A b d y s i r o o p Oaroussel Puik Rundvleesch De Oprechfce— Analyse-verslag der Chili-Salpeter, Landbouwinspar Landbouwinspan, Boeren-InsDaGnea KERMIS ie KOEWACHT, 18*20 Stikstof als Nifraaf* Beestiaal MO van ooze LandbouwgEfeedscligppefl 19 Paarden, 12 Paarden, 17 Paarden en Veulens, Jarenlaog geprezen bij aandoeningen der luchtwegen. Genssst, zuivert, en heeft Yaak erger voorkomen Voorloopig Bericht, Woensdag 28 Mei 1919. uitstekend vol- daan, verklaarde de Heer S. Openbare Verkooping. Een Woonh uis Qpertbaro Verkooping. 1 P A ARD, Openbare Verkooping. 1 W oonhuis 2, Woonhuis 3 Woonhuis 4. Woonhuis Woonhuis 6. Woonhuis Openbare Verkooping. esse groote party Meubilaire^ be andere Goederen, axel, 28-4-' 19. Firma D. j. OGGEL. W e d af* ant va m g a n Openbare Verkooping. Piuimvee Sen net Kosthuis Openbare Verkooping LUCAS VAN DER MOLEN, Openbare Verkooping. 7 stuks Paarden; 18 stuks Hoornvee Varkens Piuimvee Landbouwgereedscliap Eoopt nu alien Opsnbare Verkooping. 13 stuks Paarden, 25 stuks Hoornvee Varkens Piuimvee VEEK00PIMGEB 1. DINSDAG 6 WEI, 2 uren, H kloeke Wsrkpaarrien, 25 stuks Hoornvee, 2. WOENSDAG H MEI. 2 am. 28 stuks Hoornvee, 3. VRIJDAG 16 MEI. 2 area, 4 Paarden, II stuks Hoornvee, 4. ZATERDAG 17 MEI. 2 area, 8 Paarden, 15 stuks Hoornvee, 5. WAANDAG19"MEI, 2 uren, 22 stuks Hoornvee, 6. DINSDAG 27 WEI, 2 uren, 13 Paarden, 23 stuks Hoornvee, DINSDAG 3 JUNI, 2 uren, 30 stuks Hoornvee, 7. Ais gij begin* te hoesten, kushen, niezen, als gij iijdt aan bronchitis, hcni- koorts, griep, influenza, asthma, neem dan dadeiijk dehoeststiilsnde.slij'Top- lossende en verzachtende Alph. van Audenaarde—De Smet. verkrijgbaar. Goneurreerende prsjzen. LANDBOUWINSPAN Notafis DUMOLEVN. Woensdag 14 Mei 1819, Qonderdag den 15 Mei 1919, Notaris VAN DER MOER zal op Woensdag 21 Mei 1919, des namiddags te 3 nur (Zomertijd), bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen ten ver zoeke van de Erven van den heer .P1ETER VAN DEN OUDEN, in het openbaar verkoopen, de volgende perceelen te Ter Neuzen: met Toebehooren en Erf, Vlooswijkstraat, SectieLnommer 752 groot 70 centiaren. Bewoond geweest door den eiflater. Grondiasten f 6.71. met Toebehooren en Erf, Tholensstraat, Sectie L nommer J081 groot 73 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week,. I aan F. Kaan. Grondiasten f4.77. met Toebehooren en het recht van erfpacht tot en met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1789 groot 55 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan A. Herrebout. Grondiasten f4.78. Erfpacht f 4.40. met Toebehooren en het recht van erfpacht toten met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1790 groot 53 centiaren. Verhuurd tegen i 1.25 per week aan de Kinderen Van Waes. Grondiasten f 4.78. Erfpacht f 4.24. met Toebehooren en het recht van erfpacht toten met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1791 groot 54 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan A. van Hecke. G'ondlasten 14.78. Erfpacht f 4.32. -< met Toebehooren en het recht van erfpacht tot en met 31 Dec. 1989 op den grond, Nieuwediep, Sectie L nommer 1792, groot 85 centiaren. Verhuurd tegen f 1.25 per week aan J. van Alten. Grondiasten f4.80. Erfpacht f 6.80. Betaiing koopsommen 21 Juni 1919. Onkosfen 8 dagen. De koopers moeten opleggen de helft van grond iasten en erfpachten. Perceel 1 le aanvaarden na de betaiing of zoovpel vroeger als zal worden toegestaan. Van de overige perceelen komt de huur ten voordeele der koopers van den dag van betaiing af. gslost op 15 -18 April 1919. Qinsdag den 0 Mei 1919, Pen geheelett 15 Paarden: 25 stuks Hoornvee: Varkens: Gereedschappen Bolien zwart Katnen f 0 15 Beste Spousen f 0.60 De echte Eagelsche Zebra. 0,15 Boodschaptasschen „l 00 Beste breed e Veters per paar v G.15 Muizepyallen ,0.10 Strengen Haiulgaren 0.15 Rattenvallen 0.25 Klossen Handgaren 0 30 Ueo Koporpoets 0.12 Machinegaren Brack 0 60 Hehuurlinnen 0.03 KouseubandElastiek per el 0.50 Zakjes Blanw h 0 06 Groote Zeemen 2.25 Doozen Spiikertjes 0.2» Siakjes Zeem /0.15 leder krijgt een Cadeau vanaf heden 2 Mei tot 2 Juni. Aanbevelend, Donze-Visserstraat 118, Ter Neuzen. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hootenisse, zal op Donderdag 8 Mei 1919, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den heer P. VAN CADZAND, landbouwer te Ter Neuzen, op de nog door hem bewoonde hofstedein den Bontepolder, nabij Slaiskil, gemeente Ter Neuzen, in het openbaar ver koopen den kapltalen bestaande onder meer uit: DA, grijze merrie oud 4 jaar, veulen- dragend, Stamboek A No. 8679 JENNE, bruine merrie oud 5 jaar Stamboek A No. 6094. BLES, vosse merrie oud 12 jaar, met veulen Stamboek A No. 2503. LIES, witte merrie oud 7 jaar. MAX, bruine ruin oud 7 jaar (loop paard. LIZA, bruine merrie oud 2 jaar, veu lenboek No. 6287. VOSSE HENGST, oud 1 jaar. 4 baatgevende Koeien, 3 twee jarige Runders, waarvan 2 be- kalfd, 1 tweejarige en een lJ/2 jarige Os, 3 eenjarige Stieren, 3 eenjarige Vaarzen, 3 Kalveren. 1 Zeug met Biggen, 1 Zeug dik, van Biggen, 2 vette Varkens 70 Kippen en Hanen, 7 Eenden en 1 Woerd. 3Menwagens met ijzeren Assen en Rongen, w.o. een met breed beslag, Stortekar op veeren, Chees op dubbcle veeren *2 ijzeren Capponploegen, Rud Sack, 3 Tweeschaarploegen, 2 ijzeren Eggen, 4 Vierbalksche houten Eggen, 2 Vijfbalksche houten Eg gen, Keit'ingegge, 3 Slepers, Slede, Cultivator, Rolblok (uit drie stukken), Vorentrekker, Graanmaaier, „Zelfbinder" merk M. C. Cormick, 6 bollen Bind- touw, Grasmaaier, merk M. C. Cormick, Negenrijig-zaaimachi- ne, Hooiaik, Dorschmachine, merk „Sterk en Sne!", zware Ros, 2 tusschenbewegingen partij ijzeren Stangen en 1 ijze ren Disselboom, Snijmolen, 2 Sljjpsteer.en, Peemolen, 2 Hand- wiedmachines,Windmolen,2 Tar- we-, 2 Gerste- en 2 Zaadreven, waarvan 1 zinke 4 Meter lang. Zaadzeil met toebehooren, 50 Graanzakken, Graanmaat, 2 Bas cules met gewichten, 2 Beer- bakken,2Graankislen, Schoppen, Rieken, Vorken, Zeisen enMest- haken, Wagenlichter, Cementen Waterbak, 2 Biggenbakken, 2 lange Ladders, Landroede, 100 Toihouters, 25 Klaverruiters, Manden in soort, 2 Rijbeugels, Borsttuig, T ouw werk, Stalbanden Stalkettingen, eenig Paardentuig, VIeeschblok, Spekladder, Spek- kuip, Teeltuin, Teelen, Melk- emmers, Baktrog, Broodblikken, Ovenhaak, Brandhout, partij dro ge Derrie (blokjes), 2000bossen Rogge Tar we-, Haver- en Gerriestroo en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden. Koopen tot en met f 5,alsmede Kippen, Biggen a contant, het overige op tijd van betaiing tot 15 December 1919. Kodpers, die niet of niet voldoepde aan den Notaris bekend zijn, ir.oet-en contant betalen tegen gebruikelijke reductie van onkosten. Op de bof&tede is gelegenheid'tot be:gen van fietsen. Op de hofstede wordt geenerlei muziek of zanu toeeelaten. bij LUCAS. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse zal ten verzoeke van de Kinderen van den heer DOMIEN VAN DE VIJVER, landbouwers te Koewacht, op de door hen bewoonde hofstede te Koewacht (Absdale), op Woensdag 21 Mei 1919, des voormiddags [0.,or, in het open baar verkoopen Den geheelen bestaande o. m. uit als 1. Mart a, vos bles merrie, oud 6 jaar, veulendragend, Stamboek A no. 5718. 2. Cambrina, vos bles, oud 6 jaar, veulendragend; Stamboek A no. 6063. 3. Roza du Fostau, vos bles merrie oud 5 jaar, Boek B no. 2598' veulendragend. 4. Sjora, vos bles merrie, oud 5 jaar, met Hengstveulen, Stam boek A no. 7250. 5. Bertha, bruine merrie, oud 5 jaar, veulendragend, Stamboek A, no. 7251. 6. Liza, grijze merrie, oud 3 jaar, aangegeven voor de stamboek- keuring te Hulst. 7. Robinson, vos hengst, oud 2 jaar, ingeschreven Veulenboek no. 6831. 8. Mie, bruine merrie, oud 2 jaar. 9. Carlos, vos hengstveulen, oud 1 jaar, ingeschreven Veulenboek no. 10245. 10. Clara, bruin merrieveulen, oud 1 jaar, ingeschreven Veulenboek no. 8370. 11. Het vos Hengstveulen van Sjora, is aangegeven voor het Veulen boek. 12. Foks, bruine ruin, looppaard, oud 3 jaar. 13. Frits, b-uin ruin looppaard, oud 3 jaar, beide goed gedresseerd en mak in tuig, geschikt voor 2 diensten. No. 1 en 5 zijn beveulend van den hengst Nimrod d'Ossogne no. 509 I van stamboek B, eerste prijswinnaar van de 5^ tot 6jarige hengsten op de Centrale keuiing te Goes 1919. No. 2 is beveulend van den hengst Arceau no. 268 stamboek B, meer- inalen bekroond, 3de prijswinnaar der oudere hengsten in 1918. No. 3 en 4 door den hengst Mustafo No. 337 van stamboek B, meermalen bekroond. 4 baatgevende Koeien waarvan 2 gekalfd, 1 bekalfde Vaars, 4 tweejarige Vaarzen, 3 lV2jarige en 3 eenjarige Vaarzen, 5 een jarige Stieren, 2 half jarige Vaar zen en 3 Kalveren. 2 Stamboek-zeugen met biggen, 3 Zeugen dik van biggen, 4 Mestvarkens. 2 "Ganzen, 4 Eenden, 80 Kip pen en Hanen. 4 Menwagens met ijzeren assen en rongen, Treemkar, kleine Driewielskar^ Rijtuig (zoo goed. als nieuw) op gummibanden en neerslaande lederen kap, Tilbury,' open Rijtuig op veeren, 5 ijzeren Ploegen, houten Ploeg, Aard- appelploeg, 4 vierbalks Eggen, 1 ijzeren en 3 vijfbalks houten Eggen, 3 kleine Eggen, Stroosnij- en 2 Bietenmolens, Snijpaard, Rolblok, Breedstroodorschma- chine met tusschenbeweging en ros, Windmolen met zeefden, tevens Scheemolen, Geeselsteen, Ladders, Trappen, Zwingen, Aan schijnen, Paardentuig, Zadel, Schoppen, Spaden, Bietenrieken, Vorken, Mesthaken,Eggetanden, partij gezaagd Hout, Kruiwagen, Brandhout, Stroo en MEST in den put. Koopen tot en met f 10,— contant. Orgeldraaiers, liedjeszangers of harmonicaspelers worden niet toe gelaten. IVa afloop 4 maal 44aren 56c.a. KL&VER te velde, v VAN DOOR DE Firms J. Tfl. HEIDRIK8E BIERVL1ET S L U I S. waaronder prachtige zwaar ge- bouwde, meermalen bekroonde Fokmerrien, alsmede jenge Hengsten. Varkens, Kippen en Landbouw- werktuigen. ten verzoeke van den heer BER NARD VAN DEN BOSSCHE, in het Klein Brabaid te WATERLANDKERKJE. Zeugvaiken met 6 Biggen, 3 Schapen, 30 Kippen. GB8EPE, bekroond en ingeschreven iD bet j§tamboek. voor de Kinderen GEERAERT, in deu Clarapolder te IJZENOUKE. B 1 R L I E T, voor den heer CAMIEL DE SMET, op diens hofstede in den Oranje - p e 1 d e r te B I E R L I E T. 8 drachtige Zeugen, Kippen, Eenden, Ganzen en Landbouw- werktuigen. MP Onbekende Nen buiten het Vierde district wonende koo per moe an solvabele borgen steilea of cpntant i-et en. Voor koopsoinmen bo gp be 100,— wordt in dat geval Prijs per ilacon van 230 gr. /'1,60, van 550 gr. f 3 25, van 1000 gr. f 5,Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met prize bandteekeningI.. 1. AKKGR, Rotterdam. Ondergeteekende maakt hierbij aan de bezoekers der Kermis van Koewacht bekend, dat hij aldaar op 4, S en <3 Mei a.s, met zijn zal opgesteld staan enWioodigt tot een bezoek uit. J. VAIV L,UIK. Noordstraat, Ter Neuzen. De verkooping van den ten verzoeke van den heer JUDOCUS VQLLEMAN, landbouwer wonende te Qraauw, Van Alsteinpolder, zal plaats hebben op WINSUMER ZALF heeft Inij SCHILLHORN v. VEEN te Uit- huizermeeden. Gezwellen en zweren van allerlei aard, brand en andere wonden, zwerende borsten, open beenen, genezen geheel door Op rechte Winsumer Zalf. Verkrijg baar p. bus van f0.60 en fl.10 (hoe grooter bus, hoe voordeeliger), bij ApothDrogisten en -vele Winkeiiers. Te Ter Neuzen bij J. J. Kense, Markt 9; Jolt. v. Eijsdeii, Noordstr. 20; Firma Wed. A. v. Overbeeke- Leunis, Westkoikstr.Zaamslag F. C. Wisse; Axel F. Dieleman,Z.Vl. Gaper; C- B. AntheunisKulst j. A. de Bruijn, Houtmarkt; Sas Van Gent J. van Leemput. Gen -AgentJ C. DE VRIES, Winsum (Gr.) Noiaris VAN DER MOER zal op detj namiddags te 3 uur (Zomertijd), bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te T e r N e u z e n, ten verzoeke van LEVINUS WITTE, thans te St. Maarten, in het openbaar verkoopen met toebehooren, verderen opstal en grond aan den Provincialen weg, buurt Driewegen, Ter Neuzen kadaster SectieEnommer 630 groot 1 are 30 centiaren. Onbewoond. Betaiing koopsom 14 juni 1919. On- kosten 8 dagen. Aanvaarding na de betaiing. Grondlasteri van 1 Januari 1919 voor den kooper. Kan worden bezichtigd. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer C. DE BOKX Gz, te Zaamslag, aan het v/oon- huis bewoond geweest door D. de Blaay, aldaar op des namiddags half 2 uur (Zomertijd), verkoopen 6 gareelen, 2 karkussens met draag- riem, 1 compleet rijtuig-harnasse- mer.t, 1 landauer zoo goed als nieuw, 1 beste dogkar, 1 boerenwagen, 1 vraclitkar, 1 onderstel voor vracht- kar, 4 wagenwielen, 4 ijzerenassen en rongen, 2 ijzeren ploegen en 1 houten oloeg, 1 nieuwe ijzeren egge en 2 houten eggen, 1 rolblok, zwingen, aanschijnen, kettingen, rieken, vorken, touwwerk, stroo- snijmolen, groote kisten, vaten. kruiwagen, karngereedschap en eenig- winkelgerief, als: 2 koffie- molens, basculen met gewichten, eenig huisraad en hetgeen vei^er ten verkoop zal-worden aangeboden. Betaiing tot en met f50 contant, boven f50.— op 3 November a.s. i Deurwaarder HU IN EM AN te Ter Neuzen, zal op Zatecc3 Mei 1QS9, namiddag 2 uur (Zomer tijd) te Hoek ten verzoeke van den Heer F. KAAN, publiek en a contant verkoopen alskachels, w. o. vuikachel en keukenkachels, 2 tafels, machine- tafels, stoelen, w. o. 6 mahoniehouten, een klein orgel of harmonium, 6, tochiraampjes, 3 raamhorren, 1, parapluiestandaard, lampen, petro- leumkachels, kasten, vogelkooien filters, weegschalen, waterketels emmers, papputten, manden, hang- ijzer met ijzeren ketel, gordijnen met rollen, vleeschkuipen, spek- ladders, droogbekken, ijssleden, waschtobben, waschtafels, klokken, hondenhok, duivenhokken en kuiken- rennen, bloempotten, fornuizen, een koperen boomsproeier compleet, 7 gaasramen. Tiimnermansg^reed- schap, grootescementenwater- bak, 2 kleine waterbakken, krui- wagens, oud- ijzerdraad, oude steen. VooftsBene partij langesparren, afmaaksparren, drooge tmjstaard. groene mutsaasd, brandhout enz. enz. De Notarissen J. A. DREGMANS te Axel en E. B. DUMOLEYN te Hon- tenlsse, zullen ten verzoeke van dhr. F. DE MUNCK te Zuiddorpe, op de thans nog door hem bewoonde hof- stede, nabij het Dorp, op des voormiddags 10 uur (zomertijd) verkoopen: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. bestaande uit 1. ^Gusta", lichtbruine Merrie, geboren 1910, stamboek A no. 1524, drachtig of., met veulen van Charlois II de Velsique no. 95 A. „Martha", bruine Merrie, geboren 1911, stamboek A no. 1525, met hengstveulen van 31ondel de Mul len no. 331 B. „Helena", bruine Schimmelmerrie, geboren 1913, stamboek A no. 4140, drachtig of met veulen van ge- noemde Carlos II. „Mirza", 'vosse Merrie, geboren 1914, stamboek A no. 6132. (Va- der Avenier de Bechaute Z. B. no. 98, moeder Gusta A 1524). „Bertha", lichtbruine Merrie, ge boren 1915, (opgegeven voor het stamboek). „Dina", lichtbruine Merrie, gebo ren 1917, veulenboek no. 4083, (vader Mustafa B 337, moeder Gu- sta A 1524). „Frans", zwarte Ruin, oud 7 jaar (looppaard) geschikt voor 2 dien- sten mak in tuig en goed be- reden). „Piet", Voshengst, geboren 1917, veulenboek no. 5145 (vader Co- losse B 110, moeder Helena A 4140, bekroond in 1917). „Leon", zwarte Ruin,; geboren 1917. „CIara", bruine Merrie, geboren Juli 1917, veulenboek no. 6525, (vader Mustafa B 337, moeder Flora A 1526). „Liza", rouane Merrie, geboren 1918. „Cora", bruine Merrie, geboren 1918. „Conde de West", bruine Hengst, geboren 1918, veulenboek no. 7263, (vader Certain de Coroy B 516, moeder Louise de Dickelvenne A 5812). ,,Alidor", bruine Hengst, geboren 1918, veulenboek no. 10238, (vader Albanais B 145, moeder Helena A 4140). 1, 2, 3 en 10 zijn afstammelingen van de uit Belgie ingevoerde merrie „Flo- ra", stamboek A no. 1526, en van ver- schillende goedgekeurde stamboek- en premiehengsten. „Flora" is verleden zomer verkocht nan A. Schuurmanv te Oud-Gastel (N.-B.) 7 baatgevende Melkkoeien, waar- onder ,een inge- schreven in het stamboek onder no. 25924 R, 2 twee en een half jarige Vaarzen, 2 tweejarige Vaar zen, 3 eenjarige Runderen, 1 twee jarige Stier, 2 eenjarige Stieren, 1 eenjarige Os, 7 Kalveren, waar- onder een ingeschreven in het re gister van jong vee onder no. 44275 D. 2 Zeugen met Biggen, 2 jonge Zeugen, 2 Loop- varkens en 1 Beervarken. 80 Kippen en Hanen, 3 Loop- eenden met Woerd en 4 Kalkoenen. 5 Menwagens met ijzeren as- sen en rongen, waaronder een met breed beslag en een draagvermogen v; 14. van 6000 K.G., Driewielskar, Stortff-car op veeren, Tilbury met Getuig, 4 ijze ren Eenscharploegen, 2 Twee- scharploegen, houten"^ Zeeuwsche Ploeg, Aardappelploeg, Cultivator, zoo goed als nieuw, 2 ijzeren Vijf- balkseggen, 4 houten Vijfbalks- eggen, 3 houten Vierbalkseggen, Kettingegge, Schoffel Rolblok, 2 Sleden, Sleep, Zaaimaehine schuifradsysteemWiedmachine met toebehooren, Maaimachine met aflegapparaat voor graan te maaien (zoo goed als nieuw), Handwiedmaehine, 2 Rossen, waar- van een met tusschenbeweging, 2 Snijmolens, Maalmolen voor het pletten van granen, 2 Peemolens, Windmolen, Zaadzeil, Karnmolen, oude Ros met rad, Beerbak, Beer- pomp, Bascule (weegvermogen 1000 K.G.), partij gezaagd Olmen- en Eikenhout (puik wagenmakersge- rief), 600 droge Mutsaards, 3000 schoven puik Dekriet, partij Voe- derbieten, Borsttuig, Touwwerlc, Stalbanden, eenig Paardentuig en hetgeen vcrder ten verkoop zal worden aanggbodep. Betaiing tot j 50 cqptant met 10 boven de j 50 crediet tot 1 December 1919. Bij .contante betaiing 7 I Bergplaats voor fietsen; geen af- panaing. Geen tpuziek of zang wordt op de hofstede toegelaten. gevraagd, voor een ieeriing der H.B.S. Brieven onder No. SS, aan het bureau van dit blad De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van zijn principalen, krachtens verleend Rechterlijk Bevel, ter herberge van dhr. Hyp. de Moor te Axel, op WOENSDAG 7 MEI 19EtS, des namiddags half vier uur (zomertijd), verkoopen bestaande uit: Huls, Schuur, Var- kenshok, Keeten verdere gebouwen, Erf, Bouw- en Weiland te Axel, Beoostenblijbenoordenpolder, kada- straal bekend gemeente Axel, sectie D, nummers 460,461,462,463,1221, 1222, 1223, 1224 en 1220, sarnen groot 7 H.A., 20 A., 45 c.A. (16 gem. 149 roeden). Boomprijs 600,— Aanvaarding na het rooven van den oogst in dit jaar. Grondiasten: 1 Januari 1919. Polder- lasten l Mei (919 Betaiing: Koopsom 5 Juli 1919; on- kosten 8V2 binnen 6 dagen. ijL-kfl.orr.n te IJZENDIJKE. ten verzoeke en op de hofstHe van den heer ABRAHAM HEULE, in dn Eiisabethpolder te van waaronder met Veulen, inge schreven in het Stamboek. Varkens, Kippen, Ganzen en Landbonwhalm, ten verzoeke en op de hofstede van den hear ALFON3 BU1JCK, wijk H e i 1 i e, g"meente ten verzoeke van den heer P. J. QUAAK, op zijne hofstede aan den K r u i s d ij k, onder drachrige Zeug. 2 Loopvarkens, 3 Ganzen, 45 Kippen en Land- bouw werktuigen. alien ingeschreven in het Stamboek. 7 drachtige Zeugen, 3 Loop varkens, 100 Kippsn, 2 Ganzen «n Lindboawbalm Toor de Kind ren BOERJAN, in den Angelinapolder (Savoyaard) onder 2 drachtige Zeugen, 3 vette Varkens, 2 Loopvarkens, Zeug- varken, Biggen, Kippen en Landbouwgeree 'schappen. waaronder iegeschrevee in het Stamboek. tw6G DroCGflit kortincr cpcavai«

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 3