SATINE.TTE DOEKJES. A.Wilking,Hulst ent U D.D.Di niet Levering van Grind en Macadam. Opgaven van SDPERPHOSPHAAT f. Bskwaam Typist 4-In eonnacht genesen Csrvslaat Worst PE A. KNIJFF, Zaamslag. Rijwielen, Banden en Onderdeelen, Firma A. S. J.DE KKEE'3 Orgel handel Seestiasl Am Landbouwgoreedschap Landbouwinspan, LANDBOUWERSINSPAN Alweer nieuwe SAJET, HAND- en MAGH1NEGAREN. Prachtige nieuwe Vitrage Goruijnen. Generaal-depot voor ZeelandN. V. f/b C. A. SCHULTE&Co Middelburg. Openbare Verkooping. Doitscbe- of Hollandses Grind, 2.105.000 Kg. Macadam, HL If a Land lbs aimers I Verpachting van Mosselzaatl Hotel CENTRAAL. - Stationsplein. - SAS VAN GENT. 900 partij Vlaskaf, geslachte K0NIJNEN. Magazijnen: Turfkade D 26, Goes. Wegens vertrek Openbare Verkooping. HUI3RAAB: Openbare Verkooping, 24 stuks PAARDEN, 30 stuks H0OKNVEE: PLUIMVEE LandboawgereedSGhappen Openbare Verkooping, 12 stuks Paarden: 15 stuks Hoornvee: Varkens Pluimvee: Groote aanvoer van goedkoope BESTE KOUSENBANDELASTIEK. Directe Vefiichting LANDBOUWGEREEOSCHAPPEN T^ttSE, IlltOGdsI Melkgereedschap INSLAGBILJETTEN PASPOORTEN. Openbare Verkooping. Een Huis met Stal, Openbare Verkooping. 2 H.A. Fransche Klaver, 5 H.A. Zeeuwsche Klaver. v66rn28 ^e?^dergeteekende worden ingediend Voorwaarden zeer billijk. Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel Bijkantoor Ter Neuzen. D. BAREMAN, Onze Leesinrichting xj. v"Jk.isr LOUIS BARKER. 650 M:s Ouitsche 0NDERH0UDSGRIKD. Wijnhandelaar, Oamstraat, lerseks, REGULAIEURS en staande KLOKKEN, twee bekwame en twee aankomende Timmermansknechten. en een Leerling, een net te Werkster Gevraagd voor zoo spoedig mogeilik een nst Binnenmeisji, een net Kindermeisje. een net Dagmeisje. een 0IENSTB0DE. Thermo-tabletten Kerkboeken en Bijbefs. De tijd is voorbij dat men het Amerikaansche Orgel alleen als een zeldzaam voorkomend luxe artikel ontmoette. Reeds lang heeft men ervaren welke gunstige Men bevordert hiermede de gezeiiigheid, en de Donderdag 15 Mei 1919, MELKGEREEDSCHAP De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer LOUIS DE WAEL, landbouwer te Ossenisse, op de nog door hem bewoonde hofstede in den Hoogland- polder, gemeente Ossenisse, op DONDERDAG 22 MEI 1919, des voormiddags 10 cur, in het openbaar verkoopen Den geheelen bestaande o. m. uit Florette, vossehimmel oud 7 jaar, Stamboek A No. 1465. Snel, lichtvos schimmel, oud 11 jaar, Stamboek A No. 3691 met veulen. Gerdnia, vosbles oud 4 jaar, Stamboek B No. 2593. Liza, bruinbles oud 7 jaar, Stam boek A No. 7201 met veulen. Martha, bruinkol oud 4 jaar, aangegeven voor het Stamboek. Gusta, vos oud 3 jaar, aangegeven voor het Stamboek. Bara^ hengst, lichtgrijs oud 2 jaar. Baralia, vos bles oud 1 jaar, ingeschreven Veulenboek No. 1025. Helena, grijs oud 1 jaar. 4 baatgevende koeien, waar- van 3 bekalfde en 1 gekalfd, 5 twee en een halfjarige bekalfde vaarzen, 3 2-jarige vaarzen, 1 anderhalfjarige stier, 2 kalvers. 4 vette varkens en 1 zeug- varken met biggen. 100 kippen en hanen. Thans mooie kleine patroontjes in groote versehaidenheid, SUhI is verkrijgbaar in flac. van 0,75 en /2,15, bij Fma A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. Westkolkstr. Axelschestr. (alles- zoo goed als nienw). Rijtuig, dogkar met getuig en netten, 4 menwagens met ijzeren assen en rongen, 2 zware karren met kussens. 3 ijzeren eenschar rige ploegen, 2 tweescharrige ploegen, 2 houten vijfbalksche eggen, 2 kleine houten Eggen, 1 vijfbalksche ijzeren egge, ketting egge, cultivator, rolblok, sleep, 3 sleden, 4 zwingen, 1 drie- paardenzwing, 2 aanschijnen, 2 kettingen voor het voorspan, zaaimachine (Nonpareil), 2 hand- wiedmachines, stroomolen, bie tenmolen, 2 zeefmolens met zifter, 2 graanzeven, geeselsteen met raam, bascule met gewichten, graanschoppen, 2 zeisen, 2 bie- tenrieken, rieken, schoppen, vor ken, aardappelriek, inesthaken, 2 gareelen, 4 menreepen.dekzeil, zaadkleed, 50 graanzakken, 100 balen, waterbak met goot, 3 varkensbakken, kruiwagen, 2 trappen, 2 lange ladders, 50 schelfbalken, 3 eiken balken, 200 zware kodden, 50tuinstaken met ronden draad, partij droge mut saard, 10.000 K.G. koebieten, groote partij tarwe-, gerste-j haver-, erwten- en boonstroo' De mest In den put. Ontroomer MSlotte met Victoria karn, roombussen, boterbak met lepel. Voorts: Kookfornuis en het geen verder zal'worden aan geboden. Koopen tot en met f 10,—contant. Op de hofstede gelegenheid voor afspanning en bergplaats voor fietsen. Orgeldraaiers en liedjeszangers worden niet aangenomen. en Herberginveniaris, Zaterdag 17 Mei 1919, Zaterdag 10 Mei 1919, De Commissie van Beheer over den VALWEG vraagt prijsopgaaf voor de levering franco op den wal aan het Schutiershof te Ter Neuzen, van: 1. SO iVl3. afmeting 2—6 c M. Levering op keur. De meting geschiedt op den wal en per hoop. afmeting 2—4 c.M. 'tGewicht wordt bepaald op de weegbrug. Leveringtusschen 1 en 15November. Betaling 1 maand na de levering. Prijsopgaaf in te leveren met mon ster voor of op Maandag 5 Mei a. s., uiterlijk des middags ten 12 ncr, ten kantore van den Secretaris-Ontvanger. Inlichtingen te bekomen bij den Secretaris-Ontvanger, Kersstraat 3—5 te Ter Neuzen. Zaamslag, 24 April 1919. De Commissie voornoemd, W. DE MUL, Voorzitter. H. J. VAN DEN OUDEN, Secretaris-Ontvanger. Ter.Neuzen, Mei 1919. Het recht tot weghalen van het M0SSELZAAD van de oever- verdedigingswerken van dit Waterschap van 19 Mei 1919 tot 18 Mei 1920, Firma P. J. VAN DE SANDE. Prima consumptle. - Billijkc prilzen. Acwibevolenii voor Heeren Reizigers. Naar de eischen des tijds ingericht. De Ondernemer Contractant van de firma H. F. A. DAMEN Zoon, Hofleveranciers te Leiden en Bordeaux, Alles uit de eerste hand te koop van de voornaamste Fabrieken: prachtige met beste koperwerken. Gouden Heeren- en Dameshorloges, Zilveren en Nikkelen Horloges. Een groote keuze Gouden Krullen, Sloten, Kraalhaken, Knoopen, Zegelringen, Gouden Kettingen, Bloedkoralen, Granaten en Trouwringen, laatste modellen. Een groote keuze Gouden Brochen. Oud Goud en Zilver wordt tegen de hoogste waarde ingekocht. Reparaties van alle Uurwerken en Gouden- en Zilverenwerken worden spoedig en prachtig gemaakt bij 0. L. DE SMIDT-SNAP, Weststraat D 18, Axel. TE KOOP: G E B R. K A A Ns door I. P. CASTELEIJN, HOTEL DE LOZANNE, Hulst. GEVRAAGD REJNBERG-DONZE. Mevr. GEVRAAGD Noordstraat 31. GEVRAAGD Aan billijken prijs, in elk veriangd gewicht te koop Prima qualltcit K00S VAN DER BENT Pz., Nieuwstraat. De echte en zuivere K. VAN TATENH0VE, invloed van dit instrument in onze gezinnen is uitgegaan en het verdient daarom aanbeveling, dat ieder die er toe in staat is zich in het bezit stelt van een goed huisorgel. adngename stemming die het stempel is van ieder aangenaam tehuis. biedt eene ruime keuze zoowel in de een- voudige als meer duurdere soorten. Aan soliede koopers wordt gelegenheid geboden het te besteden bedrag over een aantal maanden (hoogstens 36 md,) te verdeelen. De Notaris E, B, DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer JULES VAN WAES te Koelewei, gemeente Hontenisse, in het openbaar verkoopen, op Dinsdag 13 Mel 1919, des namiddags 12'/2 uur, LOOPPAARD, oud 12 jaar, met Getuig. 2 Karren op veeren, Ploeg, Siede, Egge, Snij - molen, Bietenmolen, Wind- molen, Graanzeefd, party Draad, Menreep, partij Zakken, Manden, Rieken, Vorken, Schop- pen, Kappers, Zeisen, Fornuis, Lantaams, Tarwe- en Haverstroo, Hooi, Brandhout, Mutsaard, Wie- len met assen, Waterton, Trappen, Buizen, Karn, enz, Tafels, Stoelen, Kasten, Ledi- kanten met ressorts, Matras, Wol- len Dekens, Lampen, Beelden, Va- zen, Baktrog, Kisten, Meelzeven, Waschkuip, Spiegels, Schilderijen, Kachels met Koolbak, Keulsche Potten, geleierd en ongeleierd Aar- dewerk, Fiets en hetgeen verder zal worden aangeboden. l)e Notaris E, B, DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer EDMOND C. DUMOLEYN te Sas van Gent, op zijne hofstede gele- gen nabij het station Philippine, op des voormiddags 10 uur, in het open baar verkoopen: Den Kapltalen bestaande o,m, uit: a 1 s v O 1 g t j. 1. HIRONDELLE, bi-uine KM merrie oud 4 jaar B 2560, vader Max B 275, moeder Lotte B 958. 2. IRNA, bruine merrie oud 10 jaar A 7142. 8. FLORA, licht bruine merrie oud f3 jaar, ingeschreven veulenboek, aangegeven stamboek, vader Co- losse B 110, moeder Clara B 384. 4. FLEURINE, vos bles oud 3 jaar, aangegeven voor stamboekkeuring. 5. SNEL, vos bles merrie oud 11 jaar, B 383 beveulend, vader Beau mont de tout y faut B 272, moe der Sulma B 955. 6. CLARA, lichtbruine merrie oud 9 jaar B 384 beveulend, vader Beau mont de tout y faut B 277, moeder Sulma B 955. 7. MARTHA, zwartbles merrie oud 8 jaar, aangegeven voor stamboek, vader Brillant II, moedef- Rica. 8. BERTHA, vos kol merrie oud 15 jaar B 957, vader Hercule, moeder Rica. 9. VILLjET, vosbles merrie oud 6 jaar, A 3872 met vos merrieveulen, vader Blocus, moedef Ima A 7142, numruer veulenboek nog niet be- kend. 10. SULMA, lichtbruin (kol)merrie oud 13 jaar B 955 met bruin hengstveulen, vader Bara II, moe der Snel, nummer veulenboek nog niet bekend. 11. HILAIRE, vos bles ruin oud 4 jaar, ingeschreven veulenboek, va der Max B 275, moeder Snel B 383. 12. FLORENTTNUS, vos bles hengst oud 2 jaar, ingeschreven veulen boek, vader Max B 275, moeder Villet A 3872, 13. JANNA, vos bles merrie oud Z jaar, ingeschreven veulenboek, va der Mon Reve de Roeulx B 28, moeder Clara B 384. 14. CONSUL, zwart ruin oud 2 jaar. 15. REMON, bruine ruin oud 2 jaar, ingeschreven veulenboek, vader Robert de Cognebeau, moeder Ber ths) A 16. FRANCOIS, bruine ruin oud 2 jaar, ingeschreven veulenboek, va der Max B 275, moeder Irna A 7142. 17. JUHAN, vosse ruin oud 2 jaar, ingeschreven veulenboek, vader Max B 275, moeder Snel B 383. 18. KRUGER, zwart bles hengst oud 1 jaar, ingeschreven veulenboek, vader Kruger, moeder Suze. 19. MAX VAN SAS, vosse ruin oud 1 jaar, igeschreven veulenboek, va der Max B 275, moeder Clara B 384. 20. MONICA, lichtbruine merrie oud 1 jaar, ingeschreven in het veulen boek, vader Mon Reve de Roeulx B 28, moeder Sulma B 955. 21. TILLY DES SAS, liehtbruine merrie oud 1 jaar, ingeschreven veulenboek, vader Max B 275, moe der Ima A 7142. 22. RICA, donkerbruine merrie oud 1 jaar, ingeschreven veulenboek, va der Max B 275, moeder Gusta B 956. m 4 Melkkoeien, 4 be- kalfde Vaarzen, 8 tweejarige Runderen, 3 tweejarige Stieren, 4 jaarling- sche Stieren, 3 jaarlingsche Vaar- zen, 2 Stierkalveren, 2 Vaars- kalveren. VARKEN8 2 vette Varkens. 80 Kippen en Hanen. 8 Wagens met ijzeren assen, 2 Stortekarren, Vrachtkar, Driewiels- kar, ijzeren Rolblok, 2 houten Rolblokken, 1-5 ijzeren eenscharrige Ploegen, 7 ijzeren tweescharrige Ploegen, 4 oude Zeeuwsche Ploegen, Ploeg voor aardappelrijden, Vorentrek- kers voor aardappelen, Cultivator, Schoffel, Kettingegge, 2 Zigzag- eggen, 5 ijzeren Eggen, 15 houten Eggen, 2 Slepen, 5 Sleden, Sleep- aak, Zelfbinder, Maaimachine, Maalmaehine, 2 Zaaimachines met wiedtoestel, Aardappelsorteerder, Aardappelrooier, 2 Maneges, met tusschenbewegingen, Dorsch- machine, waaronder zelfbin der geplaatst wordt, 2 Beer- pompen, 2 Beerkuipen, 2 Bascules met gewichten, Maat, Rieken, Vor ken, Schoppen, Mesthalcen, Men- reepen, 2 Cementbakken, 2 Meel- kisten, Spekkist, Stroo- en Graan- kist, 4 Kuipen, Waschschommel, 4 houten Kribben, Baktrog met ge- rief, Houtbak, Teelbak, Teeltuin, 5 ijzeren Dammen, Snijmolen, 2 Bietenmolens, Slijpsteen, 2 Molens met zeefden, Molen zonder zeef, 4 Graanziften, Zeilen, Zadel, Paar- dentuig, Stalbanden, rond Zink- draad, party Balen, VIeeschbak, Vleeschblok, Nitratebreker, La- moen, 4 Ladders, dubbele Ladder, 4 Kruiwagens, Hondenhok, Oven- kachel, Buiskachel, Fornuis, partij Mestplanken, Touwwerk, Stroo, Trapladder, de Mest in den put. Melkontroomer Melotte rnet Vic- toriakam, Boter- en Melkvaten. HUISRAAD en hetgeen verder zal worden aan geboden. Koopen tot en met 10,contant, alsmede Huisraad, het overige op tijd van betaling 1 December 1919. Koopers die niet of niet voldoende aan den Notaris bekend zijn, moeten contant- betalen tegen gebruikelijke reductie van onkosten. Orgeldraaiers en liedjeszangers wor den niet toegelaten. Op de hofstede bergplaats voor fietsen, D. D. D. is geen gewoon geneesmiddel, maar het voorschrift van een huidspecialist. Het geneest de meest hardnekkige gevallen van alle HuidzleKten eh wordt door doctoren en specialisten aanbevolen. verkrljgt men na het gebruik van enkele druppels en men zal verbaasd staan over de spoedige en blHvende resultaten, welke men na aanwending van een flesch van n cts« verkrijgt. Uw drogist zal U kunnen zeggen, dat vele van zijn afnemers door D. D. D. genezen zijn, waaronder velen, die jaren aan buidziekten lijdcnde waren. De Notaris E B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke en ten woonhuize van Mej. M. VERMAST te Graauw, op Vrljdeg 9 Ale5 1919, des namiddags 12 /z uur, in het open baar verkoopen: l nl Iac tC\C\ tfflfii ale ni»nw\ I y bestaande o.m. uit: jilt* 1 ronde Kamertafel op j§ 1 poot, 7 gewone Tafels, ITNs jgf groote Kleerkast, linnen East, Kamerzetel, 2 rieten Zetels, 6 Weener Earner1 stoelen, 80 gewone Stoelen, 4 Ea- merhanglampen, staande Lamp, Eamerkachel, Buiskachel, Com- foor, Petroleumstel (4 pits), 4 Hangklokken w a ai*v an een met gongslag, Schouwgarnituren, Her- bergbuffet, 8 -Schilderijen, 3 Ledi- kanten, 2 pluimen Bedden met toebehooren matras, 3 Nachttafels, Porte-manteau, 2 Earpetten, Eet- servies, 2 stel Voorsnijmes met York, Easserollen, Inmaakpotten, 2 Trapladders, Banken, gewone en Chineesche Matten en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer PHILEMON P. MEERSMAN-Yse- BAERT, op voormiddag IOV2 uur. in het cafe „Rott«rdam" bij den heer Alphonse Aernaudts te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen op en met het recht van erfpacht op 2.04 aren grondtot31 December 1925 aan de Prinsenkade te Sas van Gent, kadaster sectieCnummer2091. Aanvaarding bij betaling koopsom uiterlijk 1 maand. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer EDM. C. DUMOLEYN te Sas van Gent, op des voormiddags IOV2 uur, in het openbaar verkoopen Te vergaderen bij den heer Ferdinand DE Vleeschauwer, station Philippine. Beleefd aanbevelcnd, be vat voor „elk wat wils", U kunt een keuze doen uit onderstaande tijdschfiften Prins, Eigen Haard, Wereldkromek, Panorama, Leven, Op de Hoogte, Natuur, Spiegel, Timotheus, De Ster, Vriend des Huizes. Portefeuilles vanaf lO cent per week. Aanbevelend, Handelsdrukkerij - Boekbinderij - Boek- en Papierhandel. Brouwerijstraat 2 (Markt), Ter Neuzen. Het Uitvoerend Bestuur van het Water- schap der SLUIS AAN DE WIELINGEN, zal op Woensdag 7 Mei 1919, 's namiddags 2 uur, in het Directiegebouw te Cadzand, bij in- schrijving verpachten Gezegelde inschrijvingsbiijetten worden 6 Mei 1919 ingewacht bij den Wd. Voorzitter, deu heer P. Erasmus, te Cadzand. Het Uitvoerend Bestuur, P. ERASMUS, Wd. Voorzitter. A. HENDRIKSE, Secr-Penm. He Bestuur van het Water schap ,,ELLEWOUTSDI|K" vraagt prijsopgaaf voor de levering tusschen 1 Juni—15 Juli a.s. van gedeeltelijk in de haven van Ellewouts- dijk en in die te Borsselen. Inlichtingen verstrekt de waterbouw- kundige ambtenaar H. Koole. Aanbiedingen"worden voor den 14 Mei s. s. ingewacht bij den Dijk- graaf J. NIEUWENHUISE. beveelt zich bij voortduring beleefd voor Uwe wijnorders aan. Prijscourant zendt hij U, na aanvraag of na ontvangstvan visitekaartje, franco toe. bij a. DE VISSER, Magrette, Axel. gevraagd, op het Kantoor van ee Firma Transvalia Rijwielfabriek te H o e k GEVRAAGD Aannemer, Ter Neuzen GEVRAAGD bij IVl. J. Adriaansen, Noordstraat 18 netjes in haar werk en goed kunnende tafeldienen, tegen hoog loon. Grenulaan 9. Adres: Heerengracht 3. uw verkoudheid, heeschheid en keelpijn. Zij zuiverende mondholte, lossen het slijm op en genezen uw hoest. In doozen van 50 en 90 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Beslist voordeeliger en smakelijker dan duurder Rund- of Varkensvleesc!«. Aanbevelend, is weer voorradig bij Noordstraat 86, Ter Neuzen. Firma P. J. VAN DE SANDE. IIV ALLE PRIJZEN. Aanbevelend. Uitnoodiglng tot bezoek en kennismaking. CATALOG! GRATIS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 4