Eekendm&king. Bekgndmaking. Bakes,dmaking', Koninklljk bezoek in de Bioscoop. „DE BLAME BBIL" Vals-Willems, Axel ed. A. 41. r Zijt gij nog geen lid van sjmr - advertentien. iergplaats voor Rijwielen Schieting een Pil 11, HsU gij Bloedarmode. Zaterdag en Zondag, TyJ 40 cent per '/a pond« De Electrised Vieescbbareiding A. BEUGELINK, Kostgangers gevraagd. als Vrachtrijder Burgerwod ihuis, Rijks H, B. S. te Neuzen, op de liggende wip, Zondag 11 Mei as., bij L. BAKKER, Station, Sas van Gent. Vooruit SO gulden. een WOONHUIS een net WOONHUIS een net Burgerwoonhisis, Wordt te huur of to koop gevraagd nmmt Mphardt s Staal-tabletten Is fan Waesijerg&e-JanssMs, Voor de Seheonmaak en a.s Feestdagen, KNOP- en STiJ L R E G U L A T E U R S. is vanaf 9 Mei a s. wederom verkrijgbaar bij iedere, hoeveelheid geheel vrij van distribute, aan S3 ©©Sit p©i* WIKEBLIBBS KOBTI35TG. Aanbevelend, „Hel Groene Kruis" ARCHITECT Gerst, Gerstemeel, Zemels, Gries en Grintmeel. (Wordt vervolgd.) A. VAN DUIJZE 0 R N E L I A D BRAAL, i.¥ ^iddsriStands-Sredistbank mm Ter Neuzen en Omstreken. Jaarlijksche Vergadering fe TE KOOF: Wegens het groot succes worden alsnog voorstellingen gegeven in het Caf6 „La belle vtte" te Ter Neuzen, op telkens des namiddags s en des avonds s uur. Kindervoorstelling te s uur, entree le rang 25, 2e rang is cent. AvondVoorstelling, opgeluisterd door pianomuziek, le rang f I,—, 2e rang f o,SO. Aanbevelend, TH, DE SMET, Directie van de Bellamy-Bloscoop te Vlissingen. om voorloopig niet te bestellen, Aanleggen en nazlen van Electrische Bellen- GEVESTIGD SEDERT 1871. Wissel- en Effectenkantoor, FIULST, TER NEUZEN, LXEI SAS. VAN GENT en r.LZENDJJKE. Het kantoor te SAS YM GENT is dag :1 yfes gl!opend van Wesistraat B 53. Nog voowaad in een ruirne sorteering koperen pendules. Pendules met Kandelabres, In alle soorten. Kestklokjss, Wekkers en Barometers, Brilien, Monocles en Verrekijkers. Groot assortment ^Gouden- en Zilverea Werken, van de een- voudigste tot de mocfernste soorten. Alle soorten Snij- en Leder- ^aren en meer Luxe Artikelen. Reparation vlu^ en blllijk. Koopt en /uilt alia soorten Gouden- en Ziiveren Werken. Aanbevelend. N.B. Bezoekt,zijn klanten nog steeds met paard en rijtuig. Men wachte zich voor schade, daar niemand voor mij reist. Ondergeteekende bericht dat hij, van den militairen dienst vrijgekomen.zijnebouwkundige werkzaamheden heeft hervat en zich als heeft gevestigd te TER NEUZEN. Bureau: Vlooswiikstraat 12A. Telefoon Vanaf 1 Mei a. s. No. 149. Aanbevelend, P. A. GALLE. ffUBBELBISFiO, Tel, 273, G. PdEllER, IVIolenaar, IS. aORIAANSENS, te Sluiskil van het rijk in beheer on oiule koud bij de gemeehle. Aangenomen voor kennisgeving. De vooizitter merkt op, dat de -gemeente nu naar goeddtmken over -dozen weg kan be- schikken om die in orde, te maken: Voor een groot deei zijn de werkzaamheden reeds ver- rieht en hoopt spreker, dat de weg mettertijd in good en staat zal komen. d. Een sehrijven van P. J. Jager, liamerifv -het etat-rnajor van Kr. Ms. pantserdekschip „Jaeob van Heemskerck" waarbij deze eene fotografie in lijst van dit schip aanbieden, als Slijk van erkentelijkheid voor de hartelijke en gastvrije ontvangst van de landingsdivisie in awe gemeente op 12 Maart 1919. Overeenkomstig het voorstel van burge- sneester en wethouders wordt deze fotografie wider dankbetuiging aanvaard, e. Een adres van het comite van uitvoe- ring voor de huldiging- van Frans Naerebout, dat daarin te kennen geeft, dat het bet-voor- nemen heeft opgevat, de nagedachtenis te hul- -< digen van den bekwamen zeeloods en edelen tnenSchenvriend Frans Naerebout, door te Vlissingen, waar hij leefde en arbeidde, een gedenkteeken voor hem op te richten; dat zij hiermede niet alleen den man wen- schen te,eeren, die door zijn mensclienliefde en heldenmoed deze hulde alleszins heeft ver- diend, maar ook in het Volk van Nederlahd en in het bijzonder de Zeeuwen in een blijvenden vorm zijn edel en manmoedig gedrag tenvoor- beeld willen stellen; dat voor deze hulde te meer aanleiding is, waar Frans Naerebout door de Zeeuwsche loodsen als hun bekwame voorganger wordt beschouwd, terwijl alle zeevarenden zijn naam in hooge eere houden; dat adressanten van zoo veje zijden belang-- telling- en daadwerkelijke steun mochten on- dervinden, dat het welslagen van hun plannen voor een goed deel verzekerd is; dat*ook H.H. M.M. onze geeerbiedigde Ko- ninginnen, een gift voor dit doel afstonden, tgrwijl het gemeentebestuur van Vlissingen behalve een ruime gift in geld,* de fundeering van het monument en verdere onkosten voor zijne rekening nam; dat evenwel de tot nu toe ontvangen bii- dragen nog niet geheel toereikend zijn, om de hooge kosten te dekken; redenen waarom adressanten eerbiedig de vrijheid nemen, ook den gemeenteraad te ver- zoeken, voor dit doel, dat zeker bij alien groote sympathie zal ondervinden, een gelde- bjke bijdrage te willen verleenen. De voorzitter deelt mede, dat van wege dc adresseerende commissie nader is verzocht dit adres in te trekken, daar inmiddels op vol- doende wijze in het bestrijden der uitgaven is voor zi en. fEene missive van gedeputeerdestaten van Z eel and, d.d. 4 April 1919, waarbij wordt tOegezonden hun besiuit van dien datum tot vaststelling der gemeenterekening over 1917. De voorzitter merlct op, dat o-mtrent de re kening geen enkele aanmerking- gemaakt is; hij meent daarom namens den raad een woord van' hulde te moeten brengen aan de arnbte- naren die de rekening aldus hebben ineengezet. Hij stelt voor, het schrjjven voor kennisge- ving aan te nemen. pe. heer Nolson vraagt, of er nu geen uit- voering kan worden gegeven aan hetgeen vroeger wensehelijk is geooFdeeld, om n.l. op te maken een voiiedtgen staat van de crisis- uitgaven teneinde in verband daarmede een bedrag van de opbrengst der oorlogswinstbe- lasting aan te vragen. Toen hij dit vroeger voorstelde, werd aangevoerd dat dit nog niet te berekenen viel, omdai^ de rekening over 1917 nog niet definitief was vastgestekl. De voorzitter zegt toe, dat hieraan thans gevolg zal worden gegeven. g Een sehrijven van de commissie voor fchet rust- en vacantieoord van den Neaerland- schen bond van gemeentembtenaren, die daar in den raad erkentelijk dank zeggen voor den toegezegden steun voor de oprichting van zoo- danig oord. Aangenomen voor kennisgeving. hEen sehrijven van den hoofdopzichter van fortificatien te Vlissingen, d.d. 19 April 1919, waarin deze, ter voldoening aan de last- geving van den minister van oorlog van 12 April 1919, in antwoord op het verzoekschrift van het gemeentebestuur van 15 Augustus 1917 en naar aanleiding van het sehrijven van 3 April 1.1., bericht, dat aan het verzoek wat betreft de brag over den westbeer van wege dat departement zal worden voldaan, en voor wat betreft de brag over den Oostbeer het verzoek is overgedrag-en aan den minister van waterstaat, die daarop onder dagteekdning van 23 Maart 1918 zijn voomemen heeft ken- baar gemaakt tot het maken van een nieuwe brag te zullem overgaan. Aangenomen voor kennisgeving. i. Een sehrijven van den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, d.d. 25 April 1919, waarbij deze, van zijne medeonder- teekening voorzien, weder doet toekomen een der exemplaren van het contract betreffende overgave der H. B. S. door de gemeente aan het rijk. Hij heeft den rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs enz. bij zijn depar tement uitgenoodigd, zich ter zake vali de overdracht der eigendommen nader met bur- gemeester en wethouders in verbinding te stellen en toezicht uit te oefenen op de nale- ving van het bepaalde in artikel 2 (besehik- baarsteling van een sportterrein). De voorzitter stelt voor, dit sehrijven aan te nemen voor kennisgeving. De heer Nolson vraagt, of, nu deze zaak haar beslag heeft gekregen, gevolg zal worden gegeven aan hetgeen hij reeds vroger heeft vooi-gesteld, om in verband met de voorvvaar- den waaronder in Oostburg eene rijks hoogere burgerschool zal worden gestieht, aan den mi nister te verzoeken de g-emeente te ontheffen van de bij de overeenkomst, opgclegde ver- pliehting tot het betalen van eene jaarlijkschc bijdrage, de rente van het kapitaal enz. Des- tijds heeft de voorzitter in oyerweging gege ven daarmede te waehten, tot de pvereenkomst definitief g-esloten was, waarin spreker toen heeft 'oerust. De voorzitter meent ook, dat daartoe thans zo'u kunnen worden cvergegaan, al is het ook, dat deze zaak pas definitief beslist is, zoodra de notarieele acte van overdracht zal zijn ge- teekend. Hij vraagt, of de heer Nolson or. g vdkev.- l.'n. dat burgemeeslfl en wepn -iera een des- octreffend verzoik voorbereiden en dat dan voor de verzending in den raad ter tafcl- brengen. De ho°r Nelson vrrklsr-rt zich hievn*' de v 1 te kunnen yereenigen; hij gelooft niet veel meer aan het vroeger gezegde te moeten toe- voegen, de gronden vmarop het verzoek kan gedaan worden, zijn door hem vroeger bereids duidelijk aangegeven. Hij zou nu in elk geval liever niet meer willen waehten. De voorzitter vraagt of de heer Nolson be- doelt, ook ontslagen te worden van de aflos- sing van het kapitaal. De heer Nolson antwoord bevestigertd. De heer D. Seheele mee-nt in deze een woord' van waarschuwing te moeten laten hooren: als men vraagt ontheffing van het betalen van de jaarlijksche bijdrage en dan b.enevens van het betalen van den intrest ook nog van de aflos- sing van het kapitaal, zou men van den ge- heelen last af zijn-, hij heeft daar-niets op te- gen, maar meent, dat de minister zoover wel niet ,zal willen g-aan. Er moet toch voor de school te Oostburg ook eene jaarlijksche bij drage worden verleend Hij acht het ge- wenscht, bij het verzenden van het verzoek eenige reserve in acht te nemen. De heer Nolson betqdgt, dat men, vragende wat hij ^-oorstelt, niet tet ver gaat. De bij drage voor de school te Oostburg wordt door verschillende gemeenten gedragen, wat hier niet het geval is. Aile kosten zijn door de ge meente Ter Neuzen gedragen en als men dan nagaat, dat het Rijk door' het initiatief der gemeente Ter Neuzen alhier eene hoogere bur gerschool heeft kunnen overnemen, die, wan- neer het rijk alle kosten wil dragen.'den Staat op ongcveer 90.000 komt te staan, terwijl die te Oostburg er f 225.000 moet kosten, gelooft hij, dat Ter Neuzen heel wat gedaan heeft. Daarbij komt, dat Ter Neuzen dan toch nog den grond waarop de school staat met het bij- behoorend terrein cadeau geeft, en ook voor etn sportterrein moet zorgen, wat ook wel op dertig tot veertig duizend gulden waarde te ramen is. De heer D. Seheele acht het, ale alles kan verkreg.en worden, wel goed, maar meende toch een waarschuvvende stem te moeten doen hoo ren. Hij kan ziph echter wel met het voorstel yereenigen, De voorzitter acht het niet te voorzien, dat de minister biles zal toestaan, maar zal ver- meedelijk toch wel gcdecijelijk v/illen tege- moet komen. Het bedrag dat alsdan vrijkomt, kan bestead worden in het belang der toekomst van Ter Neuzen. Met algemeene stemmen wordt goedgevon- den, dat burgemeester en wethouders dit punt nader zullen voorbereiden. .i Een circulaire van het ministerie van arbeid, afdeeling werkelhosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, geric^t aan de ge- meentebesturen welke de regeling vervat in de wetkqloosheidsbesluit-1917- tot dusverre niet hebben aanvaard, waarin uitvoerig het belang dezer zaak wordt uiteengezet en de gemeente raad woult uitgenoodigd, de toetreding- tot de in het werkeloosheidshesluit-1917 vervatte re geling emstig te overwegen oolc al zou er nog geen verzekerde in de gemeente wonen. De voorzitter -steJt voor, met deze circulaire rekening te houden als deze kwestie in den gemeenteraad in behandeling zal lcomen. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. k. Verslag- van de „de Ruyterschool" te Vlissingen over" het jaar 1918. Aangenomen voor kennisgeving. 1- Ee,n ^chrijven van liet bestuur van de afdeeling Ter Neuzen van den Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in publieken dienst, waarbij dank betuigd wordt voor de welwillende verhooging van het tractement der gemeentewerklieden. Aangenomen voor kennisgeving. m Een sehrijven van het bestuur der vcr- eeriiging „De vereenigde handwerkslieden" te Ter Neuzen, waarbij wordt toegezenden het verslag on tic rciteniug en verantwoording hunner va-kavondschool over 1918, benevens de begrooting voor 1920. Uit het verslag blijkt, dat de vakavondschobl op 1 januari 1918 4lTeerlingen tekle, waarvan er 17 tot de eerste, 17 tot de tweede, 2 tot de derde en 5 tot de vierde klasse behoorden. In den loop van het jaar verlieten 15 van hen de imjehting en in September werden 16 nieuwe leerlingen tot de eerste, 2 tot de derde en 3 tot de vierde klasse toegelaten, zoodat er bij het eind van genoemd jaar 47 leerlingen waren. Op Hemelvaartsdag werd in net Vereeni- gingsgebouw weder een tentoonstelling gehou- den van door de leerlingen vervaardigde tee- keningen en werden de beschikbaar gestelde prijzen uitgereikt. Deze zijn toegekend aan die leerlingen, welke het beste work geleverd en het minst verzuiihd hadden. Ook de 'puntenlijsten,, vermeldende de vor- deringen, het g-edrag en de verzuimen der leerlingen, werden den betrokken ouders wederom ter inzag'e en ter toekening over- g-elagd. Het gedrag der leeilingen gaf over liet al- gem een geen aanleiding tot klachten. Uit de rekening blijkt dat <!e ontvangsten hebben - bedragen f 1250 en de uitgaven f 1262,25, zoodat er een nadeelig slot is van f 12,25.. w Voor 1920 worden de inkomsten geraamd op f 1248 en de uitgaven op 1282, alzoo met een geraamd tekort van f 14. Overeenkomstig het voorstel van den voor zitter worden, deze stukken voor kennisgeving aangenomen, terwijl met de begrooting reke ning- zal worden gehouden bij de vaststelling- der gemeentebegrooting. ,i. Een sehrijven van -J. Stamperius, scliool- opsiener te Hilversum en vooi zitter van het uitvperend comite voor de huldiging van Frans isaeTt?boui, waaroy worden tosg^ozoiidon eenige exemplaren van een levenslieschrijving van den Zeeuwschen held, benevens een aan- tal^afdrukken van zijn portret. Hoogst aan- genaam zoude het aan het comite zijn, indien het gemeentebestuur deze boekjes wilde doen uitreiken op de scho]en in deze gemeente. De voorzitter deelt mede, dat de 25 boekjes en de portretten over de 8 schoien in de ge meente zijn verdeeld, en aan de hoofden is verzocht deze uit te l-eiken aan de kinderen die daai-voor in aanmerking- kunnen komen. Hij stelt voor, het sehrijven overigens aan te nemen voor kennisgeving, waartoe met al gemeene stemmen wordt besloten. o. Een sehrijven van de Gezondheidscom- missie wier zetel is gevestigd te Ter Neuzen, waarbij *wordt toegezopden de raming van ontvangsten en uitgaven voor het jaar 1920, op epn eindcijfer van j 2656,29. De bijdrage der gemeente Ter Neuzen is ^tgetrokken op .f 395.72. m Hiermede zal bij de behandeling del- ge- eentenegrootin"- rekening worden gehouden. SCHEEPVA ARTBEWEGING 30 April: Eng. Ss. liiver Bibble, 3115 M3.sluk- goed, van GoV-e voor Gent. Eng. ss. .Quenlijn^ 3607 M3.; stulcgoed; van Gent naar A,nfwerpe|n. Eng. ss. Hull, 3202 M3.stukgoed; van Anlwerpen voor Geup. Eng. j.ss. King Fisher; 818 M3.stukgoed; van GeiR naar Louden Van 20 -April lot en met 1 Mei werdea^ langs de .OosLslnis alhier 16 binnenvaartui- gen op- en 19 afgeschut; lanfes de Midden- i.slui.s 2 !pp- en 0 afgeschut; langs de West-' isluis 0 trp- en 0 afgeschut. A.s. Zaterdag 3 Mel hoopt mijnouden Tfiiend sijn SOsten geboortedag te herdenken. Hiermede hartelijk gefeliciteerd door sfn vriend J. J. DE NER1NG, Saff1 Harmonie, Polderstraat No 40 Hoboken (bij Aiftwerpen). Zoo de Heere wil en zij leeft hoopt ep aanstaanden Dinsdag 6 Mei onze ■gsachte Moeder, Behuwd- en Groot- «50eder ephigenoote van A. Willemsen, haren ^Osten geboortedag te herdenken. Dat zij vtrder nog gespaard moge blijven is lie ivensch van ons alien. Uit aller naam, C. WILLEMSEN Ad., Axel, Bokkendijk. Voor de vele biijken van belangstelling, ontvangen hi; het overlijden onzer geliefde .Echt- g?noote, Moeder, Behuwd- en Groot- jsocder, Mej. E. M. Verlinde-Donze, irrtiigen wij onzen hartelijken dank G. J. VERLINDE en Familie. Ter Neuzen, 2 Mei-1219. VANDEELHOUDERS worden opge- wsepen tot bijwoning der «W)if5e zal gehouden worden in het Hotel ds-r N'ederlanden te T e r N e u z e n, op Wioencid.4 S9I9, -des namiddags 2J/2 uur. De jaarlijksche balans en winst- en iesrekenir.g benevens het rapport van Srs accountant liggCn ter visie van Aaiideelhouders iederen werkdag van 11—5-uur, vanaf heden tot 11 Mei. Namens den Voorzitter van den Raad van Conimissarissen, H. J VAN DEN OUOEN, Directeur Ter Neu?en, 29 April 1919. Aan hetzelfde adres gelegen- heid tot Koffiedrinken voor schoolkinderen. Blokken 18. Ondergeteekende maakt bekend, dat hij vanaf Maan- dag a. s., tusschen Hoek en Ter Neuzen, dagelijks zal rijden. Zich beleefd in ieders gunst aanbevelend, Hoek. M. BLOK. De Dijkgraaf van den polder OUD VOGELSCHOR maakt bekend dat eene buitengewone vergadering van Ingelanden zal worden belegd op Donderdag Mei 1919, 's nam. ten 2 ure (Zomertijd), ten huize van den heer Aernaudts te Sasvan Gent. Sas van Gent, 2 Mei 1919. De Dijkgraaf voornoemd, G. A. GOETHALS. De Besturen van de polders AUTRI- CHEN OU PAPESCHOR en NIEUW PAPESCHOR maken bekend dat eene vergadering van Stembe voegde Ingelanden zal gehouden worden op M. a a ri cl a sS den 12 Mel 1919, des voormiddags It ure, ten huize van Mej. A. E. KeRCKHaert—De Cooker te Westdorpe; dat de rekening en verantwoording over 1918/19 en de begrooting voor 1919/20 met memorie tot toelichting ge- durende acht dagen v66r en na de vast stelling ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage zullen liggen, en dat die stukjren tegen betaling der kosten vobr eigenaren van gronden in dien polder in afschrift verkijgbaar zijn. Westdorpe, 2 Mei 1919. Ondergeteekende heeft de eer hiermede aan de inge- ttesenen van Bosch kapelle en aan- fenzende gemeentert ter kennis te cagen, dat hij de bekende Molenaars- zaak met Meeihandel te Bo chkapelle fits: gcitocht, en haar op S tVlel s. voor eigen rekening begint te eploiteeren. Zich beleefd in ieders gunst aan- kevelende. Hoogachtend, M. JAIVSE1V, Molenaar te Boschkapelle h'4 SCHOOF, in de herberg „.Het Zwaantje" tegenover de Kerk, wijk A !?4, bij gelegenheid der openbare verkooping van een landbouwinspan op Mei bij dhr. FR. DE MUNCK. staande in direct, te aanvaarden V erbindingstradt m--*T De Besturen voornoemd, CAM. VAN WAES, C. 1. VAN WAES, RAYM. KERCKHAERT, Ontvanger-Griffier. Dijkgraven. Het Bestuur van den polder BEOOS- TEN- EN BEWE3TEN3LIJ maakt aan belanghebbenden bekend 1-e. dat de Rekening en Verantwoor ding over het dienstjaar 1918/1919, als- medc de Begrooting voor 1919/1920 van 3 tot en met 13 Mei a s. ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen. 2e. dat eene vergadering van Stem- bevoegde Ingelanden zal gehouden worden op Woensdag 14 Mei 1919, des voormiddags om lOVsUur, ten huize- van J. DE LOZANNE, Hotel „Het Gulden Vlies" te Axel. 3e. dat de door bedoelde vergadering vast te stellen Begrooting voorl919/1920 van 15 tot en met 22 Mei 1919 ter ge- noemde plaats ter inzage zal worden gelegd. Het Befetuur v. d. polder voornoemd, w P. V EL, Dijkgraaf. H. MAERTENS, Oittvange.-Griffii.-r. S'.jaM'een; 3 De gelegenheid tot inschrijving van candidaten voor het schooljaar 1919-1920 met nauwkeutige opgave van naam, voornamen, datum van geboorte, en adres is van heden af tot IS Mei a.s. opengesteld. De Directeur, TEN BRUGGENCATE 2-V-M9. TE KOOP met schiiurtje, geschikt voor alle bedrijven, staande op het Sptii. Te bevragen bij C. VERMAST, aldaar. T E KOOP: met voor- en zijkamer, keulcen en ver dere gemakken ed tuintje, staande in de ThoSensstraat nabij de Dijkstraat Terstond te aanvaarden. Te bevragen bireau van dit Blad. TEKOOP: met pahhuis of schuur. voor alle doeleinden geschikt en voor zien electrisch licht. Te aanvaarden .1 Juni a s. Te bevragen bij^ Mej. E. VAN LEEUWARDEN, Noordstraat 96, Ter Neuzen. geschikt voor Kantoor, gelegen omtrek Nieuwstraat of Heerengracht. IVo SI, bureau van dit blad. Het Districts-Bestuur der ZEEUWSCHE COSPERA- TIEVE KUNSTMESTFABRIEK waar- schuwt ieder lid overwegende dat de kans niet gering is van eigen fabriek te kunnen betrekken. Namens het Bestuur, J. SCHEELE Wz., Voorzitter. JAC J. HUIJSSEN, Secretaris. Ondergeteekende belast zich met het Ook met het aanleggen van huis- telefoons aan concurreerende prijzen, zoowel binnen als buiten de gemeente. C. MEEU8EN, Dr. Buijzestraat no. 9, TER NEUZEN. Deze genezen uwe bioedarmoede eh geven een gezonde gelaatskleur. In doozen vanaf 90 cent. Eisch uitdrnkkelijk Mijnhardt's Staal-tabletten. Bij Apoth. en Drogisten. It 1 Q OA o o1 OA Wordt het in uw eigen belang. Voor iniichtingen zich te wenden tot den Magazijnmeester, Lange Kerkstraat 45. HET BESTUUR. H.H. Winkeliers die VLEESCHWAREN verkoopen of dit willen verkoopen, vragen prijsopgaaf aan VERKRIJGBAAR D Aanbevelend, Ter Neuzen. 0 A G E H-f il i V E R ii R1G B A K voor H.H. Slagers, Cafehouders en Zieken Aanbevelend, A. .1. DE JONGE, Cafe Neptunus, Markt 14, Ter Neuzen. let gtiedkoopsf uwe Horlogea. Gond- w. Zilverwerken bij Horlogemaker, Korte Kerkstraat 8. NSUILEN van <»ucS Goud, Zii rer eu tegen huogste waarde,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 2