Tsr Ueussnsclis Courant iei8r tot f 10 boe" g I N N E K U N Q. B III TENL ANdT~~ GEMENGDE berichten. Zaterfeg 3 Mei 19(9. No. 6833. TWOSEIXDS BLAD, De nieuwe iagcr-onderwijswet. Bet nieuwe ontwerp-lager-onderwyswet is bij de Tweede Kamer ingekomen. In de memorie van toelichtirg verk/aart de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetensehappen, dat hp zich bp desamen- stelling van bet ontwerp op bet standpunt heeft gesteld, dat de voorstellen der bij koninkiijk besluit van 31 December 1913. ingestelde staatscommissie voor bet onder wys den grondslag der uitwerking van art. 192 der Grondwet behoorden te vormen. De wijze, waarop de staatscommissie het door haar aangenomen stelsel heeft uitge- werkt, vindt bp den Minister instemming, De waarborgen. Met de beschouwingen, die de stantseom- missie wpdt aan de vraag, ep welke wijze de deugdelijdheid van het oaderwijs deor he^geen zij voorstelt gewaarborgd zal zijn en met het antwoord, dat zij op die vraag gecft, stemt de minister everieens grooten- deels in. Met hsar maakt bp een cnderseheid iusschen waarborgen, die gelijkelijk van beteekenis zijn voor het openbaar en het byzonder onderwijs, en die, waarbij inert wel vau gelpkwaardige, niet van gelijke waarborgen kan spreken, omdat de op- voedkundige zelfstandigheid van het bij zonder onderwijs^ dient te wovden geeer biedigd. Tot de eerstgcnoemde behooren a. De betere verzorgirig van de oplei- ding van de onderwijzers en de verzwaring van de eischen van bekwaaralieid om ii. de lagere schoien te mogen optreden. b. De berzienicg van de inrichting van het scbooltoezicht. c. De betere salarieering van het onder wijzend personeel. d. Het optreden van een onderwijsraad als conseil de perfectionnement voor de zaken van het onderwps. e. Gelijke regelen voor schoien van openbaar en bpzonder onderwps, in bet belang vau de gezondheid en van het. on derwps, omtrent den bouw en de inrichting der schoollokaien en het aantal daarin toe te laten kinderen. f. De gelijkstelling in iedere gemeeno- tusschen hei openbaar en bpzonder onder wijs ten aanzien van der leeftpd der toe- lating van de leeriingen. Tot in de tweede plaats genoemde waar borgen, de zoogenaamde gelijkwaardige. behooren a. De benoeming van onderwijzers aan bpzondere schoien na vooraf mot den school opziener gepieegd overleg. b. De verbetering der rechtspositie van de onder wij zers.- c. De vaststelling bij de wet van de eischen, aan welke het Jeerplan heeft te voldoen, met dien verstande, dat de aa. - gpraak der gesubsidieerde bpzondere ssholen op vergoeding, op grond van deondeugde- lijkheid van het leerplau slechts dan wordt verbeurd, wanneer de afdeeling lager onder wps van den onderwysraad ui'maakt, dat het len opzickte van de wetteipke eischen tekort schiet. d. De verscherping van de bepalirg omtrent het minimumgetal leeriingen, het welk een gesubsieerde school moet bevatten. Zevende leerjaar. Invoering van een zevenjarigen leeftpd voor de algemeene volksschool is, volgens den Minister bp een dergelpke herziening onafwysbaar. Bp de overgacgsbepalingen wordt voor- gesteid, een overgar.gsttrinijn van drie jaren toe te staan aan de gemeenten en schoolbesturen om de schoien tot zeven jarigen leeftpd uit te breiden. Vervolgens komt het den Minister voor, dat in ons onderwijsstelsel het U. L. 0. zooals dat in de wet omscbreven is eigen- lijk geen recht en reden van bestaan heeft. Wat voor schoien M. U. L 0. geldf, dat zij in een dringende behoefte voorzieu. geldt niet voor de U. L. 0. schoien, zoo als, zp georganiseerd zpn. Doze schoien zouden dus uit ons onderwpssysteem mooter verdwijnen. In art. 3 van het wetsontworp wordt nevens het gewoon en uitgebreid lager onderwps als derde estegorie erkend af zonderlijk onderwps voor kinderen die wegens ziels of licea urngebieken of uit maatschappeSpke oorzaak niet in staat zijn geregeld en met vrucht het gewone on derwps te volgen of wier gedrag het nood zakelpk maakt bun buitengewosn onderwps te doen geven. Bet is met den naarn van //buitengewoon onderwijs" bestempeld. Telegrafische postwissels De directeur-generaal idler posjerijen en, telegrafie maaiklt behead, dat h(et endossee- ren van ;ixi jhet binneiniandsch verk'ejer gje- wisselde teegrafische postwissjells, voor den vervolg© is ,verboden. Verhoogmg van het telegramtarief Naar wij vernemdnj, zal met iri(gang van 1 Mei bet tarief voor het verzienden van tcelgrammcTi warden /verbo]o<gd en. wet vol gens onderstaaiKden jmaatstaf Gewone binnejnlandsche teliegrannneni wor- den [met 10 cents en| dri'ngende binmehlahd- sche telegrammen rmeft 30 cteats pfer tele gram verhoogd. De ikiosten voor het ver- zenden van ,alte radio-telegrammjen, afkom- stig van of gewisseld wooden door tus- schenkomst der Pdjkskustkantoren worden gebracht op 3 cant per wooed met een minimum van '30 cents per telegram. Het bedrag toekomende aan de Rfkskusl- en Rijk'sscheepsStatio'ns, twordt verhoogd tot 20 cents per woord met een minpmum van 2.— per telegram. De Nederlandsche-Duitsche pers. De Londensche correspond qnt van de N. R. Crt. seint: De Parijsche correspondent van de Daily Mail meldt: Er is reden om te gdooven, dat (de Ra.ad van Drieen de aanjbeveling van de centrale commissi© voor de grensregehnig verworpen beeft, om in het definP.lieve vi£- desverdrag een bepaling: pp te nprnen, vol gens welke Duitschland ten beiioeve van de geabieei-den afstand dewd vanj zijn rech- ten pp KLeefi, Meui-s (Mors); GeidjSr (Gel- dem), Kempen; jReesj en Barken; om de geallieerden later jn staat te stellent dat gebiea met goedkeuring van het volkerenp verbond .aan Jtederlanb over te dragen. Het denkbeeld van deze biepalinfg was, dat Bel- gie, iets pan Nederland terug zou kunlne-n geven voor de gebiedscpncjessies, die hpt van Nederland ^n| Eimburg en. iaan dieni moud van de .Schelde wenscht. De verwerpir.^ heeft de bezorgdhieid van Belgie vermeier- derd, d,ie izich weerspiegplt in een toienemen- de oinrust in Belgische parlemenjtaire krin- gen. NederlandBelgie De redacleur ,te Bruspfel van de ,;Mab.'.* seint: Begin Mei ,zal de niemvie Nederlandsche consul Spakler te Antwerpen aankomJenV Hij is de eerste beriojepsconsul der Npder- landen in Antwei'pen; Naar de Ski. vcrneemt, heeft de Ne derlandsche Regejering door deze beno(e- ming ihaar wcnsch te kenneinf igpgieven, dat tusschen Belgie pn Nedjerland nauwere economische hetrekkingen zouden onlistaan en dit .veriangeix' ook aan de Belgische re- geering uitgednuk't. De coi-respondent (yan de Etoile Beige op de Vi'rdeseonferpntie meldf, dat Belgie in voikomen gelijldieid met Zwitserland, Duitsehlana en (Nederlanid de vrijje vaart op den geheelen Rijm heeft vei-krpgn. De herziening yan de verdragen van, 1839 zal opgedragen worden aan een commissie bestaande uit een Blelg, eeni Franschman; een Nederlanider en esn En^felschman. De ze herzienilng ,za(l niet in de preILn|ir|ajreln worden opgenomeln), (evjenmipi pis de kwestip- Limburg, die ,nog niet eras tig is hehandield en evemnin, pis de kwestie Luxemburg, wfel- ke vioorloopig ,tot onze voikomen voldoe- nipg geregeld is. Men imeldt pit Brussel aan de Tel.: Ro iling Albci-t verleende aan mevrouw van Vollenhoven -van Pe .Pioll, de moeder van den Nederlandschen1 zaakgelastigde, .de Koningint-Elisabeifa-medaUle, voor bewezen dienston ,aan Belgische vlucliiplingen, De Belgische doorvoerhandel Bij Koninkiijk besluit is bekend gemaakt, dat v'oor den doiorvoer van ir tike len uit Zwitserland, Spanje; Nederland; Deuiemar- ken,, Zweden en iNiOor'wcgfen de goederen moeten egeleid zijn van( een cerlificaat van ooi-sprong en outvangersverklaring. In deze veifklaring moet verir.pld worden, dat de goederen ;noeh va;n- vijandclijkfen oor- sprong zijn, noch dat de vijand bij het ver- voeV hiervan voci'dael heteft. De teruggaaf der gerequireerde schepen Eeni gen, tijd geledctn/ :is gpm.eld, dat het de bedoeling was), dat de onderhaildDlingen vooi- de teruggaaf onzer door Amerika ge requireerde schcijeii ite Londcn zouden wor den vioortgeze't, aooidra de met hfet vopren daarvan belaste Amerikaansche gad/elegeer- de daai- zou zijn aangekomen^ Naar heL Haagsche Confespondentie-Bureau vieim(eemt, is bedoelde gede fegee rd e, de heer Pal en, naar Rotterdam jdoorgereisd en hebb|eni de onderhande.lii,'(i(io, die paai* plaats hebbpn gehad, in lioofdzaak tpt .een bevredigjJltijl resultaat geleid. De bij Petten genomen Duitsche schepen. De Imndaische Torrespan|dmt van h(bt Hbl. seint: Voor het Admiralijteitsb.af werd gisteren, voor rechter Lord Sterndale, een aanvang gemaakt rneft de behandeling van, bet ge- diug tusschen (de NederlaiVdsche en de Brit- sche regeering ©blreffende de vier Duitscbo koopvaardijschepen, welke in den niorgon van 16 Juli 1917 ter boogts van Petten war den genomen .door een Britsche fioUitj© De Nederlandsche Regeering heeft vrklaard,, dat deze schepen onwejttig prijs zijn, g|?- maakt, omdat zij zich in de Nederlandsche territpriale wateren bevonden(. Het proces woi*dt met belangstelling gevolgd d|Oor vete i-echtsgeleerden. Aanwezig (waren een; (aantal commandanlten van 'Bi-i'tsche destroyers,, die de schepen nn- menj, door jde Britsche regeering als getiu- gen gedagvaard. Voorts (waren aanwezig een twintigtal leden ider Niederlanjdsche kust- wacht, die als getuigen zullen optredfdi f evenals de luitenants ter zee le klasse G. Duijkinck Sanders ienj (A. M. van Roosen- daalf die in Juli 1917 coinmandai^'ten waren van de ^edei-Iandsche kustwacht. Voor de Nederlandsche regeering treden; op de advocaten R. A. Wright, Kings Cour se! en Mr. W. Roosegaarde Bissch.op, de marine attach^ der Nederlandsche Iegalie te Louden, koloufel Dujnlop is aanwezig als maritiem adviseur :v,an Mr. Roosegaarde Bis- schop. Het geding werd geopeud door den so licitor-general Sir prnest Pollock, die zeid,0; dat ide gedaa.gde zou hewijzen, dat; ofschoon de Duitsche ischepen naar de territoriale watemi waren afgedrevjeo^ zij reeds feite- Iijk genomen wared (joien dit gebeurde, en daarom volgens (door hem aangehaalde pre- cedenten wettig jprijs waren gemaakt. De eerste (getuigje was de commandant van den Britsche destroyer Gylpli, die een der schepen nam en weide, dat het Duitsche schip, toen bet door hem werd aangChou- den, zeker vier of vijf mijl uit de kust was. Een schot yan zijn destroyer was aanleiding v,oor jde Duitsche bemaujuing om in de booten te gaap ie(n heJt schip dreef naar de ;kust af. Zijn enter-afdieeiing roei- de naar bet schip toe, dat toen wellicht tusschen een (mijl en ©en halve mijl van de kust af was, legde het voor anker en nam het later mee naar Harwich. Helsche machines ontdekt. De ambtenaren van', bet postkantoior te Washington deeleai fnede, dat in de Lrieven- maleh zeventien .jjielsche machines ontdekt zijn, geadresseerd aan vooraaime officieele personen; waaronldcr Jedan van het kabinet. Een vennis- Dc k'rijgsr.aad .van het groote iioofdkwar- tier te Brussel veroorde-pide Coralie Baiert tof 20 jaar dwangarbeid, wegens het aani- brengen van (den N,ederlandschem kapiteim Hang, gezagvoerder yan het stoomscliip Le- coj-, dat correspondenjie van, den spion,- nagedienst verv.oerde. Na, pen onderzio(ek aan boord van de Lecor werden) 33 per son en gearresLecrd, waarvani 15 dO'Oidgjescho- ten en 18 npar Duitschland gedeportaerd werden. Duitsch goud te Brussel. Woensdag. is ie Brussel een extra-treinj uit Berlijn met goud aangekomefn vpor de bie- taling van de levenjsmiddelen voor Duitsch- Land. Duitsche soldaten heblien het uitgp- laden. Het wai-hn 1750 zakken of 150.000.000 mark, die ,in de Nalionale Ban(k zijn onder- gebracht. Bovendien ware.n er 100.000.000 mark in biljeften 'vain 1000 mark, ter inf.visscung te- |in de ldeine coupures, waarmee de Bpl- gen zijn loverstroioand. Het succes van Wilson op de conferemtie. De Matin ischrijfL dat de vier groote vraagstukken, die jn den laatslen tijd de vredesoonfecentie bezig hieldenf te welep het Japansche l'assenvraagstuk, de aanspra- ken van Belgie op den zetel van den Vol- kenbond in 'idit lahd,, de miliiaire waar borgen; van Franfcrij;. en het Monr.oevraag- stal^ .alle geeindigd zijn met eeai( persoon- lijke ovd'winnif^g .van president Wilson. De L'Homme Libre schrijft, dat ondanks belangrijke verschilpunien ,op de vijfde vol- ledige zitting, geen iij'-idehten voorkwamcn. De geallieerden jxebhen blijk gegevfin van eenstemmig verlangen iqm[ een vredte tot stand, te brengen', die alle partijen bevredigjt De Belgische eischen. Nadat de yertegenwoordigers van de drie groote mogendheden (met Mak'njjo gesproken haddenj, nameii 'z.ij dt eischen van Belgie ter hand, flat; naar gemeld wordt; oi {'q- vreden is, jomdat zijki eisctien ten <Jeele niet ingewilligd ,zijn( ie|n er temkeele gfeen beslissing over genomen, fs. Naar verluidt, ,zal het; tenzij Belgie onl- verwijld een predict van 1200 millio,en p.st. krijgt, omnogelijk (zijn het lanld voor een ramp te toewaren en zoftiden, de Belgische gedelegeerden anders weigteren, hfjt vredes- tractaat te leekenen. Bc-lgie en het vredesverdrag. De Belgen zijn optevrodpn. Daarover is geen twijfel mogelijk, dat leeren de artikieleii in de Belgische bladen, die volstnekt geeir blad voor (den mand niemen als ze het over de vrienden' (©n. bondgenooten hebben, dat leeren ook ,de uilingqn van hen, die pffi de(el bevoegd zijn .namenl; Belgie te sp,'ekeai. Dp Belgsn verlangen vergoeding voor de offers die ze voor de geimfmschappelijke zaak l.ub- ben gebracht en achtem'zic'n te kort gedaan door de groote bondgenooten!, die; naar ze meenen, hun bekuigen wel wat van al te ondergeschikten .aard jaelitent Dat Geneve gekozen: is ,als zetel van den Volktenbond, in plaatts v(an Brussel, gelijK men had gehoopt, is al een zeer gi-oote teleurstelling in de zitting van, (dan Sesiaat Woensdag is dat weer duidclijk gebieken 'i— maar ook bijv. in hetgeen. gescliiad q.s bij de keuzs van de basis voor de jjxevoorrading en de aflossinlg der ti-oepen in fielt bezeUie gebied van Duitsch land, en jwaarbij ook Rotterdam een belang- •rdjik aandeel |kre.eg in het nfiodige vervoer, meent men .in jBelgie de achteruitzelifng te mogen zien door de geaHitcrdr^, voor wie Belgie dan toch maar, zooals men opmerkt; de kastanjes uit het vuur haalde., Wat echter vooral de Belgen grieft, is de regelingj van de finpneieeie kwestie. Belgie heeft onder den o-orlog econiomisch geduoht geleden en (het hp eft onfmiddieilijk geld noo- dig om (den herbouw te kumnen aanvangen. En fmi fschijinj men in Belgie vani oordeel, dat met de Belgische financieele bielanfjen niet voldoende rekenjjng wordt gehouden bij de regeling ten aanfzian van de schadevier- goeding met Duitschland te Ireffeai! In vei-band hierinee zijn nu de Belgische pre mier en eenige ar.fiiere ministers naar Parijs gegaan Om (met de Belgische delegati© aldaar overleg te plegen. \'olgcns een Havas'bei-iclit zouden Woens dag de Belgische gedeliegeerden mt Wilson. Clemenceau en ,Foch cor^feveenen. Wat in deze bijeenkomst .besprokjen is, wordt nlog niet meegedaeld, maar blijkbaar zijn de Belgen voorncmen(s (het voorbeeld van Italie te volgen ,,als ze hun zin niet krijgen. Dat leert alllhans het volgende telegram uit Parijs: Gemeld wordt, fiat, tenzij Belgie o run id- deli ijk een credLet g(eopend wordt van 100 millioen p.st., ,het onmogelijk zai zijn het land voor pen catastrafe te redden en dat de Belgische (gede'pgqerden in dat gval zou den weigeren (het viledesvterdrag te teefkemam Dat ziet er wel zeer bar uit, maar z(al vermoedelijk in werkelijkhpid wel zoo erg niet zijn. Het gaat bier immers slechts om ©en kwestie van igela en zufk© kwpsties zijn1 gemakkelijker ,op je lossen, dan territoriale kwesties, geLijk die wel,life Italie aanleiding gaven zich yoorloopig terug te treklcen. Men gelooft, dat bevredigende verziekerini- gen zijn (gegeveni pan de Belgische gpdele- geiciden door dien Raad van Drie met be- trekking tot den Belgischen eiscli inzake een icrediiet van 100 millioen pond sterling om Belgie (Voor een ramp te behoeden. Lfc- ze verzekeringen (zjijui mpeycxleeld aan d6 Belgische regeering. De Senaat iberaadslaagde over het wels- ontwerp belreffende de ooriogsscbadeviei-goe- ding. De minister van economisclie zaken spralk zijn voiivomen verirouwen: uit in bet algeheel herstel van Belgie. Hij achtte dfe onderteekening Vain Kien! vredesverdrag, waan- in deze bepaling njet vevvat is, een onmogie- lijidieid. Onder dc wielen geraakt. Te IJithuizen ,is het Sjarige dochtertje van D..b dat op een wagen wilde kurxnen; onder de wielen geraakt en op slag gedood. Goederen in beslag genomen. Aan boord yan de Duitsche radet'boot Barbarossa, uit Keulen, welke gedemobiji- seerden Engelschjen ,uit Duitsdiland n£iar Rotterdam vervoerd had^ zijn, zoo meldt men (ons, 'bij haar terugkomst te Lobith o. m. 136 kistjes kwatta gevonden en nog een jiarlij pndere gopderen, waarvan de uit- v.oer verboden is, ongevetgr voor 2000. Deze goederen behoorden aan een Enigdsch off icier. Tegen Rem \Verd procesverbaal op- gemaakt en de goederen zijn/ in beslag genomen. In een 24 meter diepesi put doodgevallen Te Kerkrade viel dfe 26jarige ongehuw- jde mijnwerken, (die als Duitsch soldaat den geheelen oorlog ,had mjeegemaakt, in een 24 meter diepen mijnput. Mtet verbrijzel- den schedel rwerd hij opgenomen. De on- gelukkige wa's spas eenige weken in dienst. Dit is pp de Dominiaie mijn het achtste slachtoffer in vier maanden tijds. Sinds November in voorarrest. De onderofficier II., verhond/en aan het kamp te Bei-gen, werd 25 November 1918 wegens het behulpzaam zijn hij het vluch- ten van een Rusi, in! yoorarrest gpsteld. Met een paar manschappen gebeurde het- zelfde en voor twele maanden onjderging ook! voor hetzelfde geval de onderofficier R. hetzelfde lot. Te zannen hadden zij nl. /30 van Iden. Bus gekregen. N,og feteeds js het niet hekeud wannper de zaak van deze mannen Jipj-eclit z(al worden. Baggermolen gezonken Een le Ebsjerg aangekomfen N.ederlanil- sche sleepboot .deielt mede, dat de door haar gesleepte ibaggjermolen Beverwijk, 7 zeemijlen le noorden, Van Helgoland is gezonken. De bemanmjing is gered; de bag- gei-molen vertpgenwoordigt pen waarda van 800.000 rKonen. Schietoefeningen in de kerk! In de R.K. kerk te Hatert bij Nijiuegen, werd len Paasclidag tijdens de godsdtienst- oefening bekendgemaakt, dat zij; die wilden leeren schieten ,(mann;e!n zoowel als vrou- wen) (den 2en Paaschdag ter kerke diertrle ie komen. Deze Inededeeling ,had lot gevolg, dat de toeloop van ,adspi rant-ischutters en nieuws- gierigen \c.6o jgroot was, dat het kerkjgjSbouw alien hij Jang na ifiet icon bevatten. En toen gebeurde h'ct, dat op den 2en Paaschdag!, in dit gebouw van geloof en vre- de gewee.-scboiteri jweerklonken, als een, waarschuwende stem yan 't.adres der re- volutionnairen. Tel. Een mijn aan boord. Vi-ijdagnacht is je Rotterdam aapgekomen de Scheveningsche vischtj-(eiler SCH 73, met een mijn aan, boord, op zee buiten den Nieuwen Waterweg in de netten opgehaald. De schipper A. v.an den Berg bjeweerdd, eei-st toen Jiij ter hoogte van Schiedam was, lot de ontdekking te zijn gekomfen, dat de mlijh ,zich ,in de netten; bfevond. Onder geleide van de riyijsrpoiitie' is het vaai-- tuig met de mijn aan boord naar Hoek van Holland teruggesioomd en daar ter b(e- schilddng van fl-e maritieme autoriteiten ge steld. Het geknoei te Hoensbroek. De brigade-commandant ficr mareehaussee te Hoensbroek .haeft thaixs proces verbaal opgemaakt wegens yalschheid in gescln-if- te, tegen den wbthouder Vincken, aldaar en een gemeente-ambtanaar, bplast met het bijliouden der bevolkingsregisbers. Bij het op last der j ustitie gehouden ondjerzoek,, moet zijn vastgesteldi, dat op aanwijzing van den wethoudei-j, die gedurende eiem^gen tijd als waai-nemend burgemeester fungeer- de, tientallen ingezfetenfu; die mperendeels eerst in Novemben en December van hiet vorig jaar- in de gemeebte woonachtig wer- deiij als ikieziers voor den gjemeenteraad op ue \ooi-loopige Ikiezerslijst zijn vermeld. In verband hiermede waqeni in de losbladige bevolkings registers folio's aangebracht, waarop de datumb van vestiginjg e.6n jaar vervroegd stonden aangegeyen. Verschillen- de fstukken zijn ten raadhuize door de ina- rechaussee in beslag genom|en. Het schijnt, (dat wethouder Vincken dp bedoeling had zich aldus bij de as. raads- verkiezing vain1 pen aanfal stem men te ver- zekeren. Vanwege (de (R. K. li i esveroetiiging werd a'e zaak bij de j usti tie aangegeven. Uit de geschiedenis der steenkool Het is zeker al wel twintig millioen jaar geleden, Idat op de plaats/en; waar wij nu de steenkolen delverf, de rausach- tige steenkoolwouden gvpeiden. Door de af- koeling der aarde ontstonden pljooiten in het aardoppervlak, met moerassien; die vol- groeiden met plant en. Later verzonJk dit weder, een jbodtemlaagje bedaidje weer al- les en bet spel Icon opnleuw begiM.ien. Hierdoor wordt /de laagsgewijze bouw ver- klaard. Het gi-oote verbruik van stdenkool kon eerst beginnen, (toen, de stoommachine zijn intrede gedaan had. Toch werd op som- mige plaatsen de stqenkool reeds sinds ja ren gebruikt, Met fie Chineezeii behooren zoo bijvoiorb&eld de bewon(;rs om Kerk rade tot de oudsten, die steenkool als huis- brand gebruikteni. In Zuid-Limburg werd zeker in bet jaar 1100 tot dit doel reeds kool gewonnen. De groote topbloei van de kolea-winjuing is ge/komen door de ontplooiing der groot industrle na iden Frai\(;ch-Duitschen oorlog. Eersf in 1893 werd .door tal vau boringen> vastgeste'd, dat opk ons Zuid-Limburg rijk is aan sieentoolen. Wel werd de Dominiaie mijn (bij (Kerkrade sinds 1843 door buitenlan* ders geexploiteerd, maar dip groote ontgin- ninig dateert yan 1903 door het staatsmijirp bedrijf. In oorlogstijd hebbeni we het he- zit dezer pigen mijnen leeren waardteeren. Gtaneimziunige knikkorregett. Amsterdamscbe bladen geven een merk- waardig verbaal vau een geheimziniaen a nslag met knikkers op buizen in de Nieuwe Kerkstraat aldaar. Van een onbekende plaats uit wordt met knikkers gesehoten als uit een mitrailleur, zeer ten nadeele van rameo en glasruiten. Dat begon Maandag jl. en sedert zjjn elken dag,°tot gisteren, bonderden knikkers gevonden. Bet is zoo goed als zeker. schrijft de Til., dat de knikkers van de Prinsegracht komen. Zjj ricocheteeren via een muuren spatten van de steeren tegen de ruiten. ||De knikkers er zijn verschillende ver- gulde, verzilverde en geruiten albasten bp vertoonen soma witte plekjes van de kalk van den muur. Een bewijs, dat ze met kracht werden voortgedreven. Hoe dit geb^urt, is nog niet vastgesteld. Vermoedelijk gebeurt het met een soort kannonetje met een trekveer. De afstand is te groot voor den catapult en de kracht te hevig voor het gooien met de hand. Bovendien had men dat moeten zien. En nergens was een open raam of wer den personen op een dak aangetroffen. De ontsteltenis der Kerkstraatbewoners is be- grijpelijk groot. Men ligt den geheelen dag en nacbt op den loer, ja men tuurt met verrekijkers van de daken en uit de ramen, in de hoop de daders te ontdekken. Dezer dagen bleek, dat de geheimzinnige schutter 's morgans zijn kanonnade weer bad aangevangen, maar deze had doen eindigen toen de politie kwam. Nauwelijks waren de mannen weer in het buis of de hagel kletterde weer op de bedreigde huizen. Bljjkbaar dreigde de knikkervoorraai van den onzichtbaren schutter op te raken, want de projeetielen bestonden van dat oogenblik af grootendeels uit kiezelstaenen, stukken kalk, een paar scherp gesiepen steenen, be- nevens een nikkalen kogel uit eeo kogel- lager. De ontzettende kracht, waarroede de projeetielen komen aanzetten, is af te ieiden uit het fluiten en snorreu der projeetielen. Viijiag sloeg zelf een stuk lood door de ruit van een kamer, waarin een kindje lag te slapen. Gelukk'g weri de kleiue niet door de schviven getroffen. In bet ,/Schootsveld" tussehen de ge- bombaideerde huizen en de buizen aan de Nieuwe Prinseugracht staan twee steenen huisjes, die als bergplaats gebruikt worden. Tusschen die huisjes staat een boom en het schijnt dat de takken nu en dan pro jeetielen tegeDhouden. Er werden er ten- minste een paar aan den voet gevonden. Om zich tegen de fussillade te beschermen, hebben de bewoners lappen en carton tegen de stukgeschoten ruiten getimmerd. In gezelscbap van de pohtie hebben ze een onderzoek op de daken ingesteld. Ze zijn in boomen geklommen en hebben daar op de loer gelegen, den omtrek met verre kijkers en zelfs nachtkijkers afspiedende, zonder resultaat. De politie, beeft een onderzoek ingesteld in enkele huizen aan de Nieuwe Prinsen- gracht. Men verdacht een der bewoners, die niet wel bij het boofd zou zgn. Maar de bewuste jonge man,' die niet gek is, was bovendien de deur uit geweest op tijd- stippen, dat er gesehoten werd. Want dat er gesehoten w©rdt is zoo goed als ztker. hi dea regel volgen acht projeetielen acbter elkaar. Een goede vangst Gedurende enkele maanden hadden te Boxtel en in de omstreken Liempde, Vugbt, Best, Oisterwijk, Escb, iubraken eu dief- .stallen plaats. Door een wachtmeester der marechaussee's werd in verband biermede een zekere v. K huzaar te Boxtel inge- kwartierd, gearresteerd. In den Oommel •mnd men dezer dagen potloodjps, afkom- st-g van den heer van Ryekevorstel uit Vugbt, die als reclame moesten dienen voor e-n wijnhaadel ir. welkei, wa< ii g»*trro^n. Dit gaf aanleiding tot onderzoek. en a,en ond in het huis v. B. op de ,K >ppel" allerlei voorwerpen, die men berkende als aftcomstlg van inbraak en diefstal, o.a. mi litaire dekens, vuile wasch, costuums, rjj wielen en onderdeelen daarvan, drijfriemen, leder, enz. Ook vond, men er een drietal Brownings. Ook by andere personen werd huiszoeking gedaan, docb zonder resultaat. Een partjj leder werd echter gevonden by zekeren K., waar genoemde huzaar in- gekwartierd was. Nachtvorst en sneeuw. Maandagnaeht heeft in Friesland zoo ge- vroren, dat er ys in de sloten lag. DinsdL- rniddag van 2 tot 4 uur sneeuwde het er flink. De weiianden hebben door de naeht- vorsten zeer geleden de groene kleur heeft voor een bruiue plaats gemaakt. Verbeterd soort beton. Destad Dortmund laat, by wyze van proef een buis bouwen volgens 'de methode van firmu Mannebach, te Berlyn, n.l. met een verbeterd soort gewapend beton, waardoor de huizen luchtig en niet vochtigzijn Bet heele huis wordt gegoten in vooraf pasklaar gemaakte plaatyzeren vormeD, die weer uit elkaar kunnen worden genomen en telkens opmeuw gebruikt kunnen worden Het vervaardigen van een hnis voor twee families duurt slechts 14 dagen, dab is bet kant en k.aar. De proefneming wordt met aandacht gevolgd door ryks- en staateautori- teiten en verscbillendegrooteondernemingen en als zy bevred.gd uitvalt, zullen groote biokken dezer woningen gebouwd worden ter voorziemng in den woningnood RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Zitting van 29 April 1919. Yeroordeeld wegens poging tot uitvoer of veiboden vervoer. h E' oq °ud 29 te Groede' A. J. B., oud 23 j., te Waterlandkerkje en Th tot 2 30 j" te IJze"dSke, ieder tot J maanden gevang. Th0QR''- 0ud 17 J''te nzendyke en A. G„ oud 23 j., te Watervliet, ieder tot 14 dagen gevang. f° f°ld*s J; te Aardeaburg, tot 7 boete of 7 dagen beebt. A. P oui 32 j., te St. Jansteen, J. W to PLi-1" °ewacht' F- E-» oud 45 i.', te Philippine en B Th. d. B., oud 44 to^vt/h L;' °rdnt23Jj-' te St- J^steen, tot j 15 boete of 15 dagen hecht. H. J. Vena.r wij kunnen verklaren, dat Ook de jv|rachteji van Java naar Neder- 1 den wiss©kloers ,le vterbeleren. Duitschland. VAN I uij vit* vtrrrning; van nm meiiwe incm^uuicBBu, uc nnrrtSteiw liclzcu 'vuirriuu» rend tusschen Parijs en Brussel, houdieE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 5