No. 6840. Dinsdag 20 Mei 1919. 59e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen ~FuTTTiu a n d7~ VERTREK Bekeiadmaking. Uitreiking Broodkaarten, H-12 I I 8IHNEWLAW0. naar hot door de Belgen bezette gebied van Duitschland. EISCHEN. Bewqsstukken, geBischt door da Belgisehe 0/erheid. Bewijsstukken, geSischt door do Nedor landsche Overheid. Toostemming voor niet-militairen. Binnankomst van het bezette gebied. No. 1— 250 van 9—10 u. v.in. 251—500 10-11 501— 750 7511000 1 -2 n. n.m. I 1001—1250 1251-1500 '1 1 4—5 1501 en hooger De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der Brood- kaarten, geldende voor het 25ste tgdvak (periode) zal plaats hebben op vertoon van de daarvoor beetemde rantsoenneerings- kaarten voor de nummers 1—500 op 22 Mei. 500 tot hooger 23 De Burgemeester voornoemd, J OH8. DE FEIJTER. TER \EI7.E\SCHE <01 RUT. Do Burgemeester van TER NEUZEN brengt het volgeade ter algemeene kennis Nederlandsche railitairen, die naar bet doorde Belgen bezette gebied van DH ITSl'H- lii V 1* wenschen te vertrekken, moeten voldoen aan de volgende eisclien, welke berusten op voor- schriOten van de buitenlandsche autoriteiten. 1. Zij moeten voorzien zijn van een door de be- Yoegde militaire autoriteit afgegeven bewijx dat zij jedemobiliseerd zijn. 2. Zij moeten btirgerkleeding drageu. 3. Zij moeten toestemming ontvangen hebben om bet bezette gebied te betredea. Voor bet onder 1 bedoelde bewijs zal kunnen dienen de uitgereikte verlofpaa. De toestemming, bedoeld onder 3, moet blijken uit een zoogenaamd apermis de circulation", afgegeven door het »Bureau de Circulation (Direction Surety Militaire"), te Brussel. Dit spermis de circulation" moet rechtstreeks of door tusschenkomst van een Belgisch consulaat in Nederland worden aangevraagd. Het verzoekschrift meet zijn geschreven in het Kransch of in het Ilollandsch. ludien het verzoekschrift in het Hollandsch is ge schreven, inoet het vergezeld gaan van een Kransche vortaling. Uit het verzoekschrift moet blijken a. het doel der reis b. de reisroute c. de plaats, waarbeen belanghebbende zich wenscht te begeven. Het verdient aanbeveling, deze opgaven, alsmede de noodzakelijkheid van de reis te doenbekrachtigen door het hoofd van de p'aatselijke politie. Nederlandsche militairen moeten, wanneer zij naar het buitenland wenschen te vertrekken, behalve van de hierboven bedoelde stukken, ook voorzien zijn van een door e Nederlandsche autoriteit afgegeven bewijs, houdende toestemming om zich in het buiten land op te houden. Doze toestemming moet worden aangevraagd zoo belanghebbende tot de zeemacht behoortbij don Minister van Marine zoo belanghebbende tot de landmacht behoort indien hij onbepaald (klein) verlof of groot verlof genietbij den Commissaris der Koningin in de provincie, waar hij woont in alle andere gevallenbij den Minister van Oorlog. De toestemming, waarvan hierboven bij 3 sprake is, is eok noodig voor hen, die naar het door de Belgen bezette gebied van Duitschland wenschen te vertrekken en geen militair zjjn. Onderdanen van onzijdige staten kunnen het door de Belgen bezette gebied van Duitschland met anders bianenkomen dan via de Belgisch-Duitsche grens. Ter Neuzen, 17 Mei 1919. De Burgemeester voornoemd. i. HUIZINGA. De Hoofdcontrolenr-Boekhouder van het Levenemiddelenbnrean maakt bekend, dat de uitreiking der nieuwe Broodkaarttn der 97e100d week zal plaats hebben op vevtoon der Rantsoeneeringskaarten op Dond&ndag 22 E&ei a, s., en wel: voor de houders van Rantsoeneerings kaarten 2 3 De ingezetenen worden er op attent ge maakt, dat zg bij het in ontvangst neman der broodkaarten zich behooren te over- tuigen, dat het juiste aantai kaarten in het pakje zit, daar na het verlatan van het bureau geen reclames meer worden aan- geuomen. De aangegevea verdeeling zal strikt in aeht worden genomen. Voor de bewoners van Driewegen en Siuiskii zjjn deze kaarten verkrggbaar bg de heeren Jansbn en Mkulbroek aldaar. Ter Neuzen, 19 Mei 1919. De Roofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau, L. W. RIJNBERG. Een parlementair jubileum. Op 26 Juni a.s. zaj het 10 janen gelodeu zijn, dat jhr. De Savor nin Lofimaji le Goes lot lid van de Tweede Earner gel-cozen' werd. Het Belgisch vraagstuk Er is gean aanleiding de verklaring, die Minister Ruys de Beerenbrouck Vrijdag in de Tweede K&mer heeft afgelegd over Neder- lands standpunt ten aanzien van de bespre- Mng van het Belgisehe vraagstuk, van breed- voerige commentaar te voorzien, schrijft de N. R. Crt. Het is niet noodig en de verklaring geeft er ook geen vat voor. Anders kon trou- wens niet worden verwacht, en de verklaring is er niet minder om,_ dat zij weinig of geen ruimte laat tot bespreking of critiek. De Belgisehe regeering heeft het wenschelijk ge- acht, onze regeering geheel buiten haar ver- langens en plannen te houden, en aan eene uitnoodiging, om eenige opening van zaken te geven Minister Ruys herinnerde er Vrijdag aan geen gevolg gegeven. En in de uit noodiging, uit naam van den oppersten Rami der geallieerdesn tot onze regeering gericht, om te Parijs te komen confereeren, wordt het onderwerp der bespreking aangeduid in zoo algemeene termen, dat er niet veel uit af te leiden valt, Het spreekt dus van zelf, dat on ze regeering tegenover de terughoudenheid der mogendheden die zij op de conferentie ontmoeten zal, niet door eene openlijke ver klaring haar kaarten heeft bloot. gelegd. Zij kon dit niet doen zonder de belangen van ons land aan gevaar bloot te stellen; zij kon dit evenmin doen zonder tegenover de overige partijen, die aan de besprekingen zul- len deel hebben, den schijn op zich te laden van te kort te komen in internationale cour- toisie. Immers, „de desiderata, welke ons van Belgisehe zijde zullen worden voorgelegd, zullen aan een ernstig en onbevangen onder- zoek worden onderworpen", verzekerde de pre mier Vrijdag, en het zou in strijd met dit voomemen kunnen worden geacht, zoo de re geering zich thans reeds door eene verklaring in onze volksvertegenwoordiging de handen in eenigerlei opzicht gebonden had. Van de zijde van onze regeering is dus voorshands, terecht, niet verder gegaan, dan noodzakelijk was, om Nederlands positie ter conferentie af te bakenen en zuiver te houden. Nederland heeft als vaststaande voorop gesteld dat het scheidingstractaat met Belgie, dat Belgie sail eene herziening wil onderwerpen gelijk men zich herinneren zal is de neu- traliseerring van Belgie in dit tractaat opge- ncmen onzerzijds niet zal worden bespro- ken met de vredesconferentie, waar Neder land geen deel van uitmaakt, doch het onder- werp zal zijn van eene conferentie ad hoc, waaraan dus Nederland in vrijheid en op voet van volkomen gelijkheid zal deel hebben. Hiermee heeft onze regeering, dunkt ons, de juiste basis vo.or de bespreking getroffen. Welke tractaten ook ten gevolge van den oor log tot een eind geko-men zijn, of geacht moeten worden te zijn vervallen, het tractaat van 19 April 1839 tusschen Belgie en Neder land gesloten, die niet met elkaar in oorlog geweest zijn, en door den ganschen oorlog heen de banden vain vriendschap hebben on- deriiouden, behoort daar niet onder. Wijziging van dat tractaat kan alleen plaats hebben door de vrije medewerking van Nederland. Onze regeering is bereid, indien in den loop der jaren uit de bepalingen van dat trac taat voor Belgie moeilijkheden zijn voortge- sproten, welke zonder aan de integriteit van ons land te kort doen kunnen worden verhol- pem, zooveel mogelijk aan de belangen van Belgie tegemoet te komen, en tot wijziging van het tractaat welwillende medewerking te verleenen. Doch zulke wijzigingen kunnen niet aan ons land worden opgelegd buiten« onze instemming om. Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is nu Vrijdag naar Parijs vertrokken, en een hee- le staf van geleerden en deskundigen is met hem gegaan, om hem voor zooveel noodig van voorlichting en inlichting te dienen. Wij kun nen de uitkomsten der conferentie, waarvan. thans aaird en strekking in de gevoerde brief- wisseling met dean oppersten raad der geaJ- lieerden nauwkeurig zijn vastgesteld, met vertrouwen afwachten. Zij kan, dunkt ons, niet anders, dan den politieken hemel verhel- deren, en moge bijdragen om misverstand, als zekere Belgisehe groepen door hun be- weging niet weinig hebben bevorderd, uit de wereld te helpen, opdat de verwijdering, die tusschen Nederland en Belgie tot schade van beiden drerigde te ontstaan, zal woi'den ge- stuit, en weer eene meer hartelijke verstand- houding daarvoor in de plaats kunnen treden. NederlandBelgie Vrijdagavond is onze Minister van Buiten landsche Zaken, de heer Van Kamebeek te Parijs aangekomen, vergezeld vain baron Van Heeckeren, afdeelingschef aan het Departe- ment van Buitenladsche Zaken. Verder wer- den daar ook drie Nederlandsche zeeofficieren verwacht, die den Minister van advies zouden dienen. Volgens een verder bericht zou de Minister heden met den Raad van vijf over het tractaat yan 1839 van gedachten wisselen en zou ook hedesn Minister Hymans voor Belgie worden gehoord. Wijziging van de Staatslaterij De directeur der Nederlandsche Staats- loterij maakt het navolg-ende bekend: Blijkens het officieele plan der 421e loterij, vastgesteld bij resolutie van den Minister van Financien d.d. 1 Mei 1919, zal een verander ring in de nummers der loten plaats hebben. Tot dusver liepen de nummers der 10,500 loten, die voor alle klassen worden uitgegeven of de z.g.n. doorgefoumeerde loten van no. 1 tot en met no. 10,500 en de nummers van 10,500 Loten, welke van klasse tot klasse wor den uitgegeven of de z.g.n. klassikale loten van no. 10,501 tot en met no. 21,000. Thans liggen de nummers der 10,500 doorge foumeerde loten tusschen no. 1 en 11 nort en zijn de 10,500 klassikale loten genummerd van 11,501 tot en met no. 22,000. Hieruit volgt, dat van de nummers 1 tot en met 11,500 nummers 1 tot en met 11,500 dui- zend nummers worden overgeslagen, verdeeld over de verschillende groepen. Verder ondergaat het plan geen verandering. Deze wijziging heeft voor doel, het treltken van particuliere loterijen (Tijdgeest e.d.) op de Staatsloterij onmogelijk te maken, Blijkens de H. Crt. zouden deze er echter reeds een handigheidje op gevonden hebben om dat toch te blijven doen. Voorlichting! De New York World heeft eon telegram uit kuropa, ljelielzenidjj, dat de Sch/elde in een zoodanjgdn staat vCrkeert, dat de Geor ge Washington niet naar Anjk'werpen kan op- stoomen, hetgee i teingevolge heeft, dat pre sident Wilson's plan om uit Antwerpen naar de Vcr. Staten tierug te kccre i er door wordt onmogelijk gemaakt. Dit wordt door de Belgen als een sterk argument gehezigd voor hun eisch, dat Bel gie de rivier ondter zijn contrdle dient te hebben, wijl de Nedi; landers er, naar het blij'kt geen voldo.ende zorg voor hebben. Zondag is een. Amerikaauache toi'pedoja- gcr l(j SchtYde opgestoomd, wellicht zal deze de New York World wet kunnen me- dedee'en, dat het NederLandsch gede61te d6r Scheldie geen enkel beiwaar voor de Geor ge Washington oplierent. Vrijwillige landstorm em burgerwacht Naar wij verherubii kompn Y-olgeirs de beginselen, door de ittegoerij'ng vastgesteld, bij voorkeuj- in aammerking: a. voor aansluiting bij de)n Vrijwilligen Landstorm de d.ienistplichtigf«i tot en met den UOjarigen leeftijd; b. voor aansluiting bij de burgerwach- ten de d emslplichtigeti txovfep denj 30-jari- gen leei'tijd. Veriofspersoneet, ongeacht zijn leeftijd, kan dienxl doajn bij de i VrijiUigen Land- storm ot burgerwachten Bij de bui-gerwaclften kun(nen blijven de dienstplichtigeni van ape liclitingen, die een rang bij de burgerwacIRe i bekeeden. Voor nieuwe kaderteieu. ter vei'vajnging van dege jen die de burgerWachtSn verlaten, mogen ge6n di|ei»tplichtigen ben(eden den 30jarigen leeftijd aanigenomen worden.. De schorsing in den kolanaanvoer uit Belgie. Vogens een Havlasbeneht uit Brussel zou de koleaaavoer naar ons land stopgjezet zijnft iGindat men in Belgie van meeninjg is, da I Nederland op het moment voldoende steen- kolen 'er beschikkinig heeft Bovendien zijn de aanvragen voor utvocrvergunninge i zoo talrijk, dat de Iraiisportmiddtelen1 ontoerei- kend zouden zijn. Intussclienj zijn oiider- handelinigen aangeknbopt tusschen beide lan- den, van wjeikc mjen goede rcsultaten ver wacht. flier te lande wordt jntussch,en in vak- kringeni betwijfeld, dat tap:a in Belgie wer- kelijk in die maeuing zou verkeeren, dat Nederland thans voldogfadie van kolen zou zijn voorzien Efe omstandigheid, dat door de Nederlandsclile importeurs ee.i prijs wordt betaald, die 15 pet. hooger is dan de Bel gisehe koopers bestedea, moet volge.is ver- zekering uit vakkringe/a, voor Belgie reeds voldoende aauwijzi.iig zijn, dat er nog geen sprake van is, dat d,e Belgisehe kole i in Holland niet dringjeid noodig zouden zijn. Vermoedelijk zal de stopzetting van den uitvoer sliechts van kortenl duur zijn. Het aardappclpoeder. Het m|ede uit aardappelpoeder sameaige- steldie brood hejeft in de praktijk sleeht votdaan. In de(:i loop van Mei is opnieuw ejen verzoiek tot de autoriteite.i gericht om het aardappelpoeder weg te laten. In ant- wooi-d iiierop is thans aan labrikanlpn s'je toezegging gedaan, dat binnenkoi-t het aard appelpoeder uit cfe bloem voor de meelfa- bncage zal verdwijnen. Algemeen overzicht. De DuitschUrs rekeaien er stellig op,-dat de geassot ieerden bereid zulle i zijn, werke- iijke vreJesondcriiandelipgen t vo-eren. D6 uwestie van luet onderteeketien van t vre- desvei-drag, zooals het is aangeboden, laten de Duitschers thans Iielst onaangeroerd, na in de eerste opwelling van verontwaardigmjg de voorwaarde i vooi- onaannemeiijk te heb ben verklaard. Duitschland wit onderhande- len Scheiaemann heeft, in een zijner laat- ste tpespraken tot de beloogers van het rijksKan-selicr.-.paleis. dit duideijk ui'.eenge- zet. ,,De Dnitsche regeiring houdt vast zei- Scheidemann, aa;n de bctginselen! van Wil son's program. Die inojeten tot ondej-hande- lingen vcjeren, waarop wij aanspraak heb ben volgeis de nota van Wilson van 9 No- vemb(er 1918. Daarin zei hij nd. Wanneer de Ytei-eai. Staten thans met de militaire heerscliers en monarchistische autocraten onderhanctielen moeten, dan moeten zij geen vredesonderhandeiingen eischen, maar over- gave. Thans dienlt dlerhaJve onderhandeld te worden aldus Schjeidemanta. Hand eke.i- en onderhanfde'en is het gebod dezer stonden." Well^e reden de Duitsche leiders hebben om te onc'Rj-st.ellen dat de geassocieeixlen nu beieid Zulj.'pn zijjn, te onderhantielen, js niet Inelder. De Jiota's, door de Duitsche vredesdetegatie aan Glemeneeau gezoruidn, jlevierdhn voor oove,- ze beantwoord wer- den -geen groot succes op. In de skrak- afwijzende houding der geassot ieerdein kwam geen wijziging, hum onderlin,ge verstandhou- ding jegens Duitschland is niet 'tminjst ten gunste ''van dit Land gewijzigd. Waarop hoopt men in Duitscliland nogY Lord Curzon hc-eft in een rede te Londen. verklaiitrd, dat de geassocieerden g,ei enke- le beiangrijkp wijzigi lg van hot vrodesver- di~ag zalien toelaten Ii'n indien Duitschland weigert te teekeneu, zoo voegde de minister er bij, dan st ian wij gereed om iedcxe ge- beurlijkheid het hoofd to bieden. Het bezoek van maarschalk i-'ocli aari de Rijn-bi-nggehoofdeu en aan de hoofdkwar- bcCcn van de Fransche, Amerikaansche, Engelsche eu Belgisehe bczettingslegei-s, is te beschouwen als ee t laafste waarscbuwing aan DuiticldaaJ. De Vorwf.ris meant, dat Focrh geen ka-ns zal krijgjen om zijn veldheersroe,)] te vrrgrooten. Wat tusschen Duitschtamd en dp geassociserdem, nog ver- handeld moet worden, is geen zaak der ge- nerapis, maar der volkien. geein zaak van gcwjeld, in a, a r van reeht. Het ,,Ber. Tbl.' beschouwt Foch's ipls niet als liluf, maar zegt, dat m(en wjet degeiijk rekening moet houden met den mogelijkerx opmarsch der Fransche trotepun. Ondadks de tpekeueu van onwrikbaarhcid der EnJLeute. ixxgfcfn de Duitschers tot het laajtq tloe c'jpze te vermurwen met tegen- voorsteLen. Het opmakeu dier voorstelten is natuurlijk 'n omvangrijk werk. Gemeld wxii-dit, dat de inleiding tot de gezamenlijke Duitsche voorstelten thans door de vredes- dclpgatie naar Beriija is gezonden. Het is te LetwijjJelen, zegt het ,,Bert. Tbl.'', oi het lukljtpn za! met deze werkmethode het hijele samensfet voor de helft der volgende wefek kiaar te hebben. Men wilde aanvan- kelijk bij iecler artikei het desbetreffende beginsei van Wilson aanhalen, om de tegen- stelling duid|elijk doen uitkomen. Het plan beloofdc zeer aanschouwelijk te wor den, maar bet was le tijd-rooveud. Daarom besloot men m een samenvattende inleiding- de tegenstellingen o{y te nemen eu in af- zonderlijkie artike'en het Duitsche stand punt zakclijk tje motivperen, terwijt lege- tijk de tegen-voorste! 1 en omschrcven wor den. De Duitschprs motcten, zooals l>ekeird, op 22 de;(3r bun antwoord inzendem,, In bet weder-antwoord der Entetite zal teveus de definitiecc datum voor de beslissing worden aangegteven. Het is te verwachten, dat na 22 Mei de ondcrhandelingen een zeer sne: verloop zul len nemen Uit Oost-Pruisen In Oost-Pruisen is eeih reusachlige ver- ontwaardiging iosgebarslen over de vredes- vooj-waarden, niiet allceu in het gedeeite dat Poo'tsch za,] worden, maar ook in dat deiei' hetwelk hoeweil Duitscli blijvend, van het ovCi-ige Duitschland zal worden af- gesmeden Wordt het verdrag onderieekand, ot rukken eje Poteti op, dan moet worden rekjening go ho mien met een volksopslant) eveiiats in 1813, Onder'Leekient de Duitsche regeering, dan zullen de bedreigde dec.'en van Oost-Pruisen een eigen regeei'ijig vormen en gewetd ge- bruiken. In een andei-houd met Winnjg, den rijks- commissaris voor lict ooslen, meerderlieids- socialist en voormalig journalist, verklaar- dc dic^c, dat er niet ernstig aan te denken, viel, dat dp bevolking zich zOm sebikkeni naar de viedesvoorwaarden. De bedreigde ge- dcjelten zijn 1 a ikUki u wd ist r i c tenvan uiit- hongeriikg kon -dus gieen sprake zijn, Wot moet voor s'eenkoolschaarschte worden ge- vrcesd, maar voortoopig zijn er nog gt'obte voovraden aanwezig. De sfcmining dpr bevolking is in alte lagen gekanlt tegen ondprteekotvng; men is vastbeslolen, zicfi met wapengeweid tegen de Polcn ;en dp Entente te verdedigem, fxok voor het geval, d,al de regeering mocht on- dei-teekenen De gebieden die moeten wor den a^estaan zij'n Duitscli en willen Duitsch blijven. De hier gevestigde Poten kelnnen niet eens het Poolsqli; hun pers komt uit in de Duitsche laat. Bovendiein heeft de overgroole meerderheid der bevolking zich in een volksstemming met zeer groole meer- dci-tieid uitgesprokten tegen afscheiding van Duitschland. De afgevaardigden komen in Dantzig bijedn, tot het houden van een- be- raadslaging. De Fransche verliezen In iien rpde in den Senpat verklaarde Paul Doumcr, dat het overwinnende Franlc- rijk door den oorlog 4 millioten mpnschen verloor (burgers en militaireni) welke ver liezen niet worden vcrgoed door den tei'u-g- keer van 1.5 millioen Etzas-L-otharingerS, De jaarlij-kschfe uitgaven betoopen 15 mil liard, terwiji dje inkomslten thans slechts 5 milliard bedragfen. Militaire maatregelen van de entente Een Duitsch blad die l'olitisch Pai'ie- mentari-schc Nachr.", vemeenit van be'mouw- bare zijde, dat Red crt eenige dagen uit Frank- rijik voortdurend tieinien met kanon.nen haar het ipzelte gebied in Duitschland rijden. Op ilea station; in Henegoupven, werden in minder Man 12 ur-du 10 konvooien zware artilLerie geteid. Belgie zou wecr vijt lich- tingen hebbeu opgeroepen. We wagens met muuitie in Belgie mogen nog niet vrij- gerieven woi-den voor de entente. De voedselvoorziaiing van Europa laopt met Juni af. Kdvv. Bifkai-cL, de nifed,e^directeur, met Herbert Hoover, van de Amerikaansche lle- iiei-oi-ganisaLe, heeft. haar Radio meldlmoc- ged-eeld, dat deze organisatic, welke maande- lijks 300,000 ton leYfensmid-dpk(a naar de ge]teistei-de gebieden in Europa heeft gzan- den, op 30 Juni haar laatsle liezending zai afsturen. Daarna wordt dte zaak gelicjui- deeiM In vier Amerikaansche havens wer den Dondierdag nog 44 schepen geladen. TER NEUZEN, 19 Mei 1919. Het weer bericht van het meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoog-ste baroraeterstand 769.4 Sylt. Laagste barometerstand 759.8 Valentia. VerwacMing' tot den avond van 20 Mei: Zwakfce tot matige Oostehjke tot Noord- Oostelijke wind, licht bewolkt, droog weer. wellicht naclitvorst, overdag iets warmer. Bezoek van den Commissaris der Koningin in Zeeland. De heer Mr. Dijckmeester, commissaris der Koningin in Zeeland kwam hedenmorgen r.aa? Oostelijk Zeeuwsch-Vlaar.deren, .vocr een be zoek aan Zaamslag cn Ter Neuzen. Alhier met de Prov. boot gearriveer<3, cei=- trok Z.Exc. eerst per auto naar Zaamslag se keerde alhier ongeveeir half 12 uur terug. Van de gelegenheid om bij den Commisss- ris der Koningin opwachting te maken wer# door eenige autoriteiten en corporatiee g&- bruik gemaakt. Daarna bracht Z.Exc. een bezoek aan fast terrein der woningbouwvereeniging ia de Steenkamplaan, bezichtigde aldaar de bij btY bestuurslid der vereeniging, den heer B. H.. IJsebaert in gebniik zijnde woning en eene der nog niet afgewerkte huizen, tcin-pf door het dagelijksch bestuur der vereenigje-^- inlichtingen werden g'egeven omtrent de vw- dere plannen voor het bouwen van wonirtgsv waarvan de heer Mr. Dijckmeester met ne»r veel belangstelling kennis nam, zijne tcvreAes- heid betuigende over hetgeen het bestuur feers- thans reeds op haar gebied had kunnen wr- toonen. Vervolgeais bracht de heer Mr. Dijckmeesoff? een bezoek aan het terrein der nieuwe hav»- bassins, waar ook een en ander door hero in oogenschouw weril genomen. Na dit bezoek werd in het „Hotel car Nederlamden" geluncht. Des namiddags as®- vaardde My. Dijckmeester per Prov. boot tk terugreis. Bezoek aan andere gemeenten Naar wij vernemen zal de Commissaris ster Koningin in onze provide op aanstaanfiea Maandag 26 Mei een bezoek brengen aan de gemeenten Koewacht, Axel, St-oppeldijk wr Boschkapelle. Uit de bouYvvakken. Dinsdagavond vergaderden de bouwvaksE- beiders te Ter Neuzen, waar onder nicer 'at- sproken werd de stand van zaken in de ge voerde loonactie. Voor timmerlieden en metselaars was gf~ vraagd een loon van 45 cent per. uur, 10 unas arbeidsdag, bepalingen voor overwerk, insrfe- keling van de ai-tikelen 1638c en d van Wr B. W., een en ander vast te stellen bij coTtrc- tieve overeenkomst. Door de patroons was op een en ander a£- wijzend beschikt. Dit wekte zeer veel teleor- stelling, omdat, gezien de dure tijdsomstarwSg- heden, het gevraagde loon alleszins biilpt genoemd mag wo-rden en het thans voor de gezellen een onhoudbaren toestand geworden is. Den besturen werd opgedragen zich met de patroons nogmaals in verbinding te stelie®, en te trachten in een conferentie, een vwr beide partijen bevredigende oplossing te yinden. Wijziging van havenlichten. De waterstaat deelt mede, dat met 20 Mei de G. en W. V. lichten op de koppen de* havendammen van de Oostbuitenhaven te Ter Neuzen gwijzigd v/orden in een groen vast licht op het W.lijke hoofd en een rood vast licht op het Oostelijke hoofd. Het loodswezen deelt mede, dat het groes, rood en wit vast licht met verduiateririgas 100 M. binnen den kop op den Westelijke* havendam van de Oostbuitenhaven te Ter Neuzen, de Noordgrens van den rooden sector, die den wal dekt beoosten Ter Neuzen verztt is tot N. 276° O. De sectoren van het groen, rood en wit vast licht met verduisteringen, op den kop van het Westelijk havenhoofd van het kanaal te Hass^ weert zijn gewijzigd tot: zichfbaar: rood yh- benedenwaarts onder den NoordYval tot in. N. 104° O., wit tot 100 M. benoorden spites ton no. 22, groen door O. tot in N. 82° O., wit tot in'N. 31° O., groen tot 75 M. beooSies roode lichtboei 23; wit door Noord tot over zwarte lichtboei 27; rood tot in N. 325° O, wit tot in N. 310° O., verder bovemvaaris rood, dekkende de Stompe ton No. 1, van het Scliaar van Waarde. SLUISKIL. Het bezoek van mevr, Duiker-Blekki-nk eenige leden der S. D. A. P. bracht hier Vriji- dagavond heel wat volk op de been en in rqs en roer. Dien avond zou bovengeuoemde m- vrouw als spreekster optreden in de herberg- van den heer A. Faas. Tot haar teleurstellirjgr was haar het gebruik der zaal door den heer Faas opgezegd. Na lang praten en onderhan- delen besloot genoemde dame in de open Inch? te spreken tot het volk. Toen haar door fk dienstdoende politie gevraagd wei-d of zij tot- stemming had in T openbaar op te treden koss zij slechts een toestemming toonen, dat z? mocht spreken bij den heer Faas. Dit had na- tuurlijk tot gevolg, dat tegen haar en bars- vergezellende partijgenooten proces-vei-baa? werd opgemaakt. Voor .een handjevol mea- schen en een talrijke jeugd, die 't haar nog ni lastig- scheen te maken met het verspreidess van 't blaadje: „voor God en Vaderland"., he?, zingen van nationale liederen, het schreeuwes en tieren moest mevr. Duiker-Blekkink eimte- lijk 't spreken staken. Een van haar vergezel lende heeren beklaagd zich over de politie over de geringe beschenning en gaf te kennets daarover zijne klachten bij de Tweede Kamw te zullen indienen. Ondei* gejoe! en geschreeuw werd de spreekster door opgeseboten knapen Siuiskii uitgeleid. Van andere zijde vemamen we hieromti-ent dat de spreekster door jong-ens met steenets en vuil wei-d geworpen en dat zij en hare psr- tijgenooten, zoowel als meerdei'e omstanders er zich over beklaag-den, dat de politie teges die afkeurenswaardige handelingen niet -was opgetreden. SAS VAN GENT; Naar wij vemamen zal de technische anib- tenaar van den Rijks Waterstaat alhier nam Argentinie xmrtrekken, om daar bedijldngs- werken uit te voeren in de Paranarivier be- neden Rosaria en dus binnen enkele dagen Zeeuwsch-Vlaanderen en deze plaats verlaten. De heer Klaversteyn is g'edurende zes jarer

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1