de hoofden van scholen gestuurd; de kin deren waren toen echter reeds weg; hij had nog een stille hoop, dat de hoofden van scho len er nog wel op de een of andere wjjze ruchtbaarheid aan zouden kunnen geven, doch dat schijnt niet het geval geweest te zijn. Hij hoopt, indien door zijn verzuim leed mocht zijn ontstaan, dat dit dan niet van em- stigne aard zal zijn. Wat de bemerking van de temperatuur in de scholen betreft, deelt spreker mede, dat voor school C andere kaehels zijn aangeschaft, die evenwel blijkbaar zeer slecht voldoen. Er was af gesproken, dat de onderwijzers op ver schillende tijdstippen de temperaturen zouden opnemen, omdat ook de gebruikte brandstof- fen er de oorzaak van konden zijn, maar die voldoen wel in de andere scholen. doch niet in school C. Een bewijs dus, dat het aan de kaehels ligt. Daarin zal teg-en het aanstaande najaar worden voorzien, door nieuwe kaehels aan te schaffen. Overigens moet men ook in aanmerking nemen, dat de scholen ook voor wat de kolen betreft worden gerantsoeneerd en dat bij het stoken spaarzaamheid moet worden betracht. Naar het schijnt werd het daavdoor in school C ook nog verergerd, omdat de bruinkolen, die moesten gebruikt worden, in die kaehels slecht branden wilden. Daaraan viel niets te veranderen. De heer Nolson wil "dit toegeven, maar wijst er op, dat na Paschen in enkele scholen de kaehels zijn weggenomen, maar dat ook in die waar de kaehels zijn blijven staan deze niet worden aangestoken, zoodat men er daar toch ook niets aan heeft. Als er geen kolen zijn, zou men toch hout kunnen stoken. Er is toch geen verstandig mensch, die bij de temperatuur van de laatste 14 dagen de kachel niet brandt? De voorzitter geeft te kennen, dat het altijd de gewoonte is, om in de Paaschvacantie in enkele scholen de kaehels weg te nemen. Dit is thans ook weer gesehied. Er is nog over gesproken, om ze weer terug te zetten, maar daaraan zijn ook nogal bezwaren verbondan. Het is ook altijd gewoonte, om met de schoon maak te wachten tot de groote vaeantie. Dit geschiedt met eigen personeel en daarvoor is de Paaschvacantie tekort. Spreker moet evenl wel toegeven, dat het geen aanbeveling ver- dient, de scholen nog vele weken vuil te laten staan. Uit gezondheidsoogpunt, was het beter de scholen schoon te maken zoodra de kaehels weggenomen worden. Burgemeester en wet houders zullen zeker genegen zijn het daar- hen te leiden, maar dan zal er voor het schoonmaken meer personeel moeten aange- nomen worden. hDe heer De Bruijnf herinnert, dat on langs het verzoek van eenige bewoners van de Kerkhoflaan om rioleering is aangehouden en de raadsleden werden uitgenoodigd ter plaatse eens een kijkje te nemen. Hij heeft aan dien wenk voldaan. Het komt hem voor, dat de zaak het best ware op te lossen, indien de verkoo- per van den grond, den heer P. de Feijter, als- nog van af de huizen, dwars door zijn land een riool aanlegde naar de Oude Vaart. Hij vindt het treurig dat de eiger.aar daar eerst duren grand heeft verkocht, en da.t nu ten slotte de gemeente de kosten zal moeten dra- gen voor verbetering van een slechten toe stand, die daardoor is ontstaan. De voorzitter is het met den heer De Bruijne eens, doch wijst erop, dat de verkoopec van den grond, zooals reeds vroeger is meege- deeld, zijn brandkast op het naclitslot houdt en bovendien nog weigert verg-unning te ge ven een riool door zijn terrein te ieggen. De heer De Jager meent, dat aan den toe stand zoude tegemoet te komen zijn, door ter v.eerszijden van de huizenrij groote vangput- ten te maken, die dan door de bewoners van tijd tot tijd zouden kunnen Worden gereinigd Dit zou evenwel ook moeten geschieden op grond van den heer De Feijter. De heer De Ridder geeft aan het maken eener rioleering van af de Kerkhoflaan naar den zinkput van de Dekkerstiaat. De voorzitter meent, dat de beste en ten slotte eenige opiossing zal zijn, het maken van een rioleering van af de Kerkhoflaan naar het hoofdriool in de .Axelsche straat, wat een uitgaaf zal vorderen van een f 6000, die dus zullen moeten worden uitgegeven ten faveure van den verkooper- van den bouwgrond van de betrokken huizen. De heer D. Scheele denkt, dat het toch wel goedkooper zal kunnen, daar het toch wel geen noodzaak zal zijn om zulke groote bui zen te 1 egg-en De voorzitter zegt toe, dat te bekwamer tijd een voorstel voor opiossing dezer kwestie den raad zal bereiken. Ilierna wordt de openbare zitting gesehorst en overgegaan tot het houden eener zitting met gesloten deuren. Na het weder openbaar worden der verga dering wordt deze door den heer Van den Ouden verlaten. De voorzitter stelt aan de orde: 18. Verzoek tot verkoop van gemeente- grond aan Ade Kooijer Naar aanleidin^' van het in hunne handen om bericht en raad gestelde adves van A. de Koeijer te Ter Neuzen, om aan hem te willen verkoopen het perceel bouwgrond, groot on- geveer 1100 M2., gelegen aan de Burgemees ter Geillstraat, en de Walstraat, voor de som van /5000, deelen burgemeester en wethou ders mede, dat het terrein 1140 M2. groot is en de geboden som dus komt op f 4,38% per M2. Daar cle bewoorclingen waarin het adres ge- steld waren aanleiding gaven tot het vermoe- den, dat adressant het terrein wenschte te gebruiken voor een doel, dat niet zoude kun nen worden toegestaan in de kom der ge meente, is hem nadere verklaring gevraagd, en is daarbij getdeken, dat adressant ter plaat se een villa wenseht te bouwen en het alsdan open blijvende gedeelte van het terrein als tuin te bestemmen. De commissie voor het grondbedrijf, die over dit verzoek ook is gehoord, stelt voor, het gevraagde teirein voor de geboden som niet te verkoopen, en, het in openbare veiling te brengen. Burgemeester en wethouders stellen voor. het verzoek in te willigen, onder voorwaarde, dat adressant eventueel het terrein met een ijzeren hek van den openbaren weg zal af- sluiten en. dat hij daarover niet voor 1 Oct. a.s. mag beschikken. De heer D. Scheele wijst er op, dat cle ge boden som nog niet komt op 4,50 per M2., terwijl voor anderen, aan die straat gelegen grond f 6 is betaald en blijkens andere straits aan de orde komende verzoeken ook weer wordt geboden. Hij acht de geboden som dus te weinig en zoude het besproken terrein wil len verkavelen en bij openbare insehrijvlng willen verkoopen. De voorzitter merkt op, dat van andere zijde er op gewezen is, dat het een groot terrein is, dat niet in zijn geheel gunstig is gelegen. Wordt het plan van adressant uit- gevoerd, dan zal dit strekken tot verfraaiing der omgeving. Hij krijgt toch ook nog de vei-plichting om het terrein met een ijzeren hek af te sluiten, wat ook wel van beteekenis mag worden geacht. Het voorstel van burgemeester en wethou ders, om onder genoemde voorwaarde het per ceel gror.d aan adressant voor de geboden som te verkoopen, wordt aangenomen met 6 tegen 3 stemmen. Voor stemmen de heeren Nolson, Geelhoedt, De Ridder, De Feijter, De Bruine en Eijke; tegen stemmen de heeren D. Scheele, De Jager en R. Scheele. 19. Verzoek tot verkoop van geraeente- grend aan A. I. B. Schirris. Ingekomen is een adres van A. I. B. Schir ris, amanuensis aan de rijks hoogere burger- school, die daarin verzoekt om aan hem te verkoopen den grond, gelegen aan de Burge meester Geillstraat, naast den tuin van het kantongerecht, bekend onder sectie L no. 1921, voor den prijs van /6 per vierkanten meter, met het recht om eventueel over het gemeen- teriool te mogen bouwen. De voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het grondbedrijf voorstelt om voor dit perceel 7 per vierkanten meter te vragen. De heer D. Scheele stelt voor op dit verzoek niet in te gaan. Het was bij de ingezetenen niet bekend, dat dit perceel te koop was, daar algemeen onder de bevolking de meening vast- stond, dat dit was bestemd om daar mettertijd een politiebureau te bouwen. Was bekend geweest, dat het te koop is, dan zouden er zeker meer lierhebbers ge weest zijn en zou er ook wel meer voor ge boden worden. Hij stelt daarom voor het thans niet te verkoopen en daama publiek te pre- senteeren. Er is toch voor den heei- Schirris nog voldoencle gelegenheid om in de nabijheid der hoogere burgerschool een ander terrein aan te koopen, b.v. naast het terrein door den heer Platteeuw in koop gevraagd. Het voorstel van den heer D. Scheele om het terrein thans niet te verkoopen wordt ver- worpen met 5 tegen 4 stemmen. Voor stemmen de heeren D. Scheele, De Jager, R. Scheele en De Bruijne; tegen stem- men de heeren Nolson, Geelhoedt, De Ridder, De Feijter en Eijke. De heer Nolson verklaart zich tegen het denkbeeld der commissie, om nu voor dezen grond f 7 te vragen; voor eenige maanden is vastgesteld, dat de prijs werd verhoogd tot f 6 per vierkanten meter en nu gaat het vol- gens hem niet aan, om, nu er naar aanleiding van dien vastg-estelden prijs een serieus bod gedaan wordt, f 1 meer te gacm vragen. Dan komt men nooit aan het eind. Als men het nu op f 7 ging bepalen zou men, als daar iemand op ingaat, weer wel kunnen zeggen; neen, nu moet het er f 8 zijn! De heer De Ridder is het er mede eens, dat de thans gevraagde gronden moeten wor den afgestaan voor den vastgestelden prijs. De heer De Jager meent, dat er dan niets van zou kunnen komen om de nog overige gronden te verkavelen en duurder te verkoo pen; dan zou men op een eventueel duurder bod niet te mogen ingaan. De heer Nolson noemt dat niet juist; de thans ingekomen aanbiedingen zijn gebaseerd op een door den gemeenteraad vastg-estelden prijs en er was niet bekend, dat de raad daarin verandering- wilde bregen. Zijn deze verzoe ken afgehandeld, dan staat de raad tegenover nieuwe verzoekers weer vrij. Wordt de grond in het openbaar gepresenteerd, dan is er na- tuurlijk niets tegen, dat die aan den hieder van het hoogste bedrag wordt gegund. Hii blijft er bij, het voor een gemeenteraad niet passend te vinden, om een hooger bedrag te vragen als op een eenmaal gestelden prijs wordt ingegaan. De heer Geelhoedt meent ook, dat deze aan- vragen eerst moeten worden afgehandeld en dat men claama weer andere voorwaarden kan stellen. Het voorstel der commissie voor het grond bedrijf, om voor den grond ,f7 per vierkanten meter te eischen, wordt verworpen met 6 te gen 3 stemmen. Tege.n stemmen de heeren D. Scheele, Nol son, Geelhoedt, De Ridder, De Feijter en Eijke; voor stemmen de heeren De Jager, R. Scheele en De Bruijne. Vervolgens wordt met 5 tegen 4 stemmen besloten het verzoek van adressant in te wil ligen en hem het teirein voor f 6 per vier kanten meter toegewezen, met vergunning- tot het overbouwen van het daarin iig-gend riool. oncler voorwaarde evenwel, dat van wege het gemeentebestuur ten alien tijde toegang daar- toe zal worden verleend voor het sclioonhou- den en dat adressant niet voor October aan staande over het terrein mag beschikken. Voor stemmen cle heeren Nolson, Geelhoedt. De Ridder, De Feijter en Eijke; tegen stem- men de heeren D. Scheele, De Tager, R. Scheele en De Bruijne 20. Verzoek van J. R. Platteeuw tot ver koop van gemeentegrond Ingekomen is een adres van J. R. Platteeuw, die daarin verzoekt, aan hem te willen ver koopen een gedeelte bouwgrond van het per ceel kadastraal bekend sectie L no. 1919, ge legen aan de burgemeester Geillstraat, gren- zende aan het perceel sectie L do. 1920, ter breedte aan de straat g-emeten van 8,50 M en ter oppervlakte van ongeveer 165 M2., voor zes gulden per vierkanten meter. Burgemeester en wethouders stellen voor het gevraagde perceel te verkoopen, onder voorwaarde: dat het bouwterrein moet worden bestemd voor den bouw van eene woning met boven- woning', volgens een door burgemeester en wethouders goed te keuren bouwplan; dat het hoofdriool, dat in het perceel is ge- legd, het eigendom blijft van de gemeente Ter Neuzen; aansiuitingen van een of meer zijriolen aan dit gedeelte van het hoofdriool mogen alleen geschieden nadat de gemeente raad daarvoor aan den belanghebbende schrif- telijk vergunning heeft verleend en moeten door adressant ook worden toegelaten ten be- hoeve van de gebouwen op de aangrenzende perceel en; dat het bouwteiTein door adressant niet in gebruik kan worden genomen voor den Isten October 1919. De commissie voor het grondbedrijf stelt voor den grond te verkoopen tegen f 7 per vierkanten meter. Dit voorstel wordt verworpen met 6 tegen 3 stemmen. Voor stemmen de heeren De Ja ger, R. Scheele en Eijke; tegen stemmen de heeren D. Scheele, Nolson, Geelhoedt, De Rid der, De Feijter en De Bruijne. Het voorstel van burgemeester en wethou ders wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 1. Voor stemmen de heeren D. Scheele, Nol son, Geelhoedt, JDe Ridder, De. Feijter, De Jager, R. Scheele en Eijke; tegen stemt 4e heer De Bruijne. 21. Verzoek tot verkoop van gemeente grond aain P, J. Visser. Naar aanleiding van het in hunne havtcleji om bericht en raad gestelde verzoek van P. J. Visser, autohandelaar te Ter Neuzen, om aan hem te verkoopen den gem een teg-rond naast zijne woning- tot den weg tusschen de H. B. S. en tot aan de Vischmarkt, groot on geveer 720 M2., voor de som van f 5000, geven burgemeester en wethouders te kennen, dat het geheele terrein plus minus 748 M2. groot is, zoodat de geboden eenheklsprijs 7,35 bedraagt. Het komt aan hun college evenwel g-ewenscht voor, op dit oogenblik dat terrein niet verkoopen, in verband met zekere be- stemmingen, die daaraan zouden kunnen wor den gegeven. Met algemeene stemmen wordt aid us ke- sloten.. 22. i.aiulbouNvcursus De heer De Feijter deelt mede, dat de lan'd- bouweursus alhier weer is g-eeindigd. Hem is door onderwijzers en de leerlingen verzooht namens hen den gemeenteraad te willen clank- zeggen voor de belang-elooze ter besehikking- stelling van een verwarind en verlicht lokaal ten gerieve van den cursus. De voorzitter dankt voor de gesproken woorden en vermeeni, dat cle raad met g«- noegen dezen dank zal aanvaarden. 23. Commissie voor grondbedrijf. De heer De Jager merkt op, dat nu pas eene commissie is gevormd voor het gvond- hedrijfhij wil er op wijzen, dat het eerste resultaat van haar werk niet schitterend is, daar de gemeenteraad in elk opzicht vaa het door haar gegeven advies' is afgeweken. Dit is niet erg bemoedigencl, om met ijver aan de opgedragen taak voort te werken. De voorzitter merkt op, dat de thans be- handelde zaken met betrekking tot aanvragen om bouwgrond weliswaar in handen der com missie zijn gesteld, doch dat deze zich van het geven van een advies daaromtrent had kun nen afmaken, daar zij nog slechts was inge- steld om te onderzoeken de mogelijkheid van het im-ichten van een grondbedrijf. De heer De Jager verklaart niet te willen zeggen, dat de raad niet anders mag denken dan de commissie voorstelt, maar betreurt toch het echec. fie heer D. Scheele constateert ook, dat de weg der commissie in den beginne niet over rozen loopt. 24. Verkoopen bouwterrein In verband met de ter zake gehouden be- sprekingen bij de verzoeken betreffende ver koop van bouwterrein, wordt met algemeene stemmen besloten het overige. bouwterrein achter de H. B. S. te verkavelen en publiek ten verkoop te presenteeren. De voorzitter sluit de vergadering. ROTTERDAM, 19 Mei 1919. YEEiYlARKT. Aangfcvoerd -waren 251 mle runderjen, 128 vette' graskaiveren, 16 much- teiie, 366 schapen ot lammtren, 326 varkfejns. Notderihg Vctlje koeicn. le kvval. f 2.50 tot f2,65.; 2e kwal. f2,40 lot t'2.20; 3e kwai: r2,10 tot fl9J; ossen! le ksvai. f2,45 tot f245; 2e kwal f 2,35 tot f 215; 3e kwal 12. tot f 1.80; kalveiten, le kwal: f2.50 t»t f2.C0; 2c kwal f 2.40 tot f 12,103je kwai: F 2. tot 1' 1.75; schapen, le kwal. f 1 0J tot f 2 2c kwal. f 1.80 tot f 1,70; 3e' kwal: T 1,60 lot f 1.50; lamnreifen fl.03 tot f2,var- kens f 2.25 tot f 2.35kwal 12,211 tot i'2.10^ "3e kwal: F2. lot f.tOJ; Iichtsport f 1.70 tot f 1.80 - EIEREN. Zcouwsche on Overmaasohe dooiffcn F 9 5(1 to! 111.— Vet \{?e met zeer matigrn luipdel tot uitei-st lerugloopencto prifzexn Rehah-e vet to kalver.en. welke prij-shoiKlend hfcveti. Scha pen en lammcren met taTnetijketi hansel tot iets hoogpi-e prijzen. N'arkens aanvankielijk met zee?- mtatigen hanclci, tatcj- iets witligev, doch prijzen sta- tioniiair. Gocoskuel jen in veiling verkocht doer het hestuur van'' l);et coniite van gi-a<mhaj^liela- ren, 578 pofijd van f 15 75 tot f 16.eell beschadigtlle partij van 2800 KG. f 9.25, alljes- per 100 KG. VEEVOEDER. Amcrikaansclifi lijnkcekdn loco f 29 Juni f 30, JuIL-Aug. f 30.29; Se.pt:- Dec. 1 30.50; n,iei-k FK, toco f2y, Mei-Aug: F 30.50, Amerik. lijim^eel laddnd-geladen f30; Zuid-Amcrik. lijnkoeken Mei-afl. f 19,50, c.o- coskoeken disponibel f 21, palmpitkoefcenflT; grondnotcn-kofikcn loco f 31!katoezaadkoe- ken loco 123, katofinzaadschiltters f 20, mais- kockien 1 26,50 ,allp- per 100 KG., boordmj Rotterdam. v f WISSELKOERS. Londen f 11,76 1/2; Bier lip i f 18,55; Pa- frijs t' 39.30. Koers van Vrijdag resp. f 11,78; f 19.87 1/2; en F 10.10. Axel, 17 Mei 1919. VVit'nvf.f 'erf-n ffEtfrv«-iHne Axel" f 7.80 per IL'O H'uks. Aanroer 2400 slnkr. SCHEEPVAARTBEWEGING Van 16 tot en met 18 Mei werde.n lungs d<- Oostsluis alhier 24 binnenvaartuigen op- en 26 afgeschut; langs de Middensluis 14 op- en .3 afgeschut; langs de Westsluis 6 op- en 2 afgeschut. 16 Mei, Eng. s.s. Liberty, 2533 M3:, stuk- goed, van Goole voor Gent. 16 Mei, Eng. s.s. Goldfinch, 697 M3:, stuk- goed, van Londen voor Gent. 17 Mei, Ned. sch. Mathilde Louise, 225 M3., ledig, van Ter Neuzen naar Vlaardingen. 17 Mei, Eng. s.s. liberty, 2533 MS;, ledig, van Gent naar Goole. 18 Mei, Eng. s.s. Goldfinch, 697 M8:, ledig, van Gent aar Londen 18 Mei, Fransche sch. Les Juwielles, 346 M3„ wijn St. Estephe voor Gent,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 2