No. 6836. Zaterdag 10 Mei 1919. 59e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen AANKQNDIGING. PR ANKWET. DRANKWET. Aankondiging. Aanwijzing nrkrijgbaarstelling Levensnuddelen. Bekendmaking. Bekendmaking. Ranlsoen Normaal-Margarine. T E K O O P: STRAATVUIL te Zaamslag KERMIS Ti¥ipYl¥l¥i¥ii^ Laatste BarichteN. De Hoop dergenen die geen hoop meer hadden. vegen en Yoetpaden met de konstwerken. BINNENLANQ. BUSTENLAND. BJEER/STIEI BTi A.T3- 18 Mei 1919. Voetpaden met de Kunstwerken. het op het daarvoor bestetn.de terrein liggende ver&amelde in massa of in twee of drie perceelen. Zondag U Mei 1919. fEB BA5T Burgemeester en Wethouders der gemsente TER NEUZEN, brengen ter kennis ran belanghebbenden dat te beginnen op 14 Mel 1919, van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Ter Neuzen, 5 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders roornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12,1e lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank van CLAZINA LEIJN- TJE MARIA BLIEK, logementhoudster, wonende te Ter Neuzen, in het beneden-voorlokaal van het erceel, plaatselijk gamerkt 18 en gelegen aan de ""estkolkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelyk bij Burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, den 5 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. pei W Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den ver koop van sterken drank in het klein van MARGA- RETHA MAGDALENA VAN DER STRAATE, herbergierster, wonende te Ter Neuzen, in het be neden-voorlokaal, van het perceel, plaatselijk ge- merkt 18 en gelegen aan de Westkolkstraat. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schriftelijk bij Burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, den 5 Mei 1919. Burgemeester en Wethouder voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week ran 12-18 Mei, mag worden afge- geven opbonNo. 257b 70 grain Kaas 20 plus. h 258b 50 n Volvette Kaas. 259b 150 n Rijst. a 260b 100 u Vermicelli. nun 261b 350 gram Suiker (Melis of bysoorten). n ii I 3e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bysoorten). n H 3 en 4 13e serie der aardappel- kaarten ieder 2 E.G. Aardappelen. ,i n a 12 lie serie der Aardappelkaarten 1 E.G. Aardappelen. ,i 1 2e serie der peulvruchtenkaarten 150 gram Groene Ei wten. f 2 2e serie der peulvruchtenkaarten 100 gram Capucyners. n 2 le serie der Am. Spekkaar- ten 200 gram Amerikaansch Spek. Ter Neuzen, 9 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEEE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de bon te week van het 4e tydvuk der kaarten voor Normaal-Margarine geldig is van II t/m Ter Neuzen, 9 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEEE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van BOEE brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 12 Mei 1919, van wege de Gemeente eene algemeene opne ming zal worden gehouden van de Hoek, 25 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLPERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Seeretaris. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking van Regeerings- sokken zal plaats hebben op Maandag 12 Mei en op Oinsdag 13 Mei telkens van des voormiddags 9 tot 12 uur en van des namiddags 1 tot 4 uur. Alleen zy, die zich hiervoor indertyd hebben opgegeven komen in aanmerking. De Burgemeester voornoemd, JOB. DE FEIJTER. Aanmelding ter Secretarie voot* of op 20 Mei 1919. Zaamslag, 9 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat de jaarlyksche zal aanvangen 9 Jnni e. k. Axel, den 7 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. De Seeretaris, J. A. VAN VESSEM. TWEEDE KAMER. Donderdag was aan de orde de nominatHe voor de vacatui-e van raadsheer in dien Hoo- gen raad. Bij eerste stemming werd no. 1 de heer Mr. B. Ort, oud-Minister van Juis- lilie110. 2 ;na stemmingen en ecjn her- stc mmi rag de heer jVIr- Dr. Jvail Geleyd Vitriniga, roehler irl lie a rechtbank in Den Haag en.no. 3 Mr. Dr. Schepel. De sociaal-democratische kamerfractile heeft op lie! voorslel March an I een an\ea(- dement ingedienfi om idem klesgerechtigden leeftijd van 25 op 23 jaar te brengen. Aan jde orde was vei*voLgens Jijet onjtwerp- Marcliant tot fnvoering '.van het vrouwenkies- recht- De heer Binck (u. 1.; verklaart zich voor het ontwerp. Het monopolie van hiet be st uur der mannep fieeft djc werrtd niet kunnen ties par en voor j-ampen. De wouw is pen trouiwe hulp gjCbteikbn van den man', pok in het openbaar Ieven. Buvendien was de zaak reeds bestist bij de laatste grondwelsherziening. De gewezen Duitsche Keizer Men seint nil Lon^lcm aan de N. R. Crt: Dc Londensche (correspondent van de Man chester Guardian schrijft: Hoe zal Nedier- Iand den eisch tot uillevering van dien Drait- schen keizer, in de vi-edesvoorwaardpn ge- steld opnemen? In een interview mi|et onzeii correspon dent in Nederlanb ditjfbfi de Naderlamdsche eerste-minister lenlcale maanjdem geleden te kennen (gegevteni, dat JVederlaiid ats souverei- ne staat niet -kan toe la ten, dat andere mo- gendheden beslissintgjem nemen in een aali- gelegenheid, waarbij de Nederlandsclie grondwet is foetrokkfen, Op het oogeiRilik; zoo zeide bij, is de gewez^cn keizer onder besclierming van de Nedpi-lanitlsche wet era zoolang zijn aankvezjgheid geen gevaar voor den istaat opleverl, izat bij niet wordjen las- tig gev,alien. Op de vraag, wat in dit geval een gevaar voor den istaat y.ou opleveren, gat die eerste minister geen rechtstneeklsch antwoord. Nu de zaak ,in dit stadium is gekomen, is m.i. de feitelijke toesland deze, dat Ne- derland er niet np uit is om zich te v)er- ze'lten tegen die wea^chen van het groot- ste |deel der (Lpschaafde, wereidj maar d,at bet daaraan niet ka,n voldoera, tenzij het v(er- zoe'k daartoe wordt gedaan in e(en, vornt, die volkomen strookt met Nedierlaiid s waar- digheid. Indien de Volkeribon'd needs ge- slicht ware en (het verzofek tot uifilievfering van den gewezen kleizer deed, zpu de zaak een heel andfcr aaij(2ieni krijgen dain tha,ns en het is mogelijk, dat tenslottje die weg zal worden ingeslagen. Het vermoorden van gijzelaars te Munchen. De communistische regetering had voor de veiligheid barer leidiers een aantat aantziera- lijke inwoniers van \Munthen als gijzelaars gevangen gezet. Toen de regeeringstroepen Munchen naderdeni, eisebte de opperbevel- hebber onvoorwaardelijlke ovjergave en uit- lcvering der aanvpe|hd(ers van de cpmmunis- ten. Dezen dreigd(en toen de gijzelaars te zullen doodschieten. welk; diieigement ge- votgd werd deor jde bedreiging1 dat vprschai1- dene communisten zouden doodg|escholein worden. De communisten besloten tot dera moord op de gijzelaars. Dr. Lewien en Ide Rus Levirae warera er bij tegenwoordig, toen de SparlicLstenj-aara- voerders SeidI en Hausmann h|et bedel tot den moord uitvaardigden. De stachtoffers wei-den idaa.rop naar die binneniptaats van het Luitpold-gymnasium geleid. Onder hen bevoinden tzich prof. Biergei^ dc kunstschilder van Seidlitz, prins Graslav von Thurn ran Taxis cm gravin Helta von Westarp, van moedersziijde iverwant aan de kommandant der regeei'infgslroepci), Von Oven, die tegen Mran|ii(en opi'ukle. De gijzelaars werden u(et het gelaat te gen den muur gepJaatst en doodgescliotera. De lijken werden ui tgjeplanjdc'rd. Toen Munchen daarofpf werd ingenomen, beging Hausmann zelfmoord, de ahdei'e communis ten Irachtlen zich door de vlucht te redded. TER NEUZEN, 9 Mei 1919. Het weerbericht van hiet Meteorologisch Inislituut te De Bildt van lieden luidl als volgt: Hoogste barometersland: 774.8 Haparanda. Laagste bar ome.rsl and: 762.1 Maastricht. Verwachting tot den avonh vara 10 Mei: Zwakke tot matige poslelijike tot Zuid- ooslelijke wind, licht lot half bewolkt. waarschijntijk droog weer, zelfde tempera- turar. Het Zeeuwsche geschenk aan Frinses Juliana. Zooais verleden wefek werd gemeld, heb ben op 30 April mevrouw E. G. Dijck- meester-Wintgeras en mevrouw W. A. Da mon Tak-van Trigt, hiertoe door Hare Ma- jesteit de Koningin fib de gjelegpnheid ge- steLd, het geschenk der Zeeuwsche vrouwen en k inderen jaam Prinses Juliana, op haar tienden verjaardag aan|gebodieni. De Prinses toonde zicii zeer ingemjompn en verblijd met de onlvangen geschfenhjen pn deed thans het volgend schrijven aan genpiemde dames toe komen 6 Mei 1919, Huis ten Boscli. Lieve Mevrouw: U en alle gee<4ters en gevers, groot eif klein, dank ik hartelijk voor de mooie ge- schenken. waarmee U mij zoo hlij heeft ge- maakj. Hoe ,aardig is bet dat lieet Uw mooie Zeeland er aan hp eft nijeegedaan,- Het maakt mij ook zoo blij, dat de over- gebleven dubheltjjes aan zieke en arme kinj- deren zullen he^lieed worcfien. Wat heeft Zeeland jtoch vieet beroemde maranein opgelevcrd, ik vinid hiet boek zoo aardig. Ik zend U en do anldene dames veel hartelijloc gepeten wilt U ook allpu, die aan de gesclienken gewerkt hebben, naniens mij vriendelijk bedanken.? JULIANA. De dames kwijten zich langs dezien weg van de ontvangem ppdracht en heluigen al ien nogmaals haren dank voor den s leu fry die liaar plan allerwege heeft ondervoi^delra. De overgeschoten gjelden zijn als volgt verdeeld: Vei-jeenigirag Z'eelanfd J 500Ver- eeniging Kiivlerzoi-g /500; Verjeemiging Tot Steun 200; Verccnigiith voor R.K. Voog- dijkinderen /300; Ceratr. Genootschap voor kinder-hei-stelling- en-vacantiekolonies /400; centrale commissie voor uitzetiding vara i\ie- derlandsche kinderem naar builen /300; Stichting Zonnjeveld 200, deze drie laatste sommen ten behoede van Zeieuwsche kin- deren. SAS VAN GENT. De verkemle richting-. Jerimiades over de ,dnurie doen bijna geen opgeld mefer. Men ibegin,! zich langza- nicrhand aan de miieuwe toestanden aiain te passen. Zelfs. de vrouwen^ die groote heke- laarsters van den mieuwen tijcl, eindigejn ha re Jobsiade met het nuclitere slot, dat de verdiensten van de jnannjeh ook aanmerkfc- lijk zijn locgenoincnj pt ondervindt deze lo- gica bij sommige hal'er dan ook felle be- strijding. Maar alien zijn het roereuid eens, dat er in de prljisbepaling van verschillerade artikc- len .eene ,s(telsic'lmatig)e ppdrijving plaats, heeft[, waarover zij zich jniet gemakkeiijik kunnfera heenzetlen. ^.Daar heb je de cieren bij v."; aldus eene zuinige burgerdame; „ze worden in meralgjte door de kippen geproduceerd, heJt voieder is thans zoo bijster hoog niet meer in prijs en, toch durft (men er buiterlgewonie prijzen voor vragert. Ik kan er met mijn verstanld niet biji". ..Maar ik wet',', geeft eene andere haar ten antwoord. ..Wanpeer ide eieren maar liier in het land bleven zouden ze' niet zioo duur wezien". „Pakken je daar de kommiezfen aan don Stuiver gisterenavond niict lot twfee kder toe denzelfdeii \jbitt, met een groote mande eieren, om die (naar de Belzen te brengen. Was die kerel ,nog niet tievrcden met eera- maal „pakkes" en moest hij, toen hij der) eersten ktler kruiwagen en mand in deh steek liet, niet piog ©enp wper probeerenf'1 Dat hebben de (konuniezjen dani maar goed gedaan, is het lalgemeien gevoelen, em in de hoop, thans na deze aanliouding een fliin- ken klap aan die eierprijzien( te1 zien toe- bi'engen ischeiden (d|e zorgodraagsters en gaan elk haar 'a weegs. Bedrijfsongeluk In den mlddag van? Donderdag 8 dezer werden we plotseling ppgesclirikt door eJeme geweldige ontploffing. Meenend, dat In He buurt w/Jtlicht <?«n Betgisch munitiedepot ,i:n jde luiclit was gjevio- gen kStormden velen imaar builien. Gelukkig bleek dit n.iet het geval te zijn, doch werd vernomen. dat in de stijfsielfa- briek eene macliirte jilt clkaiiter was gevlo- gen, welk ongevat dezfe on-'tploffing veroor- zaakt had. Er zijn gelukkig geen persoonjijke oijjgev tukken voorgevallen. De schade bepaatt zich hoofdzakelijk lot de verwoesting van eien gedeelte der werk- plaa'ts, waar zich jdeze machine bevond. WESTDORPE. Woensdagmiddag om circa (half een weier- klonk de lucbl (plotseling van! eem h|evig geraas, dat menigeen van tafiel dcted opsjn-im- en naar huiten Snellen. Het bleek afkomslig le zijn van een zwa- re vliegmachine, die uit Wfestetijke rich- ling kwam opdagen (en Oostwaarls im de richting van Ainjwerpem verdweien. Onnoodig te zeggeri, Wat het ongiewone schouwspel boven de gemfeente weer heel wat menschen op de been braclit. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9J u., Ds. A. Timmerman en 2 u., dhr. L. Dek. Sluisbil. 9j u., dhr. L. Dek en 2 u., Ds A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. Hoek. 9£ u. en 2£ u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9j u. en 2£ u., Ds. G. van Dis. Axel. 9J u. en 2 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterzande. 9J u., Ds. W. J. v. Lindonk. Hoek. Oereformeerde Kerken. 9 u. en 2 u., Ds. H. v. d. Wall. (Jhr. Oereformeerde Kerk Zaamslag. 9£ u. en 24 u. (nieuwe tijd), leeskerk ere tot nmrtic Gemeente. Vlooswjjkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u. (oude tijd) Ds. Schorthorst van Lunteren. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 n. en 54 u., (oude tijd); leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer(Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 54 u., Evangeiisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 84 ei hi w s Namiddags om half drie Lof. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reehtbank te Mitldelburg. De lech thank heeft ,in harp zittiing van 9 Jlei de votgende vonnjissem uitgesprolden: A V, nud 52 j, kleerniaker le Eeclois wegens verduistering vei-oopdaeld tot 1 mull, gevang. J. J. K, oud 22 j, voddenkoopman te Breskens, is wegens diefstal vevooi'deeld tot 14 dagen gevang. P. G. K, oud 26 j, voddenkoopman te Breskens, is wegens hjet voondeiel trekked uit diefstal veroordeeld jofi, 1 wjpo'fc gevang. C. B. W;, pud 23 j, veldarbeider te Oost- burg, is we,gens diefstal veroordeeld lot 20 g'd. boete of 20 dagen hecht. A. v. P, pud 37 j, arbeider te Zuiddor- pe, is wegens (valschheid in geschrifle \1er- oordeeld tot 1 week gevang. lv. M., oud 22 j, workman le Ter Neu zen, is wegens diefstal \(eroordqeld Lot 10 gld. boete of 10 dagen hecht. A. A., oud 33 j, arbeider le Sas van Gent, beklaagxl Van yerboden vjerVoeir, is vrijgesproken. A. R, oud 42 j., landbouwer te Ossenis- se, is wegens alsvoren v(eroordcf;!d tot 50 gld. boete of 50 dagen hecht. M. D., oud 22 j, koopman le Axel; (is wegens alsvoren veroor.jerld to{L 2 gld. befe- te of 2 dagen hecht. D. E. J. M oud 25 j. niolenaar te Ivoe- wacht, beklaagd van plsvoren, is vrijgespro ken. J. H., oud 32 j, veldarbeider te Ter Neu zen, beklaagd van alsvorein, is vrijgespro ken. j W. de D., oud 30 j, bootwerker te Ter Neuzen, beklaagd van (diefstal, is vrijg^e- sproken. v 1 L. de W.; pud 26 j, landbouwer te Bres kens, beklaagd vara glsvorenf is vrijgespro ken. Rechtsingarag is ycrleenfi mjet last tot gevaragerahoudinjg en verwijzirag (naar de te- rechtzitling tegen A. (v. B, oud 22 j, L: N., oud 22 j., G. B. oud 22 jj., werkiieden te IJzendijke, gedeUneerd, beklaagd van, po- ging tot uitvoer. In de (Zitting der Twee dp Lamer van bedera wend Voortgezel de tijehandcling vani l^et ont werp van den (heer March,amt tot invoering van ,y rouwenjkiesrecht. De beer Schokking erkpnt de toekerajliing van het kiesrecht ,aan de vrouw, doch de ixKzwaren zijn in zjijim oog grooter, daar- omf zal hij zich tegen het ontwerp vfir- zetten. Het wetsonlwerp toi ,^nlvoerin(t,, vanf h(et ac- tieve vrouwenkiesijechf is aangenfomeii met 64 tegen 10 stemmen, nadat le vorem wa- ren ingetro kken ide amlendennentqn van de lieeren 4'roels'tra, en Beunier, en madat de Minister Buys die /Beeijenbrorack had ver- klaard, dat er geen v&rband zal lieslaan lusschcn de aanppming'.vain dit wetsdnLwierji en den datum der e;erstvolgea<cj)e aigemeb- ne verkiezingen(, die bepaald biijvenl in den zomer van 1922. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Vergadering van Donderdag 1 Mei 1919, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge meester. Tegenwoordig de leden: J. de Jager, R. Scheele, J. de Bruijne, F. Eijke, D. Scheele, R. G. E. Nolson, L. J. Geelhoedt, G. de Rid- der, J. de Feijter en H. J. van den Ouden. Afwezig de heeren A. Visser, E. H. T. van Borssum Waalkes en L. T. van Hasselt. (Vervolg.) 5Voorstel tot het verleenen van vergun- gunning om op het, gemeenteriool aan te sluiten. e Naar aanleiding van een verzoek van A. Scheele Dz. te Ter Neuzen, om hem vergun ning te verleenen tot aansluiting aan het ge meenteriool van een te maken riool ten be- hoeve van zijn perceel kadastraal in deze ge meente bekend sectie L no. 148, gelegen aan de Zandstraat no: 6, stellen burgemeester en wethouders voor de gevraagde vergunning te verleenen. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 6. Wijziging begrooting voor 1918. Burgemeester en wethouders stellen voor, de begrooting voor 1918 te wijzigen als volgt: onder de inkomsten te verhoogen de volgen- de posten: „opbrengst verkoop faecalien" f 295,50, „verkoop van boomen" f 1439, idem van roerende goederen 638,50, „rente van uitgezet kasgeld" 244,65, „inkomsten van verschillenden aard" 865,05%, en als nieuwe post op te nemen „bijdrage van het rijk inge volge de wet van 23 Februari 1918 over het dienstjaar 1918" f 2483,33; samen 5966,03%; onder de uitgaven te verhoogen de volgende posten: „schrijfloonen" 15, „onderhoud, schoonhouden, meubileeren en brandwaarborg van het gemeentehuis" f 50, „schrijf- en ande re kantoorbehoeften" f 50, „kiezerslijsten, uit- oefenen der kiesverrichtingen, kosten van stembureaux" 575, „kleeding en wapening" 575,60, „wachtgebouwen en bureaux, brand waarborg, bureaubehoeften, licht en brand- stoffen (politie)" f 25, „vedere kosten der po- litie" f 5, „vaccine"' 15, „reinigingsdienst en beerruimingsdienst" f 1300, „onderhoud van wegen en voetpaden" 25, „onderhoud van haven- en kanaalwerken" f 260, „verzekering tegen ongevallen en verdere kosten" 136,97, „kosten van herstelling en onderhoud der zee- wering" f 25, „leermiddelen en schoofbehoef- ten" 160, „verdere kosten betreffende het middelbaar onderwijs" f 7,40, „jaarvvedde der onderwijzers, pensioensbijdragen" f 2483,33, „subsidie aan het burgerlijk annbestuur" f 64,99, „aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften" f 9,50, „premien en andere kosten van mark- ten" f 15, „rente van geleend kasgeld" 385,50, „openbare feesten" f 10, „bevolkingsregister en DM«mr,H'ing. de- huizen" 5, „bedrag (der onvoorziene uitgaven) waarover alleen met goedkeuring van gedeputeerde staten kan wor den beschikt" f 544,08; op te nemen de volgende nieuwe posten: „kosten van bet aanleggen van een nieuwe kunstbedekking van den weg naar de begraaf- plaats te Sluiskil" f 1629,50, „rente van bij voorschot betaalde coupons en uitgelote obli gation door Julius Oppenheims bank" f 18,73; „subsidie aan de commissie voor uitreiking der schoenembons" f 126,60; totale vermeedering f 8942,15; te verminderen de volgende posten: „lcos- ten der straatverlichting" 250, „ontsmetting, verpleging Van lijders aan besmettelijke ziek- te, verdere kosten voortvloeiende uit de ziek- tenwet" 75, „onderboud van fonteinen, wan- delplaatsen, beplantingen enz." 40, „jaar- wedde van den amanuensis-concierge" /177.78, „onderhoud van gebouwen" 400, „verlichting, verwarming en schoonhouden" 700, „aan- Het is een beslist feit, dat by alle ziekten en stoornissen, die ha*r oorsprong hebben in een verarming van het bloed of een verarmring van het zenuwstelsel, zooais bloedarmoede, bleekzucht, zenuwzwakte, rheumatiek, zenuwpynen, maagpynen enz. de Pink Pillen heel dikwyls gecez'.Dg brengen waar andere taiddelen gefaald hebben. Wy hebben dus het recht te zeggen dat alien hoe ernstig hun toestand ook moge zyn die aan een der bovenbedoelde ziekteaandoeningen lyden, zich niet voor ongeneeslyk moge houden als zy een be- handeliag met de Pink Pillen nog niet hebben beproefd. Het is natuurlyk zeer meeilyk het ge- loof aan hunne genezing terug te geven aan degenen die reeds by zoovele vruchte- looze pogingen bedrogen zyn uitgekomen. Om hetgeen wy hier zeggen over de Pink Pillen te staven zyn er, en worden er nog steeds aoovele verklaringen van genezingen gepubliceerd een ieder kan die verkla ringen controleeren dat men zich van personen die reeds lang lyden niet zou kunnen verklaren, waarom zy toch aarzelen deze laatste kans te wagen om hun gezond- heid weer te vinden. De Pink Pillen zyn by uitstek de ver- nieuwer van het bloed en de versterker van het zenuwstelsel. Zy wekken boven- dien de levensfuncties krachtig op vanaf de eerste dagen der behandeling voelt men de eetlusfc terugkomen, de spysverteriDg regelmatig worden. Een ieder nu weet dat een goede eetlust en een goede spys- vertering de hoofdvoorwaarden zyn om een verzwakt- gestel weder in orde te maken. De Pink Pillen zyn verkrygbaar a/1,75 per doos en 9,— per zes doozen by htt Hoolddepot der Pink Pillen, Nassaukade 314, Amsterdam en bij alle goede apothekers en drogisten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1