Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 8835. Donderdag 8 Mei 1919. 59e Jaargang 1LITI Aankondigi ng. Jacht en Visscherij. Inlevering Aardappelschilieu Rantsoen Zeep, Sago en Aardappelmeel wegen en voetpaden met de konstweiken. Nederland en Belgie. Be Belgen en Wij. BINNENLAND. Vrijstelling wegens broederdienst enz. Lichtingen 1918 en 1919. Voor dienstplichtigen van de lichtingen 1918 en 1919, die recht op v ijs'elllng wegens fcroe- rterdtenst sif wegens aanwe iglieltl van in lietaelfile ja»r geboren broeilers oi" lialfhrMetiers hadden, doch de vrijstelling niet of te laat hebben aangevraagd, staat de gelegcnheid open de vrjjstelling ahno* nan te vrageu, Omtrent deze vrijstelling geldt bet volgende 1. Door of .anwege dengene, die van debedoelde gelegenheid gebruik wenscht te maken, moet voor III Jlei a.s. ter secretarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot bet opmakon van het vereischte getuigschrift. Meer bepaaldelijk zal voor dit doel zitting -worden gehouden op l)onde--dag 8 Mei e.k., voortniddags tusschen 9 en '12 uur. Daarbij moet door of vanwege den belanghebbende worden gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee getuigen, die meerderjarige mannelijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangenoinen, dat zij met het gezin, waartoe de ingesehrevene behoort, voldoende bekend zijn. Meclebrengen van zakboekjes of paspoorten is zeer gewenseht. Zyn twee of meer broeders of halfbroeders in hetzelfde jaar geboren, dan kunnen zij, onder zekere voorwaarden, bij onderlinge overeenkomst aanwijzen wie hnnner zal of zullen worden vrijgesteld. Minder- jarigen moeten voor zulk een overeenkomst de toe- stemming hebben van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent. Het aan- gaan van de overeenkomst en het vei leenen van de toeste nming kan geschiedenschriftelijk ter secretarie dezer gemeente of mondeling in de zitting van den Militieraad. 2. Het recht op vrijstelling wegens broederdienst wordt beoordeeld naar den toestand omtrent het getal broeders en omtrent vervuldsn dienst, zooals deze toestand was op 21 Maart 1917, voor zooveel de lichting 1918 betreft op 21 Maart 1918, voor zooveel de lichting 1919 betreft; een en ander- met dien verstande, dat d« vrij stelling niet zal worden verleend, voor zoover zij ten gcvolge zou hebben, dat uit den gezin meer per sonen worden vrijgesteld dan naar de algemeene daaromtrent geldende regelen vrijgesteld behooren te worden. 3. Nader zal worden bekend gemaaktwanneer de militieraad zitting zal houden om op de gedane aanvragen uitspraak te doen. 4. Tegen de uitspraak van den militie raad kau binnen tien dagen,te rekenen van den dag der uitspraakj bij (Sedepu- teerdeStaten bezwaar worden ingebracht door den militiecommissaris en door: 1o. den ingesehrevene, wien de uitspraak ge'dt, of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 2o. elk der overige voor de gemeente ingeschre- venen of door zijn vader, moeder, voogd of curator Wie bezwaren inbrengt, moet het daarloe strekkend verzoekschrift, dat behoorlijk met redenen omkleed moet zijn, ter secretarie dezer gemeente inleveren tegen een bewijs van ontvangst. Be- zwaarschriften, niet ingericht of niet ingeleverd op de hier aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben 5. Zij, die alsnog ter inlijvisg moehten worden opgeroepen voordat omtrent de vrijstelling isbeslist. kunnen uitstel van eerste oefening vragen met op- gaaf van redenen, De aanvraag moet worden gericht aan den Minister van Oorlog, zoo de dtenstplichtige voor de militie te land bestemd is, en aan den Minister van Marine, zoo hij bestemd is voor de zeemilitie. Ter Neuzen, 6 Mei 1919. De Bnrgemeester van Ter Neuzen. J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden in deze gemeente dat op de werkdagen in Mei 1919 behalve des Zater- dags van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure, op de gemeente-secretarie alhier voor een iedeF verkrijgbaar zijn gesleld bianco verzoekschrif- ten, ter bekoming van Jacht-, Viseh- en Hengel- akten voor het aanstaande seizoen 1919/1920. Ter Neuzen, den 3 Mei 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat met ingang van kedeu de Aardappelschilieu en Groentenafvallen niet meer aan huis zullen worden afgehaald en behoeven deze dus niet meer bewaard te worden. Ter Neuzen, 7 Mei 1919. De Bnrgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat van 7 11 m ai mag worden afgegeven op bon 25§b of 2 ons Kalizeep 11 der kinder- (prijs 6 cent per stuk zeepkaart van 2 ons). i/ 256b 50 gram Sago of Aardappelmeel Ter Neuzea, 7 Mei 1919. Burgemeester en Wetkouders voornoemd J. HUIZINGA, Bnrgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. Bugemeester en Wethouders van ZAAM SLAG brengen ter algemeene kennis, dat U beginnen op ^laasidag Rlei ISfSj vanwege de gemeente een algemeene op- neming zal worden gehouden van de Zaannlag, den 29sten April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHs. DE FEIJTER Pz., Voorzitter. J. STOLE Lz., Seeretaris. De Parijsche Matin is van meening, dat onder de punten, Belgie betreffende, die door de Parijsche conferentie on- voldoende geregeld zijn, ook de kwestie is van den gro: dslag, waarop men aan Belgie de mooilijke onderhandelingen met Nederland zou kunnen vergemak- kelijken, zoowel wat de Schelde-vrijheid betreft als den afstand( van den zak, dien een g deelte van Nederlandsch Limburg in Belgisch grondgebied maakt. De drie regeeringslioofden der geslliaerden hebben wel beloofd, dat ze Belgie van assistentie zullen dienen bij die onderhandelingen, maar tot nil toe ziet Eelgie niet heel goed, hoe bet een offer in grondgebied van Nederland zal kunnen verkrijgen, als het aan Neder land niet do teruggave kan aanbieden van zekere districten van het Pruisisch Rijnland, die door Nederlanders be- woond worden. Met de red. van de N. R. Ct. aan wel'k blad wij bo vet: staande ontleenen zien wij die mogelykheid ook niet met een teruggave" van Belgisch gebied. Men schijnt van zekere zijde nog maar niet te willcn in zien, dat do Nedcrlan ders geen vierkanten meter van hur grondgebied wenschen af te staan. maar er daarentegen ook geen hsalven vierkanten meter bij wenschen. We zijn bescheiden en tevreden met wat wij hebben. Belgische journalistiek. We hebben reeds meermalen er op moeten wijzen, dat men in Belgie niet op de hoogte is met'verse,ballende zaker waarover men schrijft of snreekt. Dat zelfs officieele personen in nooge colle ges dientengevol ge maar „in de ruimte orn tan" is met feiten dcor ons voldoen de aangetoond. Fen sprekend voorbeeld dnarvar geeft ook weer de heer De Neurav. da rn de Nation Beige schrijft, dat de be kendo aantijgingen, die door den Cent when senator Coppieters onlangs in het dcor ons ter kermis onzer lezers ge brachte verbluffende interview zijn ge udt, door niemand zijn kunnen weerlegd worden. Nota bene! Door niemand weerlegd. En dat wordt gezegd. niettegenstaan de in ons blad er ook in enkele grootc Nederlandsche organen een weerlegging is verschenen. waar geen speld tusschen te steken viel, eene weerlegging, die officieel werd bevestigd door de Neder landsche regeering. Meer en meer blijkt, dat die Belgi sche „aanspraken" op een zandgrond berusten. Ondertusschen wordt bericht, dat onzo tegenspraak van het interview van se nator Coppieters vertaald in de Fran sche ta al dezer dagen in duizen - den exemnlaren in Belgie zal worden verspreid, Dat de Belgen het dan maar verstann om goed te lezen! Voor eene ook nutfiee versnreidi-g dezer tegensnraak ook in ons laud, is door een officieel college alhier zorg gedragen. Nederland en Belgie. Een correspondent van de N. R. Crt. schrijft uit Brussel d.d. 5 dezer: De Standiaard van heden schrijft on der het opschrift: Welke zullen de on- derhandelaars zijn tusschen Belgie en Nederland? het volgende: De Parijsche Vredesconferentie heeft aan onze Belgisc.he afgevaardigden den wenk gegeven, dot wii de vraagstukken die Nederland betreffen. eerst met dit land zelf moeten bespreken. Daarmee bad overigens moeten begonnen worden. Nu komt ec-hter de vraag wellte zullen de onderhandelaars zijn tusschen beide landen Het is van het grootste belang, dot deze taak ongedragen wordt aan man- nen, die, het vertrouwen van him eieen land genietende, ook bij de overzh'do sympathiek zijn, aargeschrev^n. Dit laatste kan noch van Minister Hvmans noch Jhr. Van Karnebeek worden ge zegd, en hot zal best ziin deze beide heer en niet tegenover elkaar te bluet sen. De heer Carton de Wiart. steats Minister, integendeel zal in Nederland met genoegen worden onthaald. meer hij kan natuurlijk niet alleen de verent- woordelijkheid dragon van de belaru-- rijke beslissingen die tusschen Bel^-ip en Nederland te nemen zijn, en wij bo- pen, dat men hem geene mann°n ge meegeven, die hun: vingeren verbrard hebben aan de heetgebakerde politick van het „Comite National". Een naam di^ van zelfs on de linnm komt is b.v. deze van staats-MimstsT- Van de Viivere. En wij vertrouwen. dot ook van Nederlandsche ziide sympathie- ke vertegenweordigers zullen aangeduid worden. Wij moeten elkandor niet afvangen. Wij moeten elkander bij staan! Ecu enuupfe. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Onbekend maakt onbemind, en aan- gezien ons laud in Frankrijk onbekend of erger: verkeerd bekend is, is de pu- blieke opinio alduar in het algemeen tegen Nederland gericht. Om to track ten een beteren en juisteren indmk van ons land te verspreiden in de kringen die het meest hun invloed kunnen doen gelden, heeft een comite, gevormd uit het dagelijksch bestuur van het Genoot- schap Nederland-Frankrijk, de voor- zitters der afdeelingen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de heeren Dr. Byvanck en Johan de Mepster, ionk- vrouwe Van Pletfcenberg in Den Haag als secretaresse en mevrouw Van Wijn- gaarden-Boot te Rotterdam als penning- rneesteresse, het plan opgevat een en- quete in te stellen bij de voornaamste vreemdelingen, die tijdens den oorlog in ons land hebben vertoefd om hen te verzoeken, te getuigen over hun bevin- dingen in Nederland. De antwoorden zullen in brochur'evorm verzameld wor den en toegezonden aan de leidende per sonen op allerlef gebied in Frankrijk. Men hoopt zoo wepr een steentje bij te di-agen tot wedlrzijdsche bekendheid en erkenning. IN8EZONDEN. (V e r v o 1 g 21.) In den zomer van 1386 werd erdoor Frank rijk te Sluis en Blankenberge eene vloot van meer dan 1200 schepcn uitgeruet, ten einde Engeland te bestoben. Ongeveer 3600 ridders en 100000 wapeukneehten legerden zich langs de oevers van het Zwin en in de nabuurscbap vaD Sluis en Brugge. Van den tocht, waarvoor zoo groote kosteu waren gemaakf, kwam eckter niets, dtels dcor den overmoed der Franschen, welke bijna eene botsing tusschen hen en de Vlamingen veroorzaakte, deeis door de heimelijke tegenwerking van den bertog van Berri, die napverig was op de macht en den invloed van Philips van Bourgondie. De onderneming werd opgegeven niette- min besloot koning Richard II de Vla mingen te tuchtigen. Hij gaf zijnen ad- miraal bevel, alle Vlaamsche schep-m, welke hij ontmoeten zou, prijs te mak' n en de kusten van het giaafscbap te verontrusten. Eene geheele vloot van koopvaavders, niet alleen uit Vlaanderen, maar ook uit Hol land en Zealand, viel in de macht der Eogelscben, terwijl bij verschilU-nde lan- dicgen Sr. Anna ter MuideD, Oostburg, Houcke, MontiikenieeJp, Coxyde en andrne piaatsen zeer van plundering en brand- stichliDg te Igden hadden. De vrees voor dergelijke overvallen week eerst in Augus tus 1389, toen Frankr^b en Er.geiand eenen wapenstilstand sloten. Het bestand werd verbroken ten gevolge van eene omwente- ling in Engeland, waar de onwaardige Richard 11 door Hendrik van Lancaster werd onttrooncl (September 1399). Frankiijk, voornemet s zijnde, den overwelaiger te tuchtigen, zeide den wapenstilstand op. De Engelschen waren echter eevdtr onder de wapenen dan de Franschen. Dunne scheeps- macht verdreef alles van de zee tot groote schade van den koophamlel. Vruchteloos dongen de Vlamingen naar het voordeel, onzijdig verklaard te wordengeene der partijen had ooren naar hun voors'ei. De Engelschen maakfen jacht op alle schepen, welke naar de Ys^r, het Zwin en de Schelde waren bestemd. De verbit'erde Vlamingen rustten thans eveneens kaperschepen uit en brachten herhaalde malen prijzen te Sluis, Oosteude, Nieuwpcort, Duinkerken en Gre- velingen op. Op het einde van 1403 vertrok Philips van Bourgondie, door hertogin Johanna van Brabant uirgenoodigd, naar Brussel, waar bij op eene Statenvergadeiing wist te bewerken, dat men zpnen zoon Antonie als toekomst'g hertog van L tharirgen, Bra bant en Limburg aannam. Te midden der prachtige feesten, welke bierop volgden, werd Philips door eene besmettelijbe ziekte aangetast. Op zijne terugreis overleed hp te Halle in de hsrberg Bet Heit (27 April 1404) Zij l.e gade Margareta biles eerdge maanden later, door eer.e beroerte getroff n, te Atrecht den laatsteu adem uit (16 Maart 1405). Haar zoon Jan (zonder Vrees), hertog van Bourgondie, volgde haar in Vlaanderen op. De Vlaamsche Sta'en boden den vorst een smeekschrift aan, waarin zp verzochten, den gemeenten vijf wenschen in te wiliigen lo. dat het hem zou behagen, zgnen zetel in Vlaanderen te vesfcigen, en zoo zijne zaken hem elders riepen, alsdan zpnegade in Vlaanderen ackter te iaten, opdat altpd een vorsteijjk persoon in het land zoude zijn, die de gelegenheid, belangen en ge- woonten van het graafsehap kende, en vrede, eendracht en rust ei ougestoord be waard zouden blijven 2o. dat hp al de voorrechten, vrphedc-n en wetlen des lands en der steden zou be- vestigen, zooals zp bestonden onder zijnen grootvader Lodewijk van Male, dat hij alle Vlaamsche aangelegerheden zou iaten be- handelen overeenkomstig 's lands wetten door de magistraten der steden en zijne wetkamer niet zou ves'igen dan aan deze zijde der L ije 3o. dat de Vlamingen in den oorlog tusschen Frankrpk en Engeland on zij tig zouden kunnen blijven, aangezien Vlaan deren een land van "koophandel wa3 4o. dat hij niet zou veroorloven, dat Grevelingen of eeuige andere stad van West- Vlaanderen ooit van het graafsehap zou vervreetnd worden 5o. dat alle Vlaamsehe zaken in de landstaal zouden behandeld en in geschrift gesteld worden. Tot groot genoegen der Vlamingen stond hertog Jan deze vpf belangrijke punten toe. Hp koos de stad Oudenaarde tot zpnen zetel en plaatste er ook zpne rechtkamer, welke onder hertog Philips te Lille was geweest, gaf den Vrplaten de verloren vrpheden weder, hief de verbeurdverklaring van de goederen der Brugsche opstande- lingen op en stelde vast, dat geene goederen meer wegen3 oproer of wcerspannigheid aan de wet moehten aangeslagen worden. Voor zoovele groote gunsthewijzen waren de Vlamingen niet ongevoelig zp over- laadden hunEen nieuwen graaf met ge- schenken. Terwpl de Vlamingen van hertog Jan de belofte verkregen, dat zp niet in den oorlog tusschen Frankrpk en Engeland zouden betrokken worden, maakte koning Hendrik IV zich gereed. om Vlaanderen te bestoken. Den 22sten Mei 1405 wierp de Engelsche vloot, 22 schepen sterk, in het Zwin bp Sluis het anker uit en tastte de stad en het Groote Kasteel aan. De in- woners verdedigden zich zoo dapper, dat de Engelschen afhielden, na bp den aanval hunnen admiraal, den graaf van Pembroke, verloren te hebben. De landzaten konden echter niet verhinderen, dat de vijand ver- "■cheiden koopvaarders, waaronder vele van de Oosterlingen, benevecs de dorpen van Cadzand en die langs het Zwin plunderde en eenige kerken aan kolen legde, b.v. die van Heisvliet of Coudekerke. De kerk van St. Anna ter Muiden ontkwam ^ene geheele verwoestieg, wij I er het Ipk van den graaf van Pembroke was bijgezet ij werd echfer van alle kostbaarheden en sieraden beroofd. Vijf dagen later kwam hertog Jan met een leger Bruggflingen, Gentenaren en Vrijiaten aanzetten, waarop de Eugelschea wegvoeren. Scbipper Wouter Jansen zeilde den vijand na en tastte den eeisten oorlogsbodem, welken hij inhaalde, aan. Sehoon hi] slechts veertig man aan boord had. was zpn aanval zoo onstuimig, dat hij den E gelschman rot de overgave dwocg. Met de vlag in top voer hp met zpnen prps naar Sluis terug, waar hij bij den bait het altaarstuk uit de kerk van St. Anna ter Muiden vond. De wakkere schipper achtte zich gelukkig, het sieraad aan de parochie van St. Anna te kunnen (eruggeven. Minder roemrpk was de han deling der Vlaamsche kapiteins, die onder admiraal Jan Blanckaert mede ter ver- volgir.g van de Engelschen uitl epen. Zij gedroegen zich als ware roovers want zp plunderden alle koopvaarders, welke zij ontmoetten, onverschillig onder welke vlag deze voeren, waarom zij door de Staten als zeeschuimers uit Vlaanderen gebannen werden. Onder de regeering van Jan zonder Vrees genoot Vlaanderen eene sc'aier ongestoorde rust en eenen grooten voorspoed. Nijver- heid en koophandel leverden schatten op en vele burgers besteedden gaarne een deei van hunnen rijkdom, om hunne kerken, gestichten en wpningen met kunstvoort- brengselen te sieren. Brugge steeg ten top van grootheid en welvaart. Toen eene Venetiaansche factorp zich in 1405 te Brugge vestigde, vond zij daar de weelde en den kunstzin barer vaderstad terug. Den lOden September 1419 zou te Mon- tereau aan de Yonne een onderhoud plaats hebben tusschen den Franschen troonop- volger, prins Karel, en hertog Jan van Bourgondie, ten einde tot eene eendrachtige samenwerking te komen tegen koning Hen drik V van Engeland, die, gebruik makende van de hevige binnenlnndsche onlusten. waaraan Frankrpk destijds ten prooi was, reeds tot voor de po irten van Parps was gerukt. Men kwam bijeen op de brug over de Yonne, de verbinding tusschen hetkas teel en de stad. Nauwelpks was het ge- sprek begonnen, of de hertog van Bour gondie werd door de geleiders van den dauphin doorstoken. Zijn zoon Philips (de Goede) volgde hem in zpne staten op. (Wordt vervolgd.) YERBETEBINGEN. lo. Ten Hanseve, leesTen Hamere. 2o. een (kanon) van 18 voet lengte en meer dan 1600 E.G. gewicht, lees een van 18 voet lengte en meer dan 16000 K G. gewicht. Wijziging der personeele fcelasting. I'it de Meanorie van Atit-wiooi-J ]jeti-effen(dc liel wetsoatwerp tot wijzigiug dec personjee- le Jjelasliiig blijkt, dat de Miaisttr van Fi- nancien/' (van meening ,is, dat, zoiodra er eenige meer dere slabi i)'deit zat zijn ontstaan ten aanziJnv van het woningvraa'gstuk, de voorbert'identle maalrageten tot ieein berclas- sif.i -atie der gemeente l hehoioren te worden getrhffen. HoiOgcr? opirengst van de betastir^ vcr- vvacht de Minister zoowel met de beide nieuwc grondrdagen) (plezierviaertuagen en biljarten), als uit ide lioogere ltuurwaarde der gehuurde perceelen, de herschatting der niet gehuurde perceelen (en de herschatling van aiie cenigszinfi belangrijke i.iboedels. Tot die htrscliatiingen ,is opdracht gegevenj; zij zullen dus yopir hst jaar 1919 haar in vloed alficeds doen gelden. Het is dpn Mi nister echter onmoigelijk aan Het vei-zoek om een nadeire rami.nlg he voldoen. Naar aanleiding van het pleidooii van eieni- ge led en ten gunnte van het gelieel verval- len der pcrioiteele he las ting met daarmede samenhangerude verhopging der tinkomslen- belasting, heioogt de Mi nils,ter, dat de ver- leringsbelastingen onmisbaar zijn. En onder die vcr te i'i ngspc! as tingen. neemt de perso- neele te'asiing gen yocjrname plaats in. Zij biedl boven de anjiere verteringsl,elastingen), zooals de acccijnzen twee belanjgrijke voor- deelcn: Vooraerst, dat er rekjening kan wor den gehouden met de samenspelling van li|et gezin en dan, dat de belasting voor de ver- schi'.lcnde grondslagen proigressief is. Wii de Minid.gr a I zoo i.de personeele hielasting in ons belastir(gsteisel handhaven, nadiere overweging heeft hp:n lot de meaning ge- hracht, da;t de beiasling met de sampnstei- ling van het gezin, thans inderdaad niet vol doende rel-en inf] houdt. Daarom is hij be- reia met beti ekking lot de gfoote gezinnbn nog eenige meserdere iibriicliHjig aain te bren gen en wel door het aftrek-perceu(lage met twee tc verhongen, zoodat nog 2 pet. af ire k zai wordcxi toegepast bij een belasL- barc hunrwaarde van J 175200 in de 2e kias.se, lot f 10501200 in de le klasse. Het valt den Minister oitlniogelijM zich be- reid te vehklaren tot het afschaffen of ver- lagen van belasliiitgjais wegens winlkjels, kan- toren .koffichuizen. e,taurants enz. bctaald moet worden. Wel steit bij alsnog voor de liaardstedien en de rijwiclea uit de personeele blasting le vcrwijderen, docli daarllegenover de be- lasiing der huurwaarde (te verho'ogen van, 8 lot 10 pet. Zionder deze verhooging zou de beoogde afschaffing liel rijk op een offer van tusschen 2 enj 3 muLMoem guide komen le staan. Me] de mo I i even door zijn ambtsvoorgan- ger aangevoerd ten jgpr.ittc vat) de uitschake- ling der zeiterscollegjes veretenigt de .Mir/;- ter zich tea voile. Tot veriagiug der imobi'airbelasling kan de Mi\islcr niet medewerken- Vcrhooaing achi hij cchtc-r evenmtu wenischeiijk. De Minister is lot de overtuiging geko- men, dat bet wensclrelijk is te breken met iiet aantal paardekrachten ia!s maatstai van, beiasling ten aan'zien ,van motorrijtuigen en daarvoor de waarde der motorrijtuigen in de plaats te stellen. Ten opzichle der bii- jartbelasting is vrijsleSling voor militaire le huizen an ar.ilere inrichtinjgen tot algemeen nui aangebracht. Vrijwillge laadstorm Aan de jbi:rgemecs'jers is bericht, dat, indien in |iun gemeaite geen garni :och is zij gemachligd zijn om bij oproerige bev.c- gingen in (iiun gemecmC, als de verbinding met het weltig ge'zag is verbroken, cuen vrij- willigen landstorm onder de wapenen te roepen. Nationale landstormcommissie. Er heeft zi -h icen nation pile landstorm- commis'ic gevormd onder leere-voorziller- schap van den beer H. Colijn, oud-minister van Oor'og, iid der Eerste Kamer en opcler voorzitjLcrschap van den beer Duymaer van! Twist, hd der Twoede aKmCr. In deze com- missie hebben verder zitling de hderen Mr. DicpenhorM, lioogleeraar aan de Vrije Unj.- verciteit le Amsterdam; J. R. Sno-eek Hen- kemans; lid der Tweede Kamer; Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, lid dor Twcede Kamer; cechler '.e Tiel; dr. L. M. Beckers, lid der Tweede Kamer en koionel G. C. A. Fabius, inspectaur van den landstorm. Deze commissie sle I zich in het bijzjomder ten doe, toetreding Jot den vrijwliligen land storm van z.g. buitengewone vrijwilligers te helpen bavordeion. In dit verband me'.dt menl ons, naar aan leiding van ecu gedachipiwisseiinig in de pers over de noodige samenwerkjng tus schen burgcrwachten en vrijwiiligen land storm in zake de werving pinder dhenstplich- tigen met oitbepaaid ^kleinf) vteriof, dat tot de burgcrwachten kunnen behooren-: lo. de manschappen der oadiste drie tanldweer- iichtingen; 2o. hot leader, onNerschiliig van welke lichting, dat op dit oogcnbiik als zo(Klpnig is ingedeeid; yacaturen in dit ka- der moeten worden laangpvuld met dat oil de oudste d,rie lichtingen. Van de bosiaan.de burgertvachten kan het overige dienstplichtige d'eel imel den noodi- gen tact bcwerkl worden om naar den vrij- wil'igen landslor.u over te gaanj; in Amsler- dam en Rotterdam /ustusschen worden geen pogingen aan^ewend am yan de needs bij dc burgerwachte'a aangesioten dienstpiichligen bij den landstorm aan te werven. Or.gevallenwet. Ingaand 3 Mei jl. is hot maximum-looH dat door een arbcider mag wordien ver- clicnd om bij bedrijfsoingevaiien nog aam spraak tc kunnon (maken op vergoteding in- gcvotge de ongevallenwet 19J1, gebracht van) 4.— op 8.per dag. Verdere daling der hotel-- en melkprijzen? Naar men van weJiingeiichte zijde aan het Tielscho Nwshl. medelcelt, zal verdere da- ling van boter- on lneliqn-ijaeti niet kun nen uitb'ijvcnj doordat Duilschiand tenge- volge van don iagen markenlvio'icrs, geen bo ter bctrekken kan - men moet daar onze boter afne'men tegjen 16 mark per pond is er in ons lat'f 1 ovcrproduclic. De votrraad van de jnaand April is nog lang i.iet opgoi'uimd. Tengeviotlge daarvan is da- •iag van den b.okrgrijs ingetreden. Verde re daling zal mooilij.k kunnch uitblijven en noodzakelijkcrwij-s zal de inelk moeten vol- sen. TER

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1