Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan derer No. 6833. Zaterdag 3 Mei 1919. 59e Jaargang. ianwijzing Yerkrijgbaarstelling LeveDsmiddelen. Aankondiging. k Bantsoen Vetfen. Slachtvetten. wegen en voetpaden met de kunstwerken. BUIT E N L A N D. Landbouwberichten. 6EMEW6DE BERICHTEM. BUR6ERLIJKE STAND. 13X-.A-ID. PBEDIKBETJETEH. De verantwoordelijkheflen voor den oorlog. HOEK. Zondag 4 Mei 1919. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. COERAST. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 5—11 Mei I9i9f mag worden afgegeven opbonNo. 251b 70 gram Kaas 20 plus. t u 252b 50 Volvette Kaas. r 253b 100 Rijst. 254b 350 gram Suiker (Meiis of bgsoorten). 20 2e serie der kinder-suiker- kaarten 350 gram Suiker (Melis of bgsoorten). u m 1 en 2 13e serie der aardappel- kaarten ieder 2 K.G. Aardappelen, n v 11 He serie der Aardappelkaarten 1 K.G. Aardappelen. h 39 le serie der peulvruchtenkaarten 150 gram Bruine Bconen. r h h 40 le serie der peulvruchtenkaarten 100 gram Witte Boonen. t 1 le serie der Am. Spekkaar- ten 200 gram Amerikaansch Spek. Ter Neuzen, 2 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de bon I3e week der Melange A en B en margarine- kaarten voor het 3e tijdvak geldig is van 3 t/m 10 Mai 1919. Houders van Margarinekaarten die- nest het lichaam hunner kaarten te bewaren ter verkrijging eener nieuwe kaart voor normaal-margarine. Ter Neuzen, 2 Mei 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 73311, afd. Volksvoeding dato 28 April 1919, dat met ingang van 3 Mei a. s> alle nog bestaande bepalingen betreffende inlevering en prgzen der van slachtingen afkomstige vetten zijn ingetrokken. Vanaf dien datum behoeft dus geen slacht- vet meer te worden ingeleverd. Ter Neuzen, 2 Mei 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Bugemeester en Wethouders van ZAAM SLAG hrengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Maandag S2 Mei i9!9, vanwege de vgemeente een aigemeene op- neming zal worden gehouden van de Zaamslag, den 29sten April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHs. DE FEIJTER Pz., Voorzitter. J. STOLK Lz., Secretaris. Belgie en de geallieerden In e©n hoofdarliki-1 vail de Daily Chro nicle wordt gezegd: Het waardig berofep van den Belgischejif Senaat op de parlpmen- ten der gealiieerdpn zal, n,aa r wij liopen, leiden l ot edehnoedigser en Uracil tiger maat- rcgelcn ler iegfemoetkoming aan Relgies rechtmatige eischen dan de \Tedescoju|eren- tie gemeenschappelijU pf de geallieerden iat- diviriuec.l tot dusvci- hebben. gptroffen. Het is waar dat de Duitschers een be- langi'ijk gedcelte van Frahlkrijk hebben ver- woes(, doch zij liebben de geheele Belgi- gische nijverheid vernield. In! 'Belgit; zijn 800.000 mannen Wei'keloos; de machinerien van Belgie's (pens zoo bloeieirde fabriekfen zijn weggeliaald pf onl>ruikbaar gemaakl, De diei-en, (A-vtelke voor zijn lan/dbp-uw nood- zakelijk zijn. zjijn Aveggevoerdzelfs hffet j zaaikorcn, dat hel voo-r zijn aanttaanden oogst noodig ,had, is door de Duilschcrs j gestolen. Een groot deel der bevolking \eeft in zUiver (niets doen( daar er geen midglc- len zijn om haar maar dpn arbeid terug le doen kceren. De omba't/eekende negen Imillioen pd.sb, (die EngetanU heeft voor- gesclroten, waren jean, (drupppl in den em- mer en Belgie's binnksnLandsche belasling brornnxn (zijn i-ermindeitJ daar hel gtjen miri- delen bezit om velvaart te scheppen. Zijii natuurlijke aansprakejn pp een vereeniging met Luxembui-g worden tegengpwerkt eq Nederland pntzegt het met stelligheid, elkcn, aanspraak op den kuststrooik op den zui delijken Seheldeoevter. Zijn Jiuidig verzolek om een onmiddellijk krediel van 100 mil- lioen pd.st. is onder deze omstanttighed en bescheiden, Het is nnodzakeiijk Belgie van, den ondei-ganji le redden; cj|e openbare mee- ning moet zich nadriikkelijk uiten en tr op staan dat het beloofde liersLel spoedig en in voldoende mate zal worden vtrricht. Havas seint de tekst der artikelen die de redactieeommissie van de vredeseonfe- rentie aan de vijfde voltallige zitting heeft voorgelegd omtrent de aansprakelgkheid voor den oorlog. I. De geassocieerde mogendheden be schnldigen Wilhelm If van Hohenzollern voormalig keizer van Duitsehland openlijk niet van misdaad op grond van het W.'v. S., maar van de zwaarste schending van de wetten der zedeigkheid en van de bei- ligheid der verdragen. Een bizondere rechtbauk zal worden ingesteld tot berech- ting van den beklaagde, wien alle reebts- zekerheid, inzonderbeid wat zgn verdediging betreft zal worden gewaarborgd. Deze rechtbank zal bestaan uit vjjf leden te be- noemen uit en door de volgende mogend heden de Vereenigde Staten van Amerika, Groot-Brittanje, Frankrgk, Italie en Japan. De rechtbank zal bp haar oordeel worden geleid door de verhevenste beginselen van het volkenreeht, ten einde de plechtig aan- gegane verdrageD, internationale overeen- komsten en internationale moraal te doen eerbiedigen. Aan deze rechtbank zal het oordeel toekomen over de straf den beklaagde op te leggen. De geassocieerde mogend heden zullen zich tot de Nederiandsche regearing wenden met verzoek den gewezen keizer uit te leveren, opdat hij berecht worde. II. Daar de Duitsche regeering de be- straffing van hen die worden beschuldigd van daden in strgd met de wetten en oorlogsgebruiken niet waarborgt, zullen zij door de geassocieerde mogendheden worden yervolgd voor krpgsraden terechtstaan en indien daartoe termen aanwezig zijn over- eenkomstig de militaire wetten veroordeeld worden. De Duitsche regeering zal aan de geassocieerde regeeringen of aan die mogendheden die daarop verzoek iedereen moeten uitleveren die wordt beschuldigd van misdrgven tegen de wetten en oorlogs gebruiken en die met name aan de regeering zullen worden opgegeven dan wel aange- duid bg ambtsbezigheid of het beroep, waarin de Duitsche bewindslieden hen hadden gesteld. III. De geassocieerde mogendheden zullen hen die strafbare daden bedreven tegen menschen uit verschillende ge associeerde landen dagen voor rechtbanken, samengesteld uit leden van de betrokken mogendheden. Ieder beschuldigde zal zich zelf een verdediger mogen kiezen. IV. De Duitsche regeering verplicht zich van alle documenten van welken aard ook ter beschikking te stellen, waarvan de afgifte noodzakelijk mocht worden geacbt voor de volledige kennis van de gewraakte feiten het opsporen van de schnldigen en de juiste beoordeeling van de aansprakelgk heid. TER NEUZEN, 2 Mei 1919.^ Hel weerbericht van liet Meteorologisch Instiluut tc De Bildt van hedeu' luidt als VOlgt: v Iloogste bai-ometerstamd754.0 Dresden. Eaagsle baiomcterstand747.1 Hetdei'. f Verwacbting. tot deb avoji(t van 3 Mei Matigc tot .kracbtige zuidelijke tot wes- telijke wind, meest zwaar .bewolkt, of bfe- trokken, waarscbijnlijk regenf>uienzelfd'e temperatuur. Geslaagd Hecbrn slaagfie in l>en Haag voor stoom- en zeilvaarl, (als stum-man. de heer C. .1 Leunis, plhier. Benoeming. Voor den dienst in Nederlandsch-Indie is bestemd onze vroegere stadgenoot de heer J. A. de Lint, rbferendaris bij den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten te 's-Gra- venhage, als hoofdingenieur-afdeelingshoofd van het toezicht op de spoor- en tramwegen daar te lande. Bankkantoor. Omtren'l hel bericbt in onfs numiner van j'- Zatei-dag, pibtrcnt bet vestig-en vant een bijkanloor van de firma Van Heel en Co., verzoekt men ,ons mede te doeleiX, dpt dit kantoor reeds - eenige jaipn bestaat, doch door de voorldurende uitbreidibg der za- ken met t Juni as. verplaatst wordt naar een eigen pevoccl in de Nieuwstraat. Naast den beer P. Angusteijn, procuratiehoudjer te Axel, zal de beer A. van der Valk, pro- curatiehouder van de Bank voor Schouwen en Duiveland ,te Zierikz--^, dan, als proou- raliebouder voor $ie finna opti-eden. Concert van „Crescendo". Op tgrond .van de prvarin(<en vermocnen^ de, dal |jde Prinsessedag zich nog niet leent voor openbare feestelijkhpden en Jioe is jammer igenoeg die verwacbting door bij- zonder guur weer ten sterkste bei-pstigld bad de ork'estvereeniging CnesenBo te gen 1.1. Woensdag een concert gieorgank seei-d ten voordeefb van bet inistrumpnlen- fonds. De opkoinst Jrewees, dat het pogen der vereeniging wend gpappreci(3erd. Het programma (l>ev;atte .benevens een aantal mu- zieknumint'i-s, die door bet den laatstjeb lijd in ledcntal toegenonk;n koor flink war den uitgievoerd,- enkete nalionale en volks- liederen, die (door een dpnieskoor mjet bege- leiding van h©l orkest wenden uitggvperd en ©nkele vorn-dracJiteii An een tooneelstuk- je, waarvoor de vereeniging wfclwillenii ,wgrd ter zijde gestaan. Alle nummers verwiervlen de goedkeuring der be/jpkers. Eton bal bield na pfloop velen nog genii men lijd- bijecn. Een slachtoffer tier duistere avoiiden Onze sladgenooten zulTcn zficb nog her- innctvn (le pvonden van de laals.te ooripgs- dagen, tPenj JRiar aan!.siding van gpviaair vso.- vl!egUtig«!: sat- en kanjaalver- licliting gedoofd jdeef. Was dit om gevaai le keeren. anderzij ls ld bet njijel liuitep bedenking geacbt, dat ook de wegen tangs het kanaal niet -verljcfit werden, en werdpn ongelukken gevreesd. Reeds lang wend - vernnoed, dal in d'ip avonden ©en ynilitaii* .-erdronken is, al- thaus de piililair P. van der Ran ij, gedeta- clieerd tc Sa» van Gen,l- is een dier avon den uit onze stad vertrokken,, met bpt voornemen nhar fSas van Gent terug te kee ren en is daar niet gearriveerd. Oj> 28 Dece'bbei- 1.1. hebben sluisknlecb- len dpr Oostsluis een I ij R door de deureiy der Ooslbinbenfsluis /.ion stroomen, dat in imilitaijj-e uniform gekleed was en blijkenjs cen boploge pan een der polsen weed ver- moed te.zijn het lijk van den- vermis!,en militair. Een loan in i^e sluis ingesteld onderzoek levejrde geen r'esultaat. Hedenmiddag ecbler zagen eebigte scliip- |K(i-f;jiOng-ens een lijk drijvan in de Oosle- lijke l^uitenhaven, niftbij bet steigp,.. Het vjcr- keerde ;in zeei- verren slaat van ontbinding. Om den pots zat nog de band met hel hojrloge en aan een der vipgers zal een gouden \rei-;ovingsVin(g. Door de izorgen der politie is het lijk naap bet lijkenbuis op de aigemejenfe bte- g.,aafplaats overgebracht. De Koninklijke tocht in de bioscoop. Er bleek ook Woensdagavond groote be- langstelling voor het bezichtigen van den tocht van H; M- de Koningin door Zeeuwsch- Vlaanderen in de bioscoop. Velen waren daar voor^ naar het cafe „La belle vue" opgegaan. De commissie die een poging aanwendde om de schoolkinderen in de geiegenheid te stellen de vertooning te gaan bijwonen is daarin ge- slaagd, in zooverre, dat zii hoopt, dat het nog besiaande tekort wel door weiwillende kindei'- vrienden zal worden aangevuld. Hedenmiddag kwamen eerst de kinderen van de Bijzondere Christelijke school onder begeleiding van onderwijzeressen en onderwij- zers. Reeds dadelijk heerschte een groote vroo- lijklieid bij de kleinen, en toen bij ben aan- vang van de film „Het Koninklijk bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen" de eerste regelen van het Zeeuwsch-Vlaamsche volkslied op het doek verschenen, zongen spoedig alle kinderen dit lied, evenals later het welbekende „Sta Pal". De kinderen genoten volop en hadden wel den heelen dag willen blijven iitten. Op het oogenblik, dat wij dit scbrijven, zijn het de kinderenvan school B, die met span ning do vertooning volgen en hun gejuich door de zaal doen klinken, telkens wanneer zij iets grappigs ontdekken of het Prinsesje op de schaats zien. ■L Zoodra deze voorstelling is afgeloopen vol gen de kinderen van school A onder geleide van het onderwijzend personeel, terwijl roor- gen de kinderen van de Katholieke school en die van school C, in de geiegenheid worden gesteld van Ret vertoonde te genieten. Gereformeerde kerk Door den kerkeraa-1 der GeTfefornielsixle kerk albier ,is voor de tweede maal tot predikanl beroepeii l)s. M. Hofmanj te Rijsen. Hoofdcommies ter Prov: Griffie. Dooj. Gedepuleerde Stateu is, benojemd tot hoofdcommies ter provinciate griffie van Zeeland, de hec-li- Mr. B. D. H. Tellcgpu, hoofdcommies toy Provinciate Griffie iln G.pningen. -en lot 2en klerk de beer C. Dirffbeer te fvoudekerke. Onderwijzers-exainen Bij bet jte Middelftmrg gehouden examen voor de akle lager ontitenwijs is omi. ge- slaagd mej. E. van der Werf le Oostburg. Besmettelijke ziekten. In Zeeland ,zijn in de week van 20 - 27 April de volgen-de gey a lien van besmet telijke zieklen (Voorgekomjin: Typhus;:/ 1 jfe Serooskerkc (W.) Roodvonk1 ';le Koudekerkfe; 1 te Rats; 2 te ^Sluis; 3 le Wissekerk'e. Diphlerjlis. 1 l/p El'kerzee; 1 le Ellemjfeet; 1 te (Gi'ocde, 1 le Hoek; 1 I'e Ho-ntenissie; 1. te (Jvruiningen:'; 2 le Ovezande; 1 te Renfes- se; 1 le Rilland-Batb en 1 le Sluis. SPUI. Aan, de Chr. school albier is benoemd tot ondcrwijzeres mej. C. P. Mulder van Wale rgraaf smecr. - De verjaardag (van Primes JuRajfa is ook in deze gemeenle feestelljk berdaclft. Door bet Protest-Conn'16 (ter plaatse waren- needs eenigen tijd t-evore/nj dc verschil;!(bnde voor- bercidiiige.il gemaakl Avas in dp genuceii'te gecollecleerd, om pp diejn dag dc school- jeugd op pen en anficv le kunnen- ontbaljeh. De kinderen ujt de bijzonlleak scholen wa ren daartoe (met bun onwlerwijzers naar id^ openbare school gekomen. AanVankdijk stood hel er met de wejersgesfjeldheM treu- rig voor; den gebeelen morgen viel de re- gen in is/roomm necr, maar met den mid- dag beg-on het Aval le klaren cu tegen lw|ee ure, de.n lijd dat de fe;jstelijkhedten zouden beginneif,, Avas |de zon er reeds do orb een ge komen., zoodal er lhans een aauvang kon Avorden gemaakl 40I het o-ps let lea van dfen kinderoptocht. Het muziekgezelscbap ver- leende bierbij bare in'edew(e;-king; en, nadat er le zamen mei de muztek door de kin deren een paar volkslie-deren Avarpn uitge- voerd, stelde de stoet zich in beweging door de kom dei" gemeenle. Een aardig effect maakteu daarbij de lal- looze vlaagetjes pn oranjjevprsiersflen der kinderen en kwairicn bierbij veel groolpren op de ;lx;en. zoodat dc straten weldra gevuld waren meL be 1 angs le I lenjde n en deelnemers. Nadal fele Optocht Avederom op bet scliool- plcin werd -oii/bondcJn, werden de kleinen in de school gelracteerd op choeolademelk koekei> en sinaasappelen, alle artikelen die liij bet kleine goedje bun A\Teg wel konden vinden. De verscbilledde^Jielpers pn help- sters hadden hiermede hun hanfden Arol Averk. Terwijl dit a'lles plaats had, AArerd door de muziek nog eene wantteling door de gemeenle gemaakl, pn op de muziiektenit ook nog enkelc nummers gespeeld, wat dp feeslstemming er jn bield, lot in den avond. Later zullen 'de kinderc(ii als extra-tee- gift nog een portret van} hel prinsesje onl- vangen, iets wat op dozen dag nog niet gereed Avas. Ruim tvpldaan gin,gen de kin(di£- ren naar Jiuis en namen verder deel aan d|e drukte o'p straat. Door hel Comite Averd nog bet .volgende telegram vprzonlden Aan H. M de Koiiiipgin ©u Koninklijke Familie ic 's-Gravenbage. De. scliooljeugd yan Hoek berdenkt beden) feestelijk de tienjarigfe geboorlj'e.lag van H. K. H, J"''11565 Juliana en biedt op dezen dag; U haar beste gelukAA'enschen aan Het Protest-Comile van Hoek WOLFERT, Burgemeester. Een dank aan, bet pnotestcomite Aroor de Avijze, waanop .-zij bier de jeugd hebben ont- haald en verder dank aaif alien, die door moeite en geldelijkfc op-offering aan li|et Avel- slagen dezer feestelijldiecl/en liebben mdde gCAverkl is hier wel op zijn plaats en Avij zullen Jiojien, dal spoedig de lijd daar is, dal wij .Aveldra hel oogenblik mogen bele- ven Avaarbij wij bet sluiten van den vrede kunnen ^iereai pn waarbij de verschillenidfc moeilij'ke pixiblemen .voor de huidige re geering in der minne zijn opgelost geAVor- den. AXEL- Woensdag werd ill hier -eon groat ktnld'cr- fee-sl gehouden, Avaaraaia door de kinderen van alle scholen Averd deelgpnioinen. 's Mor- geus ging de eene hel ft naar bet concours- terrein, alwaar pen kindG-vooi-stelling Avei"d gcgeven door Henri N.olles uit Den Haag, n.L opvoering vanf de gclaarsde kat, Jan Klaassen, goorhelen en buikspreken. De aiidcre helfl ging naar bet BeursgebouAv', Avaar een bioscoiop-voorstelling werd gegp- ven. Vertoond werd jo.a. de zegetocht vap H.M. dc Koningin (door Limburg. Om circa 12 uur werden dc kinderen onlliaald. Na afloop liiervan ging-en de duiz-etid kinderen in optoCht .door eenige straten van Axel;, Avaarn-a de voorstellingen op bet c'oneours- terrein en jn tie Beurs wleer biegonaen. Om vijf u-ur waren alle kinderen verzam-ekl op het coiuiours-lerreiii. er Avenden toen ieen zestal luchtballons opgelaten. wat uitstekend gelukte. En hiermede Avas liej kinderfeest dat uit stekend geslaagd mag beaten, afgeloopen!. Het volgende telegram Avterd verzondpit aan Prin-ses Juliania- Aan II.KM. Prinses JUlianh De ruim duizend feestvioifjnde school kinderen van Axel liieden Uwe lloogbeid op Itav Wenden verjaardag hun harlelijke gelukWenschen aan. Uit naatn der kinderen,' AUGUSTEIJN, Seer, ki 1 ulerfeestcommissie. BOSCHKAPELLE. Toen deze week op een dordtferen nacbt dieven y>ij een laiijdbouAvjar een varken uit Jict bok wilden halen, maak'le het beest zoon gcAveld, dat men wakker word. De zoon des luiizes school uit een zol- derraam, waaixtoor Idej'langvhigers hel hazc-n/- pad kozen en niatuurlijk den krulstaart ach1- teidieten. Uit de bestaande R.K. sociale vcreeni- gingen js ©en comile van aclie gevormd. Dit coinite bestaat uit- de beeren J. Truij- man en P. de Maal voor den Boerenbond; A. Vci-braecklcn ieri Aug. van Louvfrn voor de Hanze; P. F. Kint en L. de Bakkev A-oor de Landarbeideits en P. Verbraeckenj A-oor de Propagaiidaclub. De tAvee pcrstgenoemde beer An werdeij respectieA-eiijk tot vooiy.itter en seciphrris gekozeii. Voor de burgea-wacbl hebben zich hier 50 pei-sonen opgegeven' jbn 9 voor den vrij- Avilljgen Lands to rm. KOEWACHT. In deze gcmeapl-e zat den comite van Katholieke sociale ,actie Avorden opgericbt. Het voornemen bestaat lan'dliouwers, micl- denslanders en (iriieide'rs in*dit comite op te nemen. Door de Staalsoommis-ie A-oor bet Paelit- vraagstuk is nan verschillende pacbters on vei-pacbters eene vragfenlijst gezonC|fen met A-Cj-zoek deze zbo spoedig mogelijk ingevukl tcj-u.g te zenden. Door dc anlw.oorden hoopt de commissie een v-olledig beeld van den; AVertfclijken toe- stand op pachtgebied te k,-ijgea. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. u., Ds. A. Timmermali en 2 u.. dhr. L. Dek. Sluiskil. 9J u., dhr. L. Dek. Hoek. u., geen dienst en 2£ u,, Da. A. Timmerman. Zaamslag. 9i u. en 24 11., Ds. G. van Dis. Axel. 94 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz en 2 u., Da. J. B. Th. Hugenholtz, Bediening van den H. #oop. Philippine. 2 u., Ds. II. Akersloot van Houten s Roos. Hulst. 10 n., Ds. De Boer. Kloosterzande. 94 u., Ds. W. J. v. Lindonk. Gereformeerde Kerken. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. II. v. d. Wall, Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 94 u. en 24 u. (nieuwe tijd), leeskerk Gereformeerde Gemeenle. Vlooswijkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 n. en 54 u. (oude Tijd leeskerk. Oud-Gereformeerde gemeenle (Vlooswjjkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u., (oude tijd). leeskerk. Lokaal „Eben-JSTaS«er" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. JS. K. Kerkdlensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de B. H. Diensten om 7,84 en 10 nnr 's Namiddags om half drie Lof. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Aliddelburg. De rechtbank jieOft in hare zitting van 2 Mei bet volgende vonnfis ui tgesprokfcn E, A. A, oud 20 j. grondwerker. te Kem- scke, gede/I inoai'd.is wegens fioging tot uit- v-oer A^eroordeeld lot 2 maanden gevanjrjj, met atfrek -prev. becbtenis. Geheimzinnige knikkerregen .- Dinsdagavond lachl uur werd het knikker- vuur weer op de /lercoalen Nip 11 we Kerk- ■slraal 40-18-511 te Amsterdam geopend. Slecbls enkele project i el en vielen; Toen dc polilje Jiwamj, werd bet vuren gestaakt. I Jet aantal ;bri evenj dat we over deze kwestie ontvangenj (nee.nt hop. Vele inzen- ders ontpoppen zich als grappenpiakers. De A-crond,r.slelling -wpindt gewaagd, dat iemantl zich oefent v>or de teekomstige scliijnttent- Ijcs op dc E-L-T-A, terwijl een ander 50 gulden vraagl le betalen bij oplossinj> van bet raadsel indien, bij zijn speurzin op dit probleem mag beproeven. TER NEUZEN. (Nadruk verboden). Huwelijks-aangiften. 25 April. Willem Loof, oud 31 j., jm. en Johanna Elisabeth Meehielsen, oud 27 j jd Ilielke Doetjes. oud 30 j., jm. en Lideweij I.oof, oud 28 j., jd. Jan Lucas Andries van der Moten. oud 25 j., jm.en Janna Rouw, oud 19 j., jd. Huvvelijksrvoltrekkingen24 April Oscar Wou- lerius Meij, oud 30 j., jm. en Maria Ludoviea Erne- rentiana Mouque, oud 34 j., jd. Izaak van Kcrkvoort. ond 26 j., jm. cn Maria Ilendrika Johanna Kanters oud 23 j.. jd. Geboorten. 22 April. Janna, d. van Sara Pie- ternella Oostdijk. 23 April. Leendert, z. van J.eendert de Blaeij en van Elisabeth Penne. Wilhelmina Dirkje. d. van Izak AVillem van der Yliet en van Marga- lietha Anna Oppeneer. 26 April. Marinus Izaak, van Jacob de Lijser en van Janneke Herrebout. Ovsrlijden. 21 April. Sara Rinders, oud 02 j.. wed. van Daniel van Wijek. 23 April. Marinus Verftelst, oud 5 m., z. van Izaak en van Suzanna de Kraker. Vergadering van Donderdag 1 Mei 1919, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huizing-a, burge meester. Tegenwoordig de leden: J. de Jager. R. Scheele, J. de Bruijne, F. Eijke, D. Scheele, R. G. E.' Nolson, L. J. Geelhoedt. G. de Bid der, J. de Feijter en H. J. van den Ouden. AfAA-ezig de heeren A. Visser, E. H. T. \-an Borssum Waalkes en L. T. van Hasselt. - Na opening der vergadering stelt de voor zitter aan de orde: 1. Notulen. De notulen der vergadering van 11 Maayt en die A?an 27 Maart 1.1. worden met alge meene stemmen onveranderd vastgesteld. 2Ingekomen stukken a- Een schrijven van den heer A. Visser, die daarin bericht wegens ambtsbezigheden de raadszitting van heden niet te kunnen bij wonen. Aangenomen voor kennisgeving. b. Een schrijven van L. T. van Hasselt, waarin deze te kennen geeft, dat hij wegens ambtsbezigheden zeker in den aanvang der vergadering zal verhinderd zijn deze bij te wonen. Aangenomen voor kennisgeving. c. Eene missive van den Commissaris der Koningin in Zeeland, d.d. 16 April 1919, waar bij wordt toegezonden een exemplaar van het staatsblad 110. 112 van 1919, waarin is opge- nomen de wet van 15 Maart 1919 tot over- brenging van den weg naar de begraafplaats

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1